مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای صدای پای چکمه های برف S ...

قدم به قدم در برف, در, چکمه, خراش دادن کوتاه (2).
دسته بندی: پا
مدت زمان: ۰:۲۷
نوع: 44kHz,16bit
تعداد دانلود: ۱ بار
آخرین ویرایش: جمعه, ۰۷ آبان ۱۴۰۰
برچسب ها
[0,0,0,0,0,0,-0.0007,0.0005,-0.0027,0.0025,-0.0103,0.0075,-0.0114,0.014,-0.0175,0.0201,-0.0417,0.0415,-0.1566,0.1062,-0.1172,0.0622,-0.0733,0.0618,-0.0656,0.0669,-0.0584,0.0566,-0.0715,0.0722,-0.0639,0.0857,-0.0732,0.0605,-0.047,0.0477,-0.033,0.0309,-0.0131,0.0152,-0.0119,0.0094,-0.0097,0.0091,-0.0065,0.0058,-0.0086,0.0055,-0.0058,0.0042,-0.0023,0.0027,-0.0018,0.0015,-0.0005,0.0005,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0016,0.0015,-0.0022,0.0019,-0.0056,0.0057,-0.0106,0.0115,-0.0446,0.0321,-0.0248,0.0307,-0.0403,0.0373,-0.0934,0.1026,-0.0728,0.099,-0.066,0.0763,-0.1389,0.1404,-0.1241,0.1264,-0.0769,0.0646,-0.1655,0.0645,-0.073,0.0905,-0.0578,0.0514,-0.0277,0.0323,-0.012,0.0123,-0.0127,0.0114,-0.0092,0.0097,-0.0062,0.007,-0.0039,0.0036,-0.0021,0.0019,-0.0014,0.0011,-0.0007,0.0005,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0011,0.0013,-0.0031,0.0024,-0.0165,0.0131,-0.0062,0.0048,-0.0069,0.0077,-0.0103,0.0099,-0.0235,0.0202,-0.1845,0.1519,-0.1698,0.1992,-0.214,0.2447,-0.1514,0.1421,-0.2475,0.2029,-0.1499,0.181,-0.2002,0.1376,-0.058,0.0555,-0.0549,0.0629,-0.0121,0.0129,-0.0083,0.0096,-0.0065,0.0056,-0.0045,0.0052,-0.0031,0.0031,-0.0029,0.0023,-0.0017,0.0011,-0.0007,0.0006,-0.0004,0.0003,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0047,0.0044,-0.006,0.0051,-0.014,0.0214,-0.0154,0.0198,-0.0644,0.0777,-0.0489,0.0503,-0.0931,0.0941,-0.176,0.1736,-0.19,0.1801,-0.1604,0.1538,-0.1677,0.1747,-0.1629,0.172,-0.163,0.1336,-0.1539,0.1743,-0.112,0.1232,-0.0126,0.0088,-0.0174,0.0154,-0.0108,0.013,-0.0071,0.0073,-0.0049,0.0049,-0.0049,0.0036,-0.0019,0.0019,-0.0007,0.0016,-0.0003,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0006,0.0005,-0.002,0.0023,-0.0058,0.0061,-0.0145,0.0202,-0.0336,0.0387,-0.0427,0.0444,-0.0599,0.0645,-0.0968,0.0958,-0.1651,0.1126,-0.1689,0.1373,-0.1377,0.1244,-0.1484,0.1687,-0.1478,0.1422,-0.1298,0.1871,-0.2177,0.2617,-0.0359,0.0412,-0.0147,0.0195,-0.0081,0.0076,-0.0056,0.0062,-0.0051,0.0047,-0.0026,0.0032,-0.0006,0.0004,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0003,0.0005,-0.0048,0.0045,-0.0173,0.0141,-0.0255,0.0229,-0.0326,0.0393,-0.0437,0.0401,-0.1168,0.0731,-0.0886,0.1007,-0.1147,0.1976,-0.15,0.1073,-0.1201,0.103,-0.1866,0.0989,-0.1269,0.157,-0.1088,0.1075,-0.1258,0.1003,-0.3379,0.2813,-0.1349,0.1481,-0.0251,0.0257,-0.0186,0.0215,-0.0233,0.018,-0.1039,0.0441,-0.01,0.0124,-0.0062,0.0074,-0.0072,0.0078,-0.002,0.0017,-0.0017,0.0018,-0.0005,0.0005,-0.0002,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0.0002,-0.0025,0.0022,-0.0139,0.0108,-0.044,0.0343,-0.0827,0.0519,-0.0719,0.0852,-0.0723,0.0835,-0.0838,0.0746,-0.1036,0.0909,-0.1033,0.1538,-0.2452,0.2125,-0.1223,0.1406,-0.1306,0.1015,-0.2632,0.1709,-0.1275,0.1152,-0.2296,0.2123,-0.1956,0.1577,-0.1922,0.1352,-0.1122,0.1067,-0.066,0.0596,-0.0153,0.0139,-0.0117,0.0115,-0.0097,0.0118,-0.01,0.0115,-0.0055,0.0042,-0.0022,0.0028,-0.0006,0.0007,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0009,0.0009,-0.012,0.0074,-0.0218,0.0185,-0.0817,0.0794,-0.0353,0.0368,-0.0441,0.0444,-0.0482,0.0555,-0.059,0.0746,-0.0655,0.055,-0.0884,0.0582,-0.0916,0.0788,-0.1506,0.1085,-0.1034,0.1117,-0.1259,0.0845,-0.0528,0.0572,-0.0973,0.0728,-0.1218,0.1363,-0.0718,0.0875,-0.0509,0.052,-0.0386,0.0441,-0.0228,0.0299,-0.0113,0.0132,-0.0077,0.0094,-0.0043,0.0046,-0.0025,0.0028,-0.0013,0.0017,-0.001,0.0011,-0.0005,0.0003,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0004,0.0006,-0.0023,0.0025,-0.0017,0.0021,-0.0038,0.0032,-0.0079,0.0084,-0.0307,0.0274,-0.0256,0.0208,-0.0313,0.0296,-0.0395,0.0429,-0.0861,0.0887,-0.0856,0.0986,-0.0846,0.091,-0.0736,0.0799,-0.1298,0.0885,-0.1167,0.1197,-0.0112,0.0116,-0.0112,0.0124,-0.0156,0.0166,-0.0126,0.0123,-0.0077,0.0083,-0.0042,0.0039,-0.004,0.0043,-0.0038,0.0039,-0.0028,0.0025,-0.0011,0.001,-0.0003,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0007,0.0005,-0.0068,0.0069,-0.0063,0.0062,-0.0121,0.0129,-0.0671,0.0513,-0.1094,0.1888,-0.1863,0.2025,-0.1106,0.1165,-0.1082,0.1034,-0.3268,0.1312,-0.1491,0.2198,-0.0802,0.1255,-0.0648,0.0524,-0.015,0.0143,-0.0166,0.0235,-0.0179,0.0219,-0.0341,0.0325,-0.0078,0.0091,-0.0067,0.0076,-0.0237,0.0204,-0.0142,0.0224,-0.017,0.0187,-0.0035,0.0044,-0.0063,0.0049,-0.0117,0.0076,-0.0013,0.0012,-0.006,0.0066,-0.0015,0.0014,-0.0009,0.0009,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0013,0.0014,-0.0093,0.0086,-0.0143,0.0138,-0.0235,0.0302,-0.0263,0.0197,-0.0996,0.0531,-0.0772,0.0997,-0.1393,0.1445,-0.1155,0.1061,-0.1028,0.0907,-0.0963,0.1056,-0.0603,0.0553,-0.0627,0.0586,-0.0673,0.0674,-0.0367,0.032,-0.0189,0.0182,-0.0147,0.0152,-0.021,0.0184,-0.0161,0.0166,-0.0095,0.0075,-0.0064,0.008,-0.0068,0.0048,-0.0031,0.0022,-0.0007,0.0014,-0.0004,0.0005,-0.0002,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0004,0.0007,-0.002,0.0015,-0.004,0.0029,-0.0118,0.0097,-0.0323,0.0243,-0.0263,0.0216,-0.1102,0.1006,-0.1437,0.0975,-0.126,0.1046,-0.2113,0.135,-0.1165,0.1515,-0.1028,0.1092,-0.1119,0.1323,-0.0883,0.1044,-0.0668,0.0731,-0.0573,0.0423,-0.0106,0.0154,-0.0124,0.0117,-0.011,0.0121,-0.0051,0.0061,-0.0038,0.0029,-0.0013,0.0016,-0.0011,0.0009,-0.0002,0.0004,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0004,0.0003,-0.0051,0.0056,-0.0063,0.0068,-0.0141,0.0158,-0.0318,0.0198,-0.0322,0.0344,-0.0358,0.0378,-0.0607,0.0577,-0.0787,0.0818,-0.0405,0.0396,-0.0448,0.0426,-0.0701,0.0548,-0.0782,0.0701,-0.0665,0.1215,-0.067,0.0498,-0.0182,0.0133,-0.0098,0.0103,-0.0179,0.0122,-0.0141,0.0158,-0.0092,0.0123,-0.0053,0.0055,-0.0026,0.0029,-0.0012,0.0014,-0.0008,0.0007,-0.0003,0.0003,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0008,0.0004,-0.0084,0.0056,-0.0075,0.0107,-0.0078,0.008,-0.0074,0.0069,-0.0132,0.0184,-0.0289,0.0353,-0.0315,0.0351,-0.0847,0.058,-0.0886,0.1137,-0.0849,0.0719,-0.1891,0.2515,-0.0936,0.1417,-0.0725,0.09,-0.1305,0.0982,-0.0719,0.0912,-0.0207,0.0175,-0.0109,0.0112,-0.0164,0.0166,-0.0137,0.0148,-0.0124,0.0136,-0.0086,0.0063,-0.0036,0.004,-0.0015,0.0024,-0.001,0.0009,-0.0004,0.0003,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0033,0.0047,-0.0036,0.0024,-0.0098,0.0094,-0.012,0.012,-0.0209,0.0154,-0.0371,0.0244,-0.0569,0.0629,-0.0289,0.0336,-0.0399,0.0317,-0.069,0.0904,-0.1505,0.1075,-0.0521,0.0438,-0.0448,0.0435,-0.0145,0.0109,-0.0109,0.0116,-0.0136,0.0127,-0.0129,0.0121,-0.0124,0.0107,-0.0073,0.0076,-0.0043,0.004,-0.0021,0.0026,-0.0012,0.0012,-0.0006,0.0006,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0003,0.0002,-0.0005,0.0006,-0.003,0.0022,-0.011,0.0138,-0.0192,0.0237,-0.0272,0.0307,-0.0181,0.03,-0.0163,0.0215,-0.0624,0.1096,-0.0614,0.0405,-0.0355,0.0374,-0.1038,0.0969,-0.1431,0.1349,-0.1924,0.0967,-0.0671,0.0745,-0.06,0.0564,-0.1142,0.1234,-0.0882,0.0928,-0.0777,0.0555,-0.0462,0.036,-0.0219,0.0177,-0.0121,0.0142,-0.0135,0.0155,-0.0135,0.0109,-0.0085,0.0085,-0.0043,0.0042,-0.0029,0.0027,-0.0016,0.0016,-0.0009,0.0008,-0.0003,0.0006,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0023,0.0031,-0.006,0.0074,-0.0089,0.0135,-0.0417,0.027,-0.0931,0.0762,-0.0637,0.0918,-0.0658,0.0593,-0.0593,0.0535,-0.1185,0.1161,-0.0678,0.08,-0.1064,0.1033,-0.0631,0.0651,-0.0426,0.0374,-0.0187,0.0136,-0.0132,0.0159,-0.0107,0.0121,-0.013,0.0088,-0.0071,0.0079,-0.0045,0.0046,-0.003,0.0028,-0.0012,0.0012,-0.0003,0.0003,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0.0002,-0.0036,0.0029,-0.0067,0.006,-0.0111,0.0137,-0.0155,0.0146,-0.0352,0.0316,-0.0554,0.0631,-0.0829,0.0859,-0.0821,0.0751,-0.169,0.148,-0.0652,0.0798,-0.0569,0.0451,-0.0147,0.0173,-0.0123,0.013,-0.0136,0.0151,-0.0111,0.0115,-0.0072,0.0075,-0.0049,0.0043,-0.0019,0.0012,-0.0005,0.0004,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0023,0.002,-0.0078,0.0081,-0.0158,0.0122,-0.0156,0.0187,-0.0753,0.0386,-0.1157,0.085,-0.0322,0.03,-0.0414,0.0603,-0.0412,0.0491,-0.0909,0.0772,-0.0816,0.0737,-0.1114,0.0831,-0.0838,0.0567,-0.0176,0.0108,-0.013,0.0134,-0.012,0.0105,-0.0089,0.0088,-0.0058,0.005,-0.0048,0.0047,-0.0023,0.0026,-0.0013,0.0009,-0.0006,0.0005,-0.0003,0.0003,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0007,0.0008,-0.0035,0.0031,-0.005,0.007,-0.0131,0.0123,-0.0233,0.023,-0.0271,0.0271,-0.0278,0.0394,-0.0468,0.0425,-0.1219,0.1018,-0.1312,0.1185,-0.1057,0.1114,-0.1031,0.0889,-0.0932,0.0595,-0.0166,0.0167,-0.0076,0.0085,-0.0076,0.0084,-0.0055,0.0058,-0.0026,0.0038,-0.001,0.002,-0.0007,0.0005,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:27
قدم به قدم در برف, در, چکمه, خراش دادن کوتاه (2).
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم