مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

مشاهده گوینده نریشن علیرضا عطاری

علیرضا عطاری

[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0003,0.0013,-0.0012,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0017,-0.002,0.0011,-0.0095,0.0012,-0.0009,0.0006,-0.0003,0.0003,-0.0016,0.0003,-0.0014,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0006,-0.0004,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0.0016,-0.0005,0.0034,-0.0043,0.0065,-0.0052,0.0103,-0.0167,0.0187,-0.0057,0.0155,-0.0122,0.0329,-0.0268,0.0456,-0.029,0.0637,-0.062,0.0733,-0.0977,0.0886,-0.1082,0.0777,-0.0916,0.0459,-0.0635,0.1151,-0.0742,0.0602,-0.09,0.0555,-0.0551,0.0279,-0.0604,0.0996,-0.0405,0.0813,-0.0978,0.0295,-0.0781,0.0408,-0.1131,0.0901,-0.0504,0.0808,-0.0854,0.0151,-0.0439,0.0882,-0.1418,0.0332,-0.0345,0.0444,-0.0214,0.0724,-0.1753,0.1176,-0.3009,0.1328,-0.1906,0.1227,-0.3655,0.2062,-0.2977,0.2607,-0.2864,0.1662,-0.1448,0.2416,-0.2833,0.2248,-0.2356,0.1363,-0.3184,0.1567,-0.299,0.2158,-0.2636,0.1649,-0.117,0.1023,-0.2561,0.1184,-0.2491,0.1239,-0.2817,0.126,-0.25,0.1579,-0.0538,0.1229,-0.2266,0.1119,-0.1112,0.1633,-0.1645,0.1053,-0.0476,0.1226,-0.1608,0.1025,-0.1038,0.0523,-0.138,0.1063,-0.0478,0.0842,-0.0851,0.0937,-0.1096,0.0525,-0.08,0.0815,-0.037,0.0781,-0.0769,0.0851,-0.0843,0.0617,-0.0749,0.0804,-0.0513,0.0862,-0.0595,0.0251,-0.0476,0.0551,-0.0397,0.0135,-0.0047,0.0219,-0.0244,0.003,-0.0058,0.0058,-0.0036,0.0091,-0.0161,0.0188,-0.0213,0.024,-0.0128,0.0473,-0.0823,0.0668,-0.0583,0.0714,-0.0999,0.1093,-0.0708,0.0382,-0.092,0.1079,-0.1063,0.0872,-0.101,0.067,-0.129,0.0882,-0.1105,0.0928,-0.0643,0.0418,-0.0471,0.0713,-0.0455,0.0362,-0.0245,0.0615,-0.0519,0.032,-0.1223,0.1047,-0.0388,0.0728,-0.1065,0.04,-0.1142,0.0374,-0.0806,0.0602,-0.1075,0.1005,-0.0584,0.1189,-0.1745,0.0424,-0.0919,0.0608,-0.0775,0.0796,-0.1106,0.0791,-0.0357,0.0829,-0.0703,0.0582,-0.0531,0.0242,-0.0264,0.0134,-0.0249,0.019,-0.015,0.0422,-0.0412,0.0714,-0.0956,0.0759,-0.0985,0.0799,-0.1049,0.0882,-0.1164,0.0868,-0.1083,0.0777,-0.1075,0.0906,-0.1447,0.0622,-0.101,0.0598,-0.0665,0.1169,-0.0581,0.0659,-0.1085,0.0517,-0.1376,0.0658,-0.1645,0.0785,-0.1877,0.0614,-0.1697,0.215,-0.148,0.0774,-0.0048,0.0204,-0.1866,0.0845,-0.0145,0.197,-0.1447,0.0718,-0.22,0.109,-0.1137,0.0976,-0.0102,0.0522,-0.058,0.0738,-0.0949,0.0769,-0.1289,0.0636,-0.123,0.0887,-0.137,0.0881,-0.1671,0.0536,-0.1408,0.0508,-0.0917,0.0572,-0.0949,0.0515,-0.0911,0.0459,-0.05,0.0227,-0.0392,0.0143,-0.0287,0.0101,-0.0182,0.019,-0.0155,0.0114,-0.0066,0.0049,-0.0056,0.0066,-0.0071,0.0021,-0.0025,0.0024,-0.0023,0.0024,-0.0025,0.0027,-0.002,0.0016,-0.0012,0.0045,-0.0062,0.009,-0.0104,0.0067,-0.0031,0.0065,-0.0074,0.0052,-0.0083,0.006,-0.0048,0,-0.0026,0.0025,-0.0008,0.001,-0.0009,0.0006,-0.0003,0.001,-0.0007,0.0011,-0.0012,0.0011,-0.0007,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0005,-0.0003,0.0009,-0.0011,0.0007,-0.0006,0.0002,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0.0002,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0246,-0.0357,0.1328,-0.0782,0.056,-0.0348,0.0522,-0.0775,0.0632,-0.0778,0.0416,-0.107,0.2252,-0.0636,0.107,-0.2117,0.1636,-0.0906,0.0716,-0.2566,0.0978,-0.1053,0.129,-0.2234,0.0472,-0.084,0.0416,-0.0367,0.0333,-0.0298,0.0322,-0.0273,0.0264,-0.0333,0.0278,-0.0247,0.0322,-0.0109,0.0005,-0.0188,0.0277,-0.0214,0.0278,-0.0138,0.0196,-0.0178,0.0213,-0.0184,0.0243,-0.0219,0.0342,-0.0208,0.1046,-0.1381,0.1414,-0.0539,0.0973,-0.1068,0.1427,-0.0733,0.1207,-0.0582,0.1604,-0.0638,0.1049,-0.2346,0.0904,-0.1075,0.1342,-0.0756,0.1391,-0.1647,0.0603,-0.0718,0.0767,-0.065,0.0793,-0.0541,0.0676,-0.0826,0.0861,-0.0799,0.0765,-0.0692,0.0731,-0.062,0.0684,-0.0927,0.0772,-0.1057,0.0949,-0.1365,0.0835,-0.1263,0.0905,-0.147,0.0944,-0.1743,0.0889,-0.1768,0.0973,-0.2055,0.1457,-0.2061,0.1106,-0.2099,0.1757,-0.2129,0.1659,-0.2324,0.1402,-0.2082,0.1232,-0.1943,0.1297,-0.1797,0.1356,-0.1331,0.1416,-0.1369,0.1585,-0.1522,0.1498,-0.1636,0.1382,-0.1594,0.1141,-0.1448,0.1256,-0.141,0.1073,-0.1459,0.1005,-0.1214,0.0872,-0.0831,0.0663,-0.0601,0.0473,-0.0379,0.0342,-0.0271,0.0195,-0.0162,0.0263,-0.0459,0.036,-0.0638,0.1452,-0.1987,0.0776,-0.1859,0.2354,-0.1826,0.1665,-0.1801,0.1441,-0.1271,0.3804,-0.152,0.1147,-0.1272,0.2903,-0.1464,0.1356,-0.0604,0.3595,-0.1492,0.0977,-0.0824,0.2385,-0.1401,0.0636,-0.0908,0.2982,-0.149,0.2991,-0.1344,0.2138,-0.1273,0.084,-0.088,0.2561,-0.1579,0.1357,-0.1051,0.0951,-0.1261,0.0932,-0.1248,0.1004,-0.071,0.0633,-0.0771,0.0494,-0.0733,0.0532,-0.0707,0.047,-0.0687,0.0417,-0.0624,0.0417,-0.0634,0.0371,-0.0649,0.0387,-0.0644,0.041,-0.0651,0.0782,-0.0613,0.113,-0.1659,0.1464,-0.1975,0.1512,-0.2303,0.2078,-0.2435,0.1443,-0.2263,0.1339,-0.2086,0.2082,-0.2435,0.2407,-0.2935,0.2209,-0.2698,0.1808,-0.2032,0.0897,-0.1369,0.0916,-0.1074,0.0887,-0.1041,0.0482,-0.0894,0.0702,-0.0721,0.067,-0.0575,0.0627,-0.0749,0.1073,-0.0823,0.0659,-0.0989,0.1554,-0.1396,0.1994,-0.2222,0.2087,-0.2321,0.2956,-0.2697,0.2165,-0.2404,0.3102,-0.2799,0.2517,-0.254,0.1564,-0.2093,0.1866,-0.2232,0.1133,-0.2021,0.051,-0.1127,0.0652,-0.093,0.0581,-0.0335,0.0345,-0.0124,0.0277,-0.0183,0.018,-0.026,0.0101,-0.0173,0.0103,-0.0098,0.0086,-0.0058,0.0054,-0.0034,0.0021,-0.0003,0.0039,-0.005,0.0065,-0.006,0.014,-0.0104,0.0157,-0.0271,0.0336,-0.0376,0.0258,-0.0166,0.0161,-0.0135,0.0107,-0.0222,0.0634,-0.0594,0.1118,-0.2337,0.1935,-0.1996,0.1002,-0.3185,0.0892,-0.3512,0.1508,-0.206,0.3932,-0.2268,0.2386,-0.3118,0.1043,-0.2683,0.2855,-0.1752,0.1345,-0.2198,0.1129,-0.0977,0.0425,-0.0668,0.0298,-0.1021,0.0565,-0.1144,0.0776,-0.1377,0.0856,-0.14,0.0768,-0.1591,0.1013,-0.1611,0.0672,-0.1381,0.0793,-0.1493,0.0895,-0.1655,0.0785,-0.1797,0.0699,-0.1798,0.0737,-0.1685,0.0642,-0.155,0.0747,-0.1375,0.0729,-0.1322,0.0897,-0.1338,0.1072,-0.1389,0.0812,-0.1411,0.1119,-0.131,0.122,-0.1075,0.1291,-0.1335,0.1249,-0.1385,0.1325,-0.137,0.1367,-0.1387,0.0891,-0.1252,0.1352,-0.1316,0.1365,-0.077,0.1362,-0.1292,0.1248,-0.1263,0.1324,-0.1217,0.1168,-0.1363,0.0923,-0.1429,0.1122,-0.1588,0.1017,-0.1205,0.0785,-0.1204,0.0964,-0.0969,0.0905,-0.1458,0.0774,-0.1068,0.0382,-0.0519,0.0572,-0.0834,0.0588,-0.0584,0.0958,-0.0848,0.0701,-0.2045,0.0701,-0.1022,0.0631,-0.1719,0.1063,-0.1224,0.0671,-0.0424,0.057,-0.046,0.0401,-0.0367,0.0336,-0.0529,0.0581,-0.0493,0.0544,-0.0404,0.0309,-0.0372,0.0244,-0.0373,0.0156,-0.0274,0.0192,-0.013,0.0128,-0.005,0.0039,-0.0092,0.0282,-0.0179,0.0457,-0.0404,0.0531,-0.053,0.0965,-0.0472,0.0822,-0.0401,0.0265,-0.0298,0.0554,-0.1025,0.2451,-0.1829,0.116,-0.1544,0.1182,-0.136,0.1411,-0.1408,0.1371,-0.1862,0.152,-0.1686,0.116,-0.2463,0.1216,-0.1631,0.1297,-0.1458,0.1802,-0.2093,0.1099,-0.1472,0.077,-0.1393,0.0986,-0.1392,0.094,-0.1429,0.0891,-0.1428,0.0796,-0.1221,0.1006,-0.1562,0.0837,-0.1192,0.1119,-0.19,0.1213,-0.1897,0.1128,-0.1797,0.053,-0.1311,0.1114,-0.073,0.0549,-0.0308,0.0495,-0.0565,0.0511,-0.0634,0.0523,-0.0603,0.0581,-0.0588,0.0518,-0.0504,0.0559,-0.0483,0.0581,-0.0479,0.0603,-0.0469,0.0627,-0.055,0.0606,-0.0572,0.0586,-0.0623,0.0577,-0.0632,0.0534,-0.0513,0.0416,-0.0561,0.0334,-0.0467,0.0322,-0.0425,0.0397,-0.0226,0.1728,-0.1348,0.1237,-0.2338,0.1005,-0.2238,0.0968,-0.2225,0.0986,-0.1872,0.0839,-0.186,0.0857,-0.1438,0.0924,-0.1461,0.1029,-0.1491,0.0895,-0.1241,0.0873,-0.1181,0.0827,-0.1495,0.079,-0.1516,0.0705,-0.1441,0.084,-0.1343,0.095,-0.1418,0.0821,-0.1352,0.0599,-0.1262,0.0894,-0.1375,0.0896,-0.0736,0.0901,-0.1391,0.0978,-0.1328,0.1,-0.1304,0.0918,-0.1081,0.0768,-0.0943,0.0521,-0.0921,0.054,-0.0695,0.0341,-0.0671,0.1452,-0.1489,0.1257,-0.2063,0.1311,-0.2462,0.1673,-0.2387,0.1188,-0.2359,0.1621,-0.2279,0.0979,-0.209,0.1466,-0.2042,0.1333,-0.1625,0.0539,-0.0796,0.0507,-0.0556,0.0307,-0.0413,0.0156,-0.0242,0.0267,-0.0147,0.0095,-0.0267,0.0237,-0.0361,0.0676,-0.1044,0.1448,-0.1617,0.1596,-0.2032,0.1488,-0.2261,0.1367,-0.1788,0.1427,-0.213,0.0976,-0.1992,0.0832,-0.1202,0.0801,-0.1213,0.0514,-0.0595,0.0738,-0.0674,0.0651,-0.0466,0.0313,-0.0869,0.0421,-0.0389,0.1213,-0.0713,0.0714,-0.0337,0.0492,-0.0634,0.0477,-0.1173,0.0666,-0.0996,0.0577,-0.1425,0.0604,-0.0633,0.0234,-0.0328,0.0239,-0.0197,0.013,-0.0101,0.0463,-0.043,0.0942,-0.163,0.1136,-0.1522,0.1209,-0.1729,0.0685,-0.14,0.1272,-0.1505,0.1203,-0.0506,0.067,-0.077,0.0612,-0.0503,0.0612,-0.0579,0.0568,-0.0593,0.0593,-0.0591,0.0643,-0.0531,0.1131,-0.0403,0.1573,-0.1206,0.1266,-0.133,0.1206,-0.1596,0.1088,-0.1287,0.1592,-0.1427,0.1,-0.0983,0.097,-0.1195,0.0368,-0.0612,0.1295,-0.0631,0.0905,-0.1471,0.0982,-0.1602,0.0524,-0.0501,0.0843,-0.1694,0.0996,-0.1737,0.0567,-0.0972,0.1157,-0.0496,0.0511,-0.0767,0.1023,-0.0578,0.0763,-0.0329,0.0428,-0.0573,0.0507,-0.0814,0.0474,-0.1041,0.0385,-0.0282,0.0341,-0.0443,0.0117,-0.0177,0.0273,-0.0436,0.0093,-0.0153,0.0088,-0.0085,0.0082,-0.006,0.0012,-0.0056,0.0084,-0.0053,0.0029,-0.0034,0.0042,-0.0027,0.0035,-0.0035,0.0035,-0.0027,0.0021,-0.0033,0.0033,-0.0023,0.0012,-0.0017,0.0003,-0.0005,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0001,0,-0.0001,0.0002,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0008,0.0011,-0.0008,0.0026,-0.0043,0.0142,-0.0227,0.0193,-0.0312,0.0248,-0.0374,0.0316,-0.04,0.0369,-0.043,0.0398,-0.0511,0.0458,-0.0463,0.0506,-0.0525,0.0509,-0.0484,0.0505,-0.0444,0.0523,-0.0398,0.0301,-0.0333,0.0504,-0.0406,0.0486,-0.0383,0.0416,-0.0271,0.0583,-0.0323,0.1181,-0.1049,0.1137,-0.1796,0.1863,-0.0795,0.1748,-0.3359,0.1822,-0.1,0.1062,-0.1568,0.213,-0.1339,0.0839,-0.0785,0.1431,-0.1522,0.097,-0.0454,0.0271,-0.0405,0.1189,-0.0356,0.0118,-0.1168,0.0851,-0.0785,0.0724,-0.0466,0.127,-0.0319,0.0515,-0.0507,0.0783,-0.0937,0.006,-0.0591,0.0709,-0.0301,0.0903,-0.0555,0.0112,-0.057,0.0854,-0.064,0.0852,-0.055,0.0283,-0.0526,0.0519,-0.0353,0.0426,-0.0379,0.0189,-0.0295,0.0238,-0.0258,0.028,-0.0424,0.0594,-0.0432,0.0267,-0.0143,0.0385,-0.034,0.0183,-0.0136,0.0034,-0.0129,0.0132,-0.0195,0.0068,-0.0078,0.0036,-0.0033,0.0008,-0.0007,0.0033,-0.0009,0.0011,-0.0005,0.0007,-0.0009,0.0003,-0.0005,0.0003,-0.0005,0.0003,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0016,0.0168,-0.0124,0.0389,-0.0248,0.065,-0.0926,0.0729,-0.1154,0.0613,-0.1325,0.0856,-0.1262,0.077,-0.1337,0.0814,-0.1181,0.0834,-0.1339,0.0792,-0.0714,0.0738,-0.0732,0.0879,-0.0574,0.0917,-0.0682,0.0817,-0.0464,0.092,-0.0754,0.1002,-0.1103,0.0931,-0.1004,0.052,-0.0506,0.0634,-0.0598,0.0778,-0.0425,0.1154,-0.0659,0.158,-0.0969,0.1547,-0.2293,0.2005,-0.1755,0.1473,-0.2404,0.1041,-0.1891,0.1149,-0.1157,0.1293,-0.2759,0.1139,-0.1647,0.1024,-0.1105,0.1344,-0.061,0.1165,-0.0887,0.0803,-0.1508,0.0888,-0.0818,0.1065,-0.0766,0.0553,-0.1387,0.1258,-0.1074,0.0402,-0.0551,0.0393,-0.0335,0.0251,-0.0743,0.0424,-0.0336,0.0422,-0.0327,0.0472,-0.0295,0.0526,-0.0502,0.0287,-0.0346,0.0278,-0.0368,0.0274,-0.0185,0.0344,-0.0734,0.025,-0.0164,0.0421,-0.0441,0.0045,-0.004,0.0146,-0.017,0.0138,-0.0106,0.0131,-0.0147,0.0038,-0.0087,0.0096,-0.0063,0.0151,-0.016,0.0153,-0.0292,0.0038,-0.0087,0.0086,-0.0099,0.0218,-0.0145,0.005,-0.0127,0.0109,-0.0131,0.0078,-0.0126,0.0055,-0.0094,0.0159,-0.0089,0.0085,-0.0074,0.0017,-0.0079,0.0054,-0.0037,0.0038,-0.0041,0.0058,-0.0051,0.0047,-0.0035,0.0041,-0.0089,0.0043,-0.0053,0.0045,-0.0059,0.0038,-0.0055,0.0032,-0.0027,0.002,-0.0036,0.0031,-0.0027,0.0016,-0.0026,0.0015,-0.002,0.001,-0.0014,0.0005,-0.0008,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
هر دقیقه: ۲۵۰,۰۰۰ تومان
بیش از یک دقیقه: ۲۵۰,۰۰۰ تومان
علیرضا عطاری گوینده تخصصی تیزر و موشن گرافیک ، دوبلور فیلم و انیمیشن سابقه همکاری با رادیو صداسیما و گروه های دوبلاژ خارج سارمان

امتیاز کسب شده

سفارش موفق
1
در سانداسنپ
امتیاز
5
از 5 نمره

لحن های قابل ارائه

این گوینده توانایی ضبط در لحن های درج شده را دارد.

نریشن
تلفن گویا
تیزر صوتی
تیزر ویدئویی
دکلمه
پادکست
دوبله
محتوی آموزشی

زبان خدمات

این گوینده توانایی ضبط در زبان های ذکر شده در ذیل را دارد.

پارسی

نمونه کارهای گویندگی نریشن

سفارش و یا نمونه کاری برای نمایش وجود ندارد

سفارش های ثبت شده برای این گوینده به دلیل عدم اجازه کارفرما قابل انتشار به عنوان نمونه کار نیستند. به همین دلیل نمونه کاری برای نمایش به عنوان نمونه کیفیت خدمات این گوینده وجود ندارد.

ممکن است گوینده سایر نمونه کارهای شخصی خود را در آینده به پروفایل خود اضافه نماید. میتوانید زمان دیگری مراجعه کنید

نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم