مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

پروفایل گویندگی فاطمه محمدی

تسلط و حرفه
سرعت تحویل
کیفیت فایل
مشتری مداری
[0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0022,0,0.0018,-0.0009,0.0001,-0.0018,0.0005,-0.0012,0.0014,-0.0005,0.0019,-0.0004,0.0008,-0.0034,0.0008,-0.0031,0.0048,-0.0022,0.0049,-0.008,0.0313,-0.0285,0.0523,-0.0397,0.0541,-0.0659,0.0687,-0.1187,0.1129,-0.1042,0.1707,-0.2164,0.2138,-0.1363,0.1831,-0.1063,0.1457,-0.1068,0.1068,-0.1325,0.283,-0.287,0.2745,-0.1599,0.1908,-0.1721,0.2865,-0.1779,0.164,-0.0903,0.1825,-0.1981,0.1959,-0.1161,0.077,-0.0792,0.1372,-0.1281,0.0298,-0.0652,0.0303,-0.0255,0.0801,-0.0555,0.1962,-0.2527,0.2561,-0.3728,0.3324,-0.4566,0.3782,-0.5204,0.3942,-0.4679,0.4461,-0.4326,0.4074,-0.5219,0.3623,-0.4742,0.406,-0.3338,0.4535,-0.5317,0.4831,-0.3185,0.2647,-0.3768,0.2228,-0.4492,0.449,-0.3932,0.3627,-0.3629,0.4579,-0.4374,0.4426,-0.4245,0.3376,-0.3557,0.4128,-0.4248,0.2836,-0.2759,0.2717,-0.2778,0.2842,-0.1612,0.2618,-0.273,0.2261,-0.261,0.2093,-0.2764,0.3414,-0.2958,0.1332,-0.2697,0.2355,-0.184,0.2382,-0.2203,0.1932,-0.2355,0.1677,-0.2348,0.1737,-0.2016,0.2163,-0.1811,0.2105,-0.2289,0.1479,-0.2379,0.1384,-0.1792,0.1646,-0.1204,0.1411,-0.2077,0.112,-0.1964,0.0847,-0.1869,0.0757,-0.1926,0.0763,-0.1869,0.0783,-0.1771,0.0961,-0.1788,0.0721,-0.1389,0.0749,-0.1313,0.0629,-0.1508,0.0631,-0.1227,0.0741,-0.1219,0.057,-0.137,0.0538,-0.1108,0.0461,-0.1068,0.0454,-0.0184,0.0475,-0.1142,0.0471,-0.1182,0.0582,-0.1179,0.0205,-0.0591,0.0782,-0.051,0.0223,-0.0014,0.0137,-0.0252,0.0049,-0.0008,0.0012,-0.0088,0.0114,-0.0103,0.0469,-0.018,0.0056,-0.0034,0.0025,-0.0038,0.0052,-0.0062,0.0038,-0.0027,0.0056,-0.0052,0.0032,-0.0021,0.0026,-0.0047,0.0003,-0.0032,0.0013,-0.0016,0.0043,-0.0019,0.0212,-0.0393,0.0459,-0.0727,0.1184,-0.066,0.0139,-0.0131,0.0066,-0.0069,0.002,-0.0057,0.0017,-0.0012,0.044,-0.0416,0.0976,-0.1333,0.1152,-0.0934,0.116,-0.1011,0.193,-0.203,0.4331,-0.3054,0.6486,-0.3405,0.2702,-0.3441,0.1968,-0.2288,0.2155,-0.1709,0.1407,-0.1513,0.0849,-0.0679,0.0506,-0.0293,0.0238,-0.0315,0.058,-0.0505,0.1506,-0.1178,0.158,-0.1271,0.2261,-0.1382,0.179,-0.1262,0.0728,-0.1544,0.1204,-0.113,0.0978,-0.1044,0.1935,-0.1176,0.1791,-0.1849,0.0436,-0.0913,0.0698,-0.0622,0.0489,-0.0327,0.0148,-0.0313,0.0096,-0.0024,0.002,-0.0027,0.0019,-0.0016,0.0028,-0.001,0.0038,0,0.0019,-0.0029,0,-0.0045,0.0005,-0.0024,0.0735,-0.0439,0.095,-0.0699,0.1143,-0.1703,0.1367,-0.2418,0.1635,-0.2683,0.1637,-0.32,0.2048,-0.2759,0.2055,-0.3257,0.1677,-0.4091,0.1202,-0.395,0.1909,-0.429,0.2325,-0.467,0.3469,-0.5049,0.4387,-0.4604,0.3911,-0.3008,0.2165,-0.3579,0.1188,-0.391,0.3718,-0.2975,0.2717,-0.2717,0.1363,-0.3467,0.2677,-0.3521,0.2345,-0.2892,0.349,-0.4012,0.2935,-0.4521,0.5557,-0.3906,0.5826,-0.2889,0.4729,-0.267,0.3506,-0.3303,0.2023,-0.3297,0.3119,-0.3281,0.2914,-0.4396,0.3272,-0.4283,0.397,-0.4557,0.5155,-0.3414,0.5996,-0.3683,0.3096,-0.4494,0.5654,-0.3172,0.2932,-0.4185,0.4458,-0.3162,0.5046,-0.2968,0.3297,-0.3985,0.3989,-0.295,0.369,-0.2805,0.234,-0.3176,0.3446,-0.2706,0.3476,-0.3367,0.2423,-0.2852,0.2614,-0.253,0.2597,-0.2511,0.1695,-0.2112,0.0958,-0.0824,0.0151,-0.0343,0.004,-0.0094,0.0166,-0.0172,0.0078,-0.0053,0.0039,-0.0049,0.0102,-0.0034,0.001,-0.0035,0.0019,-0.0019,0.0028,-0.0027,0.0019,-0.0016,0.0006,-0.0015,0.0007,-0.001,0.001,-0.0005,0.0018,-0.0017,0.0013,-0.0012,0.0895,-0.024,0.0134,-0.0214,0.0116,-0.0052,0.0001,-0.0034,0.0042,0,0.0043,-0.0024,0.0018,-0.0026,0.0005,-0.0028,0.0009,-0.0025,0.0004,0,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0.004,-0.0001,0.0023,-0.002,0,-0.0022,0.0002,-0.0015,0.0014,-0.0005,0.0017,-0.001,0.0023,-0.0004,0,-0.0019,0.0007,-0.0035,0.0014,-0.0023,0.0682,-0.2359,0.4774,-0.4041,0.4953,-0.8137,0.5044,-0.4426,1,-0.9993,1,-0.7787,0.3855,-1,0.5502,-0.664,0.3723,-0.3862,0.3592,-0.3924,0.3126,-0.4532,0.4596,-0.902,0.6526,-0.4768,0.635,-0.7617,0.5343,-0.6253,0.6943,-0.4115,0.5604,-0.4024,0.8514,-0.4197,0.6552,-0.4475,0.6462,-0.4136,0.5974,-0.3253,0.2684,-0.273,0.0671,-0.1995,0.0747,-0.1546,0.0889,-0.1581,0.0878,-0.1578,0.0869,-0.1452,0.0921,-0.1375,0.0945,-0.1362,0.097,-0.113,0.0951,-0.1078,0.0727,-0.106,0.0519,-0.0819,0.0421,-0.0777,0.0414,-0.0743,0.0394,-0.0741,0.0482,-0.0708,0.0627,-0.0769,0.0584,-0.0795,0.0659,-0.0785,0.0657,-0.0926,0.067,-0.1113,0.0734,-0.1065,0.0881,-0.1362,0.1513,-0.1786,0.2,-0.2589,0.2463,-0.2901,0.4978,-0.4333,0.7272,-0.5487,0.628,-0.4352,0.5152,-0.3801,0.4442,-0.3825,0.4255,-0.4072,0.4147,-0.371,0.4005,-0.3833,0.3751,-0.3476,0.2736,-0.3347,0.3344,-0.271,0.4435,-0.3539,0.365,-0.43,0.3732,-0.4006,0.2772,-0.4649,0.1539,-0.1654,0.2405,-0.2225,0.2142,-0.224,0.1868,-0.2474,0.1889,-0.2125,0.181,-0.2095,0.1757,-0.2239,0.156,-0.1888,0.2285,-0.2923,0.3142,-0.4196,0.3423,-0.2457,0.2873,-0.3149,0.2502,-0.2525,0.2308,-0.2928,0.234,-0.2005,0.2312,-0.4013,0.2047,-0.2614,0.2805,-0.2271,0.2553,-0.3089,0.2471,-0.2686,0.2178,-0.4424,0.2124,-0.3154,0.2427,-0.3128,0.2375,-0.2632,0.2186,-0.3723,0.2091,-0.4474,0.1859,-0.2424,0.1763,-0.358,0.2077,-0.2502,0.2387,-0.3583,0.1898,-0.2998,0.2023,-0.2443,0.1516,-0.2016,0.1944,-0.2541,0.1847,-0.2333,0.1776,-0.2455,0.1786,-0.2298,0.1904,-0.2391,0.1816,-0.2244,0.1903,-0.2369,0.1799,-0.2248,0.184,-0.2547,0.2677,-0.2985,0.1486,-0.2581,0.1781,-0.3442,0.1789,-0.4299,0.1513,-0.3309,0.2214,-0.4524,0.1617,-0.3098,0.1628,-0.3289,0.18,-0.3458,0.2005,-0.3599,0.1575,-0.3592,0.2309,-0.3008,0.2198,-0.3771,0.1832,-0.3416,0.2768,-0.3011,0.2768,-0.3477,0.2501,-0.3617,0.1981,-0.3264,0.2676,-0.2782,0.1686,-0.3562,0.2901,-0.3486,0.2574,-0.3807,0.2405,-0.3496,0.2531,-0.3144,0.2416,-0.3409,0.2078,-0.3822,0.3085,-0.2608,0.278,-0.2989,0.1663,-0.1374,0.0641,-0.0971,0.0888,-0.0851,0.0866,-0.0791,0.0714,-0.0695,0.0462,-0.056,0.0366,-0.0443,0.0392,-0.0451,0.0443,-0.0561,0.0537,-0.0644,0.0535,-0.059,0.1422,-0.0658,0.0496,-0.1041,0.1392,-0.1876,0.1741,-0.2383,0.2364,-0.3215,0.3226,-0.3965,0.3906,-0.3828,0.2647,-0.3963,0.2864,-0.4388,0.2476,-0.3648,0.2423,-0.4566,0.3312,-0.4345,0.3335,-0.4371,0.318,-0.4561,0.291,-0.4249,0.2624,-0.4097,0.311,-0.3401,0.2577,-0.3318,0.2183,-0.3209,0.1954,-0.2659,0.115,-0.1514,0.0795,-0.1114,0.1036,-0.0699,0.1047,-0.0531,0.0278,-0.151,0.0983,-0.0602,0.1038,-0.0948,0.111,-0.0978,0.0851,-0.0738,0.1639,-0.133,0.0971,-0.1128,0.0955,-0.0901,0.028,-0.0266,0.1862,-0.1793,0.2948,-0.3373,0.2823,-0.3621,0.4124,-0.39,0.4451,-0.5669,0.3826,-0.4295,0.419,-0.5372,0.3063,-0.4829,0.3427,-0.4388,0.3277,-0.4158,0.363,-0.5126,0.3523,-0.3473,0.2492,-0.4497,0.3619,-0.3866,0.2427,-0.385,0.3597,-0.4568,0.3305,-0.2894,0.1651,-0.3869,0.4048,-0.4619,0.2154,-0.2893,0.3495,-0.4146,0.3448,-0.3238,0.1629,-0.3179,0.3258,-0.3333,0.1433,-0.2973,0.3257,-0.2855,0.1444,-0.2797,0.2211,-0.2388,0.2084,-0.1653,0.1754,-0.1575,0.0681,-0.1322,0.0391,-0.0627,0.0179,-0.0237,0.0142,-0.0079,0.0143,-0.0129,0.03,-0.0605,0.013,-0.0318,0.0482,-0.0177,0.0484,-0.0226,0.0725,-0.0743,0.0084,-0.0472,0.0597,-0.02,0.0035,-0.0241,0.009,-0.0005,0.0029,-0.0002,0.0022,-0.0021,0.0024,-0.003,0.0031,-0.0024,0.0001,-0.0029,0.0006,-0.002,0.0031,-0.0007,0.0459,-0.0559,0.0398,-0.0813,0.0273,-0.0297,0.0569,-0.0422,0.1163,-0.1218,0.2182,-0.2302,0.2793,-0.2453,0.397,-0.2279,0.3308,-0.4503,0.4601,-0.3849,0.2094,-0.3656,0.4713,-0.4206,0.6112,-0.3491,0.3124,-0.3104,0.2422,-0.3229,0.467,-0.3821,0.6019,-0.3572,0.4507,-0.3593,0.3656,-0.3382,0.3892,-0.4489,0.3462,-0.5009,0.1889,-0.179,0.1595,-0.1667,0.1646,-0.2088,0.2661,-0.4391,0.3345,-0.4209,0.3628,-0.4821,0.3829,-0.5035,0.3147,-0.5255,0.3062,-0.4247,0.2728,-0.4091,0.3558,-0.2042,0.2225,-0.375,0.3209,-0.218,0.263,-0.2763,0.1841,-0.3681,0.2262,-0.3673,0.1911,-0.3508,0.153,-0.3136,0.1541,-0.3148,0.1102,-0.2573,0.1478,-0.2437,0.1694,-0.2445,0.1733,-0.2659,0.1691,-0.2881,0.177,-0.2926,0.1772,-0.2569,0.1788,-0.2726,0.1699,-0.2849,0.172,-0.2911,0.1789,-0.2587,0.1762,-0.2847,0.1745,-0.2804,0.1761,-0.2788,0.1729,-0.2693,0.1755,-0.2793,0.1861,-0.2801,0.1865,-0.2764,0.1856,-0.2898,0.1896,-0.2467,0.1916,-0.2436,0.1714,-0.272,0.1799,-0.2621,0.1834,-0.2524,0.1847,-0.261,0.1918,-0.4211,0.3443,-0.2799,0.2553,-0.1777,0.2153,-0.3325,0.3218,-0.1862,0.1812,-0.3745,0.3908,-0.1867,0.2207,-0.3459,0.1873,-0.3091,0.3262,-0.308,0.3043,-0.3678,0.4058,-0.2465,0.3146,-0.2941,0.2572,-0.3661,0.2505,-0.3311,0.4595,-0.2319,0.2496,-0.2963,0.2172,-0.3194,0.1686,-0.4044,0.2203,-0.3582,0.3301,-0.2097,0.3062,-0.2881,0.1546,-0.3564,0.385,-0.2581,0.1113,-0.3491,0.1505,-0.1267,0.1103,-0.2141,0.0937,-0.2429,0.1012,-0.2197,0.1107,-0.1359,0.1379,-0.2332,0.128,-0.2845,0.1725,-0.2656,0.1546,-0.3243,0.1264,-0.2453,0.1669,-0.2222,0.1178,-0.1159,0.0891,-0.1085,0.0433,-0.0684,0.0556,-0.0422,0.0406,-0.0641,0.0612,-0.055,0.0955,-0.0976,0.1298,-0.1434,0.1819,-0.1392,0.3128,-0.1194,0.1972,-0.2832,0.0767,-0.1588,0.1498,-0.121,0.2323,-0.3073,0.2717,-0.2645,0.3682,-0.4303,0.3954,-0.469,0.4106,-0.5069,0.2536,-0.5398,0.2532,-0.5088,0.206,-0.5576,0.312,-0.6091,0.3641,-0.2934,0.2423,-0.4898,0.3307,-0.2752,0.2767,-0.415,0.2542,-0.34,0.3487,-0.3454,0.2892,-0.4309,0.2149,-0.2818,0.3318,-0.3291,0.1982,-0.3827,0.118,-0.1874,0.1546,-0.3282,0.2756,-0.3548,0.2224,-0.2509,0.3377,-0.2958,0.3224,-0.3073,0.2172,-0.337,0.3099,-0.2849,0.3579,-0.325,0.3994,-0.3126,0.3798,-0.2866,0.2476,-0.2573,0.4185,-0.2122,0.4921,-0.3716,0.289,-0.2256,0.4455,-0.3002,0.3593,-0.361,0.2791,-0.3497,0.1802,-0.0711,0.0548,-0.0817,0.0833,-0.1259,0.1039,-0.097,0.0876,-0.0977,0.1106,-0.1217,0.1007,-0.1009,0.1056,-0.1025,0.0971,-0.0928,0.1795,-0.0853,0.2529,-0.3682,0.4885,-0.3485,0.3724,-0.6314,0.6308,-0.405,0.312,-0.4114,0.3345,-0.3639,0.4863,-0.3213,0.2762,-0.3678,0.3333,-0.3936,0.4149,-0.4193,0.3845,-0.3544,0.2841,-0.3931,0.3577,-0.3893,0.2725,-0.2601,0.425,-0.3332,0.3091,-0.3417,0.2757,-0.2819,0.2996,-0.3423,0.2564,-0.2992,0.2186,-0.2888,0.2161,-0.3329,0.2676,-0.2738,0.2458,-0.2448,0.1715,-0.2741,0.2453,-0.2186,0.1637,-0.2021,0.1729,-0.2379,0.152,-0.2407,0.1689,-0.253,0.1608,-0.2654,0.155,-0.2573,0.137,-0.2942,0.1383,-0.2682,0.1329,-0.2295,0.1431,-0.2848,0.1347,-0.2388,0.1314,-0.267,0.1411,-0.2416,0.1469,-0.2079,0.1548,-0.1906,0.1509,-0.2012,0.0999,-0.1719,0.137,-0.2172,0.1931,-0.2577,0.2231,-0.2953,0.2169,-0.2687,0.2639,-0.2177,0.2075,-0.2374,0.1925,-0.2507,0.2438,-0.239,0.2998,-0.2359,0.1392,-0.204,0.177,-0.1899,0.2342,-0.2198,0.2855,-0.2312,0.1579,-0.1612,0.1906,-0.2532,0.1432,-0.2004,0.097,-0.1649,0.0757,-0.088,0.0634,-0.0583,0.0367,-0.0731,0.0529,-0.0566,0.0257,-0.0381,0.0681,-0.0371,0.1126,-0.1967,0.0946,-0.2498,0.2344,-0.218,0.317,-0.2064,0.2964,-0.2836,0.1598,-0.3253,0.2362,-0.2443,0.2325,-0.3589,0.2785,-0.2794,0.2659,-0.3242,0.3754,-0.1546,0.1968,-0.2552,0.2336,-0.248,0.124,-0.2178,0.1973,-0.2435,0.1066,-0.1239,0.1002,-0.1116,0.0607,-0.0927,0.0591,-0.0937,0.0943,-0.0469,0.0555,-0.0789,0.0882,-0.1233,0.0879,-0.0748,0.0845,-0.101,0.0846,-0.1091,0.0383,-0.0656,0.0812,-0.0641,0.0965,-0.0926,0.0797,-0.0534,0.0785,-0.0521,0.1424,-0.0857,0.0627,-0.0974,0.1278,-0.0516,0.0816,-0.0808,0.0295,-0.0269,0.0461,-0.0374,0.0297,-0.008,0.0019,-0.0316,0.1331,-0.1827,0.1215,-0.1944,0.0868,-0.1627,0.1304,-0.0566,0.1503,-0.2709,0.2902,-0.2689,0.2209,-0.2625,0.2191,-0.2147,0.1865,-0.1427,0.1471,-0.2021,0.0304,-0.0825,0.048,-0.0249,0.0175,-0.0443,0.023,-0.0119,0.0251,-0.0249,0.0224,-0.0271,0.0246,-0.0197,0.0106,-0.0044,0.1669,-0.0292,0.0208,-0.0697,0.1958,-0.2011,0.1673,-0.1034,0.244,-0.2977,0.3358,-0.3214,0.2603,-0.1701,0.3596,-0.2484,0.4118,-0.3069,0.1808,-0.3315,0.3526,-0.2788,0.4313,-0.219,0.3319,-0.319,0.1717,-0.3458,0.3903,-0.2739,0.3691,-0.3434,0.1866,-0.2925,0.3075,-0.1508,0.3805,-0.3225,0.2702,-0.3073,0.1602,-0.1408,0.3313,-0.2358,0.4148,-0.3633,0.3995,-0.3699,0.3163,-0.3557,0.2644,-0.3374,0.358,-0.3775,0.3392,-0.2435,0.2051,-0.2493,0.227,-0.2305,0.1933,-0.2625,0.1623,-0.2821,0.3633,-0.2777,0.3619,-0.2817,0.2159,-0.2439,0.2134,-0.1031,0.3924,-0.3345,0.4347,-0.3394,0.4013,-0.3371,0.2703,-0.3565,0.2696,-0.372,0.299,-0.2189,0.2439,-0.2441,0.3726,-0.2382,0.2264,-0.2526,0.2537,-0.1646,0.1868,-0.24,0.2221,-0.1293,0.2008,-0.1624,0.2075,-0.1159,0.1893,-0.0909,0.169,-0.0852,0.1522,-0.0985,0.1079,-0.0896,0.0767,-0.0764,0.0815,-0.0493,0.0825,-0.0745,0.0272,-0.0314,0.0246,-0.03,0.0257,-0.0274,0.0191,-0.0158,0.0211,-0.015,0.0013,-0.0015,0,-0.0014,0,-0.0004,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0097,-0.0156,0.0114,-0.0113,0.0157,-0.0108,0.0095,-0.0054,0.0061,-0.0087,0.0062,-0.0072,0.0071,-0.0094,0.0086,-0.0067,0.0049,-0.0073,0.0046,-0.0074,0.0041,-0.0024,0.004,-0.003,0.0227,-0.0264,0.0067,-0.0504,0.1198,-0.1772,0.2144,-0.2363,0.2643,-0.2141,0.5072,-0.2813,0.4143,-0.2635,0.4541,-0.276,0.4847,-0.3741,0.2876,-0.2732,0.3704,-0.2339,0.3124,-0.2693,0.3896,-0.2285,0.351,-0.3493,0.379,-0.2753,0.5548,-0.3134,0.2162,-0.3403,0.7732,-0.2767,0.1469,-0.2656,0.2212,-0.2656,0.3376,-0.2384,0.1515,-0.2933,0.3149,-0.2293,0.2028,-0.2004,0.1772,-0.133,0.3588,-0.1811,0.1418,-0.2185,0.0939,-0.275,0.2219,-0.1566,0.1126,-0.2283,0.0804,-0.2041,0.094,-0.1684,0.1418,-0.1454,0.1393,-0.1545,0.155,-0.1373,0.105,-0.1973,0.105,-0.1118,0.0603,-0.0819,0.0286,-0.0898,0.0197,-0.0148,0.0238,-0.0482,0.0527,-0.043,0.0729,-0.0668,0.0633,-0.0868,0.0211,-0.0629,0.0538,-0.0484,0.009,-0.0227,0.023,-0.0136,0.0528,-0.0594,0.0067,-0.0182,0.0168,-0.0053,0.0089,-0.0077,0.0064,-0.0077,0.004,-0.0035,0.0043,-0.005,0.0048,-0.0042,0.0045,-0.0057,0.0023,-0.0045,0.0029,-0.0023,0.0034,-0.0223,0.015,-0.0247,0.0041,-0.0085,0.0163,-0.0038,0.0389,-0.049,0.0224,-0.0153,0.0567,-0.0528,0.0385,-0.0544,0.0729,-0.0732,0.0894,-0.1227,0.1394,-0.1482,0.1385,-0.1797,0.1341,-0.1822,0.1641,-0.1575,0.1222,-0.216,0.1345,-0.12,0.0999,-0.1311,0.0913,-0.1154,0.0931,-0.1231,0.1025,-0.112,0.1002,-0.0851,0.0887,-0.0866,0.0984,-0.0965,0.1137,-0.151,0.1029,-0.0961,0.0983,-0.1085,0.0666,-0.0704,0.0368,-0.0576,0.0082,-0.0374,0.0201,-0.0267,0.0431,-0.0651,0.0915,-0.0953,0.104,-0.136,0.1566,-0.1497,0.2007,-0.2331,0.229,-0.1687,0.2108,-0.1766,0.1275,-0.3,0.2168,-0.2185,0.2261,-0.3395,0.3235,-0.269,0.3323,-0.3098,0.3302,-0.3072,0.3409,-0.3308,0.2176,-0.2437,0.236,-0.2952,0.2707,-0.2188,0.1319,-0.2704,0.1437,-0.2213,0.1714,-0.2004,0.203,-0.1579,0.1888,-0.1674,0.1267,-0.1864,0.1782,-0.2028,0.1932,-0.2109,0.1727,-0.1747,0.1116,-0.251,0.1065,-0.178,0.103,-0.1471,0.083,-0.1144,0.0727,-0.0981,0.0627,-0.0868,0.0719,-0.0721,0.0579,-0.0504,0.0576,-0.0813,0.0511,-0.0452,0.0465,-0.0832,0.0493,-0.0811,0.0467,-0.0126,0.0241,-0.024,0.0294,-0.0314,0.0328,-0.035,0.0374,-0.0402,0.0404,-0.0367,0.04,-0.0303,0.0207,-0.0208,0.0163,-0.0212,0.0155,-0.0151,0.0107,-0.0058,0.0059,-0.0081,0.0043,-0.0067,0.0028,-0.0022,0.0006,0,0.0004,0,0.0001,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
گوینده تیزر و موشن گرافیک به صورت حرفه ای و به مدت 5سال

تعرفه خدمات گویندگی فاطمه محمدی

زبان/زمان پارسی
یک دقیقه
۳۰۰,۰۰۰ تومان
بیش از یک دقیقه
۱۰۰,۰۰۰ تومان

امتیاز کسب شده

سفارش موفق
0
در سانداسنپ
امتیاز
5
از 5 نمره

رضایت کاربران

میزان تسلط و حرفه
رضایت از سرعت تحویل
کیفیت فایل نهایی
نوع برخورد و مشتری مداری

لحن های قابل ارائه

این گوینده توانایی ضبط در لحن های درج شده را دارد.

موشن گرافیک
تلفن گویا
تیزر صوتی
تیزر ویدئویی
دکلمه
کودکانه
پادکست
محتوی آموزشی

زبان خدمات

این گوینده توانایی ضبط در زبان های ذکر شده در ذیل را دارد.

پارسی

نمونه کارهای گویندگی فاطمه محمدی

سفارش و یا نمونه کاری برای نمایش وجود ندارد

سفارش های ثبت شده برای این گوینده به دلیل عدم اجازه کارفرما قابل انتشار به عنوان نمونه کار نیستند. به همین دلیل نمونه کاری برای نمایش به عنوان نمونه کیفیت خدمات این گوینده وجود ندارد.

ممکن است گوینده سایر نمونه کارهای شخصی خود را در آینده به پروفایل خود اضافه نماید. میتوانید زمان دیگری مراجعه کنید