مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

مشاهده گوینده نریشن احسان بهمنی

احسان بهمنی

[0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0003,0.0006,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0005,0.0002,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0015,0.0006,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0003,-0.0005,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0023,-0.0006,0.0021,-0.0004,0.0029,-0.0004,0.0051,-0.0095,0.0073,-0.0107,0.0302,-0.0329,0.0391,-0.0295,0.0375,-0.042,0.0561,-0.0319,0.0882,-0.1173,0.0781,-0.1035,0.1006,-0.1289,0.0668,-0.1152,0.076,-0.0719,0.0628,-0.1318,0.152,-0.1036,0.1178,-0.1215,0.1495,-0.2042,0.1091,-0.1612,0.133,-0.1815,0.0544,-0.1142,0.0992,-0.1679,0.1076,-0.0871,0.102,-0.1053,0.0434,-0.0645,0.0754,-0.1295,0.0798,-0.0962,0.1024,-0.0567,0.1731,-0.1318,0.1285,-0.0718,0.0507,-0.079,0.1826,-0.0971,0.3846,-0.1014,0.1535,-0.2537,0.3973,-0.1581,0.116,-0.1836,0.5443,-0.4232,0.2207,-0.1051,0.1427,-0.2732,0.3602,-0.2837,0.1156,-0.2292,0.1705,-0.0939,0.1124,-0.2301,0.0486,-0.0912,0.1587,-0.1041,0.0583,-0.0687,0.1643,-0.0771,0.0476,-0.0854,0.0281,-0.04,0.1115,-0.0423,0.0474,-0.0292,0.0818,-0.0422,0.0262,-0.0373,0.0038,-0.0373,0.1045,-0.0286,0.0093,-0.0251,0.0055,-0.0366,0.0775,-0.0345,0.0214,-0.0147,0.0867,-0.0288,0.0257,-0.0352,0.0815,-0.0313,0.0705,-0.0426,0.01,-0.0271,0.0743,-0.0401,0.0165,-0.0216,0.0623,-0.0437,0.0185,-0.0229,0.0414,-0.0215,0.0122,-0.0364,0.2096,-0.0338,0.1154,-0.0981,0.026,-0.0556,0.2561,-0.135,0.043,-0.0544,0.1198,-0.1138,0.0515,-0.1169,0.1425,-0.1082,0.0497,-0.0765,0.2376,-0.0574,0.1114,-0.1333,0.0281,-0.053,0.1601,-0.1608,0.0534,-0.0797,0.13,-0.0973,0.069,-0.0667,0.0737,-0.0021,0.053,-0.0152,0.0049,-0.0975,0.0817,-0.1117,0.0625,-0.0857,0.1041,-0.0691,0.0259,-0.0625,0.0591,-0.0892,0.1404,-0.0952,0.1438,-0.0366,0.0632,-0.0223,0.0561,-0.1104,0.1402,-0.1464,0.0698,-0.0654,0.1251,-0.0739,0.1169,-0.1052,0.0692,-0.0893,0.1123,-0.083,0.0753,-0.051,0.0582,-0.0236,0.0404,-0.0218,0.0066,-0.0116,0.0043,-0.0077,0.0055,-0.0041,0.0534,-0.035,0.1262,-0.09,0.0387,-0.1051,0.2183,-0.049,0.2931,-0.1312,0.01,-0.157,0.4707,-0.1509,0.2984,-0.2456,0.1391,-0.1418,0.3998,-0.3368,0.4715,-0.272,0.2134,-0.2813,0.4231,-0.3163,0.0768,-0.1261,0.3877,-0.1895,0.383,-0.3163,0.0935,-0.2089,0.2973,-0.1489,0.3725,-0.2401,0.0709,-0.1592,0.3206,-0.1932,0.2473,-0.1688,0.0482,-0.086,0.1831,-0.0927,0.1657,-0.0905,0.1363,-0.0684,0.2386,-0.1201,0.1799,-0.0704,0.058,-0.0763,0.1954,-0.0849,0.2564,-0.1453,0.1331,-0.0931,0.0757,-0.1007,0.1885,-0.1208,0.2502,-0.1105,0.1945,-0.133,0.1906,-0.1238,0.279,-0.0998,0.2165,-0.1282,0.162,-0.1283,0.1191,-0.0519,0.0089,-0.0226,0.0054,-0.0269,0.003,-0.0077,0.0158,0,0.0066,-0.0031,0.002,-0.007,0.0044,-0.013,0.0022,-0.0051,0.0065,-0.007,0,-0.019,0.0038,-0.0189,0.0235,-0.0451,0.0326,0,0.0236,0,0.0193,0,0.0264,-0.0053,0.0171,-0.0057,0.0109,-0.0172,0.0157,-0.0262,0.0371,-0.02,0.04,-0.0328,0.0144,-0.0498,0.034,-0.0494,0.0232,-0.0392,0.0177,-0.0382,0.0198,-0.0303,0.0167,-0.0146,0.0117,-0.0191,0.0085,-0.012,0.0091,0,0.0062,-0.003,0.0068,-0.003,0.0039,-0.0024,0.0021,-0.0026,0.0012,-0.0015,0.0006,-0.0043,0.0014,-0.0008,0.0044,0,0.0034,-0.001,0.0038,-0.001,0.0036,0,0.0014,-0.0003,0.0005,-0.0019,0.0011,-0.0014,0.0015,-0.0006,0.0016,-0.0027,0.0001,-0.002,0.0034,-0.0065,0.0312,-0.0295,0.0085,-0.0198,0.0039,-0.0068,0.0173,-0.0166,0.1355,-0.1649,0.0265,-0.0432,0.1716,-0.1574,0.0403,-0.1063,0.127,-0.0992,0.3738,-0.2631,0.2251,-0.3027,0.1215,-0.2316,0.353,-0.069,0.1875,-0.1045,0.3028,-0.1528,0.2864,-0.1718,0.2897,-0.1196,0.1925,-0.1416,0.2855,-0.1102,0.3681,-0.2089,0.0757,-0.1742,0.4667,-0.2326,0.3424,-0.1642,0.0432,-0.1387,0.3019,-0.172,0.2383,-0.1124,0.2255,-0.0831,0.1789,-0.0539,0.0246,-0.0588,0.102,-0.0495,0.0816,-0.0355,0.0644,-0.0533,0.0665,-0.0333,0.0187,-0.0439,0.0623,-0.0448,0.0373,-0.0205,0.0413,-0.0433,0.04,-0.0007,0.0052,-0.0393,0.0507,-0.0201,0.0257,-0.0341,0.0542,-0.0288,0.0577,-0.0252,0.0464,-0.0414,0.1479,-0.0936,0.5725,-0.1558,0.548,-0.4559,0.5184,-0.4527,0.5792,-0.4218,0.2275,-0.4013,0.5624,-0.7504,0.294,-0.2136,0.3801,-0.3308,0.3877,-0.3085,0.135,-0.3259,0.3852,-0.2764,0.3016,-0.2403,0.2546,-0.2268,0.3444,-0.2395,0.1329,-0.0909,0.1366,-0.0921,0.1302,-0.0561,0.0423,-0.0983,0.0966,-0.0729,0.1037,-0.0502,0.0561,-0.0648,0.0852,-0.0681,0.1386,-0.071,0.1808,-0.1407,0.154,-0.1058,0.0596,-0.0865,0.153,-0.0718,0.1636,-0.0951,0.1425,-0.1016,0.1246,-0.0956,0.1557,-0.095,0.1634,-0.105,0.1556,-0.1217,0.19,-0.1223,0.1928,-0.1317,0.188,-0.1296,0.228,-0.1305,0.2215,-0.1428,0.2482,-0.1468,0.2245,-0.1216,0.1482,-0.1298,0.181,-0.137,0.1685,-0.1386,0.1695,-0.1253,0.1524,-0.1348,0.1531,-0.1229,0.1548,-0.1212,0.149,-0.1926,0.3114,-0.1194,0.3388,-0.1625,0.3554,-0.2021,0.3679,-0.2466,0.344,-0.2612,0.4099,-0.2523,0.2899,-0.2866,0.3189,-0.244,0.274,-0.2686,0.3009,-0.3183,0.343,-0.3329,0.3265,-0.3205,0.2673,-0.3215,0.2982,-0.334,0.242,-0.3031,0.2621,-0.2392,0.3317,-0.2889,0.2775,-0.299,0.1467,-0.2567,0.2647,-0.1891,0.0977,-0.0303,0.0408,-0.0278,0.034,-0.0524,0.0572,-0.0371,0.0301,-0.0103,0.0391,-0.0421,0.0453,-0.0355,0.0331,-0.0166,0.04,-0.048,0.0476,-0.0291,0.0432,-0.011,0.0338,-0.0367,0.0541,-0.0406,0.0566,-0.014,0.0381,-0.0492,0.2428,-0.2069,0.506,-0.3508,0.3013,-0.2368,0.3471,-0.3992,0.3762,-0.3583,0.3843,-0.3681,0.2663,-0.3916,0.4303,-0.422,0.4084,-0.4242,0.2746,-0.3713,0.4605,-0.3405,0.5685,-0.2924,0.39,-0.3058,0.6154,-0.3422,0.5385,-0.2809,0.195,-0.304,0.5742,-0.2815,0.5853,-0.2294,0.4986,-0.2341,0.432,-0.1797,0.0634,-0.1471,0.2006,-0.1328,0.0745,-0.0727,0.087,-0.0757,0.0537,-0.0417,0.0317,-0.0552,0.0498,-0.098,0.0807,-0.075,0.0977,-0.0512,0.0378,-0.0836,0.1101,-0.0499,0.0618,-0.066,0.109,-0.0719,0.1409,-0.0929,0.1857,-0.1746,0.3387,-0.1437,0.1155,-0.1916,0.4831,-0.1964,0.5839,-0.2119,0.5796,-0.2474,0.5999,-0.2355,0.1588,-0.2749,0.5175,-0.2861,0.5352,-0.331,0.1817,-0.273,0.5372,-0.2216,0.1591,-0.2171,0.4486,-0.2805,0.1984,-0.1876,0.3942,-0.2567,0.3833,-0.2228,0.1289,-0.1643,0.3521,-0.1602,0.0211,-0.1897,0.2817,-0.136,0.3116,-0.1632,0.4194,-0.1547,0.2557,-0.1234,0.0234,-0.1124,0.0987,-0.0271,0.019,-0.0503,0.0216,-0.0531,0.0441,-0.0395,0.075,-0.0228,0.0631,-0.0125,0.0148,-0.0158,0,-0.0205,0.0058,-0.0219,0.015,-0.0121,0.0071,-0.0106,0.0083,-0.008,0.013,-0.0054,0.0139,-0.0065,0.0077,-0.0079,0.0168,-0.0111,0.0093,-0.0151,0.0266,-0.0416,0.0236,-0.0091,0.0384,0,0.0091,-0.0223,0.0102,-0.0466,0.0178,-0.0488,0.0141,-0.0479,0.0174,-0.0198,0.0186,-0.0082,0.036,-0.0166,0.0198,-0.0045,0.0095,-0.0046,0.0078,-0.0013,0.0073,-0.0078,0.0068,-0.0088,0.0109,-0.0249,0.0416,-0.0259,0.0617,-0.0022,0.0507,-0.0095,0,-0.0955,0.0313,-0.0608,0.1219,-0.0672,0.291,-0.0943,0.0118,-0.1346,0.1584,-0.0779,0.2716,-0.1631,0.0307,-0.1088,0.2812,-0.2884,0.0594,-0.0618,0.3059,-0.2482,0.1047,-0.1355,0.1777,-0.1189,0.3201,-0.1122,0.1353,-0.2306,0.1916,-0.0654,0.2057,-0.1258,0.2138,-0.3143,0.0473,-0.1002,0.2622,-0.3121,0.091,-0.08,0.2206,-0.1378,0.0884,-0.0687,0.1166,-0.0299,0.0045,-0.0217,0.0036,-0.0086,0.0114,-0.023,0.0084,-0.0111,0.0933,-0.0391,0.1414,-0.1758,0.0487,-0.0547,0.2577,-0.1362,0.0676,-0.1094,0.2046,-0.1774,0.1425,-0.0856,0.2081,-0.1773,0.2307,-0.1242,0.0901,-0.0894,0.1396,-0.0962,0.1436,-0.1088,0.1498,-0.1029,0.1475,-0.0919,0.1484,-0.0653,0.151,-0.0903,0.0366,-0.086,0.1466,-0.0681,0.1742,-0.0775,0.1681,-0.076,0.0489,-0.0834,0.1679,-0.0805,0.1953,-0.0793,0.1825,-0.0855,0.1052,-0.0823,0.18,-0.0845,0.1709,-0.0831,0.1821,-0.0947,0.1649,-0.0723,0.1334,-0.073,0.1573,-0.0654,0.15,-0.0679,0.1542,-0.0727,0.0678,-0.0727,0.1833,-0.0731,0.1808,-0.074,0.1851,-0.0763,0.1851,-0.0714,0.1714,-0.0751,0.1795,-0.0721,0.1788,-0.0715,0.171,-0.0756,0.1257,-0.0711,0.1713,-0.0768,0.1621,-0.0848,0.1975,-0.0756,0.1195,-0.0896,0.2936,-0.0949,0.3302,-0.12,0.1607,-0.0769,0.1949,-0.0958,0.1715,-0.0918,0.1742,-0.0756,0.1307,-0.0941,0.1621,-0.089,0.167,-0.0834,0.0472,-0.0822,0.1517,-0.0874,0.1508,-0.0724,0.0495,-0.0839,0.1566,-0.0925,0.1638,-0.1038,0.1675,-0.088,0.1691,-0.1146,0.2368,-0.1213,0.2731,-0.1563,0.3322,-0.1223,0.0456,-0.1021,0.2944,-0.1207,0.3152,-0.1164,0.1481,-0.1272,0.1206,-0.1153,0.2009,-0.0632,0.2004,-0.1158,0.1383,-0.1217,0.2555,-0.1235,0.192,-0.056,0.1612,-0.1075,0.1001,-0.111,0.1981,-0.0642,0.0994,-0.0696,0.1647,-0.1072,0.0894,-0.0943,0.1951,-0.0417,0.2624,-0.1163,0.0492,-0.0881,0.2487,-0.0959,0.0933,-0.0623,0.0308,-0.0474,0.0127,-0.0397,0.0631,-0.1077,0.2742,-0.0864,0.2834,-0.0792,0.2418,-0.1707,0,-0.1388,0.2545,-0.0619,0.0141,-0.0618,0.0282,-0.0349,0.0284,-0.0407,0.0125,-0.0266,0.0179,-0.0072,0.0175,-0.0188,0.0049,-0.0058,0.0256,-0.0158,0.0297,-0.0144,0.0182,-0.0306,0.0285,-0.0646,0.0496,-0.0786,0.0603,-0.0659,0.0578,-0.0497,0.1075,-0.0768,0.3036,-0.141,0.2186,-0.3382,0.2235,-0.2867,0.2097,-0.1767,0.1909,-0.1339,0.1941,-0.1279,0.1863,-0.1096,0.2316,-0.1126,0.1518,-0.1388,0.1984,-0.0682,0.0786,-0.1042,0.1087,-0.0615,0.0899,-0.0605,0.0725,-0.0526,0.1035,-0.081,0.0347,-0.0628,0.1032,-0.0441,0.0832,-0.0617,0.1734,-0.0618,0.1004,-0.075,0.1854,-0.0923,0.051,-0.079,0.171,-0.0635,0.1505,-0.1418,0.1681,-0.093,0.1488,-0.1567,0.2209,-0.1381,0.1504,-0.1577,0.2061,-0.168,0.1831,-0.1803,0.2021,-0.1799,0.2302,-0.1862,0.2469,-0.1808,0.2528,-0.1725,0.2301,-0.1688,0.1821,-0.1846,0.2275,-0.1629,0.1642,-0.1612,0.1651,-0.1582,0.192,-0.1159,0.1454,-0.0765,0.0754,-0.0765,0.0687,-0.0491,0.0613,-0.0543,0.0541,-0.0527,0.0499,-0.0258,0.0209,-0.0496,0.0487,-0.04,0.0446,-0.0254,0.0253,-0.0426,0.0438,-0.0389,0.0506,-0.0213,0.0206,-0.0347,0.0607,-0.0692,0.1153,-0.0887,0.1994,-0.1213,0.2493,-0.2157,0.2473,-0.1263,0.3305,-0.2733,0.3468,-0.2571,0.3539,-0.195,0.3479,-0.1487,0.3691,-0.2578,0.3149,-0.2455,0.3874,-0.2304,0.3316,-0.1866,0.2897,-0.1902,0.0421,-0.1322,0.2566,-0.1445,0.2436,-0.1281,0.227,-0.1189,0.2746,-0.1329,0.2496,-0.1299,0.2887,-0.1076,0.0657,-0.1081,0.2909,-0.134,0.3392,-0.1249,0.0497,-0.147,0.2671,-0.0918,0.2438,-0.1273,0.0122,-0.0822,0.1795,-0.067,0.1581,-0.0579,0.0534,-0.0877,0.1711,-0.0806,0.1685,-0.0617,0.1478,-0.0794,0.1575,-0.0976,0.0377,-0.0852,0.1425,-0.1016,0.1605,-0.0586,0.1199,-0.133,0.1306,-0.122,0.0208,-0.1325,0.1353,-0.1256,0.089,-0.0543,0.1433,-0.1232,0.2159,-0.0757,0.0518,-0.2122,0.479,-0.2413,0.4796,-0.3744,0.5042,-0.3006,0.4978,-0.397,0.1842,-0.383,0.4778,-0.2887,0.4832,-0.3742,0.2124,-0.307,0.3914,-0.1961,0.3476,-0.2918,0.3078,-0.2419,0.2598,-0.1726,0.2927,-0.1626,0.3043,-0.1952,0.3176,-0.1523,0.1735,-0.1689,0.3038,-0.2258,0.2651,-0.2318,0.2178,-0.2057,0.2171,-0.1996,0.2072,-0.1864,0.028,-0.1027,0.0443,-0.0525,0.0462,-0.0225,0.0306,-0.02,0.0307,-0.0187,0.0301,-0.0209,0.0298,-0.0307,0.0473,-0.0605,0.226,-0.1042,0.2859,-0.2215,0.2904,-0.2684,0.2822,-0.2724,0.2707,-0.2628,0.2865,-0.2446,0.2845,-0.2578,0.1292,-0.2394,0.297,-0.2454,0.3576,-0.2235,0.326,-0.2075,0.1411,-0.2033,0.3572,-0.2157,0.3849,-0.2077,0.4009,-0.1916,0.3783,-0.2373,0.338,-0.2235,0.3363,-0.2371,0.1619,-0.1898,0.2153,-0.0973,0.1036,-0.1155,0.0999,-0.1259,0.077,-0.1435,0.0435,-0.0907,0.0467,-0.0837,0.0884,-0.1487,0.1305,-0.0271,0.1293,-0.0935,0.0926,-0.1131,0.0754,-0.1674,0.0914,-0.0938,0.1184,-0.0691,0.1344,-0.0481,0.0786,-0.0772,0.0811,-0.0858,0.1035,-0.0897,0.0827,-0.0748,0.0405,-0.0478,0.0182,-0.2066,0.0901,-0.0726,0.0353,-0.0183,0.0782,-0.0231,0,-0.0581,0.3038,-0.2768,0.3681,-0.3514,0.2525,-0.2464,0.397,-0.2504,0.331,-0.2813,0.1484,-0.2198,0.3619,-0.2351,0.3479,-0.2069,0.4298,-0.2447,0.348,-0.1905,0.1514,-0.2,0.1919,-0.1457,0.0296,-0.0377,0.0317,-0.0276,0.0154,-0.0376,0.0477,-0.0303,0.0151,-0.0312,0.0158,-0.0215,0.0141,-0.0191,0.0217,-0.0505,0.1665,-0.0359,0.0344,-0.0988,0.2634,-0.1673,0.1152,-0.1583,0.2392,-0.0908,0.0864,-0.1275,0.0859,-0.0993,0.1108,-0.1285,0.0242,-0.0571,0.1843,-0.0601,0.0225,-0.0809,0.1059,-0.0779,0.0605,-0.0438,0.039,-0.0526,0.1411,-0.0747,0.0057,-0.0657,0.0737,-0.0346,0.0019,-0.0228,0.1247,-0.0389,0.0968,-0.1021,0.0186,-0.0418,0.1072,-0.0618,0.0008,-0.0626,0.0915,-0.0861,0.0134,-0.0752,0.1621,-0.1376,0.0411,-0.0547,0.1303,-0.0729,0.013,-0.0579,0.1543,-0.0375,0.0071,-0.046,0.132,-0.0532,0.0071,-0.0778,0.1244,-0.1126,0.0312,-0.055,0.1495,-0.0518,0.1483,-0.0924,0.0757,-0.1318,0.1754,-0.0708,0.0783,-0.0699,0.1635,-0.1105,0.1484,-0.0547,0.0651,-0.0694,0.1459,-0.086,0.202,-0.0794,0.1576,-0.0738,0.1935,-0.115,0.1515,-0.0665,0.1662,-0.085,0.0185,-0.091,0.1645,-0.0936,0.1672,-0.0794,0.1662,-0.0873,0.146,-0.0794,0.1232,-0.0267,0.0516,-0.0502,0,-0.0435,0.0049,-0.0085,0.0023,-0.0075,0.0043,-0.0021,0.0029,-0.002,0.0026,0,0.0048,-0.0032,0.0041,-0.004,0.0037,-0.0478,0.0145,-0.0095,0.0051,-0.0083,0.0229,-0.0591,0.0732,-0.0858,0.2721,-0.0479,0.1384,-0.1516,0.2879,-0.101,0.332,-0.2037,0.0654,-0.1631,0.3186,-0.0856,0.3209,-0.1679,0.0485,-0.1425,0.291,-0.1042,0.2633,-0.1459,0.0109,-0.1166,0.2439,-0.0763,0.1486,-0.0927,0.2211,-0.0911,0.1523,-0.0755,0.0202,-0.0946,0.1334,-0.0425,0.1212,-0.0625,0.0415,-0.0769,0.1855,-0.0811,0.1865,-0.08,0.1892,-0.0578,0.2491,-0.0813,0.0769,-0.0783,0.171,-0.1087,0.0643,-0.0499,0.1228,-0.0136,0.003,-0.0358,0.0055,-0.0164,0.008,-0.0063,0.0207,-0.0244,0.024,-0.0393,0.1276,-0.0455,0.0374,-0.0478,0.0077,-0.036,0.0765,-0.0558,0.0283,-0.0401,0.0119,-0.0181,0.0729,-0.0502,0.0372,-0.03,0.0144,-0.022,0.0452,-0.0449,0.0131,-0.015,0.0696,-0.0384,0.0198,-0.0222,0.0758,-0.0486,0.0195,-0.0407,0.1213,-0.0703,0.1037,-0.0559,0.1128,-0.0676,0.1295,-0.0806,0.0677,-0.0881,0.1433,-0.1088,0.2274,-0.1309,0.0629,-0.1482,0.3067,-0.1524,0.1387,-0.1501,0.2437,-0.1391,0.2061,-0.1328,0,-0.0792,0.0454,-0.047,0.0331,-0.0787,0.0879,-0.0815,0.2542,-0.0858,0.2447,-0.1046,0.2237,-0.131,0.084,-0.1234,0.3853,-0.1246,0.2523,-0.1227,0,-0.1339,0.259,-0.0907,0.242,-0.1396,0.2654,-0.1479,0.3028,-0.105,0.0426,-0.1316,0.3141,-0.088,0.2117,-0.1164,0.2217,-0.0717,0.1756,-0.1038,0.0324,-0.0465,0.1062,-0.0788,0.0512,-0.0391,0.0871,-0.0377,0.1102,-0.037,0.0016,-0.0338,0.0948,-0.0237,0.0145,-0.018,0.0839,-0.0259,0.0117,-0.0234,0.0058,-0.038,0.0846,-0.0206,0.009,-0.0186,0.0499,-0.0476,0.0861,-0.0279,0.0037,-0.0137,0.0749,-0.0282,0.0928,-0.0278,0.0029,-0.0135,0.0221,-0.0268,0.0716,-0.0286,0.0085,-0.0177,0.0041,-0.0056,0.0033,-0.0146,0.0305,-0.0141,0.01,-0.013,0.0043,-0.0017,0.0092,-0.0221,0.0434,-0.0192,0.0088,-0.0081,0.0028,-0.0042,0.0078,-0.0163,0.0397,-0.0176,0.0111,-0.011,0.0041,-0.003,0.0432,-0.0177,0.0231,-0.0219,0.0039,-0.0072,0.0024,-0.0173,0.0482,-0.0195,0.0127,-0.0225,0.0045,-0.0058,0.0427,-0.0139,0.0129,-0.0202,0.0043,-0.011,0.0435,-0.0182,0.0139,-0.0203,0.0018,-0.0049,0.0621,-0.0473,0.0119,-0.0241,0.0079,-0.0089,0.0046,-0.0281,0.0363,-0.016,0.0025,-0.0147,0.0029,-0.0034,0.0159,-0.0398,0.0189,-0.0104,0.0158,-0.0125,0.0219,-0.0145,0.0195,-0.0219,0.0274,-0.0188,0.0018,-0.0071,0.0063,-0.0017,0.0054,-0.0019,0.005,-0.0045,0.0047,-0.0029,0.0026,-0.0031,0.0036,-0.0021,0.0026,-0.0022,0.0017,-0.0005,0.0011,-0.0005,0,-0.0013,0,-0.0016,0,-0.0024,0.0006,-0.002,0.0011,-0.0005,0.0009,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0011,-0.0002,0.0011,0,0.0007,-0.0001,0.0004,-0.0006,0.0008,-0.0007,0.0006,-0.0002,0.0002,-0.0005,0.0006,-0.0001,0.0002,-0.0004,0.0008,-0.0004,0,-0.0007,0.0007,-0.0001,0.0002,-0.0002,0,-0.0006,0,-0.0005,0.0006,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
هر دقیقه: ۴۵۰,۰۰۰ تومان
بیش از یک دقیقه: ۳۵۰,۰۰۰ تومان
احسان بهمنی گوینده سیما - انگلیسی آمریکایی و فارسی

امتیاز کسب شده

سفارش موفق
1
در سانداسنپ
امتیاز
5
از 5 نمره

لحن های قابل ارائه

این گوینده توانایی ضبط در لحن های درج شده را دارد.

نریشن
تیزر ویدئویی

زبان خدمات

این گوینده توانایی ضبط در زبان های ذکر شده در ذیل را دارد.

پارسی
انگلیسی
اسپانیایی

نمونه کارهای گویندگی نریشن

سفارش و یا نمونه کاری برای نمایش وجود ندارد

سفارش های ثبت شده برای این گوینده به دلیل عدم اجازه کارفرما قابل انتشار به عنوان نمونه کار نیستند. به همین دلیل نمونه کاری برای نمایش به عنوان نمونه کیفیت خدمات این گوینده وجود ندارد.

ممکن است گوینده سایر نمونه کارهای شخصی خود را در آینده به پروفایل خود اضافه نماید. میتوانید زمان دیگری مراجعه کنید

نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم