مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

پروفایل گویندگی سهیلا عبدالهی

تسلط و حرفه
سرعت تحویل
کیفیت فایل
مشتری مداری
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0003,0,0.0004,-0.0006,0.0008,-0.0004,0.0006,-0.0008,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0007,0.0009,-0.0008,0.0017,-0.0007,0.0108,-0.0058,0.0188,-0.0129,0.0169,-0.0395,0.0584,-0.046,0.0533,-0.0543,0.0704,-0.0583,0.0846,-0.0793,0.0649,-0.1035,0.0799,-0.0373,0.0399,-0.0789,0.0724,-0.1438,0.1578,-0.097,0.0891,-0.1036,0.1055,-0.1509,0.1198,-0.0834,0.0926,-0.0565,0.0706,-0.0547,0.0269,-0.0488,0.0373,-0.0333,0.0141,-0.0266,0.2894,-0.1015,0.5778,-0.1861,0.3109,-0.2222,0.2983,-0.4476,0.2827,-0.3948,0.6928,-0.2317,0.263,-0.2971,0.434,-0.2394,0.3816,-0.2581,0.555,-0.3862,0.3465,-0.3059,0.6523,-0.2207,0.2183,-0.3104,0.4054,-0.1407,0.3114,-0.2511,0.4663,-0.1339,0.582,-0.0743,0.1393,-0.2045,0.024,-0.1108,0.1333,-0.1278,0.2201,-0.0804,0.1441,-0.1415,0.1776,-0.0546,0.1577,-0.1078,0.183,-0.077,0.1886,-0.0871,0.1634,-0.0889,0.1632,-0.0909,0.1205,-0.1042,0.1102,-0.0768,0.0845,-0.0579,0.0593,-0.0439,0.0854,-0.0491,0.0678,-0.0456,0.0469,-0.0412,0.0541,-0.0661,0.1723,-0.1265,0.2145,-0.1393,0.2305,-0.1101,0.27,-0.1816,0.163,-0.1377,0.303,-0.2252,0.1757,-0.0915,0.287,-0.157,0.139,-0.1768,0.242,-0.1453,0.2239,-0.1616,0.1098,-0.1627,0.1033,-0.0649,0.0758,-0.0702,0.0632,-0.062,0.1335,-0.1009,0.088,-0.066,0.0567,-0.0641,0.0831,-0.1044,0.099,-0.1157,0.1094,-0.1037,0.0375,-0.1401,0.118,-0.0948,0.1027,-0.1287,0.099,-0.0744,0.0602,-0.0526,0.0349,-0.0237,0.0157,-0.0277,0.0221,-0.0054,0.0076,-0.0081,0.0167,-0.0082,0.0073,-0.0105,0.0033,-0.009,0.0576,-0.1056,0.1519,-0.1521,0.168,-0.1418,0.1079,-0.1629,0.1564,-0.1613,0.2454,-0.2131,0.3524,-0.2117,0.2846,-0.1709,0.1325,-0.1513,0.3102,-0.1273,0.2817,-0.1722,0.3916,-0.168,0.4076,-0.1729,0.1603,-0.1716,0.3762,-0.1967,0.3431,-0.1645,0.3932,-0.0878,0.3405,-0.1058,0.2325,-0.0799,0.2455,-0.0638,0.2558,-0.0667,0.411,-0.0659,0.1071,-0.0697,0,-0.3575,0.2067,-0.1662,0.2596,-0.1043,0.1121,-0.1869,0.27,-0.0753,0.008,-0.1055,0.0424,-0.0272,0.0245,-0.0499,0.044,-0.0413,0.0179,-0.02,0.0175,-0.0476,0.012,-0.0184,0.0064,-0.0185,0.0078,-0.0201,0.0098,-0.0183,0.0209,-0.0125,0.0092,-0.0074,0.0132,-0.0052,0.0062,-0.0086,0.0049,-0.0086,0.0042,-0.0109,0.0019,-0.0047,0.0057,-0.0054,0.0028,-0.0045,0,-0.0039,0.0013,-0.0007,0.0063,0,0.0016,-0.0031,0.0019,-0.0042,0.0039,-0.0021,0.0025,-0.0027,0.0025,-0.0023,0.0012,-0.0028,0.0032,-0.0012,0.0026,-0.0017,0.0019,-0.0015,0.0012,-0.0016,0.0027,-0.0022,0.0008,-0.0004,0.0014,-0.0006,0.0008,-0.0014,0.0008,-0.0011,0.0006,-0.0017,0.0004,-0.0011,0.0008,-0.0003,0.0005,-0.0002,0.0006,-0.0003,0.0004,-0.0006,0.0003,-0.0003,0.0005,-0.0004,0.0006,-0.0001,0.0002,-0.0004,0.0001,-0.0005,0.0006,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0006,-0.0005,0.0007,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0005,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0003,0,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0004,-0.0007,0.265,-0.0561,0.0355,-0.568,0.5635,-0.2388,0.2259,-0.415,0.166,-0.5636,0.3976,-0.7668,0.6614,-0.2391,0.5169,-0.3176,0.3903,-0.6414,0.5566,-0.154,0.1185,-0.555,0.2699,-0.4365,0.6958,-0.0677,0.6515,-0.1471,0.4127,-0.1828,0.1319,-0.4193,0.1182,-0.5258,0.1268,-0.6196,0.17,-0.5565,0.2248,-0.2254,0.4786,-0.1427,0.1697,-0.1371,0.0953,-0.0136,0.0565,-0.0416,0.0293,-0.0424,0.0667,-0.0487,0.0227,-0.0422,0.045,-0.0343,0.0547,-0.0458,0.0567,-0.0232,0.0445,-0.0369,0.0492,-0.0144,0.0313,-0.0337,0.0368,-0.0255,0.0462,-0.0294,0.0352,-0.0337,0.0615,-0.0557,0.0693,-0.0806,0.2941,-0.1596,0.3718,-0.1845,0.4771,-0.1732,0.4115,-0.2474,0.5897,-0.3405,0.2653,-0.2564,0.5012,-0.1713,0.4713,-0.2242,0.5262,-0.2042,0.4172,-0.1743,0.2138,-0.1355,0.4488,-0.2641,0.3083,-0.2502,0.1855,-0.1478,0.2362,-0.132,0.1521,-0.146,0.1068,-0.0874,0.1497,-0.0796,0.1384,-0.0845,0.127,-0.0917,0.1189,-0.0894,0.0996,-0.0781,0.1038,-0.0779,0.0877,-0.0915,0.148,-0.1164,0.1,-0.1056,0.1222,-0.0971,0.1136,-0.1105,0.0938,-0.0954,0.1399,-0.1346,0.1428,-0.12,0.1597,-0.1478,0.1195,-0.1556,0.1638,-0.1169,0.1227,-0.1418,0.1584,-0.1588,0.1444,-0.1253,0.1625,-0.1507,0.169,-0.1608,0.1673,-0.1616,0.1588,-0.1597,0.1532,-0.135,0.0988,-0.1101,0.1125,-0.0924,0.1201,-0.1506,0.1076,-0.1151,0.1399,-0.1454,0.1124,-0.02,0.0652,-0.0238,0.1408,-0.0371,0.1537,-0.1024,0.0441,-0.1136,0.0813,-0.1084,0.083,-0.1365,0.0778,-0.1584,0.1218,-0.1668,0.122,-0.1508,0.0624,-0.039,0.0641,-0.0558,0.0601,-0.0794,0.0536,-0.0633,0.0497,-0.0494,0.0339,-0.0407,0.0332,-0.0281,0.0302,-0.03,0.0377,-0.0256,0.0707,-0.0644,0.1449,-0.1105,0.2125,-0.1394,0.2038,-0.1711,0.2407,-0.1942,0.132,-0.1238,0.1059,-0.1218,0.1609,-0.1214,0.1514,-0.1184,0.1718,-0.107,0.1751,-0.1833,0.1044,-0.0886,0.1668,-0.1138,0.0837,-0.1079,0.0841,-0.0589,0.0774,-0.084,0.1034,-0.0561,0.0523,-0.054,0.0368,-0.0325,0.042,-0.0315,0.0449,-0.0567,0.0581,-0.0566,0.0941,-0.0818,0.0931,-0.0663,0.1109,-0.1371,0.1329,-0.1115,0.1117,-0.1028,0.1644,-0.1099,0.1618,-0.1019,0.1564,-0.1514,0.1704,-0.1422,0.1843,-0.1263,0.1666,-0.1968,0.1843,-0.1455,0.1808,-0.1794,0.1572,-0.1814,0.1494,-0.1328,0.1705,-0.124,0.1424,-0.1473,0.1936,-0.1637,0.1073,-0.0857,0.1054,-0.0522,0.0337,-0.0306,0.0343,-0.0219,0.0132,-0.0111,0.0211,-0.0173,0.0205,-0.0194,0.0214,-0.033,0.0252,-0.02,0.0109,-0.0154,0.0108,-0.0042,0.0077,-0.0075,0.0078,-0.0065,0.0048,-0.007,0.0148,-0.0102,0.0075,-0.0118,0.0195,-0.0161,0.0049,-0.0121,0.0128,-0.0118,0.0287,-0.027,0.0794,-0.0488,0.1623,-0.0594,0.3458,-0.0991,0.3229,-0.1224,0.3691,-0.161,0.4116,-0.1363,0.4184,-0.2717,0.1286,-0.2292,0.4556,-0.1918,0.4538,-0.1717,0.2935,-0.1161,0.158,-0.0903,0.1944,-0.1617,0.2337,-0.1809,0.1844,-0.1501,0.0891,-0.0981,0.0502,-0.0524,0.072,-0.0756,0.1938,-0.1542,0.1269,-0.1219,0.1449,-0.0723,0.1232,-0.0848,0.0922,-0.1048,0.066,-0.1056,0.0805,-0.0657,0.0707,-0.082,0.0904,-0.0795,0.0971,-0.0774,0.1102,-0.0971,0.1134,-0.091,0.0928,-0.0631,0.0917,-0.087,0.0868,-0.0586,0.0849,-0.0811,0.0502,-0.0877,0.0518,-0.083,0.0732,-0.0918,0.0819,-0.09,0.0956,-0.0756,0.1008,-0.1252,0.1108,-0.1284,0.1107,-0.093,0.173,-0.1538,0.2316,-0.1574,0.2079,-0.1326,0.1804,-0.1106,0.1695,-0.1172,0.2234,-0.1428,0.253,-0.0709,0.1857,-0.1552,0.204,-0.1326,0.256,-0.1441,0.2806,-0.1755,0.2319,-0.1895,0.3984,-0.1876,0.2399,-0.1869,0.1663,-0.1481,0.3874,-0.1462,0.3177,-0.1403,0.2216,-0.2107,0.3063,-0.2032,0.1734,-0.1922,0.1367,-0.1307,0.0538,-0.0921,0.0786,-0.1159,0.0397,-0.034,0.0347,-0.0396,0.035,-0.023,0.0176,-0.0121,0.0243,-0.0166,0.0306,-0.0521,0.0605,-0.0571,0.0314,-0.0357,0.174,-0.1415,0.3677,-0.2515,0.5033,-0.3659,0.5097,-0.4631,0.4541,-0.4328,0.4563,-0.3695,0.4114,-0.2099,0.3128,-0.3579,0.4616,-0.3418,0.1896,-0.249,0.2628,-0.1886,0.4459,-0.3222,0.3208,-0.2937,0.2763,-0.2683,0.2066,-0.2308,0.2171,-0.2145,0.3013,-0.2287,0.3311,-0.2653,0.341,-0.2747,0.3877,-0.3031,0.2284,-0.169,0.0879,-0.0973,0.0387,-0.0598,0.0407,-0.0445,0.0476,-0.047,0.0527,-0.0523,0.03,-0.019,0.0153,-0.0274,0.0186,-0.0227,0.0283,-0.0164,0.0257,-0.0355,0.0277,-0.0279,0.0302,-0.0368,0.1293,-0.0944,0.5159,-0.231,0.4851,-0.3194,0.2207,-0.3319,0.3818,-0.2669,0.4705,-0.244,0.1748,-0.2852,0.4007,-0.206,0.0891,-0.0938,0.1279,-0.1148,0.0196,-0.0742,0.0358,-0.0675,0.0347,-0.0482,0.0506,-0.0306,0.0202,-0.0314,0.0344,-0.0452,0.0372,-0.0506,0.0223,-0.0332,0.0487,-0.034,0.0213,-0.0208,0.0047,-0.0273,0.3241,-0.189,0.6551,-0.1964,0.1119,-0.3622,0.3021,-0.1612,0.4107,-0.1694,0.4755,-0.096,0.3089,-0.2482,0.3094,-0.2288,0.1911,-0.1984,0.2262,-0.1426,0.1561,-0.1151,0.1138,-0.0811,0.0847,-0.1099,0.1016,-0.0989,0.0536,-0.0536,0.0902,-0.0812,0.1084,-0.1036,0.0263,-0.0927,0.0309,-0.0605,0.0149,-0.0647,0.0549,-0.0739,0.077,-0.0282,0.0609,-0.0319,0.0309,-0.0481,0.0365,-0.0464,0.0154,-0.0137,0.1162,-0.0794,0.215,-0.1396,0.2251,-0.1097,0.2309,-0.1835,0.1738,-0.1863,0.2296,-0.199,0.2268,-0.1634,0.2091,-0.1492,0.1264,-0.1234,0.0564,-0.0688,0.0417,-0.063,0.0495,-0.0619,0.0554,-0.0457,0.0422,-0.1018,0.0429,-0.0691,0.0266,-0.0556,0.0386,-0.0271,0.0671,-0.0812,0.0477,-0.0344,0.0382,-0.045,0.0591,-0.0504,0.0565,-0.0493,0.0505,-0.0378,0.0308,-0.0275,0.005,-0.0203,0.0316,-0.0713,0.0357,-0.0192,0.0126,-0.0153,0.0207,-0.0167,0.1028,-0.0927,0.1396,-0.1706,0.2161,-0.1517,0.2525,-0.1276,0.1808,-0.1612,0.2668,-0.179,0.2287,-0.141,0.2317,-0.2026,0.1661,-0.1961,0.1997,-0.1118,0.1424,-0.2712,0.3153,-0.2801,0.3781,-0.3856,0.4486,-0.3445,0.3067,-0.3556,0.2099,-0.3119,0.2945,-0.2309,0.2696,-0.2095,0.2448,-0.1787,0.0567,-0.0664,0.1219,-0.0718,0.0597,-0.0886,0.0574,-0.0522,0.0457,-0.0446,0.0558,-0.0662,0.0695,-0.0717,0.0482,-0.0382,0.057,-0.0498,0.1245,-0.1862,0.473,-0.3837,0.271,-0.2512,0.3421,-0.2581,0.1802,-0.3371,0.1021,-0.3291,0.138,-0.3121,0.3358,-0.1915,0.3204,-0.1754,0.1737,-0.3143,0.5215,-0.0466,0.3125,-0.1981,0.3016,-0.1083,0.1752,-0.0885,0.3031,-0.09,0.0714,-0.1485,0.0865,-0.0593,0.1039,-0.0916,0.1375,-0.0665,0.0947,-0.059,0.1509,-0.049,0.102,-0.0533,0.1302,-0.0647,0.0975,-0.055,0.117,-0.0577,0.0865,-0.0496,0.0578,-0.0495,0.0667,-0.0755,0.073,-0.071,0.2067,-0.1697,0.1725,-0.1848,0.1669,-0.1586,0.1868,-0.188,0.2582,-0.1765,0.1504,-0.1484,0.1388,-0.1948,0.1729,-0.1527,0.173,-0.1424,0.066,-0.0854,0.0566,-0.0903,0.0651,-0.0555,0.0637,-0.0385,0.0264,-0.04,0.0308,-0.0388,0.0481,-0.0299,0.1067,-0.0647,0.1563,-0.0962,0.1645,-0.1245,0.1764,-0.1376,0.1684,-0.1583,0.1485,-0.1404,0.1185,-0.1394,0.1229,-0.0847,0.0657,-0.0712,0.0682,-0.0493,0.075,-0.0466,0.0641,-0.0894,0.0401,-0.0641,0.1556,-0.0363,0.0593,-0.1468,0.0769,-0.0808,0.0658,-0.0753,0.1158,-0.0921,0.0619,-0.1376,0.0258,-0.0654,0.0261,-0.0531,0.0255,-0.0287,0.0155,-0.0172,0.0109,-0.0121,0.0381,-0.0225,0.2162,-0.1947,0.1974,-0.2573,0.2647,-0.2606,0.2858,-0.203,0.232,-0.1724,0.2562,-0.1884,0.2683,-0.1964,0.1896,-0.2238,0.207,-0.2898,0.2758,-0.2603,0.1485,-0.0827,0.0718,-0.0671,0.0529,-0.0586,0.061,-0.0602,0.0631,-0.0494,0.034,-0.0482,0.046,-0.038,0.1643,-0.1146,0.1394,-0.1641,0.2497,-0.2038,0.3875,-0.2733,0.3673,-0.4027,0.4537,-0.4153,0.2456,-0.4714,0.5655,-0.3785,0.492,-0.2901,0.3482,-0.3095,0.448,-0.2578,0.5066,-0.2892,0.3165,-0.2422,0.6287,-0.3214,0.2426,-0.2681,0.5427,-0.2119,0.5118,-0.2922,0.1017,-0.2431,0.4345,-0.2306,0.3668,-0.2193,0.3642,-0.1489,0.3787,-0.1893,0.1389,-0.1161,0.1881,-0.0975,0.0356,-0.0672,0.0383,-0.0347,0.0267,-0.0368,0.0289,-0.0252,0.0236,-0.0325,0.0256,-0.0252,0.0131,-0.0123,0.0136,-0.0123,0.0127,-0.0107,0.0048,-0.009,0.0076,-0.005,0.0072,-0.0075,0.0043,-0.0061,0.0082,-0.0038,0.0058,-0.0033,0.0032,-0.0069,0.0074,-0.0037,0.0052,-0.0098,0.0087,-0.0048,0.0088,-0.0071,0.0038,-0.0084,0.0086,-0.0034,0.003,-0.0029,0.0051,-0.0043,0.0043,-0.0031,0.0015,-0.0023,0.0016,-0.0016,0.0021,-0.0026,0.0019,-0.0024,0.002,-0.0014,0.0019,-0.0012,0.001,-0.0009,0.001,-0.0013,0.0008,-0.0009,0.0014,-0.0009,0.001,-0.0006,0.0007,-0.0007,0.0005,-0.0004,0.0007,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.001,-0.0004,0.001,-0.0008,0.0135,-0.0033,0.0428,-0.0463,0.1149,-0.1053,0.1893,-0.1468,0.4403,-0.2926,0.3601,-0.3073,0.2099,-0.1917,0.3305,-0.0809,0.6166,-0.1443,0.3118,-0.1517,0.1882,-0.292,0.2886,-0.2048,0.4688,-0.2713,0.2221,-0.0914,0.2062,-0.2409,0.1797,-0.2497,0.319,-0.144,0.6687,-0.1366,0.6598,-0.1268,0.2596,-0.3948,0.1677,-0.074,0.5765,-0.352,0.3818,-0.3751,0.3276,-0.193,0.3081,-0.1839,0.1923,-0.1581,0.1744,-0.1113,0.0919,-0.1185,0.157,-0.1063,0.2714,-0.1017,0.082,-0.1317,0.1302,-0.1433,0.0847,-0.0678,0.08,-0.0311,0.0738,-0.0356,0.0574,-0.0697,0.09,-0.0575,0.0719,-0.0575,0.021,-0.0281,0.0194,-0.0146,0.0153,-0.0163,0.0403,-0.0221,0.0111,-0.0086,0.0117,-0.0076,0.0158,-0.0054,0.0162,-0.0094,0.0046,-0.0035,0.0042,-0.0074,0.0049,-0.0071,0.0038,-0.0057,0.0046,-0.0058,0.0027,-0.0028,0.0024,-0.0034,0.0043,-0.0022,0.0196,-0.0433,0.0695,-0.0597,0.0756,-0.0398,0.1045,-0.0946,0.1816,-0.125,0.1792,-0.1774,0.2262,-0.2496,0.3048,-0.2442,0.3066,-0.1884,0.2703,-0.2787,0.289,-0.1767,0.2255,-0.2498,0.2272,-0.1978,0.2301,-0.1946,0.2173,-0.1229,0.1522,-0.161,0.0923,-0.1118,0.0474,-0.0495,0.0705,-0.0437,0.1937,-0.0824,0.2328,-0.0962,0.2378,-0.1386,0.2057,-0.2024,0.2681,-0.2355,0.4483,-0.3456,0.371,-0.1863,0.3072,-0.1874,0.3035,-0.1808,0.3301,-0.1456,0.2846,-0.1815,0.2587,-0.2568,0.3228,-0.1551,0.0251,-0.1945,0.1363,-0.2408,0.2798,-0.2111,0.172,-0.2025,0.3598,-0.1578,0.2148,-0.132,0.0909,-0.1767,0.1342,-0.1282,0.1759,-0.157,0.2011,-0.1,0.0284,-0.0881,0.1093,-0.0478,0.0568,-0.0575,0.0654,-0.0435,0.0678,-0.0496,0.0677,-0.0284,0.0795,-0.0419,0.0469,-0.0311,0.0427,-0.0361,0.023,-0.0419,0.0625,-0.0299,0.0247,-0.0285,0.0494,-0.0308,0.031,-0.0161,0.0395,-0.0142,0.0215,-0.0315,0.0085,-0.0101,0.0128,-0.0133,0.0075,-0.0066,0.0052,-0.004,0.0086,-0.0102,0.003,-0.0023,0.0046,-0.0037,0.0079,-0.0028,0.0043,-0.0044,0.0031,-0.0024,0.0015,-0.0035,0.0019,-0.0039,0.0032,-0.0028,0.0033,-0.0016,0.0028,-0.0012,0.0019,-0.0009,0.0011,-0.0015,0.0016,-0.001,0.0011,-0.0014,0.0012,-0.0011,0.0015,-0.0018,0.0017,-0.0013,0.0008,-0.0017,0.0015,-0.0008,0.0007,-0.0009,0.0009,-0.0013,0.0012,-0.0017,0.0006,-0.0007,0.0006,-0.0003,0.0005,-0.0004,0.0006,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0005,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
مدرس فن بیان دکلماتور و گوینده نمایشنامه رادیویی تولید پادکست و کتاب صوتی گوینده ی نریشن دوبله

تعرفه خدمات گویندگی سهیلا عبدالهی

زبان/زمان ترکی پارسی
یک دقیقه
۲۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰۰,۰۰۰ تومان
بیش از یک دقیقه
۱۵۰,۰۰۰ تومان
۱۵۰,۰۰۰ تومان

امتیاز کسب شده

سفارش موفق
0
در سانداسنپ
امتیاز
5
از 5 نمره

رضایت کاربران

میزان تسلط و حرفه
رضایت از سرعت تحویل
کیفیت فایل نهایی
نوع برخورد و مشتری مداری

لحن های قابل ارائه

این گوینده توانایی ضبط در لحن های درج شده را دارد.

موشن گرافیک
تلفن گویا
تیزر صوتی
تیزر ویدئویی
دکلمه
کودکانه
پادکست
دوبله

زبان خدمات

این گوینده توانایی ضبط در زبان های ذکر شده در ذیل را دارد.

ترکی
پارسی

نمونه کارهای گویندگی سهیلا عبدالهی

سفارش و یا نمونه کاری برای نمایش وجود ندارد

سفارش های ثبت شده برای این گوینده به دلیل عدم اجازه کارفرما قابل انتشار به عنوان نمونه کار نیستند. به همین دلیل نمونه کاری برای نمایش به عنوان نمونه کیفیت خدمات این گوینده وجود ندارد.

ممکن است گوینده سایر نمونه کارهای شخصی خود را در آینده به پروفایل خود اضافه نماید. میتوانید زمان دیگری مراجعه کنید