مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای 769 کوتاه بحران شکستن ...

خیس, خرد/جویدن صدا.

کیفیت: 48kHz,16bit
نوع فایل: audio/mpeg
تعداد دانلود: 0 بار
برچسب ها حیواناتجویدنخیسشکستنخرد شدنانسانارگانیکخرد کردن مواد غذایینشخوارغذا خوردنصدای قرچ قروچ
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0005,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0006,0.0004,-0.0006,0.0006,-0.0005,0.0005,-0.0006,0.0007,-0.0007,0.0009,-0.0027,0.0055,-0.001,0.0008,-0.022,0.0461,-0.0269,0.0359,-0.0174,0.0314,-0.0088,0.0253,-0.0063,0.0132,-0.0041,0.0032,-0.0041,0.0038,-0.0033,0.0046,-0.0031,0.0045,-0.0417,0.0776,-0.0141,0.0187,-0.0049,0.007,-0.0054,0.0075,-0.0147,0.027,-0.0051,0.0078,-0.0064,0.0059,-0.005,0.0043,-0.0074,0.0121,-0.0034,0.0039,-0.0035,0.0058,-0.0037,0.0044,-0.0037,0.0033,-0.0032,0.004,-0.0042,0.0035,-0.0028,0.0026,-0.0023,0.0028,-0.0036,0.0042,-0.0025,0.002,-0.0024,0.0041,-0.0031,0.0032,-0.0031,0.0038,-0.0073,0.0049,-0.0029,0.0028,-0.0037,0.0043,-0.0028,0.0024,-0.0034,0.002,-0.003,0.003,-0.0018,0.0017,-0.0019,0.0025,-0.002,0.0023,-0.0017,0.0019,-0.0027,0.0032,-0.0024,0.002,-0.004,0.0061,-0.0017,0.0018,-0.0019,0.0022,-0.0024,0.0022,-0.0039,0.0048,-0.0015,0.0008,-0.0019,0.0022,-0.0019,0.0028,-0.0056,0.0076,-0.0078,0.0096,-0.0029,0.0037,-0.007,0.0089,-0.0015,0.0011,-0.0036,0.0032,-0.0068,0.0082,-0.0016,0.0017,-0.0018,0.0016,-0.0085,0.0083,-0.0064,0.0063,-0.002,0.0017,-0.002,0.0018,-0.0019,0.003,-0.0019,0.0024,-0.0032,0.004,-0.0023,0.0016,-0.0089,0.0092,-0.0152,0.0131,-0.0042,0.0033,-0.0027,0.002,-0.0039,0.0039,-0.0054,0.0053,-0.0133,0.0096,-0.0053,0.0046,-0.0033,0.0037,-0.0069,0.0088,-0.0086,0.006,-0.0063,0.0046,-0.0078,0.0069,-0.0232,0.0145,-0.008,0.0079,-0.0049,0.0041,-0.0275,0.0191,-0.0125,0.0083,-0.0055,0.0058,-0.0066,0.0064,-0.004,0.0042,-0.0067,0.0058,-0.0645,0.046,-0.0278,0.0164,-0.0112,0.0061,-0.0063,0.0046,-0.0046,0.0047,-0.004,0.0042,-0.0059,0.0052,-0.0093,0.0097,-0.0049,0.0054,-0.0039,0.0039,-0.0041,0.0043,-0.0043,0.0057,-0.011,0.0092,-0.019,0.0154,-0.0182,0.0087,-0.0036,0.0039,-0.0041,0.0031,-0.005,0.0054,-0.0044,0.0041,-0.0065,0.0062,-0.007,0.0047,-0.0039,0.0045,-0.0059,0.005,-0.0028,0.0052,-0.0026,0.0054,-0.0042,0.0051,-0.0036,0.0034,-0.0066,0.0054,-0.0052,0.0023,-0.0033,0.0014,-0.0028,0.0028,-0.0038,0.0031,-0.0034,0.0026,-0.0022,0.003,-0.0032,0.0054,-0.0012,0.0034,-0.0025,0.006,-0.0056,0.0071,-0.006,0.0055,-0.0026,0.0016,-0.0049,0.0013,-0.0149,0.0069,-0.0049,0.0045,-0.0036,0.0028,-0.015,0.0097,-0.0031,0.0034,-0.0043,0.0061,-0.0096,0.0081,-0.0038,0.0051,-0.0053,0.0053,-0.0064,0.0049,-0.0143,0.0093,-0.0054,0.004,-0.0088,0.0065,-0.0039,0.0072,-0.0089,0.0084,-0.0029,0.0031,-0.0034,0.0054,-0.0058,0.0054,-0.0151,0.0163,-0.0036,0.0087,-0.0051,0.0041,-0.0048,0.0031,-0.0078,0.0092,-0.0115,0.0151,-0.0144,0.0155,-0.0101,0.012,-0.0124,0.0122,-0.0056,0.0054,-0.0054,0.0081,-0.0165,0.0145,-0.0146,0.0092,-0.0054,0.0049,-0.0035,0.0031,-0.0057,0.0055,-0.01,0.0089,-0.0101,0.0104,-0.0058,0.0086,-0.0019,0.0032,-0.0188,0.0135,-0.009,0.0072,-0.0023,0.0037,-0.0031,0.0074,-0.0054,0.0046,-0.0152,0.0078,-0.006,0.0055,-0.0055,0.0039,-0.0046,0.0064,-0.011,0.0153,-0.0038,0.0024,-0.0024,0.003,-0.0073,0.0078,-0.0217,0.0068,-0.0135,0.0119,-0.0056,0.0036,-0.006,0.0042,-0.0029,0.0032,-0.0052,0.0034,-0.0018,0.0025,-0.0337,0.0352,-0.0127,0.0242,-0.0068,0.0076,-0.0132,0.0063,-0.0033,0.0037,-0.0033,0.003,-0.0038,0.0049,-0.0062,0.0059,-0.0035,0.0031,-0.003,0.0045,-0.004,0.0083,-0.013,0.0151,-0.0037,0.0052,-0.0048,0.0044,-0.0038,0.0025,-0.002,0.0025,-0.0022,0.0027,-0.0028,0.0034,-0.004,0.0036,-0.0043,0.0058,-0.0044,0.0089,-0.0037,0.0026,-0.0059,0.0056,-0.0039,0.0038,-0.0076,0.007,-0.004,0.0032,-0.0091,0.0051,-0.0027,0.0016,-0.0033,0.0038,-0.0022,0.0027,-0.0028,0.0032,-0.0069,0.0064,-0.0041,0.0055,-0.0014,0.0016,-0.0037,0.0018,-0.0243,0.0228,-0.0156,0.0084,-0.0148,0.0085,-0.0229,0.0164,-0.0291,0.0148,-0.024,0.0257,-0.0176,0.0151,-0.0404,0.0334,-0.01,0.0095,-0.0339,0.0366,-0.0132,0.0257,-0.0722,0.0498,-0.0319,0.037,-0.0189,0.0235,-0.0197,0.0183,-0.0666,0.0479,-0.0372,0.0467,-0.0323,0.0552,-0.0139,0.0177,-0.0572,0.0519,-0.03,0.0336,-0.0244,0.0295,-0.0183,0.0236,-0.0137,0.0197,-0.0147,0.0162,-0.0083,0.0099,-0.0122,0.0189,-0.0239,0.0241,-0.017,0.0155,-0.0199,0.0268,-0.0088,0.0145,-0.0135,0.0126,-0.0199,0.0168,-0.0131,0.0124,-0.007,0.0063,-0.009,0.0108,-0.0056,0.0057,-0.008,0.0122,-0.0048,0.0071,-0.0067,0.0036,-0.0045,0.0027,-0.0034,0.0027,-0.0028,0.0016,-0.0024,0.0021,-0.0017,0.0029,-0.0016,0.0012,-0.001,0.0008,-0.002,0.0011,-0.0009,0.0006,-0.0058,0.0062,-0.0023,0.0026,-0.0018,0.0014,-0.0011,0.0012,-0.0025,0.0016,-0.0015,0.0025,-0.0025,0.0022,-0.0019,0.0012,-0.007,0.0059,-0.0086,0.007,-0.0032,0.0037,-0.0021,0.0022,-0.0016,0.0021,-0.0012,0.0013,-0.0016,0.0014,-0.0015,0.0014,-0.002,0.0022,-0.0022,0.0015,-0.0015,0.0018,-0.0008,0.0009,-0.0023,0.003,-0.0014,0.0016,-0.0018,0.002,-0.012,0.0073,-0.0043,0.0033,-0.005,0.0056,-0.0022,0.0015,-0.004,0.0033,-0.0035,0.0028,-0.002,0.0027,-0.0254,0.0173,-0.0052,0.0054,-0.0155,0.0164,-0.0103,0.0086,-0.0117,0.0054,-0.0246,0.0208,-0.0222,0.0132,-0.0148,0.0178,-0.0168,0.0124,-0.0247,0.0153,-0.0156,0.0124,-0.0266,0.0226,-0.0094,0.0107,-0.0118,0.0106,-0.0054,0.0195,-0.0278,0.0182,-0.0076,0.0111,-0.0135,0.0162,-0.0068,0.0059,-0.0062,0.0074,-0.0062,0.0053,-0.0042,0.0044,-0.0039,0.0046,-0.0032,0.0036,-0.0029,0.0035,-0.0034,0.0026,-0.0026,0.0023,-0.0019,0.0014,-0.0019,0.0025,-0.0016,0.0023,-0.0012,0.0008,-0.0009,0.0012,-0.0008,0.0008,-0.0005,0.0005,-0.0008,0.0006,-0.0007,0.0005,-0.0003,0.0003,-0.001,0.0008,-0.0005,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0006,0.0004,-0.0007,0.0006,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0007,0.0005,-0.0008,0.0007,-0.0013,0.0015,-0.0006,0.0005,-0.0006,0.0009,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0006,0.0006,-0.0004,0.0003,-0.0006,0.0007,-0.0004,0.0003,-0.0006,0.0005,-0.0005,0.0008,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0006,-0.0003,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0007,0.0005,-0.0006,0.0005,-0.0008,0.0006,-0.0007,0.0004,-0.0004,0.0005,-0.0007,0.0006,-0.0008,0.0004,-0.0008,0.0006,-0.0008,0.0006,-0.0005,0.0006,-0.0006,0.0007,-0.0006,0.0005,-0.0004,0.0006,-0.0009,0.0006,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0005,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0005,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0006,0.0007,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0005,-0.0005,0.0006,-0.0002,0.0002,-0.0008,0.0005,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0007,0.0004,-0.0008,0.0005,-0.0002,0.0003,-0.0009,0.0007,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0004,-0.0004,0.0005,-0.0001,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0006,0.0006,-0.0006,0.0007,-0.0005,0.0004,-0.0008,0.0007,-0.0005,0.0002,-0.0007,0.0006,-0.001,0.0007,-0.0012,0.0013,-0.0006,0.0006,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0009,0.0005,-0.0009,0.0006,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:04
خیس, خرد/جویدن صدا.
نوع فایل
audio/mpeg
48kHz,16bit
تاریخ اضافه شدن: شنبه, ۱۲ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم