مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

صدای خودروها (166 صدا)

صداهای مربوط به حیوانات

پرندگانحیوانات اهلیاسب، خر، الاقحیوانات مزرعهپرندگان آبی و دوزیستانحشراتدایناسورهاموجودات اقیانوسسایر حیواناتخزندگانحیوانات وحشیعلمی تخیلیکامیون هاجیرجیر کردن شکاف و درزدوزیستان و پرندگان آبیسایر موارد غیر واقعیخودروهااخطارسایر حمل و نقلسایر افکت کمیک و فیلماشیا پرندهچاک دادن، پاره کردنقایقخش خش ریزشComic & Film Fxسر و صدای لرزاندنبرفتهویه هواOther Comic & Fim Fx
[-0.0019,0.0024,-0.005,0.0048,-0.0082,0.0093,-0.009,0.0122,-0.0125,0.0137,-0.0161,0.0169,-0.0185,0.0219,-0.0233,0.0236,-0.021,0.0278,-0.0316,0.0387,-0.0348,0.0306,-0.0288,0.0304,-0.0404,0.0407,-0.0469,0.0412,-0.0535,0.0585,-0.0514,0.0535,-0.0489,0.0626,-0.0516,0.0708,-0.041,0.058,-0.063,0.0569,-0.0908,0.0682,-0.0708,0.0732,-0.0706,0.0616,-0.0616,0.0649,-0.0481,0.057,-0.0704,0.0648,-0.0766,0.088,-0.0771,0.079,-0.1096,0.0846,-0.0815,0.0879,-0.1023,0.0999,-0.0923,0.0915,-0.0722,0.0873,-0.0813,0.0883,-0.0849,0.0917,-0.1103,0.1071,-0.1131,0.0891,-0.1125,0.1988,-0.0603,0.1087,-0.0928,0.0856,-0.1007,0.096,-0.0854,0.0861,-0.0761,0.0738,-0.0549,0.1008,-0.0768,0.0835,-0.0821,0.0943,-0.0459,0.0802,-0.0707,0.0806,-0.0698,0.0679,-0.0831,0.0799,-0.0757,0.0622,-0.0749,0.099,-0.0666,0.097,-0.0627,0.0994,-0.0615,0.0835,-0.0715,0.0697,-0.0861,0.0867,-0.0623,0.0891,-0.0753,0.1004,-0.0934,0.1281,-0.0697,0.1074,-0.0874,0.0963,-0.0857,0.0998,-0.0831,0.1024,-0.0573,0.0886,-0.0793,0.0979,-0.0733,0.0982,-0.0523,0.0742,-0.0575,0.0559,-0.0743,0.0769,-0.0742,0.0577,-0.0658,0.088,-0.083,0.0734,-0.0621,0.0675,-0.0722,0.0394,-0.0509,0.0464,-0.0706,0.0501,-0.0763,0.04,-0.0899,0.068,-0.0697,0.0886,-0.0861,0.0331,-0.0536,0.0645,-0.0698,0.0501,-0.0615,0.043,-0.0572,0.0595,-0.06,0.0675,-0.0381,0.0452,-0.0717,0.0544,-0.0537,0.0552,-0.0441,0.049,-0.052,0.062,-0.0695,0.0429,-0.0531,0.0414,-0.05,0.0549,-0.0483,0.0346,-0.048,0.0471,-0.0427,0.0229,-0.052,0.0656,-0.0676,0.0594,-0.0655,0.0539,-0.0784,0.078,-0.0561,0.0662,-0.0689,0.0479,-0.0582,0.0615,-0.0454,0.0561,-0.0579,0.037,-0.0588,0.063,-0.0559,0.0581,-0.0573,0.0613,-0.0592,0.0551,-0.0692,0.0594,-0.0922,0.0729,-0.0634,0.0737,-0.0781,0.0669,-0.0849,0.1031,-0.0831,0.106,-0.0771,0.0981,-0.0863,0.1012,-0.0862,0.0808,-0.0657,0.0848,-0.0894,0.1128,-0.0933,0.1067,-0.0952,0.0893,-0.0967,0.1024,-0.073,0.0914,-0.0887,0.0862,-0.0741,0.0686,-0.0691,0.091,-0.0867,0.1026,-0.0739,0.0777,-0.1001,0.0976,-0.0892,0.1022,-0.0814,0.0999,-0.0886,0.0959,-0.088,0.0775,-0.0694,0.0763,-0.085,0.0769,-0.0707,0.0723,-0.0713,0.0922,-0.0812,0.1062,-0.0896,0.0639,-0.0799,0.0784,-0.0864,0.094,-0.1037,0.0918,-0.1163,0.1199,-0.1131,0.1212,-0.1203,0.1526,-0.1089,0.1118,-0.0961,0.0992,-0.09,0.1015,-0.0891,0.12,-0.0836,0.1008,-0.0849,0.0737,-0.0645,0.087,-0.0872,0.0833,-0.0621,0.0637,-0.0804,0.1005,-0.065,0.0886,-0.0834,0.103,-0.0855,0.0911,-0.0948,0.1145,-0.0822,0.1082,-0.1167,0.1359,-0.0764,0.0852,-0.0854,0.1037,-0.09,0.0961,-0.0762,0.1205,-0.0722,0.1116,-0.0843,0.1257,-0.0974,0.1117,-0.1133,0.1274,-0.1187,0.1209,-0.099,0.1015,-0.126,0.1334,-0.1176,0.1187,-0.0888,0.0888,-0.0745,0.1102,-0.0807,0.1183,-0.0814,0.0981,-0.0838,0.0934,-0.078,0.1178,-0.0804,0.1057,-0.0848,0.1028,-0.0799,0.0826,-0.0749,0.0905,-0.0723,0.0885,-0.0652,0.0904,-0.0592,0.0989,-0.065,0.0916,-0.0747,0.0935,-0.0678,0.0979,-0.0669,0.1108,-0.0545,0.1045,-0.0689,0.1013,-0.054,0.1168,-0.0688,0.0863,-0.0732,0.0996,-0.0849,0.1107,-0.0863,0.1199,-0.0636,0.0998,-0.0658,0.1018,-0.0689,0.1039,-0.0751,0.1034,-0.0757,0.1071,-0.0904,0.0906,-0.0769,0.0979,-0.0917,0.1017,-0.0742,0.0993,-0.0728,0.1126,-0.0754,0.0981,-0.0734,0.0854,-0.0744,0.0781,-0.0649,0.0883,-0.0928,0.0912,-0.1102,0.0966,-0.1123,0.1179,-0.0967,0.1028,-0.076,0.0983,-0.1076,0.0959,-0.0771,0.1103,-0.0786,0.0939,-0.0862,0.0834,-0.0789,0.0689,-0.0946,0.0752,-0.0648,0.0535,-0.045,0.0609,-0.0646,0.068,-0.0586,0.0587,-0.0573,0.053,-0.0782,0.0676,-0.0657,0.0575,-0.0424,0.0546,-0.0436,0.0372,-0.0481,0.0602,-0.045,0.0501,-0.0606,0.0676,-0.0515,0.0621,-0.0651,0.0518,-0.0466,0.0348,-0.062,0.0663,-0.0766,0.0565,-0.0743,0.0667,-0.0712,0.0428,-0.0563,0.0649,-0.0542,0.0562,-0.0649,0.0412,-0.051,0.0591,-0.0464,0.0565,-0.0741,0.0765,-0.0575,0.067,-0.0366,0.0395,-0.0329,0.0445,-0.0499,0.053,-0.0636,0.0598,-0.0744,0.073,-0.0816,0.0722,-0.0777,0.0871,-0.0933,0.0743,-0.091,0.069,-0.092,0.1041,-0.0881,0.1161,-0.1182,0.1317,-0.0891,0.1378,-0.0992,0.1104,-0.1191,0.1419,-0.0902,0.1316,-0.1038,0.128,-0.078,0.1291,-0.0927,0.1131,-0.0937,0.1309,-0.112,0.1238,-0.0898,0.0969,-0.0744,0.0916,-0.0618,0.0921,-0.0527,0.0695,-0.0864,0.0735,-0.0803,0.089,-0.0821,0.0774,-0.0635,0.0899,-0.0666,0.055,-0.0415,0.0449,-0.0278,0.0344,-0.0279,0.0253,-0.0314,0.0285,-0.0323,0.0388,-0.0313,0.0543,-0.035,0.0273,-0.0279,0.022,-0.0277,0.0271,-0.0457,0.0247,-0.0418,0.0286,-0.0381,0.0369,-0.054,0.0578,-0.0668,0.0591,-0.0403,0.0294,-0.0339,0.0428,-0.058,0.0345,-0.0419,0.0595,-0.0345,0.0315,-0.0307,0.0318,-0.0537,0.0578,-0.0355,0.0479,-0.0466,0.0431,-0.0331,0.0437,-0.049,0.0563,-0.0502,0.0555,-0.0359,0.0312,-0.026,0.0306,-0.0388,0.0417,-0.0245,0.0271,-0.0551,0.0345,-0.0514,0.0344,-0.0294,0.027,-0.0418,0.0332,-0.0416,0.0424,-0.0402,0.0347,-0.0359,0.0386,-0.0449,0.0486,-0.0576,0.0538,-0.0409,0.0515,-0.0456,0.0593,-0.036,0.0261,-0.0529,0.0412,-0.0584,0.0354,-0.0435,0.0534,-0.0459,0.0389,-0.0421,0.0308,-0.0559,0.0268,-0.0263,0.0264,-0.0414,0.0455,-0.0353,0.0403,-0.04,0.0348,-0.0378,0.0382,-0.0388,0.0417,-0.0464,0.024,-0.039,0.0282,-0.0836,0.0969,-0.0435,0.054,-0.0461,0.0538,-0.0584,0.0521,-0.0591,0.0639,-0.0258,0.0459,-0.0646,0.0529,-0.0527,0.0466,-0.0387,0.0528,-0.0384,0.0304,-0.0479,0.0348,-0.0335,0.0405,-0.0297,0.033,-0.0401,0.0368,-0.0492,0.0309,-0.0594,0.0326,-0.0527,0.0385,-0.0497,0.055,-0.0591,0.0703,-0.0598,0.0659,-0.0599,0.0716,-0.072,0.0664,-0.0796,0.066,-0.092,0.0907,-0.0625,0.1087,-0.0527,0.0973,-0.0717,0.0999,-0.0639,0.0915,-0.0866,0.0841,-0.0741,0.0791,-0.0796,0.102,-0.0804,0.0907,-0.0792,0.0962,-0.07,0.085,-0.0838,0.0962,-0.0607,0.0899,-0.0543,0.075,-0.0796,0.0771,-0.0698,0.0925,-0.0897,0.0887,-0.088,0.1084,-0.0955,0.1142,-0.0895,0.1033,-0.1035,0.1136,-0.0906,0.1068,-0.1029,0.121,-0.0865,0.1043,-0.0994,0.1206,-0.1094,0.1299,-0.0881,0.0883,-0.101,0.0969,-0.0755,0.0812,-0.0759,0.0768,-0.0783,0.0641,-0.067,0.0948,-0.0849,0.0856,-0.1022,0.1188,-0.1165,0.1539,-0.1117,0.1387,-0.0916,0.1197,-0.0822,0.1076,-0.0787,0.1003,-0.1095,0.136,-0.0875,0.1265,-0.1021,0.1225,-0.0883,0.1142,-0.0796,0.1337,-0.0895,0.0999,-0.082,0.1222,-0.0919,0.1277,-0.0741,0.1167,-0.1012,0.1241,-0.073,0.1313,-0.1017,0.1147,-0.0735,0.1033,-0.0825,0.0889,-0.069,0.0918,-0.0761,0.0801,-0.0723,0.0613,-0.054,0.0384,-0.0312,0.0467,-0.0563,0.0463,-0.0289,0.0395,-0.0357,0.0342,-0.0332,0.0421,-0.0402,0.04,-0.0506,0.0438,-0.0426,0.0498,-0.0346,0.0438,-0.0579,0.0355,-0.0489,0.0633,-0.0463,0.0395,-0.0412,0.0487,-0.0448,0.026,-0.0526,0.0397,-0.0369,0.0319,-0.0387,0.0337,-0.0428,0.0482,-0.039,0.0531,-0.0462,0.0423,-0.0323,0.0506,-0.035,0.0258,-0.026,0.0379,-0.0575,0.0511,-0.0419,0.0424,-0.0356,0.0353,-0.0441,0.0658,-0.0483,0.0397,-0.0576,0.0323,-0.0302,0.0349,-0.0482,0.0497,-0.0387,0.0456,-0.04,0.0425,-0.0574,0.0528,-0.0269,0.0426,-0.0308,0.046,-0.0224,0.0323,-0.0453,0.0422,-0.0413,0.0465,-0.0377,0.0271,-0.0197,0.0252,-0.0238,0.0235,-0.0156,0.028,-0.0379,0.0356,-0.0328,0.0393,-0.0369,0.0311,-0.0242,0.0257,-0.0422,0.0256,-0.0299,0.0378,-0.0256,0.0347,-0.0221,0.0272,-0.0248,0.0339,-0.0527,0.0403,-0.033,0.0311,-0.0403,0.0375,-0.041,0.0348,-0.0264,0.0395,-0.0392,0.034,-0.0168,0.0205,-0.0306,0.0338,-0.0368,0.0303,-0.0307,0.0387,-0.0352,0.0276,-0.0496,0.0373,-0.038,0.0515,-0.0377,0.0511,-0.0263,0.0365,-0.0343,0.0374,-0.0497,0.062,-0.0505,0.07,-0.0422,0.0595,-0.0257,0.022,-0.0262,0.0336,-0.0383,0.0317,-0.0295,0.0217,-0.0506,0.0383,-0.0495,0.0513,-0.0309,0.035,-0.039,0.0355,-0.0355,0.0522,-0.0535,0.0329,-0.0595,0.0387,-0.0354,0.0406,-0.0372,0.0541,-0.0317,0.033,-0.0302,0.0308,-0.028,0.0348,-0.0409,0.0477,-0.0355,0.0393,-0.0359,0.0399,-0.0375,0.0438,-0.0235,0.0289,-0.0284,0.0341,-0.0475,0.0471,-0.0267,0.0256,-0.0252,0.0336,-0.0414,0.0292,-0.0259,0.0282,-0.0294,0.0287,-0.0365,0.03,-0.0266,0.0321,-0.0292,0.0203,-0.0336,0.0276,-0.0276,0.0294,-0.0347,0.0216,-0.0273,0.0195,-0.0369,0.0405,-0.0391,0.0362,-0.0207,0.0508,-0.0427,0.0388,-0.0266,0.0487,-0.0347,0.0357,-0.0251,0.0394,-0.0269,0.0364,-0.0557,0.0451,-0.0416,0.0438,-0.0304,0.0348,-0.0334,0.0305,-0.0515,0.0386,-0.0215,0.0332,-0.0379,0.0293,-0.0242,0.0338,-0.0224,0.0317,-0.0373,0.0318,-0.0313,0.0411,-0.0398,0.0205,-0.0416,0.0343,-0.0405,0.0471,-0.0261,0.0237,-0.0258,0.0407,-0.0249,0.0367,-0.0316,0.0271,-0.0369,0.0318,-0.0414,0.0351,-0.0263,0.0158,-0.0274,0.0328,-0.0293,0.038,-0.027,0.0283,-0.0338,0.0473,-0.0408,0.0406,-0.0579,0.0358,-0.0399,0.0363,-0.0308,0.034,-0.0468,0.0359,-0.0245,0.0254,-0.0547,0.0319,-0.0243,0.0398,-0.0345,0.0363,-0.0464,0.0316,-0.0396,0.0523,-0.041,0.0338,-0.0486,0.0323,-0.0372,0.0398,-0.0268,0.0452,-0.0504,0.0467,-0.0466,0.0384,-0.0341,0.0371,-0.0307,0.0318,-0.0366,0.0408,-0.041,0.0459,-0.0613,0.053,-0.0424,0.0528,-0.051,0.0539,-0.0426,0.0504,-0.0678,0.0413,-0.0571,0.0742,-0.0587,0.0544,-0.0781,0.0758,-0.0748,0.0845,-0.0683,0.0781,-0.058,0.0501,-0.0652,0.065,-0.0434,0.0593,-0.0559,0.0574,-0.0665,0.0481,-0.078,0.0628,-0.0681,0.0613,-0.0681,0.0652,-0.0667,0.0677,-0.0714,0.0717,-0.0639,0.0602,-0.0713,0.0677,-0.0654,0.0853,-0.0659,0.0706,-0.0743,0.0817,-0.068,0.0678,-0.0509,0.0661,-0.0738,0.0667,-0.0585,0.0821,-0.0626,0.1031,-0.074,0.1035,-0.0659,0.087,-0.064,0.0882,-0.0535,0.0714,-0.0642,0.0747,-0.0696,0.0687,-0.0908,0.08,-0.0689,0.0877,-0.0675,0.0742,-0.0774,0.078,-0.0601,0.0755,-0.0543,0.0657,-0.0681,0.0777,-0.0756,0.0862,-0.0666,0.0646,-0.0719,0.0726,-0.0799,0.0865,-0.0724,0.0686,-0.0811,0.0717,-0.0837,0.0833,-0.0713,0.0878,-0.0519,0.0671,-0.0787,0.0731,-0.0865,0.0951,-0.0632,0.0797,-0.0845,0.0844,-0.0712,0.102,-0.0803,0.0979,-0.0913,0.0957,-0.0764,0.076,-0.0593,0.0728,-0.0966,0.1016,-0.1025,0.1084,-0.0697,0.0818,-0.0809,0.0924,-0.0818,0.1008,-0.0773,0.0893,-0.0768,0.0929,-0.107,0.1066,-0.0872,0.0986,-0.0667,0.0705,-0.0745,0.0829,-0.1012,0.1152,-0.074,0.0819,-0.0764,0.1045,-0.0962,0.1065,-0.0874,0.0964,-0.0837,0.1121,-0.1054,0.0874,-0.0953,0.1026,-0.0886,0.1187,-0.0738,0.0855,-0.1043,0.1124,-0.085,0.0966,-0.1128,0.1084,-0.1006,0.1403,-0.1393,0.1239,-0.1082,0.1294,-0.1286,0.1269,-0.1188,0.1108,-0.1181,0.1205,-0.1218,0.0872,-0.1209,0.1108,-0.0731,0.0735,-0.0734,0.0683,-0.0744,0.0687,-0.0492,0.0803,-0.0758,0.077,-0.0695,0.0863,-0.1074,0.0891,-0.0921,0.1122,-0.125,0.128,-0.0484,0.0888,-0.1028,0.0936,-0.073,0.0751,-0.0675,0.0909,-0.055,0.0755,-0.0728,0.1048,-0.073,0.1012,-0.0529,0.0679,-0.1038,0.1176,-0.0836,0.0829,-0.0858,0.0904,-0.0807,0.1126,-0.0874,0.0925,-0.0776,0.0715,-0.0768,0.1254,-0.1032,0.1024,-0.1059,0.1197,-0.0812,0.0959,-0.0633,0.0704,-0.098,0.0891,-0.063,0.086,-0.0658,0.098,-0.0682,0.0835,-0.0933,0.1059,-0.0775,0.0992,-0.0851,0.1122,-0.0601,0.1182,-0.0635,0.0907,-0.0647,0.0876,-0.0757,0.0825,-0.073,0.0854,-0.0625,0.0842,-0.0825,0.1088,-0.0655,0.0702,-0.0832,0.0719,-0.0684,0.0884,-0.0626,0.0818,-0.0629,0.0777,-0.0751,0.0723,-0.051,0.091,-0.0699,0.0885,-0.075,0.095,-0.0705,0.0859,-0.0902,0.0946,-0.0725,0.0854,-0.0841,0.0751,-0.081,0.0651,-0.0868,0.0708,-0.0685,0.0836,-0.0902,0.0951,-0.07,0.0966,-0.0734,0.0773,-0.0829,0.0872,-0.0665,0.0802,-0.0727,0.082,-0.0692,0.0843,-0.0777,0.0873,-0.0726,0.0528,-0.0839,0.1025,-0.0873,0.0859,-0.0725,0.0954,-0.0833,0.078,-0.0646,0.083,-0.0816,0.1032,-0.0727,0.1103,-0.0699,0.0892,-0.081,0.0814,-0.083,0.0872,-0.088,0.0948,-0.0967,0.1027,-0.0807,0.0857,-0.0848,0.1079,-0.0809,0.0803,-0.0794,0.1004,-0.0719,0.0902,-0.0809,0.0904,-0.0917,0.1188,-0.0749,0.0817,-0.0921,0.093,-0.0871,0.0855,-0.0891,0.0729,-0.0649,0.0657,-0.098,0.1106,-0.0873,0.1061,-0.0999,0.0922,-0.0781,0.0902,-0.0707,0.0801,-0.1119,0.0974,-0.0786,0.0849,-0.074,0.0926,-0.0646,0.0949,-0.0909,0.0928,-0.0692,0.0764,-0.0782,0.1041,-0.0798,0.0875,-0.0706,0.0974,-0.0734,0.0889,-0.0596,0.0928,-0.0654,0.0664,-0.0535,0.0908,-0.0743,0.0822,-0.0801,0.0769,-0.0721,0.0953,-0.069,0.0947,-0.058,0.0746,-0.069,0.074,-0.0655,0.0811,-0.082,0.0764,-0.0772,0.1132,-0.0977,0.0911,-0.0655,0.0873,-0.1001,0.0825,-0.0724,0.0827,-0.0874,0.097,-0.0684,0.0793,-0.0718,0.0908,-0.0815,0.0942,-0.109,0.0893,-0.0941,0.0691,-0.1063,0.0818,-0.0699,0.0819,-0.101,0.0865,-0.0875,0.0782,-0.0999,0.081,-0.0773,0.1054,-0.0859,0.0797,-0.0663,0.1071,-0.0801,0.0842,-0.0547,0.0918,-0.069,0.0852,-0.065,0.0917,-0.0557,0.0675,-0.0653,0.0721,-0.0612,0.0685,-0.0501,0.0712,-0.0722,0.0922,-0.0553,0.0823,-0.0834,0.068,-0.0856,0.0612,-0.059,0.0604,-0.0509,0.0681,-0.023,0.0281,-0.0223,0.0132,-0.0241,0.0328,-0.0347,0.0346,-0.0213,0.0271,-0.0161,0.0143,-0.0139,0.013,-0.015,0.0143,-0.0135,0.0149,-0.0107,0.0105,-0.0083,0.0094,-0.0081,0.0063,-0.0108,0.0122,-0.0097,0.006,-0.007,0.009,-0.0064,0.0046,-0.0032,0.0032,-0.0018,0.0022,-0.0005,0.0005,0,0]
در حال بارگذاری
0:47
داخلی محیط حرکت ماشین های قدیمی.

ماشین های قدیمی int

دسته بندی: خودروها
برچسب ها: اتوبوس
نوع فایل
audio/mpeg
48kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: دوشنبه, ۲۸ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری
[-0.0023,0.0029,-0.0025,0.0015,-0.0026,0.0022,-0.0193,0.0212,-0.0506,0.0531,-0.0912,0.1094,-0.1652,0.1686,-0.1302,0.1693,-0.1678,0.1784,-0.1952,0.1799,-0.2215,0.129,-0.2109,0.2207,-0.2275,0.1801,-0.1555,0.1996,-0.2188,0.1982,-0.2168,0.15,-0.2188,0.2297,-0.2266,0.192,-0.2145,0.1844,-0.222,0.2346,-0.2283,0.1555,-0.2146,0.2148,-0.2213,0.1995,-0.2048,0.1837,-0.2232,0.2307,-0.132,0.1739,-0.2235,0.2094,-0.2262,0.2138,-0.2139,0.2014,-0.2209,0.2326,-0.203,0.1754,-0.2188,0.2019,-0.2289,0.1232,-0.2157,0.2184,-0.2245,0.2331,-0.2023,0.1675,-0.2275,0.1982,-0.2251,0.1378,-0.233,0.2257,-0.2171,0.2259,-0.2036,0.1681,-0.236,0.1951,-0.1836,0.139,-0.2393,0.2313,-0.2132,0.1547,-0.2002,0.2262,-0.2388,0.2021,-0.1905,0.1379,-0.2381,0.2392,-0.2221,0.1591,-0.1949,0.2229,-0.2389,0.1991,-0.1926,0.1454,-0.2346,0.2431,-0.2225,0.1649,-0.2076,0.2292,-0.2404,0.1976,-0.1926,0.2023,-0.2345,0.2477,-0.2206,0.1601,-0.2135,0.2354,-0.2411,0.1975,-0.1546,0.208,-0.2408,0.2498,-0.2172,0.1614,-0.2211,0.239,-0.2426,0.2023,-0.2154,0.2119,-0.2411,0.2468,-0.2071,0.1809,-0.2265,0.2447,-0.2406,0.1902,-0.2114,0.2132,-0.2465,0.2385,-0.1175,0.1901,-0.229,0.2547,-0.2417,0.1617,-0.2079,0.2128,-0.2409,0.2281,-0.2086,0.1777,-0.1841,0.1856,-0.1457,0.1198,-0.0739,0.1136,-0.0997,0.0724,-0.0596,0.0624,-0.0213,0.0229,-0.018,0.022,-0.0179,0.0112,-0.0185,0.0155,-0.0161,0.0147,-0.0164,0.0103,-0.0046,0.0093,-0.0076,0.0096,-0.0061,0.0083,-0.0071,0.0058,-0.0114,0.0108,-0.0069,0.0059,-0.0068,0.0067,-0.0041,0.0085,-0.0049,0.0045,-0.0061,0.0065,-0.0044,0.0032,-0.0074,0.003,-0.0038,0.0043,-0.0078,0.0046,-0.0104,0.0222,-0.0382,0.0424,-0.0587,0.0483,-0.171,0.1262,-0.1453,0.1308,-0.1538,0.1727,-0.2017,0.2247,-0.1553,0.1481,-0.2548,0.2206,-0.2363,0.1281,-0.2069,0.2433,-0.2356,0.2126,-0.1985,0.1712,-0.2313,0.2134,-0.233,0.1577,-0.2159,0.2484,-0.2356,0.2041,-0.2079,0.1534,-0.2379,0.2522,-0.237,0.1679,-0.2179,0.2294,-0.2291,0.2213,-0.214,0.19,-0.2279,0.2482,-0.2363,0.1847,-0.2103,0.2197,-0.2285,0.2405,-0.137,0.1913,-0.2256,0.253,-0.2317,0.157,-0.2123,0.2115,-0.238,0.253,-0.2321,0.1881,-0.2239,0.2391,-0.2338,0.1656,-0.2202,0.2164,-0.242,0.2524,-0.2355,0.1916,-0.2303,0.2307,-0.1615,0.1665,-0.2378,0.2236,-0.2439,0.2159,-0.2324,0.2595,-0.2375,0.2202,-0.188,0.1528,-0.2401,0.2347,-0.2327,0.1536,-0.2337,0.2516,-0.2386,0.2197,-0.184,0.1573,-0.2478,0.2372,-0.2241,0.1566,-0.2327,0.2514,-0.233,0.2202,-0.193,0.1981,-0.2429,0.2372,-0.2231,0.1571,-0.229,0.2559,-0.2319,0.1815,-0.1741,0.2223,-0.2404,0.2505,-0.224,0.162,-0.2313,0.2526,-0.2188,0.1667,-0.1948,0.1951,-0.1768,0.1707,-0.1346,0.091,-0.0868,0.1054,-0.063,0.059,-0.038,0.03,-0.0251,0.0246,-0.0139,0.0119,-0.0159,0.0112,-0.0165,0.0166,-0.012,0.0155,-0.0064,0.0093,-0.0033,0.0054,-0.0049,0.006,-0.0028,0.0042,-0.0035,0.0035,-0.0027,0.0027,-0.0011,0.0019,-0.0012,0.0011,-0.0004,0.0007,-0.0003,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0031,0.0008,-0.0004,0.0037,-0.0016,0.0036,-0.0025,0.0026,-0.0027,-0.0005,-0.0021,0.0008,-0.0017,0.0012,-0.0025,0.002,-0.0071,0.0084,-0.0338,0.0384,-0.0415,0.0449,-0.1592,0.1159,-0.144,0.122,-0.1467,0.16,-0.1705,0.1965,-0.1804,0.1321,-0.2346,0.208,-0.2133,0.1542,-0.2254,0.2229,-0.2177,0.2055,-0.1646,0.1751,-0.2282,0.2306,-0.2234,0.1827,-0.2139,0.2017,-0.218,0.2229,-0.2024,0.1856,-0.2262,0.2289,-0.2223,0.1336,-0.207,0.1951,-0.2269,0.2337,-0.2106,0.1867,-0.2183,0.2087,-0.2185,0.1666,-0.2251,0.2124,-0.2258,0.2387,-0.2086,0.1771,-0.222,0.199,-0.1607,0.1518,-0.2254,0.2155,-0.2327,0.1534,-0.2064,0.2381,-0.2204,0.1937,-0.1609,0.1457,-0.2376,0.2246,-0.2279,0.1497,-0.2069,0.2325,-0.2273,0.1954,-0.1626,0.1487,-0.2448,0.2257,-0.1987,0.1474,-0.2285,0.2273,-0.2307,0.1767,-0.1652,0.1995,-0.2412,0.226,-0.2012,0.1491,-0.2232,0.2254,-0.2341,0.1762,-0.1489,0.2017,-0.2342,0.2247,-0.2022,0.1433,-0.2227,0.2257,-0.234,0.1765,-0.2184,0.2059,-0.2326,0.2284,-0.2044,0.1801,-0.2227,0.2241,-0.2263,0.1795,-0.2153,0.2037,-0.2293,0.2226,-0.1182,0.1818,-0.224,0.229,-0.2278,0.1518,-0.213,0.2018,-0.2312,0.216,-0.207,0.1814,-0.2281,0.2327,-0.2234,0.1826,-0.2108,0.2011,-0.2389,0.2183,-0.2135,0.1813,-0.2324,0.2324,-0.1286,0.1803,-0.2331,0.1998,-0.2402,0.1987,-0.2116,0.2216,-0.2281,0.2233,-0.2029,0.1835,-0.2263,0.2014,-0.2386,0.1284,-0.2116,0.2211,-0.2227,0.2275,-0.2001,0.1797,-0.2271,0.2036,-0.1573,0.1582,-0.2308,0.2193,-0.2207,0.2281,-0.1966,0.2181,-0.2215,0.1873,-0.1518,0.1441,-0.1615,0.1644,-0.127,0.0823,-0.0577,0.0753,-0.0822,0.0685,-0.0287,0.0288,-0.0255,0.0192,-0.0217,0.0127,-0.0141,0.014,-0.0173,0.0165,-0.0145,0.0128,-0.0088,0.0116,-0.0088,0.0121,-0.0098,0.0045,-0.0056,0.007,-0.0071,0.012,-0.0275,0.0164,-0.0353,0.0509,-0.1751,0.1231,-0.1201,0.117,-0.1399,0.1567,-0.1566,0.1574,-0.179,0.2045,-0.2365,0.1963,-0.1954,0.1912,-0.2147,0.2324,-0.2139,0.1984,-0.2146,0.1731,-0.2311,0.2317,-0.14,0.2002,-0.2214,0.209,-0.2198,0.2107,-0.2069,0.2162,-0.2294,0.236,-0.1847,0.177,-0.2239,0.1912,-0.2325,0.1296,-0.2101,0.2361,-0.2161,0.2139,-0.1762,0.1629,-0.2277,0.2157,-0.1978,0.1452,-0.2314,0.2396,-0.228,0.2029,-0.167,0.1656,-0.2364,0.2266,-0.2043,0.1623,-0.2325,0.2334,-0.2262,0.1935,-0.1283,0.1884,-0.2401,0.2422,-0.2143,0.1647,-0.2213,0.2156,-0.2377,0.2036,-0.219,0.1841,-0.2427,0.2393,-0.224,0.155,-0.2185,0.2064,-0.2419,0.2082,-0.2158,0.1805,-0.2364,0.2417,-0.1673,0.1815,-0.2272,0.203,-0.2393,0.2189,-0.2136,0.1868,-0.2268,0.2313,-0.2043,0.1829,-0.2287,0.2016,-0.2369,0.1171,-0.2136,0.2303,-0.2189,0.2228,-0.1953,0.1782,-0.226,0.1994,-0.2245,0.1373,-0.2329,0.2426,-0.214,0.2229,-0.1956,0.1776,-0.2284,0.1943,-0.1799,0.1311,-0.2285,0.2404,-0.2054,0.1578,-0.1942,0.1771,-0.1432,0.1209,-0.1284,0.0764,-0.0972,0.1012,-0.0266,0.0283,-0.0143,0.0203,-0.0188,0.0199,-0.0107,0.0106,-0.0102,0.0113,-0.0091,0.0083,-0.0059,0.004,-0.0026,0.0029,-0.0012,0.0027,-0.002,0.0012,-0.0009,0.0014,-0.0007,0.0005,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0016,-0.0028,0.0014,-0.002,0.0037,-0.0025,-0.0004,-0.0029,0.0032,-0.0087,0.0088,-0.0345,0.0405,-0.0448,0.0618,-0.1712,0.1191,-0.1632,0.121,-0.1202,0.1541,-0.1712,0.1867,-0.2106,0.1542,-0.2264,0.1982,-0.2358,0.1529,-0.1723,0.23,-0.2133,0.217,-0.2079,0.1471,-0.2241,0.222,-0.2288,0.1831,-0.2105,0.2048,-0.2159,0.2165,-0.2159,0.188,-0.2206,0.2319,-0.2277,0.2002,-0.2021,0.176,-0.2158,0.2248,-0.1266,0.1877,-0.223,0.2035,-0.1677,0.1272,-0.1647,0.1526,-0.1221,0.116,-0.1053,0.0615,-0.0765,0.0799,-0.0281,0.0331,-0.0284,0.0172,-0.0291,0.018,-0.02,0.0133,-0.0135,0.0144,-0.0194,0.0153,-0.0116,0.012,-0.0115,0.0117,-0.0142,0.0082,-0.0084,0.0099,-0.0068,0.0163,-0.0143,0.0101,-0.0112,0.0154,-0.0089,0.0126,-0.0335,0.0276,-0.0533,0.0517,-0.1502,0.1225,-0.1089,0.1498,-0.1566,0.1618,-0.1887,0.181,-0.1788,0.1833,-0.229,0.2225,-0.1581,0.1814,-0.2242,0.1919,-0.1776,0.1436,-0.2119,0.2201,-0.2293,0.1633,-0.1733,0.2196,-0.2232,0.2246,-0.2022,0.1494,-0.2103,0.2332,-0.2343,0.1855,-0.1466,0.2028,-0.2235,0.2324,-0.2131,0.1587,-0.2149,0.218,-0.23,0.1914,-0.2137,0.1935,-0.2267,0.2309,-0.2227,0.1813,-0.2161,0.2127,-0.23,0.2053,-0.2115,0.1827,-0.2292,0.2265,-0.1226,0.1758,-0.2288,0.2139,-0.2341,0.1906,-0.2117,0.2088,-0.2297,0.2282,-0.206,0.1804,-0.2312,0.2107,-0.2361,0.1247,-0.2072,0.2131,-0.233,0.2261,-0.2095,0.1843,-0.2309,0.2107,-0.1662,0.1558,-0.239,0.2105,-0.2312,0.2347,-0.2089,0.2105,-0.2299,0.205,-0.1673,0.1575,-0.2371,0.2107,-0.2261,0.1481,-0.2076,0.2328,-0.2319,0.1996,-0.1739,0.1468,-0.2383,0.219,-0.2136,0.1526,-0.2206,0.2313,-0.2327,0.2107,-0.1633,0.1505,-0.2412,0.2251,-0.2047,0.1474,-0.2227,0.2288,-0.2301,0.1725,-0.1609,0.2036,-0.2359,0.2182,-0.2031,0.1473,-0.2252,0.2316,-0.2355,0.1739,-0.2132,0.205,-0.2386,0.225,-0.21,0.1478,-0.2267,0.2255,-0.2343,0.1765,-0.2106,0.2035,-0.2372,0.2288,-0.2133,0.1862,-0.2213,0.2258,-0.2331,0.181,-0.2106,0.203,-0.2376,0.2274,-0.1834,0.1845,-0.2242,0.2269,-0.2341,0.1527,-0.2116,0.2067,-0.2375,0.2234,-0.2047,0.1839,-0.2231,0.2312,-0.2321,0.1807,-0.2122,0.2035,-0.2395,0.2275,-0.2088,0.1842,-0.2249,0.2281,-0.1291,0.1839,-0.2328,0.2019,-0.2385,0.1454,-0.2076,0.223,-0.2252,0.2287,-0.1994,0.1788,-0.2339,0.2048,-0.2378,0.1547,-0.2099,0.2251,-0.2246,0.2285,-0.203,0.182,-0.2296,0.2089,-0.1578,0.1597,-0.2379,0.2194,-0.2281,0.2141,-0.2071,0.2348,-0.2288,0.2132,-0.1716,0.165,-0.2383,0.2138,-0.2299,0.1377,-0.2073,0.2312,-0.2214,0.2129,-0.1839,0.1703,-0.2353,0.2099,-0.1934,0.1344,-0.2339,0.2338,-0.2183,0.2158,-0.1884,0.1986,-0.2362,0.2,-0.1872,0.1336,-0.2331,0.2389,-0.2205,0.1651,-0.1808,0.2141,-0.2305,0.2058,-0.1896,0.129,-0.2303,0.236,-0.217,0.1632,-0.2098,0.2153,-0.2355,0.2068,-0.1907,0.1538,-0.2276,0.2308,-0.2203,0.168,-0.2135,0.216,-0.2084,0.1891,-0.1466,0.143,-0.1365,0.1406,-0.1139,0.0878,-0.0755,0.0864,-0.0243,0.0356,-0.0285,0.0195,-0.0275,0.0202,-0.0143,0.0141,-0.0119,0.0163,-0.0172,0.0138,-0.0092,0.0066,-0.0115,0.0094,-0.004,0.0102,-0.006,0.0051,-0.0061,0.0082,-0.004,0.0063,-0.0058,0.0051,-0.0023,0.0035,-0.0028,0.0029,-0.0022,0.0035,-0.0014,0.0013,-0.0012,0.0011,-0.0004,0.0006,-0.0007,0.0002,0,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:06
2016 Chevy Silverado - دو شاخ بوق داخلی, چشم انداز.
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: دوشنبه, ۲۸ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری
[-0.0024,0.0009,-0.0032,0.0028,-0.0036,0.0031,-0.0034,0.0039,-0.003,0.0021,-0.0022,0.0014,-0.0016,0.0026,-0.0018,0.0009,-0.0025,0.0029,-0.0014,0.0026,-0.0313,0.0194,-0.051,0.048,-0.1634,0.1217,-0.1428,0.1542,-0.1372,0.1506,-0.0997,0.1681,-0.2072,0.1751,-0.2215,0.1321,-0.1373,0.2044,-0.2312,0.176,-0.2065,0.1384,-0.2163,0.1847,-0.2257,0.1611,-0.136,0.1934,-0.2195,0.1761,-0.2086,0.1272,-0.2111,0.215,-0.2451,0.1774,-0.1883,0.1839,-0.2126,0.2005,-0.2102,0.1695,-0.1734,0.1563,-0.1265,0.1084,-0.0815,0.0647,-0.1226,0.0815,-0.0293,0.0559,-0.0185,0.0199,-0.0281,0.0231,-0.024,0.0173,-0.0115,0.0105,-0.0187,0.0121,-0.0106,0.0222,-0.013,0.0111,-0.0068,0.0043,-0.0078,0.0124,-0.0099,0.0126,-0.0106,0.0151,-0.006,0.0122,-0.0082,0.0036,-0.0098,0.0089,-0.0023,0.0071,-0.027,0.0137,-0.0408,0.047,-0.0635,0.1231,-0.1607,0.1393,-0.129,0.1051,-0.1151,0.1629,-0.2016,0.1711,-0.2336,0.1532,-0.2027,0.2059,-0.2263,0.1932,-0.1445,0.1548,-0.218,0.1926,-0.2378,0.1362,-0.1927,0.1728,-0.2109,0.2062,-0.1625,0.1711,-0.2308,0.1886,-0.2347,0.1497,-0.1821,0.1935,-0.2129,0.2068,-0.1523,0.1707,-0.2363,0.1731,-0.1549,0.1227,-0.1545,0.1655,-0.1352,0.072,-0.1013,0.0721,-0.0643,0.0635,-0.0294,0.0229,-0.0291,0.0222,-0.0194,0.0156,-0.0125,0.0125,-0.0142,0.017,-0.0212,0.0099,-0.0103,0.0105,-0.0055,0.0085,-0.0065,0.0051,-0.0053,0.0101,-0.0067,0.0077,-0.0067,0.0078,-0.0028,0.0059,-0.0035,0.0032,-0.0028,0.0037,-0.0018,0.0021,-0.0019,0.0009,-0.0009,0.001,-0.0007,0.0003,-0.0001,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0012,0.001,-0.0001,0.0036,-0.0031,0.0036,-0.0037,0.0023,-0.0035,0.0002,-0.0028,0.0005,-0.0016,0.0037,-0.0005,0.003,-0.0014,0.0036,-0.0082,0.0234,-0.0343,0.0378,-0.0745,0.0603,-0.1706,0.1213,-0.1514,0.1124,-0.1122,0.1647,-0.1831,0.1737,-0.2454,0.1535,-0.2366,0.187,-0.2231,0.2019,-0.1543,0.1667,-0.2231,0.1824,-0.1913,0.1548,-0.2227,0.1829,-0.2189,0.1777,-0.16,0.2098,-0.2274,0.1829,-0.2,0.1213,-0.2226,0.215,-0.2259,0.169,-0.1348,0.2003,-0.2205,0.1745,-0.1929,0.1298,-0.2098,0.2148,-0.226,0.1744,-0.1967,0.1907,-0.2155,0.1856,-0.209,0.1231,-0.2068,0.2174,-0.2297,0.1706,-0.1923,0.1831,-0.2209,0.2102,-0.1991,0.1754,-0.217,0.2035,-0.2321,0.1767,-0.1942,0.18,-0.2193,0.2188,-0.1458,0.1707,-0.2331,0.1904,-0.2285,0.1277,-0.1901,0.1848,-0.1889,0.1962,-0.1804,0.1373,-0.1497,0.1102,-0.1326,0.0922,-0.0548,0.0743,-0.0403,0.0365,-0.0267,0.0241,-0.0341,0.0216,-0.0123,0.0149,-0.0119,0.0106,-0.0171,0.0165,-0.0089,0.0101,-0.012,0.0062,-0.0047,0.0081,-0.005,0.009,-0.0112,0.0094,-0.0107,0.0089,-0.0087,0.01,-0.0104,0.0053,-0.0054,0.0056,-0.008,0.0074,-0.007,0.0054,-0.0065,0.0051,-0.004,0.0035,-0.0037,0.0043,-0.0041,0.0022,-0.0057,0.0047,-0.0044,0.0047,-0.0039,0.0018,-0.0044,0.0042,-0.0023,0.0026,-0.0332,0.0205,-0.0476,0.0429,-0.1638,0.1171,-0.114,0.1314,-0.1434,0.1504,-0.1397,0.1542,-0.1837,0.1709,-0.2443,0.1665,-0.093,0.1937,-0.2182,0.1886,-0.2219,0.1738,-0.2098,0.1932,-0.222,0.1634,-0.1813,0.1769,-0.2088,0.2128,-0.2318,0.1244,-0.1916,0.1834,-0.2175,0.2094,-0.165,0.1759,-0.2251,0.2033,-0.2199,0.1631,-0.2119,0.1808,-0.2027,0.2128,-0.1664,0.1737,-0.229,0.1949,-0.1822,0.1327,-0.2154,0.2022,-0.2141,0.1784,-0.1568,0.2187,-0.2268,0.1797,-0.1918,0.1289,-0.2185,0.2159,-0.22,0.1721,-0.1446,0.1993,-0.2295,0.1919,-0.192,0.1381,-0.2162,0.2185,-0.2327,0.1761,-0.1973,0.1885,-0.2305,0.1954,-0.1883,0.1386,-0.1889,0.1894,-0.1558,0.1172,-0.1109,0.1109,-0.1293,0.0896,-0.0384,0.0558,-0.028,0.0349,-0.0235,0.0217,-0.0326,0.0169,-0.0127,0.011,-0.0134,0.0113,-0.0168,0.0166,-0.0115,0.0075,-0.0056,0.0058,-0.0071,0.0056,-0.0057,0.0061,-0.0072,0.0087,-0.0072,0.0061,-0.0065,0.0041,-0.0056,0.0048,-0.0035,0.003,-0.0044,0.0029,-0.0011,0.0026,-0.0027,0.002,-0.0018,0.0008,-0.0017,0.0009,-0.0015,0.0006,-0.0008,0.0009,-0.0004,0.0009,-0.0005,0.0002,-0.0001,0.0003,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0005,0.0012,-0.0016,0.0016,-0.0025,0.0004,-0.0009,0.003,-0.0025,0.0002,-0.0273,0.0224,-0.0382,0.0419,-0.179,0.1207,-0.1246,0.1165,-0.1473,0.16,-0.1514,0.1767,-0.1808,0.2012,-0.2366,0.1713,-0.1329,0.184,-0.2158,0.2217,-0.2218,0.1838,-0.1996,0.1891,-0.2212,0.2029,-0.195,0.1868,-0.226,0.1983,-0.2114,0.1111,-0.1897,0.184,-0.2175,0.2273,-0.1702,0.1621,-0.2317,0.1794,-0.1933,0.125,-0.2102,0.213,-0.2252,0.1969,-0.1678,0.1549,-0.2076,0.186,-0.2036,0.1539,-0.2147,0.2204,-0.2258,0.1781,-0.1695,0.1931,-0.2166,0.2066,-0.2118,0.1577,-0.2166,0.2131,-0.2166,0.1817,-0.1522,0.1833,-0.2185,0.2201,-0.2173,0.1407,-0.2073,0.1997,-0.224,0.1889,-0.1974,0.1693,-0.2198,0.219,-0.2269,0.1721,-0.2013,0.1921,-0.2255,0.1917,-0.1939,0.1684,-0.2184,0.2177,-0.1209,0.1674,-0.2271,0.1887,-0.2314,0.2025,-0.1897,0.2027,-0.2162,0.2109,-0.1766,0.1697,-0.2287,0.18,-0.2249,0.1159,-0.1918,0.2072,-0.2182,0.201,-0.1629,0.1586,-0.2137,0.1366,-0.1329,0.1047,-0.1124,0.1283,-0.1117,0.0992,-0.0409,0.0378,-0.0162,0.0249,-0.0254,0.0218,-0.0165,0.013,-0.0146,0.0151,-0.0151,0.0153,-0.0116,0.0164,-0.0069,0.0087,-0.0065,0.0128,-0.0058,0.0108,-0.0094,0.0105,-0.0098,0.0128,-0.0064,0.011,-0.0089,0.0049,-0.006,0.0083,-0.0072,0.0047,-0.0091,0.0062,-0.004,0.0064,-0.007,0.0037,-0.0079,0.0057,-0.0043,0.0065,-0.0085,0.0067,-0.0035,0.0062,-0.0153,0.0219,-0.0551,0.0483,-0.0532,0.1073,-0.1632,0.1551,-0.1361,0.0891,-0.1348,0.1711,-0.2016,0.179,-0.2207,0.1269,-0.2018,0.204,-0.2246,0.1772,-0.2027,0.1812,-0.2118,0.1908,-0.2243,0.1538,-0.2076,0.2006,-0.217,0.1921,-0.2016,0.1748,-0.2043,0.215,-0.1803,0.1756,-0.2348,0.1907,-0.2097,0.2132,-0.1786,0.1791,-0.2166,0.2105,-0.1545,0.1626,-0.2176,0.1893,-0.2026,0.1356,-0.1759,0.2262,-0.2258,0.1942,-0.1652,0.1456,-0.2114,0.22,-0.2052,0.1562,-0.1894,0.2209,-0.2279,0.1798,-0.178,0.1232,-0.2089,0.2294,-0.2271,0.1746,-0.2131,0.2036,-0.2285,0.2077,-0.1969,0.1718,-0.2145,0.2289,-0.2325,0.1791,-0.206,0.1813,-0.2282,0.2212,-0.1074,0.1727,-0.2041,0.1657,-0.1352,0.0971,-0.0761,0.1186,-0.1284,0.0953,-0.0541,0.0452,-0.0246,0.0279,-0.0173,0.0234,-0.0291,0.0133,-0.0118,0.0156,-0.0143,0.0142,-0.0169,0.0125,-0.0073,0.0064,-0.0072,0.0048,-0.0048,0.0046,-0.0031,0.0058,-0.0052,0.0051,-0.0028,0.0025,-0.0043,0.0023,-0.0011,0.0016,-0.0007,0.0008,-0.0008,0.0004,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:06
2016 Chevy Silverado - دو کوتاه بوق بوق داخلی, چشم انداز.
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: دوشنبه, ۲۸ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری
[-0.0015,0.0012,-0.0016,0.001,-0.0011,0.0019,-0.0084,0.0199,-0.044,0.0466,-0.1688,0.165,-0.1839,0.2013,-0.2021,0.2387,-0.2177,0.2084,-0.2105,0.2218,-0.2124,0.2344,-0.2081,0.2445,-0.217,0.2116,-0.2017,0.241,-0.2042,0.2311,-0.2085,0.2059,-0.2085,0.2415,-0.2131,0.2336,-0.2058,0.2422,-0.2114,0.2168,-0.2128,0.2433,-0.2154,0.2387,-0.2155,0.244,-0.2097,0.2281,-0.2226,0.226,-0.2156,0.2435,-0.2208,0.2213,-0.2164,0.2414,-0.2174,0.2233,-0.2233,0.2322,-0.2117,0.2431,-0.217,0.2159,-0.2224,0.2449,-0.2152,0.2173,-0.2192,0.2414,-0.2101,0.2416,-0.2174,0.2101,-0.2176,0.2488,-0.2232,0.2343,-0.2186,0.2529,-0.2054,0.2287,-0.2191,0.2194,-0.2186,0.2523,-0.2239,0.229,-0.2174,0.2512,-0.2073,0.2251,-0.2251,0.2321,-0.2126,0.2468,-0.2202,0.2316,-0.2132,0.246,-0.2135,0.2229,-0.2194,0.2345,-0.2139,0.2452,-0.2204,0.2261,-0.2122,0.2453,-0.2162,0.223,-0.2197,0.2378,-0.2138,0.2482,-0.2166,0.225,-0.2197,0.2405,-0.2165,0.2451,-0.2234,0.2395,-0.2163,0.2435,-0.2135,0.2302,-0.2227,0.2329,-0.2166,0.2509,-0.221,0.2359,-0.2159,0.2498,-0.2124,0.2281,-0.2222,0.2374,-0.2152,0.2462,-0.2189,0.2334,-0.2155,0.2487,-0.2085,0.2283,-0.2211,0.2334,-0.216,0.2516,-0.2215,0.2306,-0.2155,0.2492,-0.2118,0.232,-0.2223,0.2343,-0.2142,0.2457,-0.2244,0.2315,-0.217,0.2473,-0.2124,0.2303,-0.2207,0.2313,-0.2171,0.2479,-0.2081,0.2339,-0.2218,0.2473,-0.2072,0.2326,-0.2224,0.2248,-0.2173,0.25,-0.2067,0.2342,-0.2202,0.223,-0.2196,0.2514,-0.2216,0.2183,-0.2208,0.2531,-0.2066,0.2344,-0.2216,0.2189,-0.2203,0.2535,-0.2212,0.2303,-0.2207,0.2527,-0.2085,0.237,-0.2184,0.2143,-0.2168,0.251,-0.2247,0.2331,-0.2207,0.252,-0.2101,0.2354,-0.2172,0.2163,-0.2267,0.2442,-0.222,0.236,-0.22,0.2521,-0.2097,0.2305,-0.2217,0.2287,-0.1987,0.2299,-0.1403,0.1436,-0.0749,0.0847,-0.0313,0.0393,-0.0179,0.0166,-0.0149,0.0158,-0.006,0.006,-0.0045,0.0058,-0.0045,0.0031,-0.0027,0.003,-0.0011,0.0019,-0.0006,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0,-0.0017,0.0021,-0.0013,0.0014,-0.019,0.0203,-0.0834,0.1085,-0.1468,0.1733,-0.1955,0.2226,-0.2416,0.2239,-0.2116,0.2326,-0.2154,0.2341,-0.2121,0.2511,-0.2087,0.226,-0.2188,0.2237,-0.2071,0.2486,-0.2116,0.2147,-0.2103,0.2415,-0.2116,0.2398,-0.2171,0.247,-0.2052,0.2375,-0.2193,0.2204,-0.2149,0.2423,-0.2223,0.2357,-0.2155,0.2476,-0.205,0.2358,-0.2227,0.2178,-0.2165,0.2411,-0.2173,0.2314,-0.2157,0.2387,-0.2071,0.2332,-0.2176,0.2193,-0.2145,0.2433,-0.2193,0.2369,-0.2162,0.2421,-0.2056,0.2427,-0.2162,0.2224,-0.2195,0.2423,-0.2164,0.2416,-0.2217,0.2371,-0.2124,0.2409,-0.2117,0.2286,-0.219,0.2335,-0.2129,0.241,-0.2171,0.2263,-0.2136,0.2456,-0.2109,0.2315,-0.2174,0.2303,-0.2116,0.2443,-0.2095,0.229,-0.2185,0.2288,-0.2075,0.2447,-0.217,0.231,-0.2091,0.247,-0.2111,0.2289,-0.2203,0.231,-0.2128,0.2408,-0.2189,0.2328,-0.2147,0.2419,-0.2053,0.2387,-0.22,0.2183,-0.2142,0.2481,-0.2185,0.235,-0.2186,0.2489,-0.2048,0.2383,-0.2188,0.2185,-0.2175,0.2465,-0.2179,0.241,-0.2183,0.2454,-0.2085,0.2381,-0.2159,0.2288,-0.2175,0.2407,-0.2122,0.2412,-0.2189,0.2385,-0.2124,0.242,-0.2098,0.2307,-0.2176,0.2376,-0.2116,0.2456,-0.2222,0.2298,-0.2132,0.2483,-0.2051,0.2279,-0.2184,0.2276,-0.2147,0.2454,-0.2088,0.2346,-0.2194,0.2305,-0.208,0.2449,-0.2155,0.2281,-0.2116,0.2453,-0.2066,0.233,-0.2197,0.2254,-0.214,0.2435,-0.2188,0.2357,-0.215,0.2511,-0.2035,0.2336,-0.2147,0.2215,-0.2133,0.2471,-0.2165,0.2358,-0.2129,0.2462,-0.2037,0.2372,-0.2186,0.2172,-0.2152,0.2503,-0.2142,0.2401,-0.2171,0.2455,-0.2064,0.2411,-0.2181,0.2186,-0.2139,0.2468,-0.2167,0.2364,-0.2169,0.2472,-0.2039,0.2327,-0.2166,0.2193,-0.2152,0.2503,-0.202,0.2322,-0.2167,0.2531,-0.2067,0.2314,-0.22,0.2261,-0.2141,0.2458,-0.2045,0.2341,-0.2181,0.2263,-0.2132,0.2483,-0.2177,0.2274,-0.2132,0.2439,-0.2037,0.2351,-0.2159,0.2303,-0.2143,0.2491,-0.2146,0.2349,-0.2151,0.2499,-0.2048,0.236,-0.2164,0.2212,-0.2149,0.2494,-0.2141,0.2311,-0.2132,0.2512,-0.2054,0.2334,-0.2207,0.2259,-0.213,0.2465,-0.2149,0.2321,-0.2115,0.2462,-0.2095,0.2273,-0.2162,0.2278,-0.2136,0.2492,-0.2162,0.2291,-0.217,0.2455,-0.2071,0.2326,-0.2129,0.2354,-0.2121,0.2511,-0.2138,0.2275,-0.215,0.2405,-0.2145,0.2423,-0.214,0.2434,-0.2066,0.2426,-0.2122,0.2224,-0.2105,0.2463,-0.2149,0.2361,-0.2111,0.2484,-0.2054,0.2378,-0.215,0.2224,-0.2137,0.2515,-0.2142,0.2342,-0.213,0.2525,-0.2076,0.2264,-0.2125,0.2392,-0.2109,0.2498,-0.2166,0.2218,-0.2079,0.2492,-0.2119,0.2187,-0.2162,0.2481,-0.2056,0.2367,-0.2146,0.2245,-0.2152,0.2482,-0.2113,0.2325,-0.2095,0.2491,-0.21,0.2281,-0.2155,0.2393,-0.2151,0.2457,-0.2112,0.2429,-0.2037,0.2418,-0.2114,0.2215,-0.2148,0.2482,-0.2021,0.2304,-0.2078,0.2492,-0.2034,0.2277,-0.213,0.2298,-0.2081,0.2539,-0.1934,0.2065,-0.1387,0.1534,-0.0574,0.0859,-0.0345,0.0328,-0.015,0.014,-0.0103,0.0073,-0.0035,0.0044,-0.0018,0.0044,-0.0016,0.0012,-0.0003,0.0004,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0013,0.0019,-0.0022,0.0009,-0.0009,0.0016,-0.0017,0.0016,-0.0302,0.0361,-0.1498,0.1313,-0.1527,0.184,-0.2141,0.1935,-0.2251,0.2355,-0.2073,0.235,-0.2149,0.2397,-0.2177,0.2301,-0.2054,0.2349,-0.2048,0.2447,-0.2024,0.2381,-0.2043,0.2272,-0.2005,0.2429,-0.2087,0.2403,-0.2008,0.239,-0.2047,0.2345,-0.2017,0.2416,-0.2043,0.2495,-0.2091,0.2236,-0.2086,0.243,-0.2074,0.2364,-0.2082,0.2454,-0.215,0.2262,-0.2056,0.2356,-0.2102,0.2442,-0.2125,0.2392,-0.2014,0.2353,-0.2052,0.2283,-0.2079,0.2421,-0.2073,0.2343,-0.2056,0.2452,-0.2067,0.2268,-0.2065,0.2453,-0.1986,0.2392,-0.2043,0.2301,-0.2057,0.2487,-0.2024,0.2391,-0.2033,0.248,-0.2086,0.2252,-0.2108,0.246,-0.2067,0.2378,-0.2087,0.2476,-0.2086,0.2292,-0.2048,0.2382,-0.2021,0.2419,-0.209,0.2271,-0.2024,0.2408,-0.2016,0.2299,-0.2038,0.2473,-0.2076,0.2252,-0.2036,0.2397,-0.2032,0.2386,-0.2074,0.2479,-0.206,0.2323,-0.2048,0.2364,-0.2015,0.2458,-0.2117,0.2397,-0.2034,0.2372,-0.2043,0.2276,-0.2097,0.2466,-0.2048,0.2296,-0.2101,0.2377,-0.209,0.2441,-0.2117,0.2408,-0.2038,0.2355,-0.2038,0.2321,-0.21,0.245,-0.2093,0.2388,-0.2013,0.2394,-0.2058,0.2264,-0.2075,0.2421,-0.2084,0.2307,-0.2052,0.235,-0.2077,0.2459,-0.2086,0.2438,-0.2076,0.229,-0.1981,0.2357,-0.2069,0.2461,-0.2072,0.2419,-0.2052,0.2344,-0.1994,0.2357,-0.2021,0.2433,-0.2088,0.2278,-0.2061,0.2412,-0.2042,0.2311,-0.2017,0.2453,-0.2112,0.2269,-0.2075,0.2404,-0.2042,0.2378,-0.2046,0.2444,-0.2099,0.2256,-0.2063,0.2404,-0.2063,0.2393,-0.2053,0.2435,-0.2099,0.2305,-0.2069,0.2405,-0.206,0.2397,-0.2068,0.2316,-0.2121,0.2454,-0.2067,0.2437,-0.2008,0.2385,-0.2058,0.2313,-0.2067,0.2476,-0.2108,0.2408,-0.2019,0.2417,-0.2072,0.2283,-0.2077,0.245,-0.2088,0.2266,-0.2035,0.2394,-0.2066,0.2427,-0.2055,0.2413,-0.2063,0.2344,-0.2026,0.2395,-0.2086,0.2446,-0.2065,0.2427,-0.2082,0.2384,-0.2045,0.2328,-0.2014,0.2435,-0.2094,0.2304,-0.2078,0.2423,-0.2021,0.2389,-0.2036,0.2421,-0.2082,0.2285,-0.2083,0.245,-0.2013,0.2357,-0.2024,0.2449,-0.2085,0.225,-0.2094,0.244,-0.2113,0.2356,-0.2038,0.2378,-0.2108,0.2458,-0.2092,0.2441,-0.2106,0.2355,-0.2054,0.237,-0.2074,0.2434,-0.2029,0.2461,-0.213,0.2308,-0.2073,0.2398,-0.2004,0.2413,-0.2059,0.2303,-0.211,0.2406,-0.2064,0.2463,-0.2035,0.2348,-0.2034,0.2301,-0.2096,0.2455,-0.2036,0.2427,-0.2046,0.2401,-0.203,0.2332,-0.2001,0.2435,-0.2071,0.2289,-0.2061,0.2442,-0.2044,0.2364,-0.1998,0.2452,-0.2063,0.2298,-0.2108,0.2498,-0.2025,0.2383,-0.199,0.2456,-0.2057,0.2258,-0.2048,0.2482,-0.2128,0.2287,-0.2056,0.2443,-0.2042,0.2411,-0.2052,0.2458,-0.2137,0.2298,-0.2109,0.2488,-0.2055,0.238,-0.1995,0.2436,-0.2094,0.2292,-0.2044,0.2469,-0.2131,0.2311,-0.2074,0.239,-0.2031,0.2414,-0.2015,0.247,-0.2092,0.2318,-0.2133,0.2455,-0.1964,0.2469,-0.1997,0.2354,-0.2071,0.2335,-0.2013,0.2454,-0.1994,0.212,-0.1501,0.1719,-0.0492,0.0745,-0.0287,0.0254,-0.0187,0.0137,-0.0118,0.0137,-0.0082,0.0089,-0.0069,0.009,-0.0062,0.0126,-0.0046,0.0065,-0.0044,0.0038,-0.003,0.0025,-0.0022,0.0017,-0.001,0.0011,-0.0003,0.0005,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:12
2016 Chevy Silverado - long horn بوق داخلی, چشم انداز.
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: دوشنبه, ۲۸ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری
[-0.0011,0.001,-0.0016,0.0024,-0.0018,0.0023,-0.0024,0.0007,-0.0028,0.0018,-0.0251,0.0205,-0.0336,0.0406,-0.1606,0.126,-0.139,0.1359,-0.1618,0.1399,-0.1356,0.1876,-0.1877,0.2009,-0.2083,0.1639,-0.1471,0.2072,-0.22,0.2427,-0.1754,0.18,-0.2168,0.2145,-0.21,0.2114,-0.1993,0.2122,-0.2179,0.2494,-0.1998,0.1504,-0.2112,0.2054,-0.213,0.2596,-0.2248,0.192,-0.203,0.2225,-0.1822,0.2012,-0.2218,0.2192,-0.2103,0.2483,-0.221,0.1937,-0.2118,0.2207,-0.1329,0.1968,-0.2266,0.2359,-0.2108,0.1318,-0.221,0.2481,-0.2188,0.2055,-0.1795,0.1926,-0.2283,0.2447,-0.2102,0.1565,-0.2147,0.2365,-0.222,0.2101,-0.1742,0.1849,-0.2297,0.2501,-0.1776,0.1729,-0.2148,0.228,-0.2267,0.2204,-0.168,0.2011,-0.2287,0.25,-0.1898,0.1778,-0.2173,0.2154,-0.2269,0.2298,-0.1585,0.201,-0.2268,0.2461,-0.1994,0.148,-0.2241,0.2158,-0.2286,0.2311,-0.2319,0.2003,-0.2207,0.2489,-0.2024,0.19,-0.2248,0.2146,-0.224,0.2345,-0.2325,0.1994,-0.2232,0.2398,-0.1154,0.1933,-0.2214,0.2196,-0.2216,0.2114,-0.2317,0.2329,-0.2273,0.2429,-0.2166,0.1919,-0.2251,0.2206,-0.2245,0.142,-0.2292,0.229,-0.22,0.2522,-0.2281,0.1933,-0.2182,0.2102,-0.1648,0.1994,-0.2361,0.2361,-0.2116,0.2406,-0.2246,0.1992,-0.2307,0.2188,-0.1573,0.1983,-0.2372,0.2386,-0.2212,0.1416,-0.2289,0.2474,-0.2241,0.2163,-0.1881,0.1964,-0.2354,0.237,-0.2151,0.172,-0.2291,0.2445,-0.2294,0.2151,-0.1908,0.2015,-0.2374,0.2403,-0.1593,0.1708,-0.2236,0.2438,-0.228,0.1896,-0.1947,0.2189,-0.2392,0.2402,-0.1572,0.1723,-0.2248,0.2471,-0.2281,0.1942,-0.1944,0.2125,-0.2358,0.2361,-0.1581,0.1693,-0.2268,0.2458,-0.2079,0.198,-0.2277,0.2172,-0.2333,0.2413,-0.1565,0.2008,-0.2275,0.2429,-0.2046,0.1966,-0.2286,0.2179,-0.2345,0.2367,-0.1447,0.2005,-0.2238,0.247,-0.2082,0.1472,-0.2266,0.2102,-0.2263,0.2415,-0.2343,0.2007,-0.2188,0.2402,-0.2131,0.1927,-0.2218,0.2154,-0.2306,0.2377,-0.2372,0.2032,-0.2148,0.2442,-0.1192,0.1897,-0.2245,0.2085,-0.2279,0.1914,-0.2358,0.2434,-0.2151,0.2434,-0.2109,0.1959,-0.2083,0.1944,-0.1659,0.1782,-0.1595,0.1791,-0.1078,0.1002,-0.0587,0.07,-0.0417,0.0623,-0.0325,0.0315,-0.0282,0.0308,-0.015,0.0133,-0.0209,0.0175,-0.016,0.0164,-0.0117,0.0128,-0.0061,0.0075,-0.0054,0.0093,-0.0045,0.0035,-0.0044,0.0064,-0.0034,0.0038,-0.0033,0.0035,-0.0019,0.0036,-0.0017,0.002,-0.0018,0.0019,-0.0004,0.0005,-0.0005,0.0003,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0008,0.0011,-0.0016,0.0012,-0.0026,0.0005,-0.0009,0.0016,-0.0024,0.0021,-0.029,0.0203,-0.0324,0.0418,-0.1517,0.1186,-0.1173,0.1192,-0.1506,0.1358,-0.1421,0.1814,-0.1879,0.2073,-0.2238,0.1944,-0.1427,0.2027,-0.2083,0.2392,-0.1925,0.1835,-0.22,0.2151,-0.2146,0.2284,-0.1905,0.2145,-0.2093,0.2448,-0.2121,0.1392,-0.2133,0.2157,-0.2147,0.259,-0.2226,0.2063,-0.2087,0.2158,-0.208,0.2054,-0.2248,0.2238,-0.2076,0.244,-0.2173,0.197,-0.2139,0.2081,-0.1258,0.1954,-0.2227,0.2427,-0.209,0.1505,-0.2119,0.2443,-0.2201,0.2056,-0.172,0.1893,-0.2298,0.2507,-0.2081,0.1735,-0.2066,0.2318,-0.227,0.2203,-0.1643,0.1786,-0.222,0.2524,-0.1942,0.174,-0.2157,0.2245,-0.2289,0.2303,-0.1547,0.2051,-0.2254,0.2457,-0.2062,0.1879,-0.2216,0.213,-0.2281,0.2403,-0.1491,0.2016,-0.2196,0.2456,-0.2123,0.145,-0.2229,0.2103,-0.2335,0.2431,-0.2339,0.2066,-0.2189,0.2417,-0.2079,0.1964,-0.2258,0.2168,-0.2244,0.239,-0.23,0.2035,-0.2134,0.2411,-0.1107,0.1961,-0.223,0.2143,-0.2244,0.2297,-0.2283,0.2478,-0.2149,0.2395,-0.2092,0.1971,-0.2218,0.2115,-0.2204,0.1369,-0.2313,0.2463,-0.2124,0.2412,-0.213,0.1998,-0.2254,0.2146,-0.1712,0.192,-0.2288,0.2509,-0.2144,0.2361,-0.2094,0.2125,-0.2305,0.2164,-0.1329,0.1902,-0.2255,0.2461,-0.2128,0.1714,-0.1976,0.2305,-0.2219,0.2238,-0.1564,0.1816,-0.2186,0.2463,-0.2178,0.1859,-0.2044,0.215,-0.2325,0.2413,-0.1645,0.1699,-0.2129,0.2444,-0.2153,0.2007,-0.2227,0.2101,-0.2288,0.2463,-0.1432,0.2058,-0.2137,0.2386,-0.2185,0.211,-0.2263,0.2059,-0.2285,0.2539,-0.1801,0.2039,-0.217,0.2348,-0.2184,0.1468,-0.2259,0.2157,-0.2222,0.2549,-0.228,0.2017,-0.2169,0.2336,-0.2003,0.2009,-0.2266,0.2224,-0.2223,0.2524,-0.2288,0.1988,-0.2182,0.228,-0.1364,0.2042,-0.2277,0.2282,-0.2202,0.1242,-0.2283,0.25,-0.2206,0.2279,-0.1969,0.2038,-0.2286,0.2288,-0.2173,0.1783,-0.2281,0.2473,-0.2198,0.223,-0.1919,0.2042,-0.2267,0.2323,-0.1569,0.1786,-0.225,0.2475,-0.2223,0.1927,-0.1895,0.2177,-0.231,0.2365,-0.1562,0.1763,-0.2225,0.2484,-0.2206,0.1905,-0.1864,0.2185,-0.236,0.2387,-0.1599,0.1787,-0.2196,0.2488,-0.2034,0.1913,-0.2214,0.2185,-0.2219,0.2312,-0.1379,0.1897,-0.1675,0.1681,-0.1244,0.118,-0.0857,0.0876,-0.0662,0.0782,-0.0486,0.0665,-0.023,0.0371,-0.0157,0.0141,-0.0193,0.0193,-0.016,0.0202,-0.0169,0.0108,-0.0077,0.0076,-0.0041,0.0054,-0.0028,0.0049,-0.0032,0.0039,-0.002,0.0036,-0.0029,0.0036,-0.0011,0.0014,-0.0015,0.0009,-0.0002,0.0011,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0023,0,-0.0011,0.0016,-0.0006,0.0022,-0.0026,0.0012,-0.008,0.0203,-0.0289,0.0473,-0.0516,0.0419,-0.1564,0.1234,-0.1165,0.1496,-0.165,0.1937,-0.18,0.209,-0.1066,0.1745,-0.2,0.2295,-0.2156,0.2192,-0.2043,0.237,-0.2081,0.2193,-0.1716,0.2095,-0.2107,0.208,-0.2069,0.1292,-0.2197,0.2538,-0.2039,0.2213,-0.1795,0.2018,-0.2188,0.2436,-0.1906,0.1606,-0.2047,0.2369,-0.2075,0.2056,-0.1563,0.1907,-0.2179,0.2496,-0.1833,0.1709,-0.2062,0.2317,-0.2161,0.226,-0.1433,0.2031,-0.2174,0.2547,-0.1971,0.189,-0.2105,0.2152,-0.2222,0.2458,-0.1965,0.2002,-0.2114,0.2482,-0.2153,0.1497,-0.2141,0.2215,-0.2182,0.255,-0.2219,0.1959,-0.213,0.2272,-0.1887,0.1948,-0.2261,0.2362,-0.2253,0.2547,-0.2134,0.19,-0.2182,0.2059,-0.1345,0.1983,-0.2261,0.2491,-0.2187,0.1606,-0.203,0.2435,-0.2224,0.2095,-0.1662,0.1843,-0.2267,0.2501,-0.213,0.1716,-0.2086,0.228,-0.225,0.2186,-0.1566,0.1835,-0.2229,0.2545,-0.1987,0.1825,-0.2153,0.2262,-0.2256,0.2327,-0.1485,0.2049,-0.2244,0.2545,-0.2039,0.1902,-0.2192,0.2148,-0.2282,0.2426,-0.1511,0.2107,-0.2183,0.2496,-0.2077,0.1517,-0.2203,0.217,-0.227,0.2482,-0.2254,0.204,-0.2162,0.2464,-0.215,0.1981,-0.2202,0.2127,-0.2228,0.2553,-0.2224,0.2032,-0.2142,0.2368,-0.1169,0.2015,-0.2277,0.2287,-0.2207,0.1555,-0.2242,0.2566,-0.2165,0.2281,-0.1904,0.2051,-0.229,0.2314,-0.2233,0.175,-0.2176,0.2524,-0.2183,0.222,-0.1845,0.202,-0.2323,0.2404,-0.1606,0.1692,-0.2177,0.2523,-0.2194,0.2119,-0.1779,0.216,-0.2274,0.241,-0.1686,0.164,-0.2186,0.2535,-0.2212,0.2088,-0.1736,0.2099,-0.2298,0.2459,-0.1693,0.1578,-0.2162,0.2482,-0.2156,0.2082,-0.2234,0.2088,-0.2281,0.2522,-0.1731,0.2052,-0.2156,0.243,-0.2219,0.2121,-0.2216,0.2095,-0.2262,0.2518,-0.1222,0.2024,-0.2141,0.2426,-0.2235,0.1662,-0.2212,0.2181,-0.2283,0.2561,-0.2242,0.2061,-0.2168,0.236,-0.2234,0.2027,-0.2245,0.2157,-0.2299,0.2528,-0.2245,0.204,-0.2177,0.2365,-0.119,0.205,-0.2269,0.2151,-0.2263,0.2251,-0.2248,0.255,-0.2176,0.2392,-0.1939,0.2073,-0.2255,0.2168,-0.2248,0.1624,-0.2285,0.2563,-0.2151,0.2406,-0.2006,0.2048,-0.2281,0.214,-0.1476,0.1912,-0.2289,0.2552,-0.2127,0.2379,-0.2012,0.2345,-0.2252,0.2173,-0.1348,0.1937,-0.2292,0.2532,-0.2134,0.1705,-0.2017,0.2425,-0.2267,0.2152,-0.1674,0.192,-0.2296,0.2536,-0.2048,0.1693,-0.2152,0.239,-0.2267,0.2123,-0.1723,0.2096,-0.2304,0.2488,-0.1761,0.1643,-0.2169,0.2439,-0.2258,0.2109,-0.1706,0.211,-0.2297,0.2502,-0.1778,0.1619,-0.2175,0.2423,-0.2236,0.2119,-0.2097,0.2109,-0.2286,0.2492,-0.1815,0.1818,-0.2207,0.2453,-0.2173,0.2064,-0.2301,0.2131,-0.2282,0.2538,-0.1259,0.2034,-0.2211,0.2435,-0.2066,0.1876,-0.2119,0.2029,-0.1569,0.1768,-0.1392,0.135,-0.1098,0.096,-0.045,0.0494,-0.0391,0.0623,-0.0282,0.0249,-0.0127,0.0282,-0.0152,0.0166,-0.0224,0.0149,-0.0152,0.0153,-0.014,0.0064,-0.0053,0.0067,-0.0058,0.009,-0.0048,0.0059,-0.0046,0.0052,-0.0052,0.0047,-0.0036,0.004,-0.0028,0.0033,-0.0018,0.0026,-0.0022,0.0015,-0.0011,0.0011,-0.001,0.0006,-0.0003,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:06
2016 Chevy Silverado - متوسط طول شاخ بوق داخلی, چشم انداز.
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: دوشنبه, ۲۸ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری
[-0.0009,0.0026,-0.0103,0.0082,-0.0305,0.0284,-0.0405,0.0493,-0.1463,0.1251,-0.1514,0.1552,-0.1729,0.1858,-0.1804,0.1838,-0.1884,0.165,-0.2004,0.2139,-0.1973,0.1782,-0.2209,0.2143,-0.1994,0.2103,-0.213,0.1981,-0.2116,0.2092,-0.1337,0.1968,-0.2342,0.2398,-0.2028,0.208,-0.2163,0.2217,-0.2296,0.222,-0.1591,0.1834,-0.2215,0.2421,-0.2115,0.1718,-0.1959,0.2091,-0.2255,0.2288,-0.1648,0.1645,-0.2204,0.2281,-0.2118,0.1963,-0.2123,0.2098,-0.2331,0.2392,-0.1815,0.1768,-0.2193,0.2267,-0.1992,0.1952,-0.2007,0.1871,-0.1421,0.1398,-0.0644,0.0875,-0.1054,0.0917,-0.0455,0.0307,-0.0264,0.0286,-0.0219,0.02,-0.0143,0.0201,-0.0129,0.0175,-0.0162,0.0108,-0.0107,0.0072,-0.006,0.0068,-0.0082,0.0051,-0.0044,0.0053,-0.0035,0.0052,-0.0048,0.003,-0.003,0.0043,-0.001,0.0017,-0.002,0.0009,-0.0007,0.0011,-0.0008,0.0005,-0.0002,0.0004,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.003,0.0008,-0.0036,0.0041,-0.0034,0.0019,-0.0012,0.0044,-0.0203,0.0202,-0.0318,0.0347,-0.1479,0.1191,-0.1537,0.1155,-0.1435,0.1318,-0.153,0.173,-0.2013,0.1878,-0.2129,0.2052,-0.1889,0.2049,-0.2047,0.2274,-0.1358,0.1751,-0.2344,0.2105,-0.2067,0.2301,-0.2144,0.203,-0.2126,0.2174,-0.1502,0.1943,-0.2321,0.2302,-0.216,0.1499,-0.2178,0.248,-0.2225,0.215,-0.1501,0.1803,-0.2358,0.2379,-0.2134,0.1798,-0.202,0.2137,-0.1862,0.1995,-0.1557,0.1447,-0.1484,0.1424,-0.091,0.083,-0.0885,0.0832,-0.0507,0.0292,-0.0194,0.0303,-0.0218,0.0184,-0.0213,0.0203,-0.0273,0.0181,-0.0166,0.0147,-0.0088,0.0087,-0.0074,0.0102,-0.0054,0.0069,-0.0068,0.0058,-0.005,0.0067,-0.0054,0.0049,-0.0033,0.0031,-0.001,0.0024,-0.0014,0.0006,-0.0002,0.0007,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0032,0,-0.0013,0.0053,-0.0028,0,-0.0033,0.0025,-0.0163,0.0208,-0.0321,0.0484,-0.0499,0.071,-0.1413,0.1222,-0.1535,0.1417,-0.1558,0.1849,-0.1859,0.1921,-0.1979,0.1499,-0.1951,0.2288,-0.2068,0.2195,-0.2102,0.1844,-0.2023,0.2251,-0.1414,0.2014,-0.2123,0.2185,-0.208,0.2516,-0.2293,0.2278,-0.2086,0.2312,-0.167,0.1967,-0.2216,0.2304,-0.2102,0.1254,-0.2205,0.2492,-0.2116,0.2177,-0.1944,0.1897,-0.2325,0.2339,-0.2068,0.1642,-0.218,0.245,-0.2165,0.2078,-0.1854,0.1862,-0.231,0.2482,-0.168,0.1573,-0.2137,0.2401,-0.2237,0.2142,-0.1801,0.2033,-0.2342,0.2448,-0.1733,0.1739,-0.2154,0.2335,-0.2278,0.2213,-0.1683,0.1974,-0.2269,0.2496,-0.1939,0.1477,-0.2184,0.2191,-0.224,0.232,-0.2342,0.1991,-0.2248,0.242,-0.1853,0.1918,-0.1994,0.1914,-0.1508,0.1527,-0.1253,0.1065,-0.1148,0.1071,-0.0443,0.0726,-0.0264,0.0368,-0.0175,0.0183,-0.0273,0.0235,-0.0181,0.0177,-0.0186,0.0181,-0.0097,0.0128,-0.0073,0.0063,-0.005,0.0057,-0.0019,0.0049,-0.003,0.0046,-0.0027,0.003,-0.0009,0.0013,-0.0013,0.0005,0,0.0003,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:06
2016 Chevy Silverado - short horn بوق داخلی, چشم انداز.
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: دوشنبه, ۲۸ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری
[-0.0012,0.0012,-0.0035,0.0028,-0.0289,0.018,-0.0338,0.0357,-0.0806,0.1041,-0.1126,0.1322,-0.1237,0.1484,-0.1248,0.1473,-0.1297,0.155,-0.1279,0.1462,-0.1343,0.1533,-0.1306,0.1609,-0.1325,0.1518,-0.1397,0.153,-0.1304,0.1527,-0.1389,0.1557,-0.132,0.152,-0.1253,0.1548,-0.1427,0.1498,-0.1317,0.1503,-0.1372,0.1552,-0.1412,0.1461,-0.1258,0.1539,-0.1379,0.1426,-0.138,0.1523,-0.1262,0.1538,-0.1344,0.1485,-0.1398,0.1498,-0.13,0.1499,-0.1415,0.1523,-0.1301,0.144,-0.122,0.1551,-0.1432,0.1456,-0.1321,0.1461,-0.1207,0.155,-0.1385,0.1423,-0.1352,0.1473,-0.1331,0.152,-0.1369,0.1466,-0.1286,0.1497,-0.1309,0.1517,-0.1406,0.1477,-0.1286,0.1473,-0.1409,0.1503,-0.1306,0.1472,-0.122,0.1559,-0.1391,0.1422,-0.1361,0.1452,-0.1209,0.1522,-0.1393,0.1422,-0.1179,0.1495,-0.0865,0.1001,-0.0667,0.0594,-0.032,0.0344,-0.0171,0.0156,-0.0194,0.0167,-0.0125,0.0141,-0.0101,0.0078,-0.0167,0.0099,-0.011,0.011,-0.0085,0.0099,-0.0077,0.0086,-0.0119,0.0071,-0.0076,0.0059,-0.0054,0.0042,-0.0073,0.0048,-0.0063,0.0071,-0.0032,0.0064,-0.0282,0.0159,-0.0325,0.0335,-0.0737,0.0985,-0.1115,0.1265,-0.1227,0.1461,-0.1243,0.1489,-0.1279,0.1525,-0.13,0.1453,-0.1361,0.1518,-0.133,0.1558,-0.1296,0.1512,-0.1372,0.1557,-0.129,0.1506,-0.1398,0.1539,-0.1316,0.1498,-0.1279,0.1571,-0.1429,0.1513,-0.1316,0.1498,-0.1253,0.1564,-0.1429,0.1494,-0.125,0.1551,-0.139,0.1483,-0.1352,0.1542,-0.1232,0.1554,-0.139,0.1446,-0.1381,0.1542,-0.132,0.1515,-0.14,0.1526,-0.1319,0.1467,-0.1271,0.1534,-0.1389,0.1513,-0.1296,0.1469,-0.1238,0.1537,-0.139,0.1503,-0.1288,0.1492,-0.139,0.1561,-0.1344,0.1508,-0.1243,0.1561,-0.1365,0.1447,-0.1339,0.1525,-0.1292,0.1517,-0.1376,0.1481,-0.1251,0.154,-0.1304,0.1488,-0.1365,0.1533,-0.1288,0.1501,-0.129,0.1535,-0.1399,0.1519,-0.1296,0.1496,-0.1364,0.1543,-0.1292,0.1503,-0.1238,0.1557,-0.137,0.1472,-0.1353,0.1537,-0.1278,0.1534,-0.131,0.1455,-0.1343,0.1551,-0.134,0.1539,-0.1416,0.1568,-0.1293,0.1519,-0.1207,0.1513,-0.1064,0.121,-0.0876,0.0706,-0.0646,0.058,-0.0353,0.0387,-0.0165,0.0242,-0.0208,0.0265,-0.0157,0.0177,-0.0128,0.013,-0.0159,0.0128,-0.0098,0.0096,-0.005,0.004,-0.0044,0.0032,-0.0028,0.0043,-0.0021,0.0038,-0.0016,0.0013,-0.0005,0.0006,-0.0001,0.0004,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0009,0.0025,-0.0026,0.0021,-0.0146,0.0072,-0.0309,0.0307,-0.076,0.0651,-0.1158,0.1181,-0.1292,0.1411,-0.1161,0.1358,-0.1253,0.1438,-0.1356,0.1539,-0.1331,0.1509,-0.1404,0.1434,-0.1355,0.1562,-0.1437,0.1493,-0.1386,0.1494,-0.1325,0.1525,-0.1434,0.1466,-0.1371,0.1473,-0.1451,0.1539,-0.1388,0.1451,-0.1328,0.1547,-0.1448,0.1396,-0.1401,0.1445,-0.1348,0.1509,-0.1419,0.1387,-0.1383,0.1458,-0.1426,0.1528,-0.1427,0.1444,-0.1369,0.1512,-0.1404,0.1468,-0.1424,0.1447,-0.136,0.1451,-0.1318,0.1431,-0.144,0.1443,-0.1288,0.1484,-0.1165,0.1209,-0.0795,0.0757,-0.0737,0.0612,-0.0404,0.049,-0.0218,0.0273,-0.0188,0.0171,-0.0225,0.0144,-0.0144,0.0104,-0.015,0.0146,-0.0164,0.0129,-0.009,0.0074,-0.0141,0.0101,-0.0096,0.0193,-0.0079,0.0066,-0.0089,0.0083,-0.0124,0.0101,-0.0091,0.0103,-0.0078,0.0047,-0.0272,0.0186,-0.033,0.0327,-0.0775,0.0961,-0.1124,0.1201,-0.1297,0.1389,-0.127,0.143,-0.135,0.1483,-0.1324,0.15,-0.1389,0.1422,-0.1381,0.1494,-0.132,0.1563,-0.1405,0.1427,-0.1379,0.1492,-0.1368,0.1537,-0.1361,0.1497,-0.1357,0.1541,-0.14,0.1468,-0.1387,0.1498,-0.1358,0.1496,-0.1432,0.1487,-0.1326,0.1474,-0.1301,0.1477,-0.1426,0.1466,-0.1364,0.1464,-0.1307,0.1547,-0.145,0.1461,-0.1373,0.1469,-0.1463,0.1536,-0.1382,0.1476,-0.13,0.1544,-0.1416,0.14,-0.139,0.1474,-0.1347,0.1507,-0.1349,0.1444,-0.1393,0.1433,-0.1374,0.15,-0.1431,0.1491,-0.1351,0.1478,-0.1326,0.1506,-0.1433,0.1442,-0.1353,0.1448,-0.142,0.1507,-0.1357,0.1472,-0.1288,0.1533,-0.1426,0.1403,-0.1377,0.1454,-0.133,0.1534,-0.1407,0.1387,-0.1375,0.1481,-0.1391,0.1547,-0.1368,0.146,-0.1347,0.151,-0.1392,0.1476,-0.1389,0.1504,-0.1353,0.1523,-0.1366,0.1432,-0.1387,0.1472,-0.1384,0.1501,-0.1433,0.1476,-0.1378,0.1487,-0.1351,0.1489,-0.1424,0.1494,-0.1387,0.1485,-0.1435,0.1501,-0.1399,0.1481,-0.1302,0.1507,-0.1436,0.1462,-0.1376,0.1463,-0.1294,0.1525,-0.1441,0.1476,-0.1398,0.1441,-0.1427,0.1535,-0.1385,0.1474,-0.1287,0.1545,-0.1408,0.1445,-0.1279,0.1412,-0.0966,0.1113,-0.0818,0.0845,-0.0488,0.0525,-0.0208,0.0222,-0.0175,0.0143,-0.0157,0.0164,-0.0108,0.0117,-0.0061,0.0064,-0.0054,0.0049,-0.0046,0.0064,-0.0049,0.0044,-0.0038,0.0027,-0.0004,0.0007,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0017,0.0013,-0.0025,0.0022,-0.0025,0.0016,-0.0024,0.0045,-0.0277,0.0211,-0.0335,0.0264,-0.0858,0.1018,-0.1191,0.1238,-0.1251,0.1454,-0.1183,0.1501,-0.1315,0.1539,-0.1311,0.1591,-0.1336,0.1478,-0.1375,0.1595,-0.1324,0.1617,-0.1362,0.1533,-0.1352,0.1561,-0.135,0.1608,-0.1355,0.158,-0.1329,0.16,-0.139,0.1499,-0.1377,0.1568,-0.1336,0.1599,-0.1409,0.1466,-0.1378,0.1547,-0.1381,0.1582,-0.1361,0.1575,-0.1325,0.1575,-0.1387,0.1506,-0.1246,0.1266,-0.0935,0.1044,-0.0507,0.0694,-0.0374,0.0376,-0.0294,0.0271,-0.0169,0.0205,-0.0194,0.0185,-0.0161,0.015,-0.0175,0.0166,-0.0092,0.0138,-0.0108,0.009,-0.0125,0.0122,-0.0076,0.0124,-0.0058,0.005,-0.0088,0.0062,-0.0081,0.0093,-0.0038,0.0049,-0.004,0.0046,-0.0067,0.0047,-0.0057,0.0066,-0.0288,0.0256,-0.0484,0.066,-0.1008,0.122,-0.1218,0.1487,-0.1097,0.1302,-0.1187,0.1547,-0.1316,0.1587,-0.1291,0.1516,-0.1332,0.1531,-0.1359,0.1619,-0.1349,0.1582,-0.1299,0.1585,-0.1284,0.161,-0.1353,0.1536,-0.1298,0.157,-0.1285,0.1603,-0.134,0.1494,-0.1348,0.1559,-0.1322,0.1572,-0.135,0.1546,-0.1306,0.157,-0.1311,0.1451,-0.1369,0.1549,-0.1289,0.1594,-0.1387,0.15,-0.1317,0.1575,-0.1269,0.1512,-0.1367,0.1556,-0.1331,0.1527,-0.1264,0.1511,-0.1369,0.1553,-0.1304,0.1552,-0.1386,0.1555,-0.1318,0.153,-0.1265,0.1542,-0.1372,0.1546,-0.1297,0.1532,-0.127,0.1548,-0.1365,0.1522,-0.1341,0.1536,-0.1346,0.1576,-0.1319,0.1559,-0.1301,0.1562,-0.1349,0.1488,-0.1353,0.1542,-0.1312,0.1555,-0.1347,0.1469,-0.1295,0.1557,-0.1322,0.145,-0.1355,0.1566,-0.1299,0.1567,-0.131,0.1438,-0.135,0.1562,-0.1308,0.1572,-0.1362,0.1542,-0.1319,0.1546,-0.1279,0.1457,-0.1348,0.1592,-0.1302,0.1564,-0.1312,0.1461,-0.1373,0.1578,-0.1341,0.1555,-0.1418,0.1502,-0.1257,0.158,-0.0818,0.0985,-0.0652,0.0717,-0.0694,0.062,-0.0257,0.0374,-0.019,0.0219,-0.0168,0.0288,-0.0247,0.0143,-0.0199,0.018,-0.0171,0.0135,-0.0135,0.0103,-0.0057,0.004,-0.005,0.0065,-0.0035,0.0038,-0.0029,0.0027,-0.0013,0.0018,-0.0018,0.0009,-0.0004,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:09
2015 Corvette Stingray - دو شاخ بوق داخلی, چشم انداز.
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: دوشنبه, ۲۸ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری
[-0.0035,0.0084,-0.018,0.0183,-0.011,0.0026,-0.0092,0.0117,-0.0061,0.0222,-0.014,0.0182,-0.0455,0.0225,-0.0376,0.0361,-0.0861,0.1037,-0.1139,0.0658,-0.1064,0.1288,-0.1179,0.1506,-0.1125,0.1321,-0.125,0.1451,-0.1282,0.1498,-0.1351,0.1535,-0.129,0.1498,-0.1383,0.1658,-0.116,0.1391,-0.1435,0.1513,-0.1317,0.1525,-0.1308,0.1696,-0.1324,0.1301,-0.1366,0.179,-0.1524,0.1403,-0.1203,0.1444,-0.138,0.1448,-0.1373,0.1485,-0.1413,0.1362,-0.1349,0.1187,-0.1165,0.1504,-0.1319,0.1512,-0.1252,0.1277,-0.0939,0.0761,-0.0654,0.0808,-0.0784,0.0711,-0.0755,0.0556,-0.0341,0.0167,-0.0125,0.027,-0.033,0.012,-0.0135,0.031,-0.0242,0.0211,-0.0132,0.0227,-0.0102,0.0229,-0.0276,0.0104,-0.0173,0.0069,-0.0121,0.0105,-0.0227,0.0157,-0.017,0.0245,-0.0129,0.0201,-0.0392,0.0244,-0.0375,0.0377,-0.0801,0.0984,-0.1126,0.1271,-0.1004,0.1208,-0.1228,0.1468,-0.1152,0.1367,-0.1202,0.148,-0.1297,0.1402,-0.1491,0.157,-0.1397,0.1517,-0.1474,0.1472,-0.1446,0.1293,-0.1528,0.1553,-0.1341,0.1589,-0.1304,0.1507,-0.1097,0.1591,-0.1504,0.1561,-0.1397,0.1514,-0.1308,0.1538,-0.1137,0.1512,-0.0867,0.1061,-0.0632,0.0705,-0.0649,0.0536,-0.0363,0.0273,-0.0259,0.0418,-0.0185,0.0183,-0.0173,0.0208,-0.0162,0.0151,-0.0084,0.0121,-0.0066,0.0102,-0.0059,0.0085,-0.0062,0.008,-0.0064,0.0058,-0.0048,0.0032,-0.0013,0.0048,-0.0043,0.0029,-0.0025,0.0031,-0.0007,0.0013,-0.0007,0.0005,-0.0003,0.0009,-0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0041,0.0041,-0.0044,0.0042,-0.0049,0.0099,-0.0085,0.0047,-0.0053,0.0065,-0.0242,0.0203,-0.0395,0.0286,-0.0634,0.0781,-0.087,0.1029,-0.1117,0.1303,-0.1187,0.1501,-0.1183,0.1048,-0.1159,0.1379,-0.1243,0.1589,-0.14,0.1557,-0.1231,0.1478,-0.1314,0.1518,-0.1316,0.1637,-0.144,0.147,-0.0966,0.1665,-0.147,0.1496,-0.1354,0.1506,-0.1412,0.1534,-0.1006,0.1485,-0.1283,0.1589,-0.1313,0.1521,-0.1196,0.1518,-0.1003,0.1522,-0.0827,0.126,-0.0721,0.0656,-0.0726,0.0503,-0.0365,0.0333,-0.0277,0.0274,-0.0194,0.0144,-0.0132,0.0177,-0.0156,0.0198,-0.0085,0.0087,-0.0078,0.007,-0.0085,0.0064,-0.0152,0.0088,-0.0084,0.0097,-0.008,0.0076,-0.0117,0.0107,-0.0087,0.0065,-0.0062,0.0105,-0.0076,0.0231,-0.0127,0.0124,-0.0143,0.005,-0.0128,0.0078,-0.0087,0.0146,-0.0118,0.0118,-0.0255,0.0113,-0.0286,0.0239,-0.042,0.0278,-0.0836,0.0748,-0.0734,0.1065,-0.114,0.1245,-0.119,0.15,-0.1063,0.128,-0.1128,0.141,-0.1205,0.1622,-0.1378,0.1513,-0.1342,0.1338,-0.1264,0.1525,-0.1303,0.1573,-0.1398,0.1673,-0.1422,0.1465,-0.1249,0.1385,-0.1339,0.1485,-0.1286,0.1544,-0.1356,0.1636,-0.1236,0.1398,-0.1393,0.1519,-0.1376,0.1611,-0.144,0.1404,-0.1182,0.151,-0.1463,0.1446,-0.1435,0.1469,-0.1396,0.1363,-0.1347,0.1386,-0.1168,0.1426,-0.067,0.0903,-0.0789,0.0541,-0.0444,0.0669,-0.0572,0.0439,-0.0343,0.0229,-0.0186,0.0166,-0.017,0.0222,-0.011,0.0145,-0.0128,0.0073,-0.0054,0.008,-0.0093,0.007,-0.0117,0.0073,-0.0055,0.0055,-0.0042,0.0065,-0.0033,0.0039,-0.0018,0.0032,-0.0042,0.0023,-0.0022,0.0027,-0.0017,0.0013,-0.0014,0.0012,-0.0007,0.0006,-0.0004,0.0005,-0.0003,0.0004,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0005,0.0019,-0.0021,0.0013,-0.002,0.0021,-0.0036,0.0041,-0.0026,0.0024,-0.0026,0.0018,-0.015,0.0087,-0.0275,0.0233,-0.0368,0.0295,-0.0577,0.0786,-0.0885,0.103,-0.1122,0.1357,-0.1187,0.1557,-0.1228,0.1429,-0.1119,0.1421,-0.125,0.1561,-0.1395,0.1597,-0.1301,0.1543,-0.1177,0.15,-0.1337,0.1673,-0.1459,0.1586,-0.1397,0.1309,-0.1187,0.1492,-0.1326,0.1542,-0.1287,0.1655,-0.1367,0.1529,-0.1252,0.1548,-0.1333,0.155,-0.1249,0.1634,-0.1394,0.1628,-0.1046,0.1521,-0.1389,0.1607,-0.1353,0.1553,-0.1247,0.1432,-0.1286,0.1496,-0.1262,0.1409,-0.0829,0.0838,-0.0674,0.065,-0.0398,0.0495,-0.0457,0.0457,-0.0334,0.0231,-0.0188,0.0138,-0.0125,0.0215,-0.0125,0.0183,-0.0117,0.012,-0.0037,0.0088,-0.0111,0.0053,-0.0069,0.0109,-0.0087,0.0083,-0.0064,0.0096,-0.0082,0.0047,-0.0061,0.0049,-0.0061,0.0048,-0.0083,0.0063,-0.0049,0.0034,-0.0028,0.006,-0.0057,0.0041,-0.0027,0.0031,-0.0053,0.0054,-0.0038,0.0029,-0.0021,0.0035,-0.0035,0.0019,-0.0047,0.0035,-0.0014,0.0032,-0.0033,0.0027,-0.0023,0.003,-0.0146,0.0056,-0.0314,0.0194,-0.0385,0.0325,-0.0806,0.0763,-0.0742,0.1063,-0.1163,0.129,-0.121,0.1548,-0.114,0.1393,-0.1141,0.1414,-0.1242,0.1638,-0.1378,0.1582,-0.1365,0.1521,-0.1308,0.1545,-0.1286,0.1609,-0.138,0.1684,-0.1409,0.1499,-0.1237,0.1406,-0.1331,0.151,-0.1278,0.1566,-0.1371,0.1627,-0.1202,0.1399,-0.1388,0.1487,-0.1302,0.1542,-0.1318,0.1468,-0.1171,0.1618,-0.1427,0.1626,-0.1376,0.1546,-0.1295,0.1262,-0.1185,0.1574,-0.1338,0.1496,-0.1343,0.1383,-0.099,0.0834,-0.0687,0.084,-0.0649,0.0623,-0.0424,0.047,-0.0231,0.0301,-0.0279,0.0303,-0.0244,0.0196,-0.016,0.0126,-0.0173,0.0161,-0.0102,0.0095,-0.0048,0.0103,-0.0088,0.0119,-0.0058,0.0136,-0.0083,0.0053,-0.0046,0.006,-0.0039,0.0036,-0.0031,0.0035,-0.0041,0.0031,-0.0036,0.0015,-0.0017,0.002,-0.0011,0.0016,-0.0009,0.0012,-0.0007,0.0006,-0.0006,0.0003,-0.0003,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:06
2015 Corvette Stingray - دو کوتاه بوق بوق داخلی, چشم انداز.
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: دوشنبه, ۲۸ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری
[-0.0374,0.0255,-0.0395,0.0665,-0.0955,0.1133,-0.1132,0.1342,-0.1174,0.1474,-0.0932,0.1199,-0.1184,0.1555,-0.1233,0.1624,-0.1375,0.1714,-0.0964,0.1438,-0.1362,0.1542,-0.1303,0.1621,-0.1307,0.1664,-0.1372,0.1532,-0.1372,0.17,-0.1331,0.1585,-0.1268,0.1592,-0.1315,0.1227,-0.1209,0.1598,-0.1328,0.166,-0.1332,0.1577,-0.1234,0.1388,-0.1219,0.1626,-0.1354,0.1587,-0.1349,0.1597,-0.1311,0.143,-0.1284,0.16,-0.1252,0.1577,-0.1338,0.1625,-0.112,0.1505,-0.136,0.161,-0.1337,0.1568,-0.1228,0.1495,-0.1171,0.1579,-0.1287,0.1642,-0.132,0.1642,-0.1281,0.1522,-0.1231,0.1611,-0.1232,0.1572,-0.1312,0.1688,-0.1308,0.163,-0.1308,0.1472,-0.1304,0.1612,-0.1266,0.1601,-0.1332,0.1635,-0.1227,0.1407,-0.131,0.1592,-0.1276,0.1606,-0.1259,0.1533,-0.1196,0.1565,-0.1328,0.1656,-0.1318,0.1554,-0.1266,0.1357,-0.1217,0.1591,-0.1293,0.1554,-0.1322,0.1626,-0.1322,0.1257,-0.1254,0.1558,-0.1247,0.1589,-0.1338,0.1553,-0.1284,0.134,-0.129,0.1628,-0.1302,0.1504,-0.1209,0.1622,-0.1299,0.1597,-0.1176,0.1492,-0.1299,0.1633,-0.1253,0.1573,-0.115,0.1409,-0.1283,0.1646,-0.14,0.1514,-0.1428,0.144,-0.0967,0.1364,-0.1327,0.1461,-0.1107,0.1668,-0.1052,0.1342,-0.0719,0.1375,-0.0582,0.0817,-0.0641,0.0576,-0.0476,0.0514,-0.0236,0.0265,-0.0164,0.0133,-0.0151,0.0154,-0.0158,0.0185,-0.0163,0.0181,-0.0072,0.0079,-0.0037,0.0101,-0.0073,0.0097,-0.006,0.008,-0.0074,0.0028,-0.0034,0.004,-0.0027,0.0024,-0.0029,0.0023,-0.0021,0.0018,-0.0013,0.0015,-0.0009,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0007,0.0016,-0.0023,0.0036,-0.0028,0.0027,-0.0153,0.0056,-0.0272,0.0214,-0.0343,0.0295,-0.0567,0.0758,-0.0878,0.0993,-0.1232,0.1294,-0.1138,0.1548,-0.1208,0.1441,-0.1052,0.134,-0.1281,0.159,-0.1332,0.1583,-0.1282,0.1551,-0.1232,0.1521,-0.1335,0.1683,-0.1358,0.1583,-0.1288,0.1401,-0.1272,0.1526,-0.1333,0.1646,-0.1341,0.1674,-0.1328,0.1241,-0.1197,0.1518,-0.1215,0.1578,-0.1336,0.164,-0.1313,0.1429,-0.1261,0.1621,-0.1274,0.1535,-0.1244,0.156,-0.1349,0.1686,-0.1169,0.1402,-0.1301,0.1624,-0.1283,0.1553,-0.1297,0.1541,-0.1156,0.1528,-0.1355,0.1664,-0.1275,0.1558,-0.115,0.144,-0.1242,0.1602,-0.1368,0.1592,-0.1329,0.1681,-0.1277,0.125,-0.12,0.1563,-0.1212,0.1607,-0.1404,0.1609,-0.1325,0.1249,-0.1254,0.1646,-0.1308,0.1575,-0.1325,0.1577,-0.1373,0.1333,-0.1219,0.1655,-0.1318,0.156,-0.1248,0.1611,-0.1337,0.1564,-0.1137,0.1553,-0.1352,0.1656,-0.1308,0.1494,-0.1162,0.1452,-0.1204,0.1595,-0.1348,0.1613,-0.1328,0.1618,-0.0979,0.142,-0.13,0.1506,-0.1225,0.1567,-0.1345,0.1662,-0.137,0.1317,-0.1365,0.155,-0.1286,0.1525,-0.1241,0.1562,-0.1128,0.1004,-0.1106,0.148,-0.0872,0.1092,-0.0686,0.0743,-0.0533,0.0496,-0.0364,0.051,-0.0356,0.0264,-0.0143,0.0092,-0.0172,0.0143,-0.013,0.0174,-0.0102,0.0096,-0.0064,0.0077,-0.0066,0.0037,-0.0066,0.0063,-0.0047,0.0034,-0.0052,0.0032,-0.0024,0.002,-0.0011,0.0023,-0.0013,0.0008,-0.0011,0.0008,-0.0005,0.0004,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0035,0,-0.0051,0.0073,-0.0103,0.0107,-0.0118,0.0136,-0.0064,0.0088,-0.0092,0.0069,-0.0237,0.0229,-0.0301,0.0344,-0.0519,0.0775,-0.0889,0.0912,-0.1115,0.1239,-0.1115,0.1419,-0.1251,0.1253,-0.0916,0.1458,-0.1275,0.1486,-0.1325,0.1544,-0.1408,0.1452,-0.121,0.1392,-0.1382,0.1499,-0.1326,0.1438,-0.1329,0.1363,-0.1257,0.1488,-0.1406,0.154,-0.1341,0.1467,-0.1238,0.1276,-0.1282,0.1476,-0.1342,0.1493,-0.1342,0.1513,-0.1324,0.1298,-0.1119,0.1436,-0.1235,0.1442,-0.1383,0.1455,-0.1353,0.1233,-0.1158,0.1498,-0.1323,0.1392,-0.1248,0.1485,-0.1367,0.1467,-0.1116,0.1411,-0.1302,0.1434,-0.1293,0.143,-0.132,0.1343,-0.113,0.1529,-0.1364,0.1483,-0.1297,0.1396,-0.1166,0.148,-0.1226,0.1505,-0.1384,0.1513,-0.1362,0.1467,-0.1239,0.1464,-0.1287,0.1426,-0.1269,0.1503,-0.1362,0.1449,-0.1344,0.1307,-0.1209,0.1445,-0.1281,0.1428,-0.1306,0.149,-0.1364,0.1176,-0.1161,0.1499,-0.1286,0.1471,-0.1211,0.1484,-0.1369,0.1389,-0.1131,0.1452,-0.1339,0.1496,-0.1275,0.1396,-0.1264,0.1417,-0.1152,0.1517,-0.1357,0.147,-0.1295,0.1425,-0.1095,0.1453,-0.1273,0.1415,-0.1329,0.1487,-0.137,0.1476,-0.1139,0.1387,-0.1304,0.1462,-0.1232,0.1456,-0.1366,0.1447,-0.1324,0.127,-0.1172,0.1451,-0.1266,0.1422,-0.1262,0.1508,-0.1393,0.1131,-0.1107,0.1439,-0.1284,0.1469,-0.1261,0.1401,-0.1235,0.1366,-0.1043,0.1511,-0.0782,0.0998,-0.0669,0.0602,-0.0636,0.0599,-0.0409,0.0438,-0.0408,0.0448,-0.0285,0.0232,-0.0371,0.0185,-0.0232,0.029,-0.038,0.0266,-0.0234,0.0182,-0.0087,0.0242,-0.0136,0.0145,-0.0096,0.0087,-0.0063,0.0087,-0.0052,0.007,-0.007,0.0042,-0.0053,0.0029,-0.003,0.0089,-0.004,0.0024,-0.0027,0.0026,-0.0014,0.0008,-0.0007,0.0013,-0.0005,0.0005,-0.0001,0.0003,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:06
2015 Corvette Stingray - متوسط طول شاخ بوق داخلی, چشم انداز.
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: دوشنبه, ۲۸ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری
[-0.0034,0.0043,-0.0226,0.0164,-0.0364,0.0296,-0.0299,0.0458,-0.0852,0.0907,-0.1215,0.1258,-0.1059,0.1223,-0.1134,0.1316,-0.1178,0.1502,-0.1193,0.1567,-0.1466,0.1528,-0.127,0.1517,-0.1447,0.1595,-0.1385,0.1526,-0.1353,0.1249,-0.1212,0.1504,-0.1373,0.1541,-0.1424,0.1613,-0.1379,0.1234,-0.1195,0.1486,-0.1374,0.1522,-0.1319,0.1383,-0.1331,0.1581,-0.119,0.1586,-0.1294,0.1595,-0.1269,0.1558,-0.1128,0.1407,-0.1025,0.129,-0.0826,0.0765,-0.0716,0.0613,-0.0457,0.0397,-0.0304,0.0243,-0.0243,0.0219,-0.0173,0.0147,-0.0141,0.0228,-0.0113,0.0094,-0.0065,0.0087,-0.0045,0.0071,-0.0088,0.0064,-0.0079,0.0087,-0.0045,0.0052,-0.0028,0.0039,-0.0019,0.0036,-0.0021,0.0022,-0.0016,0.0018,-0.001,0.0012,-0.0009,0.001,-0.0005,0.0004,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0015,0.0031,-0.0035,0.0023,-0.0013,0.0027,-0.0139,0.0062,-0.0249,0.0225,-0.0336,0.027,-0.0571,0.0732,-0.085,0.0965,-0.1111,0.1282,-0.122,0.1425,-0.1217,0.1428,-0.1103,0.1353,-0.128,0.1535,-0.1325,0.1573,-0.1328,0.1491,-0.1279,0.1463,-0.1423,0.1653,-0.1423,0.1608,-0.1319,0.121,-0.1258,0.1472,-0.129,0.1466,-0.139,0.159,-0.1381,0.1199,-0.1157,0.1538,-0.1333,0.1539,-0.1475,0.1527,-0.145,0.1274,-0.1388,0.1319,-0.1223,0.1606,-0.1186,0.1659,-0.1357,0.147,-0.1145,0.1516,-0.1146,0.1434,-0.0879,0.0786,-0.0775,0.0705,-0.0447,0.0552,-0.0515,0.044,-0.0275,0.0241,-0.0228,0.0204,-0.025,0.0177,-0.0111,0.0125,-0.0123,0.0107,-0.008,0.0079,-0.0103,0.0042,-0.0048,0.0101,-0.009,0.0057,-0.0049,0.005,-0.0038,0.003,-0.0029,0.0036,-0.0027,0.0021,-0.0022,0.0028,-0.0012,0.0009,-0.0012,0.0011,-0.0004,0.0006,-0.0003,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0017,0.0006,-0.0016,0.003,-0.0037,0.0038,-0.0037,0.0047,-0.004,0.0032,-0.0025,0.0034,-0.0142,0.011,-0.0352,0.0231,-0.0362,0.0323,-0.0863,0.0996,-0.1143,0.088,-0.1049,0.1352,-0.115,0.1542,-0.1222,0.1473,-0.1225,0.1641,-0.1193,0.1637,-0.1342,0.165,-0.1288,0.1612,-0.1375,0.1727,-0.1175,0.146,-0.1394,0.1658,-0.1345,0.1555,-0.1285,0.1599,-0.1215,0.1458,-0.1329,0.1696,-0.1355,0.1618,-0.1068,0.1427,-0.1292,0.1526,-0.1273,0.1626,-0.1378,0.1556,-0.1391,0.135,-0.1151,0.1555,-0.1228,0.1632,-0.1362,0.1549,-0.1149,0.1065,-0.1198,0.1462,-0.0764,0.0865,-0.0677,0.0667,-0.0489,0.047,-0.0243,0.0444,-0.0227,0.0253,-0.0153,0.0166,-0.0147,0.0187,-0.0145,0.0131,-0.0124,0.0086,-0.0074,0.0066,-0.0067,0.0063,-0.0058,0.0056,-0.0037,0.0032,-0.0026,0.0038,-0.0023,0.002,-0.0018,0.0015,-0.0007,0.0012,-0.0007,0.0006,-0.0004,0.0004,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:06
2015 Corvette Stingray - short horn بوق داخلی, چشم انداز.
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: دوشنبه, ۲۸ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری
[-0.0043,0.0098,-0.0023,0.0037,-0.0072,0.0046,-0.0033,0.0047,-0.0011,0.002,-0.0249,0.0092,-0.0509,0.0448,-0.119,0.1142,-0.1237,0.1135,-0.1689,0.1707,-0.155,0.1527,-0.1697,0.1915,-0.1581,0.1791,-0.1695,0.2059,-0.1642,0.1783,-0.1789,0.2106,-0.181,0.2109,-0.1338,0.2081,-0.1835,0.2148,-0.1405,0.1462,-0.1786,0.2192,-0.1666,0.1328,-0.1773,0.2236,-0.1653,0.1886,-0.1724,0.2252,-0.1671,0.2242,-0.1762,0.1812,-0.1804,0.2171,-0.1379,0.1948,-0.183,0.2075,-0.1229,0.1515,-0.1862,0.2161,-0.1615,0.1772,-0.1902,0.2241,-0.1805,0.2031,-0.1755,0.2261,-0.1886,0.2091,-0.1824,0.1652,-0.142,0.1526,-0.0778,0.0887,-0.0672,0.0846,-0.0375,0.0475,-0.0456,0.0373,-0.0262,0.0232,-0.0234,0.0148,-0.0103,0.0091,-0.0055,0.0074,-0.0108,0.0112,-0.0095,0.0125,-0.0095,0.0075,-0.0072,0.0047,-0.0066,0.0109,-0.0077,0.0032,-0.002,0.0088,-0.0067,0.0039,-0.0038,0.0046,-0.0023,0.0027,-0.0029,0.0077,-0.0503,0.0352,-0.0388,0.0494,-0.1268,0.1169,-0.1406,0.1559,-0.1582,0.1716,-0.1689,0.1704,-0.1529,0.196,-0.1683,0.2027,-0.166,0.1621,-0.1744,0.2127,-0.1499,0.1006,-0.1796,0.2147,-0.1721,0.1695,-0.1842,0.2121,-0.1709,0.1974,-0.1805,0.2118,-0.1788,0.1947,-0.1598,0.2177,-0.1775,0.221,-0.116,0.149,-0.1717,0.2211,-0.1635,0.1851,-0.1779,0.22,-0.1684,0.1824,-0.1803,0.215,-0.1733,0.2069,-0.1872,0.2055,-0.1886,0.2141,-0.1465,0.1188,-0.1854,0.2218,-0.1723,0.1319,-0.1867,0.2237,-0.1682,0.1928,-0.182,0.2213,-0.1745,0.1963,-0.1858,0.2183,-0.1838,0.2101,-0.1401,0.1832,-0.1565,0.1657,-0.0907,0.0931,-0.0936,0.1071,-0.0513,0.0434,-0.0581,0.0603,-0.0329,0.0251,-0.0264,0.0187,-0.0117,0.0103,-0.0068,0.006,-0.0058,0.0058,-0.0054,0.0034,-0.0043,0.0025,-0.0023,0.0026,-0.0018,0.0019,-0.0012,0.0013,-0.0009,0.0006,-0.0008,0.0009,-0.0005,0.0005,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0014,0.0011,-0.0015,0.0021,-0.0018,0.0021,-0.0006,0.0019,-0.0016,0.0013,-0.0015,0.0018,-0.0214,0.029,-0.0454,0.0424,-0.1143,0.0975,-0.1086,0.1072,-0.1555,0.1534,-0.1254,0.1522,-0.1582,0.1654,-0.155,0.1523,-0.1531,0.1739,-0.159,0.1773,-0.1481,0.1879,-0.1615,0.2006,-0.1315,0.1358,-0.1649,0.2021,-0.1545,0.12,-0.1567,0.1976,-0.1476,0.173,-0.155,0.1979,-0.1504,0.1967,-0.1562,0.1838,-0.1609,0.1928,-0.1146,0.1794,-0.1635,0.1886,-0.1207,0.1403,-0.1662,0.197,-0.1587,0.1274,-0.1656,0.2013,-0.1618,0.1773,-0.162,0.2016,-0.1597,0.2016,-0.1572,0.1556,-0.1633,0.195,-0.1286,0.1737,-0.166,0.1879,-0.1124,0.1473,-0.1708,0.1924,-0.1587,0.1793,-0.1715,0.1995,-0.1523,0.1839,-0.1695,0.2056,-0.1567,0.2023,-0.1466,0.1285,-0.1177,0.1181,-0.0671,0.0494,-0.0617,0.0664,-0.0324,0.0282,-0.0354,0.0357,-0.0146,0.0172,-0.0151,0.0128,-0.0096,0.0095,-0.0058,0.0049,-0.0094,0.0065,-0.0051,0.0048,-0.008,0.0037,-0.008,0.0071,-0.0098,0.0094,-0.0075,0.0046,-0.0089,0.0045,-0.0057,0.0107,-0.0087,0.0039,-0.0024,0.0034,-0.0069,0.0039,-0.004,0.0053,-0.003,0.0033,-0.0076,0.0053,-0.0454,0.0416,-0.1082,0.0929,-0.1103,0.1016,-0.1531,0.1454,-0.0753,0.1465,-0.1597,0.1699,-0.1341,0.1566,-0.1563,0.1808,-0.1555,0.1601,-0.1598,0.1842,-0.1593,0.1862,-0.1659,0.196,-0.1685,0.197,-0.129,0.1569,-0.1657,0.1908,-0.1476,0.1209,-0.1646,0.1972,-0.155,0.1738,-0.1544,0.205,-0.1544,0.1659,-0.1586,0.2009,-0.1621,0.1984,-0.1427,0.1752,-0.1673,0.1931,-0.12,0.1487,-0.174,0.1937,-0.1628,0.1375,-0.1741,0.1998,-0.1626,0.1779,-0.1722,0.2031,-0.168,0.2024,-0.1555,0.1962,-0.1617,0.2017,-0.1122,0.1585,-0.1693,0.1981,-0.1313,0.1617,-0.1736,0.1915,-0.163,0.1513,-0.1777,0.1929,-0.1708,0.1859,-0.1753,0.1976,-0.1732,0.2011,-0.1502,0.1272,-0.168,0.2044,-0.1466,0.141,-0.1685,0.1971,-0.1341,0.1306,-0.1148,0.1447,-0.0774,0.0829,-0.067,0.0796,-0.0427,0.0461,-0.0229,0.0185,-0.0239,0.0211,-0.0099,0.009,-0.0087,0.0084,-0.0072,0.0051,-0.006,0.0082,-0.0043,0.0031,-0.004,0.0039,-0.0022,0.0022,-0.0018,0.0028,-0.0025,0.0022,-0.001,0.0021,-0.0012,0.001,-0.0006,0.0004,-0.0007,0.0007,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0004,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0014,0.0012,-0.0018,0.0016,-0.0008,0.0018,-0.0016,0.0014,-0.0017,0.0019,-0.0013,0.0023,-0.0204,0.0082,-0.0461,0.0421,-0.1073,0.1054,-0.1116,0.0977,-0.1535,0.157,-0.1205,0.1402,-0.166,0.1793,-0.1487,0.1716,-0.1675,0.1882,-0.1665,0.1719,-0.1647,0.1933,-0.1674,0.1987,-0.168,0.1861,-0.1696,0.1929,-0.1238,0.1213,-0.1669,0.1951,-0.1616,0.1291,-0.1667,0.1983,-0.1598,0.1783,-0.167,0.2029,-0.1617,0.1994,-0.1591,0.2012,-0.168,0.1995,-0.1152,0.1736,-0.1723,0.1961,-0.124,0.1485,-0.1759,0.196,-0.1675,0.1378,-0.173,0.1997,-0.1631,0.1819,-0.1713,0.2023,-0.166,0.2041,-0.1609,0.1572,-0.1652,0.1983,-0.134,0.1719,-0.1716,0.1908,-0.1191,0.1532,-0.1828,0.1914,-0.171,0.1768,-0.1815,0.1985,-0.1661,0.1876,-0.1358,0.2019,-0.1101,0.1191,-0.0739,0.0528,-0.0656,0.0728,-0.0425,0.0235,-0.0326,0.0401,-0.0164,0.0136,-0.019,0.0145,-0.0089,0.0089,-0.0058,0.0077,-0.0083,0.0058,-0.0057,0.0031,-0.0062,0.0043,-0.0048,0.0038,-0.0024,0.0021,-0.0018,0.0018,-0.0026,0.0027,-0.0025,0.0029,-0.0023,0.0025,-0.0022,0.0028,-0.0028,0.0014,-0.0009,0.0034,-0.0037,0.0031,-0.0032,0.0024,-0.0031,0.0032,-0.0018,0.0018,-0.0034,0.0028,-0.0015,0.001,-0.0032,0.0031,-0.002,0.002,-0.0031,0.0069,-0.0458,0.0299,-0.0379,0.0424,-0.1112,0.1078,-0.1162,0.1402,-0.1556,0.1557,-0.1644,0.1563,-0.1534,0.1749,-0.1639,0.1817,-0.1644,0.1754,-0.1694,0.1874,-0.1246,0.1878,-0.1709,0.1974,-0.1145,0.1413,-0.1716,0.2032,-0.1638,0.1795,-0.1659,0.2005,-0.1646,0.1766,-0.1463,0.2013,-0.1625,0.2051,-0.1537,0.1527,-0.1591,0.2015,-0.1423,0.0899,-0.1635,0.2025,-0.1656,0.155,-0.1714,0.1957,-0.1677,0.1916,-0.1746,0.1957,-0.1744,0.1871,-0.1432,0.2009,-0.1714,0.2024,-0.106,0.1403,-0.1687,0.2036,-0.1534,0.1731,-0.1656,0.2027,-0.1664,0.164,-0.1695,0.1953,-0.1692,0.1917,-0.1758,0.1952,-0.1788,0.1999,-0.1409,0.1196,-0.1743,0.1992,-0.1626,0.1383,-0.1627,0.2057,-0.1506,0.177,-0.1713,0.1982,-0.1658,0.1649,-0.1652,0.1998,-0.1267,0.1474,-0.0928,0.1091,-0.0766,0.0783,-0.0442,0.0336,-0.0444,0.0438,-0.0215,0.0201,-0.0243,0.0205,-0.0094,0.0092,-0.0092,0.007,-0.0059,0.006,-0.0051,0.0036,-0.0025,0.003,-0.0049,0.003,-0.0014,0.0013,-0.001,0.0013,-0.0015,0.0007,-0.0012,0.0019,-0.0012,0.0005,-0.0003,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:06
2016 فورد روی f150 - دو شاخ بوق داخلی, چشم انداز.
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: دوشنبه, ۲۸ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری
[-0.0011,0.002,-0.0033,0.0017,-0.0011,0.0016,-0.0011,0.002,-0.0022,0.0009,-0.0269,0.0364,-0.0571,0.0527,-0.1388,0.1235,-0.0759,0.1328,-0.1933,0.1918,-0.1619,0.1938,-0.2039,0.2101,-0.2032,0.1945,-0.1907,0.2248,-0.2005,0.2266,-0.1929,0.233,-0.2018,0.2222,-0.122,0.101,-0.1335,0.1455,-0.0729,0.0521,-0.0773,0.0876,-0.0465,0.0458,-0.0451,0.0289,-0.0208,0.0197,-0.0096,0.0173,-0.0091,0.008,-0.0102,0.007,-0.0056,0.0075,-0.006,0.006,-0.0056,0.0068,-0.0048,0.0112,-0.0058,0.0113,-0.0037,0.0047,-0.0044,0.0044,-0.0035,0.003,-0.002,0.0033,-0.0035,0.0013,-0.0011,0.0037,-0.002,0.0021,-0.0026,0.0013,-0.0028,0.0031,-0.0038,0.0031,-0.0029,0.0034,-0.0043,0.0036,-0.0114,0.0061,-0.0079,0.0107,-0.0068,0.0061,-0.0091,0.0068,-0.0082,0.0097,-0.0063,0.0029,-0.0023,0.0041,-0.0034,0.0027,-0.0029,0.0017,-0.0032,0.0044,-0.0049,0.006,-0.052,0.0484,-0.0729,0.0635,-0.1419,0.1344,-0.1754,0.1833,-0.1894,0.201,-0.2004,0.196,-0.158,0.2253,-0.1985,0.2359,-0.1116,0.1675,-0.1976,0.2483,-0.1963,0.2071,-0.2002,0.2583,-0.203,0.2017,-0.194,0.2534,-0.203,0.2491,-0.1964,0.2304,-0.2021,0.2401,-0.1595,0.1401,-0.2026,0.248,-0.2079,0.1582,-0.1996,0.2517,-0.2073,0.2228,-0.1988,0.2587,-0.1891,0.19,-0.1127,0.1914,-0.1187,0.1275,-0.0518,0.0439,-0.068,0.0637,-0.0253,0.0278,-0.0427,0.0277,-0.0133,0.0122,-0.014,0.0155,-0.0088,0.0094,-0.0066,0.0081,-0.0063,0.0035,-0.0061,0.0066,-0.0037,0.0036,-0.0037,0.0029,-0.0023,0.0033,-0.0026,0.0025,-0.0028,0.0025,-0.0014,0.0004,-0.0009,0.0008,-0.0008,0.0011,-0.0008,0.0003,-0.0002,0.0004,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0038,0.0023,-0.0045,0.003,-0.0446,0.0309,-0.045,0.0453,-0.1213,0.1146,-0.1077,0.075,-0.1658,0.1593,-0.1722,0.1543,-0.1579,0.1701,-0.1698,0.1827,-0.1612,0.181,-0.1667,0.1823,-0.1276,0.1948,-0.1706,0.204,-0.1178,0.1319,-0.1685,0.2047,-0.1668,0.1741,-0.1557,0.2034,-0.1591,0.1718,-0.1572,0.2031,-0.1728,0.1987,-0.1835,0.1486,-0.1506,0.1845,-0.1148,0.0619,-0.0927,0.1135,-0.0609,0.0509,-0.0678,0.0497,-0.0306,0.0309,-0.0333,0.0212,-0.0147,0.0156,-0.0082,0.0107,-0.0102,0.0086,-0.0091,0.0082,-0.0125,0.0071,-0.0206,0.0185,-0.0115,0.0287,-0.0153,0.0076,-0.0107,0.0099,-0.0078,0.0142,-0.0071,0.0028,-0.001,0.0049,-0.0081,0.003,-0.0033,0.0039,-0.0026,0.0014,-0.0137,0.0088,-0.044,0.0422,-0.1112,0.1051,-0.1121,0.1049,-0.151,0.1544,-0.0809,0.1421,-0.1611,0.1779,-0.1402,0.1579,-0.1568,0.1863,-0.1601,0.1631,-0.1561,0.1919,-0.167,0.1915,-0.1581,0.1892,-0.1647,0.2011,-0.1152,0.1211,-0.1669,0.2037,-0.154,0.1206,-0.1552,0.1922,-0.1215,0.1352,-0.1026,0.1247,-0.0748,0.0715,-0.053,0.0692,-0.0417,0.0419,-0.0232,0.0243,-0.0208,0.0222,-0.0073,0.009,-0.0099,0.0076,-0.0075,0.0052,-0.0075,0.0058,-0.0033,0.0046,-0.0068,0.0043,-0.0042,0.0028,-0.0007,0.0021,-0.0022,0.0017,-0.0016,0.0018,-0.0015,0.002,-0.0006,0.0009,-0.0009,0.0008,-0.0006,0.0006,-0.0002,0.0005,-0.0002,0.0002,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0031,0.0035,-0.0087,0.0061,-0.009,0.0079,-0.0054,0.0056,-0.0142,0.0053,-0.058,0.054,-0.0514,0.0539,-0.1431,0.1364,-0.1818,0.1834,-0.1933,0.1872,-0.1998,0.2095,-0.1895,0.1925,-0.1899,0.2251,-0.1503,0.2156,-0.1973,0.2334,-0.1513,0.1783,-0.198,0.248,-0.1993,0.2223,-0.197,0.2474,-0.1977,0.2242,-0.1773,0.2489,-0.1938,0.2516,-0.1748,0.1729,-0.1963,0.2458,-0.186,0.112,-0.1713,0.2338,-0.1378,0.1363,-0.1095,0.142,-0.0816,0.0733,-0.07,0.035,-0.0402,0.0485,-0.0211,0.0243,-0.0183,0.0194,-0.0088,0.0086,-0.0109,0.0097,-0.0108,0.0104,-0.0121,0.0087,-0.0228,0.019,-0.0271,0.0347,-0.0086,0.0032,-0.0191,0.0169,-0.0073,0.012,-0.0161,0.0034,-0.0026,0.0092,-0.0132,0.0113,-0.0092,0.0094,-0.0091,0.0115,-0.0299,0.0423,-0.0533,0.0576,-0.1411,0.1275,-0.0701,0.1393,-0.1931,0.1879,-0.1517,0.1814,-0.1965,0.2071,-0.1923,0.1882,-0.1902,0.2221,-0.1919,0.229,-0.1961,0.2343,-0.2016,0.2455,-0.1578,0.1351,-0.2034,0.2451,-0.1809,0.1466,-0.1582,0.1959,-0.1038,0.1215,-0.1016,0.1071,-0.0644,0.0657,-0.0401,0.052,-0.036,0.0339,-0.0175,0.0155,-0.0144,0.0139,-0.011,0.0065,-0.0074,0.0066,-0.006,0.0054,-0.0061,0.0058,-0.0043,0.0038,-0.0024,0.0018,-0.0016,0.0031,-0.0027,0.0024,-0.0018,0.0033,-0.0011,0.0018,-0.0015,0.001,-0.0008,0.0007,-0.0008,0.0005,-0.0006,0.0006,-0.0008,0.0007,-0.0004,0.0007,-0.0001,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:06
2016 فورد روی f150 - دو کوتاه بوق بوق داخلی, چشم انداز.
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: دوشنبه, ۲۸ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری
[-0.0016,0.0014,-0.0009,0.0012,-0.0016,0.006,-0.0504,0.0503,-0.1295,0.1501,-0.1816,0.1879,-0.1844,0.1952,-0.1865,0.2114,-0.186,0.2275,-0.1851,0.2281,-0.1773,0.2205,-0.1786,0.221,-0.1789,0.2174,-0.181,0.212,-0.1842,0.2096,-0.1862,0.2164,-0.1856,0.2192,-0.1846,0.2263,-0.1829,0.2285,-0.1841,0.2284,-0.1825,0.2252,-0.1806,0.2204,-0.1839,0.218,-0.1891,0.2122,-0.1895,0.2165,-0.1912,0.2218,-0.1881,0.2257,-0.1846,0.2264,-0.1839,0.2255,-0.1819,0.2238,-0.1833,0.2213,-0.1854,0.2178,-0.1876,0.2147,-0.1888,0.2132,-0.1891,0.2194,-0.188,0.225,-0.1866,0.2269,-0.1851,0.2275,-0.183,0.2241,-0.1825,0.2204,-0.1864,0.2186,-0.1876,0.2131,-0.1869,0.213,-0.1907,0.2201,-0.189,0.2248,-0.1876,0.226,-0.1844,0.225,-0.1835,0.2258,-0.1812,0.2234,-0.1859,0.2216,-0.1872,0.2183,-0.1878,0.2137,-0.1911,0.216,-0.1901,0.2223,-0.1879,0.2252,-0.187,0.2265,-0.1864,0.2266,-0.1833,0.2248,-0.183,0.2233,-0.1837,0.2199,-0.1873,0.216,-0.1885,0.2104,-0.1893,0.2181,-0.1909,0.2199,-0.1911,0.2222,-0.1879,0.225,-0.1831,0.2237,-0.1816,0.2243,-0.1801,0.2209,-0.1843,0.2188,-0.1853,0.2165,-0.1889,0.2122,-0.1915,0.2187,-0.191,0.2202,-0.1915,0.2231,-0.1892,0.2252,-0.1853,0.226,-0.1841,0.2257,-0.1812,0.2245,-0.1826,0.2246,-0.1843,0.2179,-0.1865,0.2147,-0.1905,0.2113,-0.1921,0.2156,-0.1958,0.2194,-0.194,0.2215,-0.1915,0.2229,-0.1894,0.2242,-0.1848,0.2248,-0.1826,0.2226,-0.1821,0.2199,-0.184,0.2176,-0.1867,0.2131,-0.1876,0.2091,-0.191,0.2163,-0.1926,0.221,-0.1949,0.2236,-0.191,0.2262,-0.1866,0.227,-0.1829,0.2245,-0.1826,0.2222,-0.1855,0.2184,-0.1877,0.2115,-0.1912,0.2119,-0.1933,0.2169,-0.194,0.2222,-0.1936,0.2263,-0.1887,0.2256,-0.1863,0.2272,-0.1852,0.2262,-0.1873,0.2251,-0.1868,0.2202,-0.1872,0.2145,-0.1917,0.2128,-0.1967,0.218,-0.1947,0.224,-0.1943,0.2253,-0.1937,0.2273,-0.1904,0.2285,-0.1871,0.2269,-0.1853,0.2274,-0.1846,0.2268,-0.1866,0.2229,-0.19,0.2179,-0.1962,0.2099,-0.195,0.2199,-0.1948,0.2236,-0.1953,0.2265,-0.1942,0.2262,-0.1899,0.2247,-0.1884,0.224,-0.1865,0.2213,-0.1918,0.2209,-0.1923,0.2134,-0.1927,0.2106,-0.1954,0.2167,-0.1957,0.2196,-0.1954,0.2227,-0.194,0.2247,-0.1902,0.2249,-0.1875,0.2252,-0.1873,0.2233,-0.1871,0.2203,-0.1898,0.2124,-0.192,0.2109,-0.196,0.2132,-0.1657,0.1631,-0.0937,0.1087,-0.0538,0.0597,-0.0277,0.0288,-0.0142,0.0072,-0.0109,0.0065,-0.0061,0.0054,-0.0028,0.0027,-0.0022,0.0024,-0.0014,0.0014,-0.0008,0.001,-0.0002,0.0004,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0003,0,-0.0015,0.0021,-0.001,0.0011,-0.0031,0.0066,-0.0499,0.0508,-0.1395,0.1593,-0.1828,0.1795,-0.1865,0.2089,-0.188,0.2129,-0.1949,0.2165,-0.1946,0.2181,-0.1936,0.2207,-0.1957,0.2233,-0.1956,0.2285,-0.1946,0.2279,-0.1929,0.2288,-0.1915,0.2275,-0.1936,0.218,-0.1984,0.2175,-0.199,0.2216,-0.1989,0.2247,-0.1983,0.2274,-0.1951,0.227,-0.1911,0.2266,-0.1914,0.2228,-0.1913,0.2189,-0.1963,0.2123,-0.1985,0.2222,-0.2009,0.2258,-0.199,0.2283,-0.1965,0.2282,-0.1931,0.2256,-0.1904,0.2243,-0.1898,0.2212,-0.1922,0.2189,-0.201,0.2146,-0.2008,0.2243,-0.2012,0.2275,-0.1998,0.2289,-0.1967,0.2287,-0.1922,0.2274,-0.192,0.2251,-0.1911,0.2212,-0.1947,0.216,-0.2022,0.2132,-0.2033,0.2236,-0.2018,0.2255,-0.1992,0.2276,-0.1951,0.2265,-0.1938,0.2254,-0.1923,0.2222,-0.1923,0.2189,-0.1936,0.2132,-0.2039,0.2182,-0.2027,0.2263,-0.1987,0.2264,-0.197,0.2281,-0.1946,0.2271,-0.1922,0.2259,-0.1917,0.2227,-0.1922,0.2187,-0.1993,0.2161,-0.2032,0.2217,-0.2037,0.2274,-0.2031,0.2279,-0.1963,0.2278,-0.1958,0.2273,-0.1945,0.2236,-0.1944,0.2218,-0.1956,0.2167,-0.2005,0.2139,-0.2013,0.2198,-0.203,0.2261,-0.1982,0.2248,-0.1948,0.2256,-0.1926,0.2226,-0.1931,0.2198,-0.1926,0.2149,-0.1992,0.2157,-0.2022,0.2214,-0.2047,0.2254,-0.2034,0.2268,-0.197,0.2291,-0.1939,0.227,-0.191,0.2252,-0.193,0.2196,-0.1961,0.2138,-0.2007,0.2164,-0.2038,0.2205,-0.2048,0.2249,-0.2038,0.2254,-0.1993,0.2281,-0.1968,0.2248,-0.1948,0.2228,-0.1974,0.2207,-0.2016,0.2163,-0.2036,0.216,-0.2055,0.2225,-0.2065,0.227,-0.2063,0.2293,-0.1984,0.2286,-0.1941,0.2276,-0.1936,0.223,-0.1943,0.2188,-0.1983,0.2137,-0.2043,0.2184,-0.2059,0.2225,-0.2057,0.2266,-0.2072,0.2306,-0.2045,0.2304,-0.1987,0.2276,-0.1974,0.2239,-0.1965,0.2206,-0.2008,0.214,-0.2042,0.2209,-0.2069,0.2269,-0.2075,0.2301,-0.2064,0.2321,-0.2026,0.2302,-0.1969,0.2252,-0.1953,0.2211,-0.1974,0.2162,-0.2033,0.2188,-0.2073,0.2259,-0.2096,0.2309,-0.208,0.2304,-0.204,0.2321,-0.2027,0.2336,-0.1988,0.2282,-0.1977,0.2166,-0.2034,0.2147,-0.2071,0.2209,-0.2085,0.2253,-0.2085,0.2288,-0.2074,0.2294,-0.203,0.2265,-0.1991,0.2256,-0.1956,0.2223,-0.2038,0.2164,-0.2083,0.2231,-0.2102,0.2272,-0.2111,0.229,-0.2075,0.2303,-0.2014,0.2281,-0.1993,0.2272,-0.1965,0.2216,-0.199,0.2151,-0.2087,0.2181,-0.2097,0.226,-0.2085,0.2281,-0.2059,0.2291,-0.2021,0.2253,-0.199,0.2238,-0.1969,0.2171,-0.2033,0.2119,-0.2086,0.2189,-0.2118,0.2231,-0.1555,0.223,-0.0896,0.0875,-0.049,0.0483,-0.0311,0.0254,-0.0114,0.0106,-0.0067,0.0065,-0.0037,0.0042,-0.0026,0.0019,-0.0026,0.0024,-0.0016,0.0016,-0.0009,0.0005,-0.0002,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0008,0.0009,-0.0007,0.0007,-0.0007,0.0006,-0.0208,0.0225,-0.1186,0.1089,-0.1655,0.1679,-0.1697,0.1757,-0.175,0.1938,-0.1855,0.2028,-0.19,0.2119,-0.1883,0.2149,-0.1813,0.2077,-0.1764,0.2064,-0.1793,0.2017,-0.1886,0.2046,-0.1876,0.2094,-0.1859,0.2113,-0.1806,0.21,-0.1754,0.2025,-0.1825,0.197,-0.1886,0.2028,-0.1908,0.2081,-0.1873,0.2083,-0.1844,0.2099,-0.1762,0.2083,-0.1817,0.1989,-0.1875,0.2004,-0.1905,0.2084,-0.1879,0.2092,-0.1876,0.2119,-0.1815,0.2097,-0.1759,0.2061,-0.1815,0.2006,-0.1895,0.195,-0.1905,0.2088,-0.1879,0.2102,-0.1833,0.2084,-0.1777,0.207,-0.1761,0.2015,-0.1842,0.1961,-0.1875,0.2009,-0.19,0.2065,-0.1883,0.2089,-0.1845,0.2089,-0.1739,0.2047,-0.1777,0.2008,-0.1835,0.1959,-0.1874,0.2022,-0.1872,0.2082,-0.187,0.2109,-0.1828,0.209,-0.1785,0.2072,-0.1741,0.2034,-0.1876,0.1988,-0.1897,0.202,-0.1894,0.2082,-0.1861,0.2086,-0.183,0.2072,-0.1775,0.2043,-0.1784,0.1986,-0.1864,0.1965,-0.1896,0.2041,-0.1903,0.2083,-0.1881,0.2091,-0.1774,0.2063,-0.1759,0.2036,-0.1826,0.1965,-0.1871,0.2009,-0.1899,0.2053,-0.1901,0.2093,-0.1873,0.2108,-0.1826,0.2091,-0.1771,0.2057,-0.1837,0.1936,-0.1893,0.1999,-0.1912,0.2054,-0.1904,0.2086,-0.1877,0.2094,-0.1819,0.2071,-0.1775,0.2045,-0.179,0.2014,-0.1823,0.194,-0.1906,0.203,-0.1886,0.21,-0.1853,0.2084,-0.1795,0.2064,-0.1751,0.2026,-0.1847,0.1958,-0.1885,0.1964,-0.1901,0.2034,-0.1903,0.2069,-0.1893,0.2087,-0.1838,0.2065,-0.1777,0.1993,-0.1845,0.1949,-0.1888,0.199,-0.1916,0.2049,-0.1918,0.2091,-0.1909,0.2101,-0.189,0.2098,-0.1827,0.2074,-0.1776,0.2036,-0.1872,0.1994,-0.1926,0.2039,-0.1942,0.2078,-0.1926,0.2082,-0.1882,0.2089,-0.1828,0.2085,-0.1782,0.2033,-0.1807,0.1992,-0.1869,0.1935,-0.1922,0.201,-0.1938,0.2087,-0.1896,0.2096,-0.1851,0.2081,-0.1804,0.2044,-0.1793,0.2007,-0.1844,0.1966,-0.1879,0.1976,-0.1917,0.2041,-0.1931,0.2079,-0.1904,0.2099,-0.1864,0.2101,-0.1797,0.2054,-0.1796,0.2021,-0.1851,0.1945,-0.1896,0.1972,-0.1929,0.2036,-0.193,0.2063,-0.1897,0.2087,-0.1875,0.208,-0.1785,0.2043,-0.1826,0.1956,-0.1887,0.1965,-0.193,0.2035,-0.143,0.1392,-0.0815,0.078,-0.0442,0.0419,-0.0274,0.0226,-0.0107,0.0101,-0.0054,0.0035,-0.0034,0.0028,-0.0019,0.0016,-0.0015,0.0012,-0.0008,0.0006,-0.0003,0.0003,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:12
2016 فورد روی f150 - long horn بوق داخلی, چشم انداز.
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: دوشنبه, ۲۸ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری
[-0.0014,0.0023,-0.0022,0.0003,-0.0005,0.0013,-0.0013,0.0008,-0.0011,0.0011,-0.0025,0.0041,-0.0471,0.0333,-0.0394,0.05,-0.1214,0.1117,-0.141,0.1225,-0.1548,0.1788,-0.1706,0.1728,-0.1556,0.2012,-0.171,0.21,-0.1566,0.1403,-0.1752,0.2183,-0.1595,0.1586,-0.174,0.2221,-0.1531,0.1883,-0.1799,0.2156,-0.1682,0.2108,-0.1785,0.2101,-0.1809,0.2044,-0.1328,0.2084,-0.1834,0.2166,-0.1462,0.1509,-0.183,0.2199,-0.1674,0.1417,-0.1812,0.2227,-0.1721,0.1971,-0.1759,0.2239,-0.1724,0.2223,-0.1758,0.1784,-0.1808,0.216,-0.1315,0.1953,-0.1837,0.2094,-0.1172,0.1686,-0.1896,0.218,-0.1727,0.1997,-0.1883,0.22,-0.1854,0.1989,-0.1624,0.2223,-0.1784,0.2216,-0.1703,0.1621,-0.1743,0.2184,-0.1463,0.147,-0.1821,0.2138,-0.1668,0.1806,-0.1861,0.2097,-0.1731,0.2018,-0.1893,0.2143,-0.1879,0.2015,-0.1514,0.2191,-0.1867,0.2225,-0.1363,0.1383,-0.1818,0.2241,-0.1608,0.1716,-0.1781,0.2193,-0.1729,0.1935,-0.1805,0.214,-0.1727,0.2085,-0.1853,0.2011,-0.1886,0.198,-0.1342,0.2115,-0.1896,0.215,-0.1037,0.1513,-0.1885,0.2159,-0.1527,0.1552,-0.134,0.1476,-0.0864,0.1057,-0.0673,0.0864,-0.0556,0.0592,-0.0339,0.0222,-0.026,0.026,-0.0142,0.0119,-0.0089,0.0151,-0.0065,0.0072,-0.006,0.0065,-0.0047,0.0063,-0.0067,0.0046,-0.0033,0.0022,-0.0033,0.0027,-0.0027,0.0029,-0.0023,0.0027,-0.0016,0.0025,-0.0013,0.0004,-0.0008,0.0011,-0.0007,0.0006,-0.0006,0.0005,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0006,0.0008,-0.001,0.0009,-0.001,0.0009,-0.0007,0.001,-0.0008,0.0011,-0.0019,0.0009,-0.021,0.0305,-0.0488,0.0482,-0.1263,0.1032,-0.1163,0.1176,-0.1715,0.1772,-0.1361,0.1708,-0.1766,0.1852,-0.1769,0.1795,-0.1751,0.2008,-0.1828,0.1976,-0.1806,0.2133,-0.1853,0.224,-0.1426,0.1538,-0.1852,0.2259,-0.1736,0.1475,-0.1759,0.2237,-0.1672,0.1939,-0.1718,0.2231,-0.1693,0.2229,-0.1644,0.2242,-0.1691,0.218,-0.1191,0.1841,-0.1732,0.2149,-0.1352,0.1784,-0.1791,0.2095,-0.1735,0.1695,-0.1807,0.2188,-0.1742,0.2,-0.1808,0.2223,-0.1784,0.2237,-0.1542,0.1309,-0.1753,0.2245,-0.1657,0.148,-0.1724,0.2244,-0.1593,0.1916,-0.1711,0.22,-0.1719,0.1891,-0.1739,0.2158,-0.1806,0.2103,-0.1254,0.2086,-0.1825,0.2161,-0.1351,0.1641,-0.1815,0.2213,-0.1766,0.1538,-0.1829,0.2256,-0.1721,0.197,-0.1805,0.2272,-0.1747,0.2251,-0.1614,0.156,-0.1719,0.2247,-0.1556,0.1697,-0.1722,0.2218,-0.1503,0.177,-0.1524,0.1812,-0.115,0.1087,-0.0823,0.1087,-0.0621,0.0622,-0.0469,0.0281,-0.0293,0.032,-0.0138,0.0091,-0.0124,0.0145,-0.0069,0.0053,-0.0073,0.0084,-0.0076,0.0051,-0.0057,0.0059,-0.0033,0.0034,-0.0039,0.0026,-0.002,0.0025,-0.0021,0.0014,-0.0024,0.0034,-0.0013,0.0014,-0.0009,0.0011,-0.0011,0.0009,-0.0012,0.001,-0.0004,0.0007,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0006,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0011,0.0007,-0.0014,0.001,-0.001,0.0008,-0.0009,0.0006,-0.0008,0.0011,-0.0028,0.0009,-0.0265,0.0352,-0.0482,0.0436,-0.1243,0.1143,-0.115,0.1081,-0.1613,0.1712,-0.1633,0.1799,-0.1801,0.1957,-0.178,0.19,-0.1626,0.2051,-0.1774,0.2129,-0.1715,0.1834,-0.1807,0.2173,-0.1482,0.0973,-0.1798,0.2104,-0.177,0.1737,-0.1765,0.2141,-0.1766,0.1998,-0.1793,0.2197,-0.1773,0.1973,-0.1445,0.2224,-0.1763,0.2235,-0.1035,0.1385,-0.1762,0.2268,-0.1691,0.1934,-0.1747,0.2258,-0.1747,0.1909,-0.1674,0.2221,-0.1774,0.219,-0.17,0.1894,-0.1773,0.2131,-0.135,0.1022,-0.178,0.2096,-0.1798,0.1665,-0.1818,0.2151,-0.1785,0.2017,-0.1823,0.2201,-0.1803,0.1988,-0.1495,0.2213,-0.1771,0.2224,-0.1119,0.1406,-0.1744,0.2216,-0.1673,0.1929,-0.1751,0.2209,-0.175,0.1917,-0.1693,0.2173,-0.1758,0.2124,-0.1745,0.1962,-0.1793,0.2104,-0.1312,0.2048,-0.1826,0.2131,-0.1409,0.1682,-0.1856,0.2204,-0.1809,0.2012,-0.1846,0.2246,-0.1819,0.2012,-0.1544,0.2243,-0.1783,0.2234,-0.1568,0.1456,-0.1766,0.2231,-0.1663,0.1153,-0.1758,0.2222,-0.1757,0.1904,-0.1716,0.2206,-0.1789,0.2154,-0.1761,0.1984,-0.181,0.2085,-0.1274,0.2087,-0.185,0.2162,-0.1176,0.1674,-0.1868,0.2196,-0.1586,0.1587,-0.1241,0.1545,-0.0947,0.1085,-0.0444,0.0806,-0.0586,0.064,-0.0325,0.0239,-0.0289,0.0275,-0.0106,0.0143,-0.0123,0.0128,-0.0075,0.007,-0.0057,0.0054,-0.0068,0.004,-0.0064,0.0047,-0.0029,0.0042,-0.0027,0.0021,-0.0029,0.003,-0.0048,0.0045,-0.003,0.0035,-0.0024,0.0019,-0.0014,0.0019,-0.0014,0.0011,-0.0014,0.0008,-0.0007,0.001,-0.0005,0.0006,-0.0005,0.0005,-0.0003,0.0005,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:06
2016 فورد روی f150 - متوسط طول شاخ بوق داخلی, چشم انداز.
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: دوشنبه, ۲۸ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری
[-0.0051,0.0049,-0.0055,0.004,-0.0039,0.0052,-0.0091,0.0065,-0.0054,0.0052,-0.0217,0.0051,-0.0383,0.0382,-0.0951,0.0957,-0.0972,0.0901,-0.1362,0.1418,-0.1275,0.1241,-0.1461,0.1569,-0.1325,0.1491,-0.1437,0.1694,-0.1455,0.149,-0.1511,0.1758,-0.1563,0.1755,-0.1071,0.1681,-0.1611,0.1753,-0.1076,0.134,-0.1557,0.1756,-0.1517,0.1233,-0.1584,0.1791,-0.1536,0.1611,-0.1557,0.1834,-0.1591,0.174,-0.1432,0.1318,-0.1586,0.1875,-0.1267,0.1546,-0.125,0.1386,-0.0733,0.0836,-0.0667,0.0777,-0.05,0.0431,-0.0423,0.0404,-0.0245,0.0217,-0.0245,0.0127,-0.0102,0.0097,-0.0053,0.0049,-0.0046,0.0076,-0.0046,0.0048,-0.0037,0.0061,-0.0044,0.0047,-0.005,0.0049,-0.0022,0.0033,-0.0015,0.0028,-0.0032,0.0015,-0.001,0.0023,-0.0011,0.0011,-0.0014,0.0012,-0.0007,0.0014,-0.0009,0.0005,-0.0006,0.0008,-0.0008,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0022,0.0038,-0.0049,0.0034,-0.0035,0.0018,-0.0038,0.0045,-0.0078,0.0073,-0.0501,0.0455,-0.1186,0.0803,-0.1292,0.1141,-0.1643,0.1701,-0.1694,0.1652,-0.1749,0.1968,-0.149,0.1594,-0.1781,0.2087,-0.1527,0.187,-0.1942,0.2108,-0.1939,0.2186,-0.1834,0.2307,-0.2004,0.2177,-0.1542,0.1973,-0.1652,0.1761,-0.089,0.0845,-0.0901,0.1236,-0.0595,0.0503,-0.0564,0.0688,-0.0279,0.0294,-0.0364,0.0165,-0.0153,0.0159,-0.0092,0.0048,-0.0092,0.0072,-0.0049,0.0051,-0.0067,0.0069,-0.0049,0.0063,-0.0019,0.0042,-0.0025,0.0009,-0.0014,0.0018,-0.0022,0.0017,-0.0011,0.001,-0.0008,0.0011,-0.0009,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0033,0.0026,-0.0049,0.0062,-0.0019,0.0033,-0.0055,0.0056,-0.0056,0.0046,-0.0398,0.0345,-0.0495,0.0513,-0.1338,0.1184,-0.1155,0.0725,-0.1736,0.1757,-0.1652,0.1642,-0.1745,0.187,-0.1753,0.1952,-0.1837,0.1987,-0.1938,0.2124,-0.1369,0.2022,-0.1991,0.1906,-0.1175,0.1163,-0.1202,0.1299,-0.0742,0.0544,-0.0719,0.0919,-0.0405,0.0395,-0.0405,0.0194,-0.0209,0.0181,-0.0101,0.0085,-0.0086,0.0082,-0.0089,0.0061,-0.0042,0.006,-0.005,0.0027,-0.0031,0.0059,-0.005,0.0045,-0.0049,0.003,-0.0044,0.003,-0.0029,0.0034,-0.0019,0.002,-0.0017,0.0019,-0.0019,0.0031,-0.0023,0.0019,-0.0013,0.0013,-0.001,0.0015,-0.0015,0.0005,-0.0009,0.0013,-0.001,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:06
2016 فورد روی f150 - short horn بوق داخلی, چشم انداز.
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: دوشنبه, ۲۸ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری
[-0.0106,0.0052,-0.0028,0.0069,-0.0066,0.0016,-0.0008,0.0093,-0.0221,0.0339,-0.0486,0.0539,-0.0672,0.0839,-0.0988,0.0806,-0.1134,0.1629,-0.116,0.2015,-0.138,0.227,-0.1609,0.2241,-0.1514,0.2158,-0.1385,0.2187,-0.1245,0.201,-0.1081,0.1988,-0.1155,0.2022,-0.1176,0.1956,-0.1092,0.1994,-0.1166,0.1971,-0.1232,0.2092,-0.1161,0.2064,-0.1153,0.1955,-0.115,0.2041,-0.1193,0.204,-0.1234,0.1965,-0.1158,0.2011,-0.1211,0.2014,-0.1261,0.1995,-0.1136,0.1983,-0.1191,0.197,-0.1208,0.2033,-0.121,0.2002,-0.1138,0.1967,-0.12,0.2007,-0.1241,0.2068,-0.1252,0.1967,-0.1245,0.1995,-0.1267,0.2036,-0.1302,0.1995,-0.1172,0.203,-0.1262,0.1991,-0.1268,0.2038,-0.1228,0.2081,-0.1304,0.2028,-0.1218,0.202,-0.1223,0.2071,-0.127,0.1969,-0.1228,0.2045,-0.1269,0.1993,-0.1191,0.2005,-0.1427,0.2043,-0.1236,0.186,-0.0653,0.0976,-0.045,0.0342,-0.0395,0.0389,-0.0327,0.0552,-0.0358,0.0338,-0.0255,0.0288,-0.0172,0.0198,-0.0144,0.0175,-0.0182,0.0182,-0.0162,0.0191,-0.0141,0.0129,-0.0139,0.0155,-0.014,0.0124,-0.0062,0.0116,-0.0128,0.0091,-0.007,0.0072,-0.0085,0.0075,-0.0144,0.0063,-0.0507,0.0335,-0.0514,0.0806,-0.0703,0.0889,-0.0997,0.1349,-0.1218,0.209,-0.1395,0.2077,-0.1544,0.2254,-0.1651,0.2222,-0.1575,0.2246,-0.1591,0.2156,-0.1325,0.2018,-0.1185,0.2043,-0.1287,0.198,-0.1154,0.1975,-0.124,0.1981,-0.128,0.2064,-0.1297,0.2047,-0.1243,0.2009,-0.1211,0.1982,-0.1238,0.2067,-0.1268,0.2057,-0.119,0.2008,-0.1201,0.2004,-0.1257,0.2009,-0.1263,0.201,-0.1194,0.1982,-0.1211,0.1987,-0.1245,0.2083,-0.123,0.2013,-0.1152,0.2012,-0.1192,0.202,-0.1232,0.2105,-0.1276,0.2059,-0.1288,0.199,-0.1206,0.2075,-0.1265,0.2013,-0.1227,0.1966,-0.1153,0.2029,-0.1275,0.1973,-0.1236,0.2019,-0.1261,0.2028,-0.1235,0.1935,-0.1212,0.2052,-0.1306,0.1929,-0.1141,0.202,-0.1221,0.1968,-0.1213,0.1999,-0.1227,0.197,-0.1205,0.1982,-0.1284,0.2043,-0.1178,0.2037,-0.1238,0.1985,-0.1194,0.2019,-0.1272,0.1982,-0.123,0.1998,-0.1215,0.2001,-0.1214,0.1987,-0.1266,0.2023,-0.1196,0.205,-0.1228,0.1976,-0.1176,0.1914,-0.1354,0.1959,-0.1364,0.1664,-0.1047,0.1138,-0.0408,0.0659,-0.0379,0.0327,-0.0332,0.0487,-0.0326,0.0455,-0.0236,0.0302,-0.0188,0.0097,-0.0101,0.0182,-0.0182,0.0087,-0.0166,0.0151,-0.0116,0.0113,-0.0087,0.0165,-0.0169,0.008,-0.0078,0.0144,-0.0072,0.0062,-0.0056,0.0051,-0.0056,0.0072,-0.0084,0.0068,-0.0054,0.0102,-0.0071,0.0035,-0.0044,0.0037,-0.0057,0.0055,-0.0079,0.0067,-0.0083,0.0113,-0.008,0.0067,-0.0056,0.0044,-0.0034,0.0064,-0.0034,0.0043,-0.0062,0.004,-0.0048,0.0052,-0.0025,0.0023,-0.0022,0.0013,-0.002,0.0023,-0.0018,0.002,-0.0005,0.001,-0.0012,0,-0.0005,0.001,-0.0005,0.0014,-0.0034,0.0013,-0.0022,0.0017,-0.0004,0.0012,-0.0006,0.0005,-0.0006,0.0005,-0.001,0.0004,-0.0001,0.0009,-0.0007,-0.0001,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0004,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0095,0.0058,-0.0038,0.0027,-0.0025,0.003,-0.0031,0.0037,-0.014,0.0088,-0.0388,0.0547,-0.063,0.0731,-0.1059,0.092,-0.1229,0.1554,-0.1155,0.2012,-0.1491,0.1946,-0.1524,0.2324,-0.1607,0.2146,-0.1529,0.2108,-0.1212,0.198,-0.0959,0.2028,-0.1164,0.1976,-0.1091,0.2044,-0.1084,0.192,-0.111,0.1959,-0.1126,0.2024,-0.1171,0.201,-0.1105,0.1936,-0.1117,0.1969,-0.1171,0.2049,-0.1084,0.1974,-0.1124,0.1936,-0.1096,0.1976,-0.1206,0.2029,-0.1169,0.2013,-0.1143,0.2031,-0.1176,0.195,-0.1155,0.2027,-0.1113,0.1965,-0.1178,0.1957,-0.1088,0.2045,-0.1278,0.19,-0.1166,0.1989,-0.112,0.1981,-0.1219,0.1913,-0.1167,0.196,-0.1153,0.1941,-0.1156,0.1987,-0.1203,0.2008,-0.1243,0.1992,-0.1211,0.2017,-0.1237,0.2037,-0.117,0.2047,-0.1211,0.1891,-0.1169,0.1875,-0.1164,0.1831,-0.1403,0.1932,-0.1409,0.2003,-0.1084,0.1331,-0.053,0.082,-0.0366,0.045,-0.0462,0.0387,-0.0361,0.052,-0.0253,0.0379,-0.0249,0.0143,-0.0166,0.0136,-0.0103,0.0177,-0.0193,0.0114,-0.0121,0.0148,-0.0165,0.0135,-0.0107,0.0174,-0.0169,0.0069,-0.0079,0.0067,-0.0082,0.0113,-0.0165,0.009,-0.011,0.0107,-0.0105,0.0163,-0.0165,0.0094,-0.0096,0.0144,-0.0203,0.017,-0.044,0.0457,-0.0585,0.0871,-0.1021,0.0851,-0.1203,0.1517,-0.1159,0.1892,-0.1348,0.1996,-0.1534,0.2147,-0.1579,0.2095,-0.1518,0.2039,-0.133,0.1962,-0.1063,0.19,-0.1164,0.1864,-0.1102,0.1911,-0.1115,0.1862,-0.1156,0.1945,-0.1206,0.1894,-0.1124,0.1989,-0.1121,0.1794,-0.1098,0.1845,-0.1158,0.1916,-0.12,0.1861,-0.1131,0.1922,-0.1143,0.1828,-0.1179,0.1932,-0.1174,0.186,-0.1122,0.189,-0.1147,0.1979,-0.1251,0.1861,-0.1124,0.1963,-0.1191,0.19,-0.1209,0.1942,-0.1161,0.1963,-0.1183,0.1826,-0.1102,0.1974,-0.1205,0.1966,-0.1195,0.1877,-0.1131,0.1914,-0.1187,0.1898,-0.12,0.197,-0.1219,0.1912,-0.1174,0.1887,-0.1144,0.1956,-0.1217,0.1953,-0.1185,0.1878,-0.1135,0.1868,-0.1156,0.1897,-0.1189,0.1991,-0.1193,0.1931,-0.1207,0.1934,-0.1182,0.1931,-0.1209,0.1892,-0.1144,0.1893,-0.1178,0.1873,-0.1309,0.1991,-0.1115,0.1962,-0.1229,0.1956,-0.1231,0.1953,-0.1244,0.1891,-0.1184,0.194,-0.1188,0.1908,-0.1153,0.1743,-0.1597,0.1991,-0.1269,0.1896,-0.0725,0.1156,-0.0611,0.0523,-0.0384,0.0471,-0.0357,0.046,-0.0333,0.0411,-0.0303,0.0262,-0.013,0.0199,-0.0225,0.0163,-0.0168,0.0145,-0.0156,0.0196,-0.0188,0.0181,-0.0124,0.0146,-0.0068,0.0127,-0.0099,0.0061,-0.0073,0.0048,-0.0043,0.0089,-0.0091,0.0072,-0.0096,0.0106,-0.0098,0.0108,-0.0063,0.0119,-0.0123,0.002,-0.0052,0.009,-0.0047,0.0061,-0.0088,0.0064,-0.0092,0.0058,-0.0001,0.0044,-0.0052,0.0029,-0.0038,0.0028,-0.0029,0.0002,-0.0008,0.0045,-0.0051,0.0023,-0.0018,0.0029,-0.0011,0.0018,-0.0022,0.0018,-0.0026,0.0016,0.0003,0.0014,-0.001,0.0004,-0.0009,0.0005,-0.0006,0.0014,-0.0009,0.0012,-0.0006,0,-0.0003,0.0007,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0005,0.0003,-0.0001,0.0004,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0001,0.0015,-0.0007,0,-0.0006,0.0003,-0.0001,0.0007,-0.0005,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0039,0.0029,-0.0017,0.0045,-0.0048,0.0104,-0.0402,0.0244,-0.038,0.0724,-0.0833,0.0883,-0.1149,0.1148,-0.1158,0.1909,-0.1363,0.1934,-0.149,0.2193,-0.1623,0.211,-0.1555,0.2155,-0.1386,0.206,-0.1128,0.1984,-0.1101,0.198,-0.115,0.1989,-0.11,0.1949,-0.1099,0.1928,-0.1107,0.2048,-0.115,0.1956,-0.1109,0.1917,-0.11,0.1926,-0.1096,0.2039,-0.1224,0.2066,-0.1139,0.2022,-0.1086,0.1965,-0.1167,0.1944,-0.1137,0.2017,-0.1145,0.1915,-0.1105,0.1969,-0.115,0.1943,-0.116,0.2009,-0.1116,0.1951,-0.1166,0.187,-0.1141,0.1994,-0.1132,0.193,-0.1085,0.19,-0.1164,0.1923,-0.1124,0.2019,-0.1163,0.1932,-0.1107,0.1981,-0.1161,0.1968,-0.1146,0.1978,-0.1117,0.2019,-0.1137,0.1982,-0.1119,0.2002,-0.114,0.1967,-0.1083,0.1931,-0.1114,0.1948,-0.1161,0.1919,-0.1018,0.1902,-0.1392,0.2013,-0.1205,0.1957,-0.0999,0.1283,-0.0603,0.0584,-0.0377,0.0408,-0.0403,0.0371,-0.0343,0.0353,-0.0269,0.0347,-0.0219,0.0205,-0.0134,0.0144,-0.0159,0.0143,-0.0097,0.0142,-0.0186,0.0049,-0.007,0.0147,-0.0117,0.0141,-0.0157,0.0056,-0.0093,0.0076,-0.0096,0.0139,-0.0155,0.0057,-0.0106,0.0136,-0.0069,0.0083,-0.0134,0.0093,-0.0438,0.0394,-0.0508,0.0718,-0.0893,0.098,-0.1102,0.1265,-0.0983,0.2064,-0.1321,0.2036,-0.1457,0.2158,-0.1555,0.2199,-0.1468,0.2136,-0.1333,0.2109,-0.1081,0.1954,-0.0992,0.2034,-0.113,0.1987,-0.1105,0.1977,-0.1001,0.1932,-0.1099,0.1963,-0.1095,0.2043,-0.112,0.1973,-0.1029,0.1935,-0.1116,0.1957,-0.1089,0.1991,-0.1082,0.1956,-0.1102,0.187,-0.1079,0.1945,-0.1071,0.2006,-0.1096,0.1907,-0.102,0.1953,-0.1097,0.194,-0.1038,0.2019,-0.1103,0.1907,-0.1051,0.192,-0.1115,0.2028,-0.1168,0.1907,-0.1037,0.195,-0.1076,0.1962,-0.1165,0.196,-0.117,0.1973,-0.1076,0.1886,-0.1138,0.2002,-0.1156,0.1866,-0.1041,0.1928,-0.1014,0.1917,-0.1185,0.195,-0.1139,0.1983,-0.1088,0.1892,-0.1084,0.1891,-0.1093,0.19,-0.1108,0.1914,-0.1053,0.1891,-0.1066,0.1906,-0.1092,0.1922,-0.1101,0.1908,-0.104,0.1881,-0.1127,0.1896,-0.1109,0.1968,-0.1122,0.1918,-0.1114,0.1903,-0.1092,0.1938,-0.1136,0.1904,-0.1101,0.1944,-0.1126,0.1872,-0.1088,0.1984,-0.1135,0.1952,-0.1112,0.1904,-0.1064,0.1928,-0.1098,0.191,-0.1093,0.191,-0.1283,0.2041,-0.1413,0.2025,-0.1161,0.1462,-0.0575,0.0618,-0.0393,0.0366,-0.0299,0.0361,-0.0363,0.0429,-0.027,0.0366,-0.0283,0.0177,-0.0175,0.0139,-0.0104,0.0194,-0.0152,0.0099,-0.01,0.0115,-0.0104,0.0131,-0.0108,0.0084,-0.008,0.0107,-0.011,0.0068,-0.0054,0.008,-0.0059,0.0061,-0.0075,0.0042,-0.005,0.0093,-0.0056,0.0065,-0.0058,0.0026,-0.0037,0.006,-0.0055,0.0057,-0.0029,0.0042,-0.003,0.0016,-0.003,0.0039,-0.0059,0.0038,-0.0031,0.005,-0.0028,0.0015,-0.0002,0.0017,-0.0021,0.0012,-0.002,0.0016,-0.0003,0.0012,-0.0009,0.0003,-0.0009,0.0007,-0.0008,0.0012,-0.0008,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0004,-0.0004,0.0001,-0.0003,0.0002,0,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:06
2004 جیپ Wrangler - دو شاخ بوق داخلی, چشم انداز.
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: دوشنبه, ۲۸ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری
[-0.0227,0.0098,-0.0083,0.006,-0.0062,0.0054,-0.0057,0.0103,-0.0171,0.0407,-0.0549,0.0528,-0.0665,0.0882,-0.0913,0.071,-0.1154,0.1593,-0.1236,0.198,-0.1358,0.2293,-0.1584,0.2146,-0.151,0.2136,-0.1491,0.2056,-0.1268,0.1988,-0.1147,0.1965,-0.1154,0.196,-0.122,0.1924,-0.1183,0.1952,-0.1235,0.2045,-0.122,0.2032,-0.1277,0.199,-0.1175,0.1973,-0.1165,0.1987,-0.1199,0.2023,-0.1391,0.2024,-0.1397,0.2017,-0.118,0.1375,-0.0628,0.0838,-0.0393,0.047,-0.0365,0.0488,-0.0281,0.0504,-0.0319,0.0403,-0.0192,0.023,-0.0092,0.016,-0.0163,0.0152,-0.0145,0.0204,-0.0148,0.0182,-0.0185,0.0094,-0.0089,0.017,-0.0124,0.0143,-0.0121,0.0049,-0.0128,0.0062,-0.0376,0.0512,-0.0554,0.0902,-0.0931,0.0679,-0.122,0.1542,-0.1247,0.1971,-0.148,0.2168,-0.1604,0.2217,-0.1503,0.2179,-0.1431,0.2121,-0.1178,0.2051,-0.1148,0.1974,-0.1168,0.2018,-0.1181,0.1849,-0.1141,0.1912,-0.1195,0.1956,-0.1213,0.1974,-0.1195,0.1925,-0.1225,0.1952,-0.1295,0.1964,-0.1277,0.2027,-0.1194,0.1839,-0.1341,0.1999,-0.127,0.1971,-0.1077,0.1475,-0.06,0.0728,-0.0331,0.0349,-0.028,0.044,-0.0324,0.0387,-0.0302,0.043,-0.0294,0.0175,-0.0121,0.0122,-0.0109,0.0131,-0.0151,0.0188,-0.0177,0.0188,-0.0108,0.0126,-0.0116,0.0117,-0.008,0.0158,-0.0152,0.0074,-0.0052,0.0084,-0.008,0.006,-0.0043,0.005,-0.0052,0.0029,-0.0028,0.0082,-0.0089,0.0053,-0.0056,0.0085,-0.0089,0.0023,-0.0029,0.0053,-0.0029,0.0042,-0.0084,0.0022,-0.0011,0.0101,-0.0063,0.0014,-0.0063,0.0057,-0.0085,0.008,-0.0062,0.008,-0.0036,0.0051,-0.0038,0.0025,-0.0003,0.0023,-0.0025,0.001,-0.0006,0.0011,-0.0009,0.0012,-0.0011,0.0008,-0.0011,0.0008,-0.0003,0.0008,-0.0005,0,-0.0002,0.0006,-0.0007,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0085,0.0174,-0.0067,0.0119,-0.0082,0.0045,-0.0051,0.0076,-0.0113,0.0145,-0.0433,0.0448,-0.0513,0.0861,-0.0926,0.065,-0.1011,0.1636,-0.1112,0.1994,-0.1244,0.2138,-0.1504,0.2245,-0.1483,0.2224,-0.1331,0.2119,-0.1166,0.1979,-0.0917,0.1995,-0.108,0.1951,-0.0966,0.2011,-0.1029,0.1898,-0.1049,0.1922,-0.1201,0.1983,-0.1366,0.2061,-0.1199,0.1711,-0.0814,0.0954,-0.0385,0.0455,-0.0293,0.0382,-0.0347,0.0423,-0.037,0.0347,-0.0253,0.0251,-0.0148,0.0193,-0.0168,0.0134,-0.0171,0.0201,-0.0207,0.0095,-0.0111,0.0138,-0.0061,0.0156,-0.0171,0.0139,-0.0126,0.0154,-0.0098,0.0051,-0.0255,0.0325,-0.0143,0.028,-0.009,0.0113,-0.0483,0.0285,-0.0462,0.073,-0.0624,0.0835,-0.0934,0.1148,-0.114,0.2126,-0.1387,0.2113,-0.1467,0.2297,-0.1528,0.2091,-0.1438,0.2177,-0.1311,0.2099,-0.1058,0.1922,-0.1116,0.1998,-0.1111,0.1982,-0.1093,0.1902,-0.1103,0.1903,-0.1163,0.1995,-0.118,0.1957,-0.1102,0.1989,-0.1071,0.1851,-0.1063,0.1967,-0.116,0.1894,-0.1084,0.1865,-0.1135,0.1876,-0.1159,0.1886,-0.1068,0.1876,-0.1403,0.1925,-0.1463,0.1876,-0.1023,0.1259,-0.0588,0.0634,-0.0327,0.0354,-0.0277,0.0456,-0.0296,0.0449,-0.0269,0.0325,-0.0179,0.0189,-0.0185,0.0207,-0.0186,0.0195,-0.0151,0.0124,-0.0128,0.012,-0.0122,0.0147,-0.0075,0.0152,-0.0111,0.0073,-0.0055,0.0069,-0.0027,0.0044,-0.0051,0.002,-0.0038,0.0038,-0.0065,0.0067,-0.0061,0.0109,-0.0122,0.0075,-0.0023,0.0076,-0.0048,0.0056,-0.0043,0.0034,-0.0032,0.003,-0.0024,0.003,-0.0021,0.0024,-0.0013,0.0025,-0.0017,0.001,-0.0012,0.0011,-0.0005,0.0009,-0.0007,0.0005,-0.0003,0.0008,-0.0008,0.0004,-0.0006,0.0008,-0.0006,0.0007,-0.0006,0.0007,-0.0002,0.0003,-0.0004,0,-0.0001,0.0004,-0.0003,-0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0031,0.0084,-0.0088,0.0016,-0.0002,0.0029,-0.0044,0.0053,-0.0111,0.0069,-0.0332,0.0359,-0.0552,0.0811,-0.0912,0.0909,-0.1041,0.1535,-0.1106,0.193,-0.1194,0.2116,-0.1522,0.2286,-0.1489,0.2176,-0.1571,0.2118,-0.1088,0.2114,-0.142,0.2131,-0.1539,0.1976,-0.1178,0.1467,-0.0823,0.0695,-0.0388,0.0328,-0.0329,0.042,-0.0371,0.0424,-0.0261,0.0395,-0.0179,0.0236,-0.0164,0.0111,-0.0092,0.0112,-0.0145,0.0122,-0.0128,0.0128,-0.0112,0.0109,-0.006,0.0119,-0.0118,0.0079,-0.0083,0.0105,-0.0103,0.0059,-0.0034,0.0052,-0.0108,0.0054,-0.0071,0.011,-0.0268,0.0296,-0.0395,0.0256,-0.0201,0.0149,-0.0217,0.0116,-0.0226,0.0465,-0.0585,0.0678,-0.0522,0.0927,-0.0902,0.1084,-0.1021,0.1918,-0.1215,0.1993,-0.1383,0.2282,-0.1426,0.2233,-0.1407,0.2086,-0.1309,0.2173,-0.1149,0.1983,-0.1045,0.195,-0.1012,0.1978,-0.101,0.1939,-0.0992,0.1974,-0.1093,0.1905,-0.1038,0.2008,-0.1091,0.1928,-0.1098,0.19,-0.105,0.1945,-0.1136,0.1897,-0.11,0.1921,-0.1398,0.1982,-0.1295,0.1844,-0.1091,0.1199,-0.0628,0.0605,-0.04,0.0292,-0.0267,0.0405,-0.0268,0.0434,-0.0263,0.0288,-0.0164,0.0182,-0.0115,0.014,-0.0085,0.0145,-0.0184,0.006,-0.0109,0.0163,-0.0107,0.0133,-0.0107,0.0122,-0.0108,0.0102,-0.0093,0.0077,-0.0063,0.0052,-0.0064,0.0061,-0.0043,0.0078,-0.0069,0.0057,-0.0056,0.0056,-0.003,0.0052,-0.0041,0.002,-0.0015,0.0081,-0.0123,0.0012,-0.0043,0.0105,-0.0051,0.0045,-0.0011,0.0047,-0.0057,0.0031,-0.0032,0.0034,-0.0014,0.003,-0.0014,0.0005,-0.0012,0.0022,-0.0024,0.0024,-0.0018,0.0013,-0.0011,0.0014,-0.0012,0.0006,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0005,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0003,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:06
2004 جیپ Wrangler - دو کوتاه بوق بوق داخلی, چشم انداز.
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: دوشنبه, ۲۸ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری
[-0.0129,0.0063,-0.0044,0.0131,-0.0384,0.042,-0.1087,0.1171,-0.1513,0.1968,-0.179,0.2696,-0.1958,0.2718,-0.1818,0.2606,-0.1407,0.2519,-0.1387,0.2483,-0.1321,0.2533,-0.1485,0.2567,-0.1431,0.2544,-0.1462,0.2611,-0.146,0.2603,-0.1403,0.2661,-0.1504,0.255,-0.1453,0.2628,-0.1444,0.2619,-0.1425,0.2636,-0.1393,0.256,-0.1503,0.2641,-0.1395,0.2519,-0.1518,0.2681,-0.1481,0.2604,-0.1409,0.2581,-0.1467,0.2507,-0.147,0.2554,-0.1459,0.2604,-0.143,0.251,-0.1393,0.2543,-0.1429,0.2514,-0.1427,0.2515,-0.1395,0.2545,-0.1454,0.2514,-0.1449,0.2537,-0.1472,0.2547,-0.138,0.2545,-0.1405,0.2528,-0.1342,0.2514,-0.14,0.2476,-0.1444,0.2608,-0.1401,0.2538,-0.1377,0.2582,-0.132,0.263,-0.1338,0.256,-0.1344,0.256,-0.1357,0.2576,-0.133,0.263,-0.1396,0.2512,-0.1403,0.2593,-0.1337,0.2536,-0.1365,0.2566,-0.1319,0.2536,-0.1395,0.2493,-0.1331,0.252,-0.1338,0.2476,-0.1347,0.2517,-0.1355,0.2479,-0.133,0.2477,-0.1277,0.2478,-0.134,0.2422,-0.1336,0.2526,-0.1348,0.246,-0.1293,0.2494,-0.1285,0.2386,-0.1306,0.2385,-0.1315,0.2461,-0.1249,0.2449,-0.1339,0.2447,-0.13,0.2432,-0.127,0.2425,-0.131,0.2381,-0.1238,0.2508,-0.1328,0.2435,-0.1281,0.2498,-0.13,0.2426,-0.1295,0.2465,-0.1317,0.2428,-0.1263,0.2447,-0.1356,0.2473,-0.1301,0.237,-0.126,0.2441,-0.1358,0.2448,-0.1241,0.2388,-0.1337,0.2393,-0.1254,0.2455,-0.1346,0.2491,-0.124,0.2396,-0.1331,0.2503,-0.1282,0.2393,-0.131,0.238,-0.1278,0.2397,-0.1293,0.2401,-0.1341,0.2403,-0.1241,0.2429,-0.1349,0.2417,-0.1295,0.2379,-0.1341,0.2395,-0.1362,0.2376,-0.1318,0.2355,-0.1382,0.2364,-0.1331,0.2364,-0.1359,0.2346,-0.1347,0.2347,-0.1421,0.2286,-0.1325,0.2303,-0.1422,0.2326,-0.1404,0.2359,-0.1431,0.2426,-0.143,0.2305,-0.1425,0.2354,-0.141,0.2362,-0.1394,0.2318,-0.1478,0.2362,-0.1415,0.2307,-0.1416,0.2328,-0.1428,0.238,-0.1387,0.2382,-0.1451,0.23,-0.1371,0.2317,-0.1428,0.2319,-0.1469,0.2322,-0.1371,0.2319,-0.1508,0.239,-0.142,0.2415,-0.1427,0.2364,-0.1401,0.2373,-0.1429,0.2304,-0.1406,0.2373,-0.1486,0.2369,-0.1439,0.2343,-0.1502,0.2381,-0.1436,0.2445,-0.1443,0.2351,-0.1457,0.2317,-0.1863,0.2426,-0.1352,0.1669,-0.051,0.0482,-0.0504,0.0557,-0.0301,0.0354,-0.019,0.0275,-0.0174,0.021,-0.0153,0.0165,-0.0076,0.0112,-0.0041,0.01,-0.0077,0.0072,-0.007,0.0055,-0.0039,0.005,-0.0024,0.0032,-0.003,0.0022,-0.0019,0.0027,-0.002,0.0025,-0.0013,0.0016,-0.0012,0.0016,-0.0008,0.0006,-0.0009,0.0013,-0.0009,0.0003,-0.0009,0.001,-0.0003,0.0003,-0.0005,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0056,0.0034,-0.0056,0.0054,-0.006,0.0114,-0.0546,0.0639,-0.1249,0.1174,-0.151,0.2354,-0.1862,0.2543,-0.1986,0.2458,-0.1824,0.2409,-0.1443,0.2313,-0.1492,0.2156,-0.1549,0.2221,-0.1572,0.2304,-0.1518,0.2175,-0.1641,0.2238,-0.1549,0.2178,-0.1591,0.222,-0.1512,0.2173,-0.167,0.223,-0.1562,0.2187,-0.1651,0.2124,-0.1612,0.2159,-0.1639,0.2262,-0.1618,0.2074,-0.16,0.2187,-0.164,0.2251,-0.171,0.2215,-0.1582,0.2087,-0.1671,0.2128,-0.1607,0.2156,-0.1683,0.2115,-0.1598,0.2173,-0.1629,0.2111,-0.164,0.2184,-0.1593,0.21,-0.1571,0.2164,-0.1552,0.2168,-0.1612,0.2108,-0.163,0.2129,-0.1617,0.2141,-0.1622,0.2141,-0.1601,0.2187,-0.1596,0.2151,-0.1598,0.2162,-0.1571,0.2156,-0.159,0.2135,-0.1638,0.2126,-0.1646,0.2138,-0.1587,0.2114,-0.1633,0.2177,-0.1596,0.2196,-0.1641,0.2132,-0.1574,0.2174,-0.162,0.2172,-0.1627,0.2157,-0.1629,0.2171,-0.1637,0.2198,-0.159,0.2162,-0.1625,0.22,-0.1633,0.223,-0.1605,0.2165,-0.1668,0.2204,-0.163,0.2155,-0.1642,0.216,-0.1653,0.2194,-0.1673,0.2215,-0.1598,0.2162,-0.1671,0.2161,-0.1646,0.2133,-0.1606,0.2174,-0.1678,0.2111,-0.1601,0.2142,-0.173,0.2223,-0.1637,0.2113,-0.1645,0.214,-0.164,0.2116,-0.1606,0.2093,-0.1629,0.2087,-0.1603,0.2154,-0.1565,0.218,-0.1649,0.2179,-0.159,0.218,-0.1589,0.218,-0.1558,0.2166,-0.1574,0.2144,-0.1544,0.2162,-0.1605,0.2145,-0.1551,0.2196,-0.1607,0.2151,-0.1595,0.2211,-0.1603,0.2142,-0.1635,0.2223,-0.1642,0.2208,-0.16,0.2093,-0.1568,0.2221,-0.158,0.2125,-0.1581,0.2119,-0.1632,0.2161,-0.1634,0.2097,-0.1567,0.2178,-0.1618,0.214,-0.1571,0.2149,-0.162,0.2153,-0.1644,0.2146,-0.16,0.2164,-0.1621,0.2195,-0.167,0.2164,-0.1629,0.2138,-0.1614,0.211,-0.1643,0.2118,-0.1627,0.2152,-0.1669,0.211,-0.1662,0.2142,-0.1586,0.2145,-0.1595,0.2175,-0.1624,0.2146,-0.1609,0.2163,-0.1564,0.2191,-0.1608,0.2152,-0.1651,0.2179,-0.1598,0.2203,-0.1667,0.2216,-0.1674,0.2211,-0.1654,0.2142,-0.1589,0.2151,-0.168,0.2217,-0.162,0.218,-0.1746,0.22,-0.1678,0.2111,-0.1644,0.2102,-0.172,0.2243,-0.1675,0.2128,-0.1705,0.2125,-0.1657,0.2177,-0.169,0.2209,-0.1687,0.2142,-0.1573,0.2186,-0.1858,0.2156,-0.1488,0.1284,-0.0706,0.0636,-0.0437,0.0542,-0.0338,0.0305,-0.0136,0.0252,-0.0105,0.0209,-0.012,0.0088,-0.0116,0.0073,-0.0064,0.0069,-0.0065,0.0053,-0.0061,0.0072,-0.0062,0.0041,-0.0043,0.0047,-0.0041,0.0043,-0.0024,0.0026,-0.002,0.0022,-0.0013,0.0014,-0.0006,0.0007,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0009,0.0006,-0.0005,0.0006,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0035,-0.007,0.0064,-0.0089,0.006,-0.0537,0.0606,-0.1418,0.1265,-0.1606,0.2283,-0.2089,0.2486,-0.207,0.2405,-0.1837,0.2282,-0.147,0.2192,-0.1555,0.2049,-0.1591,0.2081,-0.1499,0.212,-0.1497,0.2114,-0.1522,0.2115,-0.1513,0.207,-0.1605,0.2076,-0.1497,0.2134,-0.1597,0.2102,-0.1537,0.2021,-0.1531,0.2146,-0.152,0.2122,-0.1604,0.2069,-0.155,0.202,-0.1599,0.2028,-0.1527,0.2025,-0.1619,0.2065,-0.152,0.2012,-0.159,0.2049,-0.1545,0.2042,-0.1663,0.2049,-0.158,0.2017,-0.156,0.2003,-0.1586,0.1984,-0.1509,0.2053,-0.1631,0.2029,-0.1554,0.2092,-0.1579,0.2009,-0.156,0.2018,-0.153,0.2066,-0.1589,0.2056,-0.1581,0.2063,-0.1555,0.2003,-0.1512,0.2106,-0.1538,0.2097,-0.1544,0.2068,-0.1523,0.2073,-0.1528,0.2026,-0.1561,0.2107,-0.1484,0.2057,-0.1503,0.2048,-0.1519,0.2074,-0.1513,0.2055,-0.1527,0.2072,-0.1564,0.2038,-0.146,0.2093,-0.1554,0.2102,-0.1528,0.2146,-0.1647,0.2108,-0.1553,0.2026,-0.1507,0.2071,-0.1621,0.208,-0.1561,0.2086,-0.1588,0.2049,-0.1596,0.2091,-0.1579,0.2094,-0.1604,0.2019,-0.1614,0.2088,-0.1602,0.2117,-0.1596,0.2065,-0.16,0.2063,-0.165,0.211,-0.1613,0.2065,-0.159,0.2115,-0.165,0.2073,-0.1586,0.2117,-0.1628,0.2108,-0.1623,0.2147,-0.1588,0.2106,-0.1638,0.2063,-0.1741,0.2047,-0.1706,0.2151,-0.1621,0.2146,-0.1676,0.2068,-0.1631,0.2118,-0.1638,0.2082,-0.1628,0.2173,-0.1679,0.2135,-0.1676,0.2086,-0.1689,0.2086,-0.1647,0.2117,-0.1687,0.211,-0.1703,0.2036,-0.1702,0.2087,-0.1669,0.2096,-0.1702,0.2118,-0.1687,0.2104,-0.1731,0.2116,-0.1707,0.2197,-0.171,0.2141,-0.1663,0.2087,-0.1637,0.2085,-0.1684,0.2144,-0.1666,0.2107,-0.1684,0.212,-0.1633,0.2137,-0.1686,0.2157,-0.1752,0.2195,-0.1651,0.2176,-0.1657,0.2073,-0.1768,0.2158,-0.1458,0.1284,-0.0564,0.05,-0.0507,0.0652,-0.0361,0.0374,-0.0288,0.023,-0.0143,0.0147,-0.0105,0.0071,-0.0082,0.007,-0.0071,0.0059,-0.0043,0.0063,-0.005,0.0055,-0.0031,0.0027,-0.0028,0.0019,-0.0013,0.0011,-0.001,0.0012,-0.0016,0.0011,-0.0006,0.0008,-0.0014,0.0007,-0.0006,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:11
2004 Jeep Wrangler - long horn بوق داخلی, چشم انداز.
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: دوشنبه, ۲۸ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری
[-0.005,0.0027,-0.0069,0.0116,-0.0066,0.005,-0.0045,0.0039,-0.0114,0.0133,-0.0327,0.0455,-0.0591,0.0841,-0.1066,0.0921,-0.1225,0.1391,-0.1143,0.1884,-0.136,0.1913,-0.1372,0.219,-0.1492,0.2148,-0.1426,0.2129,-0.1142,0.2052,-0.101,0.1935,-0.1084,0.1992,-0.1001,0.1988,-0.0918,0.2049,-0.0916,0.2004,-0.0921,0.2107,-0.0982,0.2068,-0.0899,0.2056,-0.0962,0.2033,-0.086,0.2149,-0.0931,0.2002,-0.0904,0.2062,-0.0957,0.2059,-0.1015,0.2036,-0.0974,0.1978,-0.0962,0.199,-0.1002,0.2019,-0.1035,0.2057,-0.1004,0.2,-0.1105,0.1866,-0.1001,0.1924,-0.09,0.2194,-0.0873,0.2172,-0.0907,0.2108,-0.091,0.2174,-0.0946,0.2099,-0.1292,0.2125,-0.1618,0.2324,-0.1423,0.2227,-0.0878,0.1299,-0.0656,0.0606,-0.0428,0.0363,-0.0357,0.0481,-0.036,0.0362,-0.0216,0.0285,-0.0209,0.0154,-0.0206,0.0132,-0.0115,0.02,-0.0186,0.0068,-0.0095,0.0156,-0.0112,0.0089,-0.0089,0.0075,-0.0048,0.0085,-0.0105,0.0039,-0.008,0.0093,-0.007,0.006,-0.0043,0.0051,-0.0042,0.0045,-0.0036,0.0035,-0.0031,0.0035,-0.0016,0.0032,-0.0053,0.0014,-0.0024,0.0033,-0.0025,0.0025,-0.0023,0.0019,-0.0009,0.0015,-0.0018,0.001,-0.0013,0.0024,-0.0019,0.0014,-0.0006,0.0013,-0.0008,0.0002,-0.0003,0.0006,-0.0007,0.0008,-0.0009,0.0007,-0.0003,0.0007,-0.0005,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0,0,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0025,0.0066,-0.0075,-0.0017,-0.0028,0.0087,-0.0051,0.0059,-0.0047,0.0017,-0.0063,0.0063,-0.0408,0.0291,-0.051,0.0741,-0.0816,0.0947,-0.1159,0.1055,-0.1326,0.2047,-0.1506,0.2051,-0.1564,0.2239,-0.1583,0.2092,-0.156,0.2204,-0.1488,0.2066,-0.12,0.2059,-0.1169,0.2008,-0.1213,0.2016,-0.1164,0.1914,-0.116,0.1885,-0.1174,0.1983,-0.1226,0.1993,-0.1142,0.1952,-0.1198,0.1967,-0.118,0.1996,-0.1222,0.2017,-0.1205,0.1957,-0.1176,0.1975,-0.1248,0.2049,-0.1207,0.2056,-0.1175,0.1973,-0.1206,0.2078,-0.1228,0.1989,-0.1238,0.1967,-0.1174,0.1991,-0.1186,0.2024,-0.1232,0.2015,-0.1252,0.2031,-0.1211,0.1993,-0.1264,0.1994,-0.1281,0.2002,-0.1256,0.2052,-0.1252,0.1967,-0.1302,0.2021,-0.1306,0.2048,-0.1257,0.2031,-0.1294,0.2072,-0.132,0.2075,-0.1319,0.197,-0.1266,0.1997,-0.1293,0.2013,-0.125,0.2072,-0.1304,0.206,-0.1291,0.2012,-0.1292,0.1986,-0.1271,0.2065,-0.1248,0.1859,-0.1519,0.2137,-0.1369,0.1912,-0.0703,0.1167,-0.046,0.0517,-0.0332,0.0439,-0.0317,0.0416,-0.0278,0.0467,-0.0308,0.022,-0.0197,0.0202,-0.019,0.0155,-0.016,0.0143,-0.0098,0.018,-0.0119,0.0101,-0.0121,0.0138,-0.0117,0.0071,-0.0082,0.0077,-0.0045,0.0052,-0.0043,0.0014,-0.0036,0.0072,-0.0079,0.0073,-0.0038,0.0051,-0.0037,0.0043,-0.0036,0.0016,-0.0024,0.0015,-0.0002,0.0021,-0.0017,0.0006,-0.0015,0.0019,-0.0009,0.0005,-0.0013,0.0008,-0.0006,0.0009,-0.001,0.0007,-0.0006,0.0006,-0.0006,0.0003,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0001,0.0004,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0065,0.0005,-0.0034,0.0068,-0.0029,0.0013,-0.0032,0.0004,-0.0033,0.0022,-0.0026,0.0049,-0.0041,0.0039,-0.0266,0.0369,-0.052,0.0598,-0.0729,0.0893,-0.1174,0.1191,-0.1165,0.2121,-0.1343,0.2122,-0.1634,0.2248,-0.1572,0.2187,-0.1701,0.2157,-0.1561,0.2112,-0.1272,0.1969,-0.1352,0.2089,-0.1251,0.2066,-0.1241,0.1929,-0.1203,0.1889,-0.1237,0.1946,-0.1282,0.1976,-0.122,0.193,-0.1259,0.1932,-0.1317,0.1964,-0.1246,0.1996,-0.1331,0.1888,-0.1213,0.1998,-0.1374,0.2044,-0.1346,0.2075,-0.1255,0.1897,-0.1296,0.1971,-0.1203,0.2038,-0.136,0.1911,-0.1253,0.1969,-0.13,0.2006,-0.1346,0.1911,-0.1241,0.1954,-0.126,0.1874,-0.1293,0.1953,-0.132,0.1908,-0.1245,0.1974,-0.1321,0.1917,-0.1326,0.2012,-0.1311,0.2031,-0.1202,0.1971,-0.1281,0.1855,-0.1266,0.2003,-0.126,0.1957,-0.132,0.1877,-0.1221,0.2009,-0.1277,0.1952,-0.1245,0.1957,-0.1271,0.191,-0.1178,0.198,-0.1232,0.1992,-0.1324,0.187,-0.1143,0.2003,-0.1246,0.1913,-0.1242,0.1953,-0.1244,0.1951,-0.1145,0.194,-0.1286,0.1968,-0.13,0.2009,-0.1219,0.1871,-0.1169,0.2012,-0.1299,0.1864,-0.1121,0.2004,-0.1183,0.1947,-0.1244,0.1914,-0.1165,0.203,-0.1175,0.1903,-0.1174,0.2004,-0.1424,0.1999,-0.1381,0.2079,-0.107,0.1338,-0.0542,0.0436,-0.0318,0.0328,-0.028,0.0343,-0.0415,0.0288,-0.033,0.0278,-0.0171,0.0145,-0.0165,0.0148,-0.0112,0.0202,-0.0201,0.0166,-0.0198,0.0221,-0.0185,0.0123,-0.0058,0.0164,-0.0073,0.0099,-0.0155,0.0025,-0.0108,0.0154,-0.0116,0.0111,-0.0143,0.0078,-0.0094,0.0123,-0.0094,0.0092,-0.0114,0.0139,-0.0182,0.0119,-0.0061,0.0112,-0.0039,0.0058,-0.0056,0.0009,-0.0024,0.0037,-0.0013,0.0025,-0.0045,0.0008,-0.0022,0.0028,-0.0045,0.004,-0.0028,0.0026,-0.0017,0.0014,-0.0009,0.0023,-0.001,0.0014,-0.0046,0.0036,-0.0022,0.0048,-0.0008,0.0024,-0.0031,0.0009,0.0005,0.002,-0.0018,0.0013,-0.002,0.0014,-0.0007,0.0014,-0.001,0.0008,-0.001,0.0009,-0.0011,0.0008,-0.0009,0.0024,-0.0008,-0.0001,-0.0009,0.0003,-0.0007,0.0005,-0.0005,0.0012,-0.0012,0,-0.0001,0.0008,-0.0003,0.0006,-0.0029,0.0004,-0.0019,0.0015,-0.0011,0.001,-0.0055,0.0051,-0.0063,0.0016,-0.0014,0.0034,-0.0025,0.0023,-0.003,0.0015,-0.0018,0.0029,-0.0018,0.0016,-0.0015,0.0012,-0.0011,0.0014,-0.0003,0.0014,-0.001,0.0002,-0.001,0.0005,-0.0001,0.0005,-0.0008,0.0007,-0.0008,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0005,-0.0004,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:06
2004 جیپ Wrangler - متوسط طول شاخ بوق داخلی, چشم انداز.
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: دوشنبه, ۲۸ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری
[-0.0126,0.0088,-0.0174,0.0165,-0.0143,0.0113,-0.0102,0.0129,-0.0257,0.0306,-0.052,0.0585,-0.0696,0.0928,-0.1031,0.0761,-0.1237,0.1634,-0.1422,0.2143,-0.1404,0.2397,-0.1587,0.2226,-0.1554,0.2265,-0.1454,0.22,-0.1112,0.2086,-0.1091,0.202,-0.1101,0.2099,-0.1157,0.2075,-0.1054,0.2039,-0.1019,0.2194,-0.1276,0.1999,-0.1047,0.2104,-0.1031,0.2102,-0.1084,0.2041,-0.1576,0.2165,-0.1281,0.2027,-0.1042,0.1087,-0.0474,0.0533,-0.0269,0.0551,-0.0343,0.0487,-0.0365,0.0425,-0.0244,0.0369,-0.0188,0.0154,-0.0177,0.0138,-0.0195,0.0207,-0.0177,0.0168,-0.0125,0.0124,-0.0146,0.0132,-0.0084,0.0141,-0.0134,0.0115,-0.0102,0.0048,-0.0046,0.0085,-0.0085,0.0072,-0.0097,0.0129,-0.0122,0.0082,-0.0099,0.0149,-0.0089,0.0068,-0.0068,0.005,-0.0047,0.011,-0.0092,0.0008,-0.0039,0.0087,-0.0043,0.0028,-0.0019,0.003,-0.0047,0.002,-0.0014,0.0045,-0.0032,0.001,-0.0038,0.0054,-0.004,0.0051,-0.0021,0.0008,-0.0007,0.0019,-0.001,0.0022,-0.0018,0.0001,-0.0003,0.0013,-0.001,0.0013,-0.0011,0.001,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0004,-0.0007,0.0001,-0.0002,0.0007,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0002,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0028,0.0145,-0.0111,0.0125,-0.0053,0.0049,-0.0001,0.0089,-0.0179,0.0192,-0.0486,0.0568,-0.06,0.1004,-0.1112,0.0717,-0.1211,0.1691,-0.1206,0.213,-0.1432,0.2327,-0.1619,0.2417,-0.1685,0.2385,-0.1612,0.235,-0.1286,0.2144,-0.1096,0.2133,-0.1098,0.2167,-0.1125,0.2135,-0.1056,0.209,-0.1071,0.2211,-0.1226,0.2122,-0.1122,0.2217,-0.1123,0.2117,-0.1101,0.2219,-0.1222,0.2192,-0.1216,0.2193,-0.1189,0.2203,-0.1213,0.2213,-0.1206,0.2281,-0.1238,0.2139,-0.1202,0.2148,-0.1086,0.2029,-0.1456,0.2176,-0.1709,0.2129,-0.1123,0.1668,-0.0695,0.0874,-0.0418,0.0415,-0.0512,0.053,-0.0336,0.0501,-0.0264,0.0333,-0.0226,0.0154,-0.014,0.0107,-0.0168,0.0156,-0.0161,0.0158,-0.0173,0.0161,-0.018,0.0111,-0.0053,0.0185,-0.0145,0.0027,-0.0043,0.0082,-0.0089,0.0063,-0.0087,0.0137,-0.0114,0.0074,-0.0105,0.0072,-0.0114,0.0139,-0.0099,0.0117,-0.0125,0.003,-0.0055,0.0096,-0.0052,0.0069,-0.0057,0.0043,-0.003,0.0017,-0.0004,0.0044,-0.0038,0.0017,-0.0036,0.0018,-0.0007,0.002,-0.0028,0.0018,-0.0017,0.0018,-0.001,0.0014,-0.0009,0.0012,-0.001,0.0005,-0.0008,0.0009,-0.0009,0.0006,-0.0002,0.0005,0,0.0003,-0.0005,0.0006,-0.0014,0.0009,-0.0013,0.0005,-0.0004,0.0009,-0.0007,0.0001,0,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0,-0.0001,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0005,0.0108,-0.021,0.0159,-0.0022,0.0168,-0.0103,0.0049,-0.0107,0.01,-0.0422,0.0453,-0.0585,0.0921,-0.0947,0.1052,-0.119,0.1543,-0.1272,0.1865,-0.1326,0.2054,-0.1609,0.22,-0.1513,0.2211,-0.1594,0.2164,-0.1161,0.2161,-0.1112,0.1954,-0.1077,0.2142,-0.1118,0.2016,-0.1144,0.1948,-0.111,0.2055,-0.119,0.2072,-0.1152,0.2022,-0.1121,0.1929,-0.114,0.1958,-0.1155,0.2074,-0.1197,0.198,-0.1156,0.1994,-0.1165,0.2086,-0.1201,0.2026,-0.1166,0.207,-0.1169,0.1934,-0.1092,0.2186,-0.1503,0.2142,-0.1314,0.187,-0.0791,0.1176,-0.0431,0.0649,-0.0362,0.043,-0.0322,0.0549,-0.0332,0.0363,-0.0271,0.026,-0.0175,0.0138,-0.0137,0.0165,-0.018,0.0152,-0.0114,0.0185,-0.0143,0.0094,-0.0095,0.0141,-0.0107,0.0131,-0.0083,0.0075,-0.0056,0.0043,-0.0045,0.0044,-0.0052,0.0038,-0.0092,0.0078,-0.0077,0.0075,-0.0076,0.008,-0.0077,0.0079,-0.0065,0.008,-0.009,0.0062,-0.0052,0.0048,-0.0066,0.0082,-0.0071,0.0046,-0.0018,0.0025,-0.0032,0.0038,-0.0041,0.002,-0.0031,0.0028,-0.0018,0.0023,-0.0063,0.0056,-0.0087,0.0052,-0.0038,0.0043,-0.0015,0.0084,-0.0067,0.0018,-0.0028,0.0034,-0.0037,0.0076,-0.0092,0.0092,-0.0089,0.0006,-0.002,0.0049,-0.0025,0.0042,-0.0026,0.0042,-0.0018,0.0009,-0.0013,0.001,-0.0004,0.0011,-0.0012,0.0007,-0.0006,0.0008,-0.0008,0.0014,-0.0014,0.0003,0.0001,0.0009,-0.0007,0.0007,-0.0008,0.0008,-0.0009,0.0015,-0.0002,0.0019,-0.0011,0.0005,-0.0008,0.001,-0.0007,0.0004,-0.0004,0.0005,-0.0008,0.0006,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0004,-0.0006,0.0002,-0.0005,0.0001,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0047,0,-0.0006,0.0079,-0.0066,0.0018,-0.001,0.0036,-0.0029,0.001,-0.0016,0.0033,-0.0034,0.0007,-0.0012,0.002,-0.0014,0.0005,-0.0006,0.0017,-0.001,0.0014,-0.0013,0.0009,-0.0005,0.0011,-0.0006,0.0007,-0.0009,0.0005,-0.001,0.001,-0.0006,0.0006,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0005,-0.0003,0.0003,-0.0006,0,0,0.0002,-0.0004,0.0001,-0.0001,0.0003,-0.0011,0.0005,-0.0016,0.0012,-0.0011,0.0012,-0.0016,0.0008,0,0.0008,-0.0011,0.0007,-0.0001,0.0008,-0.0008,0.0001,-0.0002,0.0006,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:06
2004 Jeep Wrangler - short horn بوق داخلی, چشم انداز.
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: دوشنبه, ۲۸ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری