مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

پروفایل گویندگی آرمین افاضل

تسلط و حرفه
سرعت تحویل
کیفیت فایل
مشتری مداری
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0004,-0.0007,0,-0.0014,0,-0.0012,0.0002,-0.0013,0.0008,-0.0016,0.001,-0.001,0.0032,-0.0028,0.0123,-0.0042,0.0094,-0.004,0.0133,-0.0046,0.0095,-0.0098,0.0227,-0.0012,0.0242,-0.0192,0.0429,-0.0332,0.0255,-0.025,0.0367,-0.0462,0.0237,-0.0558,0.0724,-0.011,0.0234,-0.0677,0.0452,-0.022,0.0384,-0.0192,0.0572,-0.0378,0.0868,-0.0738,0.0575,-0.0612,0.0565,-0.0074,0.0518,-0.0299,0.0233,-0.0144,0.0437,-0.0286,0.0907,-0.0678,0.1071,-0.1077,0.1596,-0.1214,0.2345,-0.1235,0.1547,-0.09,0.1587,-0.1105,0.189,-0.1664,0.0834,-0.1009,0.1873,-0.1636,0.0781,-0.1289,0.0946,-0.125,0.082,-0.0973,0.1232,-0.1394,0.0821,-0.08,0.1001,-0.1198,0.0841,-0.1059,0.0624,-0.085,0.0462,-0.084,0.0556,-0.0666,0.0365,-0.0764,0.0455,-0.04,0.0159,-0.0216,0.0168,-0.041,0.0252,-0.0185,0.0191,-0.0434,0.0263,-0.0466,0.0264,-0.0032,0.0222,-0.0463,0.0289,-0.045,0.0232,-0.0461,0.0274,-0.0428,0.0216,-0.006,0.0192,-0.0286,0.0142,-0.0089,0.0153,-0.0199,0.008,-0.008,0.0106,-0.0145,0.0217,-0.0347,0.0287,-0.0239,0.0398,-0.0317,0.0417,-0.0338,0.0174,-0.0515,0.0385,-0.0224,0.0496,-0.0513,0.0136,-0.0483,0.0279,-0.0376,0.0474,-0.0512,0.0441,-0.0259,0.0317,-0.0461,0.0375,-0.0181,0.0404,-0.0466,0.0472,-0.0388,0.0245,-0.0427,0.0413,-0.0355,0.0205,-0.0053,0.015,-0.0198,0.0274,-0.0019,0.0402,-0.0086,0.0221,-0.0453,0.0293,-0.1147,0.0492,-0.0814,0.1107,-0.0082,0.1343,-0.0267,0.0946,-0.0844,0.0313,-0.0364,0.0803,-0.0672,0.0382,-0.11,0.0454,-0.0845,0.0422,-0.0778,0.0658,-0.0456,0.0713,-0.0559,0.0932,-0.02,0.0533,-0.024,0.0238,-0.0282,0.0393,-0.0265,0.0324,-0.0511,0.0164,-0.0207,0.0179,-0.0089,0.0044,-0.0124,0.0234,-0.0227,0.0343,-0.0407,0.0361,-0.0571,0.035,-0.0645,0.0386,-0.0976,0.0429,-0.0382,0.0583,-0.1072,0.0403,-0.0985,0.058,-0.1071,0.0548,-0.1016,0.0454,-0.1133,0.0366,-0.112,0.0531,-0.0995,0.0428,-0.095,0.0566,-0.0963,0.0546,-0.0738,0.0555,-0.1116,0.0933,-0.1082,0.0617,-0.0876,0.1121,-0.1011,0.0455,-0.0969,0.0742,-0.092,0.0625,-0.098,0.0875,-0.0962,0.0868,-0.0993,0.1038,-0.0986,0.0504,-0.0754,0.0905,-0.0894,0.0391,-0.0706,0.0826,-0.0905,0.0748,-0.0894,0.0555,-0.0716,0.0712,-0.0792,0.0704,-0.0774,0.0894,-0.095,0.0688,-0.0865,0.0667,-0.0867,0.0523,-0.0967,0.0533,-0.0872,0.0565,-0.081,0.0547,-0.0497,0.0134,-0.0107,0.0084,-0.0129,0.0164,-0.0044,0.0174,-0.0012,0.0048,-0.0084,0.0003,-0.0068,0.0079,-0.0024,0.0068,-0.0014,0.0029,-0.0053,0.0018,-0.0024,0.003,0,0.0032,-0.0051,0.0012,-0.007,0.0012,-0.0081,0.0008,-0.0071,0.0043,-0.0122,0.0045,-0.0001,0.0047,-0.0046,0.0033,-0.0042,0.0048,0,0.006,0,0.0054,0,0.0034,0,0.0028,0,0.002,-0.0004,0,-0.0011,0,-0.0015,0,-0.002,0,-0.0038,0,-0.0042,0,-0.0042,0,-0.0035,0,-0.0023,0.0005,-0.0014,0.001,0,0.0013,-0.0001,0.0016,0,0.0021,0,0.0018,-0.0005,0.0013,-0.0006,0.0012,-0.0008,0.001,-0.0006,0.0019,0,0.0016,0,0.0012,0,0.0011,-0.001,0.0005,-0.0016,0.0005,-0.0011,0.001,-0.0007,0.0009,-0.0008,0.0009,-0.0006,0.0013,0,0.0018,0,0.0014,0,0.0014,-0.0001,0.0013,-0.0005,0.0012,-0.0015,0.0009,-0.0006,0.0011,-0.0008,0.0007,-0.001,0.0008,-0.001,0.001,-0.0016,0.0016,-0.0024,0.0016,-0.0034,0.0012,-0.0026,0.0043,-0.0042,0.0026,-0.0047,0.003,-0.0025,0.0023,-0.0023,0.0022,-0.0007,0.0006,-0.0013,0,-0.0013,0,-0.0011,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0003,0,0.0003,0,0.0002,0,0.0002,0,0.0001,-0.0002,0,-0.0003,0,-0.0003,0.0027,-0.0021,0.0046,-0.0046,0.0058,-0.005,0.0331,-0.0313,0.0104,-0.0027,0.0169,-0.0208,0.0113,-0.0397,0.017,-0.0142,0.0417,-0.044,0.0178,-0.0191,0.0626,-0.0673,0.0624,-0.064,0.0445,-0.0383,0.1395,-0.1158,0.1157,-0.107,0.0624,-0.0675,0.0971,-0.0796,0.1038,-0.1018,0.1066,-0.2175,0.2073,-0.195,0.0991,-0.0998,0.0992,-0.0616,0.0905,-0.0886,0.1708,-0.1172,0.1072,-0.0691,0.0486,-0.0835,0.0277,-0.0331,0.0165,-0.0366,0.0269,-0.0463,0.0189,0,0.0145,-0.0364,0.0123,-0.0227,0.0145,-0.0251,0.0062,-0.0197,0.0127,-0.0135,0.0065,-0.0181,0.0117,-0.0013,0.0109,-0.0165,0.0112,0,0.0113,-0.0182,0.0079,-0.0086,0.0104,-0.0166,0.0072,-0.0143,0.0087,-0.0172,0.0095,-0.018,0.0127,-0.004,0.0126,-0.0305,0.0303,-0.0332,0.0748,-0.0775,0.1003,-0.0797,0.0705,-0.0617,0.1019,-0.085,0.0626,-0.0334,0.0617,-0.0551,0.0298,-0.0813,0.047,-0.0379,0.1326,-0.0439,0.0436,-0.0512,0.0168,-0.0747,0.0977,-0.0691,0.0484,-0.0776,0.081,-0.0383,0.0413,-0.0576,0.0229,-0.0122,0.0327,-0.0376,0.0135,-0.0161,0.0215,-0.0258,0.0169,-0.0219,0.0159,-0.0023,0.0161,-0.0247,0.0233,-0.0411,0.0464,-0.0513,0.0598,-0.0692,0.0432,-0.059,0.05,-0.0925,0.0302,-0.0903,0.042,-0.0671,0.0353,-0.022,0.0327,-0.0559,0.0312,-0.0539,0.0316,-0.0576,0.027,-0.0601,0.0329,-0.0565,0.0443,-0.0522,0.0394,-0.049,0.0358,-0.0546,0.0364,-0.0591,0.0416,-0.0586,0.0468,-0.0699,0.0564,-0.0541,0.0407,-0.041,0.0397,-0.0453,0.0464,-0.0532,0.0482,-0.0514,0.0421,-0.0447,0.0326,-0.0428,0.0317,-0.0464,0.0305,-0.0457,0.0309,-0.0388,0.0292,-0.0331,0.0265,-0.0278,0.023,-0.0251,0.019,-0.0283,0.018,-0.023,0.0155,-0.0151,0.0105,-0.0193,0.0143,-0.0262,0.03,-0.0714,0.0806,-0.1123,0.1059,-0.1038,0.1211,-0.1183,0.1296,-0.1256,0.2019,-0.1374,0.2612,-0.1886,0.225,-0.1717,0.1115,-0.1294,0.2417,-0.2501,0.1654,-0.1639,0.1699,-0.1956,0.1929,-0.1354,0.1416,-0.1557,0.0217,-0.0258,0.0313,-0.0489,0.0346,-0.0362,0.0311,-0.0355,0.0301,-0.0294,0.0229,-0.0366,0.0282,-0.0261,0.0195,-0.0238,0.018,-0.0223,0.0111,-0.0229,0.0157,-0.0237,0.016,-0.0233,0.0194,-0.0259,0.018,-0.0488,0.0354,-0.0743,0.0544,-0.0279,0.0937,-0.0863,0.0649,-0.0955,0.1011,-0.0892,0.0965,-0.1002,0.0922,-0.1064,0.106,-0.1182,0.1487,-0.1221,0.0648,-0.1375,0.1031,-0.115,0.0941,-0.1222,0.0836,-0.1026,0.0636,-0.1173,0.0463,-0.0878,0.04,-0.0612,0.0602,-0.067,0.0614,-0.0609,0.026,-0.0485,0.0451,-0.0621,0.0192,-0.0293,0.0613,-0.0775,0.0787,-0.0549,0.0554,-0.1019,0.0304,-0.024,0.0398,-0.0374,0.0447,-0.0623,0.0397,-0.0472,0.0413,-0.0635,0.057,-0.0724,0.0726,-0.0811,0.0733,-0.0944,0.0868,-0.0948,0.1003,-0.0701,0.1117,-0.0844,0.1133,-0.1013,0.1065,-0.1027,0.0767,-0.1045,0.0918,-0.0887,0.0936,-0.0871,0.0934,-0.0954,0.0895,-0.0826,0.0895,-0.1025,0.0822,-0.1048,0.0877,-0.0991,0.0815,-0.0872,0.0731,-0.0644,0.0724,-0.0353,0.0637,-0.0719,0.0504,-0.0863,0.0614,-0.0702,0.0613,-0.0512,0.0364,-0.0364,0.0273,-0.036,0.0104,-0.0163,0.0127,-0.0064,0.0092,-0.0094,0.0142,-0.0098,0.0107,-0.0084,0.0072,-0.0075,0.0053,-0.0069,0.0064,-0.0086,0.0053,-0.0088,0.0057,-0.0064,0.0032,-0.0075,0.0063,-0.0015,0.004,-0.0027,0.0029,-0.0031,0.003,-0.0033,0.0028,-0.0029,0.0019,-0.0024,0.0019,-0.0023,0.0056,-0.0013,0.0038,-0.0024,0.0056,-0.0138,0.002,-0.0101,0.0047,-0.015,0.0022,-0.009,0.0291,-0.0193,0.0399,-0.0406,0.041,-0.0599,0.0418,-0.0664,0.0393,-0.0535,0.0392,-0.0633,0.0435,-0.0365,0.0526,-0.0656,0.0463,-0.0678,0.0448,-0.0723,0.0475,-0.0711,0.0588,-0.0716,0.0536,-0.0624,0.0458,-0.0682,0.042,-0.0856,0.0376,-0.0661,0.0383,-0.0259,0.0272,-0.0386,0.0475,-0.0627,0.055,-0.0685,0.0577,-0.0633,0.0473,-0.0994,0.0535,-0.1013,0.0586,-0.0904,0.0532,-0.0827,0.0472,-0.0743,0.0364,-0.0813,0.0378,-0.0796,0.025,-0.0562,0.0353,-0.0457,0.0478,-0.0714,0.028,-0.0574,0.0412,-0.0678,0.0401,-0.065,0.0379,-0.0515,0.0424,-0.0591,0.0362,-0.0468,0.0373,-0.0417,0.0356,-0.0433,0.0338,-0.0466,0.0338,-0.042,0.0334,-0.0396,0.0368,-0.0385,0.0359,-0.0387,0.0348,-0.0379,0.0345,-0.0399,0.0349,-0.0409,0.0318,-0.0414,0.0286,-0.0437,0.0306,-0.0457,0.0295,-0.0452,0.0304,-0.043,0.0333,-0.0457,0.0382,-0.0442,0.0404,-0.0482,0.0456,-0.0481,0.0474,-0.0489,0.0442,-0.0512,0.0429,-0.0528,0.0438,-0.0606,0.0416,-0.0819,0.1045,-0.1235,0.0362,-0.0991,0.1719,-0.1018,0.1181,-0.1343,0.0731,-0.0846,0.1917,-0.1573,0.1653,-0.155,0.1626,-0.1419,0.1959,-0.1919,0.2188,-0.1578,0.2124,-0.1228,0.0564,-0.0881,0.0634,-0.0836,0.1153,-0.0675,0.0776,-0.1071,0.0773,-0.1205,0.0976,-0.1382,0.0736,-0.1001,0.0256,-0.0604,0.027,-0.0237,0.0191,-0.0278,0.0296,-0.0252,0.0782,-0.0702,0.0451,-0.0784,0.0449,-0.0359,0.0252,-0.0221,0.0215,-0.0187,0.0214,-0.0299,0.0175,-0.0257,0.017,-0.0114,0.0093,-0.0073,0.0024,-0.0055,0.0121,-0.0091,0.0082,-0.0104,0.0129,-0.0101,0.0054,-0.016,0.0204,-0.0395,0.03,-0.0262,0.0379,-0.0312,0.0584,-0.0219,0.0291,-0.029,0.0153,-0.0217,0.0306,-0.0341,0.0346,-0.0518,0.0515,-0.0411,0.0601,-0.0766,0.0883,-0.0805,0.1405,-0.1322,0.1527,-0.1476,0.0957,-0.1079,0.0498,-0.0862,0.0798,-0.0821,0.0789,-0.0945,0.1143,-0.1066,0.1291,-0.0809,0.0256,-0.0327,0.0586,-0.0434,0.0472,-0.0684,0.0676,-0.0587,0.083,-0.0718,0.1203,-0.0666,0.0702,-0.0824,0.1011,-0.1013,0.0823,-0.1034,0.118,-0.0727,0.0415,-0.0602,0.0515,-0.0641,0.082,-0.0648,0.0868,-0.0874,0.0994,-0.0901,0.1103,-0.1083,0.1024,-0.1107,0.052,-0.0888,0.0404,-0.0539,0.0247,-0.0354,0.0327,-0.0273,0.0258,-0.0299,0.0167,-0.0283,0.0245,-0.0273,0.0217,-0.0297,0.0204,-0.0259,0.0171,-0.0219,0.019,-0.0177,0.0165,-0.0232,0.0109,-0.0175,0.0121,-0.0112,0.0186,-0.0605,0.0647,-0.1015,0.1061,-0.0983,0.102,-0.1006,0.0819,-0.0734,0.0517,-0.1096,0.0997,-0.1453,0.1047,-0.145,0.1458,-0.0886,0.1002,-0.063,0.0864,-0.084,0.0605,-0.0796,0.0633,-0.0589,0.0673,-0.0587,0.0666,-0.0895,0.0786,-0.1148,0.087,-0.0586,0.0686,-0.0933,0.0512,-0.0962,0.0671,-0.1182,0.0513,-0.1038,0.0421,-0.1058,0.0336,-0.0799,0.0385,-0.0718,0.0357,-0.0371,0.0228,-0.0428,0.0307,-0.0446,0.0252,-0.0504,0.0311,-0.0197,0.0335,-0.05,0.0199,-0.0433,0.0257,-0.0103,0.0236,-0.037,0.028,-0.0405,0.0533,-0.0921,0.089,-0.0384,0.0732,-0.118,0.0955,-0.1066,0.0723,-0.1167,0.0682,-0.0616,0.0899,-0.1058,0.094,-0.0957,0.0639,-0.1007,0.0732,-0.0431,0.0426,-0.0789,0.0421,-0.0772,0.029,-0.0255,0.0163,-0.0178,0.0174,-0.0333,0.0137,-0.0291,0.0137,-0.0044,0.0143,-0.0259,0.01,-0.0158,0.0234,-0.0221,0.0286,-0.0466,0.0578,-0.0827,0.0509,-0.0666,0.0566,-0.0315,0.0894,-0.1067,0.0827,-0.1021,0.056,-0.084,0.0749,-0.0541,0.0608,-0.0828,0.0662,-0.0756,0.0614,-0.0322,0.0506,-0.0657,0.0271,-0.077,0.0283,-0.0377,0.0248,-0.0411,0.0192,-0.0575,0.0489,-0.0674,0.0593,-0.0935,0.0439,-0.074,0.0334,-0.0608,0.0364,-0.0631,0.0142,-0.0449,0.0561,-0.0253,0.0551,-0.0358,0.0691,-0.0381,0.0654,-0.029,0.0527,-0.0485,0.0409,-0.0483,0.0236,-0.0464,0.0302,-0.0314,0.0411,-0.0435,0.0163,-0.0212,0.0213,-0.033,0.0364,-0.0694,0.0986,-0.0789,0.0637,-0.1103,0.0444,-0.1081,0.1376,-0.1197,0.0725,-0.078,0.0771,-0.0992,0.053,-0.0167,0.0265,-0.0665,0.0433,-0.0623,0.0491,-0.0356,0.0193,-0.0332,0.0223,-0.0332,0.0211,-0.0155,0.0187,-0.02,0.0185,-0.0031,0.011,-0.0187,0.0076,-0.0094,0.0107,-0.0114,0.0068,-0.011,0.0089,-0.015,0.0093,-0.0164,0.016,-0.0155,0.0273,-0.0447,0.0305,-0.0691,0.0529,-0.071,0.0755,-0.0743,0.0819,-0.0413,0.0453,-0.0923,0.0577,-0.0967,0.0805,-0.0809,0.0676,-0.0761,0.0503,-0.0729,0.1055,-0.0664,0.1234,-0.1027,0.0671,-0.0654,0.0871,-0.0927,0.1105,-0.0874,0.0681,-0.0653,0.0917,-0.0676,0.0817,-0.0806,0.0646,-0.0769,0.0935,-0.0689,0.0997,-0.0667,0.1106,-0.084,0.1006,-0.1028,0.0995,-0.0944,0.1744,-0.108,0.1896,-0.1391,0.1905,-0.1507,0.1244,-0.0844,0.1158,-0.0739,0.1304,-0.1489,0.1654,-0.1375,0.091,-0.104,0.1306,-0.1242,0.153,-0.119,0.1091,-0.0978,0.1396,-0.1139,0.0534,-0.0694,0.0652,-0.1026,0.081,-0.0947,0.0371,-0.0798,0.0434,-0.0708,0.042,-0.0801,0.0479,-0.0584,0.0179,-0.0215,0.0148,-0.0265,0.0111,-0.0165,0.0133,-0.0125,0.008,-0.0078,0.0075,-0.0055,0.0044,-0.0098,0.0051,-0.007,0.0076,-0.0101,0.008,-0.0066,0.0061,-0.0022,0.0038,-0.0027,0.002,-0.0032,0.0084,-0.0012,0.0148,-0.01,0.0179,-0.0483,0.0385,-0.0791,0.0758,-0.0975,0.0688,-0.1093,0.1019,-0.1317,0.1071,-0.0879,0.0793,-0.0894,0.0766,-0.1173,0.0862,-0.0544,0.0819,-0.0901,0.1174,-0.0857,0.0526,-0.0578,0.126,-0.0657,0.0555,-0.0723,0.0729,-0.0722,0.0569,-0.0673,0.0777,-0.0774,0.054,-0.0826,0.0692,-0.0694,0.1084,-0.0593,0.053,-0.0728,0.0627,-0.0556,0.0441,-0.1057,0.1538,-0.0961,0.042,-0.0999,0.0629,-0.0979,0.0489,-0.1063,0.0635,-0.0709,0.0522,-0.1074,0.0476,-0.0297,0.0953,-0.0883,0.0695,-0.0918,0.0395,-0.0442,0.0427,-0.0612,0.0528,-0.0158,0.0405,-0.0541,0.0404,-0.0603,0.0276,-0.0225,0.0072,-0.0084,0.0098,-0.0021,0.0126,-0.0264,0.0237,-0.0353,0.0172,-0.0109,0.0175,-0.0206,0.0108,-0.0168,0.0101,-0.0205,0.0082,-0.0175,0.0186,-0.0083,0.0035,-0.0076,0.0029,-0.0015,0.003,-0.0026,0.0042,-0.0042,0.0021,-0.0009,0.0017,-0.0013,0.0015,-0.0011,0.0103,-0.009,0.0084,-0.0004,0.0117,-0.0072,0.0138,-0.0106,0.0157,-0.0218,0.0108,-0.0187,0.0175,-0.0193,0.0147,-0.0264,0.0218,-0.03,0.0269,-0.0317,0.0305,-0.0366,0.0318,-0.0387,0.0239,-0.0417,0.0228,-0.042,0.0372,-0.0551,0.047,-0.0517,0.0146,-0.0377,0.0329,-0.0415,0.0317,-0.0206,0.0314,-0.0371,0.0344,-0.0422,0.0184,-0.0206,0.0142,-0.0344,0.0167,-0.0171,0.0157,-0.0001,0.0095,-0.0241,0.0181,-0.0232,0.0252,-0.0157,0.0494,-0.0565,0.038,-0.0694,0.0467,-0.0928,0.0531,-0.0898,0.0601,-0.0935,0.0487,-0.0957,0.0543,-0.0962,0.0651,-0.0887,0.079,-0.0894,0.0804,-0.0713,0.0462,-0.0797,0.053,-0.0433,0.0394,-0.061,0.0486,-0.0592,0.044,-0.0591,0.0441,-0.069,0.0469,-0.0564,0.0399,-0.0256,0.0376,-0.0658,0.0465,-0.0486,0.041,-0.0176,0.025,-0.0658,0.0433,-0.0181,0.0164,-0.0503,0.0296,-0.0265,0.0354,-0.0434,0.0142,-0.0316,0.019,-0.0335,0.0168,-0.0248,0.0232,-0.0146,0.0095,-0.0191,0.0167,-0.0176,0.0083,-0.015,0.0175,-0.0147,0.0103,-0.0104,0.0166,-0.012,0.0166,-0.0092,0.013,-0.009,0.0145,-0.0043,0.0012,-0.0092,0.0157,-0.0038,0,-0.0053,0.0164,-0.0091,0.009,-0.0043,0.0023,-0.0052,0.0143,-0.0034,0,-0.0029,0.0089,-0.0057,0.0082,-0.0029,0,-0.0046,0.004,-0.0009,0.0018,-0.003,0.0014,-0.0032,0.0023,0,0.0052,-0.0021,0.0016,-0.0022,0.0022,-0.0018,0,-0.0027,0.0022,-0.0026,0.0022,-0.0021,0.0011,-0.0015,0.0024,-0.0003,0.0008,-0.0012,0.0014,-0.0006,0.0009,-0.0006,0.0012,-0.0003,0.0004,-0.0005,0.0007,-0.0008,0.0002,-0.0008,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0003,0,-0.0004,0,-0.0006,0,-0.0005,0.0001,-0.0001,0.0003,0,0.0004,0,0.0004,0,0.0004,0,0.0002,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0003,0,-0.0003,0,-0.0003,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
گوینده و دوبلور با ۹ سابقه سال همکاری با برند های معتبر از جمله اسنپ مارکت ،اسنوا ، بیمه ایران ، بیمه بازار ، کسرا ،تپسی

تعرفه خدمات گویندگی آرمین افاضل

زبان/زمان پارسی
یک دقیقه
۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
بیش از یک دقیقه
۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

امتیاز کسب شده

سفارش موفق
1
در سانداسنپ
امتیاز
5
از 5 نمره

رضایت کاربران

میزان تسلط و حرفه
رضایت از سرعت تحویل
کیفیت فایل نهایی
نوع برخورد و مشتری مداری

لحن های قابل ارائه

این گوینده توانایی ضبط در لحن های درج شده را دارد.

محتوی آموزشی
دوبله
پادکست
دکلمه
تیزر ویدئویی
تیزر صوتی
تلفن گویا
موشن گرافیک

زبان خدمات

این گوینده توانایی ضبط در زبان های ذکر شده در ذیل را دارد.

پارسی

نمونه کارهای گویندگی آرمین افاضل

سفارش و یا نمونه کاری برای نمایش وجود ندارد

سفارش های ثبت شده برای این گوینده به دلیل عدم اجازه کارفرما قابل انتشار به عنوان نمونه کار نیستند. به همین دلیل نمونه کاری برای نمایش به عنوان نمونه کیفیت خدمات این گوینده وجود ندارد.

ممکن است گوینده سایر نمونه کارهای شخصی خود را در آینده به پروفایل خود اضافه نماید. میتوانید زمان دیگری مراجعه کنید