مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

مشاهده گوینده نریشن امین چوبکی

امین چوبکی

[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0015,-0.0001,0.0146,-0.0086,0.0254,-0.0237,0.052,-0.0147,0.0709,-0.0776,0.0452,-0.0615,0.1024,-0.067,0.0979,-0.069,0.0877,-0.0664,0.0977,-0.0638,0.039,-0.0714,0.0599,-0.0266,0.0737,-0.1374,0.1393,-0.0894,0.0393,-0.1372,0.1242,-0.1522,0.3629,-0.225,0.3904,-0.1596,0.238,-0.1136,0.1066,-0.1302,0.1345,-0.1298,0.2129,-0.1082,0.3169,-0.0968,0.1607,-0.1102,0.1617,-0.1139,0.1098,-0.0863,0.1147,-0.0344,0.1139,-0.036,0.1111,-0.0701,0.0936,-0.0599,0.118,-0.0401,0.068,-0.0449,0.0748,-0.0267,0.0527,-0.0225,0.0495,-0.0901,0.2288,-0.0913,0.2287,-0.1911,0.143,-0.1386,0.2614,-0.0754,0.2421,-0.0715,0.1329,-0.0724,0.0483,-0.0617,0.041,-0.0629,0.0407,-0.1489,0.0751,-0.1084,0.0776,-0.0368,0.1078,-0.0882,0.0716,-0.0768,0.055,-0.0915,0.0921,-0.1144,0.059,-0.1019,0.0474,-0.0325,0.0173,-0.0056,0.0168,-0.0135,0.0189,-0.0193,0.0876,-0.0654,0.1723,-0.1363,0.1253,-0.1281,0.1114,-0.1374,0.0927,-0.0903,0.0839,-0.088,0.1053,-0.0728,0.041,-0.0368,0.0241,-0.0397,0.0306,-0.0111,0.034,-0.0226,0.0086,-0.0109,0.0027,-0.0043,0.0026,-0.0045,0.0023,-0.0034,0.0021,-0.0023,0.0028,-0.0031,0.0043,-0.0028,0.004,-0.0024,0.002,-0.0016,0.0078,-0.0079,0.0094,-0.0077,0.007,-0.0096,0.0069,-0.0067,0.0015,-0.0054,0.0038,-0.0065,0.0066,-0.0062,0.0106,-0.0049,0.0036,-0.0045,0.0046,-0.0045,0.0013,-0.0013,0.0021,-0.0009,0.0014,-0.0008,0.0016,-0.0017,0.0016,-0.0016,0.0016,-0.0011,0.0013,-0.0019,0.0012,-0.001,0.0009,-0.0006,0.0008,-0.0007,0.0009,-0.0012,0.0007,-0.0007,0.0007,-0.0009,0.0008,-0.0008,0.0009,-0.0011,0.0006,-0.0006,0.0011,-0.0006,0.0004,-0.0004,0.0007,-0.0006,0.0011,-0.0007,0.0002,-0.0005,0.0007,-0.001,0.0006,-0.0005,0.0005,-0.0007,0.0006,-0.0003,0.0006,-0.0004,0.0008,-0.0008,0.0008,-0.0006,0.0028,-0.0038,0.1187,-0.1429,0.0214,-0.4598,0.1877,-0.1719,0.4772,-0.0761,0.1314,-0.2873,0.3154,-0.2066,0.2222,-0.1137,0.0868,-0.074,0.0586,-0.0407,0.0433,-0.0329,0.0413,-0.0262,0.0345,-0.0265,0.0342,-0.0207,0.0288,-0.0199,0.021,-0.0205,0.0288,-0.0117,0.0275,-0.0165,0.0361,-0.0313,0.0771,-0.0618,0.2539,-0.1594,0.192,-0.1946,0.4427,-0.1897,0.4379,-0.1335,0.3786,-0.1171,0.1172,-0.1291,0.1724,-0.0706,0.0776,-0.063,0.0992,-0.0518,0.1808,-0.099,0.2406,-0.1426,0.2635,-0.191,0.2639,-0.1965,0.1802,-0.2041,0.2061,-0.2077,0.2099,-0.2514,0.1877,-0.27,0.1996,-0.2448,0.1804,-0.2586,0.1737,-0.2413,0.1818,-0.2145,0.1761,-0.1633,0.1767,-0.1259,0.1342,-0.0908,0.0993,-0.0905,0.1671,-0.1852,0.1717,-0.129,0.2633,-0.1739,0.3758,-0.1289,0.2261,-0.1184,0.201,-0.1112,0.2938,-0.0996,0.0663,-0.0323,0.0511,-0.025,0.0474,-0.0269,0.0281,-0.027,0.0278,-0.0254,0.0259,-0.0216,0.0511,-0.0228,0.113,-0.0524,0.2861,-0.1133,0.1635,-0.1098,0.1416,-0.1129,0.2087,-0.118,0.1755,-0.11,0.1025,-0.0628,0.0933,-0.0523,0.036,-0.0556,0.0581,-0.0189,0.0511,-0.0369,0.0533,-0.0162,0.1109,-0.0441,0.1814,-0.1015,0.1411,-0.1193,0.1727,-0.0703,0.2491,-0.1234,0.0905,-0.1198,0.2144,-0.1161,0.0895,-0.0644,0.0681,-0.0373,0.0887,-0.0348,0.1346,-0.0781,0.1072,-0.0282,0.0429,-0.0238,0.0142,-0.0245,0.0172,-0.0242,0.0254,-0.0262,0.0113,-0.0523,0.0373,-0.0287,0.0036,-0.0062,0.0137,-0.0042,0.0072,-0.0079,0.0176,-0.0061,0.0407,-0.052,0.0893,-0.1645,0.0216,-0.0747,0.0632,-0.0559,0.0642,-0.0568,0.0322,-0.0661,0.265,-0.0746,0.197,-0.1009,0.0861,-0.0823,0.0533,-0.0454,0.1398,-0.0688,0.0741,-0.0532,0.1296,-0.0594,0.1224,-0.0581,0.0784,-0.0474,0.0744,-0.0408,0.059,-0.0393,0.0845,-0.0309,0.1157,-0.0711,0.1121,-0.0707,0.1176,-0.0515,0.118,-0.0527,0.0915,-0.0589,0.0946,-0.0682,0.1003,-0.0727,0.1061,-0.0741,0.1048,-0.0757,0.0829,-0.0749,0.2823,-0.0888,0.0156,-0.0763,0.1007,-0.0722,0.045,-0.0759,0.1521,-0.0863,0.0864,-0.0837,0.2393,-0.0638,0.0789,-0.0848,0.0569,-0.033,0.0451,-0.0532,0.1512,-0.0601,0.0689,-0.0596,0.04,-0.0429,0.0635,-0.0277,0.0443,-0.0394,0.0287,-0.0315,0.0253,-0.0331,0.0208,-0.0475,0.0513,-0.0726,0.0486,-0.051,0.1163,-0.1167,0.2864,-0.2051,0.2892,-0.1957,0.1419,-0.1626,0.2823,-0.2115,0.2364,-0.1802,0.2131,-0.2725,0.2329,-0.2678,0.2647,-0.3264,0.296,-0.3026,0.2858,-0.2928,0.2753,-0.2315,0.2174,-0.1572,0.1252,-0.1109,0.073,-0.059,0.0534,-0.0556,0.0563,-0.0393,0.0564,-0.0337,0.0359,-0.0646,0.1422,-0.0623,0.1671,-0.0897,0.27,-0.1509,0.2855,-0.0826,0.1563,-0.0996,0.2057,-0.0866,0.0846,-0.0842,0.2081,-0.0644,0.1129,-0.0578,0.1,-0.0444,0.0884,-0.0432,0.104,-0.0433,0.0909,-0.0392,0.0603,-0.0329,0.0656,-0.0328,0.0634,-0.0352,0.0907,-0.0507,0.1487,-0.0691,0.2419,-0.1094,0.1786,-0.0875,0.1897,-0.0781,0.0301,-0.0325,0.0331,-0.014,0.006,-0.0258,0.1602,-0.0696,0.2212,-0.0805,0.2879,-0.0972,0.2953,-0.0791,0.1615,-0.06,0.1173,-0.0462,0.1232,-0.0454,0.0616,-0.0262,0.0312,-0.0253,0.1439,-0.0816,0.1428,-0.0875,0.0492,-0.0794,0.0649,-0.0582,0.0233,-0.027,0.0596,-0.0885,0.0944,-0.0459,0.0239,-0.0813,0.1356,-0.0393,0.1098,-0.0293,0.1004,-0.0443,0.1314,-0.1621,0.176,-0.0529,0.048,-0.0354,0.0161,-0.0184,0.0392,-0.0062,0.0462,-0.0147,0.0794,-0.0854,0.169,-0.1399,0.2234,-0.1608,0.269,-0.1598,0.2941,-0.1495,0.273,-0.2025,0.1549,-0.1471,0.1347,-0.1248,0.3,-0.1744,0.1207,-0.1467,0.0843,-0.0836,0.3146,-0.1823,0.1901,-0.1357,0.1151,-0.0305,0.0326,-0.0335,0.0184,-0.0308,0.0252,-0.0216,0.0186,-0.0248,0.0198,-0.0103,0.0306,-0.0263,0.2313,-0.0761,0.2196,-0.1114,0.0882,-0.0522,0.0586,-0.0683,0.0698,-0.0829,0.0376,-0.0676,0.0466,-0.0303,0.0235,-0.0407,0.0265,-0.0416,0.0862,-0.0661,0.0858,-0.0167,0.0474,-0.0253,0.0139,-0.0368,0.0592,-0.045,0.0461,-0.0452,0.08,-0.0826,0.0437,-0.0418,0.0094,-0.0096,0.0035,-0.0024,0.0072,-0.0077,0.0877,-0.1575,0.2047,-0.157,0.1969,-0.111,0.1178,-0.0771,0.0881,-0.0798,0.105,-0.0649,0.1061,-0.0584,0.0936,-0.0699,0.1479,-0.0704,0.088,-0.0648,0.0528,-0.0457,0.1141,-0.0703,0.172,-0.1072,0.0975,-0.1057,0.1466,-0.0463,0.0329,-0.0264,0.0734,-0.0367,0.0208,-0.0313,0.0483,-0.0261,0.1328,-0.0437,0.0805,-0.0376,0.1038,-0.0435,0.1886,-0.0674,0.123,-0.0369,0.0307,-0.0316,0.0314,-0.033,0.0343,-0.018,0.0403,-0.0309,0.0558,-0.0467,0.0303,-0.0401,0.0403,-0.0403,0.0574,-0.0502,0.0448,-0.0375,0.0334,-0.0358,0.0453,-0.045,0.0265,-0.017,0.0107,-0.0171,0.0102,-0.0104,0.0066,-0.0099,0.008,-0.0034,0.0046,-0.0033,0.0032,-0.0028,0.0024,-0.0024,0.0031,-0.0028,0.0015,-0.0016,0.0015,-0.0024,0.0025,-0.0026,0.0027,-0.0019,0.0019,-0.0022,0.0026,-0.0028,0.0017,-0.0023,0.0026,-0.0038,0.0027,-0.0029,0.0022,-0.0025,0.0025,-0.0035,0.0027,-0.0024,0.0009,-0.0014,0.0011,-0.0014,0.0009,-0.0013,0.0023,-0.0012,0.0015,-0.0014,0.001,-0.0009,0.001,-0.0017,0.0014,-0.001,0.0016,-0.0011,0.0016,-0.0008,0.0012,-0.001,0.0013,-0.0015,0.0008,-0.001,0.0015,-0.0011,0.0006,-0.0009,0.001,-0.0009,0.0006,-0.0006,0.0006,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0006,-0.0005,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0005,-0.0012,0.0147,-0.0163,0.0201,-0.03,0.1116,-0.0496,0.0926,-0.0829,0.0868,-0.0369,0.0408,-0.0656,0.1007,-0.0434,0.0578,-0.1075,0.0651,-0.141,0.0825,-0.1054,0.0416,-0.0986,0.3866,-0.2562,0.5358,-0.5231,0.305,-0.3619,0.3299,-0.274,0.2936,-0.2905,0.4401,-0.279,0.4086,-0.2444,0.1723,-0.1879,0.1424,-0.1729,0.1735,-0.1643,0.1792,-0.1204,0.0826,-0.1207,0.0865,-0.1407,0.0918,-0.1543,0.0992,-0.1226,0.0885,-0.1039,0.069,-0.0864,0.1154,-0.0999,0.2289,-0.2465,0.2843,-0.2799,0.2054,-0.2691,0.3369,-0.2594,0.189,-0.2682,0.2174,-0.2081,0.2097,-0.2001,0.1515,-0.1214,0.0839,-0.0306,0.1022,-0.0794,0.1156,-0.0176,0.0435,-0.0776,0.0484,-0.0704,0.0556,-0.0674,0.0559,-0.0671,0.0475,-0.0372,0.0509,-0.0307,0.0474,-0.0817,0.1355,-0.0468,0.222,-0.2543,0.4371,-0.3469,0.3856,-0.2403,0.3632,-0.2643,0.5052,-0.321,0.2976,-0.3838,0.3411,-0.299,0.3293,-0.2365,0.3715,-0.1684,0.3383,-0.254,0.2745,-0.215,0.143,-0.3361,0.1873,-0.1022,0.1219,-0.1172,0.037,-0.0286,0.0378,-0.0137,0.0255,-0.011,0.0149,-0.0194,0.0093,-0.0134,0.0073,-0.0106,0.0027,-0.0061,0.006,-0.0094,0.0084,-0.0125,0.0093,-0.0184,0.005,-0.0064,0.0102,-0.0176,0.0227,-0.0119,0.0069,-0.0085,0.0041,-0.0045,0.0049,-0.0068,0.0032,-0.005,0.0025,-0.0025,0.0009,-0.0018,0.0027,-0.0019,0.0034,-0.0017,0.0014,-0.0015,0.0022,-0.0024,0.0024,-0.0038,0.003,-0.002,0.0027,-0.0035,0.003,-0.0024,0.0045,-0.0037,0.0017,-0.0017,0.0027,-0.0029,0.0022,-0.0025,0.0027,-0.0031,0.0007,-0.0017,0.0037,-0.0024,0.0036,-0.0025,0.0027,-0.0038,0.0032,-0.0018,0.006,-0.004,0.0036,-0.0045,0.0014,-0.0013,0.0017,-0.0008,0.0015,-0.0015,0.0004,-0.0056,0.0018,-0.0015,0.0232,-0.0008,0.0831,-0.1817,0.5486,-0.0439,0.2234,-0.0414,0.3304,-0.23,0.1939,-0.1549,0.3587,-0.1866,0.0919,-0.1755,0.4253,-0.1166,0.2171,-0.0752,0.1029,-0.0438,0.0647,-0.0362,0.061,-0.0429,0.0364,-0.0306,0.0392,-0.035,0.0544,-0.0247,0.0403,-0.0365,0.0361,-0.0267,0.0214,-0.0808,0.092,-0.0681,0.2071,-0.1729,0.0999,-0.2185,0.1352,-0.2055,0.0957,-0.1354,0.4453,-0.0779,0.1856,-0.125,0.1918,-0.0869,0.0923,-0.1007,0.0812,-0.0469,0.0839,-0.1278,0.2735,-0.1941,0.2862,-0.2332,0.2441,-0.2383,0.2433,-0.2743,0.1033,-0.2532,0.1081,-0.2274,0.1099,-0.2458,0.1069,-0.1655,0.1298,-0.2162,0.1203,-0.1951,0.1204,-0.172,0.119,-0.1754,0.0899,-0.1807,0.083,-0.1532,0.0938,-0.1752,0.317,-0.3363,0.5953,-0.3043,0.5812,-0.2956,0.5632,-0.3229,0.4174,-0.2055,0.4317,-0.1853,0.1943,-0.2636,0.3204,-0.2386,0.0805,-0.0829,0.0985,-0.0934,0.075,-0.0627,0.0589,-0.0588,0.0607,-0.0581,0.0704,-0.0552,0.31,-0.1472,0.3027,-0.2222,0.2617,-0.3197,0.4452,-0.2677,0.4484,-0.2084,0.3811,-0.1787,0.3183,-0.1984,0.1887,-0.1896,0.1056,-0.1141,0.1007,-0.1127,0.0664,-0.1049,0.1404,-0.1691,0.1523,-0.1442,0.2976,-0.148,0.4945,-0.2867,0.4841,-0.313,0.3669,-0.2815,0.3833,-0.3638,0.5262,-0.4338,0.4298,-0.4264,0.4341,-0.3066,0.2554,-0.1752,0.284,-0.2098,0.151,-0.0609,0.079,-0.0449,0.0437,-0.0331,0.0405,-0.0386,0.0263,-0.0509,0.0513,-0.0976,0.0224,-0.0325,0.0125,-0.008,0.0093,-0.0098,0.0091,-0.008,0.0317,-0.0414,0.0369,-0.114,0.03,-0.0722,0.1484,-0.1516,0.2338,-0.1702,0.4608,-0.2019,0.1814,-0.231,0.0996,-0.2858,0.1633,-0.1274,0.1143,-0.1438,0.262,-0.1621,0.2087,-0.1892,0.265,-0.192,0.2674,-0.2143,0.3029,-0.2122,0.2638,-0.2059,0.2305,-0.1493,0.2364,-0.1304,0.2339,-0.095,0.1633,-0.0964,0.1143,-0.1144,0.1321,-0.1302,0.1772,-0.1351,0.1883,-0.1037,0.2433,-0.1493,0.2483,-0.1729,0.0065,-0.2294,0.2869,-0.1495,0.4036,-0.1228,0.3709,-0.1649,0,-0.2833,0.5074,-0.1718,0.5066,-0.1956,0.1602,-0.1086,0.067,-0.033,0.102,-0.0743,0.1286,-0.0865,0.1281,-0.0471,0.0757,-0.0589,0.0753,-0.0398,0.0407,-0.0548,0.0885,-0.0481,0.1634,-0.0443,0.1642,-0.177,0.4867,-0.2698,0.488,-0.3703,0.4368,-0.3208,0.3432,-0.2844,0.3793,-0.2621,0.4647,-0.3811,0.5026,-0.3511,0.5186,-0.3897,0.5179,-0.3977,0.3179,-0.2415,0.3187,-0.2221,0.2764,-0.219,0.2606,-0.2065,0.1362,-0.1271,0.105,-0.1154,0.0873,-0.0885,0.0658,-0.0936,0.0609,-0.0686,0.1164,-0.1711,0.3604,-0.2132,0.5086,-0.6079,0.4906,-0.4202,0.3094,-0.2799,0.1765,-0.2647,0.2907,-0.2619,0.2815,-0.1885,0.2006,-0.1661,0.1719,-0.1633,0.1644,-0.1556,0.1467,-0.1796,0.1685,-0.1039,0.1278,-0.1319,0.088,-0.1345,0.1286,-0.1266,0.128,-0.1904,0.1693,-0.1676,0.1738,-0.1618,0.3888,-0.1971,0.4614,-0.2597,0.2581,-0.1676,0.0594,-0.0935,0.0625,-0.0727,0.0637,-0.0759,0.217,-0.1802,0.4239,-0.2753,0.522,-0.2652,0.2457,-0.2751,0.4407,-0.2164,0.1392,-0.1019,0.1004,-0.0603,0.0546,-0.02,0.0942,-0.0594,0.0567,-0.1474,0.07,-0.0426,0.0615,-0.0565,0.0185,-0.0522,0.0671,-0.0558,0.0804,-0.0399,0.0672,-0.0257,0.0143,-0.0253,0.2909,-0.2637,0.3658,-0.3323,0.3053,-0.343,0.2895,-0.1912,0.2145,-0.1267,0.0712,-0.0654,0.0704,-0.0388,0.0422,-0.0373,0.0497,-0.063,0.1605,-0.1517,0.2542,-0.296,0.4698,-0.2309,0.288,-0.1685,0.1714,-0.2194,0.2178,-0.2617,0.2434,-0.2375,0.322,-0.1597,0.4611,-0.2089,0.4148,-0.1781,0.4054,-0.1649,0.2812,-0.2284,0.3791,-0.322,0.1957,-0.1836,0.2797,-0.1748,0.0594,-0.0411,0.0472,-0.0462,0.0538,-0.0377,0.0573,-0.0241,0.0431,-0.0252,0.0432,-0.0199,0.072,-0.0211,0.1152,-0.2018,0.5431,-0.3174,0.1749,-0.1613,0.2007,-0.1864,0.3076,-0.1818,0.3201,-0.1229,0.0817,-0.0816,0.1511,-0.1068,0.0379,-0.1384,0.1388,-0.074,0.0679,-0.0405,0.0468,-0.0375,0.0491,-0.0505,0.0516,-0.0197,0.2327,-0.0982,0.2379,-0.1371,0.0979,-0.105,0.0372,-0.0319,0.0218,-0.0202,0.0088,-0.0157,0.0172,-0.0155,0.2833,-0.1469,0.3376,-0.2277,0.4643,-0.2264,0.3515,-0.266,0.2859,-0.2277,0.2985,-0.2207,0.3289,-0.1919,0.2808,-0.209,0.3469,-0.2219,0.213,-0.2074,0.1959,-0.0822,0.278,-0.1173,0.2619,-0.1864,0.487,-0.1953,0.2941,-0.2252,0.4503,-0.2194,0.1765,-0.1784,0.3284,-0.1136,0.3042,-0.1211,0.192,-0.111,0.1222,-0.0889,0.2534,-0.099,0.3629,-0.1256,0.2334,-0.1224,0.3811,-0.1545,0.1073,-0.1146,0.0653,-0.0477,0.1009,-0.0588,0.0897,-0.0557,0.0863,-0.057,0.0619,-0.065,0.0602,-0.0505,0.0834,-0.047,0.0707,-0.0446,0.0473,-0.0892,0.1132,-0.067,0.0267,-0.047,0.0323,-0.044,0.0322,-0.015,0.0129,-0.014,0.0103,-0.0055,0.0046,-0.0048,0.0021,-0.0033,0.0026,-0.0033,0.0026,-0.0022,0.002,-0.0022,0.002,-0.0013,0.0018,-0.0019,0.0023,-0.0011,0.0014,-0.0025,0.0018,-0.0013,0.0012,-0.0015,0.0018,-0.0025,0.002,-0.0023,0.002,-0.0015,0.0017,-0.0012,0.0013,-0.0008,0.0014,-0.0011,0.0012,-0.0013,0.0023,-0.0016,0.0019,-0.0015,0.0014,-0.0017,0.0015,-0.0018,0.0008,-0.0009,0.0017,-0.0006,0.0011,-0.001,0.001,-0.0009,0.0011,-0.0012,0.0013,-0.001,0.0014,-0.0017,0.0004,-0.0008,0.0008,-0.0009,0.0009,-0.0014,0.0005,-0.0007,0.0003,-0.001,0.0003,-0.0006,0.0006,-0.0009,0.0005,-0.0007,0.0003,-0.0004,0.0006,-0.0009,0.0007,-0.0007,0.0003,-0.0005,0.0006,-0.0005,0.0005,-0.0008,0.0006,-0.0007,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0004,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0005,-0.0005,0.0003,-0.0003,0.0005,-0.0005,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
هر دقیقه: ۳۰۰,۰۰۰ تومان
بیش از یک دقیقه: ۱۵۰,۰۰۰ تومان
گوینده ، نریتور و دوبلور

امتیاز کسب شده

سفارش موفق
1
در سانداسنپ
امتیاز
5
از 5 نمره

لحن های قابل ارائه

این گوینده توانایی ضبط در لحن های درج شده را دارد.

نریشن
تلفن گویا
تیزر صوتی
تیزر ویدئویی
دکلمه
کودکانه
پادکست
دوبله
محتوی آموزشی

زبان خدمات

این گوینده توانایی ضبط در زبان های ذکر شده در ذیل را دارد.

پارسی

نمونه کارهای گویندگی نریشن

سفارش و یا نمونه کاری برای نمایش وجود ندارد

سفارش های ثبت شده برای این گوینده به دلیل عدم اجازه کارفرما قابل انتشار به عنوان نمونه کار نیستند. به همین دلیل نمونه کاری برای نمایش به عنوان نمونه کیفیت خدمات این گوینده وجود ندارد.

ممکن است گوینده سایر نمونه کارهای شخصی خود را در آینده به پروفایل خود اضافه نماید. میتوانید زمان دیگری مراجعه کنید

نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم