مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای 745 کوتاه بحران شکستن ...

درهم و برهم, مرطوب خرد.

کیفیت: 48kHz,16bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: دهان
تعداد دانلود: 0 بار
برچسب ها حیواناتجویدنخیسشکستنخرد شدنانسانارگانیکخرد کردن مواد غذایینشخوارغذا خوردنصدای قرچ قروچ
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0003,0.0002,-0.0008,0.0005,-0.0009,0.001,-0.0006,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0014,0.0014,-0.001,0.0012,-0.0008,0.0009,-0.0035,0.0042,-0.0007,0.0011,-0.0044,0.0046,-0.0015,0.0021,-0.0012,0.0015,-0.0007,0.0009,-0.0012,0.0018,-0.0007,0.0008,-0.0014,0.0018,-0.0007,0.0011,-0.0014,0.001,-0.0009,0.0012,-0.0011,0.0022,-0.0021,0.002,-0.0013,0.0026,-0.002,0.0016,-0.0027,0.0021,-0.001,0.0012,-0.003,0.0034,-0.0036,0.0024,-0.0021,0.0015,-0.0038,0.0021,-0.0023,0.0015,-0.0015,0.0017,-0.0016,0.002,-0.001,0.0014,-0.0012,0.0014,-0.0015,0.0009,-0.0042,0.0025,-0.0018,0.0016,-0.0015,0.0013,-0.0012,0.0014,-0.0015,0.0013,-0.004,0.0035,-0.0024,0.0046,-0.0019,0.0014,-0.0019,0.0027,-0.002,0.0034,-0.0018,0.0017,-0.0022,0.0023,-0.0018,0.002,-0.0023,0.0023,-0.0058,0.0041,-0.0041,0.003,-0.0017,0.0019,-0.0021,0.0028,-0.0029,0.0029,-0.0041,0.0059,-0.0019,0.0029,-0.0031,0.0039,-0.0103,0.0093,-0.0033,0.0041,-0.004,0.004,-0.0341,0.0363,-0.0313,0.0363,-0.015,0.0182,-0.0342,0.027,-0.02,0.0211,-0.006,0.0079,-0.0878,0.0817,-0.076,0.0879,-0.0728,0.0576,-0.0321,0.0388,-0.0251,0.0211,-0.024,0.0423,-0.0578,0.031,-0.0251,0.0248,-0.0149,0.0241,-0.0078,0.0083,-0.0045,0.0042,-0.0036,0.0038,-0.0178,0.0159,-0.0049,0.0104,-0.0044,0.0042,-0.0047,0.004,-0.0054,0.002,-0.0027,0.0028,-0.0029,0.0021,-0.0023,0.0026,-0.0036,0.0034,-0.0039,0.0031,-0.0173,0.017,-0.0245,0.0229,-0.0044,0.0037,-0.0119,0.0112,-0.009,0.0058,-0.0061,0.0076,-0.0025,0.0022,-0.0036,0.0044,-0.0092,0.0087,-0.0351,0.032,-0.0357,0.0287,-0.0075,0.0092,-0.0116,0.0105,-0.0048,0.0038,-0.0079,0.0045,-0.0071,0.0053,-0.0045,0.0039,-0.0066,0.0065,-0.0081,0.0164,-0.0232,0.0117,-0.0204,0.0204,-0.0034,0.0055,-0.0031,0.004,-0.003,0.0022,-0.007,0.0044,-0.0031,0.0045,-0.0037,0.0048,-0.0018,0.0035,-0.0025,0.002,-0.0021,0.002,-0.0039,0.0032,-0.002,0.0027,-0.0017,0.0018,-0.0019,0.0027,-0.0024,0.002,-0.0057,0.0037,-0.0021,0.0024,-0.0073,0.0085,-0.0065,0.0072,-0.0022,0.0065,-0.0118,0.0065,-0.0029,0.0033,-0.0016,0.003,-0.0034,0.0038,-0.0023,0.0029,-0.015,0.0146,-0.0177,0.0096,-0.0054,0.0048,-0.0026,0.0026,-0.0025,0.0025,-0.0018,0.0019,-0.0026,0.0034,-0.0013,0.0019,-0.0022,0.002,-0.0029,0.0049,-0.017,0.0142,-0.0328,0.0386,-0.0351,0.0317,-0.0248,0.0362,-0.0155,0.0234,-0.0172,0.0307,-0.0318,0.0314,-0.0202,0.0323,-0.0068,0.0137,-0.0061,0.0053,-0.0329,0.0437,-0.0209,0.0151,-0.0686,0.0802,-0.0375,0.0535,-0.032,0.0665,-0.0292,0.0233,-0.0204,0.0129,-0.0069,0.0068,-0.0055,0.0042,-0.0038,0.0055,-0.0044,0.0081,-0.0036,0.0045,-0.0025,0.0026,-0.0025,0.0044,-0.0021,0.0047,-0.0104,0.0119,-0.0055,0.0051,-0.0066,0.0068,-0.0039,0.0042,-0.0045,0.0051,-0.0034,0.0038,-0.0021,0.0049,-0.0034,0.0048,-0.0063,0.0059,-0.0063,0.0067,-0.0034,0.0047,-0.0038,0.005,-0.0046,0.0035,-0.0164,0.0179,-0.0373,0.0399,-0.0338,0.026,-0.0201,0.0211,-0.0269,0.0245,-0.0145,0.0233,-0.016,0.0162,-0.0122,0.0123,-0.0117,0.014,-0.0194,0.0373,-0.017,0.0224,-0.0153,0.0201,-0.0122,0.0111,-0.0189,0.0275,-0.0192,0.0268,-0.0175,0.015,-0.0126,0.0209,-0.0309,0.0363,-0.0242,0.0188,-0.0113,0.0096,-0.0083,0.0068,-0.0212,0.0188,-0.0447,0.0555,-0.0329,0.0361,-0.0174,0.0125,-0.0168,0.01,-0.0258,0.0297,-0.0146,0.017,-0.0124,0.0141,-0.0146,0.0174,-0.0106,0.0089,-0.0086,0.0074,-0.0061,0.0034,-0.0218,0.029,-0.0197,0.028,-0.0054,0.0121,-0.0082,0.0056,-0.0056,0.0081,-0.0072,0.0064,-0.0063,0.0031,-0.0098,0.0075,-0.0232,0.0303,-0.0274,0.0164,-0.0268,0.02,-0.0262,0.0451,-0.0419,0.0328,-0.0372,0.0352,-0.0299,0.0273,-0.0547,0.0389,-0.0574,0.037,-0.0425,0.036,-0.0284,0.0224,-0.05,0.0415,-0.0322,0.0301,-0.0396,0.0353,-0.0315,0.0268,-0.0185,0.0214,-0.0175,0.0171,-0.0173,0.0175,-0.0113,0.0091,-0.0082,0.0107,-0.0103,0.0096,-0.0138,0.0073,-0.0073,0.0081,-0.0117,0.0089,-0.0067,0.0071,-0.0067,0.005,-0.0058,0.0072,-0.0053,0.0067,-0.0039,0.0035,-0.0111,0.0095,-0.0079,0.0051,-0.0085,0.0096,-0.0118,0.0098,-0.0074,0.0069,-0.0161,0.0085,-0.0133,0.0101,-0.0237,0.0203,-0.0121,0.0092,-0.0084,0.0091,-0.0149,0.0145,-0.0157,0.0112,-0.0152,0.015,-0.01,0.0081,-0.0095,0.0099,-0.0092,0.0113,-0.0114,0.0094,-0.0072,0.0139,-0.0109,0.0088,-0.0085,0.0103,-0.0101,0.012,-0.0116,0.0129,-0.0052,0.0077,-0.0078,0.0055,-0.0057,0.0057,-0.0044,0.0065,-0.0066,0.0051,-0.0059,0.0083,-0.0044,0.0051,-0.0056,0.0072,-0.0133,0.0074,-0.0072,0.0087,-0.0072,0.0067,-0.0071,0.0065,-0.0053,0.0057,-0.0086,0.0076,-0.006,0.0081,-0.0032,0.0049,-0.0073,0.0068,-0.0055,0.0041,-0.0061,0.0063,-0.0134,0.0123,-0.0083,0.0083,-0.0059,0.0057,-0.0056,0.0076,-0.0063,0.007,-0.0065,0.008,-0.0064,0.0053,-0.0044,0.0046,-0.0033,0.0028,-0.0027,0.0031,-0.0026,0.003,-0.0032,0.0018,-0.0068,0.0028,-0.0037,0.0038,-0.0023,0.002,-0.0016,0.0019,-0.0038,0.0027,-0.0018,0.0016,-0.001,0.0013,-0.0039,0.0038,-0.0011,0.0013,-0.0012,0.0012,-0.0055,0.0035,-0.0102,0.005,-0.0016,0.0015,-0.0031,0.001,-0.0025,0.0014,-0.0011,0.001,-0.0012,0.002,-0.0021,0.0012,-0.0027,0.0018,-0.0176,0.0105,-0.0021,0.0025,-0.0011,0.0008,-0.0006,0.0008,-0.0029,0.0012,-0.0019,0.0016,-0.0015,0.0015,-0.0007,0.0005,-0.0009,0.0013,-0.0006,0.0008,-0.0009,0.0009,-0.0009,0.0006,-0.0033,0.0023,-0.0005,0.0004,-0.0006,0.0004,-0.0014,0.0009,-0.0007,0.0007,-0.0007,0.0006,-0.0006,0.0005,-0.0019,0.0009,-0.0004,0.0005,-0.0025,0.002,-0.0018,0.0017,-0.0007,0.0007,-0.0011,0.0012,-0.0004,0.0007,-0.0009,0.0009,-0.0008,0.0008,-0.0025,0.0014,-0.0017,0.0011,-0.0094,0.0054,-0.0053,0.0025,-0.0016,0.0013,-0.0007,0.0011,-0.0011,0.0014,-0.0003,0.0003,-0.0034,0.0031,-0.0024,0.0023,-0.003,0.0028,-0.0149,0.011,-0.0018,0.0021,-0.0035,0.0029,-0.0064,0.0038,-0.0065,0.0051,-0.0009,0.0007,-0.0005,0.0005,-0.0008,0.0007,-0.0055,0.0044,-0.0025,0.0029,-0.001,0.0008,-0.0007,0.0006,-0.0006,0.0006,-0.0008,0.0007,-0.0014,0.0007,-0.0055,0.0039,-0.0011,0.0006,-0.0067,0.0039,-0.0013,0.0017,-0.0028,0.002,-0.0033,0.0022,-0.0076,0.0061,-0.0147,0.01,-0.0018,0.0007,-0.0022,0.0013,-0.0121,0.0085,-0.0011,0.0015,-0.0028,0.0029,-0.001,0.0008,-0.0008,0.0006,-0.001,0.0009,-0.0015,0.0014,-0.0017,0.0018,-0.0023,0.002,-0.0018,0.0022,-0.0004,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0006,0.0006,-0.0011,0.001,-0.0005,0.0007,-0.0015,0.0006,-0.0018,0.0021,-0.001,0.0008,-0.001,0.0006,-0.0006,0.0005,-0.0009,0.0011,-0.0014,0.0015,-0.0027,0.0027,-0.0016,0.001,-0.0037,0.0037,-0.0019,0.0017,-0.001,0.0007,-0.0023,0.0025,-0.0011,0.0007,-0.0008,0.0006,-0.0004,0.0004,-0.0038,0.0031,-0.0031,0.0018,-0.006,0.0055,-0.0015,0.0025,-0.0007,0.0005,-0.0005,0.0006,-0.0004,0.0004,-0.001,0.001,-0.0003,0.0003,-0.0021,0.0025,-0.0027,0.0025,-0.0008,0.0006,-0.0005,0.0006,-0.0018,0.0016,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0051,0.0063,-0.0015,0.0018,-0.0008,0.0006,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0004,-0.0011,0.001,-0.0008,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0009,0.0008,-0.0007,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0012,0.0007,-0.0005,0.0005,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0016,0.001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0007,0.0007,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0008,0.001,-0.0005,0.0007,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0005,0.0007,-0.0014,0.0014,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0008,0.0009,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0003,0.0002,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:03
درهم و برهم, مرطوب خرد.
نوع فایل
audio/mpeg
48kHz,16bit
تاریخ اضافه شدن: شنبه, ۱۲ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم