مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

پروفایل گویندگی سید جلال امیرعطایی

تسلط و حرفه
سرعت تحویل
کیفیت فایل
مشتری مداری
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.062,-0.0005,0.0357,-0.0201,0.0004,-0.0005,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0005,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0001,-0.0002,0,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0004,0,-0.0002,0.0001,-0.0004,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0.0002,-0.0002,0,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0006,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0003,0,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0003,0,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0002,0,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0007,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0005,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0006,0.0071,-0.0004,0.0018,-0.0052,0.0032,-0.007,0.0032,-0.0005,0.0098,-0.0021,0.0003,-0.0005,0.0002,-0.0005,0,-0.0002,0.0001,-0.0007,0.0032,-0.0025,0.0002,-0.0017,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0005,-0.0081,0.0096,-0.0032,0.0012,-0.0009,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0001,-0.0007,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0007,0.0001,-0.0005,0.0003,-0.0003,0,-0.0005,0.0003,-0.001,0.0005,-0.0005,0.0002,-0.0007,0.0001,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0005,0.0001,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0001,-0.0004,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0003,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0005,0,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0005,0.0002,-0.0004,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0005,0.0001,-0.0004,0,-0.0002,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0005,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0003,0,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0003,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0007,-0.0009,0.0012,-0.0014,0.0055,-0.0037,0.0068,-0.0089,0.0181,-0.0089,0.0189,-0.0168,0.0194,-0.0201,0.0245,-0.0242,0.0466,-0.0651,0.0463,-0.0462,0.0589,-0.0899,0.0902,-0.0317,0.0928,-0.068,0.0908,-0.0819,0.0686,-0.0916,0.1445,-0.1823,0.1769,-0.03,0.142,-0.1094,0.162,-0.1102,0.0578,-0.1563,0.0167,-0.0757,0.0427,-0.0209,0.0552,-0.1693,0.098,-0.0829,0.127,-0.0714,0.19,-0.1144,0.1226,-0.0928,0.0311,-0.0533,0.0655,-0.0673,0.0375,-0.048,0.019,-0.0208,0.0332,-0.0352,0.0516,-0.0227,0.0245,-0.033,0.0217,-0.0291,0.024,-0.0172,0.0083,-0.0245,0.0177,-0.0141,0.0122,-0.0114,0.0239,-0.0202,0.0235,-0.0256,0.011,-0.0157,0.0087,-0.011,0.0059,-0.0072,0.0072,-0.0105,0.0052,-0.0056,0.0062,-0.006,0.0027,-0.004,0.0182,-0.0115,0.0045,-0.0135,0.0135,-0.0178,0.0208,-0.0264,0.0242,-0.0273,0.024,-0.045,0.026,-0.0394,0.019,-0.0172,0.0255,-0.0296,0.0118,-0.0238,0.0118,-0.0103,0.0315,-0.0141,0.0184,-0.013,0.0299,-0.0437,0.0647,-0.0316,0.0791,-0.0916,0.0466,-0.0772,0.0557,-0.0493,0.0466,-0.1496,0.0495,-0.0717,0.0743,-0.0854,0.0725,-0.0346,0.0644,-0.1068,0.0885,-0.0789,0.1515,-0.0721,0.1274,-0.0912,0.11,-0.0291,0.0382,-0.0382,0.0301,-0.0413,0.0373,-0.0062,0.0038,-0.0029,0.0031,-0.0053,0.0024,-0.0031,0.0044,-0.0064,0.0167,-0.0099,0.0256,-0.0341,0.0065,-0.0135,0.015,-0.0151,0.0292,-0.0384,0.0443,-0.0493,0.0179,-0.0205,0.1136,-0.0453,0.0286,-0.0365,0.0233,-0.0272,0.0316,-0.0506,0.0653,-0.0897,0.0423,-0.0269,0.0201,-0.0341,0.0266,-0.0183,0.1292,-0.045,0.0243,-0.0327,0.1375,-0.0433,0.1573,-0.0429,0.1701,-0.023,0.0414,-0.0186,0.0068,-0.049,0.0452,-0.0234,0.0166,-0.0188,0.0437,-0.0324,0.0084,-0.0104,0.0076,-0.004,0.0043,-0.0045,0.0065,-0.0041,0.0044,-0.006,0.0022,-0.0023,0.0012,-0.0039,0.0014,-0.0017,0.0012,-0.0008,0.0013,-0.0023,0.0016,-0.0018,0.0005,-0.0007,0.0008,-0.0009,0.0006,-0.0005,0.0003,-0.0006,0.0001,-0.0006,0.0002,-0.0004,0.0001,-0.0006,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.001,0.0036,-0.0053,0.0025,-0.0018,0.0041,-0.005,0.0051,-0.0058,0.003,-0.0049,0.0043,-0.0022,0.0005,-0.0005,0.0003,-0.0006,0,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0133,-0.0077,0.0255,-0.0165,0.0578,-0.0411,0.075,-0.0519,0.0347,-0.0591,0.0069,-0.0438,0.0573,-0.0219,0.009,-0.0366,0.0185,-0.0349,0.0325,-0.0709,0.0577,-0.0312,0.012,-0.092,0.0549,-0.0377,0.0916,-0.034,0.0587,-0.0357,0.0454,-0.0525,0.0306,-0.0185,0.005,-0.0061,0.0063,-0.0107,0.0045,-0.007,0.0056,-0.0026,0.0053,-0.0035,0.0063,-0.0042,0.0072,-0.0049,0.0048,-0.0055,0.0035,-0.0031,0.0036,-0.0036,0.004,-0.0042,0.0052,-0.0083,0.0045,-0.0037,0.0034,-0.0036,0.0036,-0.0054,0.0066,-0.004,0.0051,-0.0027,0.0045,-0.004,0.01,-0.0039,0.0028,-0.0112,0.0028,-0.0061,0.0117,-0.0069,0.0069,-0.0083,0.0125,-0.016,0.0077,-0.0088,0.0423,-0.0614,0.028,-0.1052,0.054,-0.0511,0.0746,-0.078,0.054,-0.0664,0.0685,-0.0575,0.0549,-0.095,0.0472,-0.0391,0.0305,-0.059,0.0404,-0.0442,0.0576,-0.0698,0.083,-0.0387,0.0433,-0.0566,0.0184,-0.0239,0.0151,-0.012,0.0112,-0.0182,0.0106,-0.0065,0.0135,-0.0143,0.0289,-0.0333,0.0215,-0.0362,0.049,-0.0553,0.0355,-0.0382,0.0355,-0.0283,0.0348,-0.031,0.0696,-0.0263,0.0445,-0.0181,0.0229,-0.0443,0.0145,-0.0334,0.0428,-0.0449,0.0564,-0.028,0.0256,-0.0352,0.0268,-0.0354,0.0609,-0.0254,0.0421,-0.0246,0.0277,-0.0276,0.0148,-0.0113,0.0262,-0.0173,0.025,-0.0227,0.0254,-0.023,0.0262,-0.0238,0.0263,-0.0243,0.0204,-0.0101,0.0107,-0.0217,0.0191,-0.0171,0.0207,-0.0257,0.0128,-0.0187,0.0209,-0.0217,0.0063,-0.0193,0.0164,-0.0195,0.0107,-0.0195,0.0156,-0.0125,0.0036,-0.008,0.0092,-0.01,0.0177,-0.0099,0.0234,-0.0339,0.0116,-0.0803,0.0412,-0.0274,0.0697,-0.0923,0.033,-0.0531,0.0374,-0.0798,0.0605,-0.0951,0.0469,-0.0991,0.0887,-0.055,0.1206,-0.0849,0.0898,-0.0859,0.0528,-0.0391,0.039,-0.054,0.0117,-0.0139,0.0131,-0.0131,0.0058,-0.0049,0.0051,-0.0057,0.0027,-0.0032,0.005,-0.0061,0.0038,-0.0029,0.0036,-0.0038,0.0026,-0.0029,0.0045,-0.0032,0.0224,-0.014,0.0057,-0.0139,0.0166,-0.0063,0.0104,-0.0168,0.0211,-0.0244,0.0276,-0.0349,0.0259,-0.0223,0.0445,-0.0469,0.0255,-0.0355,0.0208,-0.0202,0.0282,-0.0515,0.0378,-0.04,0.0146,-0.0247,0.017,-0.0384,0.0338,-0.0272,0.0078,-0.0114,0.0114,-0.021,0.0081,-0.0086,0.0204,-0.0156,0.0143,-0.0142,0.0143,-0.0177,0.0039,-0.0236,0.0136,-0.0126,0.0162,-0.0161,0.0184,-0.0118,0.019,-0.03,0.0075,-0.0236,0.0574,-0.0383,0.0273,-0.0392,0.0313,-0.0257,0.0722,-0.0575,0.0395,-0.0486,0.0372,-0.0302,0.052,-0.0525,0.0282,-0.0344,0.0397,-0.0253,0.0315,-0.0304,0.0191,-0.033,0.0236,-0.0208,0.0289,-0.0357,0.0407,-0.0294,0.0261,-0.0326,0.0315,-0.0399,0.017,-0.0157,0.0025,-0.0043,0.0155,-0.0097,0.0121,-0.0223,0.0134,-0.0051,0.0118,-0.0105,0.0183,-0.0128,0.0057,-0.0072,0.0066,-0.0068,0.0036,-0.0025,0.0058,-0.0058,0.003,-0.0067,0.0016,-0.0019,0.0064,-0.002,0.0019,-0.0014,0.0007,-0.0006,0.0006,-0.0009,0.0005,-0.0007,0.0005,-0.0008,0.0002,-0.0005,0.0003,-0.0005,0.0006,-0.0016,0.0029,-0.0042,0.0384,-0.0482,0.0237,-0.0754,0.0663,-0.0647,0.0262,-0.0187,0.0091,-0.0124,0.0176,-0.0185,0.0192,-0.0526,0.024,-0.026,0.0481,-0.0564,0.0352,-0.0721,0.1213,-0.0346,0.0521,-0.0903,0.0833,-0.0576,0.0374,-0.0638,0.0438,-0.0622,0.089,-0.0578,0.114,-0.0906,0.0641,-0.0418,0.0173,-0.0189,0.0105,-0.0146,0.0169,-0.0168,0.0271,-0.0434,0.0808,-0.0546,0.0355,-0.0085,0.0132,-0.0361,0.0409,-0.0405,0.0375,-0.0327,0.0306,-0.0234,0.024,-0.0279,0.0286,-0.033,0.0353,-0.0292,0.0438,-0.0238,0.0304,-0.0206,0.0263,-0.0257,0.0329,-0.0238,0.031,-0.02,0.0304,-0.0179,0.0368,-0.0201,0.0223,-0.0157,0.0267,-0.0166,0.0318,-0.0166,0.021,-0.0197,0.0338,-0.0125,0.0293,-0.0164,0.0298,-0.017,0.03,-0.0154,0.0239,-0.0156,0.0329,-0.0177,0.0234,-0.0189,0.0241,-0.0195,0.0226,-0.0189,0.0268,-0.0203,0.028,-0.0102,0.011,-0.02,0.0193,-0.0204,0.0685,-0.0468,0.0394,-0.0286,0.0906,-0.0308,0.0263,-0.0635,0.0186,-0.0124,0.0262,-0.0502,0.1182,-0.0468,0.0327,-0.0145,0.0838,-0.0422,0.0581,-0.0529,0.0076,-0.0274,0.0309,-0.0179,0.0137,-0.0258,0.0262,-0.0322,0.0142,-0.049,0.0074,-0.041,0.0085,-0.0067,0.0081,-0.004,0.0226,-0.0216,0.0147,-0.0128,0.0256,-0.0269,0.0071,-0.015,0.0088,-0.0104,0.0037,-0.0088,0.0034,-0.0056,0.0037,-0.011,0.0043,-0.0022,0.0086,-0.0057,0.0038,-0.0049,0.0016,-0.0015,0.002,-0.002,0.0009,-0.0258,0.015,-0.0307,0.0139,-0.0175,0.0502,-0.0348,0.0446,-0.0287,0.031,-0.0126,0.0172,-0.0336,0.0338,-0.0185,0.0604,-0.0612,0.066,-0.0556,0.0503,-0.0125,0.0196,-0.0373,0.0315,-0.0444,0.0957,-0.0118,0.0107,-0.0391,0.0167,-0.0209,0.0407,-0.0106,0.0136,-0.0129,0.0511,-0.0208,0.0074,-0.0069,0.0332,-0.0299,0.0219,-0.0243,0.0076,-0.0102,0.0168,-0.0197,0.0111,-0.0239,0.0139,-0.0261,0.0447,-0.0227,0.0124,-0.0126,0.0154,-0.0195,0.0079,-0.0154,0.005,-0.0094,0.007,-0.009,0.0076,-0.0101,0.008,-0.0064,0.0063,-0.0057,0.0034,-0.0042,0.0022,-0.0021,0.0031,-0.0034,0.0014,-0.0014,0.0099,-0.032,0.0096,-0.011,0.0269,-0.0207,0.0227,-0.0252,0.0494,-0.0582,0.0357,-0.0626,0.0271,-0.031,0.0388,-0.0401,0.0364,-0.0269,0.0278,-0.0293,0.045,-0.0267,0.0209,-0.0126,0.0354,-0.0226,0.0412,-0.0175,0.0074,-0.0263,0.0076,-0.014,0.0114,-0.0105,0.0106,-0.0162,0.0091,-0.0146,0.0106,-0.0114,0.0101,-0.0171,0.0081,-0.0195,0.0074,-0.0108,0.0149,-0.0125,0.0119,-0.0262,0.0092,-0.0155,0.0064,-0.0146,0.0172,-0.0142,0.0347,-0.0298,0.0198,-0.0294,0.0351,-0.0445,0.0411,-0.0466,0.0222,-0.0449,0.0312,-0.0529,0.0743,-0.0422,0.041,-0.0454,0.0501,-0.0371,0.0529,-0.0308,0.0134,-0.0129,0.0131,-0.0103,0.0102,-0.0112,0.0083,-0.0086,0.0239,-0.0113,0.0357,-0.0228,0.0407,-0.0292,0.021,-0.0459,0.0262,-0.0287,0.0175,-0.018,0.0249,-0.0319,0.0094,-0.025,0.0133,-0.015,0.0147,-0.0204,0.0139,-0.0537,0.0114,-0.024,0.08,-0.0625,0.053,-0.0775,0.0428,-0.0883,0.0699,-0.1065,0.0887,-0.0927,0.0345,-0.0392,0.0338,-0.059,0.0615,-0.0631,0.1055,-0.0406,0.0665,-0.0976,0.0706,-0.0887,0.1028,-0.088,0.0464,-0.0495,0.0246,-0.0529,0.019,-0.0171,0.0134,-0.0166,0.0094,-0.0106,0.0253,-0.0378,0.0226,-0.027,0.0324,-0.0274,0.0639,-0.0537,0.0203,-0.0204,0.0554,-0.0372,0.0298,-0.0378,0.02,-0.0244,0.0033,-0.0083,0.0041,-0.0057,0.0046,-0.0043,0.0067,-0.0048,0.0044,-0.0032,0.0084,-0.0096,0.0069,-0.024,0.033,-0.0281,0.0294,-0.023,0.0186,-0.0188,0.0271,-0.0421,0.0143,-0.0245,0.0368,-0.0156,0.0136,-0.031,0.0175,-0.0179,0.0188,-0.0298,0.0183,-0.0214,0.0256,-0.0198,0.0072,-0.0107,0.0171,-0.0272,0.0071,-0.0162,0.0172,-0.0135,0.0227,-0.0075,0.0126,-0.0152,0.0053,-0.006,0.0068,-0.006,0.0112,-0.0132,0.01,-0.0165,0.0093,-0.0115,0.0201,-0.0122,0.008,-0.0098,0.0154,-0.0067,0.0075,-0.0078,0.0089,-0.0048,0.0037,-0.0053,0.0076,-0.0098,0.0059,-0.0084,0.0089,-0.004,0.0044,-0.005,0.0031,-0.0049,0.0032,-0.0025,0.0014,-0.0019,0.001,-0.0017,0.0007,-0.0013,0.0005,-0.0009,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0003,0,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0002,0,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0.0029,-0.0159,0.0064,-0.0056,0.0651,-0.0888,0.1134,-0.0496,0.181,-0.0538,0.1375,-0.1841,0.0585,-0.068,0.1196,-0.0954,0.0861,-0.0609,0.0835,-0.0698,0.0663,-0.05,0.0982,-0.0868,0.0709,-0.0519,0.0589,-0.0422,0.0971,-0.0189,0.0576,-0.0343,0.0363,-0.0471,0.1256,-0.0878,0.017,-0.0127,0.065,-0.0406,0.0327,-0.042,0.0464,-0.0514,0.0194,-0.0205,0.0451,-0.0543,0.0072,-0.0128,0.0052,-0.0054,0.0269,-0.0166,0.0262,-0.0324,0.0368,-0.0351,0.012,-0.0158,0.0054,-0.0102,0.0092,-0.0092,0.0221,-0.0143,0.0099,-0.0083,0.0121,-0.0124,0.0112,-0.0076,0.008,-0.0032,0.0052,-0.0085,0.0048,-0.0118,0.0162,-0.0063,0.0142,-0.0203,0.0028,-0.0118,0.0314,-0.029,0.0163,-0.0167,0.0203,-0.0275,0,-0.0242,0.0166,-0.0161,0.0166,-0.021,0.0107,-0.0131,0.0128,-0.012,0.012,-0.0104,0.0121,-0.0084,0.0114,-0.0158,0.018,-0.0122,0.0111,-0.0165,0.0062,-0.0067,0.0028,-0.0055,0.004,-0.0083,0.0154,-0.014,0.0142,-0.011,0.0263,-0.0316,0.0262,-0.0266,0.0814,-0.0648,0.0429,-0.0402,0.0913,-0.0231,0.0445,-0.0535,0.0239,-0.0524,0.0499,-0.0184,0.0443,-0.0315,0.0295,-0.0287,0.0175,-0.0147,0.0137,-0.0106,0.0089,-0.0118,0.0312,-0.0119,0.0075,-0.0188,0.0144,-0.0294,0.0083,-0.007,0.0159,-0.0062,0.0179,-0.0159,0.0227,-0.005,0.0175,-0.0164,0.0055,-0.021,0.0056,-0.0031,0.0054,-0.0052,0.0057,-0.0047,0.0025,-0.0033,0.0025,-0.0018,0.0026,-0.0042,0.0024,-0.0033,0.0013,-0.004,0.0036,-0.0008,0.0017,-0.0019,0.001,-0.0017,0.0009,-0.0016,0.0006,-0.0014,0.0016,-0.0013,0.0011,-0.0006,0.0003,-0.0006,0.0008,-0.0011,0.0003,-0.0004,0.0006,-0.0005,0.0004,-0.0006,0.0003,-0.001,0.0004,-0.0006,0.0006,-0.0006,0.0003,-0.0006,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0005,0.0001,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0003,0,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
کسب نمره خوب در دوره فن بیان استاد مدقالچی، گذراندن دوره فن بیان باشگاه خبرنگاران جوان، اجرای نریشن های مناسبتی استانی، اجرای نریشن مستند تحفه ماندنی (شبکه مستند) و مستند هشتگ (شبکه دو سیما)، اجرای نریشن انگلیسی مستند مادر جزیره، اجرای نریشن فیلم کوتاه

تعرفه خدمات گویندگی سید جلال امیرعطایی

زبان/زمان عربی انگلیسی اسپانیایی پارسی
یک دقیقه
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۶۰۰,۰۰۰ تومان
بیش از یک دقیقه
۴۵۰,۰۰۰ تومان
۴۵۰,۰۰۰ تومان
۴۵۰,۰۰۰ تومان
۴۵۰,۰۰۰ تومان

امتیاز کسب شده

سفارش موفق
0
در سانداسنپ
امتیاز
5
از 5 نمره

رضایت کاربران

میزان تسلط و حرفه
رضایت از سرعت تحویل
کیفیت فایل نهایی
نوع برخورد و مشتری مداری

لحن های قابل ارائه

این گوینده توانایی ضبط در لحن های درج شده را دارد.

موشن گرافیک
تلفن گویا
تیزر صوتی
تیزر ویدئویی
دکلمه
کودکانه
پادکست
دوبله
محتوی آموزشی

زبان خدمات

این گوینده توانایی ضبط در زبان های ذکر شده در ذیل را دارد.

عربی
انگلیسی
اسپانیایی
پارسی

نمونه کارهای گویندگی سید جلال امیرعطایی

سفارش و یا نمونه کاری برای نمایش وجود ندارد

سفارش های ثبت شده برای این گوینده به دلیل عدم اجازه کارفرما قابل انتشار به عنوان نمونه کار نیستند. به همین دلیل نمونه کاری برای نمایش به عنوان نمونه کیفیت خدمات این گوینده وجود ندارد.

ممکن است گوینده سایر نمونه کارهای شخصی خود را در آینده به پروفایل خود اضافه نماید. میتوانید زمان دیگری مراجعه کنید