مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای 7 62 کالیبر اسپرینگفیلد ،

7 62 کالیبر اسپرینگفیلد M-14, مسلسل سه گانه شات, از دیدگاه

کیفیت: 44kHz,16bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: سلاح و اسحله
تعداد دانلود: 0 بار
برچسب ها گلولهبستندستگاهزد و خوردتفنگتپانچهtripleدیدگاهsidearmاتوماتیکاسپرینگفیلدcaliber
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[-0.0046,0.0032,-0.4034,0.2775,-0.4738,0.4524,-0.4128,0.4428,-0.2079,0.4873,0.0688,0.2837,-0.0033,0.0682,-0.0073,0.0061,-0.0677,0.023,-0.3916,0.0594,-0.4657,-0.1419,-0.2872,-0.0276,-0.0832,0.0313,-0.0235,0.1385,-0.0261,0.1859,-0.0112,0.1579,-0.0637,0.2762,-0.0665,0.13,-0.0623,0.1511,-0.0981,0.1642,-0.1355,0.1943,-0.2594,0.134,-0.1588,0.0621,-0.0405,0.0493,-0.0502,0.0439,-0.0669,0.0325,-0.1016,0.0486,-0.0248,0.0313,-0.0224,0.0471,-0.0331,0.0461,-0.0123,0.0374,-0.0289,0.0357,-0.0173,0.0429,-0.0266,0.0377,-0.0184,0.0397,-0.0278,0.0492,-0.0218,0.0476,0.0051,0.0398,-0.0331,0.0186,-0.0162,0.0278,-0.0475,0.0182,-0.0433,0.0192,-0.0427,-0.0055,-0.0295,0.002,-0.0189,0.0079,-0.0112,0.0158,-0.011,0.0242,-0.0289,0.031,-0.01,0.0204,-0.0038,0.0205,-0.0084,0.0187,-0.0118,0.0208,-0.0196,0.023,-0.0186,0.0195,-0.0117,0.0053,-0.009,0.0118,-0.0144,0.0237,-0.0089,0.0118,-0.0548,0.0148,-0.035,0.0404,-0.0207,0.0315,-0.014,0.0102,-0.0136,0.0165,-0.0114,0.0098,-0.0095,0.0063,-0.0114,0.0079,-0.0058,0.0163,-0.003,0.0053,-0.0066,0.0094,-0.0103,0.0138,-0.024,0.0264,-0.0062,0.0139,-0.014,0.0118,-0.0115,0.0121,-0.0054,0.0082,-0.0045,0.0078,-0.0098,0.0051,-0.0045,0.0081,-0.0087,0.0034,-0.0084,0.0106,-0.0047,0.0078,-0.0066,0.005,-0.0085,0.0024,-0.0031,0.0186,-0.0245,0.0253,-0.0172,0.0196,-0.0225,0.0167,-0.0169,0.0051,-0.0056,0.0061,-0.0058,0.0026,-0.0027,0.0058,-0.0056,0.0079,-0.0062,0.0076,-0.005,0.0025,-0.0032,0.0052,-0.0058,0.0064,-0.0121,0.0051,-0.0036,0.0096,-0.0062,0.002,-0.0149,0.0191,-0.0048,0.0134,-0.0128,0.0102,-0.0099,0.0097,-0.0049,0.0089,-0.0096,0.0089,-0.0103,0.0063,-0.0111,0.0106,-0.0068,0.0045,-0.0056,0.0051,-0.0065,0.0028,-0.0055,0.0064,-0.0075,0.0015,-0.0083,0.0078,-0.0036,0.0093,-0.004,0.002,-0.0025,0.0048,-0.0046,0.0056,-0.0005,0.0047,-0.0052,0.0042,-0.0031,0.0048,-0.0053,0.0041,-0.0046,0.0019,-0.0067,0.0076,-0.0069,0.0077,-0.0126,0.005,-0.0082,0.0087,-0.0041,0.0052,-0.0068,0.0016,-0.001,0.0069,-0.007,0.0025,-0.0068,0.0031,-0.0038,0.0062,-0.0026,0.0031,-0.0062,0.0019,-0.3965,0.3076,-0.5,0.4138,-0.3369,0.4171,-0.1582,0.4631,0.0464,0.2378,-0.0006,0.0459,-0.0008,0.0076,-0.225,0.0219,-0.3731,0.0535,-0.4483,-0.1463,-0.2576,-0.0013,-0.0716,0.067,-0.0192,0.0615,-0.0221,0.1816,-0.0469,0.1712,-0.0403,0.1759,-0.0117,0.1099,-0.0297,0.1412,-0.0987,0.1509,-0.1417,0.1705,-0.1503,0.0811,-0.1643,0.0615,-0.0534,0.0455,-0.0636,0.0308,-0.0779,0.0354,-0.0786,0.0278,-0.0194,0.0409,-0.0266,0.0363,-0.0387,0.0475,-0.0112,0.0349,-0.0224,0.0322,-0.0162,0.0478,-0.0282,0.03,-0.0159,0.0481,-0.0211,0.0408,-0.0304,0.0491,0.0023,0.042,-0.0274,0.0305,-0.0289,0.0219,-0.047,0.0208,-0.0347,0.0176,-0.0472,-0.0089,-0.03,0.0031,-0.0225,0.012,-0.0157,0.0126,-0.016,0.0275,-0.0251,0.0308,-0.0117,0.0172,-0.0023,0.0159,-0.0103,0.0156,-0.0069,0.0182,-0.026,0.0249,-0.0125,0.0158,-0.0136,0.0066,-0.0098,0.0115,-0.0135,0.0175,-0.0088,0.0139,-0.0344,0.0251,-0.0278,0.0401,-0.0214,0.0211,-0.0136,0.0146,-0.0172,0.0171,-0.0117,0.012,-0.0076,0.0077,-0.0121,0.0144,-0.0073,0.0165,-0.0064,0.0059,-0.0071,0.0133,-0.0101,0.0129,-0.0229,0.0205,-0.0063,0.0141,-0.0145,0.0132,-0.0081,0.0132,-0.0072,0.0075,-0.0036,0.009,-0.0072,0.0055,-0.0054,0.0051,-0.0096,0.0033,-0.0076,0.0097,-0.0039,0.0045,-0.0082,0.0043,-0.0061,0.0028,-0.0036,0.0301,-0.0273,0.0274,-0.0165,0.0194,-0.0163,0.0158,-0.0139,0.0063,-0.0074,0.0053,-0.0064,0.0067,-0.0031,0.0069,-0.0069,0.0085,-0.0075,0.007,-0.0059,0.0033,-0.0019,0.0057,-0.0058,0.0069,-0.0109,0.003,-0.0039,0.0071,-0.0047,0.0028,-0.0214,0.0199,-0.0078,0.0102,-0.0085,0.0097,-0.0084,0.008,-0.006,0.0081,-0.0096,0.0082,-0.0107,0.0048,-0.005,0.012,-0.0051,0.0043,-0.0047,0.0031,-0.0062,0.0053,-0.0078,0.0067,-0.0058,0.0067,-0.0089,0.0076,-0.0042,0.0065,-0.0023,0.0034,-0.0011,0.005,-0.0043,0.0043,-0.0022,0.0049,-0.0059,0.0044,-0.0054,0.0043,-0.0053,0.0033,-0.006,0.0015,-0.0074,0.0076,-0.008,0.0059,-0.0116,0.0055,0.0015,0.007,-0.0033,0.0027,-0.0083,0.0009,-0.0001,0.0067,-0.0063,0.0031,-0.0036,0.003,-0.0036,0.0044,-0.0016,0.0047,-0.0055,0.0021,-0.386,0.3318,-0.4573,0.4338,-0.3816,0.4543,-0.2086,0.4798,0.0797,0.3007,-0.1772,0.0885,0.0004,0.0058,-0.082,0.0224,-0.4424,0.0738,-0.4483,-0.0106,-0.2918,0.0098,-0.0864,0.0278,-0.0216,0.0808,-0.0271,0.1677,-0.0323,0.2029,-0.0328,0.1872,-0.029,0.1975,-0.0561,0.1301,-0.104,0.1479,-0.154,0.1836,-0.213,0.1391,-0.1604,0.0757,-0.0463,0.037,-0.0559,0.0455,-0.0621,0.0359,-0.0738,0.0374,-0.0254,0.0371,-0.0179,0.0428,-0.025,0.0418,-0.0074,0.0339,-0.028,0.0353,-0.0185,0.0369,-0.027,0.0361,-0.0184,0.038,-0.0239,0.0534,-0.0273,0.0475,0.0076,0.0357,-0.0362,0.0412,-0.0167,0.0215,-0.0479,0.0345,-0.048,0.0196,-0.0388,-0.0016,-0.0286,0.0024,-0.0139,0.0072,-0.0093,0.0194,-0.0142,0.0359,-0.0277,0.0325,-0.0118,0.0226,-0.0002,0.016,-0.0083,0.0111,-0.0109,0.0185,-0.037,0.022,-0.0235,0.0184,-0.0117,0.0044,-0.008,0.0109,-0.0128,0.0167,-0.0114,0.0102,-0.0397,0.0273,-0.0267,0.0412,-0.0171,0.0392,-0.0115,0.0113,-0.0112,0.0148,-0.0113,0.0072,-0.0096,0.0081,-0.0135,0.0092,-0.0084,0.015,-0.0037,0.0061,-0.007,0.0048,-0.0103,0.0125,-0.0249,0.017,-0.0104,0.0147,-0.0133,0.0124,-0.0111,0.011,-0.0078,0.0075,-0.005,0.0084,-0.0076,0.0042,-0.0053,0.0073,-0.0079,0.0036,-0.0069,0.0096,-0.0029,0.0089,-0.0042,0.003,-0.0076,0.0029,-0.003,0.0066,-0.0266,0.04,-0.0183,0.0255,-0.0169,0.0129,-0.0153,0.0021,-0.0039,0.0061,-0.0047,0.0023,-0.0037,0.0076,-0.0055,0.0061,-0.006,0.0085,-0.0073,0.0013,-0.0043,0.006,-0.0032,0.0049,-0.0113,0.0079,-0.0057,0.0117,-0.0054,0.0071,-0.0224,0.029,-0.0039,0.0099,-0.0059,0.0086,-0.0093,0.0071,-0.0057,0.0062,-0.0063,0.0068,-0.0099,0.0062,-0.0109,0.0088,-0.0064,0.0066,-0.0055,0.0061,-0.0048,0.0034,-0.0052,0.0075,-0.0092,-0.0007,-0.0082,0.0054,-0.0032,0.0071,-0.0052,0.0022,-0.0023,0.0052,-0.007,0.0059,-0.0054,0.0054,-0.006,0.0042,-0.0024,0.0069,-0.0048,0.0034,-0.0046,0.0011,-0.0048,0.0065,-0.0074,0.0071,-0.0121,0.0034,-0.0073,0.0094,-0.0036,0.0061,-0.0058,0.0014,-0.0033,0.0057,-0.0049,0.0038,-0.0057,0.0022,-0.0048,0.0053,-0.0024,0.0031,-0.0076,0.0019,-0.0053,0.0016,-0.0028,0.0074,-0.0075,0.0056,-0.0067,0.012,-0.0119,0.0127,-0.0115,0.0116,-0.0118,0.0084,-0.0117,0.0127,-0.0107,0.0112,-0.0074,0.0114,-0.0052,0.0066,-0.007,0.004,-0.0045,0.0044,-0.0018,0.0042,-0.0052,0.001,-0.0026,0.0031,-0.0027,0.0038,-0.0034,0.0046,-0.0023,0.0026,-0.0013,0.0041,-0.0025,0.0003,-0.0027,0.0006,-0.0014,0.0017,-0.002,0.0015,-0.0021,0.0018,-0.0028,0.0008,-0.0027,0.0027,-0.0027,0.0029,0.0002,0.0047,-0.0052,0.0024,-0.0043,0.0048,-0.0091,0.0087,-0.0058,0.007,-0.0039,0.0048,-0.002,0.0037,-0.0039,0.0036,-0.006,0.0043,-0.0062,0.0076,-0.0055,0.0025,-0.0028,0.003,-0.0041,0.0012,-0.0035,0.0042,-0.0028,0.0015,-0.0035,0.0036,-0.0047,0.0032,-0.0036,0.0028,-0.0049,0.0043,-0.0047,0.0061,-0.0068,0.0025,-0.0029,0.0052,-0.0096,0.0065,-0.0054,0.0078,-0.006,0.0019,-0.0027,0.0051,-0.009,0.005,-0.0023,0.0057,-0.0008,0.0038,-0.0027,0.001,-0.0031,0.0002,-0.0011,0.0041,-0.0058,0.0028,-0.0018,0.0029,-0.0023,0.0001,-0.0019,0.0015,-0.0022,0.0016,-0.0007,0.0023,-0.0007,0.0015,-0.0017,0.0018,-0.0029,0.0023,-0.0004,0.0022,-0.0019,0.0017,-0.0014,0.0012,-0.0017,0.0011,-0.0023,0.0001,-0.0021,0.0014,-0.0002,0.0021,-0.0001,0.0025,-0.0009,0.0024,-0.0023,0.0008,-0.003,0.0013,-0.0041,0.0036,-0.0018,0.0033,-0.0029,-0.0002,-0.0027,0.0017,-0.0014,0.001,-0.001,0.0022,-0.0002,0.0021,-0.0011,0.0009,-0.0011,0.0015,-0.0004,0.0008,-0.0008,0.0003,-0.0011,0.0006,-0.001,0.0006,0,0.0012,-0.0012,0.0004,-0.0014,0.0014,-0.0007,0.0015,-0.0001,0.0014,-0.0014,0.0002,-0.0021,-0.0003,-0.0012,0.0019,-0.0008,0.0012,-0.0009,0.0006,-0.0007,0.0006,-0.0002,0.0015,-0.0004,0.0009,-0.0004,0.0015,-0.0007,0.0009,-0.0015,0.0008,-0.0006,0.0007,-0.001,0.0007,-0.0005,0.0011,-0.001,0.0006,-0.002,0,-0.0013,0.0007,-0.0014,0.0007,-0.0019,0.0011,0.0002,0.0022,-0.0002,0.0012,-0.0008,0.001,-0.0007,0.0014,-0.0005,0.0012,-0.0004,0.0008,-0.0012,0.0009,-0.0009,0.0004,-0.0003,0.0011,-0.0018,0.0009,-0.0018,-0.0003,-0.0005,0.001,-0.0011,0.0005,-0.0014,0.0004,-0.0002,0.0009,-0.0003,0.0007,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0008,0,0.0013,-0.0002,0.0012,-0.0003,0.001,-0.0007,0.0006,-0.001,0.0006,-0.0017,-0.0003,-0.0015,0.0006,-0.0012,0.0006,-0.0011,0.0001,-0.0005,0.0011,-0.0013,0.0005,-0.0012,0.0008,0,0.0009,0,0.0014,-0.0002,0.0012,-0.0001,0.0013,-0.0005,0.0008,-0.001,0.0004,-0.0012,0.0002,-0.0014,0.0003,-0.0007,0.0009,-0.0009,0.0007,-0.0013,0,-0.0008,0.001,-0.0001,0.002,-0.0004,0.0022,-0.0008,0.0007,-0.0022,0.0005,-0.0012,0.0008,-0.0009,0.0003,-0.0011,0.0005,-0.0007,0.0016,0.0005,0.0015,-0.0004,0.0012,-0.0009,0.0004,-0.0007,0.0014,-0.0016,0.0001,-0.0022,-0.0005,-0.0015,-0.0001,-0.0012,-0.0001,-0.0007,0.0006,0.0003,0.0015,0,0.001,-0.0004,0.0012,-0.0004,0.001,-0.001,0.0002,-0.0002,0.0014,-0.0013,0.0005,-0.0011,0.0005,-0.0003,0.001,0,0.0011,-0.0002,0.0006,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0007,-0.0004,0.0006,-0.0004,0.0004,-0.001,0.0001,-0.001,0.0003,-0.0011,-0.0002,-0.0009,0.0007,-0.0007,0.0007,-0.0005,0.0009,-0.0004,0.001,0.0001,0.0013,-0.0009,0.0005,-0.0009,0.0012,-0.001,0.0007,-0.0008,0.0009,-0.001,0.0006,-0.0007,0.0008,-0.0006,0.0013,-0.0007,0.0006,0.0003,0.0015,-0.0011,0.0007,-0.0009,0.0002,-0.0012,0.0002,-0.001,0.0003,-0.0006,0.0005,-0.0006,0.0011,0.0004,0.0016,-0.0004,0.001,-0.0012,0.0003,-0.0014,0.0001,-0.0011,0.0009,-0.0012,0.0008,0,0.0014,0.0001,0.001,-0.0016,0.0007,-0.001,0.0001,-0.001,0.0004,-0.0003,0.0005,-0.001,0,-0.0002,0.0011,0.0002,0.001,0.0003,0.0009,-0.0002,0.0007,-0.0006,0.0002,-0.0009,-0.0003,-0.001,0,-0.0003,0.0006,-0.0002,0.0006,-0.0007,0,-0.0004,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0005,0.0001,0.0014,-0.0003,0.0014,-0.0005,0.0001,-0.0006,0,-0.0005,-0.0001,-0.0005,0.0002,0,0.0005,-0.0008,0.0003,-0.0008,0.0001,-0.0001,0.0009,0.0003,0.0008,-0.0007,0.0008,-0.001,-0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0001,0.0004,-0.0005,0.0002,-0.0007,-0.0002,-0.0004,0.0005,0,0.0005,-0.0002,0.0007,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0005,-0.0006,-0.0002,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0006,0.0001,0.0001,0.0004,-0.0001,0.0003,0,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0006,-0.0002,-0.0008,0.0003,0.0003,0.0007,0.0002,0.0005,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0001,-0.0004,0,-0.0003,0,-0.0002,0,-0.0001,0.0005,-0.0001,0.0006,-0.0006,0,-0.0006,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0004,0.0002,0.0006,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0004,0,-0.0006,-0.0004,-0.0004,0,0,0.0004,0,0.0002,0.0001,0.0004,-0.0002,0.0002,0,0.0003,0,0.0002,-0.0004,0.0001,-0.0004,0,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0006,0,-0.0005,0.0001,0,0.0002,0,0.0003,0,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0006,0,0.0007,-0.0004,0.0001,-0.0005,0,-0.0002,0.0001,-0.0003,-0.0001,-0.0004,0.0001,0.0001,0.0005,-0.0001,0.0005,-0.0003,-0.0001,-0.0002,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0004,-0.0001,-0.0004,-0.0001,-0.0003,-0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0003,0.0001,0.0001,0.0005,-0.0002,0.0003,0,0.0003,0.0001,0.0004,-0.0001,0.0003,-0.0003,0,-0.0002,0.0001,0,0.0002,-0.0004,0.0001,-0.0004,-0.0001,-0.0002,0.0004,0.0001,0.0006,-0.0003,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0.0001,-0.0004,-0.0001,-0.0004,0,0,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0003,0.0002,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,0.0002,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0004,-0.0002,-0.0002,0,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,0.0001,0.0003,0,0.0003,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,0,0.0001,0,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0003,-0.0001,-0.0004,-0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0003,0.0002,0.0004,0,0.0003,0,0.0001,0,0.0002,-0.0004,0.0001,-0.0004,-0.0002,-0.0003,0.0001,0,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0003,0.0001,0.0004,-0.0001,0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0004,-0.0002,-0.0003,0.0001,0.0001,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,0.0002,0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:04
7 62 کالیبر اسپرینگفیلد M-14, مسلسل سه گانه شات, از دیدگاه
نوع فایل
audio/mpeg
44kHz,16bit
تاریخ اضافه شدن: شنبه, ۱۲ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم