مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای قدم به قدم شن کفش ...

قدم به قدم راه رفتن بر روی شن در کفش ورزشی, برروی آن بکشید و scuffing (4).
دسته بندی: پا
مدت زمان: ۰:۲۹
نوع: 44kHz,16bit
تعداد دانلود: ۱ بار
آخرین ویرایش: جمعه, ۰۷ آبان ۱۴۰۰
برچسب ها
[0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0003,0.0003,-0.0021,0.0091,-0.0366,0.041,-0.0775,0.0605,-0.1501,0.1238,-0.1035,0.129,-0.0453,0.0427,-0.2029,0.154,-0.3198,0.3249,-0.0364,0.0536,-0.0565,0.0616,-0.0491,0.0722,-0.0124,0.0293,-0.0201,0.022,-0.0149,0.0119,-0.1286,0.1305,-0.1263,0.1145,-0.2534,0.2713,-0.1113,0.1322,-0.0628,0.0765,-0.0202,0.029,-0.1192,0.162,-0.0988,0.0936,-0.0088,0.0058,-0.0121,0.0118,-0.0228,0.0206,-0.007,0.0109,-0.1102,0.1158,-0.2887,0.3917,-0.0642,0.0711,-0.015,0.0164,-0.006,0.0072,-0.0086,0.0158,-0.0383,0.0363,-0.0144,0.0128,-0.0011,0.0021,-0.0006,0.0011,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0014,0.0019,-0.0025,0.003,-0.0084,0.0045,-0.0296,0.0312,-0.0317,0.0318,-0.0181,0.0214,-0.0842,0.0519,-0.0692,0.0967,-0.0618,0.0783,-0.353,0.2552,-0.2487,0.2491,-0.2108,0.2921,-0.1185,0.1561,-0.1497,0.1568,-0.1632,0.1254,-0.1226,0.173,-0.106,0.1459,-0.0129,0.0215,-0.0097,0.0098,-0.004,0.0046,-0.151,0.1165,-0.3869,0.2422,-0.1718,0.1377,-0.1894,0.0991,-0.042,0.0505,-0.0152,0.0165,-0.0387,0.0543,-0.0708,0.0753,-0.3365,0.2318,-0.2764,0.3088,-0.449,0.4019,-0.1278,0.095,-0.1075,0.0908,-0.1447,0.1379,-0.0175,0.0499,-0.0941,0.1628,-0.1443,0.1308,-0.0531,0.0804,-0.3176,0.3316,-0.3307,0.4303,-0.1276,0.1195,-0.0117,0.0108,-0.0101,0.0095,-0.017,0.0267,-0.0079,0.0118,-0.0056,0.0071,-0.0023,0.0021,-0.0025,0.0031,-0.0084,0.0082,-0.0005,0.0012,-0.0014,0.0003,-0.0004,0.0013,-0.0003,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0027,0.0038,-0.0725,0.0518,-0.1056,0.0981,-0.0306,0.0217,-0.0312,0.0233,-0.1084,0.1467,-0.1203,0.1037,-0.0883,0.1068,-0.3229,0.2382,-0.2048,0.2762,-0.0349,0.032,-0.0218,0.0234,-0.0764,0.058,-0.2049,0.2662,-0.1925,0.3242,-0.4234,0.4023,-0.0617,0.0429,-0.0596,0.0984,-0.0463,0.0391,-0.0096,0.0102,-0.0158,0.0169,-0.0069,0.0077,-0.0184,0.0528,-0.0034,0.0036,-0.0064,0.0053,-0.0024,0.0027,-0.0105,0.0134,-0.0136,0.0123,-0.0036,0.0045,-0.0006,0.0009,-0.0002,0.0002,-0.0002,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0004,0.0007,-0.0009,0.0011,-0.0297,0.0406,-0.1503,0.1094,-0.2992,0.3824,-0.1027,0.1021,-0.0312,0.0317,-0.4341,0.3163,-0.1169,0.1769,-0.1044,0.0959,-0.3342,0.4214,-0.1198,0.0972,-0.2814,0.3008,-0.0654,0.0586,-0.0106,0.0157,-0.4299,0.3966,-0.0049,0.0058,-0.1458,0.2209,-0.3061,0.4298,-0.0099,0.0235,-0.1247,0.1603,-0.0684,0.0759,-0.0118,0.0411,-0.0068,0.0074,-0.0026,0.0028,-0.0104,0.0085,-0.0051,0.0043,-0.0209,0.02,-0.0159,0.0202,-0.0044,0.0038,-0.0109,0.0112,-0.0039,0.0056,-0.0034,0.0023,-0.0013,0.0009,-0.0005,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0009,0.0008,-0.0039,0.006,-0.0212,0.0184,-0.0761,0.0714,-0.1164,0.1663,-0.2001,0.2115,-0.3751,0.3471,-0.2528,0.2845,-0.3493,0.3327,-0.1107,0.137,-0.1023,0.1071,-0.1608,0.1513,-0.1301,0.1643,-0.3468,0.3443,-0.032,0.0306,-0.0228,0.0251,-0.0149,0.0149,-0.009,0.0093,-0.066,0.0832,-0.3744,0.304,-0.0356,0.0458,-0.0278,0.0284,-0.0118,0.0166,-0.0164,0.0126,-0.0284,0.0305,-0.0116,0.0069,-0.0044,0.0054,-0.0009,0.0018,-0.0002,0.0007,-0.0004,0.0004,-0.0004,-0.0001,-0.0002,0.0001,0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0005,0.0007,-0.0011,0.0008,-0.0051,0.0037,-0.0047,0.0063,-0.0052,0.0038,-0.0137,0.0155,-0.013,0.015,-0.0139,0.0161,-0.0289,0.034,-0.0233,0.0223,-0.0142,0.0161,-0.028,0.0319,-0.0346,0.0358,-0.0492,0.0841,-0.0555,0.0584,-0.0812,0.1032,-0.0872,0.1028,-0.0813,0.1142,-0.2212,0.223,-0.1857,0.1992,-0.1977,0.4221,-0.0393,0.0413,-0.0448,0.0276,-0.0248,0.0197,-0.0251,0.038,-0.0777,0.0837,-0.14,0.1673,-0.2117,0.1446,-0.0803,0.1392,-0.0444,0.0299,-0.0457,0.0447,-0.0151,0.0195,-0.0054,0.0058,-0.0038,0.0035,-0.0005,0.0002,0,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0006,0.0009,-0.0038,0.0037,-0.0069,0.0074,-0.0301,0.0248,-0.126,0.2178,-0.0423,0.0249,-0.4083,0.3354,-0.1778,0.3154,-0.3099,0.2183,-0.171,0.159,-0.1503,0.0999,-0.179,0.1841,-0.0804,0.1142,-0.0258,0.0252,-0.027,0.0272,-0.1955,0.4088,-0.0891,0.1082,-0.0063,0.0122,-0.0756,0.0459,-0.0283,0.0313,-0.0794,0.0554,-0.4352,0.3687,-0.2103,0.222,-0.0281,0.0355,-0.0175,0.0091,-0.0574,0.0605,-0.0056,0.0038,-0.0159,0.0257,-0.0018,0.0022,-0.0017,0.0001,-0.0003,0.0013,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0032,0.0036,-0.0012,0.0016,-0.0036,0.0033,-0.0055,0.0065,-0.0125,0.0115,-0.0437,0.0434,-0.0619,0.0814,-0.0949,0.0767,-0.2381,0.1935,-0.1383,0.1245,-0.2909,0.2301,-0.1748,0.253,-0.2899,0.3395,-0.1542,0.2013,-0.037,0.0335,-0.1646,0.1893,-0.0258,0.024,-0.0178,0.0277,-0.2321,0.4034,-0.2412,0.3559,-0.0921,0.1038,-0.0707,0.0546,-0.1303,0.1412,-0.2756,0.3039,-0.2518,0.2327,-0.0426,0.0589,-0.0237,0.0254,-0.0745,0.0775,-0.0275,0.0354,-0.0054,0.0069,-0.0019,0.0021,-0.0035,0.0041,-0.0007,0.0007,-0.0001,0.0002,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.001,0.0013,-0.0063,0.0081,-0.069,0.0749,-0.0623,0.042,-0.0554,0.0677,-0.125,0.1127,-0.2464,0.1716,-0.1908,0.2786,-0.1556,0.3185,-0.0827,0.0629,-0.0492,0.0862,-0.0384,0.0392,-0.0575,0.0817,-0.2437,0.1693,-0.1909,0.2209,-0.0998,0.0782,-0.0317,0.0425,-0.0139,0.0149,-0.1042,0.1321,-0.0103,0.0069,-0.0939,0.0773,-0.0239,0.0341,-0.0159,0.0327,-0.002,0.0024,-0.0045,0.0057,-0.0012,0.0008,-0.0005,0.0016,-0.0007,0.0002,-0.0002,0.0003,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0012,0.0022,-0.0017,0.0021,-0.0076,0.0094,-0.0516,0.0452,-0.0693,0.0812,-0.0232,0.0185,-0.0439,0.0412,-0.2532,0.3512,-0.4068,0.3263,-0.0364,0.0545,-0.048,0.0628,-0.0776,0.0974,-0.082,0.0619,-0.0363,0.0311,-0.1273,0.1601,-0.0948,0.0974,-0.0421,0.049,-0.0525,0.0466,-0.0704,0.0773,-0.2952,0.2839,-0.2142,0.1799,-0.0935,0.1304,-0.2106,0.2065,-0.1469,0.2134,-0.0379,0.0292,-0.1084,0.1054,-0.1643,0.0996,-0.1827,0.1778,-0.4329,0.43,-0.1667,0.1876,-0.0179,0.025,-0.0183,0.0376,-0.0302,0.0391,-0.0856,0.0575,-0.0128,0.0185,-0.1567,0.1178,-0.0072,0.005,-0.0353,0.0399,-0.0108,0.0194,-0.0069,0.0092,-0.004,0.0047,-0.0083,0.003,-0.0105,0.0148,-0.0018,0.0015,-0.0003,0.0005,-0.0004,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0011,0.0009,-0.0038,0.004,-0.0053,0.0066,-0.0226,0.0174,-0.0364,0.0356,-0.0338,0.0507,-0.0231,0.0315,-0.0144,0.0102,-0.0302,0.073,-0.0298,0.0234,-0.0257,0.0167,-0.0422,0.0367,-0.0581,0.0667,-0.0092,0.014,-0.0072,0.0064,-0.1851,0.1856,-0.3246,0.4034,-0.1486,0.1944,-0.1121,0.1084,-0.0127,0.0141,-0.168,0.1893,-0.0665,0.0625,-0.1213,0.1341,-0.0587,0.0659,-0.1116,0.1403,-0.2686,0.1579,-0.1918,0.3678,-0.3409,0.235,-0.2024,0.3095,-0.082,0.0881,-0.1076,0.1536,-0.1125,0.1402,-0.0496,0.0737,-0.0888,0.1476,-0.0439,0.0677,-0.027,0.0293,-0.0987,0.1699,-0.0914,0.1028,-0.2822,0.2208,-0.2213,0.2082,-0.1716,0.1178,-0.125,0.1046,-0.0687,0.0699,-0.048,0.1061,-0.0254,0.0262,-0.0393,0.0217,-0.0806,0.0698,-0.0063,0.005,-0.0352,0.0519,-0.0177,0.0374,-0.007,0.0062,-0.0054,0.0035,-0.0125,0.0073,-0.0025,0.0066,-0.0015,0.0021,-0.0046,0.0049,-0.0004,0.0012,-0.0029,0.0012,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0007,0.0008,-0.0059,0.0111,-0.0307,0.0363,-0.0193,0.0154,-0.0117,0.0108,-0.0158,0.0255,-0.009,0.0139,-0.0224,0.0145,-0.0468,0.057,-0.0499,0.076,-0.0229,0.03,-0.1279,0.0708,-0.1609,0.0592,-0.0695,0.0437,-0.4045,0.4546,-0.2707,0.404,-0.1381,0.1612,-0.0306,0.021,-0.0943,0.1047,-0.0362,0.0446,-0.0273,0.0395,-0.3973,0.2597,-0.1449,0.115,-0.3333,0.387,-0.3046,0.2768,-0.1671,0.1858,-0.162,0.1422,-0.0567,0.0774,-0.04,0.0311,-0.299,0.3783,-0.0575,0.0639,-0.0771,0.078,-0.0734,0.0806,-0.1508,0.298,-0.215,0.1913,-0.2748,0.2507,-0.262,0.2182,-0.2813,0.2655,-0.1148,0.1377,-0.095,0.1069,-0.06,0.0925,-0.1077,0.1358,-0.1009,0.1181,-0.2077,0.2199,-0.1608,0.1559,-0.0292,0.039,-0.1045,0.0813,-0.0398,0.094,-0.007,0.0129,-0.0042,0.0041,-0.0512,0.0555,-0.0032,0.0026,-0.0025,0.0042,-0.01,0.011,-0.001,0.0006,-0.0011,0.0017,-0.001,0.0013,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0011,0.0003,-0.0012,0.0025,-0.0031,0.0029,-0.0035,0.0025,-0.1818,0.1836,-0.0572,0.0772,-0.0478,0.055,-0.0054,0.0053,-0.0344,0.0417,-0.0133,0.0143,-0.0465,0.0523,-0.0644,0.1397,-0.1234,0.0968,-0.0289,0.0253,-0.0303,0.024,-0.0056,0.0042,-0.0241,0.0221,-0.0352,0.0334,-0.0807,0.0815,-0.048,0.0626,-0.0677,0.0867,-0.0802,0.1133,-0.1717,0.1247,-0.1019,0.1386,-0.0707,0.093,-0.0515,0.0482,-0.0323,0.0272,-0.0387,0.0357,-0.0165,0.0185,-0.013,0.0198,-0.0167,0.0104,-0.0007,0.0042,-0.0023,0.0012,-0.0015,0.0003,-0.0004,0.0002,0,0.0002,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0012,0.0005,-0.0043,0.0056,-0.0121,0.0061,-0.0132,0.0104,-0.0202,0.0168,-0.0714,0.0956,-0.082,0.0962,-0.0877,0.1115,-0.0519,0.0525,-0.0204,0.0322,-0.0462,0.0394,-0.0549,0.0641,-0.0409,0.045,-0.0295,0.0332,-0.1915,0.1128,-0.1558,0.1377,-0.1484,0.2706,-0.378,0.4073,-0.2138,0.1938,-0.1989,0.2583,-0.1688,0.13,-0.1845,0.1635,-0.1087,0.0959,-0.1027,0.1228,-0.1272,0.087,-0.0173,0.0241,-0.0297,0.0397,-0.0827,0.1354,-0.0032,0.0049,-0.0202,0.0313,-0.0011,0.0003,-0.001,0.0014,-0.0001,0.0009,-0.0002,0,-0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.001,0.0008,-0.0024,0.002,-0.0027,0.004,-0.0163,0.0189,-0.0299,0.0239,-0.0482,0.0487,-0.0287,0.0255,-0.0428,0.0395,-0.0356,0.0307,-0.045,0.0734,-0.0857,0.0803,-0.1886,0.1258,-0.1057,0.164,-0.1436,0.2228,-0.1909,0.1642,-0.1138,0.2005,-0.1608,0.1834,-0.0466,0.0806,-0.0459,0.0421,-0.1382,0.1675,-0.2036,0.1624,-0.2192,0.2147,-0.2994,0.2823,-0.3785,0.2187,-0.415,0.3686,-0.0394,0.0587,-0.0338,0.0458,-0.045,0.0526,-0.2647,0.1843,-0.0454,0.0562,-0.0751,0.1242,-0.2574,0.3922,-0.1633,0.2339,-0.0305,0.0477,-0.3895,0.3183,-0.0403,0.0323,-0.0806,0.1417,-0.017,0.0246,-0.0105,0.0117,-0.0461,0.0673,-0.0134,0.02,-0.0311,0.0459,-0.0827,0.0294,-0.0846,0.0543,-0.0939,0.0977,-0.0568,0.0635,-0.0635,0.0935,-0.0727,0.155,-0.0726,0.0678,-0.0503,0.0627,-0.0896,0.092,-0.1322,0.146,-0.0547,0.0677,-0.0621,0.0718,-0.0715,0.0863,-0.1306,0.1038,-0.1208,0.1524,-0.1107,0.1592,-0.1011,0.1505,-0.1574,0.2778,-0.1235,0.1285,-0.1676,0.2114,-0.0697,0.0976,-0.0544,0.0364,-0.0789,0.1726,-0.0278,0.0347,-0.0272,0.0251,-0.0172,0.0179,-0.0074,0.0096,-0.0034,0.0024,-0.0059,0.0058,-0.0007,0.0012,-0.001,0.0005,-0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0.0002,-0.005,0.0045,-0.0077,0.0058,-0.024,0.0352,-0.0079,0.0071,-0.1689,0.148,-0.2954,0.4248,-0.3025,0.2838,-0.0823,0.1678,-0.0719,0.1197,-0.163,0.1139,-0.1749,0.1457,-0.1028,0.1043,-0.0915,0.1153,-0.0241,0.0266,-0.0683,0.0586,-0.1352,0.1564,-0.1598,0.2115,-0.1781,0.114,-0.0501,0.0751,-0.0538,0.0468,-0.0175,0.0219,-0.0153,0.0214,-0.0416,0.0305,-0.015,0.021,-0.0285,0.0186,-0.0082,0.0116,-0.0092,0.0135,-0.0511,0.0272,-0.006,0.0068,-0.0112,0.007,-0.0028,0.0022,-0.0012,0.0009,-0.0009,0.0013,-0.0022,0.0023,-0.0002,0.0002,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0.0001,-0.001,0.0011,-0.0037,0.0048,-0.0221,0.0227,-0.0186,0.0173,-0.02,0.026,-0.0242,0.0281,-0.0338,0.0557,-0.146,0.1323,-0.128,0.1156,-0.1704,0.1353,-0.3337,0.2887,-0.32,0.3702,-0.3071,0.3123,-0.1428,0.1989,-0.0875,0.0694,-0.1487,0.4034,-0.1654,0.1134,-0.0799,0.1351,-0.0614,0.0798,-0.0158,0.0333,-0.0704,0.0683,-0.1272,0.1107,-0.3122,0.4208,-0.3226,0.2922,-0.107,0.2086,-0.0573,0.0753,-0.0324,0.0414,-0.0445,0.0564,-0.0804,0.0771,-0.0127,0.0119,-0.0292,0.029,-0.0136,0.0168,-0.0048,0.0049,-0.0029,0.004,-0.0042,0.0032,-0.006,0.0097,-0.006,0.009,-0.0014,0.002,-0.0013,0.0009,-0.0007,0.0007,0,0.0002]
در حال بارگذاری
0:29
قدم به قدم راه رفتن بر روی شن در کفش ورزشی, برروی آن بکشید و scuffing (4).
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم