مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای صدای پای چکمه های برف S ...

قدم به قدم در برف, در, چکمه, خراش دادن طولانی (3).
دسته بندی: پا
مدت زمان: ۰:۳۷
نوع: 44kHz,16bit
تعداد دانلود: ۱ بار
آخرین ویرایش: جمعه, ۰۷ آبان ۱۴۰۰
برچسب ها
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0005,0.0006,-0.0011,0.0005,-0.0013,0.0012,-0.0145,0.0146,-0.0279,0.0251,-0.0261,0.0455,-0.0415,0.0503,-0.0436,0.0385,-0.0477,0.0524,-0.0341,0.0356,-0.036,0.0323,-0.0507,0.0462,-0.052,0.0573,-0.0362,0.0407,-0.0384,0.0372,-0.0394,0.0313,-0.0373,0.0269,-0.0575,0.0507,-0.1366,0.0968,-0.032,0.0346,-0.0331,0.0452,-0.0898,0.1014,-0.0356,0.0423,-0.0455,0.0289,-0.0265,0.032,-0.0415,0.032,-0.0403,0.0469,-0.0397,0.0386,-0.0347,0.0279,-0.0617,0.0768,-0.0341,0.0417,-0.0461,0.0355,-0.0382,0.0401,-0.0318,0.0337,-0.0411,0.0374,-0.0726,0.0551,-0.0901,0.1617,-0.0829,0.0966,-0.0887,0.0972,-0.0876,0.0755,-0.0885,0.1325,-0.0985,0.1038,-0.0617,0.0722,-0.0912,0.0991,-0.092,0.0945,-0.0761,0.1051,-0.0611,0.0576,-0.0243,0.0579,-0.0153,0.0206,-0.0215,0.0009,-0.0007,0.0058,-0.0007,0.0027,-0.0006,0.0037,-0.0003,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.001,0.001,-0.0007,0.0007,-0.0026,0.0035,-0.0113,0.009,-0.0135,0.0148,-0.0175,0.0188,-0.0148,0.0152,-0.0344,0.0285,-0.0144,0.0164,-0.0193,0.0172,-0.0217,0.02,-0.019,0.0247,-0.021,0.0185,-0.0192,0.02,-0.0216,0.026,-0.0399,0.0466,-0.0366,0.0633,-0.049,0.0336,-0.0732,0.0712,-0.0753,0.0486,-0.0808,0.0546,-0.0409,0.0328,-0.0315,0.0253,-0.0237,0.0379,-0.0355,0.0302,-0.0422,0.0444,-0.0379,0.0501,-0.0297,0.0272,-0.0281,0.0241,-0.0204,0.022,-0.0267,0.0246,-0.0229,0.0271,-0.031,0.0291,-0.0314,0.0506,-0.0418,0.044,-0.0479,0.0425,-0.0446,0.0354,-0.0625,0.0695,-0.0747,0.0807,-0.0592,0.1061,-0.0738,0.0586,-0.0818,0.0967,-0.2054,0.3397,-0.0987,0.1207,-0.0623,0.0771,-0.0579,0.0686,-0.0824,0.0656,-0.1229,0.0819,-0.0633,0.0821,-0.0419,0.0491,-0.1365,0.1266,-0.0943,0.0799,-0.0451,0.0462,-0.0662,0.0537,-0.0401,0.0414,-0.0301,0.0313,-0.0182,0.0193,-0.0127,0.0122,-0.0049,0.0083,-0.0062,0.0041,-0.0012,0.0052,-0.0016,-0.0001,-0.0002,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0017,0.0019,-0.0074,0.0066,-0.0174,0.018,-0.0168,0.018,-0.0382,0.0315,-0.0247,0.0239,-0.0214,0.0267,-0.0218,0.0302,-0.0317,0.029,-0.0363,0.0267,-0.0298,0.0341,-0.035,0.0249,-0.0374,0.0428,-0.0325,0.0279,-0.0339,0.0465,-0.0619,0.0331,-0.0527,0.0683,-0.0475,0.0732,-0.0571,0.0549,-0.0436,0.0574,-0.0463,0.0368,-0.0468,0.0378,-0.0605,0.0429,-0.0432,0.0445,-0.0286,0.0329,-0.0304,0.0267,-0.0411,0.0362,-0.0426,0.0354,-0.0333,0.0373,-0.0437,0.0434,-0.0826,0.0489,-0.0431,0.0568,-0.0475,0.0531,-0.0578,0.0494,-0.0463,0.065,-0.0632,0.0449,-0.0491,0.0623,-0.0598,0.0539,-0.0545,0.0625,-0.0741,0.0705,-0.0937,0.0605,-0.077,0.1147,-0.0927,0.0977,-0.066,0.0571,-0.0589,0.075,-0.058,0.0646,-0.0534,0.0567,-0.0628,0.075,-0.0489,0.0451,-0.0598,0.0539,-0.0758,0.0876,-0.0548,0.0658,-0.0856,0.0613,-0.0688,0.0611,-0.0562,0.0689,-0.101,0.1021,-0.0547,0.0544,-0.1388,0.1188,-0.0721,0.075,-0.0648,0.0726,-0.0835,0.0719,-0.0659,0.085,-0.0508,0.0582,-0.0483,0.05,-0.0388,0.039,-0.0337,0.0408,-0.0654,0.1681,-0.198,0.2076,-0.0318,0.0284,-0.0205,0.0256,-0.0042,0.0101,-0.003,0.0047,-0.0017,0.0022,-0.001,0.0013,-0.0004,0.0003,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0011,0.0005,-0.0018,0.0017,-0.0127,0.0147,-0.0222,0.0225,-0.0316,0.0284,-0.017,0.023,-0.0218,0.0303,-0.0244,0.0252,-0.0312,0.0249,-0.0414,0.0348,-0.0254,0.0279,-0.0375,0.0266,-0.0303,0.0324,-0.029,0.0278,-0.0461,0.0254,-0.0457,0.0403,-0.0372,0.0425,-0.041,0.0342,-0.0453,0.0808,-0.0401,0.0374,-0.0426,0.0352,-0.0325,0.0364,-0.0332,0.0375,-0.0527,0.0542,-0.0608,0.0437,-0.0654,0.0605,-0.1126,0.2714,-0.0656,0.0736,-0.062,0.0712,-0.0577,0.0602,-0.0509,0.0596,-0.0462,0.0607,-0.0488,0.0578,-0.0738,0.0547,-0.0653,0.0791,-0.1008,0.0837,-0.0852,0.1294,-0.0745,0.0598,-0.0583,0.0481,-0.0403,0.0582,-0.0449,0.0495,-0.0436,0.0562,-0.0417,0.0532,-0.0512,0.0595,-0.0629,0.0513,-0.0531,0.0616,-0.0468,0.0656,-0.0745,0.0625,-0.0738,0.0695,-0.0618,0.0784,-0.0778,0.0691,-0.0581,0.0641,-0.0578,0.0515,-0.0657,0.0911,-0.0529,0.0585,-0.0518,0.0521,-0.0557,0.0531,-0.0427,0.0676,-0.0585,0.0504,-0.1329,0.1555,-0.0566,0.0659,-0.0711,0.0607,-0.0463,0.0577,-0.051,0.0622,-0.1739,0.2049,-0.0342,0.0231,-0.0028,0.006,-0.0051,0.0109,-0.0077,0.0031,-0.0013,0.002,-0.001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0009,0.0002,-0.0043,0.0035,-0.0141,0.0151,-0.0184,0.0211,-0.0225,0.0182,-0.0166,0.0156,-0.0247,0.0201,-0.023,0.0189,-0.0197,0.0186,-0.0205,0.021,-0.0208,0.0178,-0.0188,0.0181,-0.0262,0.0141,-0.018,0.0217,-0.0236,0.0201,-0.039,0.0373,-0.0299,0.0308,-0.0222,0.0233,-0.0202,0.0267,-0.0253,0.0216,-0.026,0.0202,-0.0292,0.0256,-0.0185,0.0257,-0.0234,0.0187,-0.0202,0.0315,-0.0284,0.0289,-0.0231,0.0228,-0.0345,0.0286,-0.04,0.0458,-0.0244,0.0357,-0.0327,0.0257,-0.0423,0.0404,-0.0345,0.075,-0.04,0.0341,-0.0461,0.0378,-0.0373,0.0371,-0.0476,0.042,-0.0488,0.0454,-0.0492,0.0459,-0.0531,0.0399,-0.0348,0.0416,-0.107,0.0947,-0.0509,0.046,-0.0511,0.0424,-0.028,0.0373,-0.0416,0.032,-0.0468,0.0417,-0.0424,0.0403,-0.0588,0.0531,-0.0629,0.0824,-0.1411,0.1198,-0.0583,0.0597,-0.0452,0.049,-0.0573,0.0603,-0.0388,0.0514,-0.078,0.0577,-0.0942,0.0781,-0.1058,0.1245,-0.3354,0.2775,-0.0709,0.0725,-0.2082,0.2229,-0.0405,0.0511,-0.0446,0.0584,-0.0671,0.0639,-0.0589,0.04,-0.026,0.0286,-0.0112,0.0138,-0.0415,0.0447,-0.0184,0.022,-0.0266,0.0148,-0.0119,0.0099,-0.0054,0.005,-0.0008,0.0004,-0.0002,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0013,0.0019,-0.006,0.0075,-0.0105,0.0072,-0.0217,0.0208,-0.0203,0.0283,-0.0493,0.0495,-0.0721,0.0576,-0.0856,0.0812,-0.1569,0.1378,-0.1017,0.0898,-0.0563,0.0754,-0.0453,0.046,-0.0595,0.0501,-0.0444,0.0586,-0.051,0.047,-0.065,0.0558,-0.0415,0.0444,-0.0638,0.063,-0.0304,0.0272,-0.0364,0.0324,-0.0828,0.0533,-0.0273,0.0322,-0.0414,0.0338,-0.0464,0.0474,-0.047,0.0474,-0.0378,0.0336,-0.0368,0.0272,-0.0623,0.0714,-0.0508,0.0461,-0.0516,0.0928,-0.0942,0.0646,-0.0451,0.0441,-0.0502,0.0516,-0.0553,0.0506,-0.0517,0.0623,-0.0442,0.0631,-0.0398,0.0599,-0.0924,0.0481,-0.0555,0.0525,-0.063,0.0576,-0.0819,0.1012,-0.0691,0.1238,-0.0588,0.0506,-0.0868,0.0785,-0.1205,0.1241,-0.0774,0.0764,-0.0682,0.0826,-0.0466,0.0553,-0.1337,0.1037,-0.0919,0.1595,-0.1055,0.1118,-0.1143,0.1725,-0.1033,0.1355,-0.2004,0.1511,-0.1017,0.0782,-0.1618,0.1437,-0.2183,0.2675,-0.2176,0.2466,-0.1784,0.1803,-0.175,0.1949,-0.1739,0.1669,-0.0543,0.0578,-0.0365,0.0328,-0.0315,0.0257,-0.0378,0.0277,-0.0098,0.0094,0.0014,0.0097,-0.0029,0.005,-0.0039,-0.0002,-0.0006,0.0006,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0048,0.0032,-0.0069,0.0065,-0.0079,0.0168,-0.0131,0.0166,-0.0166,0.024,-0.0249,0.0194,-0.0423,0.0311,-0.0322,0.0262,-0.0409,0.0361,-0.0361,0.0401,-0.045,0.0371,-0.0304,0.0497,-0.0456,0.0485,-0.055,0.0516,-0.042,0.0399,-0.0359,0.0414,-0.0245,0.0276,-0.0336,0.0352,-0.026,0.0375,-0.032,0.0355,-0.038,0.0386,-0.0465,0.0434,-0.0376,0.04,-0.0371,0.0546,-0.0348,0.0418,-0.0381,0.0392,-0.0422,0.043,-0.1952,0.1417,-0.0381,0.0484,-0.0516,0.0547,-0.0501,0.0624,-0.0525,0.0584,-0.0548,0.0589,-0.0551,0.0652,-0.0653,0.0491,-0.0656,0.0539,-0.0635,0.053,-0.0496,0.0468,-0.0442,0.0444,-0.0628,0.0461,-0.0568,0.0524,-0.0475,0.0671,-0.0681,0.066,-0.0715,0.0772,-0.0853,0.0799,-0.0919,0.0901,-0.1297,0.0934,-0.1259,0.1351,-0.1257,0.1653,-0.1004,0.1534,-0.1926,0.2216,-0.0687,0.0794,-0.0956,0.1219,-0.0708,0.0788,-0.0646,0.0772,-0.074,0.0789,-0.1001,0.1586,-0.0898,0.0725,-0.1067,0.1735,-0.0451,0.0624,-0.0361,0.0406,-0.0281,0.0268,-0.007,0.0047,-0.0042,0.0065,-0.0001,0.0034,-0.0008,0.0012,-0.0002,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0006,0.0006,-0.0057,0.0041,-0.0126,0.0167,-0.0239,0.02,-0.0271,0.027,-0.0325,0.0232,-0.0265,0.0381,-0.0694,0.0344,-0.0301,0.0394,-0.0701,0.0831,-0.0783,0.0925,-0.0628,0.1041,-0.0421,0.0383,-0.0297,0.032,-0.0347,0.0327,-0.0263,0.0215,-0.0328,0.0296,-0.0331,0.0319,-0.0246,0.0346,-0.0258,0.0257,-0.0339,0.0479,-0.0355,0.0296,-0.0317,0.0306,-0.0379,0.0271,-0.0332,0.0244,-0.0335,0.0383,-0.0433,0.0483,-0.0412,0.0425,-0.0383,0.0436,-0.0428,0.038,-0.0531,0.0448,-0.0527,0.0462,-0.0547,0.047,-0.0547,0.0565,-0.0638,0.0639,-0.0606,0.0849,-0.0581,0.056,-0.067,0.1013,-0.0882,0.0638,-0.074,0.0785,-0.1326,0.1024,-0.106,0.0858,-0.1463,0.1104,-0.1174,0.0947,-0.1227,0.0822,-0.1211,0.0845,-0.2185,0.1505,-0.1025,0.122,-0.1134,0.0806,-0.0781,0.0789,-0.0697,0.0631,-0.0665,0.0637,-0.0664,0.0668,-0.0834,0.0878,-0.0636,0.0816,-0.085,0.0883,-0.1949,0.2002,-0.3109,0.1305,-0.0394,0.0582,-0.0171,0.0356,-0.0222,0.0173,-0.007,0.0037,-0.001,0.0004,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0007,0.0005,-0.0058,0.0117,-0.0091,0.008,-0.0145,0.0121,-0.0172,0.022,-0.0279,0.0208,-0.0319,0.0297,-0.0218,0.0246,-0.0258,0.0275,-0.0252,0.0219,-0.0321,0.0215,-0.0296,0.0382,-0.0232,0.0214,-0.0285,0.0243,-0.0332,0.0356,-0.0349,0.0375,-0.0494,0.0359,-0.0341,0.0333,-0.0494,0.0537,-0.0496,0.0434,-0.0454,0.0466,-0.0452,0.0483,-0.0707,0.0491,-0.0482,0.0338,-0.0292,0.0439,-0.0369,0.0448,-0.0464,0.0413,-0.0478,0.0359,-0.0918,0.1186,-0.1786,0.1415,-0.0812,0.0951,-0.0463,0.0342,-0.0385,0.0485,-0.0198,0.0407,-0.0474,0.0242,-0.1268,0.0891,-0.1004,0.1598,-0.0957,0.2252,-0.2084,0.3005,-0.0886,0.1463,-0.082,0.0822,-0.0952,0.1167,-0.093,0.0821,-0.0862,0.0708,-0.1011,0.1305,-0.2656,0.23,-0.106,0.0851,-0.0798,0.0845,-0.0893,0.1489,-0.075,0.11,-0.0955,0.1591,-0.3,0.2511,-0.0965,0.1107,-0.0904,0.149,-0.081,0.1359,-0.0678,0.0912,-0.1412,0.1215,-0.3054,0.2641,-0.1423,0.217,-0.0576,0.0693,-0.0728,0.0735,-0.0612,0.0526,-0.0304,0.0346,-0.0246,0.0383,-0.0084,0.0058,-0.0009,0.0066,-0.0045,0.003,-0.0002,0.0031,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0002,-0.0004,0.0004,-0.0067,0.005,-0.0095,0.015,-0.0127,0.0158,-0.0153,0.0183,-0.0229,0.021,-0.0193,0.0172,-0.0143,0.0185,-0.0171,0.0163,-0.0169,0.0202,-0.0231,0.0242,-0.0221,0.0226,-0.0248,0.0251,-0.025,0.0327,-0.0367,0.0341,-0.0361,0.0374,-0.1759,0.0945,-0.0317,0.0367,-0.0377,0.0276,-0.0385,0.04,-0.0254,0.0275,-0.0314,0.0266,-0.0258,0.0303,-0.0279,0.032,-0.0351,0.0419,-0.0289,0.0234,-0.0317,0.0402,-0.061,0.0539,-0.0512,0.042,-0.0405,0.0513,-0.0473,0.034,-0.0356,0.0365,-0.0377,0.0422,-0.0528,0.0453,-0.0397,0.0509,-0.0504,0.0563,-0.0483,0.0457,-0.0627,0.0626,-0.05,0.0587,-0.065,0.0482,-0.0414,0.0367,-0.0492,0.0418,-0.0478,0.0563,-0.0464,0.0567,-0.0695,0.0611,-0.1513,0.1629,-0.1964,0.1191,-0.0482,0.091,-0.061,0.0607,-0.0431,0.0465,-0.0504,0.0579,-0.0753,0.0549,-0.0576,0.0634,-0.0387,0.0776,-0.0518,0.0441,-0.0433,0.0578,-0.0751,0.0672,-0.0423,0.0569,-0.0769,0.0605,-0.0598,0.0467,-0.0635,0.0806,-0.1839,0.1657,-0.1021,0.1243,-0.1024,0.0798,-0.1226,0.1291,-0.116,0.0883,-0.0691,0.1132,-0.0855,0.0705,-0.0476,0.0519,-0.0571,0.0784,-0.0613,0.0708,-0.0349,0.0519,0.0029,0.0208,-0.0155,0.0085,-0.0135,-0.0003,-0.0015,0.0004,-0.0009,0.0013,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:37
قدم به قدم در برف, در, چکمه, خراش دادن طولانی (3).
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم