مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

پروفایل گویندگی بیتا اسدی

تسلط و حرفه
سرعت تحویل
کیفیت فایل
مشتری مداری
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0009,-0.0017,0.0043,-0.0025,0.0034,-0.0087,0.0111,-0.0088,0.0124,-0.0229,0.0203,-0.0467,0.0339,-0.0123,0.0519,-0.0234,0.0566,-0.048,0.0749,-0.0317,0.0709,-0.0372,0.0553,-0.0717,0.0249,-0.0912,0.0835,-0.1094,0.1247,-0.0972,0.106,-0.163,0.1624,-0.1343,0.235,-0.1533,0.2337,-0.1408,0.3002,-0.2584,0.276,-0.2127,0.1669,-0.2073,0.3012,-0.3639,0.27,-0.1633,0.4039,-0.4777,0.203,-0.151,0.2122,-0.3218,0.3224,-0.161,0.1908,-0.156,0.2437,-0.1852,0.204,-0.1786,0.2576,-0.3238,0.246,-0.1926,0.1288,-0.078,0.0306,-0.102,0.0291,-0.0391,0.1552,-0.2652,0.5061,-0.4574,0.5135,-0.6054,0.5329,-0.4954,0.6882,-0.4044,0.5882,-0.4044,0.5769,-0.5506,0.8639,-0.5292,0.7886,-0.2214,0.5867,-0.3217,0.4154,-0.2831,0.4868,-0.2993,0.5994,-0.3095,0.3405,-0.2244,0.5358,-0.2353,0.5266,-0.2057,0.3775,-0.1449,0.3634,-0.225,0.5072,-0.1998,0.4077,-0.2608,0.4201,-0.302,0.4455,-0.2573,0.2018,-0.3416,0.3941,-0.1919,0.2138,-0.3496,0.2636,-0.1976,0.1778,-0.2135,0.1377,-0.169,0.1722,-0.2442,0.1815,-0.2296,0.1764,-0.2108,0.1894,-0.214,0.1858,-0.205,0.1818,-0.2224,0.1567,-0.1849,0.1614,-0.1646,0.1525,-0.1199,0.1385,-0.1008,0.1174,-0.1043,0.1122,-0.0943,0.0886,-0.0806,0.0679,-0.074,0.0654,-0.072,0.0654,-0.0691,0.0602,-0.0597,0.0865,-0.1158,0.1385,-0.1876,0.157,-0.2447,0.2165,-0.2404,0.1356,-0.2792,0.1977,-0.3055,0.2834,-0.2387,0.1978,-0.3003,0.1697,-0.2509,0.1489,-0.2316,0.1625,-0.3373,0.2031,-0.3475,0.2268,-0.3533,0.2079,-0.3105,0.2313,-0.2656,0.1921,-0.2571,0.2008,-0.2749,0.1942,-0.2582,0.1705,-0.1844,0.1585,-0.1171,0.1239,-0.096,0.0548,-0.0391,0.0632,-0.0428,0.0414,-0.0361,0.0425,-0.0717,0.068,-0.064,0.1128,-0.0343,0.0695,-0.0958,0.0499,-0.0997,0.1178,-0.1096,0.1292,-0.0661,0.102,-0.0865,0.1187,-0.0793,0.0996,-0.075,0.1508,-0.1493,0.0384,-0.0324,0.0833,-0.0802,0.0951,-0.1451,0.1237,-0.1139,0.0859,-0.1049,0.1065,-0.055,0.0461,-0.0496,0.021,-0.0278,0.015,-0.0477,0.0217,-0.0176,0.0049,-0.0098,0.0059,-0.0077,0.0069,-0.0049,0.0034,-0.0045,0.009,-0.0179,0.0788,-0.102,0.0977,-0.1355,0.107,-0.1142,0.0983,-0.1734,0.1458,-0.1685,0.1391,-0.1529,0.1154,-0.1838,0.1281,-0.2177,0.2187,-0.1835,0.1469,-0.2123,0.1598,-0.2308,0.1434,-0.2713,0.2121,-0.2012,0.1899,-0.2553,0.1819,-0.2407,0.17,-0.1752,0.1644,-0.1555,0.1341,-0.1408,0.1349,-0.174,0.102,-0.1854,0.0998,-0.1489,0.0902,-0.1904,0.1143,-0.1113,0.0978,-0.077,0.1137,-0.0821,0.0708,-0.075,0.1091,-0.1058,0.0872,-0.0845,0.0577,-0.0992,0.1107,-0.0752,0.2087,-0.1288,0.085,-0.1135,0.0909,-0.1139,0.137,-0.0796,0.1432,-0.0915,0.0745,-0.104,0.1948,-0.1075,0.1274,-0.064,0.0542,-0.1123,0.1395,-0.1127,0.114,-0.0952,0.0781,-0.0874,0.0437,-0.0637,0.0081,-0.0173,0.0138,-0.0214,0.0107,-0.0136,0.0064,-0.0081,0.0066,-0.0065,0.003,-0.0033,0.0029,-0.0029,0.0035,-0.0033,0.0026,-0.0026,0.0013,-0.001,0.0013,-0.0013,0.0011,-0.0015,0.0014,-0.0009,0.0006,-0.001,0.001,-0.0009,0.0006,-0.0005,0.0007,-0.0011,0.0006,-0.0011,0.0012,-0.0003,0.0036,-0.0033,0.0043,-0.0076,0.0034,-0.0042,0.0031,-0.004,0.006,-0.001,0.0023,-0.0045,0.0031,-0.0038,0.0022,-0.0064,0.0019,-0.0004,0.0028,-0.0011,0.0014,-0.0016,0.0013,-0.0009,0.0005,-0.0009,0.0008,-0.0009,0.0008,-0.0007,0.0007,-0.0005,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0005,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0006,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0033,-0.005,0.0003,-0.0012,0.0009,-0.0006,0.0011,-0.0009,0.014,-0.0422,0.0219,-0.012,0.0313,-0.0537,0.2679,-0.4108,0.2108,-0.2936,0.5469,-0.2533,0.1999,-0.2924,0.3865,-0.1609,0.2822,-0.1347,0.216,-0.2513,0.3479,-0.1655,0.2693,-0.1706,0.3088,-0.1963,0.3619,-0.1874,0.2288,-0.285,0.3624,-0.2358,0.4534,-0.2314,0.3478,-0.3727,0.3298,-0.1452,0.4971,-0.318,0.5022,-0.3176,0.3158,-0.188,0.2817,-0.2133,0.2404,-0.2186,0.2256,-0.2427,0.2532,-0.2403,0.2539,-0.2253,0.2259,-0.2139,0.22,-0.2201,0.2591,-0.2237,0.2518,-0.2552,0.2511,-0.2485,0.2613,-0.2275,0.2447,-0.2348,0.2177,-0.2233,0.2262,-0.2228,0.2419,-0.2162,0.2373,-0.2265,0.2246,-0.2296,0.2296,-0.2333,0.2316,-0.2074,0.2238,-0.2325,0.2452,-0.2307,0.2772,-0.2564,0.3339,-0.3239,0.5398,-0.3163,0.6336,-0.4161,0.4687,-0.3355,0.3166,-0.3185,0.3612,-0.2144,0.4309,-0.3045,0.4126,-0.3167,0.4044,-0.2656,0.3767,-0.2155,0.3804,-0.2006,0.4086,-0.2008,0.3269,-0.2085,0.2758,-0.2104,0.2883,-0.1864,0.3284,-0.2357,0.4673,-0.2759,0.2388,-0.2281,0.3489,-0.216,0.3759,-0.2297,0.2539,-0.1719,0.0802,-0.1085,0.076,-0.0788,0.0676,-0.0507,0.0633,-0.0585,0.0557,-0.0482,0.0472,-0.0387,0.1322,-0.1573,0.2963,-0.2566,0.3669,-0.3379,0.3677,-0.356,0.37,-0.3711,0.4026,-0.3955,0.4129,-0.4206,0.4287,-0.4062,0.4052,-0.3962,0.4091,-0.4023,0.3952,-0.4113,0.4082,-0.3909,0.3833,-0.3629,0.3852,-0.3633,0.3797,-0.35,0.3579,-0.3853,0.4233,-0.3799,0.4363,-0.4024,0.406,-0.4403,0.386,-0.4236,0.3628,-0.3097,0.2825,-0.26,0.1907,-0.2151,0.1915,-0.1855,0.2025,-0.175,0.2085,-0.2025,0.1964,-0.2061,0.1731,-0.18,0.1632,-0.1366,0.1349,-0.1339,0.1143,-0.1323,0.1302,-0.1216,0.135,-0.1273,0.152,-0.1593,0.1994,-0.1648,0.2136,-0.2129,0.2429,-0.2433,0.2564,-0.2384,0.3291,-0.2411,0.3783,-0.2685,0.3309,-0.2877,0.4763,-0.3114,0.4534,-0.2446,0.4704,-0.2539,0.4259,-0.2356,0.4718,-0.2765,0.4427,-0.2842,0.3569,-0.2641,0.4551,-0.2389,0.3927,-0.1931,0.404,-0.2029,0.4119,-0.2291,0.3625,-0.2128,0.323,-0.1999,0.2566,-0.1728,0.0951,-0.1068,0.1038,-0.1222,0.0581,-0.0728,0.0313,-0.0311,0.0241,-0.0253,0.0259,-0.027,0.0249,-0.0261,0.0182,-0.0235,0.0222,-0.0232,0.0249,-0.0249,0.0242,-0.0177,0.0206,-0.0167,0.0139,-0.0121,0.0279,-0.012,0.0435,-0.0283,0.2318,-0.2021,0.3329,-0.2711,0.3162,-0.3003,0.3174,-0.2978,0.2923,-0.319,0.3178,-0.3537,0.3641,-0.3568,0.3948,-0.3533,0.4001,-0.3398,0.3524,-0.3215,0.2354,-0.3216,0.2556,-0.3456,0.2438,-0.3419,0.2616,-0.302,0.274,-0.3414,0.279,-0.3475,0.2517,-0.3235,0.2651,-0.311,0.2436,-0.2486,0.1906,-0.218,0.1684,-0.2048,0.0864,-0.0961,0.1238,-0.1073,0.0988,-0.1259,0.1781,-0.0699,0.0801,-0.0575,0.082,-0.136,0.081,-0.0688,0.1048,-0.0471,0.0558,-0.1206,0.1464,-0.1391,0.1394,-0.0773,0.0455,-0.1278,0.1012,-0.1556,0.1311,-0.1707,0.161,-0.2376,0.1863,-0.2443,0.1978,-0.2946,0.2648,-0.3287,0.3103,-0.3457,0.3425,-0.3583,0.2058,-0.336,0.3334,-0.3714,0.3605,-0.4524,0.3416,-0.3831,0.3945,-0.3748,0.3862,-0.3173,0.3894,-0.3953,0.3858,-0.399,0.2596,-0.2369,0.3162,-0.3535,0.3389,-0.33,0.2992,-0.2804,0.1536,-0.2326,0.1663,-0.233,0.1578,-0.1968,0.0694,-0.1212,0.0464,-0.0203,0.0281,-0.0244,0.0263,-0.0186,0.0155,-0.0144,0.0143,-0.0205,0.0193,-0.0122,0.0195,-0.0197,0.0126,-0.0184,0.01,-0.0075,0.0161,-0.013,0.0077,-0.0089,0.0089,-0.006,0.0063,-0.0047,0.0017,-0.002,0.0032,-0.0025,0.0016,-0.0025,0.0028,-0.0017,0.0037,-0.003,0.0102,-0.0077,0.015,-0.0249,0.0515,-0.0139,0.0164,-0.0504,0.0194,-0.0279,0.0337,-0.0452,0.0436,-0.0565,0.0453,-0.0508,0.0322,-0.0484,0.0306,-0.0428,0.0272,-0.0267,0.1092,-0.0813,0.193,-0.1363,0.1931,-0.1577,0.1987,-0.1896,0.2185,-0.177,0.2803,-0.1989,0.2877,-0.1637,0.2759,-0.1595,0.2222,-0.2104,0.2028,-0.207,0.2204,-0.2057,0.3391,-0.1611,0.2625,-0.1886,0.2471,-0.2064,0.2663,-0.2333,0.1464,-0.1415,0.0957,-0.1347,0.0992,-0.1622,0.1184,-0.1722,0.1393,-0.1882,0.2016,-0.2292,0.1958,-0.2634,0.2077,-0.2491,0.1971,-0.2389,0.1943,-0.2301,0.1954,-0.2513,0.2251,-0.2462,0.2458,-0.2452,0.242,-0.2634,0.2441,-0.2672,0.2539,-0.2611,0.2641,-0.2744,0.2662,-0.2641,0.2762,-0.2871,0.2978,-0.3103,0.2556,-0.2399,0.2977,-0.3006,0.2958,-0.2916,0.2968,-0.314,0.3092,-0.3134,0.3347,-0.3391,0.3337,-0.3138,0.3103,-0.3155,0.2876,-0.2845,0.2714,-0.2824,0.2793,-0.2846,0.2921,-0.2988,0.2901,-0.3151,0.32,-0.3182,0.3308,-0.3293,0.3301,-0.3134,0.3256,-0.3297,0.3163,-0.3142,0.326,-0.3338,0.3165,-0.3221,0.324,-0.3605,0.3986,-0.3568,0.4033,-0.2586,0.2687,-0.1848,0.272,-0.185,0.2088,-0.1443,0.245,-0.1816,0.1826,-0.1699,0.2438,-0.162,0.2431,-0.1754,0.124,-0.1271,0.2346,-0.1747,0.2276,-0.1617,0.1422,-0.1126,0.2716,-0.2072,0.2555,-0.1778,0.2206,-0.2095,0.3016,-0.2216,0.1554,-0.1495,0.2943,-0.2371,0.2701,-0.188,0.1274,-0.0986,0.2625,-0.2104,0.3413,-0.2319,0.2163,-0.1977,0.1836,-0.1432,0.2094,-0.1451,0.2482,-0.1728,0.2657,-0.2054,0.27,-0.2019,0.2133,-0.1944,0.2072,-0.1939,0.1193,-0.0945,0.0645,-0.0845,0.0544,-0.0497,0.0289,-0.019,0.0082,-0.0162,0.0131,-0.0212,0.0132,-0.023,0.0633,-0.0096,0.0132,-0.0114,0.0139,-0.0352,0.0622,-0.0396,0.0721,-0.0851,0.0847,-0.1655,0.0359,-0.0638,0.0414,-0.0311,0.1895,-0.1698,0.1912,-0.2347,0.2259,-0.2452,0.2608,-0.3045,0.3089,-0.343,0.285,-0.2992,0.295,-0.3395,0.326,-0.2785,0.3017,-0.2935,0.3521,-0.3033,0.2427,-0.2445,0.2683,-0.2529,0.3047,-0.2573,0.2868,-0.2607,0.2331,-0.2018,0.2692,-0.2109,0.2779,-0.2557,0.2725,-0.2709,0.276,-0.3014,0.2988,-0.288,0.3145,-0.3338,0.261,-0.3116,0.1847,-0.2983,0.2395,-0.3429,0.2254,-0.2924,0.1557,-0.2746,0.1555,-0.2833,0.1436,-0.196,0.1238,-0.062,0.063,-0.0755,0.0585,-0.0837,0.0662,-0.0668,0.0552,-0.0523,0.0407,-0.0281,0.036,-0.0388,0.0451,-0.0262,0.044,-0.0323,0.0234,-0.0316,0.0233,-0.0233,0.0096,-0.0278,0.0458,-0.0386,0.0257,-0.0706,0.2546,-0.1893,0.2175,-0.3822,0.3588,-0.3402,0.3221,-0.3634,0.2894,-0.3186,0.3699,-0.2762,0.3191,-0.2136,0.4679,-0.4456,0.5901,-0.3965,0.502,-0.2075,0.3192,-0.2249,0.1244,-0.2082,0.1296,-0.2175,0.1463,-0.235,0.4034,-0.1896,0.4914,-0.232,0.4624,-0.2811,0.3464,-0.26,0.1646,-0.2235,0.2336,-0.2462,0.3742,-0.1978,0.2956,-0.2564,0.1571,-0.3258,0.2339,-0.1733,0.2239,-0.2281,0.1293,-0.1805,0.0974,-0.181,0.1216,-0.144,0.1081,-0.1501,0.1202,-0.1711,0.1141,-0.1822,0.1223,-0.1551,0.1303,-0.1463,0.1139,-0.1001,0.1071,-0.0984,0.1058,-0.1042,0.0942,-0.0809,0.066,-0.0767,0.0751,-0.0699,0.0773,-0.062,0.0628,-0.067,0.0488,-0.0534,0.0774,-0.0394,0.1029,-0.2161,0.1542,-0.2121,0.0653,-0.1852,0.0843,-0.161,0.121,-0.2328,0.1415,-0.2448,0.1281,-0.2169,0.1294,-0.2256,0.1008,-0.2687,0.1538,-0.2601,0.1714,-0.2098,0.1118,-0.2139,0.1207,-0.2202,0.1133,-0.1353,0.1175,-0.0975,0.1011,-0.0644,0.0603,-0.0381,0.0477,-0.027,0.0394,-0.0381,0.0575,-0.0382,0.051,-0.0594,0.0593,-0.0472,0.0686,-0.0658,0.1007,-0.1176,0.1215,-0.1832,0.1947,-0.1332,0.1476,-0.2738,0.1384,-0.223,0.1188,-0.1833,0.1255,-0.1621,0.1339,-0.2472,0.1429,-0.2527,0.1444,-0.235,0.1087,-0.227,0.1196,-0.1609,0.0858,-0.1264,0.066,-0.0783,0.0532,-0.0372,0.0247,-0.073,0.1343,-0.1392,0.0339,-0.0891,0.0595,-0.0983,0.0702,-0.0854,0.0171,-0.0806,0.1168,-0.0906,0.0937,-0.1247,0.037,-0.088,0.0703,-0.0606,0.1305,-0.071,0.1603,-0.1315,0.1306,-0.106,0.0976,-0.1643,0.141,-0.0879,0.0997,-0.1281,0.0934,-0.071,0.0844,-0.089,0.1369,-0.1068,0.035,-0.0959,0.0495,-0.1001,0.0417,-0.0388,0.0355,-0.0201,0.0151,-0.023,0.0334,-0.0498,0.1028,-0.1649,0.1711,-0.2417,0.145,-0.2106,0.2559,-0.2777,0.1321,-0.3312,0.3418,-0.329,0.2427,-0.3439,0.1374,-0.2232,0.2848,-0.3285,0.2206,-0.2866,0.0995,-0.218,0.123,-0.2386,0.1442,-0.2413,0.2202,-0.288,0.15,-0.2039,0.1476,-0.1965,0.1538,-0.1517,0.0865,-0.0802,0.0465,-0.0471,0.0407,-0.0348,0.024,-0.0116,0.0349,-0.0243,0.0346,-0.0168,0.011,-0.013,0.0097,-0.0059,0.0062,-0.0185,0.0162,-0.0162,0.0098,-0.0131,0.0251,-0.0195,0.101,-0.1115,0.1737,-0.2,0.1895,-0.2784,0.2305,-0.2493,0.222,-0.3314,0.2099,-0.2602,0.11,-0.1499,0.0786,-0.185,0.1026,-0.1783,0.1293,-0.2051,0.1408,-0.2193,0.1065,-0.2121,0.1256,-0.1985,0.1379,-0.1485,0.145,-0.1721,0.1738,-0.1385,0.1698,-0.1556,0.174,-0.1258,0.1453,-0.1492,0.0969,-0.1484,0.0934,-0.1169,0.0687,-0.062,0.076,-0.0856,0.067,-0.1079,0.0897,-0.0956,0.1037,-0.0816,0.1061,-0.0979,0.1416,-0.118,0.1139,-0.1261,0.1281,-0.1442,0.118,-0.1388,0.0919,-0.1136,0.075,-0.1105,0.0819,-0.1016,0.0873,-0.0964,0.1479,-0.1501,0.1506,-0.0826,0.1075,-0.1373,0.1012,-0.1446,0.0675,-0.1298,0.0638,-0.1268,0.0808,-0.1304,0.0126,-0.0184,0.0036,-0.0038,0.0048,-0.0043,0.0071,-0.0038,0.0055,-0.004,0.0054,-0.0035,0.0044,-0.0031,0.003,-0.0014,0.0024,-0.0028,0.0026,-0.002,0.0013,-0.0027,0.0009,-0.001,0.0029,-0.0439,0.0164,-0.0228,0.0138,-0.0249,0.0497,-0.0944,0.117,-0.1953,0.1617,-0.2523,0.1658,-0.2368,0.1605,-0.1638,0.0629,-0.1508,0.1464,-0.1521,0.1323,-0.1035,0.1568,-0.0747,0.149,-0.1105,0.1872,-0.1216,0.1046,-0.1209,0.0957,-0.0983,0.1026,-0.0837,0.0537,-0.132,0.1362,-0.1037,0.0665,-0.0605,0.0617,-0.0801,0.108,-0.0709,0.0607,-0.066,0.1249,-0.1076,0.0953,-0.073,0.1007,-0.0624,0.036,-0.0805,0.0804,-0.0715,0.0813,-0.085,0.0665,-0.0796,0.0624,-0.0701,0.1213,-0.0782,0.0916,-0.0878,0.0673,-0.1043,0.0887,-0.0834,0.0449,-0.0746,0.0438,-0.0907,0.049,-0.0474,0.0557,-0.0588,0.0716,-0.0463,0.0491,-0.0372,0.0531,-0.1004,0.0308,-0.0379,0.0164,-0.0425,0.0085,-0.0144,0.0657,-0.0677,0.0761,-0.008,0.0154,-0.0046,0.0173,-0.0038,0.0157,-0.0132,0.0146,-0.0098,0.011,-0.0111,0.0016,-0.0033,0.0015,-0.0019,0.0015,-0.0008,0.0006,-0.0007,0.0011,-0.0013,0.0006,-0.0004,0.0005,-0.0005,0.0006,-0.0008,0.0005,-0.0006,0.0003,-0.0003,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0005,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0006,-0.0003,0.0006,-0.0004,0.0006,-0.0005,0.0014,-0.0014,0.0052,-0.0067,0.022,-0.0307,0.0804,-0.1062,0.0843,-0.1011,0.1048,-0.1716,0.1034,-0.1783,0.1109,-0.1844,0.1107,-0.1703,0.1146,-0.1857,0.126,-0.1348,0.1279,-0.147,0.1256,-0.121,0.1025,-0.136,0.1409,-0.1662,0.1352,-0.1456,0.1455,-0.2047,0.1338,-0.2286,0.1332,-0.2754,0.1731,-0.2756,0.1855,-0.2733,0.1785,-0.367,0.1835,-0.3326,0.164,-0.1617,0.0694,-0.0691,0.0729,-0.048,0.0235,-0.0291,0.0925,-0.0601,0.0464,-0.0459,0.038,-0.0566,0.0734,-0.0349,0.0609,-0.0268,0.162,-0.2538,0.231,-0.2535,0.2788,-0.2155,0.2772,-0.2186,0.2049,-0.2647,0.2835,-0.1917,0.2056,-0.237,0.2087,-0.1471,0.2567,-0.1463,0.2167,-0.222,0.2387,-0.1714,0.2123,-0.186,0.1465,-0.1878,0.1897,-0.1488,0.138,-0.1512,0.1128,-0.1241,0.1672,-0.1783,0.1135,-0.1788,0.1421,-0.2021,0.1584,-0.1517,0.1028,-0.1515,0.159,-0.1345,0.1627,-0.1275,0.157,-0.1366,0.1618,-0.1455,0.108,-0.1351,0.1177,-0.1147,0.0796,-0.1056,0.0866,-0.1082,0.0835,-0.1042,0.0679,-0.083,0.07,-0.0618,0.0811,-0.0978,0.0707,-0.0816,0.0444,-0.1028,0.0792,-0.1085,0.1025,-0.0766,0.0765,-0.0499,0.0621,-0.05,0.0502,-0.0588,0.0495,-0.0361,0.0381,-0.0296,0.0282,-0.0229,0.008,-0.0036,0.0012,-0.0015,0.0023,-0.0017,0.0013,-0.0023,0.0009,-0.0016,0.0013,-0.0015,0.0016,-0.002,0.0012,-0.0012,0.0003,-0.0004,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0006,-0.0005,0.0003,-0.0005,0.0006,-0.0008,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
بیتا اسدی هستم . گوینده ی تیزر های تبلیغاتی ، پادکست ، دکلمه ، تلفن گویا ، کتاب صوتی ، گوینده رادیو ، عکاس و .. به زبان های فارسی و ترکی .

تعرفه خدمات گویندگی بیتا اسدی

زبان/زمان ترکی پارسی
یک دقیقه
۲۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰۰,۰۰۰ تومان
بیش از یک دقیقه
۱۷۰,۰۰۰ تومان
۱۷۰,۰۰۰ تومان

امتیاز کسب شده

سفارش موفق
0
در سانداسنپ
امتیاز
5
از 5 نمره

رضایت کاربران

میزان تسلط و حرفه
رضایت از سرعت تحویل
کیفیت فایل نهایی
نوع برخورد و مشتری مداری

لحن های قابل ارائه

این گوینده توانایی ضبط در لحن های درج شده را دارد.

موشن گرافیک

زبان خدمات

این گوینده توانایی ضبط در زبان های ذکر شده در ذیل را دارد.

ترکی
پارسی

نمونه کارهای گویندگی بیتا اسدی

سفارش و یا نمونه کاری برای نمایش وجود ندارد

سفارش های ثبت شده برای این گوینده به دلیل عدم اجازه کارفرما قابل انتشار به عنوان نمونه کار نیستند. به همین دلیل نمونه کاری برای نمایش به عنوان نمونه کیفیت خدمات این گوینده وجود ندارد.

ممکن است گوینده سایر نمونه کارهای شخصی خود را در آینده به پروفایل خود اضافه نماید. میتوانید زمان دیگری مراجعه کنید