مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

صدای دوزیستان و پرندگان آبی (1 صدا)

صداهای مربوط به حیوانات

پرندگانحیوانات اهلیاسب، خر، الاقحیوانات مزرعهپرندگان آبی و دوزیستانحشراتدایناسورهاموجودات اقیانوسسایر حیواناتخزندگانحیوانات وحشیعلمی تخیلیکامیون هاجیرجیر کردن شکاف و درزدوزیستان و پرندگان آبیسایر موارد غیر واقعیخودروهااخطارسایر حمل و نقلسایر افکت کمیک و فیلماشیا پرندهچاک دادن، پاره کردنقایقخش خش ریزشComic & Film Fxسر و صدای لرزاندنبرفتهویه هواOther Comic & Fim Fx
[0.0034,-0.0029,0.0085,-0.0325,0.1593,-0.1138,0.0606,-0.0397,0.1565,-0.0839,0.0458,-0.0646,0.06,-0.0371,0.0259,-0.0685,0.1215,-0.0839,0.0924,-0.0918,0.0484,-0.0894,0.0908,-0.0904,0.1443,-0.1433,0.1156,-0.1014,0.0236,-0.0895,0.1074,-0.0914,0.0593,-0.0592,0.1736,-0.0981,0.1016,-0.0218,0.2371,-0.0498,0.1384,-0.0616,0.0762,-0.0904,0.0953,-0.098,0.0403,-0.065,0.0599,-0.1063,0.0334,-0.0674,0.048,-0.1083,0.0964,-0.1257,0.0535,-0.086,0.0545,-0.0892,0.2428,-0.1144,0.1446,-0.0862,0.1401,-0.0685,0.0332,-0.1467,0.0427,-0.0673,0.0855,-0.0148,0.0896,-0.0549,0.0551,-0.0952,0.0411,-0.086,0.1078,-0.1079,0.1676,-0.0946,0.0751,-0.102,0.0427,-0.081,0.0658,-0.0567,0.1758,-0.1314,0.0601,-0.041,0.1101,-0.0384,0.0572,-0.0943,0.0427,-0.0552,0.0693,-0.0442,0.21,-0.056,0.0822,-0.1186,0.0776,-0.1373,0.0887,-0.0909,0.0467,-0.0904,0.0913,-0.1262,0.0448,-0.0911,0.1398,-0.1023,0.0686,-0.0311,0.1094,-0.1096,0.0589,-0.0374,0.0525,-0.0945,0.1206,-0.1218,0.0622,-0.0833,0.0392,-0.1042,0.1099,-0.1156,0.0944,-0.1512,0.1444,-0.0796,0.1195,-0.0789,0.0525,-0.039,0.1155,-0.1162,0.1556,-0.126,0.0664,-0.1344,0.1593,-0.1132,0.0335,-0.0273,0.0946,-0.0599,0.0923,-0.2209,0.1023,-0.046,0.0816,-0.1808,0.0931,-0.0956,0.1239,-0.0669,0.0412,-0.0551,0.156,-0.134,0.1011,-0.0512,0.0671,-0.1107,0.1995,-0.1074,0.0407,-0.0566,0.0746,-0.0322,0.0666,-0.0853,0.0487,-0.0322,0.0729,-0.0227,0.0753,-0.0451,0.0412,-0.0479,0.072,-0.1825,0.2594,-0.0847,0.1037,-0.1743,0.0675,-0.1648,0.074,-0.0411,0.0603,-0.1259,0.1955,-0.093,0.0418,-0.07,0.0867,-0.0688,0.1199,-0.1183,0.0414,-0.0846,0.0891,-0.0609,0.0834,-0.0593,0.0542,-0.0631,0.1248,-0.1308,0.0504,-0.0682,0.1575,-0.1052,0.1605,-0.1703,0.1073,-0.0684,0.0999,-0.0414,0.0594,-0.062,0.1228,-0.0616,0.1364,-0.0832,0.089,-0.0703,0.161,-0.0539,0.1169,-0.1024,0.0232,-0.0374,0.07,-0.0536,0.0601,-0.0697,0.0904,-0.0633,0.0826,-0.2172,0.0268,-0.0776,0.083,-0.0516,0.0357,-0.1727,0.0262,-0.0424,0.0827,-0.1475,0.1232,-0.06,0.0813,-0.1352,0.0839,-0.024,0.069,-0.0282,0.0672,-0.0403,0.0444,-0.0939,0.0952,-0.0975,0.0492,-0.0872,0.0372,-0.0348,0.0295,-0.1079,0.0458,-0.1843,0.0739,-0.0746,0.0291,-0.1063,0.0959,-0.102,0.0784,-0.1676,0.076,-0.1162,0.1644,-0.0759,0.058,-0.0516,0.0762,-0.0387,0.2341,-0.1008,0.0426,-0.0293,0.0376,-0.0611,0.0252,-0.1087,0.0617,-0.0793,0.1431,-0.0757,0.0495,-0.0244,0.1893,-0.1132,0.1315,-0.1263,0.1373,-0.1114,0.1225,-0.0683,0.102,-0.1116,0.176,-0.1205,0.0961,-0.0257,0.0899,-0.2224,0.0432,-0.1092,0.1391,-0.1004,0.1383,-0.0781,0.063,-0.072,0.0792,-0.0959,0.1216,-0.0369,0.0392,-0.0607,0.0404,-0.0293,0.0181,-0.0678,0.0404,-0.0961,0.1798,-0.1431,0.1297,-0.1897,0.1185,-0.0909,0.067,-0.0558,0.0984,-0.1412,0.0882,-0.1996,0.0562,-0.1076,0.0831,-0.0975,0.0738,-0.0547,0.1233,-0.0744,0.0416,-0.0228,0.2347,-0.1657,0.137,-0.1794,0.0754,-0.1037,0.0411,-0.0343,0.1591,-0.0668,0.1894,-0.1274,0.2026,-0.0933,0.0927,-0.2389,0.0698,-0.0573,0.0695,-0.1432,0.0642,-0.0399,0.079,-0.1008,0.0386,-0.0924,0.1356,-0.1767,0.1767,-0.1039,0.1015,-0.2228,0.0574,-0.1108,0.0728,-0.0308,0.0632,-0.0557,0.1373,-0.174,0.0976,-0.0627,0.0517,-0.0293,0.0325,-0.0428,0.0744,-0.147,0.0886,-0.1161,0.0886,-0.1335,0.0529,-0.0998,0.1338,-0.1974,0.2294,-0.0369,0.0281,-0.0631,0.1022,-0.0445,0.175,-0.1377,0.2217,-0.102,0.1034,-0.1331,0.13,-0.1758,0.0813,-0.1994,0.0637,-0.1685,0.0405,-0.0534,0.0636,-0.0609,0.07,-0.0822,0.1006,-0.0396,0.1639,-0.2298,0.0939,-0.0784,0.2185,-0.1047,0.1202,-0.1025,0.0628,-0.0474,0.1269,-0.0666,0.034,-0.1105,0.1164,-0.0736,0.0725,-0.0558,0.0707,-0.0935,0.0943,-0.0345,0.1158,-0.091,0.0702,-0.0765,0.0651,-0.0711,0.2345,-0.0999,0.0426,-0.0367,0.0361,-0.1142,0.0796,-0.0416,0.0766,-0.036,0.0389,-0.048,0.1877,-0.0733,0.0264,-0.0429,0.0561,-0.0861,0.0471,-0.0567,0.2679,-0.0469,0.153,-0.0475,0.1399,-0.2985,0.0598,-0.0279,0.0648,-0.0352,0.0418,-0.0734,0.0354,-0.0918,0.093,-0.0449,0.1873,-0.1732,0.0218,-0.0424,0.0753,-0.0627,0.0939,-0.1224,0.0272,-0.0684,0.0316,-0.063,0.0593,-0.0181,0.0094,-0.0028,0.0118,-0.0081,0.0223,-0.0781,0.0057,-0.0144,0.0083,-0.0058,0.0108,-0.0083,0.0135,-0.0119,0.0039,-0.0064,0.0055,-0.0082,0.0084,-0.0094,0.0069,-0.0113,0.0071,-0.0127,0.0056,-0.0138,0.0063,-0.012,0.0101,-0.0069,0.0084,-0.007,0.0083,-0.0121,0.0057,-0.0093,0.0061,-0.0079,0.0042,-0.0093,0.0058,-0.0111,0.0062,-0.0052,0.005,-0.0079,0.007,-0.0093,0.0044,-0.0026,0.0083,-0.007,0.0071,-0.0086,0.0106,-0.011,0.0168,-0.0081,0.0086,-0.0091,0.0096,-0.0046,0.0092,-0.0368,0.0176,-0.0081,0.0079,-0.0104,0.0305,-0.0084,0.015,-0.0159,0.012,-0.0121,0.043,-0.0292,0.0152,-0.0195,0.022,-0.0527,0.039,-0.0342,0.0352,-0.0332,0.0668,-0.0877,0.071,-0.0308,0.0292,-0.1862,0.0527,-0.0728,0.1803,-0.0464,0.1228,-0.0965,0.0523,-0.2159,0.1172,-0.0577,0.0178,-0.1669,0.1988,-0.0696,0.06,-0.0781,0.0967,-0.0545,0.0949,-0.0396,0.0363,-0.0817,0.1065,-0.1458,0.0506,-0.0957,0.1588,-0.2265,0.0199,-0.1196,0.0696,-0.0304,0.2184,-0.0612,0.1306,-0.0524,0.1424,-0.1971,0.0461,-0.0971,0.1128,-0.0886,0.1398,-0.0488,0.1313,-0.0762,0.1432,-0.1659,0.043,-0.1793,0.1155,-0.0633,0.0915,-0.0439,0.0461,-0.0223,0.0542,-0.1623,0.0489,-0.0417,0.1198,-0.0307,0.2474,-0.1583,0.0185,-0.0428,0.1565,-0.024,0.1052,-0.1157,0.0552,-0.2092,0.0508,-0.0902,0.0498,-0.0313,0.0756,-0.0661,0.0798,-0.0936,0.0632,-0.2268,0.0688,-0.2406,0.0406,-0.1489,0.1842,-0.0372,0.1257,-0.1319,0.0825,-0.0671,0.0567,-0.2928,0.1016,-0.2747,0.0897,-0.0652,0.0617,-0.176,0.0128,-0.088,0.0572,-0.0972,0.1613,-0.0816,0.0828,-0.0429,0.0779,-0.1579,0.1787,-0.0741,0.045,-0.0719,0.103,-0.1934,0.1152,-0.0783,0.0714,-0.0518,0.0903,-0.207,0.032,-0.0491,0.055,-0.0323,0.0244,-0.2268,0.0607,-0.1218,0.0425,-0.0353,0.0769,-0.1481,0.1053,-0.2444,0.0222,-0.0399,0.0966,-0.1903,0.0625,-0.0484,0.1197,-0.0545,0.0834,-0.1596,0.1129,-0.0334,0.1613,-0.0688,0.067,-0.0289,0.0918,-0.1004,0.1778,-0.1044,0.1159,-0.0656,0.0222,-0.042,0.1078,-0.033,0.0389,-0.1321,0.0565,-0.0625,0.0549,-0.0861,0.0656,-0.0795,0.1149,-0.1463,0.1124,-0.1231,0.1394,-0.1198,0.1156,-0.1154,0.2846,-0.0896,0.1401,-0.1136,0.1359,-0.0858,0.0906,-0.1387,0.2145,-0.0564,0.0897,-0.0524,0.1087,-0.1185,0.0462,-0.0762,0.0896,-0.0487,0.0556,-0.049,0.2195,-0.1096,0.0961,-0.1119,0.017,-0.0777,0.0664,-0.1051,0.0359,-0.0328,0.2626,-0.1189,0.0686,-0.0979,0.0364,-0.0456,0.0755,-0.0935,0.0265,-0.0439,0.0478,-0.0957,0.0213,-0.1607,0.0494,-0.035,0.0529,-0.09,0.0838,-0.0532,0.0567,-0.0583,0.1269,-0.1422,0.0494,-0.1426,0.0279,-0.0962,0.1513,-0.1573,0.055,-0.0531,0.0439,-0.0289,0.0787,-0.1336,0.1725,-0.167,0.0851,-0.1042,0.0368,-0.0563,0.0764,-0.0711,0.1669,-0.0726,0.1522,-0.07,0.0832,-0.0917,0.147,-0.0908,0.0819,-0.0974,0.0747,-0.1239,0.0664,-0.0641,0.211,-0.2235,0.0191,-0.09,0.0716,-0.0883,0.1084,-0.0355,0.1576,-0.0962,0.0493,-0.0909,0.2171,-0.0575,0.0862,-0.0839,0.056,-0.0307,0.1205,-0.049,0.0985,-0.0765,0.0849,-0.0848,0.0895,-0.1032,0.0777,-0.0623,0.1514,-0.0855,0.1566,-0.1542,0.0519,-0.0798,0.0881,-0.071,0.1784,-0.0917,0.0222,-0.0601,0.0442,-0.1085,0.1304,-0.0754,0.0407,-0.0628,0.147,-0.2064,0.1,-0.0711,0.0527,-0.0455,0.1293,-0.1262,0.1164,-0.0569,0.1092,-0.0726,0.1481,-0.0288,0.0507,-0.1707,0.0858,-0.109,0.2674,-0.05,0.0371,-0.122,0.0842,-0.0529,0.0263,-0.0789,0.1077,-0.039,0.1091,-0.0756,0.0568,-0.0494,0.2477,-0.1126,0.1858,-0.0618,0.1399,-0.0903,0.0266,-0.1157,0.0779,-0.0682,0.0502,-0.0224,0.0906,-0.023,0.0557,-0.0452,0.1385,-0.0271,0.0664,-0.0301,0.0706,-0.1998,0.0954,-0.1766,0.1234,-0.0513,0.0743,-0.1159,0.2623,-0.1919,0.0374,-0.0356,0.0746,-0.0488,0.0846,-0.1739,0.2533,-0.0314,0.0293,-0.0676,0.0378,-0.112,0.2533,-0.0599,0.049,-0.0345,0.0055,-0.0093,0.0073,-0.008,0.0043,-0.0067,0.0072,-0.0084,0.0127,-0.0057,0.0087,-0.0063,0.0147,-0.008,0.0077,-0.0084,0.0114,-0.0117,0.0098,-0.007,0.0067,-0.0076,0.007,-0.0092,0.0085,-0.0077,0.0085,-0.01,0.0131,-0.0088,0.009,-0.0079,0.0067,-0.0113,0.0044,-0.0085,0.0043,-0.0108,0.0053,-0.0046,0.0047,-0.0041,0.0053,-0.0051,0.0119,-0.0064,0.0074,-0.0053,0.0139,-0.0051,0.0059,-0.0078,0.0074,-0.0053,0.0082,-0.0153,0.0063,-0.0069,0.0033,-0.0065,0.0075,-0.006,0.0062,-0.0124,0.0053,-0.0076,0.0077,-0.0076,0.008,-0.0081,0.0116,-0.0198,0.0049,-0.0044,0.0082,-0.0068,0.0066,-0.0097,0.0044,-0.008,0.0047,-0.0063,0.0107,-0.008,0.0054,-0.013,0.0071,-0.0053,0.0105,-0.0049,0.0076,-0.0079,0.009,-0.0099,0.0065,-0.0079,0.0104,-0.0048,0.0055,-0.0077,0.0056,-0.0058,0.0073,-0.0058,0.0065,-0.0053,0.0126,-0.0075,0.0093,-0.0082,0.0054,-0.0098,0.0074,-0.0056,0.0086,-0.0075,0.0085,-0.004,0.0023,-0.0073,0.0069,-0.0072,0.0109,-0.0063,0.011,-0.0035,0.0064,-0.0044,0.0162,-0.006,0.0219,-0.0053,0.0881,-0.0362,0.0808,-0.1031,0.0351,-0.027,0.0486,-0.0195,0.0138,-0.0828,0.0363,-0.0709,0.1516,-0.0628,0.1102,-0.0488,0.0882,-0.077,0.0709,-0.1262,0.1166,-0.0758,0.071,-0.0636,0.144,-0.2205,0.0366,-0.0534,0.0248,-0.2339,0.0936,-0.0882,0.1052,-0.0895,0.0788,-0.0675,0.0536,-0.0807,0.1565,-0.0792,0.1167,-0.0554,0.0299,-0.0897,0.0398,-0.0458,0.0994,-0.0461,0.0895,-0.103,0.1,-0.1067,0.0499,-0.1005,0.1366,-0.0666,0.0589,-0.0546,0.1246,-0.0679,0.0608,-0.0649,0.0882,-0.1495,0.1009,-0.1657,0.0993,-0.0635,0.1962,-0.1398,0.1058,-0.1009,0.0795,-0.1955,0.0793,-0.0532,0.0726,-0.0484,0.0639,-0.0805,0.0421,-0.0611,0.0573,-0.1771,0.0498,-0.0869,0.0422,-0.11,0.2078,-0.0791,0.1531,-0.0629,0.0379,-0.0749,0.1946,-0.0343,0.086,-0.1411,0.0682,-0.0551,0.1108,-0.0997,0.1481,-0.076,0.0732,-0.0869,0.1018,-0.1706,0.2119,-0.0608,0.15,-0.1025,0.0909,-0.1325,0.1053,-0.1043,0.1448,-0.0588,0.1137,-0.1796,0.1806,-0.0524,0.1809,-0.0927,0.0899,-0.0912,0.102,-0.0911,0.1225,-0.0931,0.0894,-0.4373,0.2244,-0.0476,0.0478,-0.0716,0.1322,-0.1105,0.0679,-0.116,0.0659,-0.0509,0.2259,-0.045,0.1008,-0.0277,0.1825,-0.1239,0.0686,-0.1891,0.0772,-0.0696,0.0582,-0.1053,0.0843,-0.0898,0.0725,-0.1467,0.1597,-0.1525,0.1486,-0.2099,0.0758,-0.0878,0.0695,-0.0257,0.0686,-0.114,0.1953,-0.2012,0.039,-0.0521,0.0479,-0.1087,0.1972,-0.2891,0.0166,-0.053,0.0427,-0.0713,0.0401,-0.0851,0.0994,-0.0855,0.192,-0.1468,0.0669,-0.127,0.1337,-0.0515,0.067,-0.1943,0.1086,-0.0238,0.1309,-0.1513,0.038,-0.1739,0.0305,-0.0254,0.0495,-0.0669,0.0585,-0.1556,0.0304,-0.0486,0.1129,-0.0581,0.0272,-0.0557,0.2305,-0.1889,0.0713,-0.1151,0.041,-0.0558,0.017,-0.0155,0.035,-0.0151,0.0162,-0.0103,0.0157,-0.017,0.0232,-0.0148,0.0156,-0.0211,0.0133,-0.0202,0.0097,-0.0173,0.0151,-0.0102,0.0119,-0.0111,0.007,-0.0066,0.0063,-0.0066,0.008,-0.014,0.0074,-0.0046,0.0093,-0.0106,0.0059,-0.0083,0.0062,-0.0147,0.0048,-0.0153,0.0104,-0.0061,0.0052,-0.0085,0.0109,-0.0032,0.0099,-0.0083,0.0068,-0.0067,0.0051,-0.0067,0.0093,-0.008,0.0032,-0.0105,0.0026,-0.0044,0.0083,-0.006,0.0093,-0.005,0.0072,-0.0073,0.0073,-0.0098,0.0084,-0.0083,0.0136,-0.0098,0.0072,-0.0065,0.0238,-0.0196,0.0099,-0.0036,0.0162,-0.0119,0.0109,-0.0104,0.0167,-0.0132,0.006,-0.0121,0.0144,-0.0168,0.0112,-0.0258,0.0072,-0.0171,0.0148,-0.0156,0.0285,-0.0259,0.032,-0.0291,0.0398,-0.074,0.1119,-0.0798,0.1827,-0.1468,0.0854,-0.0762,0.1704,-0.1901,0.0208,-0.0487,0.0455,-0.0449,0.1195,-0.052,0.1253,-0.2251,0.1116,-0.1767,0.0863,-0.1174,0.0492,-0.0642,0.1603,-0.2014,0.1154,-0.0802,0.1702,-0.074,0.0877,-0.065,0.0482,-0.0767,0.0756,-0.2408,0.164,-0.1226,0.2417,-0.0617,0.2767,-0.0417,0.0924,-0.0636,0.2443,-0.1353,0.0873,-0.2026,0.1613,-0.0597,0.145,-0.0474,0.0568,-0.0436,0.0919,-0.086,0.0644,-0.0827,0.0783,-0.1617,0.083,-0.0975,0.1032,-0.1217,0.1015,-0.0172,0.2009,-0.0783,0.0787,-0.0892,0.1274,-0.2113,0.1092,-0.0461,0.0576,-0.1095,0.2084,-0.051,0.1871,-0.1554,0.0275,-0.038,0.234,-0.0793,0.0348,-0.0333,0.1637,-0.2063,0.0439,-0.0842,0.3012,-0.066,0.0459,-0.0669,0.08,-0.0186,0.0462,-0.0554,0.0611,-0.0935,0.1512,-0.0487,0.0577,-0.042,0.0468,-0.0244,0.2412,-0.0807,0.09,-0.1461,0.1236,-0.0915,0.097,-0.1545,0.2203,-0.1034,0.0488,-0.189,0.12,-0.1394,0.0553,-0.187,0.0246,-0.107,0.061,-0.3072,0.052,-0.0349,0.0779,-0.0859,0.0625,-0.039,0.0626,-0.0748,0.0518,-0.0618,0.1793,-0.1771,0.0728,-0.0637,0.0452,-0.12,0.1439,-0.2909,0.0617,-0.123,0.1703,-0.1314,0.2431,-0.1244,0.0854,-0.1069,0.0383,-0.0688,0.1431,-0.3063,0.057,-0.0425,0.1279,-0.091,0.0377,-0.1773,0.256,-0.1655,0.1001,-0.0586,0.248,-0.0864,0.0918,-0.1665,0.1079,-0.0696,0.1861,-0.0355,0.366,-0.0941,0.0672,-0.1294,0.0613,-0.0622,0.2123,-0.0729,0.1045,-0.0526,0.1708,-0.0772,0.0311,-0.0875,0.1005,-0.193,0.2019,-0.1776,0.0606,-0.1454,0.135,-0.1038,0.0409,-0.1931,0.1307,-0.1366,0.0916,-0.064,0.0859,-0.0997,0.1394,-0.0852,0.1079,-0.0952,0.0712,-0.0452,0.1387,-0.0853,0.1545,-0.0611,0.0419,-0.0672,0.1099,-0.1111,0.131,-0.0751,0.1593,-0.1554,0.1792,-0.1452,0.1075,-0.0334,0.2849,-0.0657,0.0493,-0.055,0.1929,-0.0302,0.0717,-0.1901,0.0869,-0.0778,0.0784,-0.1035,0.1233,-0.0992,0.1162,-0.1087,0.0809,-0.0609,0.2756,-0.1469,0.0413,-0.1386,0.0337,-0.0985,0.087,-0.2164,0.2517,-0.1883,0.1045,-0.1127,0.0763,-0.0386,0.0476,-0.0789,0.0649,-0.0967,0.0644,-0.1708,0.057,-0.0963,0.1645,-0.1154,0.0454,-0.1408,0.0494,-0.031,0.1298,-0.2839,0.1708,-0.1652,0.0858,-0.0457,0.0728,-0.0275,0.0784,-0.0837,0.171,-0.0902,0.1606,-0.1321,0.1093,-0.0633,0.0847,-0.0466,0.0885,-0.0373,0.1165,-0.1056,0.1418,-0.1,0.0757,-0.1648,0.0445,-0.2824,0.211,-0.1551,0.0775,-0.1237,0.1495,-0.1721,0.1223,-0.1199,0.1182,-0.1591,0.0701,-0.0976,0.024,-0.057,0.1993,-0.1215,0.1773,-0.1193,0.045,-0.024,0.0781,-0.1772,0.0609,-0.0329,0.086,-0.0446,0.0894,-0.0518,0.1679,-0.1811,0.0698,-0.1351,0.0972,-0.0561,0.0417,-0.0632,0.1197,-0.105,0.1834,-0.0931,0.077,-0.0651,0.0604,-0.1384,0.1967,-0.1507,0.0411,-0.1136,0.1403,-0.1749,0.1022,-0.3728,0.213,-0.1224,0.0882,-0.1454,0.0993,-0.167,0.1456,-0.0906,0.1056,-0.1276,0.0969,-0.0429,0.0508,-0.1079,0.1333,-0.1972,0.0777,-0.1302,0.149,-0.075,0.0515,-0.09,0.0962,-0.2559,0.1978,-0.0321,0.2552,-0.1562,0.1568,-0.0834,0.1911,-0.0557,0.2091,-0.1047,0.1945,-0.0348,0.0576,-0.0799,0.3008,-0.038,0.1234,-0.0983,0.1142,-0.1768,0.1342,-0.1792,0.0759,-0.0452,0.1095,-0.1724,0.0757,-0.2157,0.0584,-0.0618,0.229,-0.1433,0.0787,-0.2038,0.0722,-0.1148,0.0395,-0.1009,0.1162,-0.167,0.0607,-0.2158,0.1213,-0.0496,0.0721,-0.0989,0.2283,-0.1448,0.1575,-0.1124,0.1607,-0.1706,0.0495,-0.1025,0.1784,-0.1513,0.065,-0.0712,0.0595,-0.0804,0.1613,-0.1102,0.1286,-0.138,0.0733,-0.2891,0.1547,-0.0831,0.119,-0.1144,0.1072,-0.0997,0.1251,-0.1213,0.1886,-0.0321,0.253,-0.2765,0.2923,-0.0724,0.1036,-0.1267,0.1177,-0.0971,0.0637,-0.1326,0.2969,-0.1564,0.0684,-0.0692,0.1469,-0.0675,0.1121,-0.1031,0.2175,-0.1636,0.0788,-0.1908,0.152,-0.1026,0.1738,-0.1511,0.0651,-0.1506,0.1361,-0.2286,0.0426,-0.038,0.0564,-0.082,0.037,-0.2207,0.195,-0.0981,0.2087,-0.1623,0.0742,-0.1621,0.0454,-0.0643,0.0173,-0.2186,0.0685,-0.0631,0.0538,-0.0784,0.1035,-0.0478,0.0432,-0.1543,0.1565,-0.0526,0.1974,-0.1296,0.149,-0.0628,0.1489,-0.2221,0.0324,-0.114,0.0646,-0.1089,0.073,-0.0839,0.0253,-0.0705,0.1065,-0.054,0.1361,-0.1214,0.031,-0.1611,0.039,-0.1274,0.1388,-0.0828,0.223,-0.116,0.239,-0.1044,0.0419,-0.0852,0.1719,-0.2354,0.1485,-0.0749,0.0372,-0.1849,0.1308,-0.1872,0.0222,-0.1898,0.0928,-0.0856,0.0479,-0.0345,0.045,-0.0328,0.034,-0.0537,0.0273,-0.0124,0.0092,-0.0337,0.0146,-0.034,0.0244,-0.0168,0.0108,-0.0073,0.0177,-0.0166,0.0135,-0.0282,0.0101,-0.0094,0.0072,-0.005,0.0156,-0.0086,0.0088,-0.0233,0.0165,-0.0235,0.0137,-0.0144,0.0099,-0.0432,0.0075,-0.0092,0.0394,-0.0082,0.0126,-0.0069,0.0056,-0.0038,0.0025,-0.0053,0.0012,-0.0036,0.0008,-0.0011,0.0001,-0.0001]
در حال بارگذاری
7:52
قورباغه کر croaking و غوغای در Sugarloaf ریج پارک ضبط دارای دو گوش.
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: جمعه, ۲۶ مهر ۹۸
اشتراک گذاری