مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای 740 کوتاه بحران شکستن ...

مرطوب بحران جویدن.

کیفیت: 48kHz,16bit
نوع فایل: audio/mpeg
تعداد دانلود: 0 بار
برچسب ها جویدنخیسشکستنخرد کردنارگانیکخرد کردن مواد غذایینشخوارغذا خوردنصدای قرچ قروچ
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0006,0.0005,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0003,-0.0008,0.0006,-0.0005,0.0003,-0.0007,0.0006,-0.0005,0.0008,-0.001,0.0008,-0.0012,0.0008,-0.0009,0.0005,-0.0009,0.0012,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0005,-0.0007,0.0005,-0.001,0.0005,-0.0007,0.0004,-0.0033,0.0019,-0.0014,0.0016,-0.0014,0.0009,-0.0004,0.0005,-0.0016,0.0014,-0.0016,0.0012,-0.0026,0.0031,-0.0007,0.0009,-0.0017,0.0008,-0.0036,0.0021,-0.0013,0.0009,-0.0014,0.0013,-0.0011,0.0011,-0.0058,0.0069,-0.0018,0.0014,-0.0019,0.0012,-0.001,0.0015,-0.0025,0.0028,-0.0021,0.0019,-0.001,0.0008,-0.002,0.0033,-0.0011,0.001,-0.0086,0.0074,-0.0051,0.0087,-0.0044,0.0017,-0.0029,0.0046,-0.0047,0.0053,-0.0025,0.0021,-0.0016,0.0019,-0.002,0.0025,-0.0185,0.0154,-0.0138,0.0123,-0.0039,0.0045,-0.006,0.0152,-0.009,0.0063,-0.0025,0.0031,-0.0038,0.0036,-0.0033,0.003,-0.0064,0.0044,-0.0027,0.0022,-0.0101,0.0125,-0.005,0.005,-0.0058,0.0052,-0.0057,0.0058,-0.005,0.004,-0.0329,0.0312,-0.0139,0.0241,-0.0236,0.0224,-0.0124,0.0123,-0.0116,0.0189,-0.0079,0.0045,-0.0145,0.0147,-0.0051,0.0042,-0.0106,0.0068,-0.0082,0.0055,-0.0042,0.0041,-0.0044,0.0044,-0.0062,0.0066,-0.0056,0.0048,-0.0073,0.0077,-0.0037,0.0056,-0.0025,0.0039,-0.0062,0.0095,-0.0042,0.0046,-0.0055,0.0037,-0.0049,0.0033,-0.0081,0.0058,-0.0032,0.0039,-0.0057,0.0034,-0.0041,0.0061,-0.0045,0.0041,-0.0046,0.0054,-0.0347,0.0296,-0.0054,0.0063,-0.0046,0.004,-0.0088,0.0096,-0.0039,0.0039,-0.0032,0.0044,-0.0036,0.0051,-0.0028,0.0024,-0.0034,0.0029,-0.0023,0.0035,-0.0036,0.0042,-0.002,0.0024,-0.0062,0.0062,-0.0061,0.0043,-0.0088,0.0094,-0.0055,0.0058,-0.0057,0.008,-0.0037,0.0047,-0.003,0.0029,-0.004,0.0037,-0.0046,0.006,-0.0032,0.002,-0.0036,0.0028,-0.0032,0.0046,-0.0036,0.0042,-0.0079,0.0118,-0.0027,0.0032,-0.0081,0.0036,-0.0039,0.0037,-0.0065,0.0066,-0.0023,0.0026,-0.003,0.0106,-0.0066,0.0059,-0.0035,0.0058,-0.0034,0.0039,-0.0031,0.0029,-0.0034,0.0039,-0.0033,0.0025,-0.0076,0.0074,-0.0067,0.0045,-0.0045,0.0034,-0.0092,0.0046,-0.0039,0.0031,-0.0044,0.0043,-0.0048,0.0042,-0.0041,0.0042,-0.0035,0.0034,-0.0038,0.0028,-0.008,0.0072,-0.0151,0.0207,-0.0074,0.0069,-0.0053,0.0053,-0.0061,0.0067,-0.022,0.0279,-0.021,0.028,-0.0096,0.0121,-0.018,0.0179,-0.0066,0.0086,-0.006,0.0073,-0.0147,0.009,-0.0059,0.0051,-0.0145,0.019,-0.0134,0.0106,-0.013,0.0123,-0.0083,0.0078,-0.0036,0.0032,-0.0223,0.026,-0.0086,0.0074,-0.0081,0.0085,-0.0098,0.0074,-0.0067,0.006,-0.0075,0.008,-0.0138,0.0178,-0.0127,0.0106,-0.0077,0.0076,-0.0059,0.0059,-0.0043,0.0036,-0.0048,0.0066,-0.0128,0.0167,-0.0214,0.019,-0.0142,0.0147,-0.0175,0.0185,-0.0347,0.0256,-0.0273,0.0206,-0.0118,0.0166,-0.0224,0.0303,-0.0264,0.0188,-0.0088,0.0062,-0.0498,0.048,-0.0838,0.0598,-0.0162,0.0195,-0.0192,0.0159,-0.0192,0.0169,-0.0096,0.0095,-0.0094,0.008,-0.071,0.0654,-0.0876,0.0662,-0.0265,0.0186,-0.0136,0.0079,-0.016,0.0101,-0.0087,0.0077,-0.1448,0.1316,-0.1653,0.1204,-0.0554,0.1001,-0.0689,0.0404,-0.0353,0.0276,-0.0142,0.0267,-0.0199,0.0109,-0.0089,0.0214,-0.0297,0.0197,-0.0194,0.0176,-0.0108,0.007,-0.0047,0.0063,-0.0029,0.0055,-0.0263,0.0204,-0.0319,0.0397,-0.0323,0.0397,-0.0278,0.0256,-0.0383,0.0337,-0.0273,0.0321,-0.0353,0.0328,-0.0219,0.0446,-0.0205,0.0176,-0.0191,0.03,-0.0297,0.0333,-0.0425,0.0643,-0.051,0.0441,-0.0569,0.0536,-0.0323,0.0399,-0.0475,0.0565,-0.043,0.0299,-0.045,0.0425,-0.065,0.0809,-0.0623,0.0554,-0.0616,0.0679,-0.0792,0.0997,-0.0955,0.1031,-0.0686,0.0726,-0.0467,0.0555,-0.1034,0.0637,-0.044,0.0442,-0.0358,0.0372,-0.032,0.0382,-0.0647,0.0416,-0.0493,0.0622,-0.047,0.0278,-0.0192,0.0262,-0.0488,0.0446,-0.0399,0.0261,-0.0372,0.0253,-0.0212,0.0219,-0.0689,0.0599,-0.0571,0.0461,-0.0342,0.0243,-0.0222,0.0351,-0.0175,0.0181,-0.0163,0.0096,-0.0158,0.0162,-0.0118,0.0092,-0.0085,0.0159,-0.0143,0.0128,-0.0107,0.0072,-0.0073,0.013,-0.0143,0.0176,-0.0128,0.0108,-0.0106,0.0082,-0.0085,0.0074,-0.0082,0.0097,-0.0065,0.0077,-0.0075,0.0075,-0.0073,0.0095,-0.0068,0.0057,-0.0049,0.0052,-0.0081,0.0095,-0.0087,0.0063,-0.0079,0.0061,-0.0072,0.0095,-0.0142,0.009,-0.0067,0.0079,-0.0094,0.0049,-0.008,0.0083,-0.0062,0.0062,-0.0058,0.0055,-0.0089,0.0091,-0.0087,0.0054,-0.0059,0.0067,-0.0047,0.0057,-0.0075,0.0047,-0.0054,0.0054,-0.0059,0.0053,-0.0063,0.008,-0.0049,0.006,-0.0111,0.0116,-0.0078,0.0066,-0.0071,0.0065,-0.0052,0.005,-0.0077,0.0077,-0.0124,0.0099,-0.0063,0.0067,-0.0078,0.0096,-0.0092,0.0069,-0.0126,0.0187,-0.0111,0.0139,-0.0227,0.0215,-0.0089,0.0076,-0.0064,0.0116,-0.0062,0.0047,-0.0152,0.0212,-0.0137,0.0149,-0.0053,0.0104,-0.0063,0.0063,-0.0219,0.0225,-0.0165,0.0268,-0.0358,0.0319,-0.0208,0.0302,-0.0179,0.0132,-0.0078,0.0135,-0.0061,0.0066,-0.0056,0.0043,-0.0134,0.0188,-0.0157,0.0151,-0.0101,0.0169,-0.0211,0.0208,-0.0091,0.0102,-0.0046,0.0039,-0.0046,0.0064,-0.0032,0.0045,-0.0027,0.0036,-0.0018,0.002,-0.0019,0.0022,-0.0032,0.007,-0.0068,0.0111,-0.0106,0.0087,-0.0206,0.0166,-0.0139,0.0101,-0.0059,0.0103,-0.0026,0.0021,-0.0024,0.0023,-0.0143,0.0155,-0.0065,0.0051,-0.0151,0.0275,-0.0137,0.0179,-0.0121,0.0106,-0.015,0.0152,-0.0325,0.0282,-0.0355,0.0258,-0.0129,0.0193,-0.0182,0.0204,-0.0181,0.0282,-0.0315,0.0269,-0.0206,0.0156,-0.0402,0.0421,-0.0414,0.0367,-0.0238,0.0251,-0.0267,0.0334,-0.0338,0.0348,-0.0349,0.0249,-0.0207,0.0243,-0.0351,0.0351,-0.0251,0.0209,-0.0212,0.0214,-0.0259,0.0249,-0.0184,0.0163,-0.0085,0.0092,-0.0153,0.0217,-0.0111,0.0105,-0.0157,0.0122,-0.0103,0.0106,-0.0124,0.0148,-0.0093,0.0129,-0.0081,0.0079,-0.0079,0.0063,-0.0059,0.0063,-0.0065,0.0096,-0.0064,0.0078,-0.0077,0.0068,-0.0036,0.0049,-0.0034,0.0049,-0.0033,0.0034,-0.0042,0.0043,-0.0074,0.0153,-0.0043,0.0033,-0.0052,0.0046,-0.0056,0.0064,-0.0032,0.0031,-0.0028,0.0026,-0.0027,0.0059,-0.0021,0.0024,-0.0022,0.002,-0.0018,0.0019,-0.0011,0.0017,-0.001,0.0012,-0.0012,0.0016,-0.0018,0.0017,-0.0022,0.0015,-0.0009,0.0015,-0.0017,0.0018,-0.0015,0.0013,-0.0011,0.0013,-0.0009,0.0014,-0.0008,0.0008,-0.0009,0.0006,-0.001,0.001,-0.0011,0.0009,-0.0022,0.0014,-0.0009,0.0008,-0.0006,0.0008,-0.0007,0.0007,-0.001,0.0009,-0.0004,0.0005,-0.0006,0.0007,-0.0005,0.0006,-0.0007,0.0004,-0.0004,0.0005,-0.0002,0.0005,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0005,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0008,0.0007,-0.0003,0.0007,-0.0003,0.0007,-0.0003,0.0007,-0.0005,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0005,0.0005,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0001,-0.0004,0.0004,-0.0001,0.0001,-0.0003,0.0004,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0008,0.0008,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0003,0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0005,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0006,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0005,-0.0009,0.0007,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:03
مرطوب بحران جویدن.
نوع فایل
audio/mpeg
48kHz,16bit
تاریخ اضافه شدن: شنبه, ۱۲ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم