مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای 765 کوتاه بحران شکستن ...

مرطوب و درهم و برهم خرد صدا.

کیفیت: 48kHz,16bit
نوع فایل: audio/mpeg
تعداد دانلود: 0 بار
برچسب ها حیواناتجویدنخیسشکستنخرد کردنانسانارگانیکخرد کردن مواد غذایینشخوارغذا خوردنصدای قرچ قروچ
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0006,0.0005,-0.0007,0.0005,-0.0015,0.0012,-0.0015,0.0018,-0.0015,0.0018,-0.0007,0.001,-0.0007,0.001,-0.0007,0.0008,-0.0007,0.001,-0.0004,0.001,-0.0011,0.001,-0.0012,0.0012,-0.0015,0.0015,-0.0013,0.0014,-0.0021,0.0028,-0.0056,0.0052,-0.0048,0.0051,-0.0085,0.0062,-0.0045,0.0047,-0.0049,0.0049,-0.0038,0.0031,-0.0031,0.0045,-0.0024,0.0019,-0.0018,0.0021,-0.006,0.0039,-0.0066,0.0067,-0.0043,0.0046,-0.0034,0.0046,-0.0045,0.0032,-0.0046,0.0056,-0.0017,0.0025,-0.0027,0.0013,-0.0035,0.0023,-0.001,0.0005,-0.0015,0.0015,-0.0016,0.0022,-0.0046,0.005,-0.0112,0.0134,-0.0081,0.0072,-0.0069,0.0065,-0.0049,0.0043,-0.0016,0.0019,-0.0196,0.022,-0.0108,0.0107,-0.0059,0.0092,-0.0098,0.0119,-0.0049,0.0052,-0.0115,0.0103,-0.0122,0.009,-0.0034,0.0033,-0.0024,0.0036,-0.0028,0.0034,-0.0025,0.003,-0.0026,0.0021,-0.0019,0.0024,-0.0025,0.0025,-0.0034,0.0029,-0.0035,0.005,-0.0043,0.0051,-0.004,0.0037,-0.0067,0.0074,-0.0035,0.0028,-0.0016,0.002,-0.0047,0.0025,-0.006,0.0058,-0.0044,0.0029,-0.004,0.0031,-0.0014,0.0017,-0.0006,0.0022,-0.0024,0.0027,-0.0014,0.0022,-0.0018,0.0009,-0.0046,0.0037,-0.0038,0.0035,-0.0012,0.0012,-0.0018,0.0016,-0.0448,0.0376,-0.0381,0.0421,-0.0491,0.029,-0.0214,0.029,-0.0416,0.0324,-0.0269,0.0297,-0.0126,0.0125,-0.0209,0.0192,-0.0643,0.0447,-0.0272,0.0348,-0.0301,0.0453,-0.0406,0.0479,-0.0137,0.0213,-0.0406,0.0377,-0.0937,0.1108,-0.0666,0.0843,-0.0461,0.0414,-0.048,0.0377,-0.0151,0.0243,-0.0179,0.0131,-0.0285,0.0186,-0.016,0.0238,-0.0177,0.0179,-0.014,0.0154,-0.0297,0.0367,-0.0114,0.0094,-0.0143,0.008,-0.0064,0.0126,-0.0034,0.01,-0.0008,0.0094,-0.0096,0.0044,-0.0126,0.0063,-0.0157,0.0056,-0.0055,0.0049,-0.018,0.0177,-0.0206,0.0253,-0.0069,0.0069,-0.0061,0.0039,-0.0167,0.0107,-0.0074,0.0056,-0.0102,0.0094,-0.0437,0.0389,-0.0565,0.0617,-0.0202,0.0416,-0.0105,0.0124,-0.0109,0.0119,-0.008,0.0064,-0.0049,0.0071,-0.0185,0.0195,-0.0132,0.0206,-0.0094,0.0084,-0.0056,0.0065,-0.0108,0.0081,-0.0107,0.0134,-0.008,0.0062,-0.0272,0.0263,-0.0244,0.0232,-0.0045,0.0078,-0.0056,0.002,-0.0034,0.0025,-0.0045,0.0046,-0.0042,0.0034,-0.0012,0.0013,-0.0009,0.0016,-0.0033,0.0046,-0.0025,0.0035,-0.0024,0.002,-0.0015,0.002,-0.0017,0.0008,-0.0022,0.0014,-0.0012,0.0022,-0.0017,0.0019,-0.0014,0.0014,-0.0018,0.0019,-0.0019,0.0012,-0.002,0.0023,-0.0027,0.0014,-0.0021,0.0024,-0.0022,0.0012,-0.0019,0.0012,-0.0013,0.0017,-0.0007,0.0015,-0.0009,0.0009,-0.002,0.0049,-0.0036,0.004,-0.0016,0.0024,-0.0018,0.0019,-0.002,0.0016,-0.0021,0.0021,-0.0017,0.0012,-0.0036,0.0023,-0.0012,0.0015,-0.0006,0.0007,-0.0037,0.0023,-0.0017,0.003,-0.0015,0.0012,-0.0032,0.0035,-0.0013,0.0008,-0.004,0.0025,-0.0008,0.001,-0.0028,0.0025,-0.0172,0.0168,-0.035,0.0327,-0.0358,0.0325,-0.0209,0.0316,-0.0202,0.0137,-0.0517,0.0513,-0.062,0.0461,-0.0515,0.0601,-0.0379,0.0328,-0.0347,0.0588,-0.039,0.0311,-0.0303,0.0268,-0.0229,0.0283,-0.0415,0.0365,-0.0158,0.0261,-0.0529,0.0542,-0.0391,0.0524,-0.0342,0.0189,-0.0181,0.0368,-0.0486,0.0367,-0.0253,0.0208,-0.0175,0.0214,-0.0179,0.0208,-0.0228,0.0165,-0.0117,0.0143,-0.0142,0.017,-0.0093,0.0096,-0.0276,0.0249,-0.021,0.024,-0.0199,0.0238,-0.0143,0.0162,-0.0153,0.024,-0.0204,0.021,-0.0055,0.0074,-0.0061,0.0059,-0.0065,0.0067,-0.0071,0.0045,-0.0096,0.0052,-0.004,0.0057,-0.0051,0.0049,-0.0051,0.0092,-0.0063,0.0066,-0.0033,0.0041,-0.0031,0.0047,-0.0049,0.0057,-0.0166,0.0175,-0.0232,0.0203,-0.0362,0.0384,-0.0336,0.0207,-0.0118,0.0168,-0.0095,0.0086,-0.0304,0.0212,-0.0365,0.036,-0.0147,0.0111,-0.0906,0.0924,-0.0267,0.0371,-0.0658,0.0396,-0.0287,0.0377,-0.0224,0.03,-0.0139,0.0272,-0.0142,0.0195,-0.015,0.0179,-0.0183,0.0296,-0.0268,0.0289,-0.0164,0.0115,-0.0118,0.0162,-0.0181,0.0172,-0.0237,0.0375,-0.0108,0.0124,-0.0248,0.0371,-0.0442,0.0497,-0.0285,0.0274,-0.0328,0.0438,-0.0166,0.0199,-0.0105,0.0109,-0.0073,0.0079,-0.0056,0.0095,-0.0156,0.0086,-0.0176,0.0137,-0.0076,0.0057,-0.0098,0.0117,-0.0115,0.0152,-0.0082,0.007,-0.0063,0.0068,-0.0062,0.0044,-0.004,0.0029,-0.0118,0.0089,-0.028,0.0168,-0.0293,0.0165,-0.0045,0.0087,-0.0049,0.0032,-0.0041,0.0037,-0.002,0.0036,-0.0032,0.0035,-0.0035,0.0046,-0.02,0.0247,-0.0208,0.02,-0.0165,0.0152,-0.0241,0.0175,-0.0181,0.0163,-0.0207,0.0192,-0.0369,0.0176,-0.0238,0.0224,-0.0187,0.0137,-0.0329,0.0227,-0.021,0.0203,-0.0344,0.0294,-0.0228,0.0217,-0.0315,0.0303,-0.0266,0.0272,-0.0229,0.0237,-0.022,0.0229,-0.0319,0.023,-0.0185,0.0195,-0.0145,0.0103,-0.0114,0.0105,-0.0084,0.011,-0.0104,0.0075,-0.006,0.0063,-0.0042,0.0053,-0.007,0.0063,-0.0075,0.0078,-0.0078,0.0062,-0.0066,0.0038,-0.0056,0.0068,-0.0067,0.0065,-0.0048,0.0054,-0.0049,0.005,-0.0027,0.0052,-0.003,0.0044,-0.008,0.0061,-0.0029,0.0043,-0.0065,0.0027,-0.0061,0.0073,-0.0044,0.0061,-0.0055,0.0053,-0.0103,0.0162,-0.0187,0.0183,-0.0092,0.0074,-0.0052,0.0061,-0.0095,0.0065,-0.0147,0.0154,-0.0072,0.0129,-0.0083,0.011,-0.0082,0.0096,-0.0087,0.0059,-0.0135,0.0101,-0.008,0.01,-0.0087,0.0088,-0.0085,0.0074,-0.0069,0.009,-0.0073,0.0059,-0.006,0.0068,-0.0071,0.0094,-0.0078,0.0104,-0.011,0.0054,-0.0083,0.0075,-0.0044,0.0062,-0.0039,0.0035,-0.0043,0.0047,-0.0052,0.0057,-0.0043,0.0039,-0.0045,0.0043,-0.0059,0.006,-0.0027,0.0025,-0.0038,0.0042,-0.0045,0.0055,-0.0059,0.0053,-0.0081,0.0097,-0.0047,0.0043,-0.0034,0.003,-0.0046,0.0043,-0.0043,0.005,-0.0039,0.0046,-0.0053,0.0059,-0.0043,0.0043,-0.0038,0.0041,-0.0034,0.0033,-0.0084,0.0084,-0.0042,0.0036,-0.0038,0.0035,-0.0114,0.0104,-0.011,0.0099,-0.0051,0.0036,-0.0045,0.0039,-0.0032,0.0039,-0.0033,0.0027,-0.0029,0.0022,-0.0023,0.0044,-0.0032,0.0038,-0.0041,0.0031,-0.003,0.0023,-0.0011,0.0009,-0.0017,0.0026,-0.0013,0.0008,-0.0016,0.0022,-0.0022,0.0016,-0.0008,0.0013,-0.002,0.0024,-0.0012,0.0019,-0.0012,0.0008,-0.0005,0.0006,-0.0007,0.0006,-0.0003,0.0005,-0.0007,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0006,0.0007,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0003,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:03
مرطوب و درهم و برهم خرد صدا.
نوع فایل
audio/mpeg
48kHz,16bit
تاریخ اضافه شدن: شنبه, ۱۲ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم