مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای صدای پای چکمه های برف S ...

قدم به قدم در برف, در, چکمه, تراشیدن متوسط (5).
دسته بندی: پا
مدت زمان: ۰:۲۶
نوع: 44kHz,16bit
تعداد دانلود: ۱ بار
آخرین ویرایش: جمعه, ۰۷ آبان ۱۴۰۰
برچسب ها
[0,0,0,0,0,0,-0.0137,0.0093,-0.0087,0.0069,-0.0079,0.0108,-0.0211,0.0307,-0.0403,0.0332,-0.0495,0.0587,-0.0448,0.0533,-0.0596,0.0681,-0.0555,0.0736,-0.0605,0.0494,-0.0496,0.0808,-0.0687,0.0809,-0.0509,0.0478,-0.0491,0.0476,-0.0896,0.0887,-0.0664,0.0527,-0.046,0.0451,-0.0376,0.0372,-0.0349,0.04,-0.035,0.0331,-0.0967,0.1057,-0.0485,0.0571,-0.0706,0.0616,-0.0553,0.0543,-0.0914,0.0602,-0.071,0.0675,-0.0615,0.0617,-0.0671,0.0876,-0.1827,0.1431,-0.056,0.0663,-0.0432,0.0465,-0.0722,0.0629,-0.0605,0.0568,-0.0877,0.1063,-0.0894,0.0962,-0.0665,0.0842,-0.07,0.1083,-0.0636,0.0682,-0.0573,0.0674,-0.0747,0.0857,-0.086,0.0792,-0.0775,0.122,-0.066,0.0598,-0.0625,0.0635,-0.081,0.1014,-0.0735,0.0805,-0.0776,0.0894,-0.0744,0.0942,-0.0805,0.1357,-0.0744,0.069,-0.0804,0.0813,-0.0494,0.0487,-0.0297,0.0227,-0.0299,0.04,-0.0375,0.0314,-0.0222,0.0268,-0.0176,0.0138,-0.0051,0.0046,-0.0043,0.0051,-0.0213,0.0246,-0.0045,0.0061,-0.0016,0.0013,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0.0002,-0.0005,0.0005,-0.0081,0.0109,-0.028,0.0235,-0.0343,0.0343,-0.028,0.0331,-0.0357,0.0356,-0.0356,0.0359,-0.05,0.061,-0.0401,0.048,-0.0487,0.0526,-0.0551,0.0554,-0.0508,0.0607,-0.0568,0.0648,-0.0439,0.0426,-0.0504,0.0596,-0.0593,0.061,-0.1631,0.1597,-0.0706,0.0924,-0.0372,0.039,-0.0391,0.0385,-0.0872,0.0875,-0.0853,0.0772,-0.2561,0.2265,-0.0875,0.0976,-0.0935,0.1543,-0.0865,0.0889,-0.0926,0.1055,-0.0875,0.1055,-0.139,0.1356,-0.0776,0.0949,-0.137,0.107,-0.0777,0.0808,-0.0686,0.0504,-0.0603,0.049,-0.0547,0.065,-0.0376,0.0516,-0.0474,0.048,-0.0452,0.0494,-0.0488,0.0406,-0.0571,0.052,-0.037,0.0407,-0.0595,0.0447,-0.0632,0.0596,-0.0564,0.0538,-0.0301,0.0332,-0.0086,0.0093,-0.0041,0.0057,-0.0038,0.0065,-0.0031,0.0029,-0.0028,0.0029,-0.0021,0.0014,-0.0008,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0003,0.0003,-0.0009,0.0008,-0.0069,0.0048,-0.0109,0.0132,-0.0183,0.0195,-0.0204,0.0214,-0.0274,0.025,-0.0313,0.0375,-0.0533,0.0627,-0.0705,0.0726,-0.077,0.0635,-0.0436,0.0412,-0.0471,0.0528,-0.0618,0.0684,-0.0611,0.0593,-0.0616,0.0606,-0.0637,0.1038,-0.0687,0.1054,-0.0728,0.0629,-0.0626,0.07,-0.1014,0.2581,-0.0671,0.0865,-0.0809,0.086,-0.0479,0.0383,-0.274,0.1764,-0.0493,0.0502,-0.0579,0.0631,-0.0595,0.0648,-0.0851,0.0726,-0.0619,0.0634,-0.0436,0.0467,-0.0433,0.0423,-0.0485,0.0586,-0.0554,0.0598,-0.0889,0.0572,-0.0571,0.0593,-0.0635,0.0873,-0.0823,0.0923,-0.0861,0.0891,-0.0815,0.0657,-0.1015,0.0963,-0.0732,0.0637,-0.0599,0.0844,-0.0421,0.0603,-0.0538,0.055,-0.0536,0.0763,-0.0568,0.0686,-0.0404,0.0438,-0.0445,0.0334,-0.0483,0.0398,-0.0444,0.0345,-0.0386,0.0381,-0.0307,0.0289,-0.0197,0.0166,-0.0041,0.0045,-0.0048,0.0049,-0.0044,0.0034,-0.0022,0.0022,-0.0022,0.0024,-0.0005,0.0008,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0007,0.0005,-0.0018,0.0016,-0.0067,0.0069,-0.0139,0.0223,-0.0506,0.0573,-0.0439,0.038,-0.0511,0.0671,-0.061,0.071,-0.072,0.084,-0.1355,0.1661,-0.0917,0.0675,-0.0612,0.0592,-0.0374,0.0389,-0.0418,0.0381,-0.0444,0.0483,-0.0548,0.0555,-0.0611,0.052,-0.0817,0.07,-0.0697,0.0575,-0.0437,0.0606,-0.0983,0.0864,-0.0548,0.0607,-0.0627,0.0759,-0.0593,0.076,-0.0515,0.0536,-0.046,0.04,-0.2455,0.1869,-0.0648,0.0696,-0.0857,0.0767,-0.1047,0.1031,-0.0739,0.0918,-0.1919,0.1401,-0.1274,0.1074,-0.0896,0.1473,-0.0995,0.1222,-0.0823,0.1014,-0.113,0.1306,-0.0773,0.1103,-0.148,0.1613,-0.0924,0.1254,-0.1152,0.2629,-0.11,0.1328,-0.0904,0.1209,-0.0818,0.0734,-0.095,0.0891,-0.1609,0.1049,-0.0703,0.0854,-0.1132,0.1011,-0.1417,0.1289,-0.2163,0.2151,-0.0569,0.0703,-0.0249,0.0307,-0.0794,0.0649,-0.0527,0.0386,-0.0167,0.022,-0.004,0.0036,-0.0032,0.002,-0.0017,0.0019,-0.0011,0.0009,-0.0003,0.0003,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0003,0.0001,-0.0004,0.0004,-0.0007,0.0007,-0.0036,0.0026,-0.0161,0.0141,-0.0251,0.0238,-0.0318,0.0354,-0.0382,0.0422,-0.0655,0.0546,-0.0684,0.0699,-0.0422,0.0508,-0.0661,0.0665,-0.0766,0.0745,-0.0929,0.1042,-0.0702,0.0826,-0.0797,0.0969,-0.0897,0.0605,-0.0666,0.0759,-0.0647,0.0574,-0.1015,0.093,-0.0594,0.0689,-0.1063,0.0768,-0.0589,0.0559,-0.0476,0.0579,-0.0517,0.0475,-0.052,0.0587,-0.1247,0.1148,-0.0585,0.0504,-0.086,0.0765,-0.0856,0.0768,-0.2125,0.1291,-0.1022,0.0782,-0.0868,0.075,-0.0729,0.0858,-0.1977,0.1705,-0.089,0.0926,-0.1216,0.1596,-0.1302,0.1133,-0.2381,0.2404,-0.1932,0.1449,-0.2012,0.1775,-0.3274,0.2286,-0.2748,0.3224,-0.2483,0.2986,-0.1685,0.2299,-0.1015,0.0719,-0.0129,0.0124,-0.0165,0.0155,-0.0259,0.021,-0.0085,0.0064,-0.0034,0.0035,-0.0072,0.0078,-0.0011,0.0008,-0.0037,0.0064,-0.0007,0.0007,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0017,0.0017,-0.0053,0.0047,-0.0332,0.0235,-0.06,0.0527,-0.063,0.0832,-0.0585,0.0454,-0.0484,0.0412,-0.0647,0.0526,-0.0617,0.0546,-0.048,0.0602,-0.0461,0.052,-0.041,0.0452,-0.0469,0.0435,-0.1211,0.1307,-0.0432,0.0591,-0.0809,0.1041,-0.0569,0.0615,-0.0564,0.0563,-0.0459,0.0503,-0.2844,0.1765,-0.2385,0.1984,-0.0649,0.0542,-0.0682,0.0765,-0.092,0.1477,-0.0976,0.1136,-0.0566,0.069,-0.08,0.0709,-0.1922,0.2003,-0.1014,0.0987,-0.0589,0.0636,-0.2378,0.1728,-0.067,0.0837,-0.1397,0.1166,-0.1027,0.0985,-0.1514,0.1994,-0.133,0.1621,-0.0963,0.1565,-0.091,0.0824,-0.163,0.2325,-0.0681,0.0659,-0.0552,0.066,-0.0622,0.0924,-0.0891,0.1007,-0.0689,0.0645,-0.0676,0.0543,-0.0463,0.0546,-0.0417,0.0466,-0.0347,0.0587,-0.0107,0.0088,-0.0124,0.0112,-0.0121,0.0089,-0.0047,0.0043,-0.0042,0.0033,-0.0016,0.0015,-0.0006,0.0006,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0008,0.0005,-0.0027,0.0037,-0.0122,0.0098,-0.0156,0.0202,-0.0179,0.0164,-0.015,0.0179,-0.0184,0.0189,-0.0208,0.0195,-0.0321,0.0344,-0.0343,0.0383,-0.1225,0.0695,-0.0558,0.056,-0.0491,0.0379,-0.0626,0.0587,-0.0299,0.0288,-0.0497,0.0396,-0.0365,0.0484,-0.0381,0.035,-0.0693,0.0548,-0.0378,0.0417,-0.0682,0.0348,-0.0554,0.0821,-0.0747,0.0917,-0.262,0.2491,-0.0392,0.0578,-0.0546,0.0499,-0.0449,0.0552,-0.0345,0.0334,-0.0361,0.0472,-0.0531,0.1062,-0.0708,0.0595,-0.0647,0.0607,-0.0736,0.0843,-0.0692,0.0815,-0.0591,0.0922,-0.0753,0.071,-0.0659,0.0974,-0.0828,0.0965,-0.0839,0.1044,-0.1126,0.0993,-0.0694,0.0957,-0.0694,0.0652,-0.1033,0.0704,-0.0601,0.0533,-0.0724,0.0661,-0.1016,0.1448,-0.1501,0.0861,-0.0677,0.0817,-0.0799,0.0813,-0.0981,0.1299,-0.0588,0.0607,-0.0303,0.029,-0.0145,0.0175,-0.008,0.0107,-0.0063,0.0066,-0.0026,0.0034,-0.0011,0.0011,-0.0003,0.0004,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0002,-0.0005,0.0005,-0.0045,0.004,-0.0069,0.0067,-0.0134,0.0117,-0.0186,0.0194,-0.023,0.0213,-0.0231,0.0237,-0.0232,0.0233,-0.029,0.0322,-0.0361,0.0424,-0.0369,0.0374,-0.0348,0.0375,-0.0387,0.0315,-0.0259,0.0247,-0.0258,0.0317,-0.0321,0.0232,-0.0348,0.035,-0.0319,0.035,-0.0328,0.0294,-0.0282,0.035,-0.0287,0.0354,-0.0479,0.0362,-0.042,0.0509,-0.057,0.0514,-0.0467,0.0503,-0.0475,0.0434,-0.0444,0.0512,-0.0632,0.0695,-0.0547,0.0403,-0.0531,0.0593,-0.044,0.0445,-0.0508,0.0477,-0.0464,0.052,-0.0444,0.0456,-0.0554,0.0503,-0.0582,0.0529,-0.0993,0.0743,-0.0784,0.0749,-0.0675,0.0692,-0.0765,0.0814,-0.0613,0.0604,-0.0667,0.0608,-0.0566,0.0654,-0.1728,0.1452,-0.0757,0.083,-0.0357,0.0412,-0.0718,0.0563,-0.0718,0.0748,-0.0884,0.0729,-0.0998,0.0915,-0.1167,0.1518,-0.0629,0.0814,-0.0083,0.0103,-0.0058,0.0047,-0.0072,0.0068,-0.0043,0.0041,-0.0017,0.0015,-0.0009,0.0014,-0.0011,0.001,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0004,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0.0002,-0.001,0.0011,-0.013,0.0092,-0.0214,0.0155,-0.0479,0.0458,-0.0363,0.0417,-0.034,0.056,-0.0316,0.0316,-0.0525,0.0635,-0.0283,0.0303,-0.0324,0.036,-0.0372,0.0318,-0.0409,0.0305,-0.0413,0.0478,-0.0403,0.0514,-0.0383,0.036,-0.0308,0.0252,-0.0294,0.0312,-0.0454,0.0448,-0.0485,0.0455,-0.0527,0.0554,-0.0485,0.0448,-0.0477,0.0426,-0.0441,0.0546,-0.044,0.0531,-0.0467,0.0402,-0.042,0.049,-0.2076,0.1926,-0.0542,0.0519,-0.0889,0.0844,-0.0949,0.0785,-0.0499,0.0688,-0.0632,0.0676,-0.0618,0.0629,-0.054,0.0527,-0.0694,0.0856,-0.0883,0.1297,-0.082,0.0883,-0.2418,0.3096,-0.0627,0.0891,-0.097,0.0988,-0.0957,0.1057,-0.0748,0.0732,-0.0752,0.0735,-0.0752,0.0777,-0.0701,0.0819,-0.0828,0.102,-0.1467,0.1346,-0.2498,0.2157,-0.111,0.1075,-0.1467,0.1633,-0.0812,0.1055,-0.0701,0.0762,-0.0822,0.0751,-0.1057,0.1064,-0.0957,0.0722,-0.0863,0.0838,-0.057,0.062,-0.0563,0.0572,-0.0453,0.0433,-0.044,0.0311,-0.0421,0.0415,-0.0578,0.0466,-0.0558,0.0748,-0.0738,0.0559,-0.0051,0.0056,-0.002,0.0021,-0.0016,0.0011,-0.0008,0.0008,-0.0008,0.0008,-0.0007,0.0005,-0.0003,0.0003,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0004,0.0002,-0.0021,0.0021,-0.0103,0.0116,-0.0157,0.0139,-0.0259,0.0189,-0.0215,0.0259,-0.0358,0.0368,-0.0631,0.0653,-0.0672,0.0493,-0.0411,0.0467,-0.035,0.0389,-0.0452,0.0349,-0.0309,0.0245,-0.0301,0.0346,-0.056,0.0417,-0.0468,0.0461,-0.0468,0.0457,-0.0443,0.0377,-0.0482,0.037,-0.0334,0.0306,-0.0398,0.0439,-0.0487,0.0463,-0.0491,0.0484,-0.0745,0.0554,-0.0527,0.0584,-0.0663,0.0702,-0.054,0.077,-0.3035,0.2482,-0.2742,0.3308,-0.2382,0.2997,-0.1157,0.1631,-0.1123,0.0829,-0.147,0.1389,-0.0965,0.0893,-0.1134,0.2241,-0.1161,0.0991,-0.0797,0.1012,-0.0464,0.0532,-0.0568,0.0509,-0.0683,0.0865,-0.0401,0.0452,-0.0424,0.048,-0.0649,0.0712,-0.1628,0.1168,-0.0333,0.0375,-0.0228,0.0229,-0.1391,0.0987,-0.0378,0.0341,-0.025,0.0231,-0.0163,0.0128,-0.0022,0.0034,-0.002,0.002,-0.0022,0.0027,-0.0006,0.0007,-0.0009,0.0006,-0.0008,0.0007,-0.0007,0.0006,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:26
قدم به قدم در برف, در, چکمه, تراشیدن متوسط (5).
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم