مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای صدای پای چکمه های برف S ...

قدم به قدم در برف, در, چکمه, تراشیدن متوسط (3).
دسته بندی: پا
مدت زمان: ۰:۱۹
نوع: 44kHz,16bit
تعداد دانلود: ۱ بار
آخرین ویرایش: جمعه, ۰۷ آبان ۱۴۰۰
برچسب ها
[-0.0007,0.0006,-0.0009,0.0012,-0.0022,0.0025,-0.0042,0.005,-0.0085,0.0082,-0.0122,0.0085,-0.0125,0.0113,-0.0134,0.0157,-0.0236,0.015,-0.022,0.0263,-0.0289,0.0225,-0.0312,0.0339,-0.0438,0.0344,-0.0506,0.0446,-0.0448,0.0459,-0.0528,0.0689,-0.0536,0.058,-0.0728,0.0569,-0.0889,0.0756,-0.0625,0.056,-0.0649,0.0565,-0.0591,0.0513,-0.0705,0.065,-0.0551,0.0566,-0.0577,0.0554,-0.0364,0.0394,-0.0438,0.041,-0.0349,0.0395,-0.0361,0.0378,-0.0366,0.0486,-0.0434,0.0557,-0.0592,0.0587,-0.0592,0.0651,-0.0605,0.0652,-0.0541,0.0474,-0.0436,0.046,-0.0577,0.0535,-0.0744,0.0631,-0.0734,0.1162,-0.0996,0.0703,-0.082,0.0911,-0.134,0.0854,-0.0819,0.1176,-0.0665,0.0648,-0.1276,0.1145,-0.0682,0.0734,-0.0776,0.0531,-0.0427,0.0621,-0.045,0.0609,-0.0411,0.0387,-0.0458,0.0481,-0.0312,0.0381,-0.0227,0.0224,-0.0065,0.0069,-0.0042,0.0027,-0.0023,0.0027,-0.0024,0.002,-0.0014,0.0011,-0.0008,0.0009,-0.0007,0.0006,-0.0005,0.0004,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0023,0.0018,-0.0044,0.0051,-0.0118,0.0091,-0.0167,0.0123,-0.0154,0.0188,-0.0254,0.0262,-0.0411,0.0522,-0.0462,0.048,-0.0367,0.0458,-0.0476,0.0534,-0.0392,0.0482,-0.0475,0.0499,-0.0549,0.0569,-0.0639,0.0596,-0.0719,0.0832,-0.0582,0.0655,-0.0756,0.0645,-0.0504,0.0589,-0.0782,0.0539,-0.073,0.0682,-0.073,0.0871,-0.0754,0.0743,-0.084,0.0813,-0.0661,0.0597,-0.0676,0.0778,-0.0926,0.0946,-0.0777,0.0788,-0.0742,0.0947,-0.0805,0.0683,-0.0719,0.0841,-0.0772,0.078,-0.1048,0.068,-0.0879,0.095,-0.095,0.0969,-0.107,0.109,-0.092,0.0893,-0.1052,0.0789,-0.086,0.0929,-0.0733,0.1001,-0.0805,0.073,-0.0909,0.0704,-0.0894,0.0825,-0.0722,0.0647,-0.0838,0.084,-0.0656,0.0861,-0.074,0.0559,-0.0328,0.0219,-0.0073,0.0078,-0.0052,0.0052,-0.0061,0.0054,-0.004,0.0045,-0.0033,0.0036,-0.0015,0.0022,-0.0017,0.0019,-0.0009,0.0008,-0.0005,0.0005,-0.0002,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0002,-0.002,0.0022,-0.0047,0.0049,-0.0056,0.0082,-0.0097,0.0138,-0.011,0.0135,-0.0158,0.0154,-0.0156,0.0146,-0.0167,0.0172,-0.0159,0.0171,-0.0263,0.0267,-0.0225,0.0226,-0.0262,0.0262,-0.0338,0.0401,-0.0375,0.0396,-0.044,0.0417,-0.0493,0.0599,-0.053,0.0442,-0.0651,0.0575,-0.0489,0.0597,-0.0676,0.0458,-0.0571,0.0538,-0.0642,0.0597,-0.0546,0.0704,-0.062,0.0706,-0.0804,0.0956,-0.0665,0.0905,-0.1093,0.0953,-0.1091,0.0888,-0.0856,0.0688,-0.0906,0.1077,-0.1153,0.0971,-0.071,0.0732,-0.0707,0.1016,-0.1326,0.1108,-0.1263,0.0904,-0.1187,0.1526,-0.138,0.1143,-0.1194,0.1313,-0.1333,0.1314,-0.1201,0.1258,-0.1101,0.155,-0.1022,0.0993,-0.0799,0.08,-0.075,0.0795,-0.0582,0.044,-0.0445,0.0433,-0.0622,0.0424,-0.0375,0.0612,-0.0458,0.0337,-0.0112,0.0066,-0.0042,0.0049,-0.0009,0.0015,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0.0002,-0.0042,0.0036,-0.0068,0.0072,-0.0073,0.009,-0.02,0.0154,-0.0161,0.0218,-0.0237,0.0204,-0.0242,0.024,-0.024,0.0196,-0.0295,0.0355,-0.037,0.0333,-0.0511,0.0502,-0.0496,0.0507,-0.051,0.0619,-0.0602,0.0565,-0.0562,0.046,-0.0444,0.0507,-0.0397,0.0416,-0.0592,0.0826,-0.0591,0.0706,-0.0659,0.0683,-0.0568,0.0661,-0.0777,0.0603,-0.0476,0.0518,-0.0559,0.0625,-0.0629,0.0787,-0.1112,0.0692,-0.0481,0.0439,-0.0323,0.0403,-0.0383,0.0452,-0.0344,0.0324,-0.0476,0.0391,-0.0535,0.0765,-0.0398,0.0358,-0.0503,0.0592,-0.1048,0.1463,-0.0583,0.0703,-0.0581,0.0621,-0.0532,0.0767,-0.0645,0.0728,-0.0607,0.0622,-0.0782,0.0807,-0.0608,0.0595,-0.0677,0.0554,-0.082,0.0857,-0.0655,0.0751,-0.0822,0.0807,-0.0839,0.095,-0.0854,0.1,-0.1256,0.0882,-0.0923,0.1081,-0.0978,0.0989,-0.1053,0.0901,-0.0838,0.0884,-0.0927,0.0967,-0.0866,0.0886,-0.0714,0.0747,-0.0385,0.0509,-0.0164,0.0152,-0.0051,0.0033,-0.0044,0.0062,-0.004,0.0043,-0.0018,0.0028,-0.0012,0.0014,-0.0005,0.0006,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0023,0.0017,-0.0089,0.009,-0.0121,0.016,-0.0178,0.0201,-0.0207,0.0214,-0.0303,0.0322,-0.0352,0.0287,-0.0354,0.0391,-0.0413,0.0466,-0.0466,0.0497,-0.0704,0.0697,-0.0728,0.0747,-0.0849,0.0874,-0.1258,0.1159,-0.0705,0.0973,-0.0812,0.0834,-0.086,0.0801,-0.1022,0.1312,-0.1221,0.1134,-0.0961,0.0807,-0.0814,0.0676,-0.0842,0.0624,-0.0886,0.1001,-0.0777,0.0853,-0.1051,0.0826,-0.0805,0.0953,-0.0837,0.0676,-0.0993,0.1171,-0.1301,0.1206,-0.1049,0.0938,-0.0972,0.0863,-0.1259,0.0914,-0.1041,0.1046,-0.0874,0.1078,-0.0874,0.1049,-0.0987,0.0833,-0.1382,0.1098,-0.1366,0.1573,-0.1632,0.1823,-0.1516,0.1405,-0.1401,0.1593,-0.1383,0.1526,-0.1421,0.1089,-0.0806,0.0798,-0.0624,0.0384,-0.0091,0.0118,-0.0118,0.0083,-0.0078,0.0122,-0.0045,0.0043,-0.0024,0.0017,-0.0006,0.0005,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0.0002,-0.0016,0.0014,-0.0082,0.0076,-0.0096,0.0116,-0.0129,0.0123,-0.0125,0.0141,-0.0201,0.0202,-0.0249,0.029,-0.032,0.0365,-0.0409,0.0435,-0.0398,0.0434,-0.0635,0.0627,-0.066,0.0599,-0.0348,0.0388,-0.0374,0.0316,-0.0425,0.0655,-0.046,0.0397,-0.0333,0.0449,-0.0363,0.0354,-0.0347,0.0359,-0.0429,0.0349,-0.051,0.0365,-0.0392,0.043,-0.0426,0.0505,-0.0472,0.0377,-0.0457,0.0437,-0.0601,0.0587,-0.039,0.0569,-0.0546,0.0488,-0.0562,0.0446,-0.0625,0.0627,-0.075,0.0656,-0.0764,0.0663,-0.2133,0.142,-0.075,0.0664,-0.0853,0.0867,-0.1989,0.1599,-0.2434,0.1492,-0.0917,0.1159,-0.1024,0.1041,-0.1007,0.1067,-0.0962,0.1063,-0.0988,0.1106,-0.1248,0.096,-0.1091,0.1316,-0.1378,0.1254,-0.1068,0.1308,-0.0981,0.0965,-0.1083,0.0937,-0.104,0.1112,-0.0745,0.0646,-0.0662,0.0701,-0.0412,0.0401,-0.0155,0.0172,-0.0062,0.0062,-0.006,0.0049,-0.0041,0.0036,-0.0026,0.0039,-0.0018,0.0014,-0.0011,0.0008,-0.0004,0.0004,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0002,-0.0024,0.0022,-0.0058,0.0064,-0.0109,0.0127,-0.0134,0.0119,-0.0142,0.0175,-0.0277,0.0306,-0.0333,0.0372,-0.0248,0.0284,-0.0293,0.0243,-0.0279,0.0317,-0.0288,0.0292,-0.025,0.0297,-0.033,0.0352,-0.0309,0.0377,-0.0482,0.0438,-0.0347,0.0417,-0.0428,0.0482,-0.0771,0.0722,-0.0679,0.0588,-0.0734,0.0631,-0.0576,0.0669,-0.0751,0.1093,-0.0734,0.069,-0.1039,0.0718,-0.0724,0.069,-0.0752,0.0656,-0.0549,0.0569,-0.0529,0.0686,-0.0898,0.1084,-0.0722,0.068,-0.0803,0.0784,-0.1079,0.089,-0.0793,0.0678,-0.082,0.0731,-0.0865,0.0787,-0.074,0.086,-0.0706,0.0733,-0.0688,0.0821,-0.0701,0.0694,-0.1063,0.0843,-0.0958,0.1168,-0.0912,0.0915,-0.0999,0.0871,-0.1013,0.0818,-0.0591,0.0669,-0.1457,0.1105,-0.044,0.0374,-0.0055,0.0062,-0.0051,0.0038,-0.0047,0.0054,-0.0026,0.0029,-0.0023,0.0022,-0.0012,0.0011,-0.0005,0.0004,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0009,0.0007,-0.0012,0.0016,-0.002,0.0019,-0.0043,0.0046,-0.006,0.0059,-0.0121,0.0105,-0.02,0.0233,-0.0267,0.0251,-0.0256,0.0223,-0.0354,0.0333,-0.0263,0.0318,-0.0358,0.0375,-0.0394,0.0356,-0.0496,0.0463,-0.0404,0.0533,-0.0509,0.0558,-0.0457,0.0513,-0.0494,0.0449,-0.0582,0.06,-0.0732,0.0592,-0.0574,0.0518,-0.0706,0.062,-0.0706,0.0731,-0.1536,0.18,-0.116,0.1006,-0.0557,0.0582,-0.0418,0.0442,-0.0384,0.0441,-0.0694,0.0523,-0.0647,0.0695,-0.0744,0.0804,-0.0913,0.0744,-0.0693,0.0768,-0.0633,0.0814,-0.086,0.106,-0.0924,0.0861,-0.145,0.136,-0.0947,0.1407,-0.0789,0.102,-0.0674,0.0951,-0.0726,0.0978,-0.0728,0.0901,-0.1045,0.0894,-0.1202,0.1149,-0.1007,0.1031,-0.1123,0.1528,-0.0775,0.0579,-0.1132,0.0761,-0.0893,0.0762,-0.0547,0.0825,-0.066,0.0809,-0.086,0.0729,-0.0569,0.0634,-0.0538,0.0712,-0.0495,0.0575,-0.0275,0.0209,-0.0135,0.0114,-0.0114,0.0069,-0.0028,0.0046,-0.0026,0.0024,-0.0026,0.0034,-0.0013,0.0013,-0.001,0.001,-0.0004,0.0003,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0.0002,-0.0028,0.0021,-0.0034,0.0021,-0.0051,0.0059,-0.0079,0.0059,-0.0078,0.0086,-0.0145,0.0133,-0.0188,0.0154,-0.0186,0.0181,-0.0223,0.0186,-0.0245,0.0184,-0.0308,0.0224,-0.0365,0.0253,-0.0195,0.0224,-0.0317,0.0263,-0.026,0.0196,-0.0255,0.0241,-0.0256,0.0278,-0.0369,0.0309,-0.0449,0.0381,-0.046,0.0418,-0.0508,0.0482,-0.0412,0.0415,-0.036,0.0433,-0.0378,0.0607,-0.0442,0.0344,-0.0363,0.0348,-0.0608,0.0374,-0.0508,0.0466,-0.0472,0.0505,-0.039,0.041,-0.0597,0.0536,-0.0592,0.0509,-0.0398,0.0457,-0.0374,0.0384,-0.0464,0.032,-0.0423,0.0473,-0.0418,0.0484,-0.0771,0.0813,-0.0906,0.0744,-0.1212,0.1036,-0.0762,0.1118,-0.0669,0.1105,-0.0763,0.0844,-0.0659,0.0684,-0.0492,0.0536,-0.0501,0.0463,-0.0794,0.0569,-0.0618,0.0745,-0.0762,0.0818,-0.0657,0.0605,-0.0595,0.0538,-0.0504,0.0506,-0.0515,0.0539,-0.0662,0.0539,-0.0439,0.0482,-0.0626,0.05,-0.1575,0.0802,-0.0623,0.0557,-0.0425,0.0366,-0.0099,0.0178,-0.0075,0.0082,-0.0054,0.0092,-0.0047,0.004,-0.0023,0.003,-0.0015,0.0014,-0.0005,0.0005,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0003,-0.0023,0.0012,-0.0043,0.0043,-0.0104,0.0068,-0.01,0.0094,-0.0113,0.0123,-0.0158,0.0169,-0.0257,0.0284,-0.0275,0.0262,-0.0239,0.0305,-0.0213,0.0225,-0.0199,0.0223,-0.0185,0.0212,-0.0166,0.0185,-0.0178,0.017,-0.0215,0.0202,-0.0212,0.023,-0.0264,0.0256,-0.0227,0.0168,-0.0261,0.0226,-0.0418,0.0486,-0.0412,0.0466,-0.0426,0.0341,-0.0415,0.0502,-0.054,0.0502,-0.0707,0.0918,-0.0706,0.0635,-0.0638,0.0637,-0.0567,0.0576,-0.0539,0.0558,-0.0434,0.0475,-0.0472,0.0425,-0.0538,0.0466,-0.0459,0.0485,-0.067,0.0663,-0.1049,0.09,-0.0846,0.0592,-0.0839,0.0836,-0.1216,0.1122,-0.0993,0.1299,-0.0804,0.0791,-0.0802,0.0717,-0.0732,0.1075,-0.121,0.1281,-0.1618,0.1199,-0.159,0.1221,-0.1382,0.2367,-0.1571,0.1592,-0.1273,0.1366,-0.1277,0.1129,-0.1216,0.1183,-0.1069,0.078,-0.082,0.0784,-0.0745,0.0804,-0.0741,0.0851,-0.0539,0.0574,-0.0306,0.0352,-0.0165,0.0142,-0.0118,0.013,-0.0092,0.0082,-0.0082,0.0068,-0.0097,0.0102,-0.0027,0.0024,-0.0016,0.0021,-0.0006,0.0004,-0.0002,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:19
قدم به قدم در برف, در, چکمه, تراشیدن متوسط (3).
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم