مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

مشاهده گوینده نریشن غزل شیربخت

غزل شیربخت

[0,0,0,0,0,0,0,0,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0009,0.0006,-0.0002,0.0007,-0.0007,0.001,-0.0003,0.0012,-0.0016,0.003,-0.0016,0.0105,-0.0073,0.0176,-0.0192,0.031,-0.0408,0.0379,-0.0419,0.054,-0.0459,0.0676,-0.0594,0.1183,-0.0732,0.0892,-0.1427,0.0809,-0.0722,0.0967,-0.1277,0.0683,-0.1172,0.1001,-0.1222,0.0799,-0.1396,0.2254,-0.1219,0.1408,-0.1751,0.1319,-0.1195,0.0919,-0.2404,0.131,-0.1126,0.1009,-0.2549,0.1314,-0.1884,0.0634,-0.0643,0.2034,-0.2016,0.0915,-0.1838,0.1388,-0.2036,0.1033,-0.1451,0.1309,-0.1292,0.0556,-0.0462,0.0128,-0.0312,0.0244,-0.0251,0.0165,-0.0418,0.1234,-0.1321,0.1173,-0.1752,0.3003,-0.3435,0.3072,-0.2002,0.1734,-0.2952,0.1708,-0.2841,0.2526,-0.3477,0.3208,-0.3049,0.243,-0.1215,0.1945,-0.2442,0.2765,-0.2016,0.1881,-0.2878,0.1516,-0.2507,0.196,-0.1245,0.0828,-0.1895,0.0579,-0.1141,0.0818,-0.1254,0.1027,-0.0753,0.0838,-0.1761,0.0597,-0.1383,0.0732,-0.1254,0.0622,-0.0709,0.0575,-0.1255,0.041,-0.0927,0.0821,-0.0561,0.0607,-0.0515,0.0667,-0.0431,0.0566,-0.05,0.0486,-0.0427,0.0579,-0.0445,0.0557,-0.0395,0.055,-0.0392,0.0554,-0.0401,0.049,-0.0398,0.0496,-0.0389,0.0489,-0.0399,0.0483,-0.0393,0.0549,-0.0373,0.0534,-0.0433,0.0515,-0.0356,0.0469,-0.0494,0.0505,-0.0337,0.0612,-0.0329,0.1053,-0.0733,0.0754,-0.0457,0.0875,-0.0495,0.095,-0.074,0.0977,-0.0622,0.092,-0.0944,0.1027,-0.0613,0.1076,-0.0582,0.0904,-0.0551,0.1027,-0.0462,0.0917,-0.0584,0.0957,-0.0369,0.0787,-0.044,0.0463,-0.0307,0.0613,-0.0528,0.0187,-0.0335,0.0431,-0.049,0.0046,-0.0891,0.047,-0.1357,0.0822,-0.1003,0.096,-0.0655,0.0672,-0.1115,0.0789,-0.0635,0.1234,-0.1551,0.116,-0.1899,0.1684,-0.081,0.1708,-0.1301,0.1243,-0.187,0.202,-0.0681,0.0559,-0.1056,0.1224,-0.1229,0.1155,-0.1334,0.0895,-0.1287,0.0646,-0.0792,0.0352,-0.0318,0.0194,-0.0163,0.0047,-0.0099,0.0117,-0.0086,0.0016,-0.0056,0.006,-0.0032,0.0059,-0.0056,0.0167,-0.0128,0.0767,-0.0687,0.1097,-0.0669,0.0809,-0.0604,0.0977,-0.066,0.0941,-0.0569,0.095,-0.0953,0.0658,-0.0939,0.1914,-0.0743,0.2039,-0.0345,0.1451,-0.0189,0.0547,-0.0311,0.0177,-0.0815,0.0301,-0.1771,0.0525,-0.2063,0.0478,-0.182,0.0493,-0.0681,0.1571,-0.0858,0.185,-0.1919,0.0902,-0.064,0.0535,-0.1689,0.0674,-0.1591,0.0588,-0.0991,0.0837,-0.0488,0.1606,-0.0986,0.045,-0.0479,0.1022,-0.0637,0.0998,-0.0726,0.0942,-0.1572,0.0934,-0.1533,0.068,-0.0894,0.05,-0.1023,0.0653,-0.0887,0.0635,-0.0638,0.0473,-0.0401,0.0355,-0.0314,0.0264,-0.0203,0.008,-0.0041,0.0096,-0.0096,0.0045,-0.006,0.0049,-0.0051,0.0052,-0.0046,0.0038,-0.0031,0.0036,-0.0045,0.0034,-0.0043,0.0028,-0.0033,0.0018,-0.0022,0.0018,-0.0017,0.0012,-0.0025,0.0014,-0.001,0.002,-0.0018,0.0006,-0.0021,0.0036,-0.0059,0.0033,-0.0047,0.003,-0.0029,0.0008,-0.003,0.0037,-0.0005,0.0039,0,0.0008,-0.0026,0,-0.0034,0.0009,-0.0013,0.0023,0,0.0013,-0.0001,0.0002,-0.0014,0.0006,-0.0015,0.0009,-0.0005,0.0011,-0.001,0.0011,-0.001,0.0005,-0.0009,0.001,-0.001,0.0002,-0.0018,0.0005,-0.0008,0.0025,-0.0002,0.0034,-0.001,0.0004,-0.001,0,-0.002,0.0022,-0.0013,0.0028,-0.0005,0.0011,-0.0003,0.001,-0.0012,0.0019,-0.0012,0.0014,-0.0014,0.002,-0.0004,0.0003,-0.0022,0.0008,-0.0018,0.0016,-0.0007,0.0001,-0.0019,0.0018,-0.0011,0.0014,-0.0006,0.0007,-0.0021,0.0026,-0.0002,0.0017,-0.0008,0.0006,-0.002,0.002,-0.002,0.0019,-0.0016,0.0009,-0.0019,0.0021,-0.0013,0.0005,-0.0009,0.0005,-0.0007,0.0012,-0.0004,0.0011,-0.0007,0.0004,-0.0025,0.0009,-0.0014,0.0005,-0.0037,0,-0.0019,0.0015,-0.0006,0.0009,-0.0009,0.001,-0.0006,0.0003,-0.0006,0.0009,-0.0011,0.0009,-0.0009,0.0008,-0.0009,0.0004,-0.0009,0.0005,-0.0007,0.0007,-0.0004,0.0007,-0.001,0.0011,-0.0003,0.0009,-0.0009,0.0012,-0.0001,0.0007,-0.0008,0.0007,-0.0008,0.0013,-0.0013,0.0021,-0.0006,0.0758,-0.1802,0.0693,-0.0594,0.253,-0.3689,0.2961,-0.4738,0.4418,-0.4707,0.3094,-0.1719,0.1438,-0.4655,0.3976,-0.134,0.1132,-0.3369,0.3797,-0.363,0.0762,-0.32,0.2569,-0.3349,0.0764,-0.0717,0.2122,-0.2831,0.0838,-0.1065,0.1675,-0.2126,0.1224,-0.0623,0.1209,-0.1709,0.1114,-0.112,0.1226,-0.056,0.1023,-0.0818,0.0839,-0.0642,0.0643,-0.0372,0.0411,-0.0352,0.0434,-0.0285,0.0344,-0.025,0.024,-0.0177,0.0204,-0.02,0.0259,-0.0223,0.0146,-0.0181,0.0262,-0.0189,0.023,-0.0316,0.0193,-0.0336,0.0517,-0.031,0.0308,-0.0167,0.0526,-0.0255,0.021,-0.0322,0.0442,-0.0398,0.0289,-0.017,0.022,-0.0208,0.0278,-0.0211,0.0305,-0.0184,0.0229,-0.0259,0.0396,-0.0284,0.0341,-0.0362,0.0384,-0.0231,0.0425,-0.0349,0.0449,-0.0513,0.0519,-0.0506,0.1049,-0.0994,0.2031,-0.2487,0.3077,-0.2461,0.2809,-0.3914,0.2029,-0.3109,0.235,-0.2354,0.2711,-0.1615,0.4522,-0.1219,0.2491,-0.1398,0.2992,-0.1634,0.2688,-0.1052,0.183,-0.0909,0.2238,-0.095,0.2482,-0.1152,0.2238,-0.2155,0.1757,-0.3025,0.1144,-0.2431,0.1973,-0.1396,0.1563,-0.0842,0.1866,-0.1721,0.1413,-0.1155,0.1424,-0.1492,0.1085,-0.1026,0.0565,-0.0509,0.0675,-0.0421,0.0728,-0.0466,0.0709,-0.0497,0.0539,-0.0509,0.0562,-0.0399,0.0576,-0.0477,0.0478,-0.0384,0.0462,-0.0425,0.0512,-0.042,0.0623,-0.0478,0.0717,-0.05,0.0862,-0.0484,0.0829,-0.0578,0.079,-0.0523,0.0821,-0.0591,0.0846,-0.0586,0.0865,-0.0591,0.0971,-0.0683,0.1114,-0.078,0.1186,-0.0914,0.1239,-0.105,0.1333,-0.1124,0.1447,-0.1247,0.1429,-0.1391,0.1461,-0.1422,0.126,-0.1251,0.1338,-0.1217,0.1268,-0.1145,0.1211,-0.1113,0.0982,-0.1013,0.1172,-0.1068,0.1232,-0.1219,0.1205,-0.1064,0.1199,-0.1166,0.1149,-0.1162,0.107,-0.0993,0.1083,-0.1016,0.1021,-0.0993,0.0952,-0.0869,0.0885,-0.0851,0.0855,-0.0783,0.0848,-0.0818,0.0818,-0.078,0.0753,-0.075,0.084,-0.076,0.0884,-0.0896,0.0869,-0.0682,0.0806,-0.0637,0.0761,-0.0626,0.0645,-0.058,0.0576,-0.0407,0.0492,-0.0317,0.0398,-0.031,0.033,-0.0201,0.0236,-0.0183,0.0321,-0.0254,0.0313,-0.0277,0.0282,-0.0214,0.0308,-0.0232,0.0461,-0.0321,0.0728,-0.036,0.1532,-0.1366,0.2196,-0.1715,0.1892,-0.1125,0.1905,-0.1521,0.1316,-0.1797,0.1281,-0.1199,0.1446,-0.1906,0.2022,-0.1799,0.1632,-0.1305,0.096,-0.1082,0.113,-0.2185,0.1666,-0.1875,0.1439,-0.1275,0.0581,-0.0788,0.0617,-0.0591,0.1622,-0.2299,0.1505,-0.231,0.1578,-0.2165,0.1463,-0.204,0.1806,-0.1825,0.1495,-0.1891,0.0999,-0.152,0.0362,-0.0586,0.0177,-0.026,0.012,-0.0157,0.0101,-0.0143,0.0091,-0.013,0.0096,-0.0049,0.0087,-0.0031,0.0052,-0.004,0.0047,-0.0062,0.0052,-0.0035,0.0046,-0.0043,0.0049,-0.0023,0.0026,-0.0039,0.0027,-0.0026,0.0023,-0.0019,0.0022,-0.0042,0.0037,-0.0046,0.0543,-0.0352,0.0798,-0.0712,0.0782,-0.0812,0.0961,-0.0777,0.1065,-0.0693,0.1209,-0.1231,0.1249,-0.1219,0.156,-0.1523,0.1619,-0.1285,0.181,-0.1719,0.1744,-0.1949,0.175,-0.1986,0.185,-0.1531,0.182,-0.1789,0.2086,-0.1596,0.2088,-0.151,0.2004,-0.1404,0.1924,-0.14,0.2171,-0.132,0.2282,-0.1225,0.232,-0.1327,0.2184,-0.1268,0.1906,-0.1334,0.152,-0.1015,0.151,-0.1109,0.1454,-0.1129,0.1444,-0.0873,0.0948,-0.0661,0.0666,-0.0751,0.0609,-0.0663,0.062,-0.0348,0.0482,-0.0447,0.0479,-0.0349,0.0486,-0.0578,0.096,-0.0678,0.0357,-0.0684,0.1028,-0.0902,0.0947,-0.0643,0.0453,-0.1222,0.0954,-0.0878,0.0554,-0.0462,0.1079,-0.1497,0.0932,-0.0945,0.0644,-0.0343,0.1549,-0.0706,0.0631,-0.0963,0.047,-0.1634,0.069,-0.0816,0.0491,-0.0753,0.048,-0.0646,0.085,-0.0419,0.0989,-0.0877,0.1321,-0.0927,0.1657,-0.1187,0.1425,-0.1396,0.192,-0.1611,0.1769,-0.1631,0.2246,-0.219,0.2221,-0.17,0.2253,-0.2219,0.2279,-0.1454,0.2139,-0.2259,0.2004,-0.1318,0.1683,-0.1607,0.1542,-0.1534,0.1463,-0.1171,0.1374,-0.1345,0.1494,-0.1281,0.14,-0.1056,0.1348,-0.1415,0.1592,-0.0742,0.0985,-0.1144,0.1535,-0.1352,0.1055,-0.1012,0.0913,-0.0982,0.0771,-0.0723,0.0803,-0.0455,0.0617,-0.0626,0.0552,-0.036,0.0562,-0.0375,0.0545,-0.0309,0.0598,-0.0439,0.0354,-0.035,0.0195,-0.0145,0.009,-0.0097,0.0043,-0.0057,0.009,-0.0059,0.0062,-0.0073,0.0029,-0.0056,0.0109,-0.007,0.0038,-0.0074,0.007,-0.0059,0.0153,-0.0153,0.0094,-0.017,0.0195,-0.0406,0.043,-0.0362,0.0588,-0.0183,0.0311,-0.0599,0.0531,-0.0486,0.0346,-0.0136,0.0123,-0.0121,0.0037,-0.0046,0.006,-0.0054,0.0014,-0.0027,0.0039,-0.0079,0.1022,-0.0214,0.1133,-0.0952,0.1249,-0.0591,0.0903,-0.0364,0.1313,-0.1257,0.0405,-0.0601,0.0406,-0.0444,0.0193,-0.0346,0.0281,-0.0211,0.0245,-0.024,0.0104,-0.0747,0.149,-0.127,0.2301,-0.0713,0.1036,-0.1759,0.1939,-0.1171,0.1752,-0.3313,0.1782,-0.3531,0.2099,-0.3419,0.2035,-0.2918,0.1712,-0.1524,0.2122,-0.0882,0.2292,-0.173,0.2472,-0.1982,0.1497,-0.2009,0.1697,-0.1801,0.1531,-0.216,0.216,-0.1252,0.1366,-0.0847,0.1102,-0.0894,0.0408,-0.0284,0.0219,-0.0186,0.0521,-0.0249,0.0845,-0.0657,0.089,-0.0663,0.0908,-0.0605,0.0876,-0.0806,0.0743,-0.0742,0.0722,-0.0779,0.0869,-0.0812,0.0922,-0.0995,0.1148,-0.0987,0.1335,-0.1467,0.1434,-0.1511,0.1484,-0.156,0.147,-0.149,0.1349,-0.158,0.1344,-0.1492,0.1321,-0.142,0.1275,-0.1363,0.1335,-0.1373,0.1337,-0.1428,0.1375,-0.1439,0.1423,-0.1506,0.1429,-0.145,0.1441,-0.1415,0.1345,-0.1511,0.1515,-0.1606,0.1426,-0.1565,0.1366,-0.1431,0.1245,-0.111,0.1046,-0.1081,0.1045,-0.1056,0.1224,-0.1008,0.1283,-0.125,0.124,-0.1222,0.1344,-0.1086,0.1368,-0.1104,0.1456,-0.1189,0.1407,-0.108,0.1397,-0.1028,0.1312,-0.111,0.1448,-0.1337,0.158,-0.1303,0.1503,-0.1148,0.2205,-0.1342,0.2518,-0.321,0.1243,-0.2234,0.1676,-0.2711,0.0834,-0.0893,0.1427,-0.0968,0.2408,-0.0973,0.1589,-0.0579,0.0769,-0.1274,0.3086,-0.3007,0.0981,-0.101,0.3331,-0.05,0.1912,-0.3089,0.0996,-0.33,0.2235,-0.2271,0.1161,-0.0859,0.1297,-0.3044,0.0719,-0.1075,0.1303,-0.0633,0.0505,-0.2393,0.0241,-0.0966,0.1473,-0.0081,0.0717,-0.0561,0.0299,-0.1711,0.1238,0,0.1172,-0.0585,0.0392,-0.1389,0.0757,-0.0163,0.0729,-0.0626,0.0477,-0.1046,0.0607,-0.0404,0.083,-0.0638,0.0561,-0.0565,0.0405,-0.0302,0.0539,-0.0353,0.0521,-0.0255,0.0366,-0.0266,0.0255,-0.0201,0.0236,-0.0164,0.0156,-0.0123,0.0167,-0.0102,0.0081,-0.0077,0.0043,-0.0052,0.0111,-0.0048,0.0242,-0.0398,0.0993,-0.0399,0.0379,-0.0879,0.0798,-0.085,0.0389,-0.0585,0.0491,-0.0153,0.0151,-0.0172,0.0908,-0.0565,0.1576,-0.1285,0.1153,-0.0877,0.1419,-0.0851,0.1497,-0.0893,0.163,-0.1023,0.1714,-0.1277,0.1705,-0.1897,0.147,-0.1776,0.1386,-0.1546,0.1259,-0.1446,0.1287,-0.1495,0.124,-0.1493,0.1409,-0.1222,0.1447,-0.1095,0.1596,-0.1077,0.131,-0.1257,0.0871,-0.0696,0.0877,-0.0745,0.0894,-0.0446,0.058,-0.0332,0.0864,-0.0536,0.0552,-0.0337,0.0864,-0.0465,0.0498,-0.0272,0.1071,-0.0717,0.0465,-0.0346,0.1355,-0.0718,0.1108,-0.0548,0.0984,-0.0626,0.1016,-0.084,0.1022,-0.0724,0.1032,-0.0701,0.0753,-0.0724,0.064,-0.0636,0.0192,-0.0344,0.0244,-0.0209,0.025,-0.0246,0.0175,-0.0198,0.0158,-0.0187,0.022,-0.0166,0.0186,-0.0206,0.0199,-0.024,0.0213,-0.0168,0.0159,-0.0161,0.0168,-0.0167,0.0131,-0.0179,0.0109,-0.0157,0.0107,-0.0132,0.0073,-0.0045,0.0055,-0.0033,0.0081,-0.0024,0.0032,-0.0037,0.0132,-0.1328,0.0537,-0.0406,0.0627,-0.1062,0.1316,-0.118,0.1719,-0.1431,0.183,-0.0877,0.1192,-0.1205,0.1856,-0.1172,0.1949,-0.138,0.187,-0.1392,0.1361,-0.1125,0.1541,-0.1859,0.2933,-0.2869,0.1917,-0.11,0.3347,-0.1823,0.1269,-0.3261,0.1463,-0.2184,0.3085,-0.3003,0.1992,-0.1059,0.096,-0.0638,0.1424,-0.2276,0.2081,-0.2346,0.175,-0.0802,0.0996,-0.075,0.0955,-0.188,0.1024,-0.1526,0.0719,-0.0551,0.0846,-0.0886,0.0917,-0.1147,0.082,-0.0549,0.0745,-0.074,0.0664,-0.0822,0.0799,-0.0587,0.0584,-0.0518,0.0732,-0.049,0.0688,-0.0578,0.0567,-0.0441,0.0612,-0.0461,0.0682,-0.045,0.0595,-0.0463,0.0579,-0.0497,0.0697,-0.0472,0.068,-0.0444,0.0722,-0.0474,0.0764,-0.0469,0.0765,-0.0469,0.0724,-0.0477,0.0661,-0.0555,0.0836,-0.0525,0.0883,-0.0475,0.0882,-0.0636,0.0781,-0.0531,0.0864,-0.0659,0.128,-0.1357,0.1329,-0.1469,0.1504,-0.1512,0.2142,-0.1895,0.1748,-0.1316,0.1924,-0.1214,0.2662,-0.2532,0.2774,-0.2466,0.2336,-0.1982,0.1903,-0.2317,0.2224,-0.2112,0.2276,-0.1483,0.2065,-0.1966,0.1968,-0.1182,0.1039,-0.0992,0.1246,-0.122,0.127,-0.1205,0.1401,-0.113,0.1221,-0.1551,0.1207,-0.1177,0.1274,-0.0688,0.1027,-0.0889,0.1085,-0.0852,0.085,-0.0657,0.0226,-0.0447,0.023,-0.0335,0.0266,-0.0285,0.0238,-0.0183,0.0062,-0.0109,0.0049,-0.0038,0.0047,-0.0047,0.0108,-0.005,0.0341,-0.0262,0.0185,-0.0268,0.0841,-0.0628,0.0872,-0.0584,0.07,-0.0714,0.0942,-0.0802,0.1218,-0.0947,0.1108,-0.0654,0.1209,-0.0692,0.123,-0.0684,0.132,-0.0667,0.1083,-0.0712,0.1141,-0.0713,0.1122,-0.0662,0.0986,-0.0549,0.0779,-0.0361,0.0475,-0.0404,0.0475,-0.0387,0.0477,-0.0383,0.0979,-0.0771,0.0827,-0.1819,0.1827,-0.1522,0.2903,-0.1311,0.1157,-0.0945,0.0653,-0.1346,0.0835,-0.0795,0.043,-0.0991,0.1065,-0.1078,0.0595,-0.0499,0.1345,-0.1227,0.0775,-0.083,0.052,-0.2075,0.0585,-0.1013,0.1093,-0.0207,0.0351,-0.0731,0.0259,-0.0275,0.0105,-0.0115,0.0265,-0.0432,0.1518,-0.1498,0.1227,-0.0875,0.1248,-0.0805,0.123,-0.109,0.1327,-0.0777,0.1154,-0.0703,0.1242,-0.0984,0.1137,-0.0515,0.1463,-0.0842,0.1396,-0.0717,0.1133,-0.0732,0.1202,-0.0587,0.1014,-0.0489,0.0976,-0.0439,0.0886,-0.0406,0.0812,-0.0581,0.0782,-0.0599,0.0464,-0.0211,0.0226,-0.0135,0.021,-0.0205,0.0101,-0.0154,0.0102,-0.0183,0.0089,-0.0426,0.0233,-0.0349,0.0577,-0.0363,0.1155,-0.0436,0.0971,-0.0626,0.1195,-0.0527,0.1305,-0.0904,0.2087,-0.1569,0.1455,-0.1079,0.147,-0.1176,0.0651,-0.1108,0.1896,-0.0902,0.1516,-0.1377,0.1039,-0.085,0.1542,-0.0863,0.1512,-0.1219,0.0598,-0.0892,0.1415,-0.116,0.1642,-0.0725,0.1592,-0.0656,0.1072,-0.0844,0.1115,-0.0879,0.0783,-0.0516,0.0554,-0.035,0.0317,-0.0248,0.0235,-0.0237,0.016,-0.0166,0.0172,-0.0192,0.0155,-0.0182,0.0159,-0.0211,0.015,-0.017,0.0078,-0.0053,0.0042,-0.0012,0.0041,-0.0013,0.0291,-0.0511,0.0171,-0.0114,0.1008,-0.0937,0.1334,-0.0819,0.1645,-0.0618,0.2102,-0.1067,0.1578,-0.1037,0.1691,-0.0817,0.1808,-0.0569,0.1825,-0.0845,0.2123,-0.1604,0.1868,-0.176,0.1837,-0.2106,0.148,-0.1638,0.1804,-0.1899,0.1758,-0.1578,0.148,-0.1565,0.1495,-0.1893,0.1206,-0.1485,0.1138,-0.1247,0.1169,-0.1018,0.0887,-0.0864,0.0737,-0.0896,0.1288,-0.0728,0.0829,-0.158,0.1412,-0.0702,0.0706,-0.0515,0.0747,-0.1235,0.1161,-0.0418,0.0535,-0.1196,0.0826,-0.041,0.0658,-0.071,0.0564,-0.025,0.0162,-0.0175,0.0561,-0.0275,0.0114,-0.0165,0.0345,-0.0268,0.0168,-0.0128,0.0112,-0.0011,0.0138,-0.0288,0.0308,-0.0186,0.0361,-0.0471,0.0248,-0.0236,0.0064,-0.0038,0.004,-0.0032,0.0027,-0.0036,0.0034,-0.0022,0.0019,-0.0014,0.002,-0.0016,0.0016,-0.0018,0.0054,-0.0037,0.0425,-0.0372,0.0563,-0.0541,0.0383,-0.0535,0.067,-0.0605,0.0205,-0.048,0.0811,-0.0642,0.0808,-0.0488,0.0736,-0.0613,0.0639,-0.0335,0.0557,-0.0482,0.0844,-0.0481,0.085,-0.0546,0.0854,-0.0551,0.0904,-0.0505,0.0955,-0.0522,0.0899,-0.0547,0.0913,-0.0518,0.0851,-0.0423,0.0562,-0.0327,0.0197,-0.0273,0.0164,-0.0241,0.0175,-0.0172,0.0431,-0.0169,0.0416,-0.0248,0.0688,-0.0308,0.0839,-0.0493,0.1231,-0.0828,0.1316,-0.0897,0.1289,-0.0962,0.1117,-0.128,0.1328,-0.1168,0.1254,-0.0704,0.1097,-0.1447,0.1247,-0.1187,0.0952,-0.0797,0.161,-0.1326,0.1174,-0.166,0.108,-0.1171,0.1255,-0.0864,0.1355,-0.0746,0.1312,-0.0808,0.1303,-0.0558,0.1221,-0.059,0.1293,-0.0877,0.111,-0.1239,0.1061,-0.111,0.0941,-0.1663,0.0999,-0.0542,0.1392,-0.0575,0.0671,-0.1389,0.0346,-0.1283,0.0636,-0.0568,0.0631,-0.0733,0.0322,-0.0572,0.0499,-0.0536,0.0622,-0.0558,0.0519,-0.0482,0.0451,-0.0288,0.0351,-0.0406,0.0248,-0.0337,0.0275,-0.0299,0.023,-0.0252,0.032,-0.041,0.0572,-0.0437,0.0247,-0.0208,0.0163,-0.0078,0.0282,-0.0218,0.0365,-0.0312,0.0103,-0.0138,0.0025,-0.0025,0.0033,-0.0051,0.0037,-0.0019,0.002,-0.0027,0.0042,-0.0024,0.0021,-0.0017,0.0015,-0.0012,0.0013,-0.0013,0.004,-0.0022,0.0012,-0.0013,0.0013,-0.0011,0.002,-0.0021,0.0014,-0.0012,0.0019,-0.0013,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
هر دقیقه: ۸۰,۰۰۰ تومان
بیش از یک دقیقه: ۹۰,۰۰۰ تومان
کارشناس ارشد شیمی آلی هستم. محقق پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران علاقمند به کار صداپیشگی که از یکسال پیش فعالیت اینستاگرامی خود را در این زمینه آغاز نموده ام.

امتیاز کسب شده

سفارش موفق
1
در سانداسنپ
امتیاز
5
از 5 نمره

لحن های قابل ارائه

این گوینده توانایی ضبط در لحن های درج شده را دارد.

نریشن
تلفن گویا
تیزر صوتی
تیزر ویدئویی
دکلمه
کودکانه
پادکست
دوبله
محتوی آموزشی

زبان خدمات

این گوینده توانایی ضبط در زبان های ذکر شده در ذیل را دارد.

پارسی
انگلیسی
ترکی

نمونه کارهای گویندگی نریشن

سفارش و یا نمونه کاری برای نمایش وجود ندارد

سفارش های ثبت شده برای این گوینده به دلیل عدم اجازه کارفرما قابل انتشار به عنوان نمونه کار نیستند. به همین دلیل نمونه کاری برای نمایش به عنوان نمونه کیفیت خدمات این گوینده وجود ندارد.

ممکن است گوینده سایر نمونه کارهای شخصی خود را در آینده به پروفایل خود اضافه نماید. میتوانید زمان دیگری مراجعه کنید

نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم