مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

مشاهده گوینده نریشن احسان اسلامی

احسان اسلامی

[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0.0085,-0.0089,0.0166,-0.0342,0.0302,-0.0427,0.0935,-0.0732,0.0719,-0.1563,0.0919,-0.0901,0.1823,-0.2625,0.1604,-0.2054,0.2532,-0.2699,0.1659,-0.1364,0.1383,-0.1777,0.0942,-0.1665,0.1127,-0.2482,0.2004,-0.1707,0.0342,-0.1247,0.1704,-0.1855,0.2261,-0.1512,0.0829,-0.1156,0.1733,-0.1953,0.1506,-0.2024,0.1872,-0.0738,0.1297,-0.1478,0.0801,-0.065,0.1116,-0.0876,0.2176,-0.2689,0.2651,-0.2773,0.2356,-0.4058,0.3501,-0.2436,0.1452,-0.4272,0.0707,-0.3452,0.1084,-0.3163,0.1615,-0.5059,0.237,-0.3163,0.358,-0.3048,0.2424,-0.2975,0.1621,-0.0733,0.3988,-0.3098,0.2874,-0.2011,0.1546,-0.4019,0.1863,-0.128,0.5502,-0.3012,0.2321,-0.223,0.3454,-0.2475,0.1364,-0.2065,0.1434,-0.3772,0.1976,-0.4497,0.1931,-0.2092,0.4106,-0.2824,0.3292,-0.2164,0.2515,-0.1914,0.0879,-0.1254,0.1585,-0.208,0.1204,-0.1665,0.08,-0.1232,0.0769,-0.0221,0.0629,-0.1378,0.0806,-0.128,0.0663,-0.0114,0.083,-0.1195,0.0522,-0.1293,0.0823,-0.0432,0.0619,-0.1235,0.0745,-0.1191,0.0779,-0.03,0.0627,-0.0785,0.0404,-0.044,0.0285,-0.0011,0.0098,-0.0168,0.0049,-0.0045,0.0024,-0.002,0.0016,-0.004,0.0056,-0.0038,0.0201,-0.0108,0.0115,-0.0379,0.0215,-0.0268,0.0238,-0.0516,0.0501,-0.0331,0.0371,-0.0295,0.0603,-0.041,0.0563,-0.0735,0.0307,-0.0377,0.0602,-0.0947,0.0994,-0.1049,0.1089,-0.1772,0.153,-0.1577,0.1374,-0.1375,0.169,-0.1323,0.1101,-0.118,0.1051,-0.1608,0.0844,-0.1119,0.0901,-0.0597,0.146,-0.1203,0.1473,-0.0295,0.1422,-0.0779,0.1233,-0.1206,0.1011,-0.1417,0.0525,-0.0776,0.098,-0.0613,0.0314,-0.1497,0.0198,-0.0888,0.1994,-0.0962,0.1601,-0.1012,0.0716,-0.1119,0.0525,-0.1163,0.0199,-0.012,0.0044,-0.0223,0.0949,-0.0396,0.125,-0.1514,0.1392,-0.2234,0.1403,-0.2325,0.1413,-0.2184,0.1453,-0.1929,0.1393,-0.1917,0.1366,-0.2073,0.1304,-0.2283,0.1522,-0.2657,0.1344,-0.1843,0.1333,-0.259,0.1874,-0.282,0.1379,-0.2252,0.2092,-0.2138,0.1867,-0.249,0.185,-0.2799,0.1407,-0.4474,0.2123,-0.2112,0.2572,-0.3158,0.1287,-0.155,0.1744,-0.2151,0.1028,-0.1332,0.1797,-0.1964,0.1051,-0.3118,0.1012,-0.1688,0.1442,-0.2072,0.0857,-0.2474,0.0927,-0.1459,0.0966,-0.1593,0.0805,-0.1698,0.0821,-0.1241,0.0953,-0.144,0.085,-0.1506,0.0652,-0.0934,0.0707,-0.0952,0.0572,-0.1023,0.0432,-0.0857,0.0277,-0.0414,0.0067,-0.0161,0.0037,-0.0043,0.0045,-0.0007,0.0099,-0.0002,0.0076,0,0.0038,-0.0009,0.0028,-0.0014,0.0043,0,0.0036,-0.0003,0,-0.0023,0,-0.0049,0,-0.0045,0,-0.0067,0,-0.0101,0.0068,-0.0063,0.016,0,0.0057,-0.0064,0.0027,-0.0064,0,-0.0415,0.03,-0.0423,0.0575,0,0.0399,-0.013,0,-0.024,0.0042,-0.0209,0.013,0,0.0065,-0.0038,0.0022,-0.0045,0,-0.0085,0,-0.0098,0.0017,-0.0035,0.0042,0,0.001,-0.0003,0.0008,-0.0005,0.002,-0.0001,0.0021,-0.0003,0.0027,0,0.0025,-0.0011,0,-0.0015,0.0025,-0.0012,0.0026,0,0.0004,-0.0017,0,-0.0018,0.0013,-0.0002,0.0016,0,0.001,-0.0001,0.0009,-0.0006,0,-0.001,0.0002,-0.0009,0,-0.0004,0,-0.002,0,-0.002,0.0004,-0.0008,0.0006,-0.0001,0,-0.0016,0.0001,-0.0014,0.0003,0,0.0004,-0.0002,0.0005,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0005,0,-0.0005,0.0004,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0005,0,0.0009,0,0.0009,0,0.0005,0,0.0003,0,0.0003,0,0.0002,-0.0003,0,-0.0004,0,-0.0003,0,-0.0003,0,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0001,0.0002,0,0.0004,0,0.0003,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0002,0,0.0128,-0.0149,0.0588,-0.2068,0.1951,-0.1746,0.394,-0.2345,0.3969,-0.2846,0.2611,-0.0974,0.376,-0.2915,0.322,-0.2143,0.2571,-0.3582,0.2945,-0.3018,0.1334,-0.1334,0.1634,-0.3541,0.1572,-0.1964,0.2389,-0.2094,0.0387,-0.1109,0.0413,-0.0713,0.0363,-0.0764,0.0332,-0.0637,0.0283,-0.0447,0.0297,-0.0359,0.0309,-0.0469,0.0207,-0.0401,0.0304,-0.0224,0.0331,-0.0463,0.0176,-0.0433,0.0303,-0.0288,0.0328,-0.0466,0.0336,-0.0458,0.0333,-0.0461,0.0308,-0.0461,0.0299,-0.0467,0.0229,-0.0432,0.0293,-0.0419,0.027,-0.0418,0.0179,-0.0437,0.0312,-0.0359,0.074,-0.0543,0.0805,-0.2375,0.4164,-0.4244,0.1766,-0.3663,0.3562,-0.5479,0.3084,-0.3016,0.266,-0.4879,0.519,-0.3389,0.2279,-0.2981,0.2005,-0.1956,0.0924,-0.2182,0.1819,-0.2063,0.1753,-0.3589,0.1149,-0.1955,0.1167,-0.1208,0.0556,-0.1001,0.0509,-0.0758,0.049,-0.0652,0.0701,-0.1701,0.1252,-0.1997,0.132,-0.2289,0.1107,-0.2478,0.1505,-0.2003,0.1654,-0.2258,0.1747,-0.2071,0.1704,-0.2336,0.1458,-0.2683,0.1565,-0.2712,0.1593,-0.2817,0.1637,-0.2829,0.1702,-0.2671,0.1918,-0.2831,0.1567,-0.2561,0.1418,-0.2108,0.1572,-0.224,0.1426,-0.2585,0.1381,-0.256,0.133,-0.2262,0.1437,-0.2162,0.1567,-0.2175,0.1401,-0.2206,0.1354,-0.2265,0.1506,-0.2253,0.149,-0.2247,0.153,-0.2259,0.1509,-0.2286,0.151,-0.2257,0.143,-0.2257,0.1445,-0.231,0.1419,-0.2294,0.1457,-0.2381,0.1748,-0.2412,0.204,-0.2716,0.1689,-0.3119,0.1934,-0.2553,0.2034,-0.3342,0.1848,-0.32,0.196,-0.3359,0.1563,-0.3001,0.2039,-0.3263,0.2161,-0.2897,0.2235,-0.311,0.1973,-0.3018,0.2335,-0.2686,0.1921,-0.3355,0.1881,-0.2883,0.213,-0.359,0.2065,-0.3458,0.2179,-0.275,0.2241,-0.3854,0.1771,-0.3433,0.2284,-0.245,0.1566,-0.3321,0.0813,-0.1976,0.0574,-0.1099,0.0447,-0.0967,0.0464,-0.0632,0.046,-0.0541,0.0381,-0.0544,0.0368,-0.0565,0.0395,-0.0608,0.0428,-0.0635,0.0433,-0.0693,0.0473,-0.0744,0.0488,-0.0826,0.0532,-0.0872,0.0493,-0.0753,0.0474,-0.0817,0.0485,-0.0786,0.0494,-0.079,0.0421,-0.0712,0.0488,-0.0633,0.0622,-0.0626,0.0903,-0.0853,0.0678,-0.2163,0.1073,-0.2242,0.1514,-0.2515,0.2004,-0.1721,0.144,-0.1928,0.1928,-0.1362,0.1467,-0.2523,0.1426,-0.2484,0.1803,-0.2489,0.1939,-0.2305,0.1228,-0.201,0.124,-0.1449,0.0826,-0.1694,0.0996,-0.0705,0.2272,-0.0811,0.0803,-0.1649,0.0905,-0.3138,0.1475,-0.0953,0.1175,-0.1115,0.1835,-0.1202,0.1562,-0.1186,0.1566,-0.0625,0.058,-0.0855,0.0658,-0.0767,0.1636,-0.1425,0.1634,-0.2117,0.1422,-0.2736,0.1329,-0.2939,0.1468,-0.1194,0.2394,-0.2581,0.1548,-0.248,0.1609,-0.2408,0.1515,-0.233,0.205,-0.215,0.1451,-0.1963,0.2149,-0.2004,0.172,-0.2214,0.1727,-0.1727,0.1324,-0.1847,0.1282,-0.1969,0.0405,-0.0402,0.0421,-0.0371,0.0495,-0.0888,0.0924,-0.0893,0.0381,-0.1163,0.0405,-0.0341,0.0305,-0.0103,0.0163,-0.0191,0.0164,-0.0126,0.0056,-0.0079,0.0043,-0.0026,0.0025,-0.003,0,-0.0015,0,-0.0026,0,-0.0015,0.0007,-0.0012,0.0102,-0.0151,0.0308,-0.0312,0.0256,-0.0455,0.0152,-0.0306,0.015,-0.0193,0.0696,-0.0441,0.1215,-0.1072,0.0932,-0.1439,0.1061,-0.2045,0.1062,-0.1808,0.1386,-0.0488,0.1657,-0.2139,0.0966,-0.2267,0.1315,-0.3008,0.1533,-0.1613,0.1236,-0.1994,0.0998,-0.1892,0.0792,-0.0602,0.0528,-0.0195,0.0858,-0.1113,0.1399,-0.2253,0.1151,-0.1625,0.1166,-0.2577,0.127,-0.0822,0.1426,-0.2268,0.1555,-0.1777,0.1651,-0.2798,0.1393,-0.2692,0.165,-0.2837,0.1837,-0.268,0.1896,-0.1957,0.1742,-0.2071,0.1692,-0.0944,0.1656,-0.2322,0.1388,-0.2186,0.163,-0.1953,0.165,-0.1549,0.1645,-0.1768,0.1266,-0.2388,0.1507,-0.1886,0.165,-0.1359,0.155,-0.209,0.1431,-0.213,0.1646,-0.1646,0.1485,-0.107,0.1472,-0.2645,0.1509,-0.1769,0.1661,-0.2458,0.1606,-0.0729,0.135,-0.2337,0.183,-0.3156,0.285,-0.2112,0.1909,-0.1155,0.1038,-0.4217,0.3834,-0.2724,0.0965,-0.4095,0.0986,-0.1051,0.0693,-0.321,0.1209,-0.3087,0.2446,-0.2566,0.0987,-0.2608,0.1206,-0.3038,0.114,-0.2406,0.2375,-0.2128,0.0559,-0.0559,0.0374,-0.0135,0.0322,-0.0395,0.0754,-0.1673,0.1009,-0.1416,0.0842,-0.1578,0.0496,-0.0566,0.0347,-0.061,0.0401,-0.0222,0.0319,-0.0443,0.0286,-0.0419,0.0257,-0.042,0.0338,-0.0342,0.0299,-0.0378,0.0443,-0.0266,0.0729,-0.0307,0.0778,-0.0701,0.0734,-0.0814,0.0753,-0.1307,0.0761,-0.1595,0.1259,-0.2275,0.1485,-0.2156,0.1722,-0.3082,0.1346,-0.2412,0.148,-0.3174,0.1122,-0.1824,0.1018,-0.1322,0.1251,-0.1814,0.1657,-0.1943,0.1383,-0.1314,0.1052,-0.0801,0.0858,-0.0731,0.0603,-0.0763,0.0675,-0.0754,0.072,-0.1225,0.083,-0.0974,0.1126,-0.0735,0.1409,-0.1668,0.14,-0.0774,0.125,-0.123,0.1459,-0.1927,0.1628,-0.1401,0.137,-0.13,0.1379,-0.1731,0.1345,-0.1985,0.1061,-0.1104,0.0656,-0.0634,0.057,-0.0607,0.0539,-0.0595,0.0514,-0.06,0.0516,-0.0606,0.0498,-0.0563,0.0433,-0.0557,0.0832,-0.0602,0.1546,-0.1972,0.2432,-0.1962,0.211,-0.3459,0.1783,-0.3673,0.1727,-0.3294,0.2205,-0.3687,0.3185,-0.2924,0.2485,-0.368,0.2043,-0.1736,0.3172,-0.1974,0.338,-0.2538,0.2292,-0.2801,0.1658,-0.3015,0.1465,-0.2993,0.1441,-0.2729,0.16,-0.2476,0.2236,-0.2327,0.1388,-0.261,0.1599,-0.1709,0.162,-0.2143,0.1759,-0.2289,0.175,-0.2472,0.1675,-0.243,0.1728,-0.2117,0.174,-0.1668,0.1766,-0.2385,0.1865,-0.167,0.1663,-0.1562,0.135,-0.1013,0.0906,-0.1245,0.0785,-0.0967,0.0726,-0.0915,0.0728,-0.0955,0.1248,-0.2505,0.1437,-0.1664,0.1668,-0.2679,0.153,-0.2686,0.1296,-0.2027,0.123,-0.185,0.1198,-0.1928,0.1347,-0.1967,0.1463,-0.2256,0.1153,-0.2164,0.1339,-0.2128,0.1195,-0.1613,0.159,-0.2695,0.1454,-0.121,0.1087,-0.2206,0.0645,-0.0662,0.0413,-0.0636,0.0414,-0.0469,0.0329,-0.0571,0.0323,-0.0489,0.0228,-0.0479,0.0527,-0.0573,0.084,-0.0724,0.1039,-0.1921,0.1238,-0.2145,0.1488,-0.1803,0.1862,-0.2046,0.1986,-0.1915,0.1726,-0.2593,0.1954,-0.1884,0.1714,-0.2216,0.1447,-0.1571,0.085,-0.1653,0.0606,-0.1053,0.0764,-0.1011,0.0716,-0.0334,0.0739,-0.0938,0.1357,-0.1826,0.0944,-0.0344,0.1068,-0.1793,0.1173,-0.0424,0.0863,-0.1281,0.1766,-0.094,0.0514,-0.1533,0.1264,-0.1208,0.1521,-0.0782,0.1007,-0.0855,0.0666,-0.1751,0.1331,-0.0641,0.0385,-0.0758,0.0269,-0.0296,0.1132,-0.0603,0.1867,-0.158,0.1691,-0.2052,0.1466,-0.1896,0.1931,-0.194,0.1883,-0.2175,0.1654,-0.1348,0.1496,-0.2654,0.1231,-0.213,0.1045,-0.1579,0.0569,-0.0324,0.0491,-0.0436,0.0323,-0.0364,0.0318,-0.0423,0.0379,-0.0381,0.0515,-0.0398,0.0464,-0.0982,0.0948,-0.1834,0.1624,-0.191,0.1441,-0.1663,0.1521,-0.199,0.1209,-0.1619,0.1785,0,0.1123,-0.1779,0.1429,-0.1599,0.1229,-0.0699,0.1744,-0.1761,0.1574,-0.1264,0.1392,-0.0839,0.0677,-0.1048,0.1032,-0.1324,0.0843,-0.0069,0.0799,-0.1511,0.0794,-0.113,0.0615,-0.1079,0.0376,-0.0649,0.0645,-0.0443,0.0543,-0.0858,0.0416,-0.0756,0.0505,-0.0057,0.0389,-0.0716,0.0501,-0.0513,0.0299,-0.0457,0.0204,-0.0416,0.0379,-0.017,0.0217,-0.0258,0.0128,-0.0204,0.0185,-0.0083,0.0174,-0.0177,0.0201,-0.021,0.0113,-0.0092,0.0148,-0.0135,0.0139,-0.0131,0.0156,-0.0136,0.0139,-0.0126,0.0141,-0.0126,0.0082,-0.0099,0.0049,-0.0097,0.0023,-0.0099,0.007,-0.0092,0.0066,-0.0078,0.008,-0.0156,0.0063,-0.014,0.0102,-0.0049,0.0145,-0.0052,0.031,-0.0135,0.0312,-0.0321,0.0355,-0.0457,0.0564,-0.0544,0.0565,-0.0406,0.04,-0.0576,0.0403,-0.0615,0.0289,-0.0604,0.0386,-0.0388,0.0375,-0.0552,0.0321,-0.0462,0.0297,-0.0395,0.0279,-0.0403,0.0252,-0.0309,0.0249,-0.0251,0.0407,-0.0268,0.0638,-0.122,0.128,-0.1884,0.1562,-0.2139,0.1767,-0.1631,0.168,-0.1746,0.1385,-0.2844,0.1241,-0.1768,0.1148,-0.1834,0.2264,-0.0884,0.1061,-0.1459,0.1324,-0.2,0.1105,-0.1508,0.103,-0.1456,0.0278,-0.1129,0.0653,-0.1089,0.0618,-0.128,0.0492,-0.0574,0.0468,-0.0577,0.0547,-0.0697,0.0223,-0.0264,0.0379,-0.0393,0.0526,-0.041,0.0276,-0.0215,0.0448,-0.0586,0.0449,-0.027,0.031,-0.0236,0.017,-0.0184,0.0122,-0.0101,0.0501,-0.0171,0.0128,-0.0226,0.0047,-0.0332,0.0141,-0.0149,0.0159,0,0.0704,0,0,-0.0313,0.0195,-0.027,0.0235,-0.0082,0.032,-0.0024,0.0041,-0.0155,0.032,-0.047,0.0152,-0.0403,0.0343,-0.0276,0.0366,-0.0434,0.0102,-0.0051,0.0172,-0.0184,0.0211,-0.0174,0.0057,-0.0104,0.0105,-0.0273,0.0233,-0.0301,0.027,-0.0231,0.0279,-0.0354,0.0141,-0.0082,0.0175,-0.038,0.0379,-0.0719,0.0198,-0.0595,0.0475,-0.0221,0.0637,-0.0727,0.0604,-0.0827,0.1082,-0.1605,0.1523,-0.1462,0.1802,-0.2127,0.1791,-0.206,0.147,-0.1806,0.2075,-0.1481,0.1449,-0.1474,0.2223,-0.1402,0.1977,-0.2301,0.2098,-0.2508,0.195,-0.1902,0.1179,-0.213,0.0777,-0.0879,0.0637,-0.0599,0.0718,-0.083,0.0896,-0.167,0.0931,-0.1762,0.1397,-0.3478,0.1685,-0.3253,0.1953,-0.2318,0.1481,-0.2952,0.171,-0.2619,0.1379,-0.2514,0.2015,-0.2399,0.1914,-0.239,0.1573,-0.2302,0.1411,-0.1682,0.1251,-0.2576,0.1135,-0.2162,0.1018,-0.1529,0.1311,-0.0756,0.1149,-0.1622,0.1173,-0.1467,0.1054,-0.1247,0.0963,-0.0917,0.0775,-0.0928,0.0257,-0.1125,0.0786,-0.083,0.0753,-0.0941,0.0397,-0.067,0.0507,-0.0251,0.0275,-0.1031,0.0571,-0.0681,0.0551,-0.0769,0.0508,-0.0777,0.03,0,0.0296,-0.0544,0.0352,-0.0373,0.0219,-0.0584,0.0131,-0.0021,0.0079,-0.0168,0.0243,-0.025,0.0266,-0.0307,0.0154,-0.006,0.0105,-0.0302,0.009,-0.0017,0.0132,-0.0303,0.0142,-0.0038,0.0169,-0.0326,0.0122,-0.0074,0.0171,-0.0114,0.0222,-0.0356,0.0166,-0.0175,0.0283,-0.0416,0.0274,-0.0179,0.0309,-0.0477,0.0241,-0.0032,0.0024,-0.0034,0.0191,-0.0175,0.0187,-0.0457,0.0126,-0.0066,0.0038,-0.0028,0.0034,-0.0038,0.002,-0.0026,0,-0.0038,0.0024,-0.0031,0.0026,-0.0028,0.004,-0.0033,0.0019,-0.003,0.0024,-0.0022,0.0034,-0.0008,0.0033,-0.0013,0.0012,-0.0022,0.0006,-0.0026,0.002,-0.0015,0.0035,-0.0029,0.0065,-0.0047,0.0067,-0.007,0.008,-0.0031,0.0097,-0.0032,0.0062,-0.0062,0.0051,-0.0053,0.0076,-0.0075,0.0044,-0.0064,0.0049,-0.0042,0.0017,-0.0029,0.0014,-0.0029,0.0019,-0.0049,0.001,-0.0037,0.0009,-0.0014,0.0014,-0.0005,0.0011,-0.0002,0.0013,-0.0005,0.0005,-0.0007,0,-0.0013,0,-0.0009,0.0003,-0.0007,0.0014,0,0.0012,0,0.0007,0,0.0009,0,0.0008,0,0.0008,0,0.0003,-0.0002,0,-0.0007,0,-0.0008,0.0004,-0.0003,0.0005,0,0.0002,-0.0001,0,-0.0003,0,-0.0005,0.0001,-0.0002,0,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0003,0,0.0003,0,0.0001,-0.0005,0,-0.0006,0,-0.0004,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0,-0.0003,0,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,0,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,0,0.0002,0,0.0002,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
هر دقیقه: ۴۰۰,۰۰۰ تومان
بیش از یک دقیقه: ۳۰۰,۰۰۰ تومان
احسان اسلامی گوینده و نریتور ، دوبلور و مجری رسانه

امتیاز کسب شده

سفارش موفق
1
در سانداسنپ
امتیاز
5
از 5 نمره

لحن های قابل ارائه

این گوینده توانایی ضبط در لحن های درج شده را دارد.

نریشن
تلفن گویا
تیزر صوتی
تیزر ویدئویی
دکلمه
پادکست
دوبله
محتوی آموزشی

زبان خدمات

این گوینده توانایی ضبط در زبان های ذکر شده در ذیل را دارد.

پارسی

نمونه کارهای گویندگی نریشن

سفارش و یا نمونه کاری برای نمایش وجود ندارد

سفارش های ثبت شده برای این گوینده به دلیل عدم اجازه کارفرما قابل انتشار به عنوان نمونه کار نیستند. به همین دلیل نمونه کاری برای نمایش به عنوان نمونه کیفیت خدمات این گوینده وجود ندارد.

ممکن است گوینده سایر نمونه کارهای شخصی خود را در آینده به پروفایل خود اضافه نماید. میتوانید زمان دیگری مراجعه کنید

نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم