مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای صدای پای چکمه های برف S ...

قدم به قدم در برف, در, چکمه, خراش دادن طولانی (2).
دسته بندی: پا
مدت زمان: ۰:۳۳
نوع: 44kHz,16bit
تعداد دانلود: ۱ بار
آخرین ویرایش: جمعه, ۰۷ آبان ۱۴۰۰
برچسب ها
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0017,0.0001,-0.0067,-0.0016,-0.0089,0.0074,-0.0041,0.0187,-0.0121,0.0181,-0.0178,0.0205,-0.0222,0.0246,-0.0212,0.0232,-0.0322,0.03,-0.0361,0.0335,-0.0342,0.0475,-0.0407,0.0454,-0.0376,0.0508,-0.0465,0.0419,-0.048,0.0287,-0.0401,0.0509,-0.0485,0.0542,-0.0389,0.0452,-0.0477,0.0426,-0.0379,0.0563,-0.063,0.0699,-0.0861,0.0669,-0.067,0.0639,-0.089,0.1687,-0.0677,0.0853,-0.079,0.0526,-0.0409,0.0608,-0.0652,0.0458,-0.0495,0.0539,-0.0578,0.0464,-0.0572,0.0495,-0.0657,0.0588,-0.0565,0.0615,-0.0493,0.0596,-0.0565,0.0565,-0.09,0.074,-0.0621,0.0741,-0.0865,0.078,-0.0688,0.0785,-0.0604,0.0626,-0.0656,0.0679,-0.0679,0.0895,-0.0755,0.0861,-0.0711,0.0627,-0.0956,0.0752,-0.0832,0.0812,-0.0646,0.0925,-0.0676,0.091,-0.0777,0.0741,-0.0751,0.0615,-0.0563,0.0509,-0.0607,0.1048,-0.077,0.0672,-0.077,0.0544,-0.0715,0.0897,-0.1018,0.0851,-0.021,0.0414,-0.0091,0.0123,-0.0047,0.0059,-0.0018,0.0014,-0.0012,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0.0002,-0.0005,0.0007,-0.001,0.0026,-0.0021,0.0121,-0.019,0.016,-0.0304,0.0273,-0.0204,0.0253,-0.0383,0.033,-0.0615,0.056,-0.0421,0.0504,-0.0851,0.0625,-0.0473,0.0423,-0.049,0.0403,-0.0306,0.0499,-0.0304,0.0379,-0.0253,0.0222,-0.022,0.0178,-0.0346,0.0543,-0.0469,0.0319,-0.0462,0.0681,-0.0495,0.0665,-0.034,0.0267,-0.0357,0.0571,-0.0349,0.0381,-0.1381,0.1393,-0.058,0.0814,-0.0507,0.037,-0.0427,0.0622,-0.0437,0.0266,-0.0312,0.0566,-0.0736,0.084,-0.0689,0.0747,-0.0934,0.1071,-0.0738,0.0595,-0.0618,0.0746,-0.061,0.1408,-0.0595,0.0628,-0.0887,0.0615,-0.0702,0.0615,-0.0712,0.0771,-0.0754,0.0775,-0.0901,0.0615,-0.1086,0.0751,-0.0785,0.0934,-0.0863,0.0978,-0.0981,0.1167,-0.0805,0.096,-0.083,0.0794,-0.0742,0.0673,-0.085,0.0934,-0.0795,0.0618,-0.0948,0.0644,-0.0443,0.0703,-0.0584,0.074,-0.0673,0.0379,-0.0512,0.0575,-0.0549,0.0285,-0.0179,0.0283,-0.009,0.0154,-0.0236,0.0044,-0.0071,0.0021,-0.0037,0.0023,-0.0015,0.0015,-0.0008,0.0011,-0.0001,0.0007,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0,-0.0015,0.0003,0.0002,0.0027,-0.0021,0.0081,-0.0068,0.0057,-0.0092,0.0063,-0.0098,0.0099,-0.0108,0.0081,-0.0125,0.0141,-0.0147,0.0154,-0.0186,0.0151,-0.0144,0.0125,-0.0191,0.0219,-0.0228,0.037,-0.0248,0.028,-0.0247,0.0204,-0.0278,0.0275,-0.0277,0.0361,-0.0299,0.0222,-0.0209,0.0282,-0.0245,0.0215,-0.0334,0.0257,-0.0585,0.0354,-0.0374,0.0243,-0.0453,0.0412,-0.0257,0.0367,-0.0648,0.0556,-0.0408,0.0325,-0.0289,0.0363,-0.035,0.0441,-0.0252,0.0463,-0.0286,0.0302,-0.0381,0.0253,-0.045,0.0371,-0.0334,0.0318,-0.039,0.0434,-0.0325,0.0411,-0.0402,0.0453,-0.0553,0.0467,-0.1288,0.0924,-0.1318,0.2894,-0.0859,0.0814,-0.0631,0.0576,-0.0651,0.0843,-0.0675,0.0463,-0.1723,0.0928,-0.1272,0.0823,-0.3982,0.3375,-0.061,0.0807,-0.1112,0.0915,-0.2423,0.2093,-0.1216,0.1654,-0.0917,0.1112,-0.3042,0.2868,-0.0589,0.0515,-0.0364,0.0488,-0.03,0.0081,-0.0067,0.004,0,0.0037,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0005,0.0005,-0.0048,0.0043,-0.0099,0.0098,-0.0137,0.0145,-0.015,0.0197,-0.0234,0.0249,-0.0289,0.0281,-0.0967,0.2148,-0.1008,0.1347,-0.2433,0.0946,-0.0373,0.0408,-0.0381,0.0588,-0.0374,0.0376,-0.0455,0.0383,-0.0646,0.1165,-0.0708,0.0556,-0.1077,0.0623,-0.0809,0.129,-0.0414,0.0767,-0.053,0.0373,-0.0535,0.0455,-0.0625,0.0371,-0.0412,0.0483,-0.0432,0.0463,-0.0432,0.0466,-0.0528,0.0388,-0.0402,0.0438,-0.0443,0.0489,-0.0889,0.0781,-0.0659,0.0538,-0.0358,0.0341,-0.0369,0.0433,-0.0395,0.0332,-0.1053,0.1015,-0.0472,0.0537,-0.0488,0.0529,-0.0555,0.0436,-0.0442,0.0556,-0.0916,0.1033,-0.0583,0.0582,-0.1016,0.1068,-0.0756,0.0641,-0.232,0.2417,-0.1198,0.1734,-0.1492,0.1496,-0.059,0.0712,-0.0949,0.0881,-0.2442,0.1747,-0.1283,0.2503,-0.1253,0.1355,-0.3413,0.3852,-0.0759,0.0636,-0.0686,0.0508,0.0028,0.0302,-0.0038,0.006,-0.0083,-0.0006,-0.0026,-0.0001,-0.0008,0.0007,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0007,0.0005,-0.0037,0.0031,-0.0094,0.0134,-0.0146,0.0084,-0.0192,0.0137,-0.0328,0.0206,-0.0397,0.0627,-0.0334,0.0384,-0.0341,0.031,-0.0414,0.0435,-0.0319,0.0441,-0.036,0.0364,-0.0387,0.0376,-0.0311,0.0263,-0.025,0.0312,-0.041,0.0361,-0.0946,0.0944,-0.0971,0.0716,-0.0846,0.0621,-0.1012,0.1202,-0.0591,0.0562,-0.0597,0.0452,-0.055,0.0446,-0.0351,0.0347,-0.0438,0.047,-0.0375,0.0304,-0.0402,0.0411,-0.0356,0.0359,-0.0374,0.0424,-0.047,0.0445,-0.0506,0.0508,-0.1071,0.116,-0.095,0.0584,-0.0583,0.0608,-0.0507,0.0735,-0.0858,0.0652,-0.069,0.0742,-0.1017,0.0712,-0.0752,0.0775,-0.1256,0.1476,-0.0626,0.092,-0.1125,0.0933,-0.0658,0.0884,-0.0971,0.1102,-0.0454,0.0464,-0.2259,0.1269,-0.0408,0.0567,-0.0575,0.054,-0.0585,0.0499,-0.0584,0.0494,-0.3839,0.2518,-0.0705,0.0602,-0.0614,0.0683,-0.0659,0.0732,-0.2555,0.1531,-0.3894,0.1544,-0.3287,0.1749,-0.0405,0.0256,-0.006,0.0055,-0.0004,0.0071,-0.0014,0.0014,-0.0006,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0016,0.0016,-0.0034,0.0032,-0.0056,0.0074,-0.0091,0.0085,-0.0201,0.0048,-0.0197,0.008,-0.0093,0.0193,-0.0125,0.0181,-0.0174,0.0179,-0.021,0.0198,-0.0224,0.0201,-0.0164,0.0215,-0.0265,0.0209,-0.0311,0.0223,-0.0291,0.0268,-0.0316,0.0303,-0.0242,0.0265,-0.0674,0.0641,-0.0704,0.0824,-0.0636,0.0574,-0.0726,0.1037,-0.0654,0.0503,-0.0767,0.1722,-0.148,0.1516,-0.0606,0.0548,-0.157,0.2609,-0.1026,0.1202,-0.1479,0.0891,-0.1522,0.1095,-0.0486,0.043,-0.2063,0.143,-0.0564,0.0634,-0.056,0.0543,-0.0581,0.0546,-0.0433,0.0493,-0.0728,0.0552,-0.0543,0.052,-0.03,0.0346,-0.0213,0.0286,-0.0247,0.0188,-0.0267,0.0214,-0.0232,0.0233,-0.0232,0.0235,-0.0417,0.0445,-0.0524,0.037,-0.1497,0.0755,-0.0565,0.0665,-0.1003,0.1021,-0.0521,0.0795,-0.3488,0.1914,-0.3418,0.2149,-0.0999,0.1018,-0.0856,0.0594,-0.1072,0.0852,-0.1137,0.0702,-0.0477,0.0415,-0.2407,0.0897,-0.0494,0.0352,-0.0351,0.0493,-0.0448,0.0748,-0.0408,0.0236,-0.0316,0.0368,-0.1552,0.1189,-0.3952,0.2346,-0.1089,0.0813,-0.0191,0.0246,0.0007,0.0079,-0.0023,0.0097,-0.0015,0.0021,-0.0032,0.0002,-0.0022,0.0002,-0.0002,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0005,0.0003,-0.0026,0.002,-0.0124,0.0091,-0.0177,0.017,-0.0212,0.0195,-0.0156,0.0133,-0.0142,0.0137,-0.0137,0.0141,-0.0188,0.0199,-0.0168,0.0172,-0.0194,0.0197,-0.0188,0.0217,-0.015,0.0169,-0.0153,0.0159,-0.0141,0.0214,-0.0186,0.0131,-0.0173,0.0124,-0.0182,0.0221,-0.045,0.0375,-0.018,0.0268,-0.019,0.0201,-0.015,0.0195,-0.0146,0.016,-0.0172,0.0223,-0.0209,0.0184,-0.0242,0.0294,-0.0243,0.0276,-0.0246,0.0244,-0.0215,0.0245,-0.0272,0.0215,-0.0226,0.026,-0.0262,0.0327,-0.0271,0.0349,-0.0413,0.0394,-0.0748,0.0401,-0.0671,0.086,-0.0854,0.0942,-0.0725,0.0622,-0.0803,0.089,-0.166,0.1638,-0.0634,0.0734,-0.1625,0.1762,-0.2693,0.191,-0.0884,0.1118,-0.1263,0.1387,-0.0769,0.1087,-0.1422,0.1888,-0.3176,0.3042,-0.2472,0.3385,-0.1092,0.1538,-0.0283,0.0255,-0.0383,0.0223,-0.0066,0.0087,-0.0163,0.0036,-0.0026,0.0099,-0.0029,0.0071,-0.0036,0.0028,-0.0008,0.0017,-0.0007,0.0002,-0.0001,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0002,-0.0055,0.0008,-0.0069,0.0029,-0.0083,0.0152,-0.0174,0.0216,-0.0202,0.0216,-0.027,0.0284,-0.0298,0.029,-0.029,0.036,-0.0313,0.0284,-0.0591,0.0456,-0.0397,0.0505,-0.1361,0.2264,-0.0415,0.037,-0.1121,0.1777,-0.0441,0.0336,-0.0356,0.0336,-0.0298,0.0345,-0.0655,0.0817,-0.0454,0.0453,-0.0414,0.0372,-0.047,0.045,-0.0403,0.0351,-0.0342,0.0503,-0.0517,0.0452,-0.0442,0.0356,-0.031,0.0562,-0.029,0.0366,-0.0417,0.0206,-0.0215,0.0322,-0.0384,0.0277,-0.0317,0.0289,-0.0441,0.0324,-0.043,0.0383,-0.049,0.0434,-0.0533,0.0421,-0.0383,0.0411,-0.0568,0.0541,-0.0708,0.0625,-0.0611,0.0447,-0.0738,0.0739,-0.0699,0.0817,-0.0432,0.0279,-0.0322,0.0528,-0.0501,0.0415,-0.052,0.0531,-0.0531,0.06,-0.0616,0.0541,-0.0484,0.0589,-0.0567,0.0565,-0.0532,0.0551,-0.0553,0.0743,-0.0668,0.0889,-0.0712,0.0567,-0.0285,0.0447,-0.0104,0.0164,-0.0064,0.0043,-0.0071,0.0027,-0.0023,0.009,-0.0047,0.0033,-0.0011,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0.0001,-0.0006,0.0003,-0.0012,0.0018,-0.0022,0.0034,-0.0471,0.0343,-0.0293,0.0159,-0.0425,0.0256,-0.058,0.0404,-0.0344,0.0221,-0.0376,0.0332,-0.0343,0.0316,-0.0368,0.0419,-0.0315,0.0266,-0.0481,0.0313,-0.0263,0.0375,-0.0292,0.0287,-0.059,0.0421,-0.0225,0.0356,-0.0291,0.0247,-0.022,0.0294,-0.029,0.0319,-0.0352,0.0346,-0.0359,0.0274,-0.0278,0.0449,-0.0301,0.0251,-0.0445,0.0425,-0.0335,0.0392,-0.0399,0.0469,-0.0381,0.0379,-0.0774,0.0749,-0.0523,0.045,-0.0554,0.0536,-0.0544,0.0517,-0.0874,0.1317,-0.0555,0.0459,-0.0462,0.041,-0.1109,0.1748,-0.0706,0.0483,-0.0887,0.0636,-0.0607,0.0751,-0.1689,0.1999,-0.2503,0.3112,-0.062,0.0843,-0.1201,0.1441,-0.0957,0.1747,-0.0516,0.0852,-0.1151,0.1382,-0.0559,0.0447,-0.1186,0.0884,-0.0607,0.0857,-0.071,0.0644,-0.0613,0.0648,-0.0751,0.0533,-0.047,0.0573,-0.061,0.0439,-0.0592,0.0627,-0.0836,0.0776,-0.0596,0.0623,-0.0734,0.0736,-0.0807,0.0778,-0.0908,0.0662,-0.1107,0.0684,-0.0899,0.0739,-0.0695,0.0981,-0.0637,0.0583,-0.0665,0.045,-0.0282,0.0311,-0.0093,0.0162,-0.0096,0.0025,-0.0042,0.0015,-0.0013,0.0025,-0.0015,0.0024,-0.0021,-0.0001,-0.0005,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0002,-0.0005,0.0005,-0.0021,0.0018,-0.0029,0.0018,-0.0069,0.0103,-0.0131,0.0151,-0.0252,0.0235,-0.0385,0.0318,-0.0353,0.0372,-0.0439,0.044,-0.0461,0.0461,-0.0344,0.0358,-0.0401,0.0362,-0.0394,0.0497,-0.0309,0.0345,-0.0318,0.0308,-0.0509,0.0382,-0.0381,0.0272,-0.0268,0.0449,-0.0403,0.0177,-0.0477,0.0511,-0.0492,0.0465,-0.0357,0.0315,-0.0576,0.0529,-0.0365,0.037,-0.0871,0.0495,-0.0984,0.0527,-0.0502,0.0441,-0.0568,0.049,-0.0452,0.0654,-0.0618,0.0545,-0.0642,0.0646,-0.043,0.0695,-0.0577,0.0608,-0.0569,0.05,-0.0679,0.078,-0.0748,0.1091,-0.0429,0.0512,-0.0473,0.0571,-0.0477,0.0583,-0.1178,0.1113,-0.066,0.0593,-0.0633,0.0538,-0.0426,0.0579,-0.0502,0.0404,-0.0485,0.0544,-0.0479,0.0518,-0.0626,0.0615,-0.06,0.0522,-0.0364,0.0519,-0.039,0.0472,-0.0531,0.0361,-0.0551,0.0523,-0.0477,0.0386,-0.0446,0.0282,-0.0237,0.0306,-0.0279,0.0159,-0.0009,0.0068,-0.0041,0.0019,-0.0001,0.0031,-0.0022,0.0004,-0.0009,0.0001,-0.0002,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:33
قدم به قدم در برف, در, چکمه, خراش دادن طولانی (2).
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم