مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

مشاهده گوینده نریشن محمد طاها بذرافشان

[0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0.0005,-0.0006,0.0011,-0.0016,0.0018,-0.002,0.0009,-0.0008,0.0011,-0.0008,0.0008,-0.0012,0.0013,-0.0005,0.0002,-0.002,0.0015,-0.0007,0.0007,-0.0013,0.001,-0.0006,0.0013,-0.0016,0.0009,-0.0021,0.0023,-0.0008,0.0007,-0.0025,0.0008,-0.0015,0.0012,-0.0002,0.0013,-0.0017,0.0006,-0.0021,0.0026,-0.0003,0.0022,-0.0024,0.0018,-0.0001,0.0008,-0.0019,0.0014,-0.0017,0.0011,-0.0006,0.0003,-0.0018,0.001,-0.0011,0.0013,-0.001,0.0006,-0.0013,0.0014,-0.0008,0.0016,-0.0024,0.0021,-0.0012,0.0023,-0.0008,0.0011,-0.001,0.0015,-0.0018,0.0021,-0.0011,0.0009,-0.0011,0.0016,-0.0016,0.001,-0.0018,0.0018,-0.0019,0.0013,-0.0012,0.0012,-0.0016,0.001,-0.0014,0.0009,-0.0009,0.0006,-0.0006,0.0011,-0.0015,0.002,-0.0019,0.0009,-0.0015,0.0019,-0.0016,0.001,-0.001,0.0019,-0.0016,0.001,-0.0023,0.0022,-0.0014,0.0003,-0.0018,0.0019,-0.0006,0.0013,-0.0008,0.0009,-0.0008,0.0009,-0.0012,0.0019,-0.0008,0.0005,-0.0015,0.0005,-0.0005,0.0019,-0.0016,0.0008,-0.0008,0.001,-0.0009,0.0015,-0.0011,0.0027,-0.0019,0.0012,-0.0015,0.0011,-0.0013,0.001,-0.0018,0.0005,-0.0016,0.0027,-0.0021,0.0214,-0.0036,0.0372,-0.0268,0.0893,-0.0548,0.108,-0.0471,0.3029,-0.2087,0.2976,-0.1935,0.4563,-0.1842,0.3351,-0.2578,0.2402,-0.2604,0.2415,-0.1864,0.368,-0.198,0.4679,-0.3796,0.3855,-0.3563,0.2808,-0.2747,0.2367,-0.4619,0.2159,-0.87,0.7333,-0.9338,0.2822,-0.3578,0.1245,-0.2751,0.1544,-0.1183,0.2168,-0.1563,0.1723,-0.382,0.1943,-0.3884,0.263,-0.1917,0.2723,-0.3561,0.1934,-0.1262,0.1053,-0.2811,0.1156,-0.1457,0.5342,-0.3621,0.2741,-0.3297,0.375,-0.2494,0.1005,-0.1695,0.4348,-0.4489,0.401,-0.2878,0.0926,-0.3368,0.2221,-0.2908,0.1357,-0.1468,0.3882,-0.1635,0.1411,-0.1215,0.1003,-0.1971,0.0871,-0.0609,0.0734,-0.1497,0.1075,-0.069,0.0765,-0.0868,0.0976,-0.0879,0.0759,-0.0818,0.096,-0.1295,0.1334,-0.0459,0.1359,-0.1266,0.1874,-0.1647,0.0973,-0.1542,0.1832,-0.1231,0.1864,-0.0623,0.0411,-0.1631,0.1749,-0.1763,0.1101,-0.0786,0.1319,-0.1639,0.1127,-0.0661,0.0615,-0.1442,0.1092,-0.0432,0.0421,-0.08,0.0311,-0.0139,0.0558,-0.0384,0.0277,-0.013,0.2051,-0.058,0.1682,-0.1202,0.1785,-0.1632,0.2046,-0.1716,0.2299,-0.1934,0.1606,-0.1659,0.2205,-0.1432,0.1353,-0.1517,0.2191,-0.228,0.1817,-0.171,0.1881,-0.1487,0.1698,-0.2512,0.1713,-0.2192,0.3063,-0.3646,0.3744,-0.3246,0.4764,-0.5178,0.4235,-0.7094,0.4081,-0.7035,0.3892,-0.616,0.399,-0.2419,0.4903,-0.1268,0.2965,-0.6111,0.3215,-0.3318,0.5275,-0.6198,0.4935,-0.6498,0.2991,-0.2466,0.2976,-0.2102,0.3197,-0.2787,0.1973,-0.266,0.1327,-0.0779,0.0385,-0.0312,0.0102,-0.0497,0.1364,-0.1397,0.3864,-0.2799,0.4991,-0.2579,0.4966,-0.2341,0.4996,-0.2517,0.6308,-0.3077,0.5955,-0.3526,0.5817,-0.323,0.5321,-0.2908,0.6016,-0.3242,0.5982,-0.2766,0.6261,-0.2264,0.5896,-0.2992,0.4711,-0.2485,0.4256,-0.3489,0.4651,-0.2413,0.4722,-0.2985,0.4503,-0.2566,0.4264,-0.2212,0.4276,-0.2878,0.4661,-0.2281,0.397,-0.2391,0.4104,-0.1705,0.3707,-0.1566,0.3177,-0.1718,0.3577,-0.1801,0.3858,-0.2318,0.3333,-0.1865,0.2269,-0.1578,0.153,-0.1021,0.1496,-0.0902,0.0851,-0.0678,0.0349,-0.0339,0.0368,-0.0367,0.0385,-0.035,0.0323,-0.0279,0.0287,-0.0403,0.0424,-0.0526,0.0385,-0.0438,0.0305,-0.0354,0.0545,-0.0302,0.0164,-0.0575,0.1133,-0.0337,0.0805,-0.0963,0.0593,-0.0964,0.0967,-0.1304,0.0858,-0.0459,0.0229,-0.0865,0.0923,-0.0601,0.0788,-0.0802,0.081,-0.058,0.0782,-0.0149,0.0431,-0.0468,0.0297,-0.048,0.041,-0.015,0.016,-0.0485,0.0386,-0.0177,0.0387,-0.0157,0.0082,-0.0132,0.0225,-0.0262,0.0169,-0.0177,0.0132,-0.0157,0.0179,-0.013,0.0163,-0.0185,0.0164,-0.0141,0.0149,-0.0121,0.0182,-0.0163,0.0188,-0.0135,0.0156,-0.0282,0.0245,-0.0103,0.0146,-0.0064,0.0065,-0.0185,0.0205,-0.0135,0.0221,-0.0174,0.0089,-0.018,0.0073,-0.0229,0.0215,-0.0095,0.0253,-0.015,0.0103,-0.0099,0.0092,-0.007,0.006,-0.0055,0.0073,-0.0089,0.0078,-0.0077,0.0131,-0.0076,0.0064,-0.0251,0.0086,-0.0073,0.0049,-0.0049,0.0032,-0.0018,0.0072,-0.0069,0.0052,-0.0065,0.0081,-0.0014,0.0017,-0.0055,0.0044,-0.0051,0.0042,-0.0013,0.0045,-0.0026,0.0038,-0.0003,0.002,-0.0025,0.002,-0.0019,0.0029,-0.0021,0.0032,-0.0028,0.0026,-0.0033,0.0028,-0.0014,0.0017,-0.002,0.0058,-0.0689,0.2382,-0.1275,0.4485,-0.5275,0.8874,-0.3462,0.758,-0.3127,0.754,-0.2908,0.6855,-0.4614,0.4309,-0.266,0.6329,-0.2946,0.1227,-0.3246,0.6207,-0.2768,0.4733,-0.1603,0.161,-0.1412,0.2944,-0.279,0.1,-0.1107,0.0741,-0.116,0.0767,-0.1216,0.1104,-0.0198,0.0604,-0.0889,0.0799,-0.0493,0.0368,-0.0993,0.0798,-0.0497,0.1272,-0.1204,0.1798,-0.097,0.0819,-0.0624,0.0603,-0.0889,0.169,-0.1867,0.0686,-0.1447,0.1005,-0.0645,0.0608,-0.0831,0.0979,-0.0305,0.0755,-0.1212,0.1034,-0.1359,0.1227,-0.0814,0.0797,-0.0794,0.0859,-0.0718,0.0916,-0.1167,0.1206,-0.0894,0.1029,-0.1136,0.1414,-0.1445,0.2217,-0.1508,0.2295,-0.1159,0.5089,-0.3755,0.4691,-0.4344,0.0986,-0.4676,0.3551,-0.5427,0.6218,-0.257,0.2437,-0.1867,0.1493,-0.0508,0.142,-0.1234,0.1502,-0.2266,0.0739,-0.1638,0.0965,-0.1616,0.0759,-0.112,0.0564,-0.0191,0.0802,-0.0871,0.2437,-0.2462,0.2919,-0.333,0.2568,-0.3679,0.2082,-0.2444,0.1716,-0.1569,0.2395,-0.2146,0.3719,-0.2334,0.387,-0.2745,0.354,-0.2213,0.3658,-0.2075,0.3101,-0.195,0.2995,-0.1745,0.2751,-0.1607,0.2626,-0.1535,0.2521,-0.1459,0.2454,-0.1617,0.2238,-0.1681,0.2365,-0.1584,0.1931,-0.1433,0.1965,-0.1646,0.1939,-0.1409,0.1298,-0.1412,0.1338,-0.1084,0.1351,-0.1148,0.1303,-0.1422,0.1605,-0.1614,0.177,-0.1517,0.1993,-0.1609,0.1907,-0.1478,0.2142,-0.1649,0.3171,-0.2498,0.4135,-0.2951,0.4294,-0.2738,0.385,-0.295,0.3343,-0.2484,0.3678,-0.2384,0.3736,-0.2531,0.3936,-0.2296,0.3217,-0.193,0.2756,-0.1903,0.2494,-0.1777,0.2152,-0.1645,0.1827,-0.1612,0.1329,-0.1614,0.0991,-0.1046,0.0976,-0.1183,0.1021,-0.1349,0.0978,-0.0707,0.0602,-0.0641,0.1149,-0.0582,0.2669,-0.1681,0.4176,-0.2842,0.4967,-0.2294,0.4848,-0.2798,0.3647,-0.2597,0.4795,-0.2411,0.5111,-0.2594,0.505,-0.2817,0.4729,-0.2703,0.4267,-0.2567,0.4042,-0.257,0.3028,-0.3121,0.5323,-0.376,0.3385,-0.4048,0.332,-0.5717,0.1374,-0.331,0.3264,-0.2684,0.2061,-0.3699,0.1909,-0.1689,0.2465,-0.2387,0.5065,-0.249,0.5358,-0.2622,0.3999,-0.2404,0.3514,-0.2031,0.358,-0.2131,0.3458,-0.2064,0.4264,-0.213,0.3714,-0.2343,0.4024,-0.2316,0.3659,-0.1936,0.4294,-0.2448,0.4447,-0.2204,0.2951,-0.2139,0.367,-0.2542,0.4157,-0.2691,0.3574,-0.2639,0.4246,-0.245,0.4169,-0.183,0.1583,-0.2032,0.158,-0.1381,0.1709,-0.165,0.1368,-0.1494,0.1441,-0.1143,0.0984,-0.081,0.1329,-0.0518,0.0149,-0.0827,0.071,-0.0219,0.0339,-0.041,0.058,-0.0562,0.036,-0.0253,0.0244,-0.0314,0.0462,-0.0334,0.0419,-0.0365,0.032,-0.0457,0.0303,-0.0299,0.0343,-0.0362,0.0262,-0.0337,0.0451,-0.0379,0.1326,-0.1732,0.2724,-0.3533,0.3549,-0.1594,0.1156,-0.1642,0.1395,-0.1117,0.2016,-0.3527,0.2376,-0.2817,0.4004,-0.1792,0.2619,-0.2499,0.2429,-0.1734,0.4246,-0.197,0.4657,-0.1814,0.255,-0.4079,0.0625,-0.2023,0.4365,-0.3438,0.2762,-0.1324,0.0407,-0.0907,0.033,-0.0672,0.3139,-0.2446,0.2658,-0.1494,0.2621,-0.1736,0.2958,-0.2187,0.2089,-0.189,0.2271,-0.1121,0.2269,-0.1843,0.2484,-0.2188,0.1773,-0.1841,0.0942,-0.196,0.127,-0.2105,0.1687,-0.2037,0.2402,-0.1362,0.2305,-0.2674,0.3124,-0.2652,0.3618,-0.2667,0.3478,-0.1539,0.1105,-0.2434,0.3322,-0.2277,0.3311,-0.2488,0.331,-0.1389,0.1663,-0.2491,0.3537,-0.2585,0.3647,-0.296,0.3612,-0.1888,0.1487,-0.2957,0.4099,-0.3001,0.3975,-0.3282,0.395,-0.2119,0.1201,-0.2984,0.6187,-0.2918,0.8583,-0.5168,0.5887,-0.4852,0.1658,-0.4562,0.6598,-0.2471,0.215,-0.333,0.6051,-0.1122,0.1679,-0.1758,0.4986,-0.1565,0.1899,-0.1906,0.3286,-0.1512,0.1594,-0.1394,0.1137,-0.1137,0.2496,-0.0883,0.272,-0.2193,0.4447,-0.209,0.109,-0.1871,0.0219,-0.055,0.1326,-0.1043,0.164,-0.1049,0.0645,-0.1374,0.1076,-0.1069,0.0646,-0.0551,0.042,-0.0797,0.0728,-0.058,0.0485,-0.0596,0.0484,-0.077,0.1103,-0.0376,0.0805,-0.1281,0.2405,-0.1553,0.2854,-0.3302,0.1803,-0.2058,0.2885,-0.1912,0.3932,-0.2157,0.3829,-0.2418,0.6098,-0.3112,0.3211,-0.2818,0.2198,-0.2399,0.1613,-0.4002,0.182,-0.1327,0.153,-0.1666,0.1247,-0.1283,0.0851,-0.0828,0.041,-0.0202,0.0217,-0.0335,0.0294,-0.0389,0.156,-0.0705,0.2197,-0.1745,0.1704,-0.1989,0.2621,-0.2069,0.2711,-0.2472,0.3272,-0.2202,0.3888,-0.1963,0.3419,-0.1782,0.3663,-0.2047,0.3596,-0.2319,0.1227,-0.2392,0.1226,-0.1501,0.0671,-0.0569,0.055,-0.0521,0.0805,-0.0482,0.0765,-0.0726,0.0407,-0.0713,0.0819,-0.0323,0.0291,-0.0487,0.0601,-0.0602,0.0609,-0.0723,0.0484,-0.0369,0.0419,-0.055,0.058,-0.0393,0.1546,-0.1424,0.204,-0.0853,0.4334,-0.3417,0.4988,-0.317,0.6197,-0.2362,0.4153,-0.2663,0.5132,-0.2661,0.5128,-0.2617,0.4894,-0.3242,0.3767,-0.2553,0.4112,-0.1468,0.3137,-0.191,0.3284,-0.2347,0.3876,-0.2148,0.3783,-0.1601,0.0938,-0.2466,0.2981,-0.2274,0.2889,-0.2671,0.3026,-0.2594,0.3071,-0.2359,0.2873,-0.2343,0.2821,-0.085,0.0652,-0.2505,0.2985,-0.2729,0.2694,-0.2169,0.1406,-0.2609,0.2026,-0.2066,0.2048,-0.1997,0.0788,-0.2381,0.1655,-0.2506,0.1226,-0.0587,0.0795,-0.1692,0.093,-0.1474,0.26,-0.106,0.3455,-0.2934,0.4168,-0.2065,0.3661,-0.1838,0.0203,-0.2218,0.3692,-0.1988,0.3591,-0.2493,0.258,-0.1857,0.2423,-0.1764,0.0575,0,0.0168,-0.0331,0.024,-0.0348,0.0252,-0.0145,0.0301,-0.0291,0.1032,-0.095,0.1362,-0.0751,0.2239,-0.2708,0.4606,-0.2382,0.4055,-0.1801,0.4245,-0.3509,0.4102,-0.3764,0.4663,-0.3295,0.0736,-0.3298,0.236,-0.2047,0.1872,-0.1583,0.3099,-0.3159,0.382,-0.4476,0.635,-0.4612,0.4344,-0.3284,0.2495,-0.3876,0.3073,-0.3973,0.3461,-0.4366,0.4716,-0.6053,0.4717,-0.8183,0.3937,-0.6194,0.3402,-0.4959,0.4003,-0.3771,0.4424,-0.3611,0.3447,-0.4509,0.3191,-0.3506,0.4068,-0.2524,0.1997,-0.3924,0.1502,-0.0668,0.1162,-0.16,0.4571,-0.3626,0.5279,-0.3257,0.2236,-0.2569,0.3565,-0.3018,0.2439,-0.2692,0.2643,-0.3233,0.2524,-0.2325,0.1509,-0.1141,0.0512,-0.1259,0.0579,-0.0483,0.0333,-0.0529,0.025,-0.027,0.1989,-0.0571,0.1165,-0.1021,0.2904,-0.1515,0.1693,-0.2713,0.2305,-0.2944,0.245,-0.146,0.0837,-0.401,0.2929,-0.2652,0.1755,-0.2352,0.3886,-0.3471,0.3149,-0.3355,0.1877,-0.3371,0.4101,-0.1867,0.1044,-0.336,0.4691,-0.2933,0.1262,-0.18,0.4053,-0.286,0.273,-0.3014,0.0686,-0.3423,0.4069,-0.3036,0.1143,-0.2862,0.2761,-0.1567,0.0903,-0.083,0.055,-0.0405,0.0804,-0.0629,0.0152,-0.0341,0.047,-0.023,0.0236,-0.0367,0.0291,-0.0415,0.0284,-0.0378,0.0354,-0.0267,0.1226,-0.0755,0.1646,-0.1174,0.0965,-0.1656,0.1848,-0.2333,0.1993,-0.1372,0.2331,-0.1576,0.3073,-0.3136,0.3753,-0.1731,0.2148,-0.2231,0.1828,-0.3281,0.2435,-0.2414,0.3789,-0.1434,0.1773,-0.1468,0.0924,-0.1624,0.1175,-0.2583,0.0589,-0.2139,0.3025,-0.1783,0.1896,-0.1064,0.1961,-0.2449,0.1759,-0.1352,0.3469,-0.2548,0.077,-0.1352,0.1199,-0.3465,0.1628,-0.1376,0.1492,-0.3831,0.1147,-0.1082,0.2013,-0.1698,0.3092,-0.1551,0.2961,-0.2317,0.4351,-0.1198,0.4725,-0.2264,0.378,-0.1838,0.106,-0.1615,0.1927,-0.1603,0.0782,-0.1077,0.3137,-0.1907,0.0644,-0.1108,0.1704,-0.1085,0.1581,-0.0703,0.1097,-0.0919,0.1178,-0.0533,0.204,-0.162,0.0661,-0.0553,0.0826,-0.1076,0.0819,-0.0455,0.0604,-0.0905,0.1242,-0.056,0.1376,-0.0969,0.1447,-0.1008,0.0511,-0.097,0.147,-0.1096,0.0835,-0.0869,0.1121,-0.114,0.0529,-0.0205,0.0788,-0.0905,0.0889,-0.0488,0.0538,-0.0783,0.0983,-0.064,0.1415,-0.1041,0.1565,-0.0706,0.1259,-0.0742,0.1036,-0.0626,0.0265,-0.0402,0.0202,-0.0123,0.0148,-0.0153,0.0319,-0.0244,0.032,-0.0342,0.0312,-0.0373,0.0263,-0.0074,0.0204,-0.0207,0.0277,-0.0252,0.0154,-0.0144,0.0263,-0.0208,0.0292,-0.0278,0.018,-0.0243,0.0186,-0.0155,0.0231,-0.0219,0.0101,-0.007,0.0109,-0.0138,0.0168,-0.0051,0.0107,-0.0066,0.0056,-0.0061,0.0047,-0.0075,0.0033,-0.0097,0.009,-0.0077,0.0029,-0.0092,0.0096,-0.0106,0.0086,-0.0075,0.002,-0.0068,0.006,-0.0043,0.0035,-0.0051,0.0031,-0.002,0.005,-0.0027,0.0042,-0.005,0.0054,-0.0058,0.1109,-0.005,0.6334,-0.4565,0.6457,-0.4864,0.5947,-0.4165,0.3839,-0.327,0.5534,-0.3356,0.2807,-0.2776,0.254,-0.18,0.1578,-0.1371,0.2163,-0.2231,0.2328,-0.1934,0.156,-0.0486,0.1947,-0.1203,0.1186,-0.1772,0.0802,-0.0399,0.178,-0.0889,0.1077,-0.1292,0.1081,-0.1379,0.1331,-0.1748,0.0605,-0.0791,0.0855,-0.0986,0.1179,-0.0951,0.2237,-0.192,0.2117,-0.0858,0.2441,-0.2579,0.1955,-0.3056,0.2224,-0.1204,0.1481,-0.2987,0.3856,-0.2803,0.2538,-0.1388,0.2684,-0.2493,0.2927,-0.1512,0.2258,-0.1912,0.1686,-0.1056,0.1554,-0.0947,0.1429,-0.2378,0.2585,-0.2159,0.1256,-0.1085,0.1765,-0.0924,0.1132,-0.0801,0.1186,-0.0989,0.1155,-0.0307,0.0974,-0.1039,0.0973,-0.1421,0.0556,-0.0937,0.1498,-0.0488,0.0331,-0.0725,0.0318,-0.0255,0.0525,-0.0493,0.118,-0.0676,0.0539,-0.0517,0.0397,-0.0469,0.035,-0.0445,0.0319,-0.0499,0.0481,-0.032,0.0216,-0.0304,0.0211,-0.0381,0.0253,-0.0164,0.0125,-0.0393,0.0287,-0.0431,0.0356,0,0.0328,-0.0155,0.0116,-0.0464,0.0314,-0.0381,0.0128,-0.051,0.046,-0.0211,0.0218,-0.0529,0.0303,-0.0568,0.0336,-0.0159,0.0183,-0.0088,0.0481,-0.0207,0.0245,-0.029,0.0164,-0.0594,0.0466,-0.0438,0.0701,-0.0132,0.0336,-0.0386,0.0467,-0.0224,0.0225,-0.0538,0.0363,-0.0151,0.057,-0.0312,0.0419,-0.056,0.0453,-0.04,0.0492,-0.0291,0.1054,-0.0553,0.0776,-0.0916,0.0549,-0.0834,0.0887,-0.1019,0.0755,-0.0907,0.0931,-0.1375,0.0927,-0.1137,0.0993,-0.0655,0.0297,-0.0432,0.0471,-0.0472,0.0426,-0.019,0.0123,-0.0086,0.0082,-0.0237,0.0094,-0.0111,0.0158,-0.0153,0.0156,-0.0121,0.0207,-0.0099,0.016,-0.012,0.0115,-0.0095,0.0048,-0.0117,0.0082,-0.013,0.0084,-0.0094,0.0076,-0.0086,0.009,-0.0065,0.0141,-0.0136,0.007,-0.0063,0.0077,-0.0102,0.0087,-0.0063,0.0126,-0.0096,0.0081,-0.0046,0.0105,-0.0138,0.0125,-0.0068,0.0103,-0.0098,0.0041,-0.0091,0.0039,-0.0044,0.0045,-0.0061,0.0058,-0.0061,0.0049,-0.005,0.0038,-0.0047,0.0047,-0.0049,0.004,-0.0028,0.0031,-0.0044,0.0049,-0.0053,0.004,-0.003,0.0033,-0.0026,0.0041,-0.0033,0.004,-0.0034,0.002,-0.0011,0.0021,-0.0032,0.0018,-0.0037,0.0035,-0.001,0.0028,-0.002,0.0048,-0.0015,0.0029,-0.002,0.0038,-0.0038,0.0031,-0.002,0.0025,-0.0033,0.0021,-0.0037,0.003,-0.0026,0.0024,-0.0019,0.003,-0.0021,0.0028,-0.0027,0.0015,-0.0015,0.0024,-0.0019,0.0016,-0.0027,0.0005,-0.0018,0.0019,-0.0023,0.004,-0.0023,0.0048,-0.0033,0.0063,-0.0041,0.0061,-0.0036,0.0052,-0.006,0.0029,-0.0042,0.0024,-0.0031,0.0015,-0.0006,0.001,-0.0008,0.0009,-0.0006,0.0006,-0.001,0.0009,-0.0006,0.0007,-0.0006,0.0005,-0.0006,0.0006,-0.0005,0.0007,-0.0005,0.0007,-0.0005,0.0006,-0.0007,0.0009,-0.0007,0.0004,-0.0004,0.0006,-0.0006,0.0007,-0.0008,0.0002,-0.0002,0.0008,-0.0006,0.0005,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
هر دقیقه: ۳۵۰,۰۰۰ تومان
بیش از یک دقیقه: ۲۵۰,۰۰۰ تومان
محمد طاها بذرافشان گوینده و نریتور و مجری و بازیگر

امتیاز کسب شده

سفارش موفق
1
در سانداسنپ
امتیاز
5
از 5 نمره

لحن های قابل ارائه

این گوینده توانایی ضبط در لحن های درج شده را دارد.

نریشن
تلفن گویا
تیزر صوتی
تیزر ویدئویی
دکلمه
پادکست
دوبله
محتوی آموزشی

زبان خدمات

این گوینده توانایی ضبط در زبان های ذکر شده در ذیل را دارد.

پارسی
انگلیسی

نمونه کارهای گویندگی نریشن

سفارش و یا نمونه کاری برای نمایش وجود ندارد

سفارش های ثبت شده برای این گوینده به دلیل عدم اجازه کارفرما قابل انتشار به عنوان نمونه کار نیستند. به همین دلیل نمونه کاری برای نمایش به عنوان نمونه کیفیت خدمات این گوینده وجود ندارد.

ممکن است گوینده سایر نمونه کارهای شخصی خود را در آینده به پروفایل خود اضافه نماید. میتوانید زمان دیگری مراجعه کنید

نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم