مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

پروفایل گویندگی کیان احمدی

تسلط و حرفه
سرعت تحویل
کیفیت فایل
مشتری مداری
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0003,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0003,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0003,0,-0.0003,0,-0.0003,0,-0.0004,0,-0.0003,0,-0.0004,0,-0.0003,0,-0.0004,0,-0.0004,0,-0.0004,0,-0.0004,0,-0.0004,0,-0.0004,0,-0.0004,0,-0.0005,0.0001,-0.0005,0,-0.0003,0,-0.0004,0.0001,-0.0005,0.0033,-0.0098,0.0267,-0.0348,0.0344,-0.1387,0.147,-0.1345,0.1763,-0.1669,0.2223,-0.3101,0.205,-0.1328,0.2771,-0.3934,0.3088,-0.1832,0.2174,-0.4658,0.5416,-0.4486,0.289,-0.4955,0.3576,-0.4284,0.7683,-0.6128,0.5066,-0.3708,0.2987,-0.2038,0.2993,-0.1986,0.2459,-0.2149,0.2125,-0.2409,0.5966,-0.7726,0.4039,-0.469,0.591,-0.435,0.7616,-0.6439,0.3906,-0.305,0.5947,-0.5536,0.2885,-0.319,0.3797,-0.7061,0.3385,-0.1745,0.3091,-0.83,0.2781,-0.2304,0.8492,-0.674,0.3705,-0.3712,0.5701,-0.2494,0.2731,-0.3316,0.4901,-0.4352,0.139,-0.3441,0.2668,-0.2225,0.1788,-0.1186,0.3694,-0.4222,0.1899,-0.3514,0.3004,-0.2632,0.1297,-0.3346,0.265,-0.1207,0.1049,-0.313,0.2697,-0.099,0.2577,-0.2397,0.0813,-0.1052,0.2259,-0.1823,0.0902,-0.0902,0.1769,-0.1877,0.1617,-0.0734,0.321,-0.3914,0.0876,-0.3486,0.5045,-0.4499,0.3359,-0.3393,0.7191,-0.29,0.2335,-0.3504,0.7381,-0.5273,0.2333,-0.4044,0.7075,-0.35,0.1672,-0.6006,0.5924,-0.2207,0.2438,-0.3266,0.0199,-0.3018,0.5275,-0.0708,0.2577,-0.2899,0.2802,-0.4953,0.3357,-0.3394,0.307,-0.3225,0.4566,-0.2933,0.1841,-0.2355,0.3411,-0.4112,0.3014,-0.4142,0.803,-0.5884,0.4336,-0.1213,0.5338,-0.4224,0.3414,-0.3559,0.3123,-0.6039,0.3645,-0.2251,0.2903,-0.5069,0.1582,-0.5181,0.1303,-0.1809,0.1061,-0.0896,0.0783,-0.0562,0.0659,-0.1234,0.1391,-0.1153,0.3123,-0.2456,0.4554,-0.4451,0.443,-0.3319,0.566,-0.5918,0.213,-0.2521,0.4585,-0.6565,0.7943,-0.5346,0.773,-0.5923,0.6194,-0.6873,0.6459,-0.4279,0.9868,-0.6764,0.5103,-0.5622,0.9882,-0.5965,0.5717,-0.4,0.5589,-0.4182,0.6698,-0.4065,0.3553,-0.2989,0.4187,-0.2801,0.2189,-0.4143,0.3006,-0.3258,0.2596,-0.2499,0.1055,-0.1459,0.2834,-0.1564,0.076,-0.0385,0.0747,-0.0831,0.0507,-0.0545,0.0546,-0.0501,0.0341,-0.0483,0.0266,-0.0368,0.0087,-0.0157,0.0115,-0.0087,0.0175,-0.0113,0.0178,-0.0221,0.0144,-0.0132,0.0158,-0.0139,0.0158,-0.0115,0.0074,-0.0121,0.0107,-0.0104,0.004,-0.0082,0.0053,-0.0055,0.0077,-0.0055,0.0046,-0.0059,0.0029,-0.0045,0.0064,-0.0031,0.003,-0.0017,0.0021,-0.0047,0.0034,-0.0049,0.0058,-0.0052,0.0034,-0.0048,0.0083,-0.0044,0.0073,-0.0062,0.0746,-0.0344,0.2665,-0.2708,0.4105,-0.4812,0.4571,-0.1403,0.3012,-0.3334,0.5615,-0.6359,0.6335,-0.7143,0.8337,-0.6238,0.8333,-0.7719,0.7439,-0.8557,0.7649,-0.8665,0.8842,-0.8012,0.6207,-0.6841,0.5736,-0.6659,0.6298,-0.6024,0.7428,-0.6729,0.578,-0.4303,0.4256,-0.5371,0.4417,-0.3953,0.1099,-0.2957,0.3391,-0.2073,0.2698,-0.2357,0.349,-0.1953,0.2616,-0.2027,0.2431,-0.2275,0.2129,-0.1909,0.2649,-0.1516,0.1768,-0.1401,0.0928,-0.1392,0.1583,-0.1757,0.1649,-0.1832,0.1767,-0.1062,0.1105,-0.1943,0.2263,-0.2108,0.1898,-0.1407,0.3132,-0.1081,0.1237,-0.2198,0.4722,-0.3671,0.4978,-0.4543,0.5278,-0.5475,0.5809,-0.4964,0.7286,-0.347,0.5827,-0.6304,0.9388,-0.599,0.5795,-0.5682,0.5354,-0.639,0.6792,-0.6063,0.7801,-0.506,0.5488,-0.5897,0.3917,-0.5278,0.3301,-0.2204,0.4501,-0.332,0.2894,-0.2605,0.2279,-0.229,0.2553,-0.1979,0.1795,-0.1306,0.3688,-0.2483,0.5012,-0.2809,0.3714,-0.2346,0.496,-0.363,0.5418,-0.3155,0.5579,-0.3949,0.3633,-0.316,0.2896,-0.2568,0.3091,-0.2075,0.3476,-0.2296,0.2401,-0.169,0.2027,-0.1704,0.3092,-0.1789,0.2594,-0.1606,0.2516,-0.1601,0.2156,-0.1459,0.2277,-0.1116,0.2047,-0.122,0.1674,-0.1176,0.1332,-0.0737,0.1383,-0.0709,0.1027,-0.0491,0.0721,-0.0574,0.0537,-0.0519,0.0892,-0.0536,0.0532,-0.0402,0.0402,-0.0594,0.0803,-0.0537,0.0775,-0.0453,0.0692,-0.0334,0.1125,-0.0665,0.1669,-0.1392,0.3226,-0.2328,0.5599,-0.2438,0.6067,-0.2993,0.5786,-0.5458,0.4544,-0.5607,0.5529,-0.5027,0.5966,-0.3811,0.4054,-0.5083,0.6388,-0.3875,0.5245,-0.4697,0.3508,-0.5465,0.5776,-0.5067,0.5666,-0.2859,0.1336,-0.0813,0.2015,-0.0811,0.0784,-0.1058,0.1255,-0.0792,0.1479,-0.117,0.1335,-0.109,0.0904,-0.1272,0.0588,-0.0778,0.0918,-0.0818,0.1049,-0.0669,0.0629,-0.0852,0.093,-0.0907,0.1103,-0.0809,0.1037,-0.0923,0.1059,-0.0881,0.1218,-0.1001,0.2331,-0.0918,0.1474,-0.0987,0.3752,-0.2787,0.6546,-0.4373,0.6325,-0.4486,0.5266,-0.2267,0.6556,-0.4391,0.6136,-0.418,0.5679,-0.3304,0.3346,-0.149,0.1316,-0.2773,0.1992,-0.2527,0.2537,-0.2637,0.0633,-0.2837,0.1904,-0.053,0.2059,-0.209,0.14,-0.1588,0.1321,-0.1969,0.1951,-0.2359,0.1368,-0.1688,0.1993,-0.1871,0.322,-0.144,0.3587,-0.249,0.3579,-0.4217,0.6033,-0.5468,0.5516,-0.2406,0.3603,-0.4551,0.5314,-0.4543,0.5506,-0.6388,0.5052,-0.318,0.3459,-0.5184,0.4562,-0.4788,0.3764,-0.3568,0.1642,-0.1177,0.2038,-0.2365,0.0586,-0.062,0.0382,-0.0663,0.0244,-0.0255,0.0163,-0.0173,0.0135,-0.0161,0.0097,-0.0083,0.0049,-0.0095,0.0109,-0.0106,0.0098,-0.0084,0.0088,-0.0104,0.0066,-0.0092,0.0128,-0.0152,0.0246,-0.1249,0.0998,-0.0813,0.0704,-0.1133,0.0365,-0.0848,0.018,-0.0085,0.0877,-0.07,0.2898,-0.2384,0.5781,-0.327,0.6664,-0.4254,0.4015,-0.4561,0.2821,-0.4865,0.5185,-0.3737,0.3609,-0.5386,0.4991,-0.4612,0.5191,-0.4088,0.4435,-0.5907,0.3845,-0.4646,0.1069,-0.0983,0.0517,-0.05,0.0654,-0.0855,0.0858,-0.1034,0.2184,-0.1257,0.2229,-0.106,0.2065,-0.134,0.1869,-0.1111,0.169,-0.0941,0.1158,-0.0862,0.0819,-0.084,0.0734,-0.122,0.0988,-0.0998,0.1444,-0.1307,0.1924,-0.1195,0.2237,-0.156,0.1868,-0.1363,0.2573,-0.1741,0.2414,-0.1167,0.2108,-0.1134,0.2613,-0.125,0.2048,-0.1231,0.2695,-0.1204,0.2173,-0.109,0.2107,-0.1401,0.2367,-0.1199,0.2614,-0.1044,0.278,-0.1388,0.2655,-0.1607,0.2784,-0.212,0.3226,-0.2064,0.2952,-0.2017,0.3387,-0.1949,0.3078,-0.1961,0.3238,-0.1998,0.4295,-0.3191,0.5573,-0.5098,0.5226,-0.4568,0.4411,-0.4234,0.6246,-0.4921,0.6559,-0.5164,0.5822,-0.4646,0.8368,-0.4581,0.7115,-0.5678,0.7795,-0.403,0.7135,-0.5958,0.4607,-0.5195,0.6721,-0.568,0.6154,-0.6102,0.424,-0.5213,0.1222,-0.2851,0.3217,-0.2576,0.2409,-0.1796,0.0936,-0.3111,0.368,-0.3205,0.2409,-0.098,0.1099,-0.1219,0.1389,-0.134,0.0838,-0.1024,0.0911,-0.0986,0.11,-0.093,0.1193,-0.1991,0.0897,-0.2554,0.1328,-0.4084,0.32,-0.1826,0.2315,-0.5565,0.1642,-0.1884,0.4933,-0.3697,0.154,-0.2576,0.4125,-0.4366,0.6452,-0.6835,0.2989,-0.3156,0.4924,-0.4717,0.7179,-0.5672,0.3371,-0.488,0.3997,-0.4461,0.5057,-0.5712,0.3076,-0.3718,0.66,-0.557,0.3194,-0.521,0.3655,-0.3008,0.3458,-0.4619,0.553,-0.5174,0.5942,-0.5039,0.3193,-0.2938,0.5264,-0.6416,0.4551,-0.5212,0.6828,-0.4248,0.2482,-0.5358,0.219,-0.1711,0.1629,-0.1129,0.1475,-0.1806,0.1313,-0.1581,0.1043,-0.0916,0.049,-0.1133,0.0792,-0.0993,0.0726,-0.0519,0.0404,-0.0817,0.0624,-0.075,0.069,-0.007,0.0514,-0.0922,0.0908,-0.0985,0.0865,-0.0365,0.1007,-0.0966,0.2099,-0.1344,0.4742,-0.5167,0.7661,-0.2989,0.5554,-0.5988,0.6707,-0.5215,0.8824,-0.8731,0.4608,-0.5645,0.7428,-0.5973,0.8597,-0.7269,0.9007,-0.5926,0.6283,-0.8259,0.8746,-0.5221,0.4969,-0.6517,0.3876,-0.5553,0.7192,-0.5964,0.5809,-0.5768,0.3782,-0.4987,0.6135,-0.6259,0.4669,-0.5495,0.4568,-0.455,0.5361,-0.5344,0.61,-0.4989,0.2428,-0.2594,0.5638,-0.469,0.3496,-0.2263,0.1761,-0.4837,0.5072,-0.4683,0.4032,-0.2055,0.4057,-0.5236,0.455,-0.2575,0.1469,-0.2426,0.3195,-0.3358,0.1414,-0.1164,0.2344,-0.2929,0.2522,-0.0999,0.1391,-0.2546,0.5209,-0.3803,0.1876,-0.1658,0.5348,-0.4572,0.2315,-0.2479,0.3886,-0.4591,0.2038,-0.0973,0.511,-0.5064,0.4751,-0.0605,0.2904,-0.4445,0.1469,-0.1663,0.0545,-0.167,0.1044,-0.0523,0.0662,-0.1234,0.0628,-0.0269,0.0688,-0.0873,0.0428,-0.0338,0.0922,-0.1174,0.0767,-0.1254,0.1992,-0.2646,0.1362,-0.1939,0.3055,-0.4234,0.1936,-0.3373,0.3625,-0.4397,0.2127,-0.2666,0.2222,-0.3925,0.1324,-0.2369,0.134,-0.3579,0.0864,-0.0306,0.2499,-0.1606,0.1201,-0.0858,0.2064,-0.239,0.1593,-0.2365,0.2705,-0.4164,0.2402,-0.2086,0.4444,-0.3991,0.4584,-0.2194,0.164,-0.2821,0.1219,-0.6862,0.6556,-0.334,0.4867,-0.3964,0.6393,-0.4048,0.3279,-0.1683,0.4324,-0.4933,0.6646,-0.2207,0.5879,-0.3639,0.5085,-0.5216,0.3511,-0.5959,0.3027,-0.3591,0.5643,-0.5549,0.3996,-0.3711,0.1964,-0.5335,0.8924,-0.3641,0.3223,-0.2274,0.3199,-0.1989,0.401,-0.1703,0.1111,-0.138,0.12,-0.0007,0.0706,-0.2129,0.3587,-0.3661,0.432,-0.1325,0.2877,-0.6245,0.2143,-0.7815,0.1375,-0.3886,0.2177,-0.5068,0.2872,-0.1632,0.3152,-0.3713,0.2429,-0.2488,0.2287,-0.4261,0.2499,-0.0782,0.1685,-0.1322,0.0881,-0.0311,0.0626,-0.1019,0.0758,-0.1012,0.0782,-0.1001,0.0553,-0.0991,0.0647,-0.0371,0.0844,-0.122,0.4608,-0.4289,0.1921,-0.2558,0.2994,-0.5527,0.3051,-0.2453,0.642,-0.5118,0.3638,-0.3737,0.4007,-0.457,0.3494,-0.3186,0.2964,-0.554,0.3003,-0.3548,0.681,-0.5127,0.7238,-0.4642,0.8305,-0.5575,0.7273,-0.3567,0.3877,-0.5512,0.3933,-0.3013,0.3888,-0.5984,0.5762,-0.6926,0.5461,-0.4105,0.6332,-0.4877,0.6016,-0.7927,0.9063,-0.4902,0.9698,-0.6532,1.001,-0.4985,0.6905,-0.6038,0.6234,-0.7373,0.6205,-0.7273,0.5185,-0.495,0.3355,-0.3801,0.439,-0.3353,0.2204,-0.2992,0.1271,-0.1317,0.137,-0.1056,0.0873,-0.0828,0.0923,-0.0527,0.0918,-0.0749,0.0859,-0.0691,0.0362,-0.089,0.1066,-0.0856,0.119,-0.0898,0.0932,-0.081,0.1108,-0.0747,0.0567,-0.0918,0.0867,-0.0882,0.0875,-0.0932,0.0858,-0.0875,0.069,-0.0776,0.0598,-0.1765,0.3917,-0.3555,0.6877,-0.2609,0.5378,-0.6028,0.4629,-0.5363,0.9518,-0.7896,0.7754,-0.5827,0.4575,-0.7824,0.6107,-0.4188,0.7155,-0.6483,0.4935,-0.5194,0.5289,-0.3477,0.6737,-0.3906,0.4509,-0.3196,0.5798,-0.3929,0.6769,-0.4044,0.4144,-0.2116,0.6015,-0.2117,0.3726,-0.2238,0.6247,-0.3614,0.2936,-0.2851,0.4772,-0.2323,0.3683,-0.3017,0.2703,-0.2326,0.3328,-0.3036,0.5881,-0.3118,0.5967,-0.2553,0.2113,-0.2228,0.0718,-0.0794,0.0324,-0.0253,0.0714,-0.04,0.1794,-0.1514,0.0923,-0.1099,0.0272,-0.0333,0.0119,-0.0185,0.0167,-0.0174,0.011,-0.0128,0.009,-0.0066,0.004,-0.008,0.0059,-0.0077,0.0036,-0.0042,0.0058,-0.0083,0.0032,-0.0038,0.0084,-0.0067,0.0071,-0.0068,0.0036,-0.0072,0.0034,-0.0024,0.0021,-0.0034,0.0019,-0.0041,0.0029,-0.002,0.0027,-0.0029,0.0894,-0.0767,0.1679,-0.1629,0.3441,-0.2969,0.439,-0.2637,0.5525,-0.3568,0.4177,-0.4495,0.3919,-0.435,0.4738,-0.4896,0.494,-0.5211,0.3734,-0.2553,0.3551,-0.4443,0.3597,-0.4286,0.366,-0.4825,0.3647,-0.4889,0.3446,-0.3073,0.3414,-0.5328,0.3939,-0.5394,0.3652,-0.4882,0.3435,-0.2266,0.4871,-0.5195,0.4459,-0.3767,0.2544,-0.1494,0.1968,-0.2297,0.1819,-0.2048,0.0772,-0.0751,0.2113,-0.2081,0.2702,-0.068,0.1836,-0.3483,0.6557,-0.6802,0.5114,-0.2513,0.4184,-0.5383,0.5201,-0.5461,0.4798,-0.4757,0.3679,-0.4075,0.462,-0.4909,0.2417,-0.2413,0.4433,-0.4653,0.1756,-0.1747,0.266,-0.4191,0.3027,-0.3437,0.2704,-0.4023,0.3478,-0.2566,0.2025,-0.1244,0.2938,-0.162,0.1777,-0.1534,0.5521,-0.2921,0.1935,-0.266,0.3466,-0.1995,0.2153,-0.133,0.6218,-0.3409,0.1399,-0.2271,0.5646,-0.286,0.3272,-0.2908,0.112,-0.1459,0.2766,-0.2306,0.2073,-0.2678,0.0661,-0.0816,0.1093,-0.1323,0.1133,-0.0341,0.0567,-0.0788,0.1022,-0.1182,0.0375,-0.0286,0.0524,-0.0154,0.1137,-0.1474,0.0502,-0.0226,0.0204,-0.0206,0.055,-0.1093,0.095,-0.1063,0.0351,-0.0259,0.0054,-0.0136,0.074,-0.0679,0.0292,-0.1159,0.0138,-0.0192,0.0556,-0.062,0.0939,-0.112,0.0343,-0.0197,0.0174,-0.0125,0.0263,-0.0418,0.0986,-0.0975,0.0341,-0.0243,0.0076,-0.0117,0.0061,-0.0079,0.003,-0.0036,0.0348,-0.0496,0.0651,-0.0603,0.0189,-0.0195,0.0031,-0.0102,0.0042,-0.0047,0.0025,-0.0033,0.0011,-0.0022,0.0002,-0.001,0.0001,-0.0009,0.0001,-0.0008,0,-0.0006,0,-0.0009,0.0014,-0.0008,0.0021,-0.0045,0.0007,-0.0049,0.001,-0.0013,0.0007,-0.0022,0.0001,-0.001,0.0001,-0.0011,0.0005,-0.0005,0,-0.0007,0,-0.0006,0.0016,-0.0015,0.0001,-0.0007,0.0002,-0.0004,0,-0.0016,0.0002,-0.0022,0.0003,-0.0006,0.0012,-0.002,0.0001,-0.0008,0,-0.0006,0,-0.0006,0,-0.0006,0.0003,-0.0007,0,-0.0007,0,-0.0007,0.0001,-0.0006,0,-0.0006,0.0001,-0.0006,0,-0.0006,0,-0.0008,0.0001,-0.0006,0,-0.0006,0,-0.0006,0.0001,-0.0007,0,-0.0006,0.0001,-0.0006,0,-0.0009,0,-0.0004,0,-0.0006,0,-0.0006,0.0001,-0.0006,0,-0.0004,0,-0.0006,0,-0.0006,0.0001,-0.0004,0,-0.0004,0.0001,-0.0006,0.0001,-0.0009,0.0001,-0.0011,0,-0.0006,0,-0.0006,0,-0.0006,0,-0.0006,0,-0.0011,0.0001,-0.0008,0,-0.0007,0.0001,-0.0005,0.0006,-0.0014,0.0002,-0.0006,0.0001,-0.0007,0,-0.0008,0,-0.0003,0,-0.0004,0,-0.0006,0,-0.0006,0,-0.0006,0,-0.0006,0,-0.0009,0,-0.0006,0,-0.0004,0,-0.0007,0,-0.0006,0.0001,-0.0003,0,-0.0007,0,-0.0008,0,-0.0007,0,-0.0007,0,-0.0007,0,-0.0003,0,-0.0006,0,-0.0006,0,-0.0007,0,-0.0007,0,-0.0006,0,-0.0007,0,-0.0007,0,-0.0007,0,-0.0005,0,-0.0006,0,-0.0006,0,-0.0006,0,-0.0006,0.0001,-0.0004,0,-0.0004,0.0001,-0.0008,0,-0.0006,0,-0.0006,0.0001,-0.0005,0,-0.0006,0.0001,-0.0006,0,-0.0006,0,-0.0007,0,-0.001,0,-0.0007,0,-0.0009,0,-0.0007,0,-0.0006,0,-0.0006,0,-0.0007,0,-0.0007,0,-0.0006,0,-0.0006,0,-0.0007,0,-0.0003,0,-0.0004,0,-0.0006,0,-0.0007,0,-0.0006,0.0001,-0.0006,0,-0.0007,0,-0.0007,0,-0.0006,0,-0.0006,0,-0.0005,0.0001,-0.0006,0,-0.0006,0,-0.0006,0,-0.0006,0,-0.0006,0,-0.0006,0,-0.0006,0,-0.0004,0,-0.0006,0,-0.0006,0,-0.0004,0,-0.0006,0,-0.0006,0,-0.0006,0,-0.0004,0,-0.0006,0,-0.0007,0,-0.0006,0,-0.0007,0,-0.0007,0,-0.0008,0,-0.0007,0,-0.0007,0,-0.0005,0.0001,-0.0007,0,-0.0007,0,-0.0007,0,-0.0007,0,-0.0007,0.0001,-0.0007,0,-0.0009,0,-0.0007,0,-0.0005,0,-0.0007,0,-0.0006,0,-0.0009,0,-0.0007,0,-0.0007,0,-0.0004,0,-0.0003,0,-0.0003,0,-0.0007,0,-0.0008,0,-0.0007,0,-0.0007,0,-0.0007,0,-0.0007,0,-0.0007,0,-0.0003,0,-0.0007,0,-0.0007,0,-0.0007,0,-0.0008,0,-0.0007,0,-0.0007,0,-0.0007,0,-0.0007,0,-0.0007,0,-0.0007,0.0001,-0.0007,0,-0.0003,0,-0.0007,0,-0.0007,0,-0.0007,0,-0.0007,0,-0.0007,0,-0.0007,0,-0.0007,0,-0.0008,0,-0.0008,0,-0.0007]
در حال بارگذاری

تعرفه خدمات گویندگی کیان احمدی

زبان/زمان پارسی
یک دقیقه
۴۹۰,۰۰۰ تومان
بیش از یک دقیقه
۲۹۰,۰۰۰ تومان

امتیاز کسب شده

سفارش موفق
1
در سانداسنپ
امتیاز
5
از 5 نمره

رضایت کاربران

میزان تسلط و حرفه
رضایت از سرعت تحویل
کیفیت فایل نهایی
نوع برخورد و مشتری مداری

لحن های قابل ارائه

این گوینده توانایی ضبط در لحن های درج شده را دارد.

موشن گرافیک

زبان خدمات

این گوینده توانایی ضبط در زبان های ذکر شده در ذیل را دارد.

پارسی

نمونه کارهای گویندگی کیان احمدی

سفارش و یا نمونه کاری برای نمایش وجود ندارد

سفارش های ثبت شده برای این گوینده به دلیل عدم اجازه کارفرما قابل انتشار به عنوان نمونه کار نیستند. به همین دلیل نمونه کاری برای نمایش به عنوان نمونه کیفیت خدمات این گوینده وجود ندارد.

ممکن است گوینده سایر نمونه کارهای شخصی خود را در آینده به پروفایل خود اضافه نماید. میتوانید زمان دیگری مراجعه کنید