مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

مشاهده گوینده نریشن محمد حجت محبی

محمد حجت محبی

[0,0,0.0038,-0.0001,0.0049,-0.0026,0,-0.0056,0.0113,-0.0031,0.0128,-0.0047,0.1332,-0.3476,0.2308,-0.2744,0.4497,-0.4231,0.5808,-0.1877,0.5134,-0.5674,0.455,-0.4677,0.6863,-0.3975,0.3882,-0.4909,0.097,-0.0985,0.4005,-0.5368,0.5762,-0.8033,0.1538,-0.7979,0.2974,-0.6119,0.5926,-0.5604,0.5809,-0.3789,0.1944,-0.5693,0.696,-0.6067,0.3229,-0.6649,0.5244,-0.593,0.3756,-0.3288,0.3556,-0.5532,0.3262,-0.5858,0.3495,-0.422,0.3452,-0.5591,0.3536,-0.5526,0.2031,-0.4708,0.2196,-0.476,0.2175,-0.7394,0.5875,-0.6287,0.3979,-0.3471,0.2903,-0.7492,0.4879,-0.1775,0.3894,-0.4551,0.0581,-0.0432,0.0545,-0.0646,0.3899,-0.4464,0.5159,-0.5518,0.3465,-0.3876,0.2641,-0.4098,0.2579,-0.2586,0.2412,-0.3711,0.1625,-0.2442,0.1688,-0.3218,0.4553,-0.2703,0.1731,-0.6114,0.2423,-0.2928,0.2444,-0.206,0.1059,-0.2612,0.0571,-0.0697,0.0533,-0.0293,0.0335,-0.0353,0.0498,-0.0326,0.0186,-0.0457,0.0629,-0.0453,0.024,-0.0414,0.0671,-0.0378,0.1078,-0.1109,0.0752,-0.0817,0.0606,-0.0571,0.0426,-0.046,0.0395,-0.0403,0.0316,-0.0245,0.0356,-0.0171,0.0342,-0.0522,0.0428,-0.044,0.0349,-0.0484,0.0327,-0.042,0.0407,-0.0378,0.0368,-0.026,0.0353,-0.0222,0.0286,-0.0406,0.0281,-0.0376,0.0278,-0.0279,0.043,-0.0362,0.02,-0.0234,0.0126,-0.0232,0.0468,-0.0291,0.0348,-0.0289,0.0355,-0.032,0.0281,-0.0302,0.0294,-0.0239,0.0267,-0.0243,0.0295,-0.0282,0.0232,-0.0255,0.02,-0.0285,0.0231,-0.0296,0.0279,-0.0224,0.0233,-0.0234,0.03,-0.0283,0.0302,-0.0172,0.0295,-0.0248,0.0293,-0.0288,0.0321,-0.0458,0.0285,-0.3491,0.6941,-0.4417,0.2102,-0.8277,0.916,-0.7379,0.8658,-0.8123,0.4009,-0.5366,0.4161,-0.3977,0.3624,-0.26,0.2756,-0.2545,0.2807,-0.1775,0.2672,-0.1976,0.4078,-0.6253,0.7368,-0.6389,0.6303,-0.8756,0.5884,-0.8784,0.5522,-0.6118,0.4332,-0.5395,0.5246,-0.767,0.433,-0.7383,0.5094,-0.712,0.6019,-0.7169,0.6049,-0.7597,0.575,-0.6833,0.6389,-0.5232,0.577,-0.6136,0.5319,-0.5884,0.5356,-0.5407,0.4824,-0.5971,0.3102,-0.4857,0.2569,-0.3855,0.2889,-0.354,0.2646,-0.4128,0.2813,-0.3534,0.3064,-0.2667,0.5968,-0.5746,0.6076,-0.5884,0.5069,-0.7211,0.4019,-0.6541,0.3645,-0.4951,0.2631,-0.4498,0.4102,-0.3734,0.1093,-0.1834,0.3421,-0.2724,0.3041,-0.5295,0.2952,-0.6378,0.3031,-0.618,0.4191,-0.4695,0.5112,-0.5323,0.2882,-0.5157,0.3301,-0.3267,0.2156,-0.1907,0.2743,-0.2032,0.0887,-0.0783,0.0768,-0.0435,0.0787,-0.0802,0.0594,-0.1115,0.0557,-0.0764,0.0442,-0.0346,0.0656,-0.0668,0.2462,-0.231,0.2362,-0.0881,0.3553,-0.4135,0.5084,-0.7215,0.4936,-0.6205,0.5484,-0.5641,0.3086,-0.3344,0.4087,-0.3651,0.4827,-0.5246,0.4988,-0.5546,0.3413,-0.4685,0.4535,-0.6016,0.4071,-0.5394,0.4478,-0.5692,0.4831,-0.5735,0.4513,-0.4966,0.4258,-0.5256,0.3315,-0.4404,0.318,-0.4603,0.4071,-0.4623,0.4209,-0.4764,0.4278,-0.4767,0.2916,-0.3968,0.4617,-0.4653,0.43,-0.3509,0.64,-0.372,0.7178,-0.3496,0.3656,-0.5932,0.62,-0.4968,0.3395,-0.4656,0.1032,-0.3044,0.3608,-0.4091,0.2923,-0.3798,0.1302,-0.1651,0.0931,-0.1183,0.0958,-0.0746,0.0747,-0.069,0.3604,-0.2911,0.2546,-0.3519,0.3376,-0.5741,0.6082,-0.7845,0.6456,-0.5762,0.4488,-0.6847,0.3564,-0.3417,0.3057,-0.3572,0.2792,-0.239,0.4433,-0.4775,0.4208,-0.5475,0.4875,-0.6162,0.4945,-0.5749,0.3528,-0.2472,0.3007,-0.2368,0.2922,-0.1653,0.2206,-0.2544,0.2222,-0.2856,0.2202,-0.2756,0.203,-0.308,0.5459,-0.4178,0.4946,-0.5932,0.4197,-0.6479,0.5178,-0.7672,0.4816,-0.7273,0.5202,-0.6368,0.4036,-0.7078,0.511,-0.6971,0.3906,-0.639,0.3438,-0.5074,0.4935,-0.572,0.4984,-0.6179,0.4706,-0.6021,0.4551,-0.5968,0.4952,-0.5652,0.3852,-0.5093,0.377,-0.3677,0.4361,-0.4008,0.4219,-0.6475,0.2978,-0.7055,0.5077,-0.678,0.401,-0.4247,0.4776,-0.5395,0.3377,-0.2112,0.1518,-0.1885,0.1961,-0.3611,0.444,-0.4333,0.361,-0.5823,0.3364,-0.3339,0.2592,-0.2027,0.2672,-0.4954,0.5258,-0.6034,0.4909,-0.8424,0.5337,-0.8763,0.5428,-0.4689,0.378,-0.4328,0.2052,-0.2209,0.5788,-0.5499,0.4572,-0.5719,0.4516,-0.6281,0.6678,-0.4669,0.155,-0.2304,0.1799,-0.2582,0.2761,-0.1311,0.2914,-0.434,0.3887,-0.3536,0.3742,-0.4598,0.3652,-0.604,0.4218,-0.4467,0.3338,-0.4211,0.3348,-0.4263,0.2209,-0.3207,0.2147,-0.2482,0.1455,-0.1793,0.1726,-0.1343,0.2871,-0.3141,0.3011,-0.3515,0.3175,-0.218,0.4062,-0.3395,0.3787,-0.312,0.2366,-0.2999,0.2817,-0.2999,0.4227,-0.4034,0.3064,-0.3291,0.4298,-0.2298,0.1772,-0.3648,0.1386,-0.0707,0.1764,-0.151,0.1585,-0.132,0.1679,-0.1682,0.0819,-0.092,0.1339,-0.0927,0.0679,-0.0597,0.0735,-0.0532,0.0405,-0.036,0.0399,-0.0344,0.0615,-0.037,0.0511,-0.0378,0.0495,-0.0476,0.0417,-0.0327,0.0259,-0.0287,0.0266,-0.0451,0.0435,-0.0313,0.0497,-0.0395,0.0498,-0.0348,0.0511,-0.0619,0.0311,-0.0453,0.0414,-0.0569,0.051,-0.0579,0.0484,-0.0568,0.0444,-0.0492,0.0503,-0.0421,0.0332,-0.0281,0.0226,-0.0177,0.0189,-0.0276,0.0415,-0.0246,0.0432,-0.0334,0.059,-0.0747,0.2845,-0.2637,0.3579,-0.3109,0.4596,-0.3417,0.4637,-0.2963,0.2733,-0.3206,0.3685,-0.2624,0.4041,-0.3274,0.3836,-0.4256,0.3165,-0.1274,0.1574,-0.2305,0.5137,-0.4129,0.2503,-0.4208,0.0967,-0.3358,0.1698,-0.2662,0.205,-0.217,0.1639,-0.2165,0.1875,-0.211,0.1,-0.2344,0.2467,-0.138,0.1347,-0.1292,0.0882,-0.0828,0.0478,-0.0832,0.079,-0.1267,0.0887,-0.0845,0.0685,-0.087,0.0662,-0.109,0.0853,-0.0716,0.0808,-0.0934,0.0859,-0.0811,0.0513,-0.0535,0.0372,-0.0395,0.0387,-0.0487,0.0402,-0.0493,0.0315,-0.0285,0.0295,-0.0313,0.0457,-0.0287,0.0314,-0.0235,0.0345,-0.0416,0.0406,-0.021,0.024,-0.0273,0.0377,-0.0233,0.0306,-0.0285,0.0446,-0.0498,0.0186,-0.0367,0.0284,-0.0365,0.0164,-0.0196,0.0304,-0.0243,0.0303,-0.0309,0.017,-0.0331,0.0223,-0.0174,0.0147,-0.0249,0.0146,-0.0181,0.0369,-0.0328,0.0308,-0.0446,0.0266,-0.0455,0.025,-0.0293,0.0308,-0.0295,0.0242,-0.0256,0.0382,-0.0371,0.0383,-0.0321,0.0255,-0.0312,0.0251,-0.0222,0.0191,-0.0156,0.0105,-0.0131,0.0233,-0.0197,0.0302,-0.026,0.0245,-0.0233,0.0177,-0.0219,0.0244,-0.0147,0.0321,-0.0346,0.0296,-0.0342,0.0255,-0.0161,0.0089,-0.0093,0.0127,-0.0092,0.0793,-0.0775,0.2702,-0.1371,0.5341,-0.2173,0.377,-0.3931,0.2285,-0.5702,0.3081,-0.523,0.3582,-0.3823,0.5502,-0.4232,0.0982,-0.127,0.6523,-0.6115,0.2318,-0.6324,0.7624,-0.6092,0.8153,-0.6458,0.9709,-0.3022,0.8544,-0.6783,0.5175,-0.8136,0.8438,-0.9875,0.622,-0.8996,0.5117,-0.9353,0.5369,-0.8474,0.591,-0.8994,0.5131,-0.4808,0.489,-0.5515,0.8522,-0.783,0.4911,-0.653,0.3552,-0.4228,0.4126,-0.4472,0.4564,-0.4839,0.6566,-0.7448,0.2978,-0.3725,0.487,-0.4184,0.2442,-0.4699,0.3158,-0.1086,0.0771,-0.0632,0.5845,-0.6219,0.5199,-0.6741,0.3756,-0.5685,0.3726,-0.7371,0.5133,-0.6505,0.1938,-0.7258,0.5314,-0.6449,0.5993,-0.7978,0.3312,-0.6132,0.2868,-0.3988,0.2799,-0.2948,0.224,-0.403,0.2216,-0.4622,0.3696,-0.19,0.1108,-0.2585,0.1385,-0.166,0.0562,-0.0469,0.0464,-0.038,0.038,-0.0556,0.063,-0.0793,0.0603,-0.0376,0.0513,-0.0569,0.081,-0.0456,0.1121,-0.0839,0.2167,-0.1651,0.1691,-0.2951,0.1483,-0.1398,0.199,-0.2169,0.0541,-0.2163,0.0613,-0.0514,0.0656,-0.0682,0.0539,-0.0426,0.0501,-0.0605,0.0353,-0.0459,0.0612,-0.0488,0.0597,-0.0518,0.0324,-0.0409,0.0537,-0.0283,0.045,-0.0316,0.067,-0.0536,0.0497,-0.0503,0.0292,-0.0333,0.0611,-0.0334,0.0385,-0.044,0.0567,-0.0498,0.0298,-0.0344,0.0436,-0.034,0.0345,-0.0518,0.034,-0.0396,0.0371,-0.0562,0.021,-0.0393,0.0432,-0.0409,0.0557,-0.0491,0.0398,-0.0279,0.0334,-0.0367,0.0195,-0.0269,0.0283,-0.0302,0.016,-0.0324,0.0244,-0.0139,0.0283,-0.0285,0.0243,-0.0229,0.0291,-0.0319,0.0299,-0.0296,0.0194,-0.0366,0.8162,-0.6982,0.8948,-0.2996,0.452,-0.5877,0.9941,-0.5855,0.7033,-0.6466,0.4742,-0.6979,0.2279,-0.2827,0.2166,-0.1765,0.1668,-0.1871,0.2052,-0.2551,0.285,-0.4146,0.714,-0.7305,0.7161,-0.7993,0.8774,-0.9021,0.3336,-0.5654,0.4727,-0.3362,0.7149,-0.8892,0.7444,-0.7773,0.887,-0.8748,0.7407,-0.9939,0.7478,-0.9278,0.7755,-0.9319,0.843,-0.9952,0.8671,-0.8893,0.837,-0.9946,0.7646,-0.9748,0.6305,-0.9482,0.5355,-0.9666,0.6507,-0.6785,0.5661,-0.593,0.416,-0.29,0.3193,-0.4544,0.4941,-0.813,0.7498,-0.8555,0.8024,-0.6075,0.7877,-0.6667,0.5469,-0.8428,0.3882,-0.3226,0.5435,-0.4212,0.3352,-0.3842,0.4139,-0.5403,0.3543,-0.7562,0.5736,-0.7772,0.547,-0.7607,0.6579,-0.6779,0.5459,-0.8311,0.5432,-0.794,0.5083,-0.7412,0.2992,-0.36,0.4835,-0.4309,0.3512,-0.3466,0.1088,-0.1286,0.1103,-0.1164,0.088,-0.0594,0.1544,-0.0756,0.2612,-0.1792,0.213,-0.1487,0.3091,-0.4436,0.6109,-0.7643,0.409,-0.7476,0.4034,-0.5576,0.4614,-0.5351,0.3957,-0.4035,0.5221,-0.4581,0.4409,-0.7265,0.5216,-0.5576,0.4122,-0.6359,0.426,-0.549,0.5633,-0.6839,0.4181,-0.6081,0.6263,-0.6095,0.5059,-0.6086,0.4629,-0.6039,0.56,-0.5348,0.5688,-0.6096,0.5247,-0.6513,0.6457,-0.8015,0.7365,-0.7659,0.7117,-0.7263,0.9822,-0.6064,0.6315,-0.5986,0.3982,-0.5473,0.2951,-0.623,0.2543,-0.3274,0.5354,-0.5959,0.4569,-0.5836,0.3482,-0.565,0.3375,-0.362,0.262,-0.2715,0.2293,-0.3324,0.4251,-0.4798,0.2243,-0.28,0.6816,-0.7441,0.7986,-0.7575,0.7166,-0.6979,0.5506,-0.4574,0.4196,-0.5385,0.7523,-0.3794,0.8486,-0.8711,0.8614,-0.9223,0.7501,-0.7061,0.5857,-0.6081,0.3446,-0.2791,0.2658,-0.2282,0.2324,-0.1873,0.221,-0.2195,0.5698,-0.7343,0.8437,-0.8625,0.3251,-0.6027,0.8639,-0.7301,0.876,-0.6516,0.4385,-0.7155,0.6037,-0.6957,0.6265,-0.5892,0.4745,-0.5622,0.4591,-0.6061,0.4715,-0.5053,0.5013,-0.3301,0.4412,-0.4362,0.3791,-0.3734,0.3025,-0.3604,0.3626,-0.4698,0.405,-0.3969,0.8237,-0.8449,0.5146,-0.5561,0.52,-0.3884,0.5369,-0.6359,0.4161,-0.6235,0.3425,-0.4632,0.3962,-0.4292,0.3253,-0.1767,0.3696,-0.5477,0.4857,-0.6701,0.4971,-0.6443,0.4742,-0.4904,0.2486,-0.4847,0.4924,-0.3372,0.3817,-0.385,0.665,-0.5393,0.4592,-0.5634,0.4609,-0.4676,0.1403,-0.4589,0.3024,-0.1629,0.2723,-0.4155,0.3564,-0.6624,0.6674,-0.5286,0.6583,-0.4913,0.2324,-0.2794,0.2199,-0.2593,0.2279,-0.2156,0.333,-0.5371,0.3734,-0.5669,0.4544,-0.4843,0.3515,-0.4923,0.3893,-0.5451,0.448,-0.4509,0.3991,-0.46,0.3803,-0.4367,0.1883,-0.1889,0.1075,-0.1946,0.1495,-0.1303,0.1041,-0.0918,0.2554,-0.2657,0.3968,-0.4524,0.3487,-0.4238,0.2922,-0.2546,0.1622,-0.272,0.3434,-0.3146,0.1506,-0.4619,0.2453,-0.1953,0.3039,-0.2917,0.3516,-0.3959,0.2136,-0.2999,0.0883,-0.2205,0.2255,-0.1091,0.1323,-0.22,0.1044,-0.101,0.0833,-0.1359,0.099,-0.1012,0.0714,-0.111,0.0638,-0.0651,0.0472,-0.0466,0.0719,-0.0414,0.0513,-0.0576,0.0598,-0.0615,0.0479,-0.0431,0.036,-0.0428,0.0491,-0.0559,0.0807,-0.0358,0.0279,-0.0662,0.0509,-0.0442,0.0634,-0.0664,0.0643,-0.0726,0.0375,-0.0354,0.0384,-0.0374,0.0417,-0.0314,0.0496,-0.036,0.038,-0.0574,0.0352,-0.0366,0.0401,-0.0505,0.0458,-0.0277,0.1362,-0.265,0.47,-0.5029,0.6583,-0.6762,0.6623,-0.7203,0.6377,-0.6581,0.8223,-0.6567,0.76,-0.7848,0.5365,-0.7287,0.2524,-0.2278,0.8522,-0.5363,0.4217,-0.825,0.5113,-0.6606,0.5759,-0.7303,0.4473,-0.6994,0.4356,-0.6667,0.4138,-0.7666,0.3889,-0.6555,0.5482,-0.6859,0.3657,-0.7422,0.3279,-0.5712,0.2773,-0.2548,0.315,-0.3629,0.2846,-0.302,0.2396,-0.2992,0.3065,-0.3029,0.1873,-0.1612,0.2275,-0.2278,0.1917,-0.1335,0.145,-0.174,0.1443,-0.1732,0.1151,-0.1657,0.0696,-0.1046,0.1001,-0.1045,0.1231,-0.1048,0.0866,-0.0966,0.0717,-0.0899,0.0883,-0.0605,0.0448,-0.0385,0.0396,-0.0375,0.0449,-0.051,0.0406,-0.0379,0.0529,-0.0509,0.0257,-0.0472,0.0411,-0.0358,0.0399,-0.0448,0.036,-0.0218,0.0301,-0.0414,0.029,-0.0516,0.0354,-0.0291,0.0585,-0.041,0.0504,-0.0356,0.0682,-0.0525,0.0454,-0.0525,0.0505,-0.0578,0.0359,-0.0579,0.035,-0.0197,0.0374,-0.0445,0.0419,-0.0376,0.0452,-0.0395,0.0315,-0.0307,0.0291,-0.0286,0.0393,-0.0315,0.0249,-0.0222,0.0276,-0.0285,0.0188,-0.0321,0.027,-0.0364,0.0157,-0.0128,0.0127,-0.021,0.0324,-0.019,0.0314,-0.0255,0.0348,-0.0181,0.025,-0.0263,0.0209,-0.0229,0.0279,-0.0197,0.0177,-0.0168,0.0286,-0.0321,0.0187,-0.0247,0.0368,-0.0295,0.0316,-0.0281,0.0235,-0.0239,0.0336,-0.0236,0.0341,-0.0253,0.0278,-0.0318,0.0216,-0.0287,0.0325,-0.0344,0.0241,-0.0276,0.0402,-0.0312,0.029,-0.0286,0.0338,-0.0306,0.0207,-0.0208,0.0318,-0.0213,0.0188,-0.0257,0.0265,-0.0292,0.0303,-0.0239,0.0277,-0.0187,0.0164,-0.0216,0.0131,-0.0185,0.0174,-0.019,0.0238,-0.0189,0.022,-0.0276,0.02,-0.0202,0.021,-0.0204,0.0183,-0.0123,0.0203,-0.0204,0.0163,-0.0093,0.0105,-0.0162,0.0161,-0.0167,0.024,-0.0211,0.0284,-0.0135,0.022,-0.0197,0.0132,-0.0123,0.0193,-0.0277,0.0221,-0.0277,0.0265,-0.0237,0.0161,-0.0132,0.0141,-0.0068,0.0146,-0.0104,0.011,-0.0193,0.013,-0.0213,0.0148,-0.0204,0.0121,-0.0183,0.0176,-0.0155,0.0174,-0.0171,0.0164,-0.0174,0.0163,-0.0129,0.0117,-0.0143,0.0107,-0.0161,0.0114,-0.0076,0.0117,-0.0104,0.0145,-0.0109,0.024,-0.0149,0.0204,-0.0158,0.0173,-0.0136,0.0182,-0.0098,0.0121,-0.0115,0.0078,-0.0136,0.0084,-0.0109,0.0124,-0.0127,0.0115,-0.0206,0.0082,-0.0212,0.0229,-0.0151,0.0228,-0.0183,0.0181,-0.0208,0.019,-0.0213,0.0167,-0.0175,0.009,-0.0168,0.013,-0.0138,0.0097,-0.0073,0.0078,-0.0096,0.0083,-0.0102,0.0082,-0.0087,0.0105,-0.0086,0.0088,-0.008,0.0089,-0.0129,0.0154,-0.0176,0.0154,-0.0144,0.0101,-0.0099,0.0099,-0.0067,0.0084,-0.0079,0.0122,-0.0153,0.0096,-0.0094,0.01,-0.0104,0.0067,-0.0105,0.0111,-0.0111,0.007,-0.0079,0.0033,-0.0049,0.0078,-0.008,0.0078,-0.0101,0.005,-0.0072,0.0083,-0.0081,0.0057,-0.0122,0.0067,-0.0063,0.0052,-0.0061,0.0046,-0.0042,0.0066,-0.0058,0.0038,-0.0058,0.0052,-0.0052,0.0047,-0.005,0.0045,-0.0076,0.0088,-0.0074,0.0056,-0.0041,0.0048,-0.0061,0.005,-0.0034,0.007,-0.0055,0.0052,-0.007,0.0044,-0.0073,0.0051,-0.0048,0.0032,-0.0042,0.0054,-0.004,0.0053,-0.0073,0.0057,-0.0057,0.0055,-0.0051,0.0066,-0.0049,0.0063,-0.0069,0.0071,-0.0076,0.0067,-0.0062,0.0063,-0.0056,0.0062,-0.0052,0.0038,-0.0033,0.0056,-0.0039,0.0032,-0.0019,0.0034,-0.0042,0.0029,-0.004,0.0064,-0.0049,0.0078,-0.0054,0.0038,-0.0058,0.0071,-0.0036,0.0054,-0.0043,0.0027,-0.0044,0.0051,-0.0049,0.0028,-0.0027,0.0034,-0.004,0.0063,-0.0041,0.0033,-0.0048,0.0031,-0.0028,0.0042,-0.0042,0.0038,-0.0034,0.0057,-0.0043,0.0034,-0.0034,0.0032,-0.0042,0.0064,-0.0049,0.0053,-0.005,0.0038,-0.0053,0.005,-0.0034,0.0058,-0.0041,0.0046,-0.0042,0.0025,-0.0038,0.0036,-0.0026,0.0067,-0.004,0.0031,-0.0034,0.0018,-0.0025,0.0021,-0.0031,0.0027,-0.0015,0.0029,-0.0043,0.0032,-0.0032,0.0049,-0.0045,0.0028,-0.0035,0.0039,-0.0028,0.0017,-0.002,0.0021,-0.0022,0.0031,-0.0036,0.0029,-0.0027,0.0023,-0.0023,0.0042,-0.0028,0.0033,-0.0029,0.0036,-0.003,0.0031,-0.0027,0.0018,-0.0021,0.002,-0.0022,0.0024,-0.004,0.0019,-0.0023,0.0021,-0.003,0.0041,-0.0035,0.0017,-0.0027,0.0021,-0.0016,0.0028,-0.0023,0.0027,-0.0027,0.0018,-0.0017,0.0023,-0.0025,0.0022,-0.0029,0.0031,-0.0037,0.0016,-0.0016,0.0025,-0.0023,0.0011,-0.0009,0.0022,-0.0022,0.0026,-0.0023,0.0026,-0.0032,0.0019,-0.0032,0.0021,-0.0019,0.0014,-0.0015,0.0013,-0.0014,0.003,-0.002,0.0023,-0.0022,0.0029,-0.002,0.0014,-0.0014,0.0015,-0.0018,0.0011,-0.0013,0.0015,-0.0013,0.0009,-0.0012,0.002,-0.0016,0.0014,-0.0016,0.0015,-0.0013,0.0015,-0.0022,0.0022,-0.0019,0.0012,-0.0017,0.0011,-0.0017,0.0016,-0.0011,0.0016,-0.0019,0.0015,-0.0019,0.0015,-0.0014,0.0013,-0.0012,0.0021,-0.0016,0.0014,-0.0013,0.0013,-0.0015,0.0012,-0.0008,0.0012,-0.0012,0.0012,-0.001,0.0013,-0.0013,0.0009,-0.001,0.0013,-0.0009,0.0009,-0.0009,0.0012,-0.0008,0.0008,-0.0014,0.0008,-0.0008,0.0008,-0.0016,0.0007,-0.0009,0.0011,-0.0014,0.0014,-0.0011,0.001,-0.0009,0.0012,-0.001,0.0013,-0.0009,0.0008,-0.0008,0.0006,-0.0011,0.0007,-0.0006,0.001,-0.001,0.0006,-0.0007,0.0012,-0.0008,0.0008,-0.0007,0.0009,-0.0006,0.0007,-0.001,0.0008,-0.0013,0.001,-0.0008,0.0011,-0.0008,0.0008,-0.0006,0.0009,-0.0006,0.0009,-0.0005,0.0008,-0.0007,0.0008,-0.0007,0.0006,-0.0004,0.0008,-0.0009,0.0009,-0.0009,0.0011,-0.0011,0.0007,-0.0007,0.0007,-0.0006,0.0008,-0.0006,0.0008,-0.0012,0.0006,-0.001,0.0004,-0.0002]
در حال بارگذاری
هر دقیقه: ۲۰۰,۰۰۰ تومان
بیش از یک دقیقه: ۱۸۰,۰۰۰ تومان
نریتور پارسی و عربی

امتیاز کسب شده

سفارش موفق
1
در سانداسنپ
امتیاز
5
از 5 نمره

لحن های قابل ارائه

این گوینده توانایی ضبط در لحن های درج شده را دارد.

نریشن
تلفن گویا
تیزر صوتی
دکلمه
کودکانه
پادکست
دوبله
محتوی آموزشی

زبان خدمات

این گوینده توانایی ضبط در زبان های ذکر شده در ذیل را دارد.

پارسی
عربی

نمونه کارهای گویندگی نریشن

سفارش و یا نمونه کاری برای نمایش وجود ندارد

سفارش های ثبت شده برای این گوینده به دلیل عدم اجازه کارفرما قابل انتشار به عنوان نمونه کار نیستند. به همین دلیل نمونه کاری برای نمایش به عنوان نمونه کیفیت خدمات این گوینده وجود ندارد.

ممکن است گوینده سایر نمونه کارهای شخصی خود را در آینده به پروفایل خود اضافه نماید. میتوانید زمان دیگری مراجعه کنید

نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم