مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

پروفایل گویندگی سعید نمایی

تسلط و حرفه
سرعت تحویل
کیفیت فایل
مشتری مداری
[0,0,0.0013,0,0.0013,-0.001,0.0002,-0.0008,0.0008,-0.0005,0.0027,-0.0059,0.041,-0.0233,0.1061,-0.0922,0.116,-0.0825,0.1913,-0.123,0.136,-0.1649,0.1255,-0.1642,0.1965,-0.1102,0.1509,-0.1516,0.4585,-0.1718,0.1372,-0.3787,0.4952,-0.3283,0.3048,-0.2347,0.1247,-0.3221,0.1298,-0.2509,0.1465,-0.1376,0.1421,-0.0826,0.1216,-0.189,0.1021,-0.1796,0.0617,-0.2064,0.057,-0.1689,0.0934,-0.1017,0.0641,-0.1178,0.0848,-0.1177,0.1956,-0.2087,0.3337,-0.1925,0.1669,-0.3438,0.174,-0.252,0.1276,-0.256,0.1027,-0.0965,0.0584,-0.0731,0.0863,-0.1087,0.021,-0.1009,0.094,-0.1008,0.1159,-0.0298,0.0634,-0.0289,0.0413,-0.011,0.0451,-0.1563,0.2557,-0.1397,0.308,-0.2065,0.2178,-0.2506,0.1832,-0.1886,0.2606,-0.1566,0.3517,-0.1589,0.1985,-0.2879,0.3547,-0.2173,0.0709,-0.147,0.0938,-0.1295,0.1008,-0.034,0.0153,-0.0255,0.0091,-0.0038,0.0045,-0.0034,0.0062,-0.0243,0.0106,-0.0352,0.0296,-0.0134,0.0436,-0.0188,0.007,-0.0131,0.0193,-0.0051,0.0055,-0.0014,0.0024,0,0,-0.0024,0.0002,-0.0028,0.0011,-0.0004,0.0016,0,0.0015,-0.0004,0.0005,-0.0009,0.0004,-0.0008,0.0014,-0.0008,0.0045,-0.0015,0.0011,-0.0016,0.0017,-0.0009,0.0044,-0.0032,0.0015,-0.0009,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0007,0.0003,-0.0005,0.0003,-0.0002,0.08,-0.0382,0.147,-0.2507,0.334,-0.2247,0.2841,-0.4545,0.2428,-0.4434,0.3182,-0.4279,0.2368,-0.1841,0.2382,-0.2788,0.1322,-0.1303,0.0765,-0.082,0.0855,-0.0837,0.0654,-0.0453,0.062,-0.0467,0.0363,-0.0639,0.0643,-0.0731,0.1016,-0.4167,0.5017,-0.2767,0.2514,-0.385,0.3252,-0.3252,0.2861,-0.1753,0.1615,-0.2402,0.1251,-0.1167,0.1064,-0.1277,0.2584,-0.2362,0.2728,-0.2634,0.2269,-0.3435,0.1309,-0.2644,0.1871,-0.2483,0.1573,-0.3374,0.1358,-0.2145,0.2221,-0.2492,0.1236,-0.2385,0.1191,-0.206,0.1245,-0.2011,0.1046,-0.1849,0.0831,-0.1271,0.0505,-0.0768,0.0204,-0.0228,0.0138,-0.0101,0.1571,-0.0633,0.4594,0,0.4836,-0.0865,0.3306,-0.3683,0.1957,-0.3498,0.579,-0.1777,0.368,-0.1677,0.0632,-0.2328,0.047,-0.0542,0.0311,-0.0323,0.0152,-0.0091,0.0013,-0.0166,0.0044,-0.0047,0.0466,-0.0333,0.2803,-0.2734,0.2675,-0.3089,0.363,-0.2929,0.3037,-0.287,0.2962,-0.3575,0.2847,-0.333,0.2123,-0.26,0.2117,-0.1281,0.1771,-0.1313,0.0919,-0.1085,0.15,-0.1494,0.0897,-0.0788,0.1601,-0.1073,0.1396,-0.2006,0.3017,-0.4349,0.3459,-0.4458,0.3168,-0.3557,0.316,-0.412,0.144,-0.1763,0.1477,-0.1609,0.1621,-0.2393,0.1883,-0.2187,0.2268,-0.1917,0.2398,-0.1213,0.2045,-0.283,0.1867,-0.1252,0.1393,-0.0502,0.1614,-0.2758,0.069,-0.0979,0.0428,-0.0534,0.0348,-0.0521,0.0386,-0.0362,0.0514,-0.0399,0.0862,-0.1828,0.1179,-0.119,0.071,-0.0735,0.0287,-0.0249,0.0064,-0.0027,0.0003,-0.0031,0.0401,-0.0342,0.0668,-0.076,0.0518,-0.1512,0.117,-0.0438,0.1667,-0.1593,0.106,-0.2295,0.5234,-0.3051,0.1393,-0.1425,0.2404,-0.4553,0.2508,-0.288,0.1878,-0.2332,0.1771,-0.0966,0.0969,-0.1727,0.1395,-0.0807,0.2453,-0.1161,0.2687,-0.0999,0.1758,-0.1296,0.0667,-0.1385,0.0742,-0.1021,0.0901,-0.1335,0.0844,-0.1321,0.0893,-0.113,0.0714,-0.1013,0.0799,-0.1309,0.0738,-0.1297,0.0894,-0.1404,0.0593,-0.145,0.1009,-0.1507,0.082,-0.1555,0.1411,-0.1197,0.3025,-0.2331,0.163,-0.3526,0.447,-0.4027,0.1083,-0.2215,0.4331,-0.2371,0.1829,-0.2954,0.0824,-0.1137,0.2169,-0.206,0.11,-0.1969,0.1412,-0.0858,0.1738,-0.2368,0.169,-0.1505,0.1476,-0.1484,0.0574,-0.0847,0.0461,-0.0375,0.0228,-0.0298,0.1422,-0.1293,0.1392,-0.2003,0.2561,-0.5781,0.2513,-0.272,0.1141,-0.1621,0.02,-0.2933,0.2498,-0.3292,0.2141,-0.2827,0.2234,-0.2823,0.1018,-0.1209,0.2378,-0.2293,0.3234,-0.2589,0.2937,-0.345,0.2698,-0.2705,0.055,-0.0794,0.0264,-0.0377,0.0236,-0.0305,0.0194,-0.0195,0.1612,-0.269,0.3109,-0.3752,0.4454,-0.4383,0.3649,-0.2789,0.2319,-0.3717,0.2382,-0.3168,0.1217,-0.2766,0.2877,-0.3546,0.244,-0.2184,0.2214,-0.2333,0.1207,-0.0754,0.1201,-0.1934,0.0855,-0.1305,0.0619,-0.0806,0.0559,-0.074,0.1505,-0.1026,0.1351,-0.255,0.2188,-0.1737,0.142,-0.2708,0.1678,-0.1641,0.0943,-0.0678,0.0324,-0.0505,0.0482,-0.116,0.1968,-0.2798,0.246,-0.1664,0.2835,-0.2052,0.1162,-0.2071,0.1342,-0.1641,0.0516,-0.0484,0.0215,-0.07,0.1159,-0.0794,0.0904,-0.0321,0.1379,-0.1555,0.1565,-0.1044,0.0815,-0.1164,0.0912,-0.1331,0.1698,-0.1352,0.1492,-0.1823,0.1203,-0.0638,0.0391,-0.1078,0.1172,-0.4388,0.2614,-0.1963,0.3768,-0.1419,0.3312,-0.151,0.1126,-0.1374,0.0545,-0.1192,0.0295,-0.0334,0.1061,-0.0122,0.225,-0.1084,0.286,-0.1259,0.0149,-0.2093,0.226,-0.1813,0.2301,-0.0839,0.0878,-0.2123,0.3398,-0.0541,0.1757,-0.1966,0.2108,-0.1847,0.243,-0.0586,0.1227,-0.2582,0.1169,-0.183,0.2204,-0.1528,0.2322,-0.1826,0.299,-0.0259,0.1938,-0.1332,0.1112,-0.0776,0.0405,-0.0476,0.0318,-0.0255,0.0242,-0.0109,0.003,-0.002,0.1217,-0.2414,0.3764,-0.4673,0.2278,-0.2862,0.1984,-0.3922,0.2366,-0.373,0.2924,-0.2818,0.3938,-0.2751,0.5325,-0.2016,0.1916,-0.2814,0.0404,-0.0748,0.0364,-0.0408,0.103,-0.0918,0.1087,-0.1014,0.0515,-0.0558,0.0466,-0.0594,0.0406,-0.0662,0.0573,-0.0547,0.074,-0.1368,0.1315,-0.3313,0.1625,-0.3502,0.2362,-0.2306,0.2306,-0.2394,0.219,-0.2588,0.2279,-0.1394,0.1292,-0.118,0.0281,-0.0577,0.0425,-0.0409,0.0863,-0.2723,0.2216,-0.3387,0.2156,-0.1039,0.4125,-0.2431,0.2261,-0.2699,0.0586,-0.282,0.1221,-0.1132,0.0878,-0.1311,0.0696,-0.1529,0.0252,-0.1489,0.0419,-0.0799,0.0462,-0.0278,0.0317,-0.0439,0.0613,-0.0445,0.0645,-0.0389,0.0273,-0.031,0.0309,-0.0339,0.0167,-0.0309,0.0273,-0.0195,0.0128,-0.0184,0.0129,-0.006,0.0048,-0.0147,0.0074,-0.0231,0.0007,-0.0003,0.0001,-0.0009,0.0005,-0.0006,0.0007,-0.0008,0.0114,-0.0034,0.0268,-0.0175,0.0389,-0.0563,0.0764,-0.0976,0.1751,-0.1225,0.2423,-0.1935,0.1592,-0.1637,0.0826,-0.0687,0.2007,-0.3707,0.5642,-0.2937,0.5527,-0.2682,0.2952,-0.1989,0.1407,-0.3004,0.3166,0,0.2039,-0.1601,0.0898,-0.2159,0.078,-0.1464,0.1219,-0.1034,0.0896,-0.1877,0.0742,-0.179,0.054,-0.0812,0.0439,-0.0663,0.0312,-0.0466,0.0217,-0.0415,0.2472,-0.1754,0.1384,-0.2639,0.2123,-0.3073,0.1084,-0.2314,0.2555,-0.1545,0.1155,-0.1188,0.0815,-0.1366,0.0415,-0.1274,0.269,-0.2609,0.1348,-0.0435,0.1005,-0.1042,0.2136,-0.0816,0.0749,-0.0774,0.1135,-0.0255,0.0388,-0.1653,0.0778,-0.1444,0.0889,-0.2858,0.4029,-0.1885,0.3107,-0.387,0.1996,-0.1974,0.3916,-0.2264,0.1374,-0.311,0.2788,-0.2177,0.2376,-0.2606,0.1964,-0.1859,0.141,-0.1899,0.0768,-0.1686,0.04,-0.0714,0.0174,-0.0181,0.0129,-0.0123,0.0059,-0.0052,0.0017,-0.0028,0.0506,-0.0725,0.0452,-0.0146,0.0243,-0.0269,0.0206,-0.0133,0.0159,-0.011,0.0003,-0.0215,0.0046,0,0.0026,-0.0011,0.0042,0,0.0014,-0.0031,0,-0.0024,0.0012,-0.001,0.0051,-0.0001,0.0016,-0.001,0,-0.0018,0.0011,-0.011,0.0003,-0.0092,0.0034,-0.0001,0,-0.0023,0.0028,-0.002,0.0063,-0.0054,0.0255,-0.0132,0.2453,-0.3247,0.3242,-0.2968,0.4932,-0.3325,0.5821,-0.2165,0.3872,-0.3618,0.0941,-0.1652,0.0641,-0.1437,0.0563,-0.0696,0.0427,-0.0338,0.0464,-0.0497,0.0301,-0.0618,0.1383,-0.0992,0.2452,-0.232,0.0854,-0.2697,0.3325,-0.3794,0.2506,-0.3106,0.2383,-0.1759,0.1048,-0.1705,0.099,-0.2514,0.1596,-0.1777,0.1903,-0.2495,0.1766,-0.2104,0.179,-0.2724,0.1377,-0.2101,0.0975,-0.1735,0.0987,-0.1319,0.1009,-0.1597,0.0729,-0.0872,0.0638,-0.0576,0.0568,-0.1326,0.2519,-0.2981,0.247,-0.3029,0.2215,-0.2256,0.3461,-0.2012,0.3435,-0.2451,0.2012,-0.0937,0.0413,-0.0497,0.0257,-0.0371,0.0344,-0.1044,0.1988,-0.2413,0.2423,-0.1468,0.2709,-0.2875,0.2572,-0.4072,0.2153,-0.2579,0.1466,-0.1021,0.1375,-0.0966,0.1037,-0.0003,0.112,-0.0374,0.1484,-0.1848,0.2787,-0.3365,0.2259,-0.3028,0.2353,-0.3256,0.0991,-0.1231,0.1853,-0.2031,0.1614,-0.2196,0.057,-0.0614,0.0245,-0.0152,0.0084,-0.0273,0.0357,-0.0685,0.0699,-0.0317,0.0313,-0.043,0.0235,-0.0279,0.2918,-0.0951,0.1953,-0.229,0.4388,-0.1613,0.2672,-0.24,0.2803,-0.1607,0.0732,-0.2283,0.0742,-0.0788,0.1181,-0.0858,0.0758,-0.1716,0.1538,-0.1749,0.0693,-0.1165,0.0956,-0.1162,0.0876,-0.1102,0.0859,-0.1228,0.0939,-0.1335,0.0679,-0.0851,0.0835,-0.0786,0.059,-0.2666,0.3631,-0.181,0.2616,-0.2374,0.1422,-0.1818,0.0882,-0.1879,0.076,-0.1818,0.068,-0.1763,0.1934,-0.1191,0.0849,-0.0537,0.1798,-0.1562,0.1158,-0.1543,0.1078,-0.1678,0.0958,-0.1248,0.0387,-0.0331,0.0432,-0.0347,0.1664,-0.1103,0.0967,-0.1104,0.1797,-0.1807,0.2716,-0.1627,0.1821,-0.3012,0.2306,0,0.0765,-0.0601,0.1624,-0.0949,0.08,-0.1682,0.1415,-0.1602,0.0643,-0.0602,0.1175,-0.1259,0.1068,-0.1259,0.0458,-0.0572,0.033,-0.0281,0.0255,-0.0201,0.0434,-0.0623,0.0822,-0.1126,0.0567,-0.1029,0.1759,0,0.1414,-0.0258,0.1272,-0.0583,0.191,-0.297,0.1128,-0.2078,0.0774,-0.1855,0.0786,-0.1294,0.0579,-0.1083,0.0514,-0.0708,0.0363,-0.0574,0.1007,-0.1202,0.133,-0.2186,0.1868,-0.1666,0.1401,-0.1612,0.1125,-0.1559,0.0349,-0.0481,0.0271,-0.0248,0.1303,-0.1302,0.1249,-0.2396,0.1363,-0.2433,0.16,-0.1516,0.0784,-0.0922,0.0387,-0.065,0.066,-0.0593,0.0531,-0.0984,0.187,-0.0238,0.0829,-0.2052,0.0496,-0.0883,0.0542,-0.1591,0.0968,-0.1431,0.0605,-0.0347,0.2568,-0.1167,0.1245,-0.1734,0.1387,-0.1003,0.1184,-0.2092,0.0409,-0.0371,0.0217,-0.021,0.0749,-0.1194,0.1476,-0.2047,0.1214,-0.1614,0.1206,-0.1399,0.0748,-0.1502,0.2284,-0.0783,0.1874,-0.1663,0.1068,-0.0873,0.0427,-0.1176,0.1014,-0.1256,0.0583,-0.0795,0.0277,-0.0233,0.0126,-0.0074,0.0021,-0.0015,0.0014,-0.0013,0.0362,-0.0031,0.2386,-0.2406,0.2618,-0.1202,0.0593,-0.2116,0.1304,-0.1169,0.3346,-0.0827,0.1563,-0.2559,0.279,-0.0696,0.1221,-0.1873,0.0395,-0.0248,0.0231,-0.0384,0.0334,-0.0581,0.0281,-0.0387,0.0408,-0.0138,0.0126,-0.0072,0.0022,-0.0015,0.0008,-0.001,0.0197,-0.0229,0.0276,-0.0583,0.0822,-0.108,0.0868,-0.0848,0.122,-0.1447,0.1426,-0.102,0.0833,-0.0374,0.0748,-0.0906,0.0649,-0.055,0.1365,-0.1551,0.2028,-0.0941,0.3203,-0.0218,0.1168,-0.2972,0.1928,-0.097,0.1028,-0.1814,0.0736,-0.0378,0.0175,-0.0337,0.0855,-0.0703,0.0378,-0.0604,0.0318,-0.0354,0.048,-0.0562,0.0237,-0.0434,0.0378,-0.0409,0.015,-0.0202,0.0231,-0.018,0.0102,-0.0158,0.0192,-0.0185,0.0107,-0.0153,0.007,-0.0068,0.0035,-0.0042,0.0015,-0.0016,0.0012,-0.0017,0.0008,-0.0004,0.0009,0,0.0001,-0.0002,0.0003,-0.0005,0.0012,-0.004,0.0576,-0.0237,0.0377,-0.0998,0.0456,-0.0944,0.1066,-0.1452,0.0695,-0.2057,0.1868,-0.1915,0.3932,-0.1809,0.2219,-0.3673,0.0679,-0.1569,0.2872,-0.3711,0.3556,-0.4712,0.2673,-0.3423,0.2467,-0.1968,0.3306,-0.396,0.4853,-0.285,0.4401,-0.1971,0.2998,-0.5276,0.4492,-0.2115,0.4498,-0.4479,0.3609,-0.0567,0.1586,-0.0302,0.1335,-0.2112,0.1397,-0.2931,0.1207,-0.3096,0.1236,-0.2737,0.1425,-0.2703,0.1291,-0.238,0.0957,-0.1189,0.1105,-0.1881,0.3318,-0.5018,0.2976,-0.4261,0.4205,-0.5681,0.4512,-0.2995,0.4099,-0.438,0.4062,-0.2963,0.2904,-0.2892,0.2023,-0.2941,0.0938,-0.1227,0.1478,-0.129,0.0499,-0.0456,0.1137,-0.1415,0.0741,-0.1415,0.0872,-0.0863,0.1137,-0.0978,0.0499,-0.068,0.0281,-0.107,0.0721,-0.0833,0.0903,-0.1247,0.1255,-0.1924,0.1469,-0.2203,0.1758,-0.4192,0.4008,-0.3711,0.3253,-0.4736,0.3932,-0.3778,0.4262,-0.494,0.3502,-0.3352,0.1353,-0.4468,0.1765,-0.1386,0.11,-0.1995,0.1454,-0.265,0.2026,-0.0281,0.1635,-0.2544,0.2365,-0.1853,0.0761,-0.1904,0.154,-0.0563,0.1396,-0.0374,0.0855,-0.1593,0.0787,-0.1219,0.1066,-0.0597,0.0361,-0.0663,0.027,-0.0403,0.008,-0.0016,0.0012,-0.0085,0.0039,-0.0018,0.0036,-0.0065,0.0278,-0.075,0.0392,-0.0586,0.022,-0.0468,0.0038,-0.0222,0.0028,-0.02,0.0368,0,0.0496,-0.0343,0.009,-0.026,0.0061,-0.0099,0.0059,-0.0043,0.056,-0.0282,0.0798,-0.0424,0.0992,-0.2496,0.3176,-0.329,0.5868,-0.1787,0.1987,-0.4064,0.1474,-0.4019,0.5421,-0.3517,0.195,-0.2569,0.2652,-0.3046,0.161,-0.1402,0.0996,-0.0704,0.0516,-0.0594,0.0531,-0.0585,0.0651,-0.0737,0.0584,-0.0666,0.0472,-0.0719,0.1354,-0.0763,0.2298,-0.3443,0.4817,-0.2404,0.2604,-0.4224,0.4031,-0.261,0.2896,-0.4316,0.4356,-0.2614,0.2229,-0.3072,0.1051,-0.1833,0.0907,-0.1462,0.1583,-0.2082,0.2138,-0.3731,0.2717,-0.3232,0.1759,-0.2017,0.1646,-0.1374,0.1126,-0.0783,0.1253,-0.2467,0.2028,-0.418,0.1998,-0.3021,0.1166,-0.3289,0.191,-0.381,0.1457,-0.257,0.1574,-0.2366,0.134,-0.1672,0.1072,-0.216,0.085,-0.1761,0.0581,-0.0802,0.0692,-0.0706,0.3156,-0.3188,0.2931,-0.3775,0.348,-0.2303,0.3602,-0.3451,0.4279,-0.293,0.3899,-0.3293,0.14,-0.2556,0.0762,-0.1397,0.0395,-0.0548,0.0322,-0.0409,0.0238,-0.0335,0.0289,-0.0336,0.1249,-0.3546,0.3193,-0.2353,0.4389,-0.3606,0.3035,-0.2982,0.2076,-0.4309,0.4693,-0.2029,0.2876,-0.3734,0.1479,-0.1889,0.1606,-0.2146,0.1565,-0.2219,0.1271,-0.2017,0.2716,-0.2185,0.4288,-0.4799,0.3696,-0.3882,0.3463,-0.5109,0.34,-0.2754,0.3521,-0.3268,0.3288,-0.5233,0.3815,-0.4818,0.2087,-0.13,0.1022,-0.1341,0.0188,-0.0267,0.0779,-0.1113,0.1227,-0.1396,0.0154,-0.0736,0.0071,-0.0247,0.0154,-0.0297,0.0782,-0.0959,0.4549,-0.4304,0.249,-0.5344,0.3881,-0.5452,0.2855,-0.3776,0.2727,-0.3316,0.2612,-0.3018,0.0691,-0.1476,0.2481,-0.291,0.2782,-0.2992,0.2095,-0.2216,0.3088,-0.4502,0.1874,-0.2726,0.1083,-0.2418,0.1423,-0.2188,0.1281,-0.2004,0.1241,-0.1629,0.1141,-0.1961,0.1108,-0.15,0.1282,-0.1912,0.1236,-0.1887,0.1487,-0.1841,0.1151,-0.289,0.3108,-0.1348,0.2973,-0.2841,0.1295,-0.3723,0.2578,-0.3037,0.2879,-0.4434,0.2338,-0.5284,0.2841,-0.2516,0.1647,-0.1298,0.153,-0.1767,0.2691,-0.1798,0.2771,-0.2243,0.1548,-0.1961,0.0974,-0.1234,0.0918,-0.1251,0.1122,-0.0999,0.2071,-0.2163,0.3676,-0.3171,0.219,-0.5719,0.0659,-0.5165,0.2539,-0.4222,0.2873,-0.4518,0.2033,-0.1762,0.2013,-0.2537,0.3016,-0.4705,0.3475,-0.4339,0.2672,-0.3943,0.3256,-0.4412,0.1549,-0.284,0.1078,-0.0605,0.0804,-0.056,0.0459,-0.0556,0.0392,-0.0186,0.0312,-0.0348,0.1043,-0.1233,0.2455,-0.2357,0.2976,-0.5562,0.2879,-0.4393,0.489,-0.2471,0.6159,-0.2408,0.1826,-0.5402,0.3056,-0.1294,0.3167,-0.5049,0.3489,-0.3426,0.3792,-0.1409,0.3092,-0.1807,0.2377,-0.3231,0.2019,-0.2429,0.1466,-0.3215,0.2728,-0.2462,0.2946,-0.2277,0.4212,-0.5106,0.4124,-0.474,0.3672,-0.2102,0.141,-0.3236,0.047,-0.1111,0.0414,-0.068,0.3339,-0.3454,0.2206,-0.4549,0.28,-0.4754,0.2032,-0.2916,0.3162,-0.1878,0.0801,-0.063,0.0727,-0.1884,0.0659,-0.1419,0.264,-0.0347,0.1335,-0.1483,0.1573,-0.051,0.1852,-0.1151,0.0581,-0.1014,0.2085,-0.0715,0.1273,-0.2369,0.0611,-0.0209,0.3564,-0.1828,0.2702,-0.4195,0.3142,-0.1569,0.0287,-0.2528,0.2264,-0.2186,0.2067,-0.1654,0.032,-0.0869,0.0315,-0.036,0.0339,-0.0163,0.1426,-0.1485,0.342,-0.3098,0.2564,-0.1685,0.2071,-0.2865,0.1993,-0.3165,0.1993,-0.1261,0.1536,-0.1538,0.1532,-0.1455,0.1557,-0.1414,0.2697,-0.3275,0.277,-0.3101,0.1147,-0.3358,0.1478,-0.3727,0.2942,-0.2308,0.2563,-0.2881,0.1775,-0.1848,0.0929,-0.0588,0.036,-0.054,0.0159,-0.0228,0.0097,-0.0011,0.1357,-0.4577,0.4301,-0.4415,0.372,-0.4943,0.3955,-0.2311,0.1867,-0.453,0.2269,-0.4934,0.2574,-0.3744,0.106,-0.3313,0.2882,-0.1756,0.1271,-0.2671,0.6871,-0.2455,0.3875,-0.1973,0.2003,-0.2264,0.1065,-0.0728,0.0761,-0.1109,0.127,-0.1058,0.0996,-0.2239,0.0868,-0.1611,0.0513,-0.0635,0.0148,-0.0316,0.0026,-0.0058,0.02,-0.017,0.0239,-0.0439,0.1027,-0.1805,0.2219,-0.2376,0.2274,-0.3425,0.21,-0.4749,0.1841,-0.1224,0.1689,-0.2366,0.1876,-0.2197,0.1021,-0.1724,0.0748,-0.1438,0.1654,-0.1937,0.1885,-0.138,0.1061,-0.1211,0.021,-0.0722,0.0993,-0.1902,0.1902,-0.1383,0.161,-0.478,0.2076,-0.3554,0.2271,-0.5292,0.2307,-0.3897,0.2092,-0.2675,0.1737,-0.4058,0.1751,-0.1663,0.1537,-0.3419,0.209,-0.147,0.0572,-0.0694,0.075,-0.0648,0.0798,-0.0884,0.0605,0,0.0559,-0.105,0.0372,-0.0647,0.074,-0.0338,0.0589,-0.0316,0.0152,-0.0735,0.0534,-0.0426,0.0486,0,0.0038,-0.037,0,-0.0387,0.0285,-0.0148,0.051,0,0,-0.0523,0.0254,-0.0361,0.0295,0,0.0045,0,0,-0.0184,0.0101,-0.0174,0.0113,0,0.008,-0.0006,0.0108,-0.0007,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
5سال سابقه گویندگی و صدابازیگری

تعرفه خدمات گویندگی سعید نمایی

زبان/زمان انگلیسی پارسی
یک دقیقه
۳۵۰,۰۰۰ تومان
۳۵۰,۰۰۰ تومان
بیش از یک دقیقه
۳۰۰,۰۰۰ تومان
۳۰۰,۰۰۰ تومان

امتیاز کسب شده

سفارش موفق
0
در سانداسنپ
امتیاز
5
از 5 نمره

رضایت کاربران

میزان تسلط و حرفه
رضایت از سرعت تحویل
کیفیت فایل نهایی
نوع برخورد و مشتری مداری

لحن های قابل ارائه

این گوینده توانایی ضبط در لحن های درج شده را دارد.

موشن گرافیک
تلفن گویا
تیزر صوتی
تیزر ویدئویی
دکلمه
کودکانه
پادکست
دوبله
محتوی آموزشی

زبان خدمات

این گوینده توانایی ضبط در زبان های ذکر شده در ذیل را دارد.

انگلیسی
پارسی

نمونه کارهای گویندگی سعید نمایی

سفارش و یا نمونه کاری برای نمایش وجود ندارد

سفارش های ثبت شده برای این گوینده به دلیل عدم اجازه کارفرما قابل انتشار به عنوان نمونه کار نیستند. به همین دلیل نمونه کاری برای نمایش به عنوان نمونه کیفیت خدمات این گوینده وجود ندارد.

ممکن است گوینده سایر نمونه کارهای شخصی خود را در آینده به پروفایل خود اضافه نماید. میتوانید زمان دیگری مراجعه کنید