مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

مشاهده گوینده نریشن یوسف علیزاده

یوسف علیزاده

[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0011,0,0.0014,0,0.0005,0,0.0004,-0.001,0,-0.0016,0.0004,-0.0017,0.0005,-0.0014,0.0004,-0.0012,0.0011,-0.0011,0.0006,-0.0004,0.0023,-0.0012,0.0018,-0.0017,0.002,-0.0011,0.0012,-0.0005,0.0017,-0.0009,0.0015,-0.0016,0.0016,-0.0016,0.0021,-0.0022,0.001,-0.002,0.0085,-0.0045,0.0205,-0.0457,0.0222,-0.0709,0.0474,-0.0815,0.0907,-0.1321,0.1566,-0.0957,0.157,-0.1302,0.1453,-0.1934,0.0962,-0.0738,0.0386,-0.077,0.1654,-0.1794,0.3683,-0.1049,0.1368,-0.1832,0.158,-0.0759,0.0573,-0.0906,0.0426,-0.0597,0.1127,-0.0379,0.0621,-0.0607,0.0367,-0.0406,0.0433,-0.0415,0.0479,-0.068,0.0459,-0.0697,0.0386,-0.0667,0.0558,-0.0797,0.0766,-0.0778,0.0825,-0.0661,0.0736,-0.0594,0.0747,-0.0528,0.1213,-0.1896,0.2548,-0.1428,0.2329,-0.175,0.2284,-0.2609,0.2312,-0.2412,0.1687,-0.1237,0.103,-0.1345,0.0557,-0.0571,0.0601,-0.0492,0.1238,-0.0408,0.0266,-0.0866,0.0879,-0.0548,0.0452,-0.0597,0.0754,-0.0783,0.0328,-0.0541,0.0284,-0.0385,0.0976,-0.0801,0.1002,-0.1877,0.1273,-0.2061,0.1218,-0.2168,0.1054,-0.1355,0.1052,-0.1805,0.0871,-0.11,0.0964,-0.1432,0.0845,-0.0869,0.05,-0.1234,0.0494,-0.0528,0.0461,-0.0457,0.0468,-0.0281,0.0238,-0.0455,0.022,-0.012,0.0194,-0.0336,0.0368,-0.011,0.0232,-0.0304,0.024,-0.0272,0.0152,-0.0179,0.0102,-0.0064,0.0032,-0.0037,0.0028,-0.0028,0.0015,-0.001,0.0009,-0.0008,0.0015,-0.001,0.001,-0.0012,0.0005,-0.0011,0.0149,-0.0064,0.001,-0.0101,0.0033,-0.0041,0.0021,-0.0017,0.0038,0,0.0013,-0.0002,0.0018,0,0.0011,-0.0007,0.0011,-0.0017,0.001,-0.0019,0.0011,-0.0012,0.0011,-0.0016,0.0002,-0.0011,0.0005,-0.0005,0.0011,-0.0006,0.0004,-0.0006,0.0005,-0.0003,0.0003,-0.0008,0.0005,0,0.0006,-0.0007,0.0009,-0.001,0.001,-0.0008,0.0002,-0.0004,0.0005,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0011,0,0.0005,-0.0009,0.0005,-0.0011,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0002,0.001,-0.0006,0.0007,-0.0007,0.0008,-0.001,0.0007,-0.0008,0.0009,-0.001,0.0006,-0.0007,0.0007,-0.0001,0,-0.0003,0.0006,-0.0002,0.0005,-0.0011,0.0008,-0.0007,0.0014,-0.0006,0.0014,-0.0013,0.0019,-0.0015,0.0014,-0.0014,0.0013,-0.0015,0.0015,-0.0009,0.0021,-0.0006,0.0014,-0.0004,0.0129,-0.0078,0.0366,-0.05,0.1301,-0.2386,0.1325,-0.0451,0.1173,-0.0564,0.1707,-0.0289,0.1436,-0.0441,0.1869,-0.0653,0.127,-0.0481,0.1042,-0.1481,0.1295,-0.0591,0.0846,-0.0595,0.0595,-0.0666,0.0689,-0.0607,0.075,-0.0568,0.0581,-0.048,0.0639,-0.1834,0.1733,-0.2021,0.2194,-0.1499,0.1226,-0.1494,0.155,-0.0911,0.0633,-0.1024,0.1213,-0.1142,0.0791,-0.0724,0.0712,-0.0294,0.0447,-0.0678,0.096,-0.1117,0.1544,-0.132,0.0973,-0.0936,0.1005,-0.1005,0.1216,-0.119,0.1214,-0.1331,0.1617,-0.1688,0.1821,-0.1715,0.1757,-0.1533,0.1672,-0.1517,0.1721,-0.1779,0.1752,-0.1727,0.1823,-0.1578,0.1757,-0.1847,0.1533,-0.2023,0.1343,-0.1429,0.1413,-0.1788,0.1235,-0.1666,0.1105,-0.1054,0.0627,-0.053,0.0426,-0.0379,0.0602,-0.0802,0.0814,-0.2341,0.1049,-0.1413,0.0989,-0.1246,0.1229,-0.2365,0.1111,-0.2038,0.0893,-0.2281,0.0857,-0.165,0.0362,-0.0896,0.0175,-0.0189,0.009,-0.0116,0.0073,-0.0072,0.0106,-0.0101,0.0268,-0.0227,0.0359,-0.036,0.0437,-0.0421,0.0637,-0.0471,0.133,-0.1154,0.1916,-0.1974,0.2314,-0.1833,0.225,-0.167,0.2094,-0.1521,0.1569,-0.1569,0.1398,-0.127,0.1341,-0.1411,0.1061,-0.0869,0.0806,-0.0554,0.0499,-0.0165,0.102,-0.095,0.0569,-0.0668,0.0554,-0.0329,0.1195,-0.0884,0.1709,-0.1491,0.2242,-0.1399,0.2242,-0.2034,0.1778,-0.1301,0.0671,-0.0998,0.0773,-0.1287,0.1131,-0.1512,0.1561,-0.1264,0.1441,-0.123,0.1835,-0.0918,0.0954,-0.1559,0.1156,-0.0664,0.0755,-0.0547,0.0256,-0.0213,0.0091,-0.0049,0.0024,-0.0075,0.0335,-0.007,0.0393,-0.0142,0.0086,-0.0056,0.0011,-0.0046,0.0167,-0.0103,0.0192,-0.0415,0.0074,-0.0289,0.078,-0.0842,0.0957,-0.1136,0.0258,-0.217,0.2924,-0.084,0.1886,-0.1044,0.1383,-0.0601,0.0734,-0.0444,0.0678,-0.0331,0.044,-0.044,0.0589,-0.0507,0.0444,-0.0578,0.0513,-0.0546,0.0503,-0.0705,0.0459,-0.0519,0.0468,-0.0698,0.0489,-0.0814,0.0542,-0.0833,0.0548,-0.0798,0.0623,-0.0868,0.0899,-0.0871,0.0809,-0.0787,0.1169,-0.0908,0.0865,-0.1003,0.0921,-0.0799,0.0524,-0.1004,0.1598,-0.032,0.1297,-0.1935,0.0753,-0.1784,0.0682,-0.2229,0.0651,-0.0596,0.1199,-0.1438,0.1166,-0.1842,0.1131,-0.1915,0.0746,-0.0974,0.0905,-0.0605,0.0596,-0.0535,0.0442,-0.0194,0.0208,-0.0082,0.0323,-0.0766,0.0829,-0.0902,0.0249,-0.0565,0.1278,-0.0606,0.1168,-0.1503,0.1402,-0.1569,0.1145,-0.1524,0.1081,-0.1123,0.113,-0.1174,0.1211,-0.1209,0.1098,-0.158,0.1152,-0.1855,0.1163,-0.1683,0.1046,-0.2164,0.1076,-0.2006,0.12,-0.1649,0.1759,-0.2368,0.1617,-0.2341,0.1028,-0.1051,0.0713,-0.0759,0.0581,-0.0713,0.0498,-0.0555,0.1163,-0.116,0.1902,-0.1605,0.2023,-0.2565,0.1646,-0.1626,0.0888,-0.1628,0.1211,-0.1553,0.1182,-0.109,0.0989,-0.0992,0.0838,-0.0921,0.0577,-0.102,0.0787,-0.0841,0.0549,-0.0931,0.089,-0.1022,0.108,-0.1025,0.103,-0.1069,0.0642,-0.0882,0.0731,-0.0619,0.0734,-0.1019,0.1716,-0.181,0.1728,-0.196,0.1038,-0.1979,0.1309,-0.1738,0.1504,-0.1066,0.0656,-0.0533,0.0352,-0.0507,0.0285,-0.0298,0.0604,-0.1239,0.1858,-0.2543,0.2337,-0.13,0.1403,-0.1622,0.1494,-0.1498,0.0746,-0.1363,0.0815,-0.0533,0.0316,-0.0485,0.0914,-0.0521,0.072,-0.0948,0.0782,-0.0786,0.1461,-0.1225,0.059,-0.1245,0.0864,-0.0695,0.0967,-0.0943,0.0919,-0.0485,0.1116,-0.1121,0.1018,-0.1427,0.0648,-0.073,0.0611,-0.0825,0.0476,-0.0519,0.0447,-0.0414,0.0314,-0.0359,0.0192,-0.0202,0.0958,-0.0522,0.1064,-0.1117,0.1153,-0.0712,0.057,-0.0758,0.1143,-0.0951,0.0441,-0.1294,0.1155,-0.1713,0.189,-0.0643,0.0493,-0.1556,0.0596,-0.0719,0.0321,-0.076,0.1678,-0.1339,0.1079,-0.1058,0.1191,-0.0917,0.1467,-0.0931,0.0489,-0.1414,0.0456,-0.0679,0.0559,-0.1266,0.1188,-0.1308,0.1081,-0.13,0.1185,-0.144,0.1232,-0.1012,0.0534,-0.0342,0.0326,-0.0237,0.0296,-0.0201,0.0474,-0.1111,0.1477,-0.1395,0.1365,-0.1381,0.0928,-0.1426,0.09,-0.1169,0.1033,-0.1164,0.0942,-0.0879,0.0905,-0.0782,0.0505,-0.0647,0.0779,-0.0593,0.044,-0.0655,0.0628,-0.074,0.0508,-0.0726,0.061,-0.1156,0.0562,-0.1093,0.0404,-0.1389,0.052,-0.0756,0.0479,-0.087,0.0531,-0.0471,0.0223,-0.0187,0.0892,-0.1315,0.0712,-0.1904,0.0556,-0.0818,0.0842,-0.0996,0.1136,-0.2053,0.0769,-0.1823,0.109,-0.2256,0.0581,-0.0851,0.0165,-0.0198,0.0037,-0.0054,0.007,-0.005,0.0023,-0.0039,0.0132,-0.0182,0.1448,-0.1001,0.2194,-0.1911,0.2329,-0.2245,0.1613,-0.1862,0.1222,-0.1351,0.1259,-0.0748,0.0684,-0.0656,0.0652,-0.0479,0.0438,-0.0437,0.0328,-0.0251,0.0318,-0.0378,0.0308,-0.0324,0.0552,-0.0775,0.0966,-0.1102,0.1104,-0.1056,0.0462,-0.1039,0.0877,-0.1285,0.1371,-0.0877,0.0343,-0.0693,0.0677,-0.0415,0.0197,-0.0308,0.0174,-0.0432,0.0237,-0.0494,0.0706,-0.0091,0.0211,-0.005,0.0374,-0.0065,0.0166,-0.0086,0.0115,-0.005,0.0069,-0.0057,0.0086,-0.0073,0.0031,-0.0012,0.0087,-0.008,0.0081,-0.0107,0.0062,-0.0122,0.0083,-0.007,0.0091,-0.0103,0.0136,-0.0154,0.0098,-0.0124,0.0099,-0.0103,0.0083,-0.0099,0.0213,-0.0081,0.03,-0.0193,0.0084,-0.0056,0.0032,-0.0016,0.0014,-0.0011,0.0013,-0.0012,0.0009,-0.0004,0.0012,-0.0018,0.0006,-0.0012,0.002,-0.002,0.0013,-0.0013,0.0008,-0.0006,0.0006,-0.0009,0.0003,-0.0005,0.0003,-0.0005,0,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0007,0.0011,-0.0004,0.0006,-0.001,0.0015,-0.0009,0.001,-0.0012,0.0004,-0.0013,0.0019,-0.0016,0.0015,-0.0023,0.0006,-0.0016,0.0008,-0.0012,0.0014,-0.0026,0.0019,-0.0009,0.0015,-0.0011,0.0013,-0.0017,0.0006,-0.001,0.0008,-0.0013,0.0005,-0.0006,0.0016,-0.0007,0.0018,-0.0014,0.0008,-0.0009,0.0015,-0.0011,0.0013,-0.001,0.0089,-0.0149,0.0307,-0.029,0.0666,-0.0301,0.0821,-0.0328,0.0668,-0.0815,0.0731,-0.0616,0.0418,-0.0569,0.1064,-0.1041,0.1441,-0.1645,0.1529,-0.2115,0.0783,-0.0941,0.0277,-0.0263,0.0731,-0.061,0.1021,-0.0925,0.0681,-0.1053,0.065,-0.0373,0.0714,-0.045,0.0442,-0.0687,0.0594,-0.0442,0.0506,-0.0398,0.106,-0.0678,0.1191,-0.0955,0.1126,-0.0964,0.0975,-0.0992,0.1027,-0.0871,0.0755,-0.0826,0.0734,-0.0579,0.0528,-0.1102,0.1349,-0.0525,0.0306,-0.2631,0.0594,-0.1191,0.1039,-0.0929,0.0277,-0.0257,0.057,-0.0295,0.0977,-0.0528,0.1119,-0.2294,0.1198,-0.3018,0.1239,-0.2378,0.1279,-0.2057,0.089,-0.1884,0.095,-0.2103,0.1061,-0.1467,0.1058,-0.1235,0.1142,-0.1172,0.1142,-0.1191,0.1004,-0.0982,0.1053,-0.128,0.0757,-0.15,0.0688,-0.1118,0.0621,-0.0907,0.0116,-0.022,0.0053,-0.0055,0.0028,-0.0022,0.0018,-0.0009,0.001,-0.001,0.0543,-0.0176,0.0021,-0.0292,0.0083,-0.0105,0.0097,0,0.008,0,0.0067,-0.0042,0.0019,-0.0047,0,-0.0056,0.0024,-0.0055,0.0017,0,0.0006,0,0.0002,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.001,-0.0011,0.0006,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0017,-0.0001,0.0214,-0.0104,0.2689,-0.0738,0.2085,-0.0689,0.1774,-0.1088,0.1153,-0.0759,0.1596,-0.0519,0.1478,-0.0981,0.1026,-0.0514,0.0521,-0.0391,0.0241,-0.0519,0.0305,-0.0261,0.0249,-0.0304,0.0344,-0.0319,0.032,-0.0377,0.0442,-0.0374,0.0363,-0.0366,0.0489,-0.0421,0.057,-0.1505,0.0872,-0.1343,0.1029,-0.1632,0.1403,-0.0853,0.1844,-0.0975,0.1274,-0.1027,0.0669,-0.0576,0.0615,-0.0523,0.0378,-0.0692,0.1163,-0.137,0.1308,-0.1435,0.1321,-0.167,0.1276,-0.1708,0.1224,-0.1617,0.1089,-0.1508,0.1168,-0.1149,0.1116,-0.1252,0.1319,-0.134,0.1441,-0.1316,0.1416,-0.1103,0.1276,-0.1249,0.122,-0.1387,0.1307,-0.1472,0.1328,-0.1586,0.1188,-0.1465,0.1211,-0.1438,0.1225,-0.1178,0.0944,-0.0778,0.0375,-0.0529,0.0576,-0.0839,0.0752,-0.1763,0.1108,-0.1862,0.1031,-0.1629,0.1177,-0.2292,0.1029,-0.1798,0.0914,-0.2166,0.0671,-0.1014,0.0396,-0.0324,0.0206,-0.0202,0.0251,-0.0371,0.038,-0.0385,0.052,-0.0443,0.0699,-0.0497,0.0875,-0.1099,0.1897,-0.1301,0.1716,-0.1719,0.1535,-0.1447,0.1862,-0.1302,0.1891,-0.1245,0.1143,-0.1353,0.1196,-0.082,0.0581,-0.0724,0.0412,-0.0475,0.0607,-0.0524,0.0437,-0.085,0.1548,-0.1336,0.1645,-0.1421,0.1405,-0.1516,0.1329,-0.1561,0.1426,-0.1425,0.1185,-0.0906,0.073,-0.1125,0.0839,-0.1032,0.0557,-0.0945,0.0752,-0.0768,0.1149,-0.0976,0.1212,-0.0962,0.1498,-0.0988,0.0995,-0.2112,0.1391,-0.1672,0.1378,-0.1813,0.1204,-0.0478,0.042,-0.008,0.0083,-0.0126,0.0126,-0.0415,0.0114,-0.021,0.0445,-0.0537,0.0325,-0.0217,0.0147,-0.002,0.0013,-0.0012,0.0024,-0.0029,0.0399,-0.0181,0.0173,-0.0416,0.0597,-0.0593,0.112,-0.0795,0.0832,-0.0659,0.0439,-0.1387,0.0432,-0.1436,0.1055,-0.0614,0.0271,-0.1427,0.0386,-0.0504,0.0819,-0.1036,0.0942,-0.052,0.0574,-0.0622,0.0566,-0.0573,0.0456,-0.0752,0.0704,-0.0567,0.0561,-0.0536,0.0657,-0.0526,0.085,-0.0544,0.0926,-0.0543,0.077,-0.0584,0.1077,-0.0703,0.1094,-0.0733,0.0902,-0.0727,0.0858,-0.0846,0.1483,-0.0834,0.0435,-0.0971,0.1046,-0.1704,0.0594,-0.1709,0.091,-0.0461,0.0746,-0.086,0.0637,-0.2227,0.1048,-0.1253,0.1231,-0.1168,0.0731,-0.1219,0.0713,-0.0793,0.0562,-0.0713,0.0597,-0.0443,0.0449,-0.0314,0.0256,-0.0191,0.0582,-0.0377,0.0775,-0.0786,0.1344,-0.0873,0.1474,-0.101,0.1216,-0.0934,0.0924,-0.1082,0.0782,-0.132,0.0842,-0.1542,0.0832,-0.1353,0.0821,-0.1392,0.0825,-0.1382,0.0916,-0.1351,0.0923,-0.1783,0.0994,-0.1879,0.1105,-0.1716,0.1022,-0.1766,0.1489,-0.1534,0.1197,-0.1835,0.1,-0.0593,0.064,-0.0621,0.0619,-0.0606,0.0496,-0.0518,0.0713,-0.0329,0.1275,-0.2025,0.144,-0.2378,0.0961,-0.1904,0.0921,-0.1811,0.0734,-0.1071,0.0661,-0.0912,0.0775,-0.0828,0.0645,-0.1013,0.0607,-0.0744,0.0779,-0.0942,0.0919,-0.111,0.1064,-0.1166,0.123,-0.115,0.0971,-0.1078,0.1032,-0.0929,0.0838,-0.0385,0.1274,-0.1195,0.1847,-0.1932,0.1005,-0.2267,0.1406,-0.2069,0.1828,-0.1815,0.0925,-0.0906,0.0573,-0.0665,0.0475,-0.0472,0.072,-0.0624,0.1427,-0.2154,0.1273,-0.1405,0.1667,-0.102,0.0607,-0.091,0.0221,-0.0547,0.0497,-0.0856,0.0846,-0.09,0.1411,-0.0805,0.044,-0.1616,0.072,-0.0552,0.0231,-0.0423,0.0744,-0.0924,0.1068,-0.0876,0.063,-0.0738,0.0673,-0.0541,0.0533,-0.071,0.0382,-0.0455,0.0373,-0.042,0.087,-0.0479,0.0675,-0.0752,0.0992,-0.0965,0.0926,-0.0659,0.188,-0.0975,0.0313,-0.0278,0.0656,-0.0611,0.114,-0.0395,0.033,-0.0946,0.034,-0.1562,0.0909,-0.0894,0.1021,-0.0754,0.0562,-0.1495,0.1028,-0.0935,0.0482,-0.1003,0.0839,-0.1141,0.0768,-0.1084,0.0784,-0.0813,0.0923,-0.0718,0.0406,-0.0217,0.0278,-0.0167,0.0285,-0.0094,0.0466,-0.0558,0.1222,-0.1638,0.1085,-0.1137,0.127,-0.1593,0.0911,-0.129,0.0896,-0.0867,0.0789,-0.0966,0.1065,-0.0795,0.0792,-0.0683,0.09,-0.0613,0.0498,-0.066,0.0593,-0.066,0.0364,-0.0901,0.06,-0.0771,0.0525,-0.0675,0.0588,-0.0572,0.0383,-0.0722,0.0658,-0.0783,0.0694,-0.0754,0.0517,-0.0633,0.0483,-0.0618,0.0293,-0.0114,0.0425,-0.0464,0.0359,-0.0441,0.0345,-0.0187,0.0613,-0.0561,0.0761,-0.1483,0.0422,-0.0748,0.1084,-0.1929,0.0775,-0.1807,0.0702,-0.0447,0.0446,-0.0463,0.0263,-0.0236,0.0109,-0.0064,0.0019,-0.0029,0.0024,-0.0016,0.0003,-0.0013,0.0006,-0.0011,0.0191,-0.0148,0.0545,-0.1174,0.2112,-0.1833,0.1954,-0.2022,0.1582,-0.1319,0.1344,-0.0967,0.1015,-0.0674,0.0987,-0.0509,0.0989,-0.0705,0.0763,-0.0926,0.1161,-0.0797,0.1113,-0.0664,0.0791,-0.0885,0.1198,-0.0683,0.1259,-0.1134,0.0877,-0.1313,0.0959,-0.0841,0.0364,-0.0957,0.0285,-0.0704,0.1282,0,0.0291,-0.0087,0.0678,-0.001,0.0122,-0.0436,0.0217,-0.0195,0.0392,-0.0211,0.0286,-0.0343,0.0297,-0.0279,0.0165,-0.018,0.0125,-0.0161,0.0188,-0.0145,0.0228,-0.0116,0.0127,-0.0143,0.0131,-0.0108,0.018,-0.0116,0.0169,-0.0198,0.0148,-0.029,0.0059,-0.01,0.0131,-0.0194,0.0069,-0.0082,0.0067,-0.0112,0.0058,-0.0068,0.0057,-0.0053,0.0076,-0.0049,0.0047,-0.0052,0.0056,-0.0049,0.0017,-0.001,0.0011,-0.0012,0.0009,-0.0006,0.0006,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0012,-0.0005,0,-0.0007,0.0006,-0.0008,0.0001,-0.0007,0.0004,0,0.0002,-0.0005,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0002,-0.0005,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
هر دقیقه: ۶۵۰,۰۰۰ تومان
بیش از یک دقیقه: ۴۵۰,۰۰۰ تومان
گوینده نریشن فارسی و انگلیسی سابقه همکاری با شبکه های جهار؛افق؛مستند و رادیو فرهنگ به عنوان گوینده و دوبلور و همچنین دوبلور بیش از بیست فیلم سینمایی از رسانه لنز ایرانسل به عنوان نقش اول و مکمل و گوینده تخصصی تیزر و موشن گرافی

امتیاز کسب شده

سفارش موفق
1
در سانداسنپ
امتیاز
5
از 5 نمره

لحن های قابل ارائه

این گوینده توانایی ضبط در لحن های درج شده را دارد.

نریشن
تلفن گویا
تیزر صوتی
تیزر ویدئویی
دکلمه
پادکست
دوبله
محتوی آموزشی

زبان خدمات

این گوینده توانایی ضبط در زبان های ذکر شده در ذیل را دارد.

پارسی
انگلیسی

نمونه کارهای گویندگی نریشن

سفارش و یا نمونه کاری برای نمایش وجود ندارد

سفارش های ثبت شده برای این گوینده به دلیل عدم اجازه کارفرما قابل انتشار به عنوان نمونه کار نیستند. به همین دلیل نمونه کاری برای نمایش به عنوان نمونه کیفیت خدمات این گوینده وجود ندارد.

ممکن است گوینده سایر نمونه کارهای شخصی خود را در آینده به پروفایل خود اضافه نماید. میتوانید زمان دیگری مراجعه کنید

نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم