مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

پروفایل گویندگی جعفر زمانی

تسلط و حرفه
سرعت تحویل
کیفیت فایل
مشتری مداری
[0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0023,-0.003,0.0009,-0.0016,0.0014,-0.0014,0.0026,-0.0014,0.0013,-0.0021,0.002,-0.0029,0.0023,-0.0017,0.002,-0.0011,0.0025,-0.0011,0.0023,-0.0013,0.0012,-0.0012,0.0022,-0.0012,0.0031,-0.0013,0.0023,-0.0016,0.0017,-0.0021,0.0007,-0.0027,0.003,-0.003,0.0016,-0.0019,0.0008,-0.0019,0.0021,-0.0025,0.0019,-0.0032,0.0012,-0.0025,0.0032,-0.0028,0.0022,-0.0021,0.0014,-0.0012,0.0007,-0.0015,0.0013,-0.002,0.0027,-0.0019,0.0019,-0.0015,0.0013,-0.0019,0.0014,-0.0014,0.0019,-0.0009,0.0023,-0.0013,0.0017,-0.002,0.0014,-0.0017,0.0021,-0.0017,0.0012,-0.0013,0.0032,-0.002,0.0044,-0.0004,0.0029,-0.0019,0.0004,-0.0022,0.0005,-0.0024,0.0016,-0.0021,0.0016,-0.0018,0.0002,-0.0035,0.0004,-0.0034,0.0014,-0.0042,0.0015,-0.0023,0.0034,-0.0018,0.0032,-0.001,0.0032,-0.0006,0.0022,-0.0018,0.0029,-0.0005,0.0014,-0.0017,0.0018,-0.0016,0.0019,-0.0017,0.0019,-0.0027,0.0015,-0.0012,0.0013,-0.0023,0.0015,-0.0022,0.0018,-0.0012,0.0017,-0.0017,0.0018,-0.0023,0.0013,-0.0012,0.0019,-0.0011,0.0029,-0.0017,0.0014,-0.0032,0.0012,-0.0034,0.0042,-0.0057,0.0161,-0.0245,0.0324,-0.0181,0.0535,-0.0515,0.079,-0.0851,0.0662,-0.1088,0.1127,-0.1382,0.1208,-0.1123,0.0937,-0.1692,0.2438,-0.0959,0.2312,-0.118,0.2354,-0.2172,0.2456,-0.1939,0.3189,-0.1991,0.2398,-0.2976,0.4392,-0.4454,0.2804,-0.2836,0.3233,-0.2006,0.417,-0.7079,0.3802,-0.4372,0.3932,-0.4524,0.5004,-0.6211,0.1352,-0.4601,0.3452,-0.1946,0.0534,-0.1664,0.0878,-0.0741,0.1662,-0.0772,0.1792,-0.2654,0.3285,-0.3152,0.2604,-0.1597,0.2489,-0.3553,0.3398,-0.4497,0.1217,-0.201,0.2708,-0.3465,0.1368,-0.1992,0.293,-0.2857,0.1246,-0.1809,0.2433,-0.3601,0.1473,-0.0798,0.285,-0.1985,0.1323,-0.1414,0.282,-0.1933,0.1118,-0.0981,0.2333,-0.2172,0.1059,-0.1292,0.2856,-0.2851,0.0537,-0.08,0.2276,-0.2145,0.0311,-0.0694,0.2162,-0.2139,0.0534,-0.0679,0.2521,-0.183,0.053,-0.095,0.2026,-0.1743,0.0252,-0.0633,0.2096,-0.2282,0.0552,-0.2071,0.1986,-0.04,0.0706,-0.2127,0.2018,-0.0587,0.1385,-0.2033,0.1655,-0.0545,0.1789,-0.1841,0.0478,-0.0474,0.1337,-0.1436,0.0227,-0.052,0.0812,-0.0918,0.0287,-0.0206,0.0526,-0.0573,0.0248,-0.0248,0.0304,-0.0348,0.0134,-0.0324,0.0304,-0.0182,0.0067,-0.02,0.1735,-0.1213,0.0634,-0.0873,0.0871,-0.0428,0.0482,-0.053,0.1159,-0.0355,0.0854,-0.0565,0.0967,-0.0768,0.0498,-0.0612,0.0648,-0.0889,0.0488,-0.0597,0.1581,-0.1087,0.2096,-0.0731,0.1505,-0.1855,0.2694,-0.2627,0.2195,-0.1307,0.1214,-0.1218,0.1812,-0.1154,0.2261,-0.2036,0.135,-0.2341,0.3071,-0.3027,0.3868,-0.3874,0.5009,-0.3904,0.3472,-0.3001,0.5987,-0.3717,0.2937,-0.3834,0.3177,-0.2925,0.1899,-0.2793,0.4157,-0.3133,0.2213,-0.1612,0.2329,-0.2612,0.2053,-0.2308,0.1279,-0.1649,0.1232,-0.0679,0.0557,-0.0543,0.0136,-0.0368,0.0178,-0.0166,0.0092,-0.0132,0.0054,-0.0096,0.0073,-0.0306,0.0913,-0.168,0.2709,-0.2279,0.3629,-0.2504,0.3704,-0.2846,0.386,-0.2617,0.3708,-0.3546,0.2707,-0.2154,0.1105,-0.299,0.4031,-0.2665,0.3187,-0.2081,0.2939,-0.1841,0.3461,-0.1985,0.2302,-0.1215,0.2323,-0.204,0.2243,-0.1916,0.2386,-0.1487,0.2513,-0.1694,0.1905,-0.1118,0.2178,-0.1341,0.2395,-0.127,0.229,-0.1237,0.2133,-0.1261,0.2368,-0.1442,0.1904,-0.1572,0.2037,-0.0742,0.0737,-0.0302,0.0266,-0.0358,0.0154,-0.0253,0.0253,-0.0218,0.0186,-0.0243,0.0234,-0.0188,0.0237,-0.0192,0.0185,-0.0163,0.0187,-0.0128,0.0182,-0.0112,0.0123,-0.0117,0.011,-0.0176,0.0125,-0.0114,0.012,-0.042,0.0207,-0.0277,0.0461,-0.0153,0.0391,-0.0025,0.0378,-0.0067,0.0166,-0.0182,0.0062,-0.0282,0,-0.0323,0,-0.03,0.0133,-0.0138,0.0191,0,0.0189,0,0.0179,0,0.0174,-0.0044,0.0054,-0.0131,0,-0.0139,0,-0.0131,0,-0.0099,0.0054,-0.0051,0.0098,-0.0023,0.0123,0,0.0146,-0.0019,0.0087,0,0.0096,-0.0035,0.0076,-0.0042,0.0055,0,0.002,-0.0037,0,-0.0049,0,-0.0073,0,-0.0063,0.0011,-0.0048,0.0016,-0.0023,0.0017,-0.0026,0.0007,-0.0048,0.0011,-0.0035,0.0023,-0.0027,0.002,-0.0014,0.0029,-0.0014,0.0023,-0.0019,0.0016,-0.0025,0.0016,-0.0031,0.0039,-0.0019,0.0037,-0.002,0.0028,-0.0021,0.0026,-0.0013,0.0029,-0.0018,0.0021,-0.0044,0.0012,-0.0046,0.0017,-0.0037,0.0029,-0.0015,0.0045,-0.0022,0.0025,-0.0008,0.0027,-0.002,0.0005,-0.0043,0.0026,-0.004,0.0027,-0.003,0.0007,-0.0025,0.0048,-0.0012,0.0046,-0.0009,0.0055,-0.0004,0.0028,-0.0009,0.0001,-0.0029,0,-0.0024,0.0011,-0.0027,0.0027,-0.0003,0.002,-0.0024,0.0012,-0.0013,0.0017,-0.0013,0.0038,-0.002,0.0022,-0.0022,0.0023,-0.001,0.0007,-0.0018,0,-0.0034,0.0004,-0.003,0.002,-0.0023,0.0015,-0.002,0.0004,-0.0021,0.0011,-0.0013,0.0015,-0.001,0.0028,-0.0023,0.002,-0.002,0.0022,-0.0014,0.0031,-0.0051,0.1007,-0.0948,0.166,-0.1196,0.2013,-0.1038,0.2344,-0.3442,0.2655,-0.542,0.2181,-0.1488,0.4828,-0.296,0.311,-0.1288,0.3895,-0.2366,0.517,-0.4786,0.1949,-0.1262,0.3442,-0.6043,0.2832,-0.4351,0.177,-0.2171,0.3509,-0.296,0.3526,-0.1407,0.2761,-0.5619,0.3609,-0.2275,0.1169,-0.2203,0.2514,-0.1382,0.0709,-0.0433,0.0795,-0.0757,0.0576,-0.039,0.0529,-0.0729,0.0696,-0.0237,0.0241,-0.0591,0.0508,-0.0257,0.0418,-0.058,0.0536,-0.0185,0.0445,-0.0702,0.0652,-0.0328,0.0185,-0.0531,0.0605,-0.016,0.034,-0.0669,0.0885,-0.0433,0.106,-0.1001,0.0829,-0.0672,0.0967,-0.0835,0.1283,-0.1407,0.2953,-0.1528,0.2727,-0.3074,0.4368,-0.4041,0.1981,-0.1886,0.4787,-0.4393,0.4057,-0.5394,0.1445,-0.4506,0.3118,-0.5435,0.364,-0.1624,0.3414,-0.4223,0.3137,-0.3562,0.2557,-0.1937,0.3726,-0.3504,0.2281,-0.2012,0,-0.2119,0.0855,-0.1068,0.1138,-0.1027,0.123,-0.1051,0.0949,-0.0697,0.0027,-0.0981,0.1013,-0.0892,0.103,-0.0684,0.0934,-0.1329,0.2808,-0.2341,0.2737,-0.2308,0.1405,-0.2692,0.3196,-0.2563,0.318,-0.2834,0.296,-0.2508,0.3471,-0.2715,0.3732,-0.3001,0.367,-0.2964,0.3318,-0.3108,0.1924,-0.2769,0.32,-0.2363,0.3363,-0.2221,0.2939,-0.2248,0.2749,-0.1497,0.2504,-0.1966,0.2503,-0.1701,0.2361,-0.1702,0.2186,-0.1676,0.1896,-0.1452,0.1791,-0.1495,0.1595,-0.1399,0.1972,-0.1489,0.2108,-0.1529,0.2204,-0.1533,0.2292,-0.1579,0.226,-0.1748,0.2436,-0.2016,0.2314,-0.1453,0.2303,-0.1962,0.223,-0.1834,0.162,-0.1169,0.0711,-0.1172,0.1294,-0.0566,0.2058,-0.2038,0.0819,-0.0881,0.1592,-0.1131,0.1835,-0.1856,0.1492,-0.1825,0.0731,-0.1966,0.0863,-0.1234,0.1203,-0.0926,0.1198,-0.1592,0.2637,-0.1356,0.4253,-0.2481,0.1017,-0.3094,0.3984,-0.1646,0.3492,-0.2834,0.1929,-0.2805,0.3418,-0.187,0.4042,-0.3292,0.3454,-0.13,0.3387,-0.2238,0.3289,-0.1982,0.3076,-0.2822,0.0814,-0.2413,0.2684,-0.1806,0.1586,-0.1586,0,-0.0543,0.0862,-0.1044,0.0801,-0.0851,0.0782,-0.0712,0.0967,-0.0567,0.0831,-0.0593,0.0866,-0.0771,0.0963,-0.0431,0.0703,-0.0886,0.1034,-0.0889,0.108,-0.033,0.0611,-0.0947,0.127,-0.1077,0.1376,-0.0327,0.0352,-0.1339,0.1599,-0.1493,0.1728,-0.0478,0.0188,-0.158,0.1679,-0.1519,0.2768,-0.0802,0.0788,-0.205,0.3819,-0.3343,0.3488,-0.3981,0.3142,-0.497,0.3627,-0.4875,0.4985,-0.5473,0.3551,-0.455,0.4453,-0.6096,0.4033,-0.6273,0.3755,-0.4983,0.3208,-0.7003,0.4579,-0.4681,0.3304,-0.4417,0.3099,-0.5305,0.3965,-0.3851,0.2665,-0.2846,0.1554,-0.3459,0.3318,-0.2739,0.2288,-0.1707,0.1541,-0.1846,0.2274,-0.1433,0.0537,-0.2091,0.1887,-0.1363,0.1431,-0.1053,0.0641,-0.1638,0.1248,-0.3032,0.0775,-0.1988,0.2466,-0.1063,0.2235,-0.1564,0.1571,-0.1154,0.2354,-0.1184,0.2342,-0.1823,0.2901,-0.319,0.348,-0.2711,0.2534,-0.3748,0.3845,-0.5594,0.3958,-0.4269,0.2595,-0.3738,0.4272,-0.4486,0.3985,-0.3752,0.3443,-0.2297,0.3633,-0.3747,0.3446,-0.4588,0.3434,-0.1928,0.297,-0.3185,0.3254,-0.3392,0.3376,-0.2513,0.1346,-0.2888,0.3353,-0.3701,0.2861,-0.2083,0.1672,-0.354,0.3033,-0.3175,0.2644,-0.1294,0.0084,-0.1838,0.0644,-0.0474,0.1234,-0.0804,0.1267,-0.134,0.1352,-0.1346,0.0616,-0.2027,0.1155,-0.1223,0.071,-0.0833,0.0451,-0.0882,0.0512,-0.0458,0.0074,-0.0385,0.0176,-0.0178,0.0123,-0.0211,0.0111,-0.0099,0.0137,-0.0117,0.0232,-0.0144,0.0204,-0.0174,0.0276,-0.0174,0.0408,-0.0324,0.0645,-0.0526,0.0323,-0.0315,0.0905,-0.1082,0.0592,-0.0577,0.02,-0.0137,0.0044,-0.0108,0.0077,-0.0023,0.0037,-0.0017,0.0044,-0.0052,0.0041,-0.0099,0.029,-0.0422,0.0204,-0.0804,0.057,-0.0391,0.0581,-0.0636,0.0235,-0.0358,0.0309,-0.0288,0.0325,-0.0411,0.0467,-0.0387,0.0649,-0.1335,0.0821,-0.1895,0.1649,-0.1389,0.1278,-0.1572,0.3984,-0.2217,0.194,-0.1237,0.0094,-0.2468,0.2636,-0.0638,0.3116,-0.0933,0.416,-0.1413,0.276,-0.194,0.163,-0.2036,0.2894,-0.3572,0.2154,-0.1529,0.0027,-0.0815,0.1193,-0.0754,0.139,-0.074,0.187,-0.1899,0.3891,-0.2344,0.194,-0.1851,0.3691,-0.3608,0.3436,-0.3004,0.2537,-0.2386,0.3258,-0.2627,0.3161,-0.2707,0.3484,-0.2545,0.38,-0.2628,0.4044,-0.2654,0.4655,-0.2561,0.2981,-0.2795,0.3826,-0.2884,0.3857,-0.2809,0.3985,-0.1902,0.2448,-0.28,0.3642,-0.2747,0.3753,-0.2752,0.3365,-0.1702,0.2463,-0.2624,0.3346,-0.242,0.3369,-0.2559,0.3308,-0.1862,0.3006,-0.2576,0.325,-0.2686,0.3303,-0.2485,0.3149,-0.2287,0.3204,-0.2433,0.3177,-0.2487,0.2962,-0.2473,0.2899,-0.2058,0.2689,-0.2474,0.3075,-0.259,0.3,-0.2496,0.2931,-0.1453,0.1593,-0.2512,0.2897,-0.2683,0.2537,-0.2553,0.3157,-0.2478,0.3167,-0.2723,0.2799,-0.2306,0.386,-0.2181,0.1374,-0.2327,0.3114,-0.2945,0.2757,-0.1536,0.1026,-0.1882,0.274,-0.1183,0.266,-0.2129,0.2124,-0.181,0.3695,-0.1607,0.2109,-0.1214,0.2428,-0.1961,0.3823,-0.1616,0.1519,-0.2007,0.0942,-0.083,0.1589,-0.1073,0.2415,-0.1909,0.1751,-0.2935,0.2806,-0.1041,0.2564,-0.2046,0.1521,-0.1488,0.1437,-0.1708,0.1008,-0.0511,0.0186,-0.0995,0.0894,-0.0478,0.0636,-0.067,0.0999,-0.0711,0.0839,-0.0665,0.0168,-0.0962,0.083,-0.0638,0.0838,-0.0588,0.0631,-0.0766,0.0678,-0.0662,0.044,-0.0937,0.0934,-0.0416,0.1062,-0.0967,0.0793,-0.0726,0.1794,-0.1791,0.0006,-0.1735,0.192,-0.0431,0.1164,-0.1222,0.2274,-0.1569,0.1579,-0.142,0.1457,-0.2588,0.3359,-0.2284,0.3808,-0.2482,0.4274,-0.2601,0.314,-0.2032,0.2747,-0.1389,0.018,-0.2662,0.2117,-0.179,0.2393,-0.1346,0.2299,-0.1116,0.2193,-0.1454,0.1963,-0.1281,0.1834,-0.1767,0.165,-0.1223,0.1548,-0.1446,0.1535,-0.1378,0.1872,-0.2094,0.1806,-0.1597,0.1869,-0.1684,0.255,-0.2755,0.266,-0.1142,0.2473,-0.199,0.283,-0.3083,0.3169,-0.2258,0.1946,-0.3174,0.2696,-0.3817,0.2887,-0.2835,0.2431,-0.2207,0.162,-0.1659,0.1449,-0.1277,0.1338,-0.1228,0.0904,-0.1258,0.1079,-0.1252,0.1143,-0.0533,0.0549,-0.1245,0.1317,-0.1347,0.14,-0.0563,0.0881,-0.1255,0.1201,-0.108,0.1054,-0.0946,0.1057,-0.0974,0.0941,-0.0359,0.027,-0.0882,0.0707,-0.116,0.2201,-0.1621,0.1737,-0.2826,0.2829,-0.6603,0.4104,-0.2564,0.3218,-0.4807,0.332,-0.4844,0.4453,-0.2526,0.4331,-0.3372,0.3269,-0.4339,0.3453,-0.3106,0.3522,-0.3233,0.2779,-0.3381,0.2771,-0.2729,0.2853,-0.3019,0.2828,-0.3174,0.0795,-0.267,0.2496,-0.2974,0.2564,-0.1931,0.2264,-0.2994,0.167,-0.1153,0.0405,-0.2219,0.1718,-0.2067,0.1304,-0.1266,0.1349,-0.1813,0.0877,-0.0943,0.0784,-0.1446,0.0916,-0.0588,0.0273,-0.0893,0.0844,-0.0526,0.0229,-0.0855,0.0712,-0.0584,0.0542,-0.0581,0.0623,-0.1293,0.1551,-0.1015,0.236,-0.2728,0.223,-0.3521,0.2057,-0.1573,0.2291,-0.3752,0.2544,-0.2214,0.1538,-0.27,0.2401,-0.2882,0.2457,-0.1609,0.2579,-0.2976,0.2601,-0.3451,0.2369,-0.1727,0.2553,-0.2388,0.124,-0.1538,0.0053,-0.0667,0.1014,-0.0843,0.0765,-0.0858,0.0913,-0.0693,0.0733,-0.0365,0.0421,-0.0629,0.0691,-0.0147,0.0192,-0.0562,0.1051,-0.1157,0.1277,-0.0949,0.2108,-0.2168,0.2564,-0.1322,0.1703,-0.34,0.2612,-0.3069,0.2629,-0.1456,0.2568,-0.3427,0.2657,-0.2953,0.1923,-0.1423,0.1991,-0.1923,0.1202,-0.1143,0.0769,-0.1588,0.0978,-0.0454,0.1328,-0.1324,0.1454,-0.1144,0.198,-0.1663,0.2642,-0.4143,0.2651,-0.2708,0.3716,-0.2449,0.2862,-0.2097,0.4719,-0.3571,0.2944,-0.3955,0.354,-0.29,0.3929,-0.4823,0.4086,-0.5107,0.2147,-0.504,0.393,-0.3125,0.3045,-0.3394,0.4082,-0.616,0.3962,-0.4913,0.3392,-0.6745,0.2441,-0.3456,0.2944,-0.2073,0.1575,-0.2893,0.2793,-0.2025,0.0988,-0.1419,0.1761,-0.1883,0.2428,-0.3264,0.4452,-0.2371,0.3686,-0.4332,0.5565,-0.2908,0.4049,-0.3237,0.2178,-0.3787,0.3084,-0.3046,0.3081,-0.2826,0.256,-0.3823,0.2454,-0.2145,0.1655,-0.2195,0.1302,-0.1134,0.0808,-0.0606,0.0612,-0.0935,0.0619,-0.0319,0.052,-0.0861,0.0619,-0.0397,0.0482,-0.0766,0.0925,-0.0844,0.0567,-0.1296,0.237,-0.3722,0.1891,-0.1648,0.3045,-0.4471,0.1831,-0.3067,0.1502,-0.2515,0.352,-0.3191,0.2121,-0.2595,0.1685,-0.2113,0.2783,-0.2914,0.1172,-0.1572,0.1959,-0.2579,0.2047,-0.1198,0.1505,-0.2126,0.2189,-0.1927,0.0365,-0.121,0.1751,-0.1541,0.141,-0.0796,0.182,-0.1795,0.1814,-0.1922,0.0276,-0.1686,0.1778,-0.1737,0.1571,-0.1105,0.1682,-0.1684,0.1874,-0.1285,0.0398,-0.1554,0.0686,-0.0747,0.0085,-0.0744,0.0802,-0.0815,0.0782,-0.0334,0.0601,-0.0672,0.0577,-0.0256,0.0188,-0.0404,0.0501,-0.0507,0.0812,-0.1725,0.0504,-0.1162,0.1358,-0.1622,0.1573,-0.1653,0.2515,-0.1124,0.3087,-0.1833,0.019,-0.1564,0.1398,-0.1293,0.143,-0.1364,0.1553,-0.1345,0.1629,-0.1348,0.0088,-0.2296,0.1862,-0.1553,0.1063,-0.1148,0.3345,-0.157,0.1739,-0.1538,0.2127,-0.2832,0.2556,-0.2604,0.0181,-0.1225,0.1883,-0.3278,0.136,-0.1495,0.1083,-0.049,0.03,-0.0236,0.0476,-0.0673,0.1283,-0.0395,0.1452,-0.1695,0.0318,-0.0563,0.079,-0.097,0.0324,-0.0256,0.0206,-0.0117,0.011,-0.0173,0.0185,-0.0091,0.0127,-0.0123,0.0108,-0.0132,0.0318,-0.0284,0.0298,-0.0266,0.03,-0.0137,0.0205,-0.025,0.0396,-0.0302,0.0614,-0.0707,0.0709,-0.0285,0.1083,-0.1296,0.1053,-0.0939,0.0787,-0.1927,0.155,-0.2531,0.2297,-0.2549,0.2145,-0.2581,0.2124,-0.2518,0.2671,-0.478,0.2399,-0.3091,0.1543,-0.1873,0.185,-0.1118,0.0809,-0.0473,0.0553,-0.1047,0.0517,-0.0276,0.0251,-0.1172,0.1148,-0.0451,0.1356,-0.1893,0.2027,-0.2199,0.1759,-0.1962,0.2485,-0.2428,0.1566,-0.3601,0.2799,-0.372,0.1974,-0.2164,0.269,-0.1486,0.1555,-0.1444,0.2317,-0.1359,0.1398,-0.1404,0.2049,-0.2334,0.1146,-0.1831,0.2034,-0.2262,0.0838,-0.1522,0.1283,-0.0662,0.1267,-0.2408,0.1511,-0.0724,0.165,-0.1997,0.0407,-0.0897,0.1427,-0.1512,0.0602,-0.0562,0.1586,-0.0821,0.0371,-0.1149,0.0212,-0.0483,0.0892,-0.1017,0.0399,-0.0528,0.0754,-0.0448,0.069,-0.0698,0.0114,-0.032,0.0651,-0.0725,0.0114,-0.0826,0.0373,-0.0507,0.0751,-0.0858,0.0116,-0.0216,0.0843,-0.0449,0.0169,-0.0721,0.0174,-0.0229,0.0538,-0.0634,0.0083,-0.0161,0.0301,-0.0113,0.0501,-0.0519,0.0054,-0.0356,0.0308,-0.0004,0.0458,-0.0376,0.0068,-0.0196,0.017,-0.003,0.0123,-0.0237,0.0043,-0.0138,0.0172,-0.0112,0.01,-0.0178,0.024,-0.0132,0.0094,-0.0157,0.0201,-0.0219,0.0114,-0.0211,0.0222,-0.0165,0.0276,-0.0082,0.0126,-0.0109,0.0101,-0.0072,0.0115,-0.008,0.0044,-0.0056,0.0022,-0.0048,0.0026,-0.0036,0.002,-0.0039,0.0017,-0.0038,0.0018,-0.0025,0.0019,-0.0024,0.0011,-0.0049,0.0016,-0.0051,0.0016,-0.0016,0.0015,-0.0032,0.0018,-0.0007,0.0023,-0.0015,0.0016,-0.0008,0.0021,-0.0016,0.0036,-0.0011,0.0038,-0.0018,0.0018,-0.0023,0.0025,-0.0012,0.002,-0.0016,0.0024,-0.0026,0.0005,-0.0027,0.003,-0.0015,0.0023,-0.0015,0.0021,-0.002,0.0011,-0.0018,0.0013,-0.0015,0.0006,-0.0018,0.002,-0.0022,0.0029,-0.0027,0.0022,-0.0033,0.0007,-0.0023,0.0005,-0.0025,0.0014,-0.0019,0.0023,-0.003,0.0014,-0.0029,0.0028,-0.0013,0.0058,-0.0002,0.0057,-0.0003,0.0035,-0.0016,0.0019,-0.0013,0.0014,-0.0019,0.0023,-0.0016,0.0027,-0.0019,0.0021,-0.0019,0.0014,-0.0025,0.0021,-0.0044,0.001,-0.0026,0.0023,-0.0011,0.0015,-0.0011,0.002,-0.0017,0.0001,-0.0019,0.0015,-0.0024,0.0013,-0.0024,0.0006,-0.0023,0.0023,-0.002,0.0001,-0.0049,0.0027,-0.0022,0.0028,-0.0009,0.002,-0.001,0.0035,-0.0027,0.0034,-0.0031,0.0024,-0.0028,0.0014,-0.0023,0.0018,-0.0026,0.0018,-0.0039,0.0024,-0.0032,0.0038,-0.0012,0.0022,-0.0007,0.0014,-0.002,0.0031,-0.0012,0.0023,-0.001,0.0026,-0.0031,0.0021,-0.0033,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
14 سال سابقه گویندگی در رادیو - تیزرهای تبلیغاتی - مستند

تعرفه خدمات گویندگی جعفر زمانی

زبان/زمان پارسی
یک دقیقه
۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
بیش از یک دقیقه
۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان

امتیاز کسب شده

سفارش موفق
0
در سانداسنپ
امتیاز
5
از 5 نمره

رضایت کاربران

میزان تسلط و حرفه
رضایت از سرعت تحویل
کیفیت فایل نهایی
نوع برخورد و مشتری مداری

لحن های قابل ارائه

این گوینده توانایی ضبط در لحن های درج شده را دارد.

پادکست
تیزر ویدئویی
تیزر صوتی
موشن گرافیک

زبان خدمات

این گوینده توانایی ضبط در زبان های ذکر شده در ذیل را دارد.

پارسی

نمونه کارهای گویندگی جعفر زمانی

سفارش و یا نمونه کاری برای نمایش وجود ندارد

سفارش های ثبت شده برای این گوینده به دلیل عدم اجازه کارفرما قابل انتشار به عنوان نمونه کار نیستند. به همین دلیل نمونه کاری برای نمایش به عنوان نمونه کیفیت خدمات این گوینده وجود ندارد.

ممکن است گوینده سایر نمونه کارهای شخصی خود را در آینده به پروفایل خود اضافه نماید. میتوانید زمان دیگری مراجعه کنید