مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای صدای پای چکمه های برف S ...

قدم به قدم در برف, در, چکمه, خراش دادن طولانی (1).
دسته بندی: پا
مدت زمان: ۰:۳۳
نوع: 44kHz,16bit
تعداد دانلود: ۱ بار
آخرین ویرایش: جمعه, ۰۷ آبان ۱۴۰۰
برچسب ها
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0006,0.0003,-0.0039,0.0018,-0.006,0.0041,-0.0079,0.0072,-0.0089,0.0108,-0.0141,0.0129,-0.0151,0.0176,-0.0158,0.016,-0.0178,0.013,-0.0146,0.0125,-0.0201,0.0238,-0.0242,0.0226,-0.0334,0.0252,-0.0301,0.0353,-0.0252,0.0267,-0.0331,0.0348,-0.0476,0.0493,-0.0467,0.0677,-0.0404,0.039,-0.0393,0.0698,-0.0442,0.0655,-0.0474,0.0387,-0.0573,0.0596,-0.0694,0.0658,-0.0527,0.0448,-0.0569,0.0592,-0.0326,0.0411,-0.0433,0.032,-0.0513,0.0375,-0.0356,0.0374,-0.0409,0.052,-0.0743,0.1194,-0.0607,0.0524,-0.11,0.0879,-0.0776,0.0939,-0.0719,0.0895,-0.0815,0.0675,-0.0666,0.0637,-0.0787,0.0901,-0.089,0.0615,-0.0794,0.068,-0.0658,0.0851,-0.1232,0.1118,-0.0413,0.0596,-0.05,0.0361,-0.0556,0.0373,-0.0457,0.0455,-0.0571,0.0537,-0.0691,0.0892,-0.2545,0.1747,-0.4139,0.3554,-0.0891,0.1028,-0.0527,0.0517,-0.0485,0.0393,-0.0539,0.041,-0.0384,0.0392,-0.0382,0.0424,-0.0289,0.0377,-0.4055,0.3254,-0.0285,0.004,-0.0088,0.0093,-0.0122,0.0181,-0.0084,0.005,-0.0068,0.0048,-0.0019,0.0027,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0015,-0.0028,0.0014,-0.0046,0.0044,-0.0111,0.0124,-0.0155,0.0134,-0.0192,0.0188,-0.022,0.0216,-0.0212,0.0202,-0.0199,0.0196,-0.0218,0.0179,-0.02,0.0229,-0.0277,0.0251,-0.0253,0.0185,-0.0197,0.0182,-0.022,0.0172,-0.0261,0.0184,-0.0177,0.0249,-0.0166,0.0241,-0.0186,0.027,-0.0254,0.0307,-0.025,0.0231,-0.0287,0.033,-0.0177,0.0336,-0.0449,0.0327,-0.0306,0.0276,-0.0404,0.0314,-0.044,0.0307,-0.0321,0.0331,-0.0479,0.0449,-0.0263,0.0336,-0.0681,0.1259,-0.0434,0.0355,-0.0307,0.0371,-0.1221,0.0474,-0.0412,0.0348,-0.0338,0.0571,-0.073,0.0644,-0.0631,0.0518,-0.0509,0.0448,-0.0408,0.0579,-0.047,0.0673,-0.0604,0.0443,-0.0851,0.0772,-0.053,0.0596,-0.0531,0.0955,-0.0428,0.0231,-0.0448,0.0418,-0.0513,0.0655,-0.0739,0.0988,-0.0924,0.0725,-0.109,0.0672,-0.0715,0.0782,-0.1097,0.1307,-0.0744,0.0675,-0.1115,0.1095,-0.0606,0.1728,-0.1369,0.0823,-0.1175,0.0414,0.019,0.0826,-0.0527,0.0228,-0.0497,0.0309,0.0096,0.0358,-0.0134,0.0108,-0.0084,0.0034,-0.0058,0.0045,-0.0037,0.0008,-0.0004,0.0016,-0.0003,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0018,-0.0043,0.0015,-0.0042,0.0048,-0.0068,0.0042,-0.0241,0.0147,-0.0066,0.0076,-0.0069,0.0097,-0.0002,0.0329,-0.0145,0.0323,-0.0286,0.0309,-0.0188,0.0091,-0.0125,0.0088,-0.0379,0.0055,-0.0319,0.0317,0.0098,0.0622,-0.0555,0.0409,-0.0415,0.0249,-0.0166,0.0102,-0.0211,0.0251,-0.0343,0.0408,-0.0524,0.0538,-0.0394,0.0417,-0.0403,0.0158,-0.027,0.0186,-0.009,0.0251,-0.0176,0.0187,-0.0201,0.0249,-0.041,0.02,-0.0219,0.0334,-0.0325,0.0262,-0.041,0.0394,-0.0358,0.0179,-0.0124,0.0252,-0.0286,0.0191,-0.03,0.0293,-0.0205,0.0256,-0.027,0.019,-0.0276,0.0378,-0.0232,0.0305,-0.0324,0.0161,-0.023,0.0281,-0.0246,0.0193,-0.0306,0.0266,-0.0193,0.0387,-0.023,0.0231,-0.0353,0.0346,-0.0314,0.0234,-0.0255,0.03,-0.0335,0.0438,-0.0481,0.0363,-0.0353,0.0298,-0.0378,0.0336,-0.0257,0.0382,-0.0329,0.0396,-0.0315,0.0406,-0.0314,0.0294,-0.0397,0.0305,-0.0534,0.0554,-0.0272,0.0377,-0.0234,0.0387,-0.0287,0.044,-0.0325,0.0384,-0.0421,0.0407,-0.0576,0.0463,-0.0508,0.0406,-0.0479,0.0494,-0.0568,0.0469,-0.035,0.0442,-0.0377,0.0345,-0.0414,0.044,-0.0962,0.1337,-0.0411,0.0324,-0.0648,0.0461,-0.0325,0.037,-0.0278,0.0337,-0.0155,0.0172,-0.0054,0.0093,-0.0024,0.013,-0.0018,0.0042,-0.0036,0.002,-0.0028,0.0006,-0.0001,0.0005,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0006,0.0001,-0.005,0.0046,-0.0129,0.0135,-0.0117,0.0227,-0.0135,0.0156,-0.016,0.0074,-0.0138,0.0121,-0.01,0.0097,-0.0113,0.0119,-0.0131,0.0151,-0.0164,0.0164,-0.017,0.0221,-0.0202,0.0199,-0.0467,0.0533,-0.0159,0.0231,-0.0206,0.017,-0.0248,0.0237,-0.0202,0.0148,-0.0172,0.0187,-0.0224,0.0158,-0.014,0.0166,-0.0158,0.0123,-0.0147,0.0159,-0.0285,0.0161,-0.0278,0.0244,-0.041,0.0235,-0.0235,0.0281,-0.0204,0.0339,-0.0399,0.0201,-0.0284,0.034,-0.108,0.1182,-0.0486,0.0506,-0.0449,0.035,-0.0487,0.0306,-0.0374,0.0464,-0.0504,0.0341,-0.028,0.027,-0.0264,0.0303,-0.0348,0.0311,-0.0314,0.0332,-0.0339,0.0468,-0.0427,0.0365,-0.0421,0.0374,-0.0276,0.0438,-0.0247,0.0319,-0.0372,0.0384,-0.0324,0.0284,-0.0985,0.0892,-0.0296,0.0334,-0.0232,0.0341,-0.0239,0.0295,-0.029,0.0277,-0.0337,0.0318,-0.0287,0.0456,-0.0351,0.029,-0.028,0.0198,-0.0009,0.0285,-0.024,0.0235,-0.0361,0.0216,-0.0325,0.0449,-0.0398,0.0341,-0.0344,0.0332,-0.0333,0.043,-0.0445,0.0346,-0.0341,0.0388,-0.0244,0.0257,-0.0163,0.0219,-0.0135,0.0106,-0.0159,0.0065,-0.0127,0.0006,-0.0008,0.0019,-0.0002,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0007,0,-0.001,0.004,-0.0022,0.0056,-0.007,0.0061,-0.0127,0.0116,-0.0171,0.0141,-0.0185,0.0145,-0.01,0.0179,-0.0181,0.0185,-0.0166,0.0139,-0.0273,0.0389,-0.0317,0.0261,-0.025,0.0507,-0.0336,0.0447,-0.0301,0.0232,-0.026,0.0265,-0.0214,0.023,-0.0326,0.0322,-0.0304,0.0367,-0.0242,0.0241,-0.0201,0.0272,-0.0268,0.0323,-0.0249,0.0327,-0.0267,0.0331,-0.0397,0.0228,-0.046,0.0372,-0.0562,0.0405,-0.0237,0.03,-0.0551,0.0621,-0.0364,0.0307,-0.0284,0.0221,-0.0352,0.0372,-0.0244,0.0284,-0.077,0.0351,-0.0343,0.0363,-0.0333,0.0212,-0.0229,0.0316,-0.0327,0.0449,-0.0465,0.0558,-0.0594,0.0461,-0.0872,0.0495,-0.0673,0.0453,-0.0338,0.0665,-0.0386,0.0517,-0.0711,0.0576,-0.0413,0.0299,-0.0392,0.048,-0.2505,0.2668,-0.0805,0.0762,-0.0486,0.0484,-0.0447,0.0563,-0.0293,0.0443,-0.0361,0.031,-0.029,0.0318,-0.0315,0.0164,-0.0939,0.0296,-0.0231,0.0428,-0.0338,0.0247,-0.0046,0.0142,-0.002,0.0071,-0.0022,0.002,-0.0012,0.0009,-0.0006,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0063,0.0075,-0.0131,0.0129,-0.0211,0.0161,-0.0295,0.0219,-0.0199,0.032,-0.0211,0.0273,-0.0338,0.0228,-0.0211,0.0298,-0.0457,0.0294,-0.0413,0.0429,-0.0231,0.0422,-0.0317,0.0313,-0.0277,0.0233,-0.0269,0.0369,-0.0408,0.031,-0.0598,0.0406,-0.0495,0.0377,-0.0499,0.0462,-0.0437,0.0556,-0.0466,0.055,-0.0462,0.0421,-0.065,0.0536,-0.0656,0.0655,-0.0419,0.0403,-0.0444,0.035,-0.0494,0.0466,-0.0563,0.0715,-0.0596,0.0674,-0.0916,0.0859,-0.0467,0.0254,-0.0432,0.068,-0.06,0.1135,-0.1725,0.0916,-0.1479,0.0919,-0.0796,0.0746,-0.0582,0.1098,-0.0559,0.1,-0.0965,0.0611,-0.0374,0.0279,-0.0157,0.0283,-0.0538,0.0299,-0.0331,0.0682,-0.0897,0.0853,-0.1016,0.0398,-0.0449,0.0393,-0.006,0.0281,-0.0056,0.0091,-0.0108,0.0104,-0.0074,0.0002,-0.0004,0.0007,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0003,0.0003,-0.0027,0.003,-0.0057,0.0065,-0.0128,0.0124,-0.019,0.0169,-0.0155,0.0194,-0.017,0.0219,-0.0124,0.018,-0.0167,0.008,-0.0121,0.0176,-0.0217,0.0165,-0.0275,0.0224,-0.0275,0.026,-0.0338,0.0282,-0.0312,0.0271,-0.029,0.0403,-0.0431,0.0343,-0.0424,0.0444,-0.0489,0.037,-0.0366,0.0338,-0.0368,0.0642,-0.0576,0.0562,-0.058,0.0574,-0.0604,0.0598,-0.0567,0.0554,-0.0507,0.0405,-0.0534,0.0404,-0.1577,0.1006,-0.0485,0.0424,-0.0544,0.09,-0.0768,0.1314,-0.0615,0.065,-0.0988,0.1021,-0.0595,0.05,-0.0544,0.0627,-0.0612,0.0795,-0.0779,0.1253,-0.0718,0.0781,-0.0708,0.0641,-0.0738,0.0703,-0.056,0.0707,-0.0537,0.0487,-0.0406,0.0531,-0.0633,0.062,-0.0627,0.0575,-0.0425,0.0415,-0.048,0.0372,-0.0271,0.05,-0.0512,0.0493,-0.0557,0.051,-0.0608,0.0504,-0.0168,0.0378,-0.0159,0.0419,-0.0249,0.0264,-0.0419,0.0231,-0.0722,0.0261,-0.0502,0.0703,-0.1687,0.2004,-0.1227,0.1109,-0.0661,0.0595,-0.0117,0.0339,-0.0078,0.0203,-0.0313,0.013,-0.0372,-0.0023,-0.003,0.0141,-0.0017,0.0095,-0.0013,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0033,0.0001,-0.0089,0.0096,-0.0145,0.0177,-0.019,0.0221,-0.0315,0.0193,-0.0305,0.0398,-0.0356,0.0381,-0.0473,0.0374,-0.0381,0.0419,-0.0374,0.0561,-0.0472,0.0458,-0.0458,0.0392,-0.0355,0.0352,-0.0302,0.0374,-0.0345,0.0387,-0.0348,0.0316,-0.0326,0.0415,-0.0446,0.0445,-0.0326,0.035,-0.0309,0.0441,-0.0269,0.0408,-0.0284,0.0535,-0.0537,0.0394,-0.0652,0.0777,-0.0471,0.0732,-0.0572,0.0407,-0.0551,0.0722,-0.0347,0.0612,-0.0679,0.049,-0.0602,0.0564,-0.0936,0.0558,-0.1045,0.0715,-0.0488,0.0674,-0.0609,0.0534,-0.0474,0.0364,-0.0395,0.0321,-0.0291,0.0381,-0.0325,0.0243,-0.0353,0.0575,-0.0615,0.0517,-0.0657,0.0574,-0.0527,0.0426,-0.0313,0.0413,-0.0509,0.0473,-0.0544,0.0417,-0.0831,0.0927,-0.0678,0.0598,-0.0626,0.0592,-0.0081,0.0454,-0.0099,0.0113,-0.023,0.0049,-0.0231,-0.0028,-0.0118,0.0073,-0.0002,0.0069,-0.0005,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0035,-0.0141,0.004,-0.011,0.0068,-0.0098,0.0083,-0.0081,0.0151,-0.016,0.0174,-0.0213,0.0156,-0.0182,0.021,-0.0175,0.0232,-0.0215,0.0194,-0.0226,0.0259,-0.0262,0.0274,-0.0258,0.0308,-0.0227,0.0242,-0.061,0.0622,-0.0387,0.0255,-0.0793,0.0534,-0.042,0.0827,-0.0394,0.0348,-0.0261,0.04,-0.03,0.0246,-0.037,0.0416,-0.0596,0.0505,-0.0504,0.0604,-0.1485,0.1179,-0.0603,0.066,-0.0583,0.0566,-0.0421,0.0855,-0.0438,0.0528,-0.0421,0.0492,-0.0578,0.0644,-0.0646,0.068,-0.0886,0.0633,-0.0569,0.0672,-0.046,0.0456,-0.0531,0.0696,-0.0466,0.071,-0.0605,0.074,-0.0589,0.0563,-0.0621,0.0789,-0.0826,0.0678,-0.0774,0.094,-0.09,0.0903,-0.1701,0.1121,-0.1163,0.0896,-0.0595,0.0703,-0.062,0.078,-0.0555,0.0831,-0.0534,0.0682,-0.077,0.0806,-0.0705,0.0538,-0.0707,0.0657,-0.1035,0.1063,-0.072,0.0702,-0.0871,0.1233,-0.0592,0.0967,-0.0631,0.0703,-0.0565,0.0553,-0.0475,0.0333,-0.0185,0.0133,-0.0114,0.0085,-0.0101,0.002,-0.0006,0.0037,-0.0012,0.0019,-0.0005,0.0014,-0.0003,0.0006,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0,-0.0008,0.0005,-0.0037,0.0059,-0.0066,0.0107,-0.01,0.0126,-0.0151,0.0121,-0.021,0.0151,-0.0141,0.0106,-0.0142,0.0128,-0.0217,0.0229,-0.0182,0.0196,-0.0268,0.0174,-0.0215,0.0234,-0.03,0.0332,-0.0225,0.031,-0.0282,0.0228,-0.0137,0.0267,-0.0262,0.0182,-0.0367,0.0424,-0.0436,0.0363,-0.0459,0.0208,-0.0285,0.0491,-0.0289,0.0372,-0.0459,0.0395,-0.0451,0.0477,-0.0603,0.055,-0.0759,0.0909,-0.0672,0.0836,-0.121,0.0861,-0.1449,0.1628,-0.0435,0.0704,-0.0436,0.0601,-0.0635,0.0344,-0.0467,0.0524,-0.0425,0.0783,-0.0874,0.0912,-0.0512,0.0754,-0.0822,0.1103,-0.0469,0.0525,-0.0698,0.0901,-0.0808,0.1817,-0.131,0.2179,-0.0735,0.0915,-0.0757,0.0661,-0.0639,0.0512,-0.0454,0.062,-0.06,0.0472,-0.0544,0.0702,-0.0996,0.0745,-0.0717,0.0704,-0.0591,0.0717,-0.071,0.0565,-0.176,0.2469,-0.222,0.1065,-0.044,0.0373,-0.0194,0.0219,-0.0118,0.0029,-0.0048,0.0058,-0.0038,0.0013,-0.002,0.0017,-0.001,0.0013,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:33
قدم به قدم در برف, در, چکمه, خراش دادن طولانی (1).
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم