مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

پروفایل گویندگی امیرحسین شهپروصال

تسلط و حرفه
سرعت تحویل
کیفیت فایل
مشتری مداری
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0006,-0.0003,0.0028,-0.0011,0.0152,-0.0095,0.0114,-0.0237,0.0307,-0.0279,0.0356,-0.0378,0.0602,-0.0408,0.0888,-0.0491,0.0826,-0.0394,0.0914,-0.0615,0.0941,-0.1799,0.1191,-0.0601,0.12,-0.0899,0.0947,-0.2353,0.1244,-0.1526,0.1074,-0.1626,0.1538,-0.1266,0.1954,-0.191,0.1935,-0.1537,0.2047,-0.1459,0.0967,-0.3087,0.1389,-0.0712,0.0869,-0.0417,0.2435,-0.4904,0.6348,-0.6706,0.4638,-0.4283,0.2326,-0.2067,0.2845,-0.6309,0.7288,-1,0.6229,-0.5981,0.6386,-0.6844,0.6005,-0.7478,0.4277,-0.8106,0.7112,-0.4909,0.4512,-0.5193,0.5614,-0.3795,0.3775,-0.4319,0.302,-0.2468,0.4669,-0.4539,0.2142,-0.2139,0.4714,-0.5298,0.1828,-0.2451,0.3188,-0.358,0.1476,-0.2188,0.2456,-0.28,0.1539,-0.2036,0.1845,-0.2306,0.1417,-0.1618,0.2175,-0.2775,0.121,-0.0713,0.1027,-0.2325,0.1127,-0.0178,0.0458,-0.1858,0.1042,-0.0036,0.1028,-0.2166,0.1097,-0.0212,0.1137,-0.2047,0.1093,-0.0308,0.1195,-0.2235,0.1118,-0.0161,0.1083,-0.1896,0.1188,-0.0103,0.082,-0.1845,0.1385,-0.0294,0.0946,-0.206,0.1475,-0.1161,0.099,-0.202,0.1578,-0.2092,0.1216,-0.1602,0.1767,-0.2217,0.1714,-0.0398,0.1201,-0.192,0.1567,-0.1117,0.0944,-0.1484,0.1096,-0.075,0.0768,-0.0838,0.049,-0.0565,0.0414,-0.0606,0.0339,-0.0441,0.0307,-0.0446,0.027,-0.0497,0.0306,-0.0464,0.0326,-0.0673,0.1376,0,0.1808,-0.3159,0.2078,-0.2867,0.3154,-0.1512,0.1943,-0.3943,0.2771,-0.2329,0.2389,-0.2346,0.176,-0.2122,0.1126,-0.0883,0.1572,-0.1996,0.0938,-0.1761,0.1806,-0.1862,0.1124,-0.1558,0.1443,-0.041,0.1177,-0.0972,0.1151,-0.032,0.0269,-0.1343,0.1191,-0.1233,0.138,-0.098,0.0873,-0.0497,0.1747,-0.091,0.1554,-0.0687,0.1405,-0.0296,0.2029,-0.1812,0.0961,-0.1049,0.165,-0.153,0.1587,-0.0462,0.318,-0.1949,0.1323,-0.1504,0.1141,-0.1648,0.1366,-0.092,0.1458,-0.1919,0.143,-0.0866,0.1408,-0.127,0.1486,-0.034,0.0883,-0.1049,0.0969,-0.135,0.1739,-0.0984,0.0733,-0.0952,0.0699,-0.0613,0.0451,-0.0378,0.0415,-0.0151,0.0306,-0.024,0.0157,-0.0228,0.0196,-0.106,0.1033,-0.196,0.1692,-0.196,0.1427,-0.2825,0.2022,-0.3705,0.2934,-0.1664,0.1672,-0.4868,0.245,-0.4576,0.1863,-0.1993,0.364,-0.4511,0.5261,-0.5191,0.2242,-0.2809,0.4963,-0.5033,0.2076,-0.1355,0.4913,-0.5633,0.3269,-0.1221,0.4428,-0.4769,0.2685,-0.1485,0.3201,-0.3022,0.1317,-0.0877,0.4116,-0.4889,0.1725,-0.0859,0.3433,-0.357,0.165,-0.1378,0.2419,-0.3105,0.3416,-0.3937,0.078,-0.052,0.2996,-0.3375,0.0767,-0.0435,0.4245,-0.2389,0.0955,-0.111,0.1063,-0.0409,0.216,-0.2375,0.1387,-0.077,0.0561,-0.0414,0.1499,-0.1698,0.0895,-0.0559,0.0228,-0.0207,0.0208,-0.0233,0.0188,-0.0103,0.0052,-0.0328,0.0214,-0.0234,0.0114,-0.0101,0.0095,-0.01,0.0056,-0.006,0.0051,-0.004,0.0035,-0.0019,0.0062,-0.0051,0.008,-0.0059,0.0036,-0.0025,0.0032,-0.0051,0.0031,-0.0048,0.0023,-0.0028,0.0031,-0.0026,0.0029,-0.0031,0.002,-0.0031,0.0018,-0.0023,0.0011,-0.0006,0.002,-0.0022,0.0032,-0.0047,0.0024,-0.0024,0.0081,-0.0031,0.0552,0,0.0358,0,0.0419,0,0.0626,0,0.0086,-0.2117,0,-0.3022,0.1177,-0.1778,0.1241,-0.012,0.1267,-0.0129,0.1993,0,0.1876,0,0.0761,-0.0123,0.0084,-0.0371,0,-0.094,0,-0.0841,0,-0.0532,0.0073,-0.0174,0,-0.0254,0,-0.0338,0,-0.0357,0,-0.0409,0,-0.0446,0,-0.0547,0,-0.0499,0,-0.0256,0,-0.0097,0.0174,-0.0037,0.0274,0,0.0329,0,0.0354,0,0.0336,0,0.034,0,0.031,0,0.0201,0,0.0146,0,0.0156,0,0.0136,0,0.0132,0,0.0109,0,0.0067,0,0.0011,-0.0031,0,-0.0036,0,-0.0036,0,-0.0041,0,-0.0044,0,-0.0042,0,-0.0046,0,-0.0049,0,-0.0048,0,-0.0049,0,-0.0024,0,-0.002,0,-0.0012,0,-0.001,0,-0.0021,0,-0.0023,0,-0.0029,0,-0.0024,0,-0.0021,0,-0.0015,0.0002,-0.001,0.0002,-0.0008,0.0003,-0.0006,0.0003,-0.0006,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0006,0.0002,-0.0006,0.0005,-0.0004,0.0005,-0.0003,0.0007,-0.0002,0.0008,0,0.0009,-0.0002,0.0008,0,0.0009,0,0.0004,-0.0002,0.0006,0,0.0006,-0.0006,0.0005,-0.0004,0.0003,-0.0005,0.0005,-0.0006,0.0003,-0.0006,0.0001,-0.0004,0.0001,-0.0005,0.0005,-0.0002,0.0005,-0.0005,0.0006,0,0.0002,-0.0001,0.0002,0,0.0003,0,0.0006,-0.001,0.0009,0,0.0013,-0.0007,0,-0.0026,0.0713,-0.0263,0.4924,-0.2768,0.1269,-0.2267,0.1848,-0.3963,0.3066,-0.1317,0.1704,-0.3811,0.189,-0.1064,0.1411,-0.1931,0.1524,-0.0545,0.4064,-0.5453,0.1242,-0.1508,0.1996,-0.2952,0.1943,-0.1784,0.1172,-0.2754,0.2195,-0.1767,0.2277,-0.2613,0.1636,-0.1637,0.0801,-0.1564,0.0564,-0.0305,0.0559,-0.1168,0.0474,-0.0556,0.0495,-0.0461,0.0569,-0.091,0.0498,-0.0132,0.039,-0.0682,0.0616,-0.0113,0.0368,-0.0573,0.0374,-0.0137,0.0317,-0.0685,0.0101,-0.0367,0.019,-0.0542,0.0233,-0.0529,0.0201,-0.04,0.0301,-0.0415,0.0278,-0.0161,0.0435,-0.0319,0.0424,0,0.0553,-0.0535,0.0795,-0.02,0.2922,-0.3296,0.2334,-0.184,0.3797,-0.3711,0.2837,-0.1734,0.3507,-0.3964,0.2021,-0.2497,0.1245,-0.1468,0.2002,-0.3391,0.1414,-0.2118,0.3554,-0.23,0.1416,-0.0938,0.1809,-0.1783,0.0991,-0.0966,0.1095,-0.1314,0.1216,-0.0523,0.0954,-0.1564,0.0814,-0.0273,0.0475,-0.1462,0.0532,-0.0191,0.1499,-0.1976,0.1433,-0.2134,0.1339,-0.2488,0.1339,-0.2092,0.157,-0.0435,0.1002,-0.2523,0.1489,-0.2278,0.1516,-0.0223,0.1261,-0.307,0.1605,-0.2867,0.154,-0.1495,0.0999,-0.2773,0.1609,-0.2721,0.1598,-0.1196,0.1814,-0.2875,0.1961,-0.3067,0.2172,-0.3217,0.2106,-0.2301,0.1043,-0.316,0.2014,-0.3079,0.212,-0.1566,0.1534,-0.3042,0.2139,-0.2704,0.19,-0.2995,0.1944,-0.2988,0.1962,-0.2834,0.182,-0.2991,0.1605,-0.289,0.1589,-0.2906,0.1436,-0.2391,0.1278,-0.2564,0.1451,-0.2157,0.1483,-0.0827,0.1351,-0.1548,0.037,-0.0898,0.0954,-0.0546,0.0421,-0.0572,0.1361,-0.0136,0.2104,-0.2831,0.2723,-0.4473,0.2483,-0.3194,0.1929,-0.4117,0.5627,-0.494,0.2619,-0.3176,0.2506,-0.3399,0.341,-0.5239,0.26,-0.2273,0.6043,-0.6316,0.291,-0.4881,0.2381,-0.2339,0.2936,-0.399,0.1711,-0.4233,0.1275,-0.056,0.0869,-0.0886,0.0471,-0.0612,0.0551,-0.0556,0.0348,-0.0181,0.0103,-0.037,0.0503,-0.0272,0.0224,-0.0189,0.032,-0.0171,0.0121,-0.0324,0.0294,-0.0051,0.0313,-0.0282,0.0178,-0.0038,0.0217,-0.0239,0.0182,-0.0095,0.0218,-0.0431,0.0186,-0.0511,0.0323,-0.0528,0.0193,-0.0759,0.0902,-0.0369,0.1176,-0.1227,0.139,-0.3644,0.2568,-0.2751,0.3253,-0.4671,0.2678,-0.5593,0.3093,-0.3247,0.445,-0.3893,0.3817,-0.4347,0.4162,-0.3211,0.3342,-0.3628,0.4068,-0.423,0.3035,-0.3763,0.3107,-0.2117,0.1946,-0.43,0.2991,-0.3012,0.2131,-0.0458,0.0854,-0.3307,0.1025,-0.1617,0.0971,-0.1803,0.1762,-0.0429,0.165,-0.1291,0.1131,-0.2104,0,-0.3438,0,-0.1601,0.1091,-0.1776,0,-0.1409,0.0219,-0.1506,0.1104,-0.0818,0.2041,-0.2266,0.2487,-0.3458,0.2305,-0.2238,0.2724,-0.3634,0.2948,-0.3528,0.3666,-0.1909,0.4012,-0.377,0.4568,-0.3618,0.4607,-0.1418,0.4876,-0.4085,0.3787,-0.4404,0.3204,-0.2446,0.4582,-0.434,0.4941,-0.3723,0.4214,-0.2055,0.4388,-0.3854,0.2756,-0.5094,0.3215,-0.2299,0.2185,-0.506,0.261,-0.409,0.2805,-0.1416,0.1782,-0.3784,0.163,-0.2093,0.1729,-0.2386,0.0913,-0.1018,0.0633,-0.0572,0.0484,-0.0553,0.026,-0.0335,0.0066,-0.0541,0,-0.0679,0,-0.0774,0,-0.0656,0.0073,-0.0345,0.0394,-0.0095,0.0377,0,0.0433,0,0.0248,0,0.025,0,0.0291,0,0.0184,0,0.0236,0,0.0248,-0.0108,0.041,-0.0174,0.0467,-0.0361,0.0291,-0.0818,0.1215,-0.1678,0.097,-0.3689,0.118,-0.14,0.1809,-0.3052,0.2777,-0.4195,0.1775,-0.0717,0.5094,-0.4252,0.1468,-0.3562,0.3814,-0.4271,0.4699,-0.2877,0.2972,-0.249,0.4296,-0.2764,0.4381,-0.2755,0.1602,-0.2141,0.2055,-0.3026,0.2611,-0.3379,0.2405,-0.1429,0.129,-0.1553,0.0578,-0.0322,0.0927,-0.1788,0.1745,-0.2731,0.1743,-0.2926,0.1771,-0.3041,0.1106,-0.2239,0.1656,-0.2198,0.1677,-0.1732,0.1151,-0.1128,0.1137,-0.1422,0.0892,-0.1858,0.138,-0.2405,0.1476,-0.2211,0.1551,-0.2419,0.1612,-0.2207,0.1441,-0.2035,0.1329,-0.1981,0.1287,-0.2102,0.1312,-0.1952,0.1404,-0.1954,0.1208,-0.1877,0.1177,-0.1835,0.1258,-0.1604,0.1261,-0.1862,0.121,-0.1869,0.1182,-0.1794,0.115,-0.177,0.1232,-0.1822,0.1274,-0.1595,0.1281,-0.1812,0.0992,-0.1771,0.1367,-0.1853,0.1371,-0.1997,0.1384,-0.2076,0.1389,-0.1871,0.1451,-0.204,0.0899,-0.2032,0.1546,-0.221,0.2153,-0.3954,0.1143,-0.2476,0.2471,-0.2694,0.1354,-0.1951,0.347,-0.3738,0.3731,-0.3839,0.2624,-0.2768,0.2466,-0.1786,0.2964,-0.3621,0.3816,-0.4491,0.3884,-0.5169,0.3314,-0.2451,0.534,-0.5868,0.556,-0.6422,0.4067,-0.5535,0.1853,-0.1323,0.3775,-0.429,0.3424,-0.2982,0.204,-0.1852,0.3466,-0.3332,0.4233,-0.3986,0.2936,-0.2781,0.1521,-0.2219,0.0955,-0.0662,0.0156,-0.0703,0.0482,-0.1191,0.1089,-0.0142,0.1032,-0.2346,0.1425,-0.2487,0.1194,-0.1555,0.0829,-0.1898,0.0927,-0.1676,0.0661,-0.0314,0.0332,-0.0679,0.0455,-0.0314,0.0232,-0.0387,0.0843,-0.0183,0.0512,-0.0567,0.1386,-0.1188,0.1142,-0.1415,0.1195,-0.0673,0.1064,-0.2216,0.135,-0.0681,0.0821,-0.2291,0.2065,-0.4747,0.1936,-0.2195,0.1457,-0.4194,0.2216,-0.5715,0.2705,-0.3859,0.4269,-0.267,0.399,-0.394,0.3219,-0.338,0.4673,-0.3783,0.3556,-0.289,0.358,-0.3055,0.3568,-0.2032,0.3567,-0.2946,0.166,-0.3459,0.176,-0.2019,0.2571,-0.2966,0.143,-0.2984,0.1683,-0.3138,0.1583,-0.2434,0.1693,-0.132,0.1716,-0.2741,0.1369,-0.2755,0.1992,-0.1063,0.1796,-0.2316,0.1049,-0.1354,0.0313,-0.0663,0.0346,-0.0281,0.0403,-0.0511,0.0414,-0.0341,0.0257,-0.0314,0.0204,-0.0212,0.0182,-0.0298,0.0171,-0.0153,0.0063,-0.0231,0.0177,-0.0058,0.0132,-0.0157,0.1364,-0.0137,0.0723,-0.1838,0.2358,-0.1007,0.1769,-0.3749,0.2356,-0.4048,0.2659,-0.1024,0.2998,-0.3793,0.2301,-0.2982,0.3459,-0.0887,0.28,-0.3445,0.2871,-0.3671,0.289,-0.1675,0.2039,-0.3654,0.2395,-0.2409,0.2351,-0.3533,0.2626,-0.3174,0.2077,-0.2078,0.3186,-0.2718,0.212,-0.3108,0.1847,-0.3419,0.1633,-0.2842,0.1674,-0.158,0.1116,-0.2522,0.1372,-0.1061,0.0774,-0.2031,0.1176,-0.0482,0.0618,-0.1829,0.1001,-0.0731,0.0526,-0.1785,0.0888,-0.0923,0.0625,-0.16,0.0894,-0.1053,0.0509,-0.1508,0.0785,-0.1136,0.0568,-0.1516,0.0812,-0.1244,0.0636,-0.1381,0.0882,-0.172,0.0904,-0.1285,0.141,-0.1883,0.1134,-0.1298,0.0901,-0.1863,0.1473,-0.0891,0.1129,-0.2048,0.1599,-0.0663,0.1291,-0.1849,0.2155,-0.1464,0.1315,-0.1704,0.1913,-0.1735,0.1317,-0.1689,0.0422,-0.0441,0.0399,-0.0461,0.04,-0.0185,0.047,-0.041,0.07,-0.0024,0.066,-0.0647,0.1309,-0.0143,0.1361,-0.1543,0.2199,-0.0595,0.0856,-0.1562,0.2058,-0.1171,0.1607,-0.1345,0.1315,-0.0466,0.1506,-0.1409,0.1812,-0.0752,0.1264,-0.1539,0.0725,-0.0463,0.0193,-0.0851,0.0424,-0.0286,0.0129,-0.095,0.019,-0.0684,0.0445,-0.0502,0.0243,-0.0865,0.0316,-0.0332,0.0803,-0.0802,0.0764,-0.0647,0.1176,-0.126,0.129,-0.0805,0.2397,-0.0947,0.0812,-0.0882,0.0801,-0.1355,0.0447,-0.1054,0.1162,-0.0405,0.0736,-0.0664,0.0958,-0.0526,0.0126,-0.0281,0.019,-0.0664,0.0806,-0.1258,0.1452,-0.2691,0.1695,-0.0579,0.1678,-0.3271,0.1472,-0.0817,0.1751,-0.2732,0.1696,-0.1396,0.2359,-0.2151,0.173,-0.3075,0.168,-0.2779,0.089,-0.1632,0.1216,-0.0342,0.036,-0.0437,0.0374,-0.044,0.0368,-0.0176,0.0338,-0.0402,0.0189,-0.0211,0.0496,-0.0919,0.0412,-0.0991,0.1104,-0.2418,0.1077,-0.0967,0.2543,-0.238,0.1881,-0.14,0.133,-0.1592,0.0706,-0.0951,0.2843,-0.183,0.1318,-0.2185,0.2094,-0.2064,0.0996,-0.2746,0.2618,-0.1669,0.1777,-0.192,0.1506,-0.2105,0.2533,-0.2312,0.1417,-0.1455,0.2465,-0.2553,0.1321,-0.1394,0.2481,-0.1992,0.0927,-0.0714,0.2013,-0.1777,0.1343,-0.1473,0.184,-0.1561,0.2098,-0.122,0.1419,-0.1804,0.1893,-0.1681,0.1653,-0.1428,0.1752,-0.171,0.1335,-0.1286,0.1665,-0.1127,0.1022,-0.1287,0.087,-0.088,0.0706,-0.111,0.0537,-0.0358,0.0249,-0.0269,0.0305,-0.0384,0.0332,-0.0122,0.0075,-0.0177,0.0119,-0.0022,0.0137,-0.0117,0.0247,-0.019,0.0465,0,0.0769,-0.1353,0.124,-0.1396,0.0786,-0.1518,0.1053,-0.1723,0.1032,-0.1799,0.2657,-0.2168,0.3172,-0.095,0.4317,-0.2044,0.2216,-0.1385,0.1597,-0.3223,0.265,-0.107,0.388,-0.3523,0.2436,-0.184,0.3358,-0.6459,0.26,-0.4187,0.4791,-0.3055,0.3327,-0.2264,0.1997,-0.1737,0.3508,-0.5864,0.2617,-0.207,0.4111,-0.3072,0.2311,-0.211,0.1978,-0.1825,0.1717,-0.1101,0.1265,-0.2729,0.1044,-0.0718,0.314,-0.2392,0.1006,-0.0629,0.1844,-0.1893,0.0568,-0.0357,0.0243,-0.0655,0.0583,0,0.0514,-0.0984,0.0516,-0.0376,0.1599,-0.1844,0.2062,-0.0406,0.298,-0.2102,0.0926,-0.0433,0.0696,-0.0951,0.0308,-0.0423,0.035,-0.0357,0.0153,-0.0232,0.0157,-0.0232,0.0133,-0.0082,0.0112,-0.0129,0.0048,-0.0085,0.0081,-0.0085,0.0058,-0.008,0.0063,-0.006,0.0067,-0.0041,0.0048,-0.0039,0.0042,-0.0029,0.0042,-0.0037,0.0044,-0.0105,0.0102,-0.0315,0.0551,-0.1147,0.1124,-0.1547,0.1509,-0.216,0.165,-0.2208,0.1927,-0.2422,0.2149,-0.285,0.2274,-0.274,0.235,-0.1637,0.1895,-0.2542,0.2151,-0.2012,0.1898,-0.1225,0.1373,-0.1474,0.1726,-0.1544,0.1872,-0.096,0.1551,-0.1659,0.1565,-0.1899,0.1666,-0.128,0.1675,-0.2106,0.1495,-0.0892,0.1346,-0.1457,0.1596,-0.151,0.1437,-0.1019,0.1401,-0.1967,0.1177,-0.1037,0.0601,-0.1555,0.0384,0,0.085,-0.0851,0.1155,-0.0906,0.1042,-0.193,0.1519,-0.162,0.1578,-0.2133,0.2338,-0.2816,0.1201,-0.1224,0.2514,-0.1864,0.1405,-0.0338,0.2904,-0.2653,0.1139,-0.0982,0.2934,-0.2923,0.0726,-0.2049,0.0762,-0.2655,0.2213,-0.171,0.0602,-0.0594,0.3002,-0.1777,0.2408,-0.301,0.1398,-0.1858,0.0588,-0.0753,0.1422,-0.0993,0.1097,-0.1678,0.2773,-0.1099,0.2173,-0.2494,0.2122,-0.0412,0.104,-0.1487,0.0988,-0.0374,0.1176,-0.1511,0.1189,-0.0482,0.2034,-0.2087,0.0728,-0.0738,0.137,-0.0983,0.1438,-0.1811,0.092,-0.0163,0.0401,-0.1212,0.04,-0.0297,0.059,-0.0959,0.0673,-0.1149,0.089,-0.0222,0.0728,-0.1462,0.0482,-0.0591,0.0651,-0.0147,0.0473,-0.1172,0.0343,-0.0163,0.0538,-0.0417,0.0136,-0.09,0.0134,-0.0055,0.0621,-0.0887,0.0215,-0.0892,0.0583,-0.0137,0.0658,-0.077,0.0201,-0.0702,0.0698,-0.0123,0.066,-0.064,0.0276,-0.0576,0.0579,-0.0114,0.0638,-0.0586,0.0254,-0.0534,0.0367,-0.0152,0.0464,-0.0377,0.0213,-0.0473,0.0137,-0.0143,0.0388,-0.0215,0.0135,-0.0457,0.0111,-0.0089,0.0292,-0.0017,0.0081,-0.045,0.0062,-0.0036,0.0176,0,0.0111,-0.0442,0.0057,-0.0013,0.0034,-0.0001,0.0178,0,0.0085,-0.0353,0.0089,-0.0175,0.006,-0.0058,0.0208,0,0.0108,-0.0014,0.005,-0.0072,0.0166,-0.0375,0.0244,-0.0095,0.0144,-0.0072,0.0127,-0.0089,0.0172,-0.0101,0.0121,-0.0056,0.0075,-0.0099,0.0059,-0.0111,0.0061,-0.0104,0.0031,-0.0067,0.0077,-0.0097,0.0023,-0.007,0.0002,-0.0061,0.001,-0.0103,0,-0.0057,0,-0.005,0.001,-0.005,0.0015,-0.0026,0.002,-0.0026,0.0003,-0.0018,0.0013,-0.0015,0.0013,-0.0013,0.0014,-0.0011,0.0009,-0.0002,0.001,-0.0005,0.0012,-0.001,0.0012,-0.0006,0.001,0,0.0009,-0.0004,0.0016,-0.0005,0.0013,0,0.0007,0,0.001,0,0.0012,0,0.0012,0,0.0007,0,0.0007,0,0.0008,0,0.0006,-0.0001,0.0006,0,0.0005,0,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0005,0,-0.0005,0,-0.0006,0,-0.0007,0,-0.0006,0,-0.0004,0,-0.0004,0.0001,-0.0004,0.0002,-0.001,0,-0.0009,0,-0.0008,0,-0.0008,0,-0.0008,0,-0.0008,0,-0.0008,0,-0.0007,0.0003,-0.0008,0.0004,-0.0001,0.0007,0,0.001,0,0.0011,0,0.0012,0,0.0013,0,0.0011,0,0.0012,0,0.0006,0,0.0005,0,0.0004,0,0.0007,-0.0001,0.0006,-0.0005,0.0005,-0.0002,0.0004,-0.0002,0,-0.0004,0,-0.0006,0,-0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
تجربه همکاری با صدا و سیمای استان همدان ، فعالیت در عرصه دوبلاژ ، گویندگی تیزر و طرف قرارداد با آژانس های تبلیغاتی معتبر ، تهیه کنندگی و کارگردانی نمایشنامه های صوتی

تعرفه خدمات گویندگی امیرحسین شهپروصال

زبان/زمان انگلیسی پارسی
یک دقیقه
۵۰۰,۰۰۰ تومان
۵۰۰,۰۰۰ تومان
بیش از یک دقیقه
۷۵۰,۰۰۰ تومان
۷۵۰,۰۰۰ تومان

امتیاز کسب شده

سفارش موفق
0
در سانداسنپ
امتیاز
5
از 5 نمره

رضایت کاربران

میزان تسلط و حرفه
رضایت از سرعت تحویل
کیفیت فایل نهایی
نوع برخورد و مشتری مداری

لحن های قابل ارائه

این گوینده توانایی ضبط در لحن های درج شده را دارد.

موشن گرافیک
تلفن گویا
تیزر صوتی
تیزر ویدئویی
دکلمه
دوبله
محتوی آموزشی

زبان خدمات

این گوینده توانایی ضبط در زبان های ذکر شده در ذیل را دارد.

انگلیسی
پارسی

نمونه کارهای گویندگی امیرحسین شهپروصال

سفارش و یا نمونه کاری برای نمایش وجود ندارد

سفارش های ثبت شده برای این گوینده به دلیل عدم اجازه کارفرما قابل انتشار به عنوان نمونه کار نیستند. به همین دلیل نمونه کاری برای نمایش به عنوان نمونه کیفیت خدمات این گوینده وجود ندارد.

ممکن است گوینده سایر نمونه کارهای شخصی خود را در آینده به پروفایل خود اضافه نماید. میتوانید زمان دیگری مراجعه کنید