مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای درب چوبی oc x 3

چوبی درب باز و بسته شدن x3.

کیفیت: 48kHz,24bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: در و پنجره
تعداد دانلود: 0 بار
برچسب ها در، درب
[-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0006,0.0008,-0.0006,0.0007,-0.0054,0.0092,-0.0415,0.0334,-0.0147,0.0125,-0.0166,0.0217,-0.0213,0.0216,-0.0316,0.0178,-0.0119,0.0089,-0.0197,0.0244,-0.0484,0.0516,-0.0156,0.0147,-0.0136,0.0141,-0.0079,0.0092,-0.0077,0.0082,-0.0051,0.0049,-0.003,0.0043,-0.0021,0.0026,-0.0022,0.0027,-0.0015,0.0014,-0.001,0.0012,-0.001,0.001,-0.0083,0.0057,-0.003,0.003,-0.0016,0.0015,-0.0016,0.0017,-0.0015,0.0012,-0.0013,0.0014,-0.0014,0.0012,-0.0199,0.0202,-0.2262,0.266,-0.1404,0.1408,-0.0412,0.0673,-0.0213,0.0312,-0.0907,0.1179,-0.1268,0.0927,-0.0201,0.028,-0.0158,0.016,-0.0107,0.01,-0.0085,0.0081,-0.0063,0.0064,-0.0044,0.005,-0.0031,0.0056,-0.0031,0.0036,-0.0041,0.0034,-0.0021,0.0034,-0.0023,0.002,-0.0062,0.0057,-0.045,0.0466,-0.0415,0.0377,-0.0127,0.0099,-0.0075,0.0062,-0.004,0.004,-0.0036,0.0041,-0.0023,0.0029,-0.0021,0.0015,-0.0016,0.0015,-0.003,0.0049,-0.0065,0.005,-0.0032,0.0036,-0.0024,0.0023,-0.0017,0.0022,-0.0011,0.0013,-0.001,0.001,-0.0007,0.0008,-0.0007,0.0009,-0.0007,0.0006,-0.0005,0.0004,-0.0006,0.0004,-0.0005,0.0007,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0006,-0.0006,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0005,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.1274,0.1298,-0.0679,0.0651,-0.0356,0.0578,-0.0174,0.0146,-0.0119,0.0093,-0.0083,0.0061,-0.004,0.0052,-0.0036,0.0038,-0.0039,0.0035,-0.0369,0.0283,-0.047,0.0583,-0.0425,0.0286,-0.0388,0.0334,-0.0213,0.025,-0.0175,0.0186,-0.0074,0.0106,-0.0067,0.0071,-0.007,0.0071,-0.0036,0.0047,-0.0098,0.0093,-0.0134,0.0157,-0.3351,0.1901,-0.1581,0.2318,-0.0381,0.0414,-0.0265,0.0309,-0.0134,0.0171,-0.0105,0.0097,-0.007,0.0068,-0.005,0.0045,-0.0042,0.0038,-0.0032,0.0031,-0.0025,0.0023,-0.0017,0.0017,-0.0015,0.0012,-0.001,0.0016,-0.0008,0.0009,-0.0008,0.0007,-0.0007,0.0008,-0.0008,0.0007,-0.0004,0.0006,-0.0006,0.0005,-0.0006,0.0007,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.001,0.001,-0.0013,0.0012,-0.0079,0.0122,-0.016,0.016,-0.0493,0.0385,-0.0416,0.0396,-0.0197,0.0144,-0.0103,0.0116,-0.0086,0.0119,-0.0148,0.0139,-0.0286,0.0246,-0.0159,0.016,-0.0433,0.0416,-0.0293,0.0273,-0.0098,0.0124,-0.0062,0.0066,-0.0047,0.0051,-0.0045,0.0037,-0.0025,0.0025,-0.0069,0.0036,-0.0065,0.0062,-0.004,0.0046,-0.0022,0.0017,-0.0019,0.0013,-0.0011,0.0015,-0.0011,0.0014,-0.0009,0.0012,-0.0048,0.0047,-0.0023,0.0026,-0.1514,0.1649,-0.0701,0.0604,-0.0247,0.027,-0.023,0.02,-0.022,0.0165,-0.0158,0.013,-0.0313,0.0432,-0.0179,0.0302,-0.0356,0.0396,-0.0286,0.0234,-0.0112,0.0125,-0.0305,0.0265,-0.009,0.0084,-0.0054,0.0043,-0.0044,0.0039,-0.0028,0.0025,-0.0024,0.0028,-0.0037,0.0034,-0.0017,0.0016,-0.0019,0.0017,-0.0064,0.0084,-0.0036,0.0035,-0.0043,0.0026,-0.0212,0.0273,-0.0068,0.0064,-0.0067,0.0063,-0.0037,0.0038,-0.0034,0.0023,-0.0019,0.0021,-0.0014,0.0015,-0.0015,0.0013,-0.001,0.0009,-0.001,0.001,-0.0007,0.0008,-0.0007,0.0007,-0.0007,0.0006,-0.0005,0.0005,-0.0007,0.0005,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0005,0.0005,-0.0007,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0008,0.0005,-0.0006,0.0006,-0.0007,0.0005,-0.1173,0.1153,-0.0872,0.0668,-0.0196,0.0175,-0.0106,0.0146,-0.0108,0.011,-0.0076,0.0047,-0.0039,0.0038,-0.0031,0.0031,-0.0019,0.0018,-0.0017,0.0016,-0.0015,0.0012,-0.0012,0.0009,-0.0011,0.0009,-0.0007,0.0006,-0.0007,0.0007,-0.0006,0.0005,-0.0006,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0012,0.0011,-0.0005,0.0008,-0.0006,0.0005,-0.0004,0.0006,-0.0006,0.0005,-0.0005,0.0006,-0.0005,0.0006,-0.0025,0.0028,-0.0021,0.0029,-0.001,0.0009,-0.0008,0.0009,-0.0007,0.0008,-0.0007,0.0009,-0.001,0.0009,-0.0008,0.0009,-0.0155,0.0113,-0.0288,0.05,-0.0071,0.0064,-0.0039,0.006,-0.0037,0.004,-0.0711,0.0869,-0.0818,0.0606,-0.1972,0.1584,-0.0488,0.0547,-0.1147,0.0665,-0.0247,0.0255,-0.0196,0.0173,-0.0151,0.0142,-0.0134,0.0115,-0.0071,0.0068,-0.0056,0.0081,-0.0068,0.0049,-0.0295,0.0318,-0.0193,0.0201,-0.0103,0.0067,-0.0076,0.0057,-0.0068,0.0043,-0.0032,0.003,-0.0023,0.0025,-0.0018,0.002,-0.0014,0.0015,-0.0011,0.0013,-0.0007,0.0009,-0.001,0.0008,-0.0007,0.0008,-0.0005,0.0005,-0.0008,0.0006,-0.0005,0.0007,-0.0005,0.0007,-0.0004,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0003,0.0004,-0.0007,0.0006,-0.0005,0.0006,-0.0007,0.0007,-0.0009,0.0007,-0.0012,0.0011,-0.0009,0.0009,-0.0009,0.0009,-0.0008,0.0007,-0.001,0.0009,-0.0044,0.0055,-0.0152,0.0146,-0.0098,0.0087,-0.0105,0.0119,-0.0073,0.0123,-0.0055,0.008,-0.0539,0.0738,-0.0626,0.0554,-0.0616,0.0622,-0.0229,0.0295,-0.0209,0.0132,-0.0094,0.0097,-0.0058,0.0062,-0.0044,0.0055,-0.013,0.0071,-0.0157,0.0244,-0.0065,0.0078,-0.0164,0.0233,-0.0126,0.0145,-0.0205,0.018,-0.1763,0.1503,-0.3602,0.2829,-0.1324,0.0866,-0.0699,0.0731,-0.0342,0.0313,-0.0269,0.0266,-0.0188,0.017,-0.0145,0.0132,-0.0121,0.0148,-0.0092,0.0101,-0.0067,0.0088,-0.0058,0.0049,-0.0055,0.0054,-0.0043,0.0034,-0.0032,0.0032,-0.003,0.0024,-0.0023,0.0028,-0.0022,0.002,-0.0014,0.0017,-0.0013,0.0016,-0.0009,0.0014,-0.0012,0.0013,-0.0014,0.001,-0.001,0.0009,-0.0006,0.0007,-0.0005,0.0006,-0.0006,0.0005,-0.0006,0.0005,-0.0004,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0006,0.0005,-0.0003,0.0003,-0.0007,0.0004,-0.0004,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0046,0.0046,-0.0039,0.0027,-0.0027,0.0027,-0.0017,0.0018,-0.0012,0.0008,-0.0054,0.0061,-0.0081,0.0176,-0.0131,0.0113,-0.0248,0.0229,-0.0164,0.0231,-0.0054,0.0048,-0.004,0.004,-0.0027,0.0032,-0.0038,0.0024,-0.0027,0.002,-0.0019,0.0015,-0.0011,0.0014,-0.0013,0.0011,-0.001,0.0009,-0.0007,0.0008,-0.001,0.0011,-0.001,0.0011,-0.0009,0.001,-0.0009,0.0012,-0.0013,0.0011,-0.3376,0.342,-0.2012,0.1729,-0.065,0.0686,-0.2695,0.3189,-0.2906,0.2745,-0.1698,0.197,-0.1051,0.1499,-0.0754,0.1392,-0.1561,0.1092,-0.0534,0.0453,-0.0369,0.0408,-0.0276,0.0397,-0.0741,0.0842,-0.0402,0.0422,-0.0215,0.0235,-0.0223,0.0382,-0.0608,0.0969,-0.0316,0.0293,-0.0299,0.0219,-0.0166,0.0126,-0.0121,0.0117,-0.0106,0.0075,-0.0043,0.0045,-0.0047,0.0051,-0.0034,0.0037,-0.0024,0.0026,-0.0021,0.0023,-0.0016,0.0015,-0.0011,0.001,-0.0013,0.0016,-0.001,0.001,-0.0011,0.0011,-0.0008,0.0008,-0.001,0.0006,-0.0007,0.0005,-0.0007,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0005,-0.0005,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0005,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0006,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0005,-0.0008,0.0005,-0.0004,0.0005,-0.0006,0.0007,-0.0005,0.0005,-0.0007,0.0004,-0.0005,0.0006,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:19
چوبی درب باز و بسته شدن x3.

درب چوبی oc x 3

دسته بندی: در و پنجره
برچسب ها: در، درب
نوع فایل
audio/mpeg
48kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: یکشنبه, ۲۷ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری