مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

پروفایل گویندگی مهدی زیباطینت

تسلط و حرفه
سرعت تحویل
کیفیت فایل
مشتری مداری
[0,0,0,0,0,0,0.0003,-0.0019,0.0028,-0.0027,0.0026,-0.0015,0.0021,-0.002,0.0019,-0.0013,0.0023,-0.0015,0.0024,-0.0012,0.0021,-0.0016,0.0035,-0.0015,0.002,-0.0016,0.003,-0.002,0.0022,-0.0021,0.0022,-0.0018,0.0019,-0.0032,0.0018,-0.0016,0.0022,-0.0021,0.002,-0.0022,0.0026,-0.0018,0.002,-0.0016,0.0024,-0.0017,0.0015,-0.0023,0.002,-0.0022,0.0021,-0.0026,0.0023,-0.0025,0.0016,-0.0021,0.0021,-0.0021,0.002,-0.0019,0.0026,-0.0014,0.0025,-0.002,0.0036,-0.0022,0.0013,-0.0011,0.0024,-0.0017,0.0019,-0.0019,0.0016,-0.0016,0.0024,-0.0022,0.002,-0.0016,0.0024,-0.0018,0.002,-0.0018,0.0017,-0.0019,0.0023,-0.0025,0.0015,-0.0026,0.0013,-0.0022,0.0008,-0.0033,0.001,-0.003,0.0012,-0.0031,0.0003,-0.0029,0.0002,-0.0032,0.0003,-0.003,0.0013,-0.002,0.0016,-0.0024,0.0026,-0.0026,0.0027,-0.0028,0.0025,-0.0032,0.0031,-0.002,0.002,-0.0024,0.0027,-0.0029,0.0042,-0.0036,0.0075,-0.0101,0.0129,-0.0207,0.0463,-0.0424,0.0145,-0.0161,0.0205,-0.046,0.038,-0.0372,0.0975,-0.0513,0.0274,-0.0753,0.0445,-0.0447,0.0499,-0.0626,0.0647,-0.0336,0.044,-0.0611,0.0557,-0.0572,0.0686,-0.0584,0.0634,-0.0384,0.05,-0.0428,0.0682,-0.0547,0.0163,-0.0475,0.0319,-0.0713,0.0516,-0.0635,0.0607,-0.0822,0.0398,-0.068,0.1172,-0.0287,0.0516,-0.0763,0.0234,-0.0217,0.064,-0.0563,0.0417,-0.1185,0.0371,-0.1665,0.0444,-0.0921,0.0677,-0.0664,0.05,-0.0222,0.0554,-0.0494,0.0416,-0.0611,0.0388,-0.0847,0.0457,-0.0392,0.0514,-0.0723,0.0623,-0.0337,0.0724,-0.0366,0.0567,-0.0401,0.0351,-0.0425,0.0303,-0.0503,0.0455,-0.0172,0.0592,-0.0252,0.0578,-0.0378,0.0586,-0.041,0.0507,-0.0429,0.0438,-0.0371,0.0224,-0.0252,0.027,-0.0462,0.0389,-0.0665,0.0192,-0.0279,0.0357,-0.0598,0.039,-0.0324,0.0431,-0.0525,0.0411,-0.0387,0.0402,-0.0486,0.0372,-0.0381,0.0311,-0.045,0.0353,-0.039,0.0361,-0.0427,0.033,-0.0461,0.0257,-0.0447,0.0229,-0.0391,0.0192,-0.0275,0.0088,-0.0154,0.0054,-0.008,0.0069,-0.008,0.0109,-0.0111,0.0039,-0.0112,0.0044,-0.0065,0.0063,-0.0166,0.0179,-0.0119,0.0083,-0.0124,0.002,-0.0126,0.0053,-0.0135,0.0071,-0.0139,0.0083,-0.0064,0.0059,-0.0041,0.0037,-0.0015,0.0056,-0.0029,0.0037,-0.0021,0.0036,0,0.0038,-0.0019,0.0032,-0.0006,0.0026,-0.0014,0.0047,-0.0012,0.0114,-0.0114,0.0124,-0.0247,0.0229,-0.0156,0.0284,-0.0328,0.0251,-0.0439,0.0558,-0.0666,0.0767,-0.0969,0.0853,-0.1082,0.0776,-0.1365,0.0783,-0.0867,0.086,-0.0923,0.0507,-0.0931,0.0639,-0.0726,0.0637,-0.0773,0.0282,-0.0469,0.0778,-0.0962,0.0829,-0.0111,0.0228,-0.0716,0.0357,-0.0498,0.0368,-0.0518,0.0865,-0.0202,0.0586,-0.0551,0.0656,-0.1294,0.0721,-0.0742,0.0411,-0.0592,0.0297,-0.0662,0.0747,-0.0462,0.0888,-0.0759,0.043,-0.0883,0.0789,-0.0435,0.0555,-0.0825,0.0355,-0.034,0.0698,-0.0935,0.0232,-0.0171,0.0185,-0.0234,0.0248,-0.0278,0.0341,-0.0373,0.0339,-0.0441,0.034,-0.0326,0.0318,-0.0358,0.0334,-0.039,0.0446,-0.0674,0.0378,-0.0388,0.0334,-0.0712,0.0342,-0.0529,0.0352,-0.0373,0.0441,-0.0799,0.0328,-0.0737,0.0513,-0.0775,0.0397,-0.036,0.0301,-0.0169,0.0343,-0.0225,0.0274,-0.0395,0.0556,-0.0339,0.0312,-0.0242,0.03,-0.0361,0.0275,-0.024,0.0377,-0.022,0.0352,-0.0274,0.0393,-0.0388,0.042,-0.0305,0.031,-0.0209,0.0376,-0.0584,0.0384,-0.0234,0.0268,-0.0346,0.0283,-0.0586,0.0261,-0.0252,0.0073,-0.0317,0.0086,-0.0095,0.0113,-0.0108,0.0108,-0.0083,0.0086,-0.0077,0.0081,-0.0072,0.0065,-0.0051,0.0063,-0.0053,0.0041,-0.0005,0.0028,0,0.0044,-0.0006,0.0045,-0.0029,0.0037,-0.0054,0,-0.0133,0,-0.0125,0.0026,-0.0075,0.0072,-0.001,0.0089,0,0.0084,-0.0002,0.0066,0,0.0038,0,0.0034,-0.0016,0.0036,-0.002,0.0014,-0.003,0.0021,-0.0023,0.0039,-0.0034,0.0039,-0.0036,0.0031,-0.0036,0.0016,-0.0038,0.0007,-0.0033,0.0002,-0.0053,0,-0.0042,0,-0.0031,0.001,-0.0041,0.0009,-0.0015,0.0014,-0.0028,0.0013,-0.0025,0.0023,-0.0013,0.0024,-0.0008,0.0022,-0.0011,0.0019,-0.0024,0.0025,-0.0009,0.0031,-0.002,0.0012,-0.0018,0.0016,-0.0016,0.0019,-0.0015,0.0021,-0.0011,0.0018,-0.0026,0.002,-0.0009,0.0018,-0.0008,0.0026,-0.001,0.0289,-0.0545,0.0347,-0.062,0.0689,-0.0756,0.0884,-0.1001,0.0838,-0.1061,0.1114,-0.118,0.1763,-0.0738,0.0967,-0.0845,0.0669,-0.0606,0.0634,-0.0859,0.1002,-0.0648,0.0838,-0.0597,0.0228,-0.0334,0.0237,-0.0169,0.0287,-0.0301,0.0135,-0.0157,0.0209,-0.0182,0.014,-0.0088,0.0138,-0.0091,0.012,-0.0084,0.0071,-0.0131,0.0091,-0.0122,0.0088,-0.0152,0.0057,-0.0109,0.0067,-0.0124,0.0075,-0.0115,0.0074,-0.0134,0.0125,-0.014,0.0267,-0.0139,0.0279,-0.0178,0.0565,-0.0302,0.102,-0.0682,0.0718,-0.0861,0.0762,-0.0866,0.1074,-0.0872,0.0642,-0.0591,0.0552,-0.0532,0.1059,-0.0668,0.0678,-0.0711,0.0472,-0.0884,0.0645,-0.0606,0.0602,-0.0475,0.0411,-0.0394,0.0434,-0.0523,0.0438,-0.0472,0.031,-0.0316,0.0331,-0.0594,0.0433,-0.0886,0.0461,-0.0579,0.0519,-0.1007,0.049,-0.0934,0.0381,-0.0254,0.039,-0.0425,0.0387,-0.0482,0.0306,-0.0322,0.0329,-0.0365,0.0353,-0.0242,0.0292,-0.0298,0.0283,-0.0331,0.0244,-0.03,0.0196,-0.0301,0.021,-0.0298,0.0293,-0.0369,0.0393,-0.0475,0.0407,-0.0557,0.04,-0.0583,0.0467,-0.0521,0.0523,-0.0604,0.044,-0.0637,0.0459,-0.0559,0.0472,-0.052,0.0394,-0.0506,0.042,-0.0371,0.0457,-0.0415,0.0424,-0.0456,0.0397,-0.0381,0.0361,-0.0392,0.0404,-0.0359,0.0346,-0.0319,0.0213,-0.0351,0.0167,-0.032,0.008,-0.0098,0.0141,-0.0132,0.015,-0.0133,0.0077,-0.0114,0.014,-0.0142,0.0338,-0.0385,0.1169,-0.1411,0.0894,-0.1261,0.1037,-0.0677,0.1089,-0.116,0.0834,-0.1155,0.0793,-0.1166,0.1091,-0.1312,0.1162,-0.1077,0.115,-0.1235,0.1381,-0.1126,0.0981,-0.0573,0.0377,-0.0486,0.0439,-0.0308,0.0163,-0.0169,0.0219,-0.0266,0.0213,-0.0159,0.0212,-0.0124,0.0223,-0.0142,0.0295,-0.0178,0.0521,-0.0185,0.0478,-0.0233,0.0421,-0.0564,0.0326,-0.0527,0.0347,-0.0632,0.0497,-0.0739,0.0358,-0.0933,0.0356,-0.1149,0.0326,-0.1351,0.0671,-0.1353,0.0536,-0.1247,0.0581,-0.0655,0.0842,-0.0363,0.0963,-0.0239,0.0956,-0.0199,0.0881,-0.0369,0.0421,-0.0088,0.0404,-0.0206,0.1076,-0.0178,0.0689,-0.0245,0.0358,-0.043,0.0134,-0.0464,0.0235,-0.0682,0.0354,-0.0759,0,-0.1059,0.0226,-0.0536,0.0195,-0.0638,0.0242,-0.0671,0.0381,-0.0843,0.0421,-0.1121,0.0901,-0.0921,0.0623,-0.0651,0.0825,-0.0883,0.0794,-0.0999,0.0736,-0.0731,0.1149,-0.0668,0.0846,-0.0603,0.086,-0.063,0.0573,-0.057,0.0582,-0.0343,0.0581,-0.0396,0.0537,-0.0461,0.0502,-0.0386,0.0365,-0.0309,0.0255,-0.0103,0.0135,-0.0296,0.0076,-0.0125,0.0021,-0.0124,0.0014,-0.0157,0,-0.016,0,-0.0166,0,-0.0188,0,-0.0156,0,-0.0173,0,-0.0154,0.0132,-0.0203,0.0448,-0.0358,0.0528,-0.0299,0.0414,-0.0774,0.0706,-0.0384,0.0432,-0.0652,0.0526,-0.032,0.0168,-0.0594,0.0393,-0.021,0.0092,-0.0157,0.0435,-0.016,0.0454,-0.0392,0.0365,-0.0899,0.0433,-0.0935,0.042,-0.0863,0.0298,-0.0638,0.0435,-0.0452,0.0404,-0.0439,0.044,-0.06,0.0462,-0.0693,0.0366,-0.0353,0.043,-0.0573,0.0332,-0.0546,0.0332,-0.0406,0.0189,-0.0188,0.0278,-0.0025,0.0343,-0.0272,0.0295,-0.0457,0.0354,-0.0322,0.0326,-0.0248,0.0385,-0.0581,0.0301,-0.025,0.026,-0.0274,0.0213,-0.0327,0.0243,-0.0137,0.0265,-0.0179,0.0374,-0.0236,0.0357,-0.0276,0.0332,-0.0463,0.039,-0.0401,0.036,-0.0487,0.0357,-0.0266,0.0357,-0.0493,0.0385,-0.0425,0.0363,-0.0242,0.0402,-0.038,0.0419,-0.0363,0.0423,-0.0385,0.0386,-0.0287,0.0378,-0.0259,0.038,-0.0315,0.0359,-0.0353,0.0354,-0.0278,0.0389,-0.0286,0.0386,-0.0383,0.0347,-0.0385,0.038,-0.0351,0.039,-0.0353,0.0371,-0.028,0.0398,-0.0402,0.0406,-0.0376,0.041,-0.0266,0.0415,-0.0383,0.0467,-0.0406,0.0448,-0.0304,0.0496,-0.0504,0.0472,-0.0385,0.0591,-0.0939,0.037,-0.0452,0.0709,-0.0363,0.0523,-0.0479,0.0404,-0.0238,0.0748,-0.058,0.0364,-0.043,0.034,-0.0471,0.0396,-0.0327,0.0338,-0.049,0.0512,-0.0446,0.0544,-0.0462,0.065,-0.0517,0.0583,-0.0566,0.0383,-0.0162,0.044,-0.0299,0.0484,-0.074,0.0543,-0.0411,0.0155,-0.0596,0.0197,-0.0333,0.0525,-0.0094,0.0432,-0.0786,0.0414,-0.0406,0.0334,-0.0248,0.0212,-0.0133,0.0253,-0.0258,0.0321,-0.0184,0.0213,-0.0199,0.0265,-0.0136,0.0157,-0.0168,0.0132,-0.0086,0.0108,-0.0093,0.0086,-0.0057,0.0079,-0.004,0.0086,-0.0042,0.0042,-0.0052,0.0111,-0.0017,0.0132,-0.0075,0.0153,-0.0214,0.0258,-0.0211,0.0209,-0.0208,0.0197,-0.0204,0.007,-0.0254,0.0354,-0.0159,0.0285,-0.0275,0.0218,-0.0311,0.0431,-0.0364,0.0346,-0.0785,0.072,-0.109,0.0564,-0.1205,0.0636,-0.144,0.0626,-0.1132,0.0488,-0.0553,0.023,-0.0657,0.0744,-0.0134,0.0706,-0.0643,0.033,-0.0496,0.0315,-0.0409,0.0409,-0.0452,0.0273,-0.0231,0.0189,-0.0325,0.0193,-0.0326,0.031,-0.035,0.0236,-0.0335,0.0227,-0.0377,0.0217,-0.0342,0.019,-0.0297,0.0193,-0.0392,0.0215,-0.0305,0.0281,-0.0347,0.0308,-0.0268,0.0313,-0.0308,0.0379,-0.0267,0.0345,-0.0383,0.038,-0.0452,0.0213,-0.0215,0.0357,-0.044,0.0362,-0.0494,0.0323,-0.0234,0.0225,-0.0371,0.0354,-0.0417,0.0378,-0.0333,0.022,-0.0295,0.0173,-0.0321,0.0186,-0.03,0.0245,-0.0353,0.0323,-0.0372,0.0287,-0.0305,0.0253,-0.0324,0.0295,-0.0462,0.0349,-0.046,0.0385,-0.0245,0.0361,-0.0423,0.0328,-0.0397,0.0269,-0.0267,0.0077,-0.0149,0.0136,-0.0069,0.0091,-0.0119,0.0089,-0.0055,0.0081,-0.0069,0.0094,-0.0058,0.0038,-0.006,0.0035,-0.0029,0.0209,-0.0147,0.0215,-0.0168,0.0318,-0.0175,0.0202,-0.0147,0.0141,-0.0179,0.0374,-0.035,0.0522,-0.0621,0.0455,-0.068,0.0448,-0.0545,0.0778,-0.1268,0.1124,-0.1312,0.1073,-0.1217,0.0787,-0.1152,0.1112,-0.0776,0.0517,-0.0511,0.0909,-0.0534,0.0356,-0.0417,0.0498,-0.0544,0.0413,-0.033,0.038,-0.0487,0.0393,-0.0437,0.0453,-0.0507,0.052,-0.0602,0.0538,-0.0612,0.0549,-0.0534,0.0472,-0.0616,0.0392,-0.0645,0.0448,-0.0652,0.0553,-0.069,0.0559,-0.0533,0.0398,-0.0631,0.0351,-0.0664,0.0353,-0.0652,0.0382,-0.0668,0.0401,-0.0652,0.0427,-0.0611,0.0431,-0.0539,0.0418,-0.052,0.0469,-0.0492,0.0445,-0.0533,0.0418,-0.0557,0.041,-0.0548,0.0417,-0.0534,0.0536,-0.0552,0.0628,-0.0569,0.0619,-0.0621,0.0626,-0.0847,0.0646,-0.083,0.0781,-0.0792,0.0664,-0.0723,0.0611,-0.0813,0.0709,-0.104,0.0737,-0.111,0.0545,-0.1083,0.0345,-0.0508,0.0472,-0.0628,0.0372,-0.0782,0.0362,-0.0564,0.0339,-0.0472,0.037,-0.0433,0.0477,-0.0524,0.0544,-0.0521,0.0588,-0.0672,0.0434,-0.0707,0.0167,-0.021,0.0099,-0.0178,0.0233,-0.0192,0.02,-0.0099,0.0148,-0.0122,0.0086,-0.019,0.0145,-0.0138,0.0256,-0.0258,0.0351,-0.0526,0.057,-0.0682,0.0483,-0.0539,0.0404,-0.0674,0.0598,-0.057,0.0388,-0.0707,0.0685,-0.0869,0.0401,-0.0352,0.0729,-0.0888,0.0281,-0.0571,0.0557,-0.0648,0.0479,-0.0697,0.0331,-0.0389,0.0387,-0.023,0.0165,-0.0145,0.0463,-0.0468,0.0215,-0.0119,0.0301,-0.0311,0.0193,-0.0218,0.0385,-0.0409,0.0193,-0.025,0.0409,-0.0203,0.0378,-0.0209,0.0155,-0.0315,0.0237,-0.0326,0.0162,-0.0238,0.0374,-0.0381,0.0089,-0.0158,0.0223,-0.0236,0.0297,-0.0325,0.0458,-0.0212,0.0284,-0.0249,0.0134,-0.0256,0.0177,-0.048,0.037,-0.0417,0.0552,-0.0424,0.0392,-0.0566,0.0663,-0.0584,0.0621,-0.0524,0.0788,-0.0438,0.0694,-0.0471,0.065,-0.0444,0.0668,-0.0472,0.0448,-0.0357,0.0398,-0.0335,0.0116,-0.013,0.0095,-0.0161,0.0119,-0.0189,0.0064,-0.0043,0.0064,-0.0059,0.0088,-0.0075,0.005,-0.0093,0.0038,-0.0047,0.006,-0.0057,0.0165,-0.0113,0.0148,-0.0112,0.0222,-0.0302,0.0242,-0.044,0.0396,-0.0522,0.0452,-0.0389,0.0374,-0.0487,0.0614,-0.0606,0.0386,-0.069,0.0353,-0.0501,0.0461,-0.0588,0.0544,-0.0531,0.0413,-0.0642,0.0285,-0.0539,0.043,-0.0637,0.0287,-0.0655,0.0347,-0.0701,0.0401,-0.0731,0.0321,-0.0213,0.0278,-0.0584,0.036,-0.0633,0.0234,-0.0645,0.029,-0.0634,0.0257,-0.073,0.0305,-0.0686,0.0356,-0.0671,0.0307,-0.0582,0.0547,-0.0442,0.0444,-0.0553,0.0492,-0.0411,0.014,-0.0164,0.0173,-0.0169,0.0147,-0.0163,0.0128,-0.0085,0.0083,-0.0069,0.009,-0.0111,0.0086,-0.0101,0.0091,-0.0096,0.0074,-0.0082,0.016,-0.0091,0.0126,-0.014,0.0215,-0.0285,0.0442,-0.0221,0.0668,-0.0279,0.0503,-0.0463,0.039,-0.0648,0.0561,-0.0259,0.044,-0.0916,0.0386,-0.0576,0.0518,-0.0688,0.0511,-0.0314,0.0358,-0.0565,0.0402,-0.0704,0.0509,-0.0588,0.0429,-0.0066,0.0185,-0.0464,0.0278,-0.0632,0.0573,-0.0325,0.0503,-0.0266,0.0369,-0.0202,0.0274,-0.0585,0.0364,-0.043,0.0463,-0.0643,0.041,-0.0342,0.0408,-0.0461,0.0237,-0.0398,0.0333,-0.0306,0.0268,-0.019,0.017,-0.0148,0.046,-0.0329,0.0404,-0.0328,0.0232,-0.0474,0.0336,-0.032,0.0549,-0.0237,0.0553,-0.0638,0.0359,-0.0442,0.0379,-0.0255,0.0323,-0.0255,0.0233,-0.0147,0.021,-0.0077,0.0188,-0.0158,0.025,-0.041,0.0196,-0.0185,0.029,-0.0113,0.024,-0.0224,0.0182,-0.024,0.0198,-0.0271,0.0116,-0.0065,0.0188,-0.0201,0.008,-0.0077,0.0056,-0.0038,0.0045,-0.0028,0.0029,-0.003,0.0036,-0.002,0.0026,-0.0027,0.0047,-0.0037,0.0048,-0.0031,0.0039,-0.0043,0.0054,-0.0048,0.0039,-0.0026,0.0036,-0.0027,0.0024,-0.0016,0.0012,-0.0009,0.0002,-0.002,0.001,-0.002,0.0009,-0.0018,0.0015,-0.0027,0.0013,-0.0038,0.0015,-0.0027,0.0029,-0.0042,0.002,-0.0035,0.002,-0.004,0.0013,-0.0032,0.0018,-0.0026,0.0003,-0.0021,0.0005,-0.0028,0.0005,-0.0021,0.0012,-0.0019,0.0088,-0.0008,0.0185,-0.0193,0.0128,-0.0275,0.0114,-0.0246,0.017,-0.0174,0.0215,-0.0373,0.016,-0.0306,0.0227,-0.0424,0.0253,-0.0413,0.0247,-0.0473,0.0279,-0.0442,0.0267,-0.039,0.0318,-0.0438,0.0288,-0.0444,0.0282,-0.0486,0.0306,-0.0533,0.0278,-0.0574,0.0333,-0.0608,0.0381,-0.0607,0.0408,-0.059,0.0485,-0.0656,0.0568,-0.0731,0.0679,-0.1019,0.0679,-0.0708,0.0376,-0.0231,0.0188,-0.0177,0.0263,-0.0334,0.0301,-0.0238,0.043,-0.0482,0.0363,-0.0675,0.0481,-0.046,0.0365,-0.0998,0.0803,-0.0493,0.055,-0.0656,0.0385,-0.0869,0.0364,-0.0546,0.0278,-0.038,0.0196,-0.0565,0.0326,-0.053,0.0283,-0.028,0.0371,-0.0255,0.0291,-0.0221,0.0128,-0.0199,0.0188,-0.0158,0.0199,-0.0194,0.0241,-0.0273,0.0124,-0.0281,0.0153,-0.0249,0.0122,-0.0118,0.0257,-0.0196,0.0221,-0.0198,0.0327,-0.032,0.0357,-0.0133,0.0104,-0.0347,0.0264,-0.0445,0.0305,-0.053,0.0122,-0.0295,0.0163,-0.0319,0.0158,-0.0297,0.0147,-0.0073,0.0119,-0.0282,0.0162,-0.0091,0.0029,-0.0165,0.0112,-0.0177,0.0029,-0.0096,0.0095,-0.0107,0.0053,-0.0095,0.0065,-0.0081,0.0028,-0.0025,0.0086,-0.0114,0.0021,-0.002,0.0079,-0.0103,0.0013,-0.0047,0.0058,-0.0102,0.0068,-0.0049,0.0076,-0.0036,0.0026,-0.0061,0.0017,-0.0064,0.0058,-0.0013,0.0032,-0.0035,0.0011,-0.007,0.0045,-0.001,0.0042,-0.002,0.0026,-0.0081,0.0025,-0.0012,0.006,-0.004,0.0051,-0.0098,0.003,-0.0026,0.003,-0.0014,0.0025,-0.0021,0.0032,-0.0032,0.0029,-0.0038,0.002,-0.0011,0.0018,-0.002,0.0016,-0.001,0.0014,-0.0016,0.0009,-0.0015,0.002,-0.0023,0.0016,-0.0015,0.0018,-0.0021,0.0014,-0.0022,0.0014,-0.002,0.0015,-0.0022,0.0011,-0.0026,0.0015,-0.0017,0.0014,-0.0017,0.0013,-0.0031,0.0017,-0.002,0.0016,-0.0023,0.0026,-0.0029,0.0022,-0.0024,0.0025,-0.002,0.0019,-0.003,0.002,-0.0029,0.0013,-0.003,0.0019,-0.0022,0.0028,-0.0028,0.0012,-0.0023,0.0018,-0.0021,0.0021,-0.0018,0.0024,-0.0021,0.0016,-0.0021,0.0041,-0.0021,0.0017,-0.0025,0.0023,-0.002,0.0028,-0.0018,0.0036,-0.0017,0.0024,-0.0011,0.0028,-0.002,0.0022,-0.0015,0.002,-0.0019,0.0028,-0.0021,0.0024,-0.0013,0.0017,-0.0023,0.0022,-0.0025,0.0018,-0.0025,0.0022,-0.0025,0.0028,-0.0023,0.0028,-0.0015,0.0028,-0.0019,0.0015,-0.0016,0.0022,-0.0005,0.003,-0.0012,0.0027,-0.0022,0.0015,-0.0024,0.0029,-0.0019,0.0018,-0.002,0.0016,-0.0025,0.0011,-0.0026,0.0016,-0.0016,0.002,-0.0022,0.0013,-0.0025,0.002,-0.0022,0.0018,-0.0015,0.0019,-0.0017,0.0011,-0.0029,0.0015,-0.0014,0.002,-0.002,0.0013,-0.0026,0.0018,-0.0021,0.003,-0.0011,0.0019,-0.0026,0.0019,-0.0024,0.0025,-0.0018,0.0023,-0.002,0.0022,-0.0013,0.0018,-0.0011,0.0014,-0.0014,0.001,-0.0027,0.0015,-0.0017,0.0006,-0.0018,0.0019,-0.0024,0.001,-0.0022,0.0016,-0.0017,0.0023,-0.0026,0.0008,-0.0021,0.0021,-0.003,0.002,-0.0025,0.0007,-0.0025,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
گوینده نریشن و تیزرهای تلویزیونی و دوبلور انیمیشن و فیلم

تعرفه خدمات گویندگی مهدی زیباطینت

زبان/زمان انگلیسی پارسی
یک دقیقه
۵۵۰,۰۰۰ تومان
۵۵۰,۰۰۰ تومان
بیش از یک دقیقه
۲۷۰,۰۰۰ تومان
۲۷۰,۰۰۰ تومان

امتیاز کسب شده

سفارش موفق
0
در سانداسنپ
امتیاز
5
از 5 نمره

رضایت کاربران

میزان تسلط و حرفه
رضایت از سرعت تحویل
کیفیت فایل نهایی
نوع برخورد و مشتری مداری

لحن های قابل ارائه

این گوینده توانایی ضبط در لحن های درج شده را دارد.

موشن گرافیک
تلفن گویا
تیزر صوتی
تیزر ویدئویی
دکلمه
کودکانه
پادکست
دوبله
محتوی آموزشی

زبان خدمات

این گوینده توانایی ضبط در زبان های ذکر شده در ذیل را دارد.

انگلیسی
پارسی

نمونه کارهای گویندگی مهدی زیباطینت

سفارش و یا نمونه کاری برای نمایش وجود ندارد

سفارش های ثبت شده برای این گوینده به دلیل عدم اجازه کارفرما قابل انتشار به عنوان نمونه کار نیستند. به همین دلیل نمونه کاری برای نمایش به عنوان نمونه کیفیت خدمات این گوینده وجود ندارد.

ممکن است گوینده سایر نمونه کارهای شخصی خود را در آینده به پروفایل خود اضافه نماید. میتوانید زمان دیگری مراجعه کنید