مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

مشاهده گوینده نریشن سارا جعفرزاده

سارا جعفرزاده

[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0002,-0.0012,0.0002,-0.0025,0.0048,-0.0126,0.0273,-0.0218,0.0646,-0.0277,0.1555,-0.0783,0.1088,-0.0503,0.1343,-0.0606,0.093,-0.1711,0.1884,-0.0492,0.1736,-0.0539,0.1093,-0.0824,0.1555,-0.1157,0.1187,-0.0807,0.1224,-0.1259,0.1185,-0.0269,0.014,-0.0431,0.0739,-0.0844,0.1249,-0.0895,0.1035,-0.1067,0.0993,-0.1543,0.113,-0.15,0.145,-0.1362,0.1352,-0.1692,0.12,-0.1846,0.1718,-0.1518,0.1954,-0.1833,0.1836,-0.152,0.1696,-0.263,0.1965,-0.1751,0.1909,-0.1847,0.1772,-0.1399,0.1813,-0.1615,0.1932,-0.1629,0.2039,-0.1284,0.1378,-0.1693,0.1827,-0.1444,0.162,-0.1511,0.1533,-0.1552,0.1807,-0.1368,0.1723,-0.1388,0.1601,-0.1026,0.1428,-0.1481,0.1835,-0.1197,0.1751,-0.0923,0.1512,-0.0919,0.1243,-0.0863,0.1031,-0.0631,0.0431,-0.0431,0.0345,-0.0398,0.0377,-0.0578,0.142,-0.0132,0.0683,-0.0876,0.2594,-0.2103,0.3826,-0.3179,0.3948,-0.4132,0.1688,-0.2406,0.2634,-0.307,0.306,-0.1974,0.1657,-0.1964,0.1976,-0.2583,0.1637,-0.143,0.2046,-0.1305,0.1612,-0.2556,0.205,-0.1786,0.209,-0.1927,0.253,-0.1378,0.104,-0.0519,0.0717,-0.0807,0.2159,-0.1673,0.1312,-0.0939,0.196,-0.2299,0.1032,-0.1453,0.1766,-0.1685,0.117,-0.0483,0.1187,-0.1554,0.1812,-0.2129,0.1827,-0.0671,0.2016,-0.0605,0.1273,-0.0412,0.0377,-0.1055,0.0305,-0.0394,0.0292,-0.0268,0.0213,-0.0189,0.0155,-0.0117,0.0788,-0.0501,0.1002,-0.0871,0.0943,-0.1142,0.0802,-0.1392,0.0952,-0.1469,0.1133,-0.1467,0.0633,-0.0891,0.0762,-0.1171,0.0993,-0.0685,0.0853,-0.1356,0.1166,-0.1064,0.0953,-0.1112,0.0988,-0.096,0.1063,-0.064,0.0716,-0.0836,0.0984,-0.0684,0.0687,-0.0702,0.0575,-0.0574,0.0406,-0.0286,0.0264,-0.0146,0.0229,-0.0153,0.0103,-0.0229,0.0144,-0.0204,0.0063,-0.0123,0.0035,-0.0044,0.0081,-0.0116,0.0089,-0.0117,0.0043,-0.0077,0.0042,-0.0053,0.0082,-0.0061,0.0029,-0.0068,0.0047,-0.0046,0.0037,-0.0055,0.0036,-0.0045,0.0091,-0.0186,0.018,-0.0114,0.0077,-0.0108,0.0059,-0.0075,0.0064,-0.0071,0.0049,-0.0073,0.0022,-0.008,0.0087,-0.0085,0.0058,-0.0065,0.0013,-0.003,0.0012,-0.0056,0.0026,-0.0031,0.0029,-0.0034,0.0021,-0.0033,0.0006,-0.0027,0.0002,-0.0022,0.0014,-0.0018,0.0003,-0.0007,0.0002,-0.0008,0.0002,-0.0009,0.0003,-0.0009,0.0001,-0.0012,0,-0.0008,0.0006,-0.0011,0.0011,-0.002,0.0004,-0.0018,0.0004,-0.0007,0.0003,-0.0009,0.001,-0.0008,0.0001,-0.0009,0.0004,-0.0009,0.0002,-0.0008,0.0009,-0.0015,0.0007,-0.0011,0.0009,-0.0009,0.0006,-0.001,0,-0.0008,0.0002,-0.0016,0.0001,-0.0007,0.0004,-0.0008,0.0004,-0.0011,0.0003,-0.0012,0.0002,-0.001,0.0006,-0.0011,0.0004,-0.001,0.0004,-0.0013,0.0001,-0.0013,0.0001,-0.0007,0.0002,-0.0008,0.0001,-0.0008,0.0001,-0.0008,0.0004,-0.0008,0.0003,-0.0011,0.0004,-0.0006,0.0003,-0.0011,0.0004,-0.0014,0.0009,-0.002,0.0008,-0.001,0.001,-0.0011,0.0003,-0.0023,0.0004,-0.001,0.0003,-0.0015,0.0004,-0.0009,0.0004,-0.001,0.0013,-0.0012,0.0004,-0.0011,0.0005,-0.0007,0.0004,-0.001,0.0005,-0.0009,0.0004,-0.0011,0.0006,-0.003,0.0171,-0.0409,0.0148,-0.0115,0.2088,-0.0578,0.0158,-0.0231,0.0337,-0.1234,0.1375,-0.2852,0.2584,-0.2933,0.228,-0.1801,0.259,-0.2423,0.293,-0.2616,0.3058,-0.1791,0.1439,-0.1738,0.1638,-0.1301,0.0752,-0.1267,0.092,-0.0849,0.1296,-0.0645,0.06,-0.0533,0.0525,-0.0372,0.0434,-0.0481,0.042,-0.0293,0.0566,-0.0491,0.0487,-0.0376,0.0441,-0.061,0.1244,-0.1012,0.4068,-0.1811,0.1183,-0.1504,0.1443,-0.1169,0.473,-0.1171,0.3576,-0.1509,0.1295,-0.2008,0.3635,-0.1921,0.1226,-0.2167,0.1195,-0.0795,0.137,-0.0829,0.0975,-0.0642,0.0746,-0.0688,0.0861,-0.0579,0.0624,-0.0707,0.0564,-0.0368,0.1063,-0.1107,0.1402,-0.1222,0.1335,-0.1104,0.0917,-0.0871,0.2053,-0.1284,0.1447,-0.2135,0.1267,-0.1175,0.1504,-0.123,0.187,-0.1065,0.1186,-0.1427,0.1482,-0.1611,0.1882,-0.163,0.1171,-0.1651,0.1445,-0.1412,0.1519,-0.1392,0.1032,-0.1621,0.1274,-0.1464,0.1643,-0.151,0.1269,-0.1619,0.1811,-0.1728,0.1759,-0.1309,0.1524,-0.1196,0.1312,-0.0982,0.1267,-0.1017,0.0935,-0.1175,0.1049,-0.0913,0.1036,-0.1031,0.1214,-0.1027,0.1286,-0.1265,0.1487,-0.1287,0.1127,-0.1116,0.0934,-0.1312,0.1392,-0.0835,0.1392,-0.1673,0.0878,-0.1685,0.0812,-0.117,0.0643,-0.0961,0.0483,-0.0704,0.0474,-0.0351,0.0533,-0.0423,0.1095,-0.0641,0.1465,-0.1125,0.1004,-0.1089,0.1468,-0.102,0.1196,-0.0908,0.1605,-0.1392,0.1316,-0.1411,0.1568,-0.1327,0.1809,-0.174,0.1772,-0.158,0.1888,-0.1528,0.1843,-0.1396,0.1637,-0.1097,0.2195,-0.1419,0.1702,-0.134,0.1406,-0.125,0.174,-0.1282,0.1488,-0.1384,0.1489,-0.1253,0.1417,-0.1235,0.1397,-0.0658,0.0873,-0.105,0.0261,-0.0625,0.0374,-0.0354,0.0429,-0.0339,0.014,-0.0186,0.0139,-0.0124,0.0161,-0.0147,0.0405,-0.0282,0.1615,-0.1598,0.1684,-0.1837,0.1836,-0.181,0.3206,-0.1613,0.2252,-0.1456,0.2919,-0.1743,0.2999,-0.2064,0.2003,-0.196,0.2292,-0.1339,0.0832,-0.146,0.0874,-0.1088,0.091,-0.1134,0.0846,-0.0835,0.0765,-0.1011,0.1476,-0.1781,0.0834,-0.1515,0.0727,-0.1877,0.1019,-0.1278,0.135,-0.1124,0.2013,-0.1386,0.2901,-0.2186,0.3338,-0.2178,0.3451,-0.2862,0.306,-0.2882,0.2299,-0.2047,0.1124,-0.1596,0.3359,-0.2761,0.1967,-0.1833,0.2683,-0.2359,0.233,-0.1594,0.2089,-0.1536,0.1568,-0.0869,0.0865,-0.0418,0.0665,-0.039,0.0358,-0.0378,0.0207,-0.0266,0.0121,-0.0105,0.0143,-0.0111,0.0068,-0.0058,0.0048,-0.0111,0.0081,-0.0096,0.011,-0.0369,0.0558,-0.0276,0.0522,-0.0504,0.0707,-0.049,0.0382,-0.1025,0.0298,-0.0447,0.0244,-0.0125,0.0426,-0.0154,0.0715,-0.0311,0.0607,-0.0713,0.1058,-0.087,0.0972,-0.1003,0.0954,-0.1716,0.0997,-0.1979,0.1378,-0.1324,0.1062,-0.1099,0.0765,-0.1851,0.0543,-0.1781,0.108,-0.1503,0.0913,-0.088,0.1522,-0.117,0.1169,-0.1151,0.1501,-0.1083,0.1568,-0.1274,0.1772,-0.1508,0.2014,-0.1392,0.2015,-0.1397,0.2422,-0.1885,0.239,-0.1841,0.2587,-0.1883,0.2631,-0.2043,0.3419,-0.2166,0.3181,-0.2088,0.3074,-0.1863,0.3142,-0.191,0.1887,-0.0971,0.1362,-0.1382,0.1341,-0.1147,0.1286,-0.1355,0.1263,-0.1227,0.124,-0.1165,0.139,-0.1419,0.1274,-0.1365,0.1545,-0.1345,0.1407,-0.136,0.1237,-0.1051,0.1221,-0.0597,0.1186,-0.1138,0.1446,-0.1188,0.1345,-0.1145,0.1298,-0.1418,0.0904,-0.1243,0.1936,-0.1428,0.1293,-0.113,0.1572,-0.1033,0.1765,-0.1388,0.1738,-0.099,0.0988,-0.1262,0.1383,-0.0898,0.0967,-0.0976,0.0985,-0.1532,0.0746,-0.05,0.0658,-0.0884,0.0807,-0.1319,0.0776,-0.1571,0.0591,-0.1102,0.0889,-0.1048,0.0776,-0.091,0.0667,-0.0652,0.0379,-0.0265,0.014,-0.0134,0.0084,-0.0202,0.037,-0.0223,0.1185,-0.0485,0.1544,-0.0856,0.1538,-0.0896,0.0423,-0.0868,0.0864,-0.0453,0.0944,-0.0651,0.1249,-0.163,0.1404,-0.1327,0.1193,-0.1344,0.0986,-0.1437,0.0711,-0.1352,0.0652,-0.1527,0.073,-0.152,0.0732,-0.1183,0.0936,-0.1035,0.0759,-0.0713,0.0839,-0.0659,0.0887,-0.0938,0.1012,-0.0879,0.106,-0.0669,0.0936,-0.0736,0.1626,-0.1079,0.1305,-0.1043,0.1766,-0.1127,0.1749,-0.1094,0.175,-0.1192,0.1799,-0.1163,0.1537,-0.121,0.1595,-0.0993,0.0993,-0.0924,0.0939,-0.0693,0.0493,-0.0439,0.0494,-0.0367,0.0489,-0.0648,0.0529,-0.0411,0.0305,-0.0271,0.1116,-0.1039,0.1652,-0.1203,0.1658,-0.1664,0.1845,-0.22,0.1905,-0.1863,0.2006,-0.1716,0.1864,-0.2172,0.1632,-0.1905,0.1978,-0.1506,0.1721,-0.2014,0.1945,-0.1729,0.1298,-0.171,0.1715,-0.1702,0.1233,-0.1295,0.1091,-0.1026,0.1548,-0.1265,0.1749,-0.1396,0.1482,-0.1479,0.1607,-0.1257,0.1689,-0.1594,0.1473,-0.123,0.1299,-0.1053,0.0592,-0.0478,0.0531,-0.0977,0.1245,-0.0796,0.1321,-0.0826,0.241,-0.147,0.2314,-0.1288,0.2767,-0.2107,0.3102,-0.2606,0.3678,-0.2314,0.3393,-0.2683,0.1761,-0.21,0.0783,-0.0986,0.0699,-0.0974,0.0419,-0.0684,0.0247,-0.0407,0.0335,-0.0141,0.0937,-0.1062,0.1871,-0.2697,0.2778,-0.3096,0.4264,-0.3432,0.3873,-0.2684,0.2404,-0.1962,0.2242,-0.1934,0.2429,-0.1749,0.2239,-0.2574,0.2457,-0.2352,0.1808,-0.1523,0.1709,-0.0915,0.0731,-0.0446,0.2072,-0.0788,0.1305,-0.1832,0.0752,-0.0757,0.1452,-0.085,0.0474,-0.0509,0.044,-0.1177,0.0689,-0.0692,0.0298,-0.0501,0.0791,-0.0363,0.0436,-0.0507,0.0335,-0.0387,0.0436,-0.0261,0.0372,-0.0452,0.0321,-0.0219,0.0138,-0.0092,0.0191,-0.0567,0.1308,-0.1242,0.1399,-0.1776,0.2028,-0.1515,0.1519,-0.1675,0.1069,-0.1821,0.1182,-0.1239,0.1176,-0.0942,0.125,-0.1268,0.0755,-0.0546,0.0567,-0.0437,0.0356,-0.0321,0.0517,-0.0223,0.0222,-0.0173,0.0149,-0.0125,0.0262,-0.0415,0.0441,-0.0423,0.1016,-0.0561,0.0744,-0.0725,0.0501,-0.0396,0.0522,-0.0319,0.045,-0.0293,0.0638,-0.038,0.0652,-0.0362,0.0431,-0.0541,0.0347,-0.0687,0.0863,-0.0623,0.1103,-0.0743,0.1224,-0.0797,0.1188,-0.0773,0.0534,-0.0582,0.0647,-0.0602,0.0766,-0.0652,0.0349,-0.0784,0.0864,-0.0915,0.0541,-0.0742,0.086,-0.0909,0.0812,-0.0804,0.0575,-0.0512,0.0791,-0.0692,0.0814,-0.0758,0.0401,-0.0571,0.0612,-0.0568,0.0613,-0.0633,0.0603,-0.0635,0.0545,-0.0555,0.0394,-0.0445,0.0379,-0.0575,0.0425,-0.0557,0.041,-0.0448,0.0435,-0.0554,0.0473,-0.0366,0.043,-0.0354,0.0161,-0.0294,0.008,-0.0096,0.0122,-0.0096,0.0101,-0.0201,0.0074,-0.0141,0.0495,-0.0258,0.0603,-0.0766,0.0906,-0.0639,0.0605,-0.0688,0.0646,-0.1325,0.0722,-0.1181,0.0655,-0.0748,0.0613,-0.1258,0.0728,-0.0734,0.0604,-0.0598,0.0657,-0.1067,0.0755,-0.128,0.0692,-0.1105,0.0585,-0.0739,0.0565,-0.0622,0.0567,-0.0741,0.0799,-0.0942,0.0645,-0.0665,0.0823,-0.0603,0.0517,-0.1217,0.0793,-0.087,0.0858,-0.0963,0.0973,-0.0709,0.0981,-0.0903,0.0643,-0.0689,0.0401,-0.0183,0.0319,-0.0195,0.0287,-0.0251,0.0319,-0.0245,0.0524,-0.0296,0.0534,-0.038,0.0569,-0.0507,0.0552,-0.0687,0.0979,-0.0587,0.0989,-0.08,0.0784,-0.0507,0.0664,-0.061,0.0464,-0.0468,0.0126,-0.0253,0.0227,-0.0157,0.0092,-0.0084,0.0069,-0.0078,0.0106,-0.0108,0.011,-0.0122,0.008,-0.0124,0.0523,-0.0354,0.0748,-0.0342,0.1079,-0.0618,0.0855,-0.0626,0.0843,-0.0751,0.0938,-0.1112,0.1948,-0.0856,0.1509,-0.0558,0.2185,-0.1063,0.1692,-0.0642,0.1336,-0.08,0.1809,-0.0768,0.2217,-0.1793,0.1063,-0.1298,0.1965,-0.1284,0.0726,-0.1101,0.0491,-0.0455,0.0455,-0.0464,0.0265,-0.0469,0.0222,-0.0226,0.0226,-0.0097,0.0286,-0.0232,0.0455,-0.045,0.0684,-0.0901,0.0936,-0.1081,0.0993,-0.1048,0.0951,-0.1135,0.0619,-0.0994,0.0973,-0.1034,0.0727,-0.0826,0.0669,-0.078,0.0791,-0.0616,0.0956,-0.0898,0.0932,-0.0893,0.0689,-0.0936,0.0724,-0.0972,0.077,-0.0606,0.0733,-0.0492,0.0476,-0.0371,0.0376,-0.053,0.0156,-0.0243,0.0144,-0.0142,0.0194,-0.0171,0.0088,-0.0097,0.0076,-0.0099,0.0132,-0.0122,0.0069,-0.0084,0.0066,-0.0051,0.0067,-0.0091,0.0032,-0.0051,0.005,-0.0068,0.0045,-0.0052,0.0015,-0.005,0.0057,-0.007,0.0041,-0.0057,0.0023,-0.0038,0.0031,-0.0057,0.0082,-0.0044,0.0017,-0.0028,0.0017,-0.0025,0.0026,-0.0044,0.0011,-0.0023,0.0002,-0.0019,0.0002,-0.0018,0.0002,-0.0018,0.0002,-0.0016,0.0003,-0.0011,0.0007,-0.0019,0.0003,-0.0022,0.0002,-0.0014,0.0004,-0.0012,0.0003,-0.0011,0.0004,-0.0007,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
هر دقیقه: ۴۰۰,۰۰۰ تومان
بیش از یک دقیقه: ۲۵۰,۰۰۰ تومان
دوره ی فن بیان استاد نصرالله مدقالچی و دوبله ی استاد اردشیر منظم را گذرانده ام.

امتیاز کسب شده

سفارش موفق
1
در سانداسنپ
امتیاز
5
از 5 نمره

لحن های قابل ارائه

این گوینده توانایی ضبط در لحن های درج شده را دارد.

نریشن
تلفن گویا
تیزر صوتی
تیزر ویدئویی
دکلمه
پادکست
دوبله

زبان خدمات

این گوینده توانایی ضبط در زبان های ذکر شده در ذیل را دارد.

پارسی
انگلیسی

نمونه کارهای گویندگی نریشن

سفارش و یا نمونه کاری برای نمایش وجود ندارد

سفارش های ثبت شده برای این گوینده به دلیل عدم اجازه کارفرما قابل انتشار به عنوان نمونه کار نیستند. به همین دلیل نمونه کاری برای نمایش به عنوان نمونه کیفیت خدمات این گوینده وجود ندارد.

ممکن است گوینده سایر نمونه کارهای شخصی خود را در آینده به پروفایل خود اضافه نماید. میتوانید زمان دیگری مراجعه کنید

نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم