مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

مشاهده گوینده نریشن رضا ربانی

رضا ربانی

[0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0009,-0.0008,0.0007,-0.0007,0.001,-0.0009,0.0012,-0.0007,0.0008,-0.0012,0.0009,-0.0009,0.0011,-0.0009,0.0012,-0.0017,0.001,-0.0012,0.0013,-0.0009,0.001,-0.0011,0.0016,-0.0016,0.0007,-0.001,0.0008,-0.0009,0.0009,-0.0013,0.0006,-0.0009,0.001,-0.0005,0.0012,-0.0009,0.0005,-0.001,0.0005,-0.0005,0.0007,-0.0007,0.001,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.001,-0.0003,0.0005,-0.0006,0.001,-0.001,0.0005,-0.0058,0.0048,-0.0146,0.026,-0.0131,0.038,-0.0434,0.07,-0.1062,0.1219,-0.2125,0.1576,-0.1965,0.1325,-0.116,0.3428,-0.2428,0.3053,-0.2142,0.2904,-0.3734,0.5531,-0.5123,0.4176,-0.3418,0.5473,-0.3554,0.4805,-0.3665,0.7005,-0.3028,0.6184,-0.9305,0.3066,-0.3798,0.7242,-0.7883,0.2773,-0.332,0.0132,-0.191,0.2379,-0.0697,0.4519,-0.154,0.1522,-0.165,0.707,-0.2489,0.7926,-0.342,0.3909,-0.5166,0.7364,-0.4101,0.8312,-0.2674,0.2671,-0.3846,0.354,-0.1604,0.7379,-0.1436,0.4842,-0.2284,0.5355,-0.4048,0.6259,-0.3156,0.5048,-0.6215,0.581,-0.1975,0.4385,-0.0941,0.8156,-0.2908,0.8082,-0.2503,0.4069,-0.2985,0.3708,-0.1497,0.0235,-0.1155,0.3375,-0.1227,0.1077,-0.1562,0.337,-0.1711,0.0662,-0.1573,0.2803,-0.1109,0.0595,-0.0819,0.233,-0.133,0.0805,-0.1157,0.2559,-0.2005,0.1687,-0.0753,0.1603,-0.1823,0.1871,-0.108,0.1499,-0.1887,0.1325,-0.1145,0.1349,-0.1664,0.0798,-0.0692,0.0711,-0.0967,0.1285,-0.0837,0.1039,-0.1511,0.2773,-0.1675,0.1065,-0.1204,0.5154,-0.1873,0.1833,-0.2873,0.3098,-0.2288,0.4934,-0.1784,0.143,-0.2632,0.5306,-0.1216,0.2053,-0.1436,0.3088,-0.234,0.1222,-0.1831,0.3569,-0.3335,0.1692,-0.1874,0.1871,-0.1276,0.0449,-0.0895,0.0634,-0.055,0.0836,-0.0415,0.1147,-0.1541,0.1193,-0.0696,0.1142,-0.1988,0.1082,-0.1702,0.1033,-0.0965,0.1032,-0.1492,0.0909,-0.089,0.1346,-0.2053,0.0725,-0.0584,0.1539,-0.1158,0.1032,-0.099,0.1674,-0.1018,0.0619,-0.1684,0.0757,-0.0926,0.0828,-0.0754,0.0957,-0.0529,0.0229,-0.0362,0.0527,-0.0446,0.0613,-0.0154,0.0241,-0.0146,0.0231,-0.0226,0.0253,-0.0323,0.0462,-0.0464,0.1195,-0.0487,0.3332,-0.1101,0.2318,-0.1729,0.4106,-0.1364,0.5661,-0.207,0.4649,-0.1885,0.1795,-0.1931,0.7193,-0.2009,0.3667,-0.2544,0.4599,-0.2425,0.2753,-0.2678,0.4093,-0.1519,0.6558,-0.2856,0.6412,-0.2746,0.3712,-0.2564,0.4847,-0.3384,0.4923,-0.351,0.3453,-0.3271,0.6912,-0.2202,0.7585,-0.1837,0.3135,-0.3508,0.2817,-0.2372,0.2441,-0.1852,0.4059,-0.2897,0.7121,-0.291,0.6505,-0.247,0.3475,-0.2709,0.6037,-0.2496,0.2648,-0.1676,0.4055,-0.2223,0.1178,-0.163,0.0429,-0.0501,0.0675,-0.0563,0.0585,-0.0715,0.0658,-0.0838,0.0454,-0.0412,0.055,-0.0597,0.0419,-0.0457,0.0359,-0.0288,0.0208,-0.0211,0.0172,-0.0128,0.0561,-0.062,0.0348,-0.0584,0.0341,-0.0201,0.0138,-0.0161,0.0146,-0.0074,0.0155,-0.0084,0.0131,-0.0167,0.0105,-0.0098,0.0126,-0.0084,0.0063,-0.0109,0.0112,-0.0148,0.0064,-0.0046,0.0096,-0.0096,0.0078,-0.0056,0.005,-0.0055,0.008,-0.0106,0.0066,-0.0141,0.0099,-0.0081,0.0081,-0.006,0.0052,-0.007,0.0052,-0.0053,0.0065,-0.0037,0.0025,-0.0038,0.0035,-0.003,0.0038,-0.0038,0.0026,-0.0041,0.0016,-0.0033,0.0019,-0.0027,0.0013,-0.0028,0.0014,-0.0015,0.0013,-0.0009,0.0018,-0.0023,0.0026,-0.002,0.0013,-0.0017,0.0005,-0.0008,0.0005,-0.0013,0.0016,-0.0011,0.0004,-0.0014,0.0018,-0.0011,0.0003,-0.0008,0.0008,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0008,-0.0008,0.0009,-0.0009,0.0005,-0.0002,0.0004,-0.0001,0.0006,-0.0007,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0002,0.0003,-0.0004,0.0006,-0.0005,0.0002,-0.0006,0.0005,-0.0003,0.0027,-0.001,0.0005,-0.0006,0.0006,-0.0008,0.0705,-0.2109,0.0895,-0.0554,0.044,-0.0506,0.1138,-0.2006,0.3585,-0.106,0.6435,-0.9676,0.6864,-0.5723,0.4584,-0.8381,0.4092,-0.8913,0.9109,-0.8182,0.7177,-0.3229,0.9107,-0.7436,0.538,-0.2296,0.8503,-0.3562,0.5354,-0.4381,0.5023,-0.3968,0.8646,-0.7182,0.7921,-0.8871,0.1928,-0.3298,0.6084,-0.4587,0.7223,-0.6736,0.4658,-0.2511,0.6482,-0.2054,0.1387,-0.1302,0.136,-0.0559,0.0946,-0.0772,0.0698,-0.0649,0.0678,-0.0668,0.0786,-0.0828,0.0724,-0.1096,0.0872,-0.0755,0.1265,-0.0728,0.1213,-0.091,0.082,-0.0911,0.0923,-0.0831,0.1075,-0.0604,0.0887,-0.0742,0.0882,-0.056,0.0808,-0.0456,0.0774,-0.037,0.0615,-0.0425,0.0297,-0.0439,0.0643,-0.0381,0.0656,-0.0383,0.1935,-0.0702,0.3429,-0.1714,0.173,-0.2054,0.3966,-0.2785,0.3683,-0.2782,0.3902,-0.288,0.923,-0.2488,0.8652,-0.2808,0.3546,-0.3889,0.4244,-0.2744,0.3126,-0.2253,0.8167,-0.3154,0.5412,-0.209,0.3995,-0.1465,0.4322,-0.1443,0.1129,-0.1348,0.1395,-0.1322,0.2323,-0.1517,0.0942,-0.1034,0.132,-0.1027,0.1379,-0.0901,0.1553,-0.0828,0.1315,-0.0772,0.1235,-0.2018,0.1376,-0.2362,0.1775,-0.1255,0.2368,-0.1629,0.1603,-0.1586,0.1998,-0.174,0.2313,-0.1803,0.2303,-0.15,0.2404,-0.1681,0.1489,-0.1369,0.1569,-0.1257,0.1137,-0.1261,0.1238,-0.1187,0.1393,-0.1002,0.1539,-0.0971,0.1676,-0.135,0.1423,-0.1275,0.1344,-0.14,0.1411,-0.1397,0.151,-0.1151,0.144,-0.1162,0.1596,-0.1052,0.1684,-0.1166,0.157,-0.1338,0.1507,-0.1189,0.1268,-0.1016,0.127,-0.1297,0.1278,-0.1204,0.1093,-0.1267,0.1232,-0.0988,0.1061,-0.0746,0.0634,-0.0489,0.0092,-0.0259,0.026,-0.0442,0.039,-0.062,0.0386,-0.073,0.0578,-0.0784,0.17,-0.2322,0.4989,-0.3253,0.234,-0.3231,0.6837,-0.2803,0.4387,-0.3613,0.3134,-0.3514,0.4754,-0.3679,0.5725,-0.3718,0.7325,-0.5147,0.7818,-0.5376,0.5335,-0.5966,0.4049,-0.4421,0.2287,-0.3302,0.5436,-0.1572,0.1483,-0.1475,0.0516,-0.1197,0.0546,-0.1194,0.0732,-0.1108,0.0678,-0.1057,0.0789,-0.089,0.0379,-0.0873,0.0423,-0.0348,0.0417,-0.0467,0.0436,-0.0446,0.0365,-0.0453,0.0292,-0.0399,0.0355,-0.0634,0.0755,-0.0416,0.0709,-0.068,0.0826,-0.0725,0.08,-0.0625,0.0843,-0.0815,0.0808,-0.0535,0.1178,-0.0842,0.1866,-0.1835,0.2763,-0.2508,0.325,-0.2634,0.3401,-0.3209,0.3269,-0.3552,0.4939,-0.2967,0.3603,-0.2872,0.3038,-0.4051,0.336,-0.2266,0.3995,-0.2351,0.3223,-0.2717,0.2476,-0.4135,0.4192,-0.3063,0.4083,-0.258,0.2885,-0.2105,0.2577,-0.1948,0.1389,-0.2154,0.2249,-0.1223,0.1063,-0.1924,0.0745,-0.097,0.0705,-0.1157,0.1191,-0.1965,0.1538,-0.1138,0.1156,-0.2498,0.0791,-0.1098,0.0925,-0.1266,0.1283,-0.0912,0.0909,-0.0556,0.0746,-0.0899,0.0791,-0.1128,0.1283,-0.0815,0.1714,-0.1256,0.1716,-0.1823,0.3057,-0.2125,0.217,-0.2988,0.3233,-0.2574,0.2684,-0.2628,0.2743,-0.2568,0.28,-0.2508,0.2627,-0.1795,0.2824,-0.1776,0.4656,-0.1734,0.4058,-0.2269,0.3012,-0.2932,0.2733,-0.3202,0.3331,-0.3038,0.3373,-0.3788,0.2766,-0.1853,0.3952,-0.2976,0.2756,-0.3862,0.2492,-0.3494,0.1875,-0.1148,0.0666,-0.0974,0.0596,-0.034,0.148,-0.0652,0.1286,-0.1072,0.0373,-0.1042,0.0804,-0.0496,0.0472,-0.0482,0.0472,-0.0476,0.0143,-0.0349,0.0315,-0.0358,0.0239,-0.0406,0.0285,-0.0186,0.0214,-0.0324,0.0129,-0.0284,0.0338,-0.031,0.0247,-0.0278,0.0089,-0.0185,0.0103,-0.0093,0.012,-0.0146,0.0119,-0.0114,0.014,-0.0055,0.0091,-0.0098,0.0062,-0.0117,0.0274,-0.0359,0.028,-0.0283,0.0332,-0.0194,0.0387,-0.0312,0.0075,-0.0206,0.0043,-0.0079,0.0121,-0.0102,0.101,-0.0406,0.1658,-0.0899,0.0703,-0.0864,0.1932,-0.1002,0.1858,-0.1353,0.112,-0.2199,0.0964,-0.1847,0.0775,-0.2035,0.1794,-0.1802,0.0916,-0.1181,0.1525,-0.2296,0.4217,-0.2313,0.3174,-0.2546,0.2463,-0.1313,0.102,-0.0695,0.057,-0.0572,0.1118,-0.068,0.1545,-0.1635,0.1771,-0.1864,0.267,-0.1478,0.1647,-0.1713,0.2456,-0.1782,0.3449,-0.1573,0.2216,-0.1408,0.1527,-0.1549,0.2107,-0.1414,0.1251,-0.1312,0.132,-0.1529,0.161,-0.1489,0.2214,-0.154,0.0929,-0.1566,0.1873,-0.1242,0.1823,-0.1252,0.1555,-0.135,0.1465,-0.1353,0.1159,-0.1426,0.1399,-0.1372,0.1645,-0.1034,0.1333,-0.1323,0.1575,-0.1418,0.1604,-0.1359,0.1845,-0.1346,0.1502,-0.123,0.1558,-0.1327,0.1711,-0.1248,0.1522,-0.1192,0.145,-0.1104,0.0806,-0.1161,0.1476,-0.1172,0.155,-0.1125,0.188,-0.1251,0.1863,-0.1383,0.1703,-0.1251,0.2614,-0.1492,0.3012,-0.1857,0.3161,-0.1258,0.3745,-0.1829,0.3338,-0.1614,0.3633,-0.1244,0.4,-0.1781,0.1234,-0.2123,0.1059,-0.3483,0.527,-0.2018,0.6357,-0.1442,0.3491,-0.2711,0.4472,-0.2155,0.1492,-0.4447,0.7706,-0.1833,0.6789,-0.2996,0.435,-0.2947,0.3844,-0.2215,0.3715,-0.4822,0.911,-0.3692,0.7169,-0.3336,0.2109,-0.3136,0.4233,-0.3436,0.2811,-0.2842,0.2102,-0.1574,0.175,-0.0887,0.0469,-0.0784,0.0623,-0.0345,0.0568,-0.0437,0.0472,-0.0483,0.2089,-0.1407,0.1058,-0.1111,0.1026,-0.0594,0.0634,-0.0556,0.0662,-0.0624,0.0497,-0.0544,0.0608,-0.0433,0.0732,-0.0567,0.0537,-0.0522,0.0653,-0.0646,0.0406,-0.0439,0.0437,-0.0319,0.0235,-0.0172,0.0274,-0.0163,0.016,-0.0274,0.0413,-0.0883,0.0725,-0.0774,0.0712,-0.1493,0.0941,-0.0387,0.103,-0.0619,0.0458,-0.0194,0.1829,-0.136,0.414,-0.1965,0.3917,-0.2841,0.2763,-0.2859,0.4154,-0.297,0.3581,-0.2047,0.3145,-0.2845,0.2401,-0.1631,0.201,-0.2859,0.4852,-0.2108,0.2166,-0.2712,0.3039,-0.2503,0.2216,-0.2128,0.1685,-0.1925,0.3529,-0.2075,0.3331,-0.2552,0.3406,-0.2385,0.1772,-0.1979,0.3515,-0.2166,0.38,-0.2615,0.3603,-0.2112,0.2362,-0.3294,0.3349,-0.2913,0.3378,-0.3551,0.3688,-0.374,0.4152,-0.4454,0.3887,-0.3936,0.3884,-0.3174,0.1023,-0.0637,0.1085,-0.113,0.0812,-0.1031,0.1367,-0.1228,0.0846,-0.164,0.0876,-0.101,0.1124,-0.0693,0.0963,-0.0494,0.0743,-0.0641,0.0898,-0.0623,0.0638,-0.06,0.0402,-0.0276,0.046,-0.0573,0.0935,-0.076,0.0869,-0.1237,0.1546,-0.1804,0.2768,-0.2662,0.2602,-0.399,0.6637,-0.6868,0.3843,-0.5731,0.466,-0.2904,0.2281,-0.3839,0.2402,-0.3639,0.404,-0.4234,0.4878,-0.301,0.2926,-0.3951,0.1928,-0.3408,0.2791,-0.3067,0.7533,-0.3228,0.4377,-0.2045,0.41,-0.218,0.7515,-0.2272,0.4729,-0.195,0.6398,-0.2071,0.3197,-0.2532,0.2445,-0.1299,0.1568,-0.0662,0.2068,-0.1621,0.2448,-0.0973,0.2076,-0.1248,0.1852,-0.1206,0.2589,-0.1305,0.1558,-0.0833,0.1992,-0.1393,0.2583,-0.1391,0.0632,-0.1506,0.1277,-0.1363,0.2086,-0.0966,0.0537,-0.0986,0.1213,-0.1137,0.1524,-0.1079,0.1422,-0.1351,0.4435,-0.3239,0.192,-0.164,0.2716,-0.452,0.4188,-0.2847,0.217,-0.1816,0.3902,-0.2522,0.3953,-0.1683,0.2348,-0.13,0.3082,-0.3919,0.2208,-0.1977,0.2672,-0.149,0.1024,-0.0754,0.0844,-0.0533,0.0538,-0.0604,0.0446,-0.0412,0.0584,-0.0462,0.0623,-0.0618,0.034,-0.0119,0.0051,-0.0369,0.0633,-0.047,0.0826,-0.0189,0.0867,-0.0627,0.0995,-0.1388,0.0509,-0.1116,0.3481,-0.2204,0.1947,-0.1183,0.1289,-0.1463,0.1167,-0.1896,0.0456,-0.1492,0.3711,-0.2607,0.1158,-0.1672,0.1186,-0.1162,0.0405,-0.0964,0.1092,-0.1116,0.0628,-0.0729,0.0402,-0.0901,0.1338,-0.1135,0.1924,-0.1542,0.0849,-0.0242,0.2028,-0.1757,0.162,-0.1429,0.2005,-0.183,0.0953,-0.1067,0.1003,-0.0729,0.0773,-0.1541,0.1467,-0.0986,0.054,-0.0505,0.1265,-0.1001,0.0879,-0.1069,0.0386,-0.1117,0.062,-0.0548,0.1048,-0.0785,0.0771,-0.074,0.0997,-0.119,0.0606,-0.0503,0.069,-0.1011,0.0657,-0.0201,0.0513,-0.0594,0.0652,-0.029,0.0348,-0.0163,0.0148,-0.0065,0.1254,-0.0935,0.0342,-0.0711,0.1567,-0.1124,0.2136,-0.0852,0.0613,-0.1052,0.2327,-0.1147,0.0721,-0.0771,0.1684,-0.1103,0.0846,-0.1015,0.1128,-0.0698,0.0284,-0.0439,0.0686,-0.0765,0.0438,-0.0364,0.0295,-0.0682,0.047,-0.0139,0.0375,-0.0638,0.0522,-0.0273,0.0564,-0.0604,0.0871,-0.0597,0.0646,-0.0586,0.1607,-0.1531,0.1772,-0.1103,0.186,-0.2128,0.1895,-0.1543,0.1287,-0.1364,0.5862,-0.1172,0.4145,-0.2336,0.2568,-0.1326,0.0757,-0.18,0.4321,-0.11,0.317,-0.2659,0.2787,-0.1041,0.6476,-0.1741,0.3494,-0.1901,0.6847,-0.1849,0.3613,-0.1788,0.1418,-0.1729,0.7531,-0.2009,0.6576,-0.1859,0.5773,-0.2093,0.4049,-0.2408,0.1975,-0.2003,0.4812,-0.1947,0.6599,-0.2141,0.2506,-0.1926,0.5436,-0.1936,0.1846,-0.1806,0.2159,-0.1159,0.33,-0.0827,0.1932,-0.1606,0.2443,-0.1392,0.3051,-0.1515,0.2235,-0.15,0.2289,-0.2017,0.2808,-0.1925,0.3045,-0.1323,0.161,-0.1701,0.1714,-0.1955,0.1972,-0.1399,0.2159,-0.1706,0.1761,-0.1337,0.1742,-0.1327,0.0705,-0.0818,0.0949,-0.0581,0.0948,-0.063,0.0577,-0.0387,0.0208,-0.0225,0.0349,-0.0428,0.0381,-0.0525,0.0439,-0.0465,0.0646,-0.0528,0.0744,-0.032,0.0339,-0.0233,0.0254,-0.0316,0.0444,-0.0226,0.0518,-0.028,0.0368,-0.0268,0.0363,-0.0259,0.0363,-0.0228,0.0472,-0.0327,0.0243,-0.0441,0.0707,-0.0826,0.2935,-0.1484,0.3139,-0.206,0.4683,-0.1959,0.36,-0.2722,0.3007,-0.2442,0.4293,-0.1429,0.6069,-0.1646,0.2599,-0.172,0.111,-0.1586,0.1377,-0.1324,0.1261,-0.1381,0.1684,-0.0993,0.7404,-0.195,0.0782,-0.186,0.4025,-0.3739,0.3123,-0.1773,0.2845,-0.2127,0.3185,-0.1943,0.3493,-0.2381,0.946,-0.149,0.8247,-0.3601,0.2811,-0.1334,0.1929,-0.239,0.935,-0.3048,0.8251,-0.4283,0.112,-0.4668,0.3939,-0.4455,0.8109,-0.3301,0.2529,-0.4946,0.8112,-0.4396,0.1044,-0.2263,0.7572,-0.424,0.2836,-0.0588,0.2486,-0.3204,0.6665,-0.361,0.2663,-0.1371,0.3723,-0.333,0.2962,-0.1029,0.3214,-0.2304,0.4866,-0.2246,0.1009,-0.2208,0.5976,-0.3094,0.1115,-0.1297,0.0767,-0.1714,0.0703,-0.0518,0.0296,-0.0536,0.0642,-0.0465,0.0675,-0.0399,0.14,-0.0681,0.1887,-0.1179,0.1079,-0.1335,0.2289,-0.0881,0.0705,-0.1136,0.1355,-0.0993,0.016,-0.0554,0.1518,-0.0435,0.0317,-0.0537,0.0313,-0.0328,0.0204,-0.0196,0.024,-0.0204,0.0203,-0.0215,0.0201,-0.0219,0.0171,-0.0104,0.0086,-0.0139,0.0036,-0.0124,0.0073,-0.0045,0.0108,-0.0063,0.0085,-0.0028,0.0093,-0.009,0.0048,-0.0045,0.0052,-0.0116,0.0041,-0.009,0.0048,-0.0051,0.0201,-0.0166,0.0252,-0.0222,0.1845,-0.0487,0.102,-0.0963,0.0768,-0.129,0.0763,-0.1308,0.0286,-0.2168,0.1674,-0.2009,0.1304,-0.1224,0.0394,-0.233,0.0666,-0.1532,0.1886,-0.1135,0.2346,-0.1571,0.2063,-0.1806,0.1209,-0.1525,0.2447,-0.1365,0.1384,-0.1498,0.221,-0.1448,0.1888,-0.1661,0.3101,-0.1726,0.3229,-0.1624,0.1231,-0.1575,0.248,-0.1242,0.1164,-0.1685,0.1887,-0.1749,0.1804,-0.1475,0.1175,-0.1133,0.1117,-0.1288,0.0792,-0.071,0.0259,-0.0637,0.0473,-0.0298,0.0495,-0.0734,0.0535,-0.0762,0.1328,-0.089,0.068,-0.1024,0.1873,-0.1278,0.2386,-0.1661,0.374,-0.0905,0.295,-0.2149,0.3179,-0.1048,0.2406,-0.1119,0.0945,-0.1585,0.499,-0.1639,0.4396,-0.0838,0.2168,-0.1969,0.3064,-0.1285,0.2349,-0.1493,0.4841,-0.2932,0.2894,-0.3022,0.207,-0.2724,0.504,-0.1644,0.4176,-0.1397,0.4353,-0.1638,0.0954,-0.1488,0.0864,-0.2113,0.1985,-0.1619,0.0159,-0.142,0.0963,-0.037,0.026,-0.0773,0.0751,-0.0415,0.0327,-0.052,0.1174,-0.078,0.0536,-0.0701,0.1736,-0.073,0.0241,-0.0697,0.0739,-0.0328,0.1046,-0.0265,0.0798,-0.0617,0.0341,-0.0224,0.056,-0.0185,0.0269,-0.0206,0.0263,-0.0171,0.0291,-0.0186,0.0136,-0.0229,0.0323,-0.012,0.0117,-0.0136,0.019,-0.0292,0.0339,-0.0225,0.0332,-0.0298,0.0335,-0.0308,0.0236,-0.0267,0.0201,-0.0275,0.0159,-0.0162,0.0242,-0.0195,0.0173,-0.0217,0.009,-0.0147,0.0057,-0.0051,0.0098,-0.008,0.0074,-0.0086,0.008,-0.0117,0.0127,-0.0141,0.0136,-0.0103,0.004,-0.0058,0.0047,-0.0039,0.0051,-0.0062,0.0051,-0.0049,0.0033,-0.0039,0.0063,-0.0056,0.0067,-0.0052,0.007,-0.0054,0.0031,-0.0031,0.0017,-0.0031,0.0031,-0.0036,0.0029,-0.0027,0.0016,-0.0024,0.0009,-0.0014,0.0019,-0.0012,0.0009,-0.001,0.0012,-0.0015,0.0019,-0.0021,0.0017,-0.0013,0.0016,-0.001,0.0008,-0.0005,0.0013,-0.0012,0.0014,-0.0011,0.0007,-0.0009,0.0005,-0.0004,0.0008,-0.0008,0.0004,-0.0006,0.0007,-0.0005,0.0005,-0.0008,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0005,0.0001,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0005,0.0001,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0001,0.0005,-0.0007,0.0003,-0.0004,0.0001,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0004,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0,-0.0002,0.0006,-0.0004,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0,-0.0003,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0005,0.0004,-0.0003,0.0001,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0006,0.0002,-0.0002,0.0005,-0.0005,0.0002,-0.0007,0.0002,-0.0004,0.0019,-0.0017,0.0006,-0.0011,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0013,0.0018,-0.0005,0.0002,-0.0006,0.0003,-0.0003]
در حال بارگذاری
هر دقیقه: ۲۰۰,۰۰۰ تومان
بیش از یک دقیقه: ۱۷۰,۰۰۰ تومان
فعال در زمینه‌ی گویندگی تیزرهای تبلیغاتی، کتاب صوتی، دوبله‌ی ویدئو های انگیزشی، نمایشنامه خوانی، نمایش رادیوئی

امتیاز کسب شده

سفارش موفق
3
در سانداسنپ
امتیاز
5
از 5 نمره

لحن های قابل ارائه

این گوینده توانایی ضبط در لحن های درج شده را دارد.

نریشن
تلفن گویا
تیزر صوتی
تیزر ویدئویی
پادکست
دوبله
محتوی آموزشی

زبان خدمات

این گوینده توانایی ضبط در زبان های ذکر شده در ذیل را دارد.

پارسی

نمونه کارهای گویندگی نریشن

سفارش و یا نمونه کاری برای نمایش وجود ندارد

سفارش های ثبت شده برای این گوینده به دلیل عدم اجازه کارفرما قابل انتشار به عنوان نمونه کار نیستند. به همین دلیل نمونه کاری برای نمایش به عنوان نمونه کیفیت خدمات این گوینده وجود ندارد.

ممکن است گوینده سایر نمونه کارهای شخصی خود را در آینده به پروفایل خود اضافه نماید. میتوانید زمان دیگری مراجعه کنید

نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم