مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

مشاهده گوینده نریشن مصطفی خواجه حسینی

[0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0009,-0.0008,0.0006,-0.0008,0.0011,-0.0005,0.0006,-0.0008,0.0009,-0.0006,0.0005,-0.0008,0.0005,-0.0005,0.0013,-0.0005,0.0008,-0.0007,0.0005,-0.0006,0.0006,-0.0006,0.0006,-0.0006,0.0028,-0.0012,0.0009,-0.0009,0.0009,-0.0007,0.0008,-0.0005,0.0007,-0.0008,0.0011,-0.0012,0.001,-0.0004,0.0008,-0.0008,0.0012,-0.0004,0.0003,-0.0005,0.001,-0.0009,0.0004,-0.0009,0.0009,-0.0008,0.0007,-0.0006,0.0006,-0.0012,0.0008,-0.0017,0.0022,-0.002,0.0005,-0.0047,0.0092,-0.0093,0.0268,-0.0439,0.0528,-0.0611,0.0733,-0.043,0.1386,-0.1402,0.0531,-0.2115,0.1868,-0.147,0.2247,-0.2381,0.1549,-0.1595,0.3849,-0.2815,0.1975,-0.3646,0.3907,-0.4127,0.5491,-0.3868,0.4559,-0.4986,0.3135,-0.4946,0.2948,-0.3759,0.4189,-0.4325,0.3797,-0.3528,0.3153,-0.2907,0.2807,-0.3446,0.2853,-0.2932,0.3673,-0.2378,0.3465,-0.5994,0.2645,-0.4174,0.6033,-0.4321,0.3956,-0.4814,0.479,-0.4528,0.2589,-0.4671,0.1875,-0.5512,0.2262,-0.1548,0.1082,-0.0451,0.0684,-0.2897,0.1988,-0.3268,0.51,-0.8746,0.3864,-0.2929,0.4415,-0.8748,0.2874,-0.2822,0.3304,-0.5699,0.1726,-0.6969,0.3525,-0.2221,0.2641,-0.0866,0.1769,-0.2007,0.2424,-0.1944,0.2365,-0.6308,0.0679,-0.7526,0.2274,-0.2522,0.2363,-0.1822,0.2401,-0.3854,0.2416,-0.3333,0.2489,-0.1657,0.2007,-0.1393,0.2199,-0.3804,0.1845,-0.4294,0.1891,-0.4332,0.0762,-0.137,0.1989,-0.3802,0.183,-0.1498,0.1795,-0.3499,0.1706,-0.2249,0.0684,-0.2134,0.1763,-0.247,0.0764,-0.0973,0.1909,-0.3469,0.1862,-0.1967,0.1735,-0.3162,0.1168,-0.1639,0.1312,-0.2231,0.1073,-0.0428,0.005,-0.0428,0.0292,-0.0163,0.0238,-0.0413,0.039,-0.053,0.1087,-0.0593,0.0981,-0.0974,0.1573,-0.1566,0.1219,-0.1431,0.1222,-0.0895,0.0428,-0.0455,0.0508,-0.0218,0.0179,-0.0255,0.01,-0.011,0.0082,-0.0065,0.0084,-0.0063,0.0084,-0.0059,0.0038,-0.0085,0.0052,-0.003,0.0052,-0.0051,0.0091,-0.0131,0.0316,-0.0165,0.0504,-0.0383,0.1387,-0.1877,0.1664,-0.2997,0.1753,-0.3528,0.1899,-0.1816,0.1319,-0.4221,0.2034,-0.3688,0.1377,-0.2888,0.1495,-0.3636,0.1927,-0.2075,0.3119,-0.1529,0.2607,-0.2896,0.2376,-0.425,0.1552,-0.4405,0.4328,-0.2285,0.284,-0.4783,0.3427,-0.2483,0.2194,-0.269,0.2701,-0.1127,0.3285,-0.2517,0.1376,-0.3055,0.3072,-0.1237,0.1386,-0.2608,0.2672,-0.1309,0.1327,-0.2248,0.3128,-0.1324,0.1808,-0.1107,0.1363,-0.1034,0.2037,-0.0782,0.0752,-0.1087,0.0756,-0.0739,0.0158,-0.0513,0.005,-0.0102,0.0053,-0.0061,0.0067,-0.0067,0.0123,-0.0128,0.0089,-0.0098,0.0472,-0.1362,0.1614,-0.2606,0.3157,-0.4316,0.1353,-0.2567,0.2963,-0.5256,0.3048,-0.3631,0.2675,-0.3671,0.3205,-0.2643,0.3941,-0.0848,0.3098,-0.0402,0.2321,-0.1916,0.2261,-0.4877,0.2322,-0.0703,0.2305,-0.4481,0.2132,-0.3281,0.1878,-0.0494,0.1629,-0.4923,0.2057,-0.0685,0.2165,-0.0532,0.2102,-0.1317,0.1887,-0.0548,0.2079,-0.1207,0.2217,-0.4145,0.2053,-0.6047,0.2858,-0.0941,0.2998,-0.3751,0.2676,-0.1074,0.2733,-0.472,0.1025,-0.5249,0.3786,-0.14,0.3294,-0.4168,0.179,-0.2631,0.282,-0.418,0.1348,-0.1026,0.0539,-0.067,0.0233,-0.0416,0.009,-0.0079,0.0124,-0.006,0.0119,-0.0119,0.0146,-0.0131,0.0083,-0.0049,0.0066,-0.0107,0.0049,-0.0049,0.0077,-0.0072,0.0063,-0.0072,0.0031,-0.0053,0.0047,-0.0028,0.0092,-0.0158,0.0165,-0.0078,0.022,-0.0116,0.0067,-0.0216,0.013,-0.0184,0.0224,-0.0226,0.0475,-0.0443,0.0832,-0.089,0.0808,-0.0678,0.0717,-0.0601,0.0671,-0.0451,0.0454,-0.0389,0.0345,-0.0544,0.04,-0.0431,0.0281,-0.037,0.0195,-0.0231,0.0196,-0.023,0.0081,-0.0157,0.0067,-0.0036,0.0016,-0.0016,0.0013,-0.0011,0.0016,-0.0015,0.0012,-0.0008,0.0012,-0.0018,0.0015,-0.0013,0.0005,-0.002,0.0009,-0.0007,0.0009,-0.0017,0.0012,-0.0017,0.0009,-0.0009,0.0004,-0.0009,0.0006,-0.0008,0.0013,-0.0009,0.0011,-0.0007,0.0008,-0.0009,0.001,-0.0008,0.0013,-0.0016,0.0012,-0.0005,0.0006,-0.0006,0.0007,-0.0007,0.0009,-0.0007,0.0007,-0.001,0.0008,-0.0008,0.0006,-0.0007,0.0014,-0.0023,0.0012,-0.0009,0.0006,-0.0011,0.001,-0.0007,0.0005,-0.0004,0.0005,-0.0006,0.0007,-0.0006,0.0009,-0.0006,0.0002,-0.0006,0.0009,-0.0006,0.0007,-0.001,0.0008,-0.0007,0.0008,-0.0008,0.0004,-0.0008,0.0008,-0.0011,0.0008,-0.0009,0.0008,-0.0011,0.0006,-0.0004,0.0005,-0.0006,0.0011,-0.0005,0.0009,-0.0006,0.0006,-0.0007,0.0012,-0.0005,0.0005,-0.0011,0.0007,-0.0011,0.0014,-0.0009,0.0015,-0.0016,0.006,-0.0323,0.0545,-0.0899,0.2057,-0.0918,0.1259,-0.169,0.2096,-0.2466,0.3816,-0.8787,0.3378,-0.2823,0.5618,-0.8401,0.2258,-0.9026,0.4843,-0.364,0.5569,-0.5905,0.2454,-0.6471,0.5311,-0.5725,0.3423,-0.704,0.1637,-0.3322,0.1791,-0.5222,0.1561,-0.2373,0.1155,-0.1273,0.1238,-0.1747,0.0511,-0.0388,0.1136,-0.1587,0.0627,-0.0491,0.0965,-0.1376,0.1198,-0.0392,0.0143,-0.145,0.0882,-0.1376,0.0158,-0.0972,0.0794,-0.1034,0.0588,-0.0446,0.064,-0.0749,0.0612,-0.0392,0.0697,-0.0804,0.0669,-0.0445,0.0404,-0.0801,0.0574,-0.0374,0.0351,-0.0673,0.0554,-0.0338,0.0222,-0.0699,0.043,-0.022,0.0121,-0.064,0.0469,-0.0189,0.0101,-0.0737,0.054,-0.0574,0.0161,-0.0639,0.0562,-0.0882,0.0518,-0.0436,0.0871,-0.0985,0.1203,-0.0519,0.1219,-0.1583,0.2895,-0.3815,0.175,-0.255,0.3217,-0.4922,0.2815,-0.4317,0.2702,-0.3748,0.2151,-0.303,0.3065,-0.162,0.1357,-0.5812,0.221,-0.1542,0.2179,-0.5797,0.1415,-0.0702,0.1549,-0.1403,0.1444,-0.1245,0.1171,-0.2784,0.1169,-0.2206,0.1288,-0.1346,0.1111,-0.1763,0.0883,-0.1186,0.148,-0.1764,0.2044,-0.2923,0.1444,-0.2881,0.2035,-0.389,0.183,-0.1917,0.1713,-0.3092,0.1926,-0.2792,0.2408,-0.3797,0.1531,-0.3526,0.214,-0.3177,0.2188,-0.3684,0.2107,-0.1458,0.2303,-0.3855,0.2132,-0.3133,0.2116,-0.312,0.2299,-0.3581,0.2357,-0.3091,0.2328,-0.3334,0.2521,-0.2873,0.2442,-0.2985,0.2467,-0.265,0.2365,-0.2784,0.2073,-0.2532,0.2088,-0.2412,0.1817,-0.2704,0.2037,-0.2426,0.1978,-0.225,0.2095,-0.2416,0.2182,-0.1812,0.2122,-0.2281,0.2004,-0.2354,0.2302,-0.264,0.219,-0.27,0.202,-0.2465,0.2078,-0.2369,0.2116,-0.2414,0.1939,-0.2205,0.2079,-0.2023,0.1632,-0.1695,0.1215,-0.1176,0.0905,-0.1252,0.0974,-0.0975,0.0835,-0.0708,0.0656,-0.043,0.0642,-0.0591,0.0742,-0.0594,0.1531,-0.1251,0.2051,-0.1345,0.2615,-0.3248,0.2835,-0.3887,0.2803,-0.3591,0.312,-0.1613,0.3186,-0.1675,0.2756,-0.0854,0.2418,-0.0594,0.2572,-0.0261,0.1955,-0.0291,0.2391,-0.1107,0.2146,-0.2631,0.2275,-0.31,0.2085,-0.2285,0.2097,-0.2363,0.1975,-0.1255,0.2313,-0.3098,0.2239,-0.1544,0.284,-0.1641,0.2793,-0.3297,0.204,-0.237,0.1875,-0.1202,0.201,-0.1747,0.2585,-0.1664,0.2296,-0.1519,0.2076,-0.1334,0.2336,-0.2904,0.2202,-0.2685,0.0703,-0.0367,0.0446,-0.0497,0.0455,-0.0595,0.0595,-0.0601,0.0599,-0.0555,0.0516,-0.0571,0.0506,-0.0474,0.0546,-0.0572,0.0623,-0.0433,0.0543,-0.0555,0.0559,-0.059,0.0635,-0.0609,0.058,-0.0291,0.0242,-0.056,0.0554,-0.0583,0.0513,-0.0221,0.1787,-0.0599,0.1828,-0.1274,0.1932,-0.3094,0.2306,-0.3904,0.2153,-0.4757,0.2347,-0.4712,0.2808,-0.381,0.255,-0.2932,0.2351,-0.2964,0.2591,-0.1726,0.1935,-0.3354,0.2678,-0.303,0.2075,-0.3283,0.1931,-0.3054,0.2,-0.3013,0.1557,-0.2127,0.1393,-0.1897,0.1152,-0.121,0.1759,-0.1186,0.1284,-0.157,0.2358,-0.1093,0.0975,-0.1588,0.1493,-0.1257,0.1477,-0.1466,0.1282,-0.1249,0.2592,-0.1852,0.1392,-0.1859,0.1076,-0.0687,0.1313,-0.1831,0.1675,-0.1719,0.191,-0.3387,0.2305,-0.3291,0.2617,-0.3273,0.2793,-0.3128,0.2684,-0.2873,0.2479,-0.3462,0.2474,-0.232,0.2987,-0.3427,0.2724,-0.3601,0.2488,-0.3063,0.2625,-0.4655,0.2745,-0.492,0.2662,-0.3697,0.243,-0.3699,0.2828,-0.4468,0.2602,-0.2639,0.2761,-0.4457,0.2599,-0.335,0.1861,-0.2188,0.2445,-0.3446,0.1869,-0.232,0.0522,-0.136,0.0719,-0.1403,0.0482,-0.0711,0.1124,-0.1715,0.1149,-0.0627,0.0743,-0.1392,0.0966,-0.0335,0.0069,-0.0243,0.0185,-0.0134,0.0118,-0.0169,0.0262,-0.0125,0.0117,-0.0198,0.0138,-0.007,0.0093,-0.0097,0.0089,-0.0041,0.0119,-0.0153,0.0275,-0.0112,0.0219,-0.0225,0.0687,-0.1005,0.0508,-0.057,0.0731,-0.0675,0.0698,-0.0235,0.0264,-0.0287,0.0283,-0.0135,0.011,-0.0024,0.0096,-0.0087,0.0151,-0.0116,0.0132,-0.012,0.0149,-0.0199,0.0245,-0.0171,0.0185,-0.0175,0.018,-0.0331,0.014,-0.0123,0.0155,-0.0104,0.0644,-0.0469,0.083,-0.146,0.1248,-0.2534,0.1019,-0.0454,0.1364,-0.3132,0.1845,-0.1788,0.1124,-0.0933,0.212,-0.2722,0.2171,-0.2173,0.0792,-0.2658,0.1978,-0.2585,0.1396,-0.0806,0.1673,-0.3248,0.0874,-0.164,0.032,-0.1303,0.1374,-0.1897,0.0979,-0.133,0.1868,-0.3932,0.1974,-0.1431,0.1904,-0.4296,0.2065,-0.2849,0.1235,-0.1,0.1982,-0.2827,0.1983,-0.1487,0.1255,-0.35,0.2101,-0.3806,0.1268,-0.0663,0.1598,-0.2949,0.1469,-0.362,0.1537,-0.3635,0.1494,-0.3495,0.1998,-0.1306,0.1742,-0.3208,0.1897,-0.3163,0.1527,-0.1407,0.1668,-0.3306,0.1936,-0.1287,0.1139,-0.2961,0.1449,-0.3217,0.135,-0.143,0.162,-0.3236,0.1588,-0.1442,0.1304,-0.3008,0.1624,-0.2751,0.1263,-0.13,0.1711,-0.2563,0.1677,-0.1238,0.1509,-0.2709,0.1271,-0.2573,0.1311,-0.2441,0.2394,-0.266,0.2296,-0.0751,0.2165,-0.3606,0.1625,-0.135,0.2175,-0.1484,0.17,-0.6234,0.0941,-0.1167,0.215,-0.0502,0.1437,-0.2167,0.1162,-0.1399,0.1433,-0.6129,0.0753,-0.3886,0.1192,-0.6975,0.1441,-0.106,0.1759,-0.6208,0.1592,-0.7159,0,-0.3327,0.1169,-0.4659,0.1047,-0.1609,0.0342,-0.0471,0.03,-0.0394,0.0965,-0.0967,0.1632,-0.0823,0.1692,-0.3397,0.1964,-0.1941,0.1994,-0.1668,0.1092,-0.1322,0.0363,-0.0375,0.0596,-0.0967,0.0429,-0.0324,0.047,-0.0573,0.036,-0.036,0.0308,-0.0447,0.0277,-0.0212,0.0335,-0.0446,0.031,-0.0219,0.033,-0.0437,0.0537,-0.0388,0.0522,-0.0377,0.1455,-0.1037,0.0947,-0.1279,0.1732,-0.0467,0.0856,-0.1143,0.0862,-0.1666,0.0963,-0.0807,0.1676,-0.1566,0.1998,-0.3154,0.1704,-0.3407,0.1943,-0.3072,0.2351,-0.4789,0.2731,-0.4231,0.2995,-0.6533,0.2846,-0.5864,0.1798,-0.652,0.2394,-0.4714,0.24,-0.2908,0.1627,-0.1941,0.2475,-0.4039,0.244,-0.2545,0.2109,-0.2205,0.2004,-0.2198,0.1867,-0.331,0.17,-0.2964,0.2053,-0.1879,0.2237,-0.3044,0.2253,-0.2335,0.23,-0.2737,0.2066,-0.256,0.1722,-0.2239,0.2112,-0.2174,0.2081,-0.2715,0.2388,-0.1796,0.2234,-0.2013,0.2384,-0.2425,0.2708,-0.1968,0.2819,-0.1857,0.2086,-0.1375,0.0863,-0.0904,0.0891,-0.0803,0.087,-0.0786,0.0695,-0.0662,0.0629,-0.0741,0.0463,-0.0631,0.0551,-0.0531,0.0581,-0.0554,0.0591,-0.0641,0.0515,-0.0648,0.0483,-0.0487,0.0515,-0.0435,0.0845,-0.0939,0.2022,-0.0978,0.292,-0.1673,0.2804,-0.3503,0.3256,-0.2929,0.2719,-0.2635,0.2752,-0.33,0.2543,-0.2971,0.2171,-0.288,0.1865,-0.2792,0.2251,-0.2053,0.2219,-0.3407,0.1821,-0.2131,0.1895,-0.1376,0.1504,-0.118,0.1917,-0.1681,0.1929,-0.2464,0.1828,-0.1443,0.1398,-0.2161,0.1812,-0.2385,0.2018,-0.2452,0.1269,-0.1122,0.1659,-0.2183,0.188,-0.2803,0.1619,-0.1015,0.1704,-0.2487,0.1568,-0.2496,0.1395,-0.094,0.1791,-0.2891,0.1464,-0.2934,0.1263,-0.0912,0.1333,-0.2698,0.138,-0.3023,0.1226,-0.3004,0.1494,-0.2888,0.1471,-0.1049,0.1408,-0.2787,0.1264,-0.2508,0.1285,-0.2416,0.1171,-0.2247,0.0982,-0.101,0.1191,-0.2329,0.0943,-0.0994,0.1195,-0.1919,0.1308,-0.2236,0.1375,-0.1186,0.1623,-0.3358,0.1771,-0.1594,0.133,-0.2883,0.1596,-0.2761,0.127,-0.1492,0.192,-0.3112,0.2058,-0.2035,0.2134,-0.3629,0.2215,-0.3734,0.1515,-0.3096,0.1532,-0.2591,0.0733,-0.0547,0.0496,-0.0734,0.0398,-0.0416,0.045,-0.0593,0.0492,-0.045,0.0242,-0.0402,0.057,-0.0317,0.0635,-0.1065,0.1362,-0.1709,0.098,-0.2273,0.1534,-0.3774,0.1693,-0.256,0.2104,-0.4235,0.1887,-0.1884,0.1006,-0.2448,0.1481,-0.2286,0.1811,-0.1622,0.1288,-0.1133,0.0694,-0.0806,0.0785,-0.0863,0.0759,-0.0532,0.1384,-0.1192,0.1794,-0.1048,0.1442,-0.1077,0.2029,-0.154,0.0854,-0.0986,0.1075,-0.1302,0.1057,-0.1309,0.1324,-0.144,0.1461,-0.1279,0.0976,-0.0988,0.1486,-0.1143,0.1787,-0.3018,0.326,-0.1287,0.1516,-0.1302,0.1225,-0.1118,0.0583,-0.1525,0.0493,-0.0293,0.0384,-0.0105,0.0441,-0.1346,0.1227,-0.2891,0.1921,-0.2155,0.1935,-0.4341,0.2219,-0.4071,0.1063,-0.458,0.1784,-0.5127,0.1715,-0.1427,0.1455,-0.3457,0.1428,-0.2418,0.1755,-0.4205,0.1088,-0.2498,0.109,-0.2311,0.0435,-0.0137,0.02,-0.064,0.0631,-0.0432,0.0333,-0.0791,0.0421,-0.0099,0.0267,-0.0763,0.0729,-0.0518,0.113,-0.2318,0.1215,-0.119,0.1639,-0.3154,0.1079,-0.3913,0.1063,-0.3387,0.141,-0.199,0.0923,-0.1481,0.1132,-0.2909,0.1331,-0.2558,0.1155,-0.3502,0.1018,-0.2264,0.0929,-0.2429,0.1162,-0.2011,0.1188,-0.2827,0.1216,-0.1116,0.1213,-0.3012,0.1282,-0.0997,0.1298,-0.2676,0.1661,-0.104,0.1007,-0.2486,0.1494,-0.0997,0.0891,-0.3305,0.0854,-0.1263,0.0839,-0.1812,0.0762,-0.1063,0.0817,-0.1842,0.0474,-0.0664,0.0737,-0.2075,0.0513,-0.1877,0.084,-0.023,0.0702,-0.2215,0.069,-0.0083,0.0696,-0.2607,0.0514,-0.0578,0.0638,-0.2128,0.0486,-0.042,0.0556,-0.1735,0.0425,-0.034,0.0553,-0.1986,0.0391,-0.0387,0.053,-0.1166,0.0349,-0.0457,0.048,-0.1039,0.0289,-0.0255,0.0494,-0.096,0.0345,-0.0317,0.0415,-0.0892,0.0268,-0.0299,0.0153,-0.0139,0.0099,-0.0126,0.0073,-0.0081,0.0078,-0.0079,0.0089,-0.0036,0.0031,-0.0036,0.0036,-0.0013,0.0026,-0.0033,0.0026,-0.0008,0.0039,-0.0055,0.0037,-0.0148,0.0131,-0.0172,0.0095,-0.0302,0.0179,-0.0034,0.0134,-0.0399,0.0275,-0.0362,0.0168,-0.0397,0.0273,-0.04,0.0402,-0.0262,0.1083,-0.1721,0.1385,-0.2206,0.1759,-0.264,0.1781,-0.4576,0.2139,-0.1102,0.2212,-0.4384,0.2269,-0.1664,0.1585,-0.1898,0.1075,-0.1698,0.0916,-0.3128,0.0999,-0.1455,0.0775,-0.3753,0.1066,-0.1414,0.1447,-0.056,0.1264,-0.3446,0.1122,-0.343,0.1043,-0.2404,0.008,-0.1764,0.0897,-0.3301,0.028,-0.282,0.0998,-0.2921,0.0738,-0.3431,0.0804,-0.2166,0.0986,-0.2467,0.1275,0,0.073,-0.0692,0.087,0,0.061,-0.1432,0.0878,0,0.0162,-0.1232,0.0241,-0.0042,0.0069,-0.0162,0.0294,-0.0084,0.0524,-0.0377,0.0792,-0.0764,0.0628,-0.0262,0.0541,-0.0935,0.0395,-0.0365,0.0196,-0.0214,0.0104,-0.0126,0.0108,-0.011,0.0045,-0.0093,0.0036,-0.0035,0.0031,-0.0023,0.002,-0.0032,0.0021,-0.0013,0.0021,-0.0029,0.0018,-0.0027,0.0011,-0.0032,0.0019,-0.0016,0.0149,-0.02,0.0427,-0.0353,0.02,-0.0223,0.016,-0.0176,0.0113,-0.0117,0.0642,-0.0882,0.1206,-0.175,0.1454,-0.1809,0.1395,-0.1762,0.14,-0.251,0.136,-0.1316,0.1093,-0.1545,0.0593,-0.1652,0.0893,-0.0854,0.0628,-0.1366,0.0842,-0.0746,0.0547,-0.1311,0.0846,-0.086,0.0805,-0.1503,0.0662,-0.177,0.0917,-0.1375,0.1021,-0.2433,0.1278,-0.1722,0.1245,-0.257,0.1382,-0.1669,0.1651,-0.2625,0.0529,-0.089,0.0237,-0.0846,0.0721,-0.103,0.0544,-0.0571,0.1316,-0.3061,0.1502,-0.1313,0.232,-0.1725,0.1957,-0.4871,0.1254,-0.2319,0.2202,-0.2787,0.1447,-0.123,0.2628,-0.393,0.1543,-0.1583,0.0391,-0.1151,0.173,-0.2074,0.0465,-0.1164,0.1511,-0.2191,0.064,-0.0637,0.0965,-0.0889,0.0604,-0.0427,0.0876,-0.1032,0.0222,-0.0508,0.0475,-0.0993,0.0086,-0.1023,0.0266,-0.0024,0.0111,-0.0641,0.0199,-0.0159,0.0119,-0.0393,0.0352,-0.0307,0.0314,-0.0044,0.0103,-0.0445,0.034,-0.0215,0.0178,-0.044,0.0297,-0.0296,0.0193,-0.0438,0.0366,-0.0286,0.0341,-0.0366,0.0139,-0.0473,0.0252,-0.0154,0.0121,-0.037,0.0262,-0.0229,0.0232,-0.0363,0.0265,-0.0269,0.0225,-0.0373,0.0239,-0.0269,0.0152,-0.036,0.0278,-0.02,0.0153,-0.0333,0.0254,-0.0164,0.0153,-0.0285,0.0261,-0.0297,0.012,-0.0204,0.0134,-0.0167,0.0144,-0.0197,0.0146,-0.0157,0.0101,-0.023,0.012,-0.0063,0.0072,-0.0191,0.0092,-0.0078,0.0091,-0.0196,0.0069,-0.0079,0.0078,-0.0053,0.0062,-0.0095,0.0079,-0.0036,0.0038,-0.0076,0.0095,-0.007,0.0082,-0.007,0.0111,-0.008,0.0133,-0.0053,0.0107,-0.0061,0.0059,-0.0034,0.004,-0.0054,0.0033,-0.004,0.0014,-0.0022,0.0017,-0.0017,0.0016,-0.0022,0.0016,-0.0009,0.0016,-0.001,0.0025,-0.0016,0.0013,-0.0007,0.0005,-0.0013,0.0019,-0.0015,0.0011,-0.0008,0.001,-0.0009,0.0008,-0.0011,0.0012,-0.0009,0.0012,-0.0011,0.0003,-0.0009,0.0016,-0.001,0.0008,-0.0009,0.0011,-0.0006,0.0007,-0.0006,0.0009,-0.0005,0.0009,-0.0009,0.0007,-0.0005,0.0007,-0.0024,0.0009,-0.0009,0.0009,-0.0009,0.0009,-0.0004,0.0008,-0.001,0.0002,-0.0005,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
هر دقیقه: ۶۰۰,۰۰۰ تومان
بیش از یک دقیقه: ۶۰۰,۰۰۰ تومان
گوینده و بازیگر رادیو. گوینده تیزر تبلیغاتی

امتیاز کسب شده

سفارش موفق
1
در سانداسنپ
امتیاز
5
از 5 نمره

لحن های قابل ارائه

این گوینده توانایی ضبط در لحن های درج شده را دارد.

نریشن
تلفن گویا
تیزر صوتی
تیزر ویدئویی
دکلمه

زبان خدمات

این گوینده توانایی ضبط در زبان های ذکر شده در ذیل را دارد.

پارسی

نمونه کارهای گویندگی نریشن

سفارش و یا نمونه کاری برای نمایش وجود ندارد

سفارش های ثبت شده برای این گوینده به دلیل عدم اجازه کارفرما قابل انتشار به عنوان نمونه کار نیستند. به همین دلیل نمونه کاری برای نمایش به عنوان نمونه کیفیت خدمات این گوینده وجود ندارد.

ممکن است گوینده سایر نمونه کارهای شخصی خود را در آینده به پروفایل خود اضافه نماید. میتوانید زمان دیگری مراجعه کنید

نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم