مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

مشاهده گوینده نریشن سمیه جهان پناه

سمیه جهان پناه

[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0007,0,-0.0006,0.0008,-0.001,0.0007,-0.0022,0.0008,-0.0014,0.0002,-0.0013,0.0002,-0.0025,0.0018,-0.0027,0.0005,-0.0016,0.0003,-0.0029,0.0013,-0.0021,0.0019,-0.0021,0.0003,-0.0027,0.0015,-0.0017,0.0009,-0.0026,0.0033,-0.0028,0.0003,-0.0017,0.001,-0.0029,0.0011,-0.0017,0.0017,-0.0019,0.0012,-0.0022,0.0024,-0.0021,0.0026,-0.0012,0.0008,-0.0015,0.0015,-0.0025,0.001,-0.0018,0.0008,-0.0016,0.0006,-0.0007,0.0016,-0.0021,0.0008,-0.0014,0.0018,-0.0021,0.0015,-0.0017,0.0007,-0.0015,0.0009,-0.0026,0.0009,-0.0026,0.0015,-0.0005,0.0024,-0.0042,0.0012,-0.0044,0.0097,-0.0246,0.1665,-0.1797,0.1366,-0.2561,0.0315,-0.0224,0.0271,-0.0171,0.1488,-0.0589,0.1531,-0.2783,0.1244,-0.1311,0.2392,-0.1563,0.2449,-0.3217,0.0957,-0.1516,0.0993,-0.1173,0.1246,-0.1299,0.238,-0.1561,0.103,-0.0784,0.084,-0.1476,0.0795,-0.026,0.1069,-0.1131,0.1679,-0.1127,0.1006,-0.0969,0.1478,-0.1837,0.1934,-0.163,0.0936,-0.0605,0,-0.0277,0.0201,-0.0096,0.1394,-0.1481,0.0808,-0.0673,0.0653,-0.1239,0.1171,-0.1714,0.1493,-0.0786,0.0065,-0.0432,0.0135,-0.0102,0.129,-0.1382,0.1488,-0.1127,0.0918,-0.0784,0.1715,-0.1217,0.1787,-0.1218,0.1594,-0.0894,0.1062,-0.0864,0.0131,-0.0286,0.1173,-0.1026,0.1463,-0.2304,0.1049,-0.1302,0.1058,-0.1008,0.1261,-0.2047,0.1155,-0.1631,0.0763,-0.0857,0.1903,-0.2271,0.1268,-0.1996,0.0918,-0.1274,0.1331,-0.1289,0.1286,-0.1694,0.0687,-0.1854,0.0644,-0.0396,0.0191,-0.0262,0.0903,-0.1006,0.1324,-0.1135,0,-0.1006,0.1671,-0.2546,0.1703,-0.2696,0,-0.0815,0,-0.1909,0,-0.1068,0.0946,-0.0272,0.1532,-0.0427,0.0849,-0.1333,0.0669,-0.0401,0.0106,-0.0093,0.0954,-0.0774,0.0926,-0.0885,0.0369,-0.0644,0.0465,-0.0464,0.0453,-0.0448,0.0053,-0.0168,0.0052,-0.0041,0.0005,-0.0059,0.003,-0.0067,0.0022,-0.0043,0.003,-0.0067,0.0025,-0.0038,0.0006,-0.0036,0.1208,-0.167,0.1135,-0.149,0.0513,-0.0521,0.0587,-0.0243,0.0686,-0.0442,0.0802,-0.0876,0.1288,-0.0675,0.1057,-0.0785,0.1233,-0.1043,0.1682,-0.0996,0.0925,-0.0891,0.0519,-0.0395,0.0318,-0.0581,0.0944,-0.1059,0.0566,-0.0741,0.0668,-0.0703,0.0983,-0.087,0.0829,-0.1096,0.0305,-0.0624,0.1,-0.0853,0.0665,-0.0635,0.075,-0.0721,0.1051,-0.0569,0.0777,-0.0798,0.016,-0.0205,0.0893,-0.1084,0.1098,-0.0901,0.1012,-0.0522,0.1472,-0.1418,0.0824,-0.0723,0.0713,-0.0479,0.1001,-0.089,0.0618,-0.0947,0.0958,-0.0774,0.1121,-0.1184,0.0923,-0.1365,0.0836,-0.0731,0.0577,-0.0518,0.0267,-0.042,0.1079,-0.0697,0.0831,-0.053,0.0208,-0.0115,0.0064,-0.0094,0.0094,-0.01,0.0059,-0.0075,0.0059,-0.0034,0.0032,-0.006,0.0133,-0.0265,0.2111,-0.1107,0.2457,-0.1898,0.0811,-0.1604,0.0809,-0.0829,0.0813,-0.0514,0.0522,-0.0457,0.096,-0.0751,0.0889,-0.067,0.0745,-0.0831,0.0816,-0.0876,0.0421,-0.0408,0.0744,-0.0628,0.0733,-0.0874,0.0455,-0.0474,0.0938,-0.0903,0.0864,-0.0713,0.0601,-0.0721,0.0183,-0.0192,0.006,-0.012,0.0448,-0.0969,0.0812,-0.0939,0.09,-0.0517,0.0152,-0.0148,0.0047,-0.0089,0.0075,-0.0074,0.0024,-0.0083,0.0023,-0.0062,0.002,-0.0034,0.0172,-0.1256,0.1082,-0.1793,0.1033,-0.1008,0.0918,-0.0876,0.0085,-0.0624,0.0133,-0.0152,0.0699,-0.1195,0.0033,-0.084,0.0634,-0.0875,0.1571,-0.0721,0.0938,-0.1094,0.1031,-0.0858,0.0331,-0.092,0.0574,-0.0488,0.0077,-0.0107,0.1182,-0.1104,0.1091,-0.1262,0.1465,-0.1351,0.0241,-0.0569,0.0169,-0.0152,0.0024,-0.0237,0.0888,-0.0677,0.093,-0.1417,0.1028,-0.0835,0.0633,-0.0785,0.0205,-0.0197,0.0596,-0.0578,0.1117,-0.0689,0.088,-0.0526,0.0187,-0.0431,0.0233,-0.0344,0.0063,-0.0099,0.0583,-0.0617,0.0593,-0.0655,0.043,-0.0404,0.0283,-0.0277,0.0279,-0.0067,0.0035,-0.0028,0.003,-0.0017,0.001,-0.0018,0.0018,-0.0033,0.003,-0.0027,0.0021,-0.0024,0.003,-0.0005,0.0763,-0.0907,0.1367,-0.2056,0.288,-0.2945,0.2565,-0.1822,0.0992,-0.1092,0.0829,-0.145,0.2177,-0.2175,0.1228,-0.1702,0.0581,-0.0113,0.1629,-0.1266,0.1377,-0.1539,0.1179,-0.1143,0.195,0,0.1667,0,0.0485,-0.0064,0.0465,-0.0272,0.0691,-0.1259,0.0575,-0.0604,0.1233,-0.0272,0.0145,-0.0283,0.0098,-0.0109,0.0357,-0.0063,0.0458,-0.0773,0.0496,-0.0328,0.0653,-0.0638,0.0788,-0.0761,0.0859,-0.065,0.1101,-0.0914,0.1119,-0.0796,0.1245,-0.1058,0.0776,-0.1,0.0841,-0.1413,0.0944,-0.1622,0.0671,-0.0775,0.0882,-0.0841,0.1345,-0.1113,0.0826,-0.0579,0.0285,-0.0265,0.0212,-0.0468,0.0366,-0.0195,0.0694,-0.064,0.064,-0.0581,0.0614,-0.0384,0.0144,-0.0588,0.0636,-0.0687,0.0562,-0.0406,0.0645,-0.0676,0.0706,-0.0575,0.1088,-0.0782,0.0634,-0.0579,0.0565,-0.0792,0.0672,-0.0659,0.0983,-0.123,0.0974,-0.0887,0.0564,-0.0243,0.0372,-0.0492,0.041,-0.0472,0.0675,-0.0838,0.1013,-0.1081,0.2107,-0.176,0.0506,-0.1213,0.0819,-0.0871,0.0459,-0.0773,0.0554,0,0.0117,-0.0049,0.0697,-0.0826,0.0818,-0.0112,0.0241,-0.0125,0.0755,-0.0216,0.0768,-0.0013,0.0049,-0.0453,0,-0.085,0,-0.095,0.043,-0.0229,0,-0.04,0.0105,-0.0812,0,-0.0913,0,-0.0777,0,-0.0838,0.032,-0.0854,0.0593,-0.0636,0.0017,-0.0323,0.0099,-0.0085,0.0566,-0.0441,0.0117,-0.1017,0.0068,-0.0088,0.0117,-0.0202,0.0394,-0.0537,0.0371,-0.0415,0.0285,-0.0327,0.0194,-0.0303,0.016,-0.0107,0.0085,-0.0078,0.0012,-0.0039,0.0026,-0.0063,0.0019,-0.0051,0.0023,-0.0044,0.002,-0.0045,0.0036,-0.0049,0.0045,-0.0058,0.0032,-0.0044,0.0009,-0.0024,0.0032,-0.0046,0.003,-0.0024,0.0014,-0.0028,0.0127,-0.0029,0.0107,-0.0416,0.051,-0.0123,0.0274,-0.0115,0.0048,-0.0055,0.008,-0.0065,0.0063,-0.0213,0.0605,-0.0463,0.0996,-0.0778,0.0606,-0.0945,0.1445,-0.1271,0.1623,-0.1432,0.1093,-0.0537,0.0933,-0.0553,0.0604,-0.0871,0.0142,-0.0919,0.0475,-0.0068,0.1489,0,0.139,-0.0794,0.0812,-0.0915,0.0796,-0.0782,0.0744,-0.0794,0.0612,-0.0596,0.0795,-0.0724,0.0617,-0.0781,0.016,-0.0116,0.0094,-0.0087,0.0228,-0.0506,0.0195,-0.0206,0.032,-0.0415,0.0566,-0.0343,0.016,-0.0099,0.004,-0.0396,0.0459,-0.0398,0.0415,-0.0332,0.0353,-0.0368,0.0119,-0.0172,0.0037,-0.0074,0.0059,-0.005,0.0047,-0.0049,0.0026,-0.0062,0.0026,-0.003,0.0017,-0.0031,0.0003,-0.0018,0.001,-0.0013,0.0003,-0.0029,0.0016,-0.0035,0.0014,-0.0044,0.0017,-0.0036,0.0008,-0.0016,0.0007,-0.003,0.0005,-0.0026,0.0008,-0.0023,0.0022,-0.0042,0.0002,-0.0023,0.0005,-0.0028,0.0001,-0.0023,0.0001,-0.0012,0.0008,-0.0016,0.0013,-0.0018,0.0003,-0.0014,0,-0.003,0.0004,-0.0032,0.0012,-0.0014,0.0008,-0.0019,0.0013,-0.0026,0.0054,-0.0022,0.1615,-0.1827,0.168,-0.1674,0.106,-0.0634,0.0304,-0.0296,0.0174,-0.0161,0.1022,-0.0979,0.1296,-0.069,0.1151,-0.1075,0.1269,-0.1078,0.0853,-0.1155,0.0517,-0.0673,0.0576,-0.0499,0.0285,-0.023,0.0601,-0.0603,0.1088,-0.1078,0.1905,-0.2295,0.259,-0.1839,0.1214,-0.0816,0.0312,-0.0304,0.1531,-0.1243,0.1582,-0.159,0.0246,-0.0363,0.1172,-0.0883,0.1205,-0.0919,0.0814,-0.0586,0.1294,-0.0968,0.1258,-0.1261,0.0373,-0.1083,0.1242,-0.1079,0.1072,-0.0988,0.1934,-0.1234,0.1197,-0.0825,0.0641,-0.1074,0.0216,-0.0166,0.0128,-0.0932,0.2229,-0.2731,0.0897,-0.2381,0.1476,-0.1152,0.0222,-0.0283,0.0064,-0.009,0.009,-0.0088,0.0061,-0.0103,0.0097,-0.0113,0.006,-0.007,0.0007,-0.0036,0.0007,-0.0036,0.0057,-0.0083,0.138,-0.1194,0.1349,-0.1028,0.0954,-0.1012,0.0118,-0.0395,0.1781,-0.1555,0.1924,-0.1174,0.0926,-0.1175,0.0993,-0.0723,0,-0.1207,0.2259,-0.0731,0.2036,0,0.0397,-0.0024,0.088,-0.0254,0.0713,-0.0648,0.1169,0,0.0417,-0.0131,0.0069,-0.0102,0.0083,-0.0079,0.0069,-0.0083,0.0066,-0.0058,0.0031,-0.004,0.1091,-0.0936,0.1098,-0.0856,0.0738,-0.0874,0.0973,-0.0772,0.076,-0.0891,0.1309,-0.1197,0.1594,-0.1058,0.1012,-0.0768,0.0823,-0.0854,0.0679,-0.0783,0.0127,-0.0144,0.021,-0.0439,0.0643,-0.1061,0.1269,-0.1657,0.084,-0.1109,0.1391,-0.122,0.0557,-0.1502,0.0985,-0.1354,0.0901,-0.115,0.0535,-0.0577,0.0811,-0.0811,0.0968,-0.0992,0.0552,-0.0679,0.1585,-0.0922,0.1497,-0.0916,0.0477,-0.0338,0.0156,-0.0285,0.0786,-0.1437,0.128,-0.1576,0.1051,-0.1615,0.0831,-0.179,0.0387,-0.026,0.0608,-0.0438,0.0712,-0.0727,0.0777,-0.0767,0.0713,-0.0858,0.0229,-0.0204,0.0503,-0.0489,0.0833,-0.067,0.0872,-0.0887,0.0717,-0.0225,0.0521,-0.0457,0.0636,-0.0678,0.0672,-0.118,0.0646,-0.0556,0.041,-0.0383,0.1357,-0.0808,0.0608,-0.0624,0.0656,-0.0346,0.0764,-0.053,0.0722,-0.056,0.0403,-0.0141,0.0071,-0.0461,0.078,-0.0683,0.0796,-0.0847,0.0359,-0.0507,0.1129,-0.1153,0.0791,-0.1374,0.1015,-0.0915,0.0673,-0.06,0.0963,-0.1027,0.0707,-0.0831,0.0711,-0.0571,0.1056,-0.111,0.072,-0.0699,0.0238,-0.0167,0.0286,-0.0249,0.0874,-0.0919,0.0576,-0.0634,0.1575,-0.0875,0.0987,-0.0753,0.0904,-0.0557,0.0618,-0.0567,0.1792,-0.0864,0.1405,-0.0828,0.0869,-0.0586,0.0945,-0.0792,0.1049,-0.0424,0.0584,-0.0266,0.0078,-0.0064,0.0869,-0.1074,0.0862,-0.1512,0.0922,-0.0354,0.0334,-0.0561,0.0593,-0.0968,0.023,-0.0284,0.0013,-0.0127,0.0152,-0.0883,0,-0.1087,0,-0.1066,0.0062,-0.0913,0.0076,-0.0078,0.0908,-0.0233,0.1179,0,0.0675,-0.0518,0.0971,-0.0634,0.028,-0.013,0.0357,-0.0324,0.0088,-0.0158,0.0738,-0.0441,0.0873,-0.0683,0.112,-0.0343,0.105,-0.0829,0,-0.1055,0.0585,-0.0813,0.0576,-0.0537,0.0656,-0.0808,0.0723,-0.0815,0.0474,-0.0708,0.0002,-0.0504,0.0055,-0.0051,0,-0.0051,0.0003,-0.0045,0.0012,-0.0018,0.0011,-0.0025,0.0007,-0.0029,0.0006,-0.0022,0.0014,-0.003,0.0015,-0.0027,0.0017,-0.0025,0.0014,-0.0024,0.0015,-0.0008,0.001,-0.0014,0.0013,-0.0017,0.0013,-0.0019,0.0012,-0.0029,0.0007,-0.0011,0.0008,-0.0023,0.0016,-0.0019,0.0006,-0.0021,0.0672,-0.0369,0.0837,-0.0739,0.1221,-0.0822,0.0159,-0.009,0.1308,-0.086,0.0805,-0.0643,0.121,-0.0754,0.046,-0.0436,0.0781,-0.0428,0.0672,-0.0792,0.0522,0,0.0328,-0.0105,0.0206,-0.0312,0.0719,-0.081,0.0505,-0.0568,0.0657,-0.119,0.0748,-0.0228,0.0131,-0.0179,0.0037,-0.0029,0.0018,-0.0059,0.0064,-0.0076,0.0024,-0.0079,0.0011,-0.0039,0.0882,-0.0461,0.1209,-0.0878,0.0886,-0.071,0.0626,-0.0574,0.0611,-0.0254,0.0332,-0.0683,0.0181,-0.0955,0.1005,-0.1816,0.185,-0.1673,0.1796,-0.1086,0.136,-0.1452,0.0486,-0.0526,0.0139,-0.0221,0.0575,-0.06,0.0946,-0.0459,0.0939,-0.0822,0.0443,-0.0363,0.0341,-0.0458,0.0686,-0.0458,0.0554,-0.0552,0.0087,-0.0147,0.032,-0.0455,0.0853,-0.0933,0.0777,-0.084,0.0119,-0.0147,0.0583,-0.0362,0.0915,-0.084,0.1337,-0.1041,0.0513,-0.0683,0.1252,-0.0806,0.0058,-0.0727,0.0192,-0.0241,0.012,-0.0116,0.063,-0.0586,0.0826,-0.0759,0.0449,-0.017,0.0319,-0.0785,0.1289,-0.1448,0.1019,-0.1191,0.1624,-0.0751,0,-0.1391,0,-0.0984,0,-0.0381,0.0846,-0.0832,0,-0.1073,0.0039,-0.053,0.0084,-0.0135,0.0143,-0.0166,0.0119,-0.0873,0.0766,0,0.0438,-0.0621,0.0537,-0.0351,0.0158,-0.0183,0.0046,-0.0223,0.0555,-0.0446,0.0642,-0.0887,0.0168,-0.0869,0.0142,-0.0127,0.0035,-0.0041,0.0038,-0.0073,0.0026,-0.0044,0.002,-0.0038,0.0015,-0.0033,0.0026,-0.0039,0.0003,-0.0019,0.072,-0.0205,0.0377,-0.0525,0.037,-0.0472,0.0146,-0.0085,0.0023,-0.0075,0.0088,-0.016,0.0054,-0.0089,0.0652,-0.0589,0.0945,-0.0731,0.0762,-0.0906,0.0697,-0.0828,0.0989,-0.0807,0.0863,-0.0645,0.0058,-0.1103,0.034,-0.0243,0.0915,-0.0802,0.1182,-0.0294,0.0988,-0.0478,0.0971,-0.0381,0.0868,-0.0546,0.0541,-0.0993,0.087,-0.0627,0.0936,-0.0856,0.0987,-0.099,0.0161,-0.0716,0.0101,-0.0128,0.0045,-0.0056,0.0043,-0.0053,0.0064,-0.0676,0.0084,-0.0597,0.0283,-0.0286,0.0576,-0.0668,0.0524,-0.0513,0,-0.0507,0.0037,-0.0556,0.0014,-0.0023,0.0005,-0.008,0.0001,-0.0044,0.0041,-0.0038,0.003,-0.0061,0.0031,-0.0027,0.0003,-0.002,0,-0.0022,0.0174,-0.039,0.0306,-0.0314,0.0306,-0.0145,0.0275,-0.0357,0.062,-0.0627,0.0664,-0.0779,0.0624,-0.053,0.0618,-0.0486,0.0674,-0.0725,0.0812,-0.0662,0.0744,-0.0703,0.0896,-0.0568,0,-0.0652,0.0118,-0.0182,0.0146,-0.0785,0.0414,-0.0787,0.0389,-0.0049,0.0519,-0.0138,0.0671,-0.0865,0.0709,-0.0992,0.0753,-0.0543,0.0704,-0.0883,0.0078,-0.0235,0.0344,-0.0411,0.0498,-0.0488,0.0063,-0.037,0.0082,-0.0327,0.0124,-0.0213,0.0252,-0.0374,0.0347,-0.0366,0.0351,-0.0091,0.03,-0.0146,0.0325,-0.031,0.03,-0.0195,0.005,-0.0108,0.0065,-0.0158,0.0064,-0.0068,0.0019,-0.0028,0.0005,-0.0028,0.0006,-0.0027,0.0008,-0.0027,0.0013,-0.002,0.0007,-0.0031,0.0019,-0.0017,0.0007,-0.0024,0.0011,-0.0013,0.0016,-0.0021,0.0011,-0.0028,0.0005,-0.0019,0.001,-0.0018,0.0001,-0.0015,0.0007,-0.0018,0.0017,-0.002,0.0009,-0.0013,0.0011,-0.0025,0.0013,-0.0013,0.0014,-0.0024,0.0011,-0.0023,0.003,-0.0021,0.0005,-0.0026,0.0008,-0.0015,0.001,-0.0015,0.0293,-0.0131,0.0387,-0.0313,0.1195,-0.0758,0.1548,-0.1767,0.1866,-0.2022,0.1843,-0.1493,0.1324,-0.1067,0.0979,-0.1494,0.0219,-0.0191,0.0795,-0.0675,0.1179,-0.012,0.0715,-0.0189,0.0368,-0.049,0.0121,-0.0182,0.2025,-0.1853,0.1305,-0.1801,0.14,-0.1245,0.0045,-0.0553,0.0063,-0.0115,0.0066,-0.0037,0.0155,-0.0091,0.0179,-0.0247,0.0326,-0.0123,0.0184,-0.0218,0.0043,-0.0037,0.1599,-0.3109,0.2045,-0.3708,0.1217,-0.265,0.0643,-0.006,0.0398,-0.17,0.2292,-0.2728,0.1221,-0.2663,0.1746,-0.2077,0.1476,-0.1323,0.2083,-0.1772,0.1099,-0.1245,0.1279,-0.1183,0.1334,-0.1388,0.3356,-0.293,0.3104,-0.2498,0.1699,-0.3625,0.2328,-0.3284,0.1005,-0.103,0.1834,-0.2971,0.2583,-0.2753,0.1055,-0.0813,0.127,-0.1138,0.1227,-0.1491,0.0601,-0.1472,0.0217,-0.0126,0.0124,-0.0168,0.123,-0.0738,0.0813,-0.1634,0.2403,-0.1589,0.2949,-0.1153,0.1534,-0.1217,0.1031,-0.0898,0.1407,-0.1295,0.2165,-0.2963,0.2834,-0.2321,0.1736,-0.2109,0.0438,-0.0799,0.0363,-0.1111,0.2021,-0.21,0,-0.2314,0.132,-0.1564,0.2324,-0.1666,0.222,-0.2487,0.1895,-0.1291,0.2035,-0.164,0.2426,-0.2162,0.0437,-0.0726,0.0695,-0.0864,0.0123,-0.0296,0.086,-0.0836,0.0723,-0.0927,0.22,-0.1549,0.0584,-0.1541,0.2031,-0.025,0.1822,-0.0699,0.0902,-0.177,0.141,-0.0266,0.0501,-0.1127,0.1303,-0.0254,0.0252,-0.0805,0.1089,-0.0584,0.0507,-0.0638,0.033,0,0.0075,-0.0054,0.0321,-0.0269,0.0469,-0.0464,0.0111,-0.0715,0.0879,-0.0028,0.0855,-0.0863,0.0993,-0.059,0.059,-0.0403,0.0678,-0.0744,0.0467,-0.0923,0.0316,-0.0361,0.0235,-0.0269,0.0086,-0.0156,0.0035,-0.0074,0.0035,-0.0029,0.0012,-0.002,0.001,-0.0026,0,-0.0029,0.0003,-0.0032,0,-0.0023,0,-0.0025,0,-0.0022,0.0002,-0.0029,0.001,-0.0024,0.0008,-0.0024,0.0004,-0.0027,0.0011,-0.0031,0.0008,-0.0023,0.0011,-0.0029,0.0008,-0.0014,0.0007,-0.0013,0.0009,-0.0011,0.0018,-0.0012,0.0015,-0.0015,0.0016,-0.0027,0.0018,-0.0011,0.0008,-0.0028,0.0014,-0.001,0.0007,-0.001,0.0005,-0.0014,0.0008,-0.001,0.001,-0.0015,0.0011,-0.0021,0.0012,-0.0016,0.0012,-0.0022,0.0015,-0.0021,0.001,-0.0011,0.0014,-0.0029,0.0004,-0.0031,0.0017,-0.0019,0.001,-0.0018,0.0011,-0.0024,0.0004,-0.0018,0,-0.0025,0,-0.0017,0.0013,-0.0034,0,-0.0034,0.0008,-0.0031,0.0002,-0.0029,0.0003,-0.003,0.0006,-0.0027,0.0001,-0.0026,0,-0.0028,0.0005,-0.0022,0,-0.0021,0.0001,-0.0026,0.0004,-0.0025,0.0003,-0.0035,0.0001,-0.0016,0.0004,-0.0033,0.0003,-0.0017,0.0001,-0.0018,0.0011,-0.0023,0.0012,-0.0026,0.0008,-0.001,0.0042,-0.0014,0.0005,-0.0017,0.0009,-0.0015,0.0007,-0.001,0.0016,-0.0023,0.0017,-0.002,0.0011,-0.0013,0.0004,-0.0015,0.0012,-0.0007,0.0015,-0.0022,0.0004,-0.0016,0.001,-0.0018,0.0021,-0.0016,0.0008,-0.0014,0.0011,-0.0019,0.0014,-0.0013,0.0011,-0.0005,0.0016,-0.0008,0.0006,-0.0017,0.001,-0.0021,0.0006,-0.0021,0.0005,-0.0012,0.0005,-0.0023,0.0013,-0.003,0.001,-0.0026,0.0006,-0.0023,0.0005,-0.0023,0.0004,-0.0022,0.0001,-0.0014,0.0003,-0.0023,0.0012,-0.0022,0.0001,-0.0023,0,-0.0024,0.0004,-0.0022,0.0001,-0.0023,0.0001,-0.0033,0.0004,-0.0027,0.0009,-0.0024,0,-0.0033,0.0002,-0.0019,0.0001,-0.0029,0,-0.0021,0.0004,-0.0022,0.0015,-0.0014,0.0008,-0.0031,0.0007,-0.0029,0.0016,-0.0029,0.0005,-0.0021,0.0011,-0.0016,0.0011,-0.0016,0.0024,-0.0019]
در حال بارگذاری
هر دقیقه: ۱۵۰,۰۰۰ تومان
بیش از یک دقیقه: ۸۰,۰۰۰ تومان
سلام.جای بسی خوشحالی ست برایم اگر برای شنیدن نمونه کارهایم به صفحه اینستاگرام PANAH.NARRATOR مراجعه بفرمایید. بزرگوارید.سپاس

امتیاز کسب شده

سفارش موفق
1
در سانداسنپ
امتیاز
5
از 5 نمره

لحن های قابل ارائه

این گوینده توانایی ضبط در لحن های درج شده را دارد.

نریشن
تلفن گویا
تیزر صوتی
دکلمه
کودکانه
پادکست
دوبله
محتوی آموزشی

زبان خدمات

این گوینده توانایی ضبط در زبان های ذکر شده در ذیل را دارد.

پارسی

نمونه کارهای گویندگی نریشن

سفارش و یا نمونه کاری برای نمایش وجود ندارد

سفارش های ثبت شده برای این گوینده به دلیل عدم اجازه کارفرما قابل انتشار به عنوان نمونه کار نیستند. به همین دلیل نمونه کاری برای نمایش به عنوان نمونه کیفیت خدمات این گوینده وجود ندارد.

ممکن است گوینده سایر نمونه کارهای شخصی خود را در آینده به پروفایل خود اضافه نماید. میتوانید زمان دیگری مراجعه کنید

نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم