مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

مشاهده گوینده نریشن اهورا نیازی

اهورا نیازی

[0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0022,-0.0027,0,-0.0045,0.003,-0.0014,0.0036,-0.0015,0,-0.0055,0.0011,-0.0055,0.006,0,0.005,-0.0031,0,-0.0077,0.0043,-0.0056,0.0086,0,0.006,-0.0119,0.0005,-0.0102,0.0237,-0.0168,0.0216,-0.0153,0.0294,-0.0423,0.0103,-0.0438,0.0554,-0.019,0.0399,-0.0583,0.0651,-0.091,0.0692,-0.0682,0.1064,-0.1322,0.1037,-0.1329,0.0837,-0.0271,0.0728,-0.1241,0.1461,-0.1405,0.1442,-0.2516,0.0887,-0.2443,0.3316,-0.0879,0.198,-0.2889,0.0996,-0.3306,0.2102,-0.3481,0.2466,-0.2368,0.0863,-0.2661,0.1498,-0.1194,0.1343,-0.0811,0.2345,-0.1375,0.211,-0.1379,0.3244,-0.2735,0.2894,-0.3409,0.1514,-0.3346,0.2042,-0.3234,0.1992,-0.2121,0.1606,-0.2372,0.182,-0.2832,0.1894,-0.1861,0.1965,-0.2711,0.1605,-0.1934,0.1559,-0.1221,0.1668,-0.0909,0.1188,-0.1181,0.1551,-0.1603,0.1423,-0.127,0.0883,-0.0894,0.1701,-0.1357,0.0634,-0.1123,0.1812,-0.1121,0.0893,-0.0806,0.1274,-0.0614,0.024,-0.0949,0.133,-0.0926,0.0194,-0.0802,0.1253,-0.0815,0.0136,-0.0989,0.1408,-0.0993,0.0141,-0.0786,0.1059,-0.0771,0.0061,-0.0485,0.1166,-0.0688,0.0115,-0.051,0.1068,-0.0591,0.0269,-0.0538,0.0725,-0.0629,0.0346,-0.04,0.0652,-0.0373,0.0661,-0.0432,0.0116,-0.0497,0.0886,-0.0414,0.0589,-0.0569,0.1151,-0.0595,0.0543,-0.0991,0.1291,-0.0832,0.0815,-0.1027,0.1406,-0.0853,0.1444,-0.1035,0.0657,-0.0811,0.1063,-0.0934,0.0476,-0.039,0.0738,-0.0964,0.0304,-0.0378,0.0721,-0.0569,0.0642,-0.1084,0.1125,-0.0752,0.1032,-0.1667,0.1175,-0.1504,0.0477,-0.1471,0.0958,-0.1546,0.0877,-0.1172,0.0898,-0.1053,0.1892,-0.0438,0.0789,-0.1274,0.1437,-0.1359,0.1157,-0.1652,0.0848,-0.0767,0.0525,-0.0814,0.0961,-0.1213,0.0602,-0.084,0.085,-0.1163,0.0783,-0.1135,0.0363,-0.0425,0.0289,-0.0182,0.011,-0.0053,0.0095,-0.0061,0.004,-0.0092,0.006,-0.0055,0.0082,-0.005,0.0178,-0.0487,0.0956,-0.0417,0,-0.0435,0.1034,-0.0463,0.1428,-0.0587,0.1441,-0.0497,0.1785,-0.0814,0.116,-0.0817,0.1661,-0.0913,0.0391,-0.1139,0.1961,-0.11,0.1797,-0.1965,0.1271,-0.2019,0.1835,-0.0877,0.1045,-0.0668,0.1753,-0.1725,0.2271,-0.1022,0.0532,-0.0735,0.1909,-0.0603,0.1533,-0.2599,0.1872,-0.1012,0.1849,-0.2505,0.1982,-0.0579,0.211,-0.1702,0.1867,-0.1084,0.0619,-0.097,0.1882,-0.3386,0.12,-0.0862,0.1934,-0.1362,0.1651,-0.1797,0.1974,-0.2173,0.1736,-0.195,0.1726,-0.1657,0.2156,-0.1458,0.0856,-0.0508,0.0501,-0.0242,0.0214,-0.0268,0.0223,-0.0137,0.0206,-0.0219,0.0242,-0.021,0.0134,-0.0245,0.015,-0.0168,0.0191,-0.0246,0.0198,-0.0137,0.0203,-0.0154,0.0102,-0.0129,0.0062,-0.0134,0.0146,-0.0152,0.0154,-0.0053,0.0129,-0.0114,0.0084,-0.0085,0.0098,-0.0126,0.0068,-0.0143,0.0053,-0.0117,0.0099,-0.0068,0.0101,-0.0067,0.0051,-0.0034,0.0053,-0.0038,0.0058,-0.0053,0.0018,-0.0059,0.0023,-0.0119,0.004,-0.0058,0.0044,0,0.0111,-0.0001,0.0066,-0.0025,0.0046,-0.0038,0.0026,-0.0059,0.0052,-0.006,0.004,-0.0055,0.0027,-0.0034,0.0045,-0.0059,0.002,-0.0038,0.0028,-0.0015,0.0063,-0.0057,0.0017,-0.0051,0.0034,-0.0049,0.0034,-0.0025,0.0047,0,0.0011,-0.0019,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0032,-0.0009,0,-0.0028,0.0022,-0.0026,0.0044,0,0.0038,-0.003,0.008,-0.0165,0.0606,-0.0395,0.0116,-0.0323,0.0455,-0.0156,0.0277,-0.0413,0.0961,-0.0632,0.0373,-0.0604,0.0891,-0.0511,0.0482,-0.089,0.1428,-0.1723,0.1139,-0.136,0.1879,-0.155,0.037,-0.1114,0.1313,-0.1665,0.1241,-0.143,0.1511,-0.1211,0.131,-0.0872,0.1467,-0.1654,0.1105,-0.097,0.1117,-0.1501,0.1365,-0.0625,0.1375,-0.0486,0.123,-0.0579,0.0479,-0.06,0.1097,-0.0535,0.0356,-0.0497,0.0763,-0.0432,0.0334,-0.0516,0.075,-0.0359,0.0207,-0.0495,0.0519,-0.0264,0.036,-0.0515,0.0394,-0.0269,0.0402,-0.0367,0.0417,-0.0394,0.0369,-0.0182,0.0168,-0.0327,0.0337,-0.0077,0,-0.0286,0.0399,-0.0228,0.0374,-0.019,0.0255,-0.0257,0.0369,-0.0182,0,-0.0269,0.047,-0.0214,0.0168,-0.0287,0.1074,-0.0491,0.112,-0.0421,0.18,-0.0728,0.1804,-0.117,0.2092,-0.1835,0.221,-0.1157,0.1069,-0.0825,0.1596,-0.1578,0.0823,-0.0751,0.1432,-0.0938,0.0953,-0.1201,0.1446,-0.1278,0.0453,-0.0871,0.0886,-0.0837,0.043,-0.0952,0.1054,-0.0619,0.0349,-0.0486,0.0999,-0.0986,0.1038,-0.0594,0.1186,-0.0464,0.0994,-0.0733,0.0186,-0.0409,0.0958,-0.058,0.0314,-0.0441,0.1169,-0.0374,0.0258,-0.0377,0.0917,-0.058,0.0237,-0.0387,0.1052,-0.0638,0.0243,-0.0405,0.0822,-0.094,0.0633,-0.0882,0.1606,-0.1183,0.1605,-0.1363,0.1804,-0.1198,0.2396,-0.1574,0.1437,-0.1278,0.1864,-0.1572,0.1667,-0.1699,0.2431,-0.1567,0.157,-0.1512,0.2341,-0.2568,0.2919,-0.2626,0.2828,-0.1894,0.2692,-0.1854,0.2769,-0.1693,0.2173,-0.1651,0.2295,-0.1378,0.1992,-0.1172,0.204,-0.1397,0.2009,-0.1242,0.2107,-0.1387,0.2053,-0.124,0.1798,-0.1097,0.169,-0.1194,0.1981,-0.1155,0.1848,-0.1279,0.1324,-0.1086,0.0704,-0.0473,0.1014,-0.0657,0.0863,-0.0727,0.0724,-0.0813,0.1097,-0.078,0.1214,-0.0737,0.0991,-0.0706,0.0959,-0.0514,0.1077,-0.0823,0.1147,-0.0687,0.104,-0.0745,0.0965,-0.074,0.1131,-0.0585,0.1124,-0.0726,0.0983,-0.0694,0.1036,-0.0659,0.0932,-0.0701,0.0884,-0.0643,0.109,-0.0785,0.0978,-0.0635,0.1023,-0.063,0.098,-0.0571,0.1068,-0.0606,0.1021,-0.0832,0.1358,-0.0747,0.1459,-0.0588,0.2217,-0.1215,0.2429,-0.2017,0.2806,-0.1803,0.2933,-0.1607,0.2455,-0.2598,0.2724,-0.1518,0.2613,-0.2657,0.3071,-0.1404,0.2574,-0.2405,0.3484,-0.218,0.3305,-0.2597,0.3473,-0.174,0.3306,-0.2811,0.2863,-0.1799,0.097,-0.1559,0.0201,-0.0411,0.0203,-0.0313,0.0598,-0.0264,0.0664,-0.0427,0.0704,-0.0396,0.032,-0.0237,0.0368,-0.0399,0.0493,-0.0483,0.0352,-0.0331,0.033,-0.0284,0.044,-0.0287,0.0431,-0.0345,0.0484,-0.0249,0,-0.0474,0.0785,-0.0077,0.0148,-0.0513,0.0425,-0.0386,0.0345,-0.0393,0.0414,-0.0672,0.1034,-0.044,0.0379,-0.0802,0.1856,-0.118,0.1937,-0.1914,0.1511,-0.2092,0.2154,-0.2437,0.2225,-0.2121,0.2056,-0.2777,0.2278,-0.2613,0.1983,-0.2657,0.2569,-0.2719,0.2423,-0.3029,0.2486,-0.3059,0.2131,-0.2348,0.2486,-0.2442,0.2412,-0.2629,0.2392,-0.2585,0.1949,-0.1478,0.174,-0.1658,0.0526,-0.12,0.1068,-0.045,0.1378,-0.1065,0.1306,-0.1463,0.2456,-0.1093,0.1224,-0.1447,0.1034,-0.0878,0.1274,-0.1158,0.1415,-0.0668,0.1108,-0.0539,0.0791,-0.1001,0.1088,-0.053,0.1228,-0.0892,0.0519,-0.0858,0.1346,-0.067,0.1897,-0.1297,0.0986,-0.2037,0.1991,-0.1788,0.2063,-0.2108,0.1685,-0.237,0.2109,-0.1847,0.2558,-0.1569,0.2156,-0.2556,0.2153,-0.2412,0.2369,-0.1512,0.2854,-0.2083,0.198,-0.2392,0.2649,-0.2273,0.2457,-0.2289,0.2542,-0.2173,0.2536,-0.2043,0.3009,-0.2169,0.3195,-0.2065,0.251,-0.2117,0.279,-0.1936,0.2547,-0.2256,0.2402,-0.2458,0.3012,-0.2002,0.2599,-0.1689,0.1759,-0.1666,0.2234,-0.1543,0.1538,-0.1274,0.1233,-0.0616,0.1367,-0.0895,0.1009,-0.0947,0.0405,-0.0564,0.0628,-0.0472,0.0727,-0.0348,0.0894,-0.0733,0.0728,-0.0522,0.0284,-0.0547,0.0554,-0.0375,0.0255,-0.0408,0.0564,-0.0278,0.0442,-0.0417,0.0215,-0.0365,0.0204,-0.0361,0.025,-0.0161,0.0288,-0.0335,0.0292,-0.0211,0.0328,-0.0282,0.0235,-0.045,0.0381,-0.0571,0.0332,-0.0447,0.0864,-0.0296,0.0613,-0.0327,0.0143,-0.0188,0.0114,-0.0156,0.0113,-0.0166,0.0111,-0.0046,0.013,-0.0124,0.0073,-0.0089,0.0074,-0.0068,0.0106,-0.0129,0.0095,-0.0189,0.029,-0.0248,0.0247,-0.0264,0.0419,-0.0424,0.021,-0.0306,0.0091,-0.0228,0.0083,-0.0107,0.0119,-0.0135,0.0163,-0.0173,0.0527,-0.0293,0.0905,-0.0783,0.1508,-0.0368,0.0155,-0.0739,0.1201,-0.0598,0.0768,-0.0682,0.1594,-0.1378,0.2083,-0.0516,0.1954,-0.1021,0.1791,-0.1336,0.1024,-0.1252,0.1335,-0.1642,0.04,-0.1164,0.1765,-0.1606,0.0815,-0.1003,0.167,-0.0882,0.1414,-0.148,0.1282,-0.1476,0.1598,-0.0836,0.0903,-0.1082,0.058,-0.0194,0.0036,-0.0264,0.0368,-0.0106,0,-0.0225,0.0528,-0.0141,0.1163,-0.044,0.1187,-0.0688,0.1316,-0.0818,0.0548,-0.0896,0.1317,-0.07,0.0497,-0.0987,0.1581,-0.0594,0.1259,-0.0964,0.0667,-0.099,0.1552,-0.0843,0.0498,-0.0827,0.1566,-0.0779,0.0425,-0.0804,0.1393,-0.0708,0.0873,-0.0588,0.092,-0.0305,0.0967,-0.0384,0.0092,-0.0359,0.0951,-0.0532,0.0053,-0.0523,0.0981,-0.0521,0.002,-0.0546,0.0961,-0.0527,0.0889,-0.0522,0.1102,-0.0424,0.0986,-0.0465,0.058,-0.0259,0.0911,-0.0463,0.003,-0.0461,0.0921,-0.053,0,-0.0442,0.1088,-0.0396,0.0064,-0.0489,0.11,-0.0398,0.0933,-0.0484,0.1043,-0.041,0.1405,-0.049,0.0413,-0.0679,0.1119,-0.1841,0.0533,-0.1053,0.1212,-0.0697,0.0306,-0.0644,0.1254,-0.1549,0.0122,-0.0553,0.1304,-0.1843,0.0576,-0.0689,0.1626,-0.1143,0.1604,-0.0449,0.15,-0.0385,0.1614,-0.0491,0.1072,-0.0661,0.1567,-0.1768,0.1067,-0.1649,0.1571,-0.1853,0.0869,-0.1199,0.1248,-0.0795,0.1041,-0.0951,0.0895,-0.043,0.0389,-0.0314,0.0508,-0.0318,0.0484,-0.032,0.0356,-0.0352,0.0517,-0.0453,0.0255,-0.0499,0.089,-0.0824,0.0438,-0.0576,0.0736,-0.0432,0.003,-0.0236,0.0345,-0.0064,0.009,-0.0157,0.0225,-0.0172,0.0222,-0.0129,0.0102,-0.0302,0.0201,-0.0125,0.0095,-0.0348,0.1058,-0.047,0.1017,-0.0411,0.1185,-0.0538,0.0587,-0.0803,0.1566,-0.0606,0.0387,-0.1059,0.1831,-0.0868,0.163,-0.1142,0.1719,-0.1445,0.1897,-0.1813,0.1838,-0.1486,0.185,-0.1884,0.1728,-0.1261,0.1487,-0.1795,0.1555,-0.2022,0.2189,-0.169,0.1339,-0.1078,0.1528,-0.1771,0.1588,-0.2223,0.103,-0.1154,0.0908,-0.086,0.0802,-0.0798,0.085,-0.0933,0.0898,-0.0522,0.0477,-0.0641,0.077,-0.0434,0.0519,-0.0527,0.0882,-0.0898,0.0823,-0.0997,0.0833,-0.054,0.074,-0.0737,0.0958,-0.0746,0.1163,-0.1044,0.1548,-0.1169,0.1261,-0.1002,0.1056,-0.0993,0.1357,-0.0834,0.1227,-0.1313,0.1231,-0.1078,0.1404,-0.1138,0.1594,-0.0919,0.1786,-0.1217,0.1723,-0.1309,0.1574,-0.1315,0.1764,-0.1082,0.181,-0.1033,0.1826,-0.1029,0.1455,-0.0839,0.1274,-0.0636,0.0612,-0.0717,0.0574,-0.0586,0.0781,-0.0582,0.0405,-0.0581,0.0357,-0.0588,0.082,-0.0649,0.058,-0.0469,0.0368,-0.0372,0.035,-0.0363,0.0488,-0.0591,0.1291,-0.083,0.2362,-0.1292,0.2746,-0.2007,0.2801,-0.2726,0.2352,-0.2682,0.1798,-0.2442,0.192,-0.1963,0.2868,-0.1913,0.1859,-0.1403,0.2679,-0.127,0.2036,-0.1895,0.2263,-0.1311,0.2296,-0.1098,0.2206,-0.1414,0.2427,-0.1839,0.2357,-0.2268,0.2008,-0.194,0.1963,-0.1546,0.189,-0.0847,0.1095,-0.1422,0.2201,-0.1621,0.1961,-0.1549,0.182,-0.1333,0.2186,-0.0944,0.16,-0.0706,0.1634,-0.0931,0.1614,-0.0723,0.1715,-0.1108,0.1433,-0.0934,0.1713,-0.0893,0.1709,-0.1017,0.1416,-0.0979,0.1831,-0.114,0.2171,-0.0995,0.153,-0.1207,0.1802,-0.1057,0.165,-0.1146,0.1591,-0.125,0.1542,-0.1168,0.1403,-0.1276,0.1511,-0.1241,0.1581,-0.1004,0.1551,-0.0788,0.0752,-0.1165,0.1888,-0.1543,0.2334,-0.2295,0.2333,-0.2391,0.2312,-0.2592,0.2419,-0.2276,0.2301,-0.2321,0.242,-0.256,0.2199,-0.1582,0.1688,-0.2507,0.212,-0.2431,0.2394,-0.2083,0.2133,-0.1772,0.1627,-0.1623,0.1449,-0.1936,0.1615,-0.1696,0.1346,-0.1377,0.1419,-0.1151,0.1022,-0.0812,0.0184,-0.039,0.0764,-0.059,0.0602,-0.0323,0.0103,-0.0394,0.0535,-0.0538,0.011,-0.0599,0.0814,-0.0352,0.0643,-0.0435,0.0479,-0.0449,0.129,-0.078,0.0361,-0.0482,0.1383,-0.0802,0.1814,-0.1491,0.1666,-0.1092,0.1395,-0.1368,0.0698,-0.1463,0.1564,-0.1458,0.0907,-0.1383,0.1651,-0.1593,0.101,-0.1241,0.1686,-0.1261,0.0822,-0.1183,0.1109,-0.0673,0.069,-0.0453,0.0776,-0.0569,0.0828,-0.1951,0.11,-0.1265,0.1501,-0.1248,0.1108,-0.0815,0.0761,-0.1688,0.2351,-0.0884,0.1817,-0.2852,0.2102,-0.1353,0.1449,-0.1393,0.1434,-0.1439,0.1841,-0.1675,0.0596,-0.1856,0.1161,-0.1143,0.111,-0.0979,0.1559,-0.1054,0.0655,-0.2202,0.0722,-0.0663,0.0882,-0.065,0.0795,-0.111,0.1518,-0.1224,0.062,-0.1577,0.0403,-0.0596,0.0373,-0.0411,0.033,-0.0456,0.0352,-0.054,0.1355,-0.0934,0.1435,-0.0889,0.1432,-0.1328,0.1599,-0.1503,0.1263,-0.122,0.1863,-0.1555,0.1526,-0.1132,0.1801,-0.1785,0.1123,-0.1421,0.1738,-0.1518,0.1314,-0.1088,0.14,-0.0782,0.0626,-0.0661,0.0053,-0.0354,0.0355,-0.0348,0.031,-0.0369,0.0394,-0.0111,0.0104,-0.0297,0.0416,-0.0244,0.0225,-0.0242,0.0568,-0.0248,0.1121,-0.0944,0.1049,-0.0935,0.1745,-0.1483,0.202,-0.1769,0.209,-0.1988,0.176,-0.1402,0.1937,-0.1535,0.2119,-0.2462,0.2201,-0.1499,0.2373,-0.1812,0.2196,-0.1945,0.2839,-0.1996,0.2212,-0.1987,0.2298,-0.1677,0.1941,-0.1902,0.2141,-0.1964,0.1646,-0.2015,0.1413,-0.2025,0.1765,-0.1461,0.1689,-0.1207,0.1439,-0.1095,0.0657,-0.07,0.0672,-0.0746,0.0517,-0.063,0.0661,-0.0529,0.0638,-0.0527,0.0413,-0.0715,0.0648,-0.0574,0.0798,-0.0603,0.0894,-0.0771,0.2649,-0.1304,0.2513,-0.2043,0.1925,-0.2089,0.1843,-0.2004,0.2823,-0.2228,0.3591,-0.2697,0.2798,-0.3291,0.2569,-0.1794,0.3094,-0.2703,0.2752,-0.2073,0.3174,-0.1375,0.307,-0.2726,0.2527,-0.2127,0.2765,-0.3272,0.2798,-0.2545,0.2219,-0.2373,0.2568,-0.212,0.2777,-0.3322,0.2482,-0.1233,0.2461,-0.2079,0.3025,-0.2719,0.3091,-0.185,0.2871,-0.1597,0.2373,-0.125,0.268,-0.1259,0.2437,-0.1742,0.2074,-0.1573,0.0621,-0.047,0.0264,-0.0518,0.0261,-0.0336,0.052,-0.0637,0.1602,-0.1194,0.2004,-0.1698,0.1077,-0.082,0.1257,-0.081,0.0552,-0.0707,0.0654,-0.0686,0.0739,-0.0767,0.0508,-0.0446,0.0593,-0.0241,0.019,-0.0101,0.0103,-0.0148,0.0136,-0.0174,0.0193,-0.0164,0.0342,-0.0233,0.0262,-0.0308,0.0652,-0.0545,0.0374,-0.0403,0.0821,-0.0514,0.0826,-0.0326,0.0938,-0.0708,0.1245,-0.0684,0.1477,-0.1004,0.163,-0.1211,0.1141,-0.1071,0.1844,-0.1121,0.1782,-0.1057,0.1602,-0.123,0.157,-0.1192,0.1388,-0.1284,0.1641,-0.1114,0.1968,-0.1212,0.1941,-0.1237,0.2336,-0.1246,0.2465,-0.1458,0.1714,-0.1497,0.268,-0.1474,0.2652,-0.1487,0.288,-0.2203,0.3248,-0.2401,0.3032,-0.2885,0.2956,-0.3265,0.2388,-0.1925,0.1738,-0.2411,0.1545,-0.1425,0.1467,-0.136,0.118,-0.1168,0.15,-0.1558,0.1155,-0.1742,0.2214,-0.2007,0.2759,-0.2105,0.2635,-0.1629,0.2297,-0.178,0.226,-0.1532,0.2412,-0.1766,0.1724,-0.1609,0.1499,-0.1718,0.1609,-0.128,0.0808,-0.0962,0.1574,-0.1274,0.1372,-0.1193,0.0504,-0.1374,0.1333,-0.0468,0.0625,-0.104,0.1104,-0.0539,0.0366,-0.0839,0.1293,-0.0956,0.0404,-0.0667,0.0668,-0.0867,0.0864,-0.0626,0.0251,-0.0435,0.0763,-0.0301,0.0388,-0.0701,0.0261,-0.0504,0.0564,-0.0347,0.0113,-0.0166,0.0193,-0.0385,0.0374,-0.0184,0.0149,-0.0142,0.0209,-0.014,0.0381,-0.0179,0.0108,-0.0211,0.0184,-0.0218,0.0362,-0.0204,0.0291,-0.0141,0.0123,-0.0114,0.0145,-0.0135,0.0146,-0.0124,0.0108,-0.0085,0.011,-0.007,0.0145,-0.0146,0.0143,-0.003,0.0093,-0.0095,0.0069,-0.0124,0.0114,-0.007,0.0285,-0.0256,0.0181,-0.0078,0.0085,-0.0074,0.0048,-0.0042,0.0087,-0.0088,0.0104,-0.0103,0.0086,-0.0098,0.0057,-0.0084,0.0102,-0.004,0.006,-0.0052,0.01,-0.0078,0.0101,-0.0041,0.0042,-0.0056,0.0042,-0.005,0.0046,-0.0086,0.0064,-0.0033,0.0055,-0.0005,0.0061,-0.0048,0.0044,-0.005,0.0049,-0.0082,0.0016,-0.0045,0.0019,-0.0035,0.0038,-0.0016,0.006,0,0.0026,-0.0047,0.005,-0.0009,0.0035,-0.0027,0.0015,-0.0047,0.0026,-0.0037,0.0028,-0.001,0.0018,-0.0041,0.0043,-0.0035,0.0063,-0.0029,0.0022,-0.0012,0.0013,-0.0048,0,-0.0038,0.0047,-0.0006,0.0013,-0.0043,0.0016,-0.0021,0.0009,-0.001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
هر دقیقه: ۲۵۰,۰۰۰ تومان
بیش از یک دقیقه: ۲۰۰,۰۰۰ تومان
گوینده تمامی اخبار ویدیویی وب سایت گجت نیوز سابقه گویندگی در تیم فیلیمو، سابقه گویندگی تبلیغ های بسیار زیاد.

امتیاز کسب شده

سفارش موفق
1
در سانداسنپ
امتیاز
5
از 5 نمره

لحن های قابل ارائه

این گوینده توانایی ضبط در لحن های درج شده را دارد.

نریشن
تلفن گویا
تیزر صوتی
تیزر ویدئویی
دکلمه
پادکست
دوبله
محتوی آموزشی

زبان خدمات

این گوینده توانایی ضبط در زبان های ذکر شده در ذیل را دارد.

پارسی
انگلیسی

نمونه کارهای گویندگی نریشن

سفارش و یا نمونه کاری برای نمایش وجود ندارد

سفارش های ثبت شده برای این گوینده به دلیل عدم اجازه کارفرما قابل انتشار به عنوان نمونه کار نیستند. به همین دلیل نمونه کاری برای نمایش به عنوان نمونه کیفیت خدمات این گوینده وجود ندارد.

ممکن است گوینده سایر نمونه کارهای شخصی خود را در آینده به پروفایل خود اضافه نماید. میتوانید زمان دیگری مراجعه کنید

نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم