مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

پروفایل گویندگی پویا اسحاق زاده

تسلط و حرفه
سرعت تحویل
کیفیت فایل
مشتری مداری
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0002,-0.0007,0.0001,-0.0002,0.0013,-0.0012,0.0018,-0.0016,0.0016,-0.0013,0.0025,-0.0016,0.0009,-0.0026,0.0006,-0.0019,0.0028,-0.0012,0.0024,-0.0012,0.0016,-0.0017,0.0013,-0.0017,0.0016,-0.0023,0.0022,-0.0009,0.0025,-0.0007,0.0021,-0.002,0.0006,-0.0007,0.0011,-0.0022,0.0004,-0.0025,0,-0.0024,0.0005,-0.0019,0.0008,-0.0014,0.0008,-0.0019,0.0028,0,0.0021,0,0.0023,0,0.002,0,0.0013,-0.0009,0.0006,-0.0016,0.0002,-0.0016,0,-0.0093,0.0181,-0.015,0.0225,-0.0251,0.0528,-0.0571,0.0987,-0.1473,0.1447,-0.3217,0.2958,-0.0512,0.2083,-0.2385,0.2637,-0.2574,0.3529,-0.1362,0.3073,-0.1731,0.3188,-0.3229,0.1836,-0.3674,0.2743,-0.3494,0.4579,-0.2306,0.1869,-0.2937,0.2684,-0.4622,0.3909,-0.2503,0.2049,-0.3831,0.3381,-0.326,0.2941,-0.2023,0.2184,-0.4649,0.2283,-0.215,0.5828,-0.4425,0.781,-0.8441,0.4224,-0.0753,0.5347,-0.942,0.2689,-0.7427,0.692,-0.9411,0.8322,-0.9429,0.2537,-0.268,0.6359,-0.9389,0.2436,-0.1408,0.7664,-0.903,0.3095,-0.2174,0.8422,-0.464,0.0787,-0.4018,0.6024,-0.8894,0.621,-0.3832,0.1988,-0.5104,0.2977,-0.4178,0.2196,-0.0936,0.2251,-0.4886,0.1674,-0.0687,0.3049,-0.2934,0.1099,-0.0601,0.0824,-0.2149,0.0648,-0.0379,0.0687,-0.0753,0.0655,-0.0348,0.0681,-0.0645,0.0446,-0.0352,0.0918,-0.0822,0.0249,-0.0506,0.0864,-0.0614,0.0232,-0.1094,0.1113,-0.0909,0.0734,-0.0965,0.1174,-0.0874,0.1393,-0.1057,0.0865,-0.1237,0.1575,-0.1257,0.0961,-0.165,0.1704,-0.1337,0.1517,-0.0657,0.0858,-0.1369,0.1636,-0.141,0.1167,-0.1486,0.1175,-0.1035,0.1098,-0.0525,0.0732,-0.0579,0.0243,-0.0423,0.0265,-0.012,0.0057,-0.0132,0.0062,-0.0021,0.0041,-0.0036,0.1065,-0.0932,0.18,-0.0677,0.193,-0.4236,0.1768,-0.4467,0.4568,-0.6764,0.4369,-0.2477,0.3317,-0.3315,0.198,-0.4207,0.1162,-0.1302,0.0506,-0.0525,0.0354,-0.0345,0.0168,-0.0256,0.0055,-0.0088,0.0012,-0.0061,0.004,-0.0075,0.0018,-0.0039,0.0028,-0.0016,0.0035,-0.0045,0.0014,-0.0022,0.0021,-0.003,0.0029,-0.0019,0.0019,-0.0008,0.0006,-0.0022,0,-0.0038,0.0031,-0.0018,0.1853,-0.4987,0.4098,-0.7914,0.4975,-0.897,0.3897,-0.8173,0.4834,-0.4414,0.3716,-0.6727,0.2068,-0.5819,0.2239,-0.4788,0.1484,-0.3353,0.078,-0.1348,0.4932,-0.2482,0.3542,-0.2251,0.4375,-0.4499,0.5479,-0.3678,0.5147,-0.2001,0.3261,-0.4989,0.5148,-0.4332,0.3,-0.267,0.2892,-0.259,0.0946,-0.3397,0.4095,-0.3712,0.226,-0.3178,0.1884,-0.1533,0.0584,-0.0463,0.021,-0.0318,0.0214,0,0.0049,0,0.0541,-0.0017,0.1361,-0.1125,0.152,-0.1723,0.1703,-0.3318,0.2065,-0.4344,0.2329,-0.4988,0.3184,-0.6953,0.3135,-0.7395,0.3222,-0.6183,0.2734,-0.441,0.361,-0.1235,0.1472,-0.4751,0.212,-0.3915,0.1862,-0.3783,0.0211,-0.2656,0.2707,-0.0538,0.1961,-0.1634,0.0827,-0.0399,0.099,-0.136,0.0578,-0.0792,0.0659,-0.1264,0.063,-0.0417,0.0582,-0.0474,0.0689,-0.0229,0.047,-0.0088,0.0267,-0.0457,0.0116,-0.0563,0.0236,-0.0163,0.0259,-0.0125,0.0488,-0.0209,0.0389,-0.0389,0.0239,-0.0627,0.0364,-0.0331,0.0097,-0.0369,0.0051,-0.0331,0.0416,-0.0464,0.0438,-0.058,0.0436,-0.0464,0.0168,-0.021,0.031,-0.0321,0.0194,-0.0265,0.0093,-0.008,0.0096,-0.006,0.01,-0.0101,0.0115,-0.0129,0.0045,-0.0082,0.0082,-0.0089,0,-0.0067,0.0017,-0.003,0.0025,-0.0026,0.001,-0.0033,0.0016,-0.0016,0.0047,0,0.0056,0,0.0016,-0.0001,0.0019,-0.001,0.0013,-0.0021,0.0001,-0.0022,0.0006,-0.002,0.0005,-0.0021,0.0013,-0.0017,0.0003,-0.0005,0.0013,-0.0016,0.0016,0,0.0021,-0.0011,0.0007,-0.0014,0,-0.0022,0,-0.0031,0.0012,-0.0017,0.0025,-0.0009,0.0018,-0.0007,0.2252,0,0.2393,-0.089,0,-0.1733,0,-0.1774,0,-0.1047,0,-0.0722,0.0427,-0.0076,0.0467,0,0.0449,0,0.0333,0,0.0282,0,0.0253,0,0.0185,0,0.0096,0,0.0074,-0.0004,0,-0.0029,0,-0.0047,0,-0.0071,0,-0.0076,0,-0.0074,0,-0.0042,0,-0.0049,0,-0.0045,0,-0.0046,0,-0.0024,0,-0.0041,0.0007,-0.0025,0.0015,-0.0028,0.0014,-0.0018,0.0029,-0.0023,0.0023,0,0.0016,-0.0025,0.0008,-0.0081,0.0025,-0.0028,0.0003,-0.0024,0,-0.0034,0,-0.003,0.0026,-0.0021,0.0009,-0.001,0,-0.0038,0,-0.0016,0,-0.0013,0.0004,-0.0027,0.0002,-0.0078,0.0056,-0.0088,0.0058,0,0.0036,0,0.0037,-0.0003,0.0019,0,0.0018,0,0.0014,-0.0011,0.0025,0,0.0015,-0.001,0.0002,-0.0014,0,-0.0014,0,-0.0023,0.0003,-0.0011,0,-0.0016,0,-0.0019,0,-0.002,0.0011,-0.0016,0.0651,-0.0784,0.1526,-0.3763,0.4335,-0.1131,0.3364,-0.1852,0.7379,-0.93,0.2849,-0.2772,0.9353,-0.7242,0.2723,-0.1583,0.95,-0.6872,0.2033,-0.2022,0.4316,-0.4076,0.0307,-0.0149,0.0461,-0.0281,0.0206,-0.0336,0.0321,-0.0195,0.012,-0.0306,0.02,-0.0257,0.0146,-0.0127,0.0089,-0.0097,0.0103,-0.0083,0.0057,-0.0096,0.002,-0.0051,0.0048,-0.0034,0.005,-0.004,0.0181,-0.007,0.0461,-0.0258,0.0347,-0.034,0.0611,-0.0163,0.3493,-0.5302,0.0705,-0.1183,0.6185,-0.5303,0.3925,-0.2028,0.502,-0.4759,0.2166,-0.3023,0.447,-0.4775,0.0651,-0.1311,0.2783,-0.4017,0.0844,-0.2091,0.0788,-0.1811,0.0534,-0.1133,0.0719,-0.0526,0.0562,-0.1079,0.0741,-0.0804,0.0766,-0.1049,0.0537,-0.0952,0.1229,-0.1014,0.1509,-0.1538,0.1684,-0.1339,0.1944,-0.2324,0.1689,-0.203,0.1531,-0.2987,0.1792,-0.371,0.1898,-0.384,0.177,-0.4047,0.1859,-0.3693,0.207,-0.3823,0.2118,-0.3479,0.2015,-0.3124,0.1987,-0.3134,0.1887,-0.3144,0.2082,-0.3116,0.1772,-0.2771,0.169,-0.2366,0.1763,-0.2348,0.1764,-0.2181,0.1749,-0.2175,0.1736,-0.2347,0.1657,-0.2518,0.1745,-0.2431,0.1733,-0.245,0.1746,-0.2577,0.1735,-0.2422,0.1661,-0.2358,0.1538,-0.24,0.1561,-0.2166,0.1539,-0.1918,0.1398,-0.1466,0.1255,-0.1346,0.1099,-0.1262,0.1032,-0.1271,0.2655,-0.7246,0.2819,-0.8566,0.7492,-0.9382,0.4639,-0.6781,0.5207,-0.9412,0.3109,-0.6693,0.4864,-0.9388,0.2452,-0.4486,0.2478,-0.3191,0.1363,-0.2649,0.0244,-0.1587,0.0315,-0.0227,0.0289,0,0.0256,0,0.026,0,0.0185,0,0.0165,0,0.0097,-0.0008,0.0052,0,0.0033,-0.0036,0.0021,-0.0036,0.0009,-0.0038,0.0016,-0.0031,0.0023,-0.0031,0.0011,-0.0062,0.0147,-0.0244,0.3157,-0.1263,0.9378,-0.403,0.4171,-0.8424,0.4918,-0.9378,0.5403,-0.7439,0.615,-0.8251,0.7547,-0.74,0.6958,-0.7133,0.6488,-0.6663,0.7412,-0.5384,0.594,-0.5124,0.6394,-0.7607,0.3928,-0.5635,0.2636,-0.2443,0.1375,-0.1177,0.1764,-0.1546,0.1676,-0.0561,0.11,-0.2562,0.1738,-0.1533,0.1381,-0.1471,0.2024,-0.3266,0.207,-0.1228,0.1933,-0.2926,0.224,-0.2469,0.1593,-0.2149,0.1463,-0.2215,0.2972,-0.3738,0.3315,-0.5946,0.371,-0.8857,0.5319,-0.6956,0.4128,-0.9137,0.4765,-0.8905,0.3644,-0.8782,0.3681,-0.9441,0.3675,-0.9348,0.4224,-0.8674,0.3701,-0.6119,0.3412,-0.9156,0.3731,-0.9313,0.3456,-0.9424,0.3624,-0.8304,0.2857,-0.6826,0.1616,-0.0819,0.1406,-0.1627,0.2892,-0.2543,0.2384,-0.4404,0.1022,-0.2511,0.0499,-0.0743,0.0404,-0.0372,0.0405,0,0.0401,0,0.0236,0,0.0171,0,0.0079,0,0.0077,-0.0184,0.0389,-0.011,0.0312,-0.0361,0.0354,-0.1003,0.0383,-0.0898,0.095,-0.0232,0.0767,-0.1242,0.0526,-0.147,0.0518,-0.0657,0.0882,-0.0289,0.0356,0,0.0253,0,0.0115,0,0.0069,-0.0038,0,-0.0066,0.0617,-0.0733,0.1044,-0.0084,0,-0.1266,0.0871,-0.2283,0.2233,-0.2007,0.1871,-0.2826,0.2596,-0.1635,0.1446,-0.1573,0.1609,-0.2371,0.1768,-0.3646,0.3805,-0.5336,0.3152,-0.3006,0.2779,-0.5482,0.1808,-0.452,0.1807,-0.2676,0.1653,-0.339,0.1484,-0.3166,0.1407,-0.3288,0.2809,-0.5702,0.2626,-0.5805,0.2543,-0.559,0.2237,-0.458,0.2104,-0.402,0.2408,-0.3109,0.2073,-0.288,0.2285,-0.2677,0.2476,-0.3033,0.261,-0.3368,0.2819,-0.4246,0.3139,-0.4961,0.3208,-0.4635,0.2826,-0.3769,0.2644,-0.3749,0.2549,-0.3722,0.2485,-0.3614,0.2316,-0.3096,0.2319,-0.3336,0.2271,-0.3064,0.2222,-0.3501,0.2075,-0.3452,0.2201,-0.3371,0.2278,-0.3618,0.261,-0.4248,0.2747,-0.4392,0.4741,-0.4172,0.3041,-0.9416,0.6754,-0.9386,0.2634,-0.7355,0.6498,-0.9457,0.2645,-0.9379,0.3905,-0.4518,0.4374,-0.6574,0.3038,-0.7941,0.3521,-0.4735,0.3027,-0.7108,0.1542,-0.3474,0.091,-0.1914,0.3205,-0.1333,0.2,-0.5128,0.1929,-0.5359,0.1581,-0.2484,0.0576,-0.0801,0.0382,-0.0049,0.0162,-0.0039,0.0065,-0.0075,0.0091,0,0.0103,-0.0004,0.0075,-0.0006,0.0419,-0.0405,0.0314,-0.0324,0.3874,-0.2201,0.3736,-0.225,0.225,-0.2538,0.1715,-0.0851,0.109,-0.0679,0.2362,-0.4713,0.4727,-0.6329,0.4332,-0.9388,0.3767,-0.9382,0.3998,-0.8135,0.3518,-0.6901,0.2542,-0.3267,0.1528,-0.181,0.2369,-0.5107,0.0797,-0.0121,0.1239,-0.203,0.1704,-0.2066,0.0403,-0.0397,0.0076,-0.0058,0.2084,-0.3671,0.1946,-0.1072,0.2312,-0.5016,0.3587,-0.4919,0.4764,-0.5976,0.5216,-0.6642,0.5577,-0.7509,0.5166,-0.5735,0.3459,-0.2296,0.1434,-0.1177,0.0949,-0.0713,0.0876,-0.0904,0.0663,-0.084,0.0624,-0.0529,0.0442,-0.0503,0.0429,-0.0451,0.0476,-0.0449,0.3069,-0.1119,0.2732,-0.9634,0.7267,-0.943,0.7309,-0.9351,0.7782,-0.9386,0.4077,-0.9107,0.4372,-0.9401,0.3972,-0.727,0.286,-0.6532,0.2211,-0.5445,0.2057,-0.6614,0.2242,-0.8078,0.2062,-0.816,0.2325,-0.7903,0.2536,-0.7943,0.3001,-0.5716,0.3179,-0.7373,0.2097,-0.4521,0.1619,-0.3603,0.1521,-0.4031,0.1382,-0.3126,0.1359,-0.3001,0.1359,-0.2915,0.1425,-0.2903,0.1412,-0.2892,0.1441,-0.2906,0.1489,-0.2805,0.1595,-0.2826,0.2008,-0.3121,0.1286,-0.3032,0.1978,-0.2934,0.2122,-0.2785,0.3383,-0.336,0.4443,-0.6637,0.635,-0.6565,0.4681,-0.6947,0.4996,-0.7662,0.6211,-0.7272,0.5702,-0.5931,0.3164,-0.6121,0.2976,-0.5672,0.2041,-0.4131,0.1218,-0.1823,0.1327,-0.0633,0.1102,-0.0773,0.1002,-0.0789,0.0817,-0.0637,0.1173,-0.0924,0.1333,-0.1237,0.3119,-0.2797,0.3675,-0.5317,0.5177,-0.7361,0.6145,-0.9006,0.4811,-0.8541,0.5004,-0.677,0.4149,-0.6819,0.2857,-0.4256,0.2682,-0.1932,0.1201,-0.1648,0.1761,-0.1276,0.2266,-0.1734,0.187,-0.17,0.2708,-0.2409,0.126,-0.3675,0.3826,-0.3703,0.3842,-0.2679,0.2845,-0.302,0.1,-0.2696,0.1454,-0.3119,0.1987,-0.1136,0.079,-0.1252,0.1861,-0.575,0.3943,-0.9466,0.4377,-0.8946,0.3717,-0.5495,0.6064,-0.9307,0.4818,-0.8333,0.3355,-0.5818,0.3983,-0.7916,0.1164,-0.1896,0.0612,-0.1107,0.0724,-0.1244,0.0357,-0.0571,0.061,-0.0322,0.0504,-0.0321,0.1596,-0.0883,0.3081,-0.5535,0.388,-0.8849,0.4848,-0.9358,0.7142,-0.934,0.4384,-0.6862,0.3226,-0.2453,0.5739,-0.6352,0.598,-0.6074,0.4345,-0.1214,0.535,-0.7024,0.5734,-0.6307,0.5578,-0.2268,0.6647,-0.6621,0.28,-0.6444,0.5663,-0.2354,0.4708,-0.5472,0.5761,-0.5297,0.384,-0.2598,0.3002,-0.4602,0.2806,-0.4462,0.2011,-0.3989,0.2402,-0.2225,0.2049,-0.4023,0.1979,-0.4675,0.188,-0.4971,0.2519,-0.5354,0.2196,-0.5958,0.2304,-0.5688,0.2251,-0.5853,0.1977,-0.5544,0.1297,-0.1789,0.1264,-0.1451,0.1067,-0.1177,0.1,-0.0553,0.0538,-0.0527,0.0208,-0.0114,0.0091,-0.0044,0.0051,-0.0015,0,-0.0024,0,-0.0073,0,-0.0043,0,-0.004,0.0004,-0.0028,0,-0.0048,0,-0.0071,0.0008,-0.023,0.0413,-0.0833,0.1254,-0.0859,0.2963,-0.23,0.5737,-0.6551,0.3927,-0.4556,0.3737,-0.1409,0.2944,-0.2523,0.9363,-0.4511,0.2902,-0.5039,0.3379,-0.9319,0.4823,-0.3523,0.9164,-0.3932,0.3312,-0.5867,0.3493,-0.9388,0.6432,-0.9429,0.1863,-0.4077,0.6506,-0.3387,0.1452,-0.1637,0.4538,-0.7333,0.1,-0.1537,0.6608,-0.4035,0.1719,-0.9285,0.1681,-0.3563,0.4856,-0.2577,0.0735,-0.0582,0.532,-0.4247,0.2966,-0.2612,0.3234,-0.2173,0.1673,-0.4013,0.1505,-0.1601,0.212,-0.2255,0.0262,-0.0637,0.0142,-0.0382,0.2929,-0.0809,0.177,-0.1503,0.1147,-0.2332,0.0703,-0.1656,0.057,0,0.1344,-0.1151,0.123,-0.354,0.1582,-0.3003,0.1909,-0.3502,0.1631,-0.1941,0.0786,-0.1516,0.1676,-0.2866,0.1262,-0.3363,0.2053,-0.365,0.0922,0,0.0706,-0.1423,0.1069,-0.2287,0.0426,-0.0165,0.0145,0,0.0077,-0.006,0.0004,-0.0067,0,-0.0117,0.0001,-0.0042,0.0015,-0.0032,0.0028,-0.0013,0,-0.0053,0.0013,-0.0049,0.0002,-0.0042,0.0012,-0.0038,0.001,-0.0065,0.0033,-0.0005,0.0428,-0.0378,0.0036,-0.0033,0.0009,-0.0018,0.155,-0.3259,0.1985,-0.404,0.2716,-0.3797,0.2986,-0.5307,0.2968,-0.3517,0.3268,-0.3648,0.3329,-0.3821,0.3199,-0.402,0.2815,-0.3805,0.2656,-0.3307,0.2678,-0.3299,0.2684,-0.3012,0.2578,-0.3427,0.2559,-0.3461,0.2474,-0.3765,0.3157,-0.3486,0.2564,-0.5217,0.2812,-0.4588,0.4394,-0.516,0.4843,-0.6566,0.5536,-0.5858,0.438,-0.6262,0.143,-0.2335,0.148,-0.1686,0.2737,-0.1481,0.1848,-0.1685,0.354,-0.4465,0.3565,-0.5976,0.3535,-0.8851,0.3561,-0.8501,0.3371,-0.7357,0.2757,-0.7528,0.3128,-0.4893,0.2978,-0.773,0.2601,-0.7738,0.3975,-0.639,0.2245,-0.6202,0.2432,-0.3392,0.1715,-0.0718,0.1443,-0.2286,0.1746,-0.2144,0.1782,-0.1194,0.2826,-0.1475,0.1416,-0.0593,0.1943,-0.1469,0.0977,-0.1704,0.1261,-0.0549,0.0927,-0.1425,0.0235,-0.1219,0.0763,-0.069,0.0499,-0.0804,0.0721,-0.026,0.0757,-0.0521,0.0273,-0.0584,0.0613,-0.0347,0.0192,-0.0357,0.0082,-0.0302,0.0256,-0.0221,0.0327,-0.0496,0.0255,-0.0249,0.0373,-0.045,0.0155,-0.0208,0.0264,-0.0119,0.0161,-0.0064,0.0101,-0.0077,0.0059,-0.0383,0.0278,-0.0402,0.0072,-0.0144,0.0242,-0.03,0.0188,-0.0079,0.0286,-0.0166,0.0285,-0.0422,0.0103,-0.0093,0,-0.0059,0.005,-0.0055,0.0334,-0.04,0.0367,0,0.0058,-0.0112,0.0352,-0.025,0.03,-0.0486,0.0109,-0.0019,0,-0.0087,0.036,-0.0393,0.0096,-0.0329,0.0334,-0.0359,0.0053,-0.0244,0.0229,-0.0417,0.0234,0,0.0043,-0.0062,0.0046,-0.0427,0.03,-0.011,0.0005,-0.007,0.031,-0.0265,0.0157,-0.0062,0.0348,-0.0255,0.025,-0.0513,0.0117,-0.0067,0.0114,-0.0315,0.0374,-0.0492,0.0066,-0.0128,0.0371,-0.035,0.0106,-0.0113,0.0341,-0.0334,0.0268,-0.0053,0.0041,-0.0069,0.0421,-0.0427,0.0129,-0.0075,0,-0.0034,0.0014,-0.0039,0.0246,-0.0154,0.0146,-0.0059,0.0025,-0.0007,0.0111,-0.0048,0.0126,-0.0068,0.0174,-0.0095,0.0067,-0.0091,0.0125,-0.0109,0.0049,-0.0112,0.0174,-0.0146,0.006,-0.0071,0.0026,-0.0102,0.0081,-0.0126,0.0061,-0.0094,0.0046,-0.0063,0.004,-0.0075,0.004,-0.0037,0.0018,-0.0042,0.0027,-0.0019,0.0025,-0.0016,0.0014,-0.0014,0.0004,-0.0011,0.0009,-0.0006,0.0035,-0.0001,0.0032,-0.0002,0.002,-0.0023,0.0001,-0.002,0.0007,-0.0008,0.0019,-0.0006,0.0016,0,0.0004,-0.0029,0,-0.002,0.0012,-0.0016,0,-0.0019,0.0016,0,0.0011,-0.0008,0.0009,-0.0007,0.003,-0.0003,0.0022,0,0.0016,-0.0004,0.0015,-0.001,0.0005,-0.0034,0.0019,-0.001,0.0021,-0.0007,0.0005,-0.0009,0.0016,-0.0012,0.0005,-0.002,0,-0.0021,0.0009,-0.0009,0.0004,-0.0009,0.0011,-0.0015,0.0009,-0.0003,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
گوینده رادیو، گوینده تیزرهای تبلیغاتی، مجری و گوینده نمایشگاه ها، گوینده مستند

تعرفه خدمات گویندگی پویا اسحاق زاده

زبان/زمان پارسی
یک دقیقه
۶۰۰,۰۰۰ تومان
بیش از یک دقیقه
۸۰۰,۰۰۰ تومان

امتیاز کسب شده

سفارش موفق
0
در سانداسنپ
امتیاز
5
از 5 نمره

رضایت کاربران

میزان تسلط و حرفه
رضایت از سرعت تحویل
کیفیت فایل نهایی
نوع برخورد و مشتری مداری

لحن های قابل ارائه

این گوینده توانایی ضبط در لحن های درج شده را دارد.

موشن گرافیک
تلفن گویا
تیزر صوتی
تیزر ویدئویی
پادکست
محتوی آموزشی

زبان خدمات

این گوینده توانایی ضبط در زبان های ذکر شده در ذیل را دارد.

پارسی

نمونه کارهای گویندگی پویا اسحاق زاده

سفارش و یا نمونه کاری برای نمایش وجود ندارد

سفارش های ثبت شده برای این گوینده به دلیل عدم اجازه کارفرما قابل انتشار به عنوان نمونه کار نیستند. به همین دلیل نمونه کاری برای نمایش به عنوان نمونه کیفیت خدمات این گوینده وجود ندارد.

ممکن است گوینده سایر نمونه کارهای شخصی خود را در آینده به پروفایل خود اضافه نماید. میتوانید زمان دیگری مراجعه کنید