مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای ice skate knock against each other 19 wav

Ice skates - knocking against each other. (19)

کیفیت: 96kHz,24bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: سایر ورزش ها
تعداد دانلود: 1 بار
برچسب ها فولیbrushضربدر زدنice skatesورزش های زمستانی
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0005,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0003,0.0005,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0004,-0.0008,0.0006,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0007,-0.0004,0.0005,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0007,-0.0012,0.0012,-0.0006,0.0005,-0.0002,0.0007,-0.0002,0.0003,-0.0004,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0003,-0.0004,0.0012,-0.0018,0.0013,-0.0014,0.0014,-0.0011,0.0015,-0.0008,0.0007,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,0,0.0005,-0.0002,0.0005,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0006,-0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0009,-0.001,0.0011,-0.0011,0.0009,-0.0005,0.0012,-0.0007,0.0007,-0.0005,0.0002,-0.0005,-0.0001,-0.0007,0.0001,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0004,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0005,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0004,-0.0001,0.0005,-0.0002,0.0005,-0.0003,0.0007,-0.0015,0.0005,-0.0012,0.0005,-0.0007,0.0012,-0.0007,0.0007,-0.0004,0.0004,-0.0006,0.0001,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0005,-0.0001,0.0005,-0.0004,0.0003,-0.0007,0,-0.0007,0.0001,-0.0006,0.0003,0,0.0005,-0.0001,0.0007,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0008,0.0002,-0.0005,0.0002,-0.0002,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0001,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0007,0.0004,-0.0013,0.0011,-0.0011,0.0007,-0.0017,0.0015,-0.0023,0.0042,-0.0054,0.0046,-0.0072,0.0069,-0.0062,0.0041,-0.0034,0.002,-0.0013,0.0049,-0.0037,-0.0005,-0.0013,0.001,-0.0014,0.0014,0.0001,0.0033,-0.0007,0.002,-0.0017,0.0018,-0.0021,0.0023,-0.0039,0.0033,-0.0036,0.0028,-0.002,0.001,-0.0014,0.0017,-0.0013,0.0012,-0.0007,0.0014,-0.0009,0.001,-0.0015,0.0013,-0.0021,0.001,-0.0005,0.0009,-0.0013,0.0014,-0.0023,0.0012,-0.0025,0.0026,-0.0015,0.0019,-0.0033,0.0046,-0.0037,0.0025,-0.0027,0.0016,-0.0012,0.0021,-0.0027,0.0025,-0.0011,0.0019,-0.0015,0.0015,-0.0008,0.0016,-0.0011,0.0002,-0.0009,0.0005,-0.0005,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0001,0.0006,-0.0001,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0011,-0.0006,0.0003,-0.0009,0.0006,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0023,0.0021,-0.0024,0.0014,-0.0028,0.0028,-0.0017,0.0012,0,0.0008,-0.0009,0.0005,-0.0007,-0.0001,-0.0001,0.0005,-0.0007,0.0012,-0.0012,0.0001,-0.0013,0.0018,-0.0006,0.0014,-0.0001,0.0005,-0.0003,0.0005,-0.0003,-0.0001,-0.0002,0.0008,-0.0012,0.0003,-0.0013,0.0011,-0.0008,0.0012,-0.0004,0.0009,-0.0002,0.0007,-0.0002,0.0008,-0.0009,0.0009,-0.0008,0.0011,-0.0022,0.0009,-0.0004,0.0017,0.0006,0.0024,-0.001,0.0006,-0.0015,-0.0004,-0.0011,0.0008,0,0.0013,-0.0002,0.0007,-0.0003,0.0007,-0.0005,-0.0002,-0.001,-0.0005,-0.0011,-0.0001,-0.0001,0.0006,0.0005,0.0007,0.0004,0.0008,0.0002,0.0008,-0.0009,0.0003,-0.0011,0.0003,0,0.0004,0.0002,0.0006,-0.0003,0.0002,-0.0005,-0.0003,-0.0005,-0.0001,-0.0001,0.0002,0,0.0009,-0.0031,0.002,-0.003,0.0005,-0.0011,0.0015,-0.0003,0.0016,-0.0004,0,-0.0007,-0.0002,-0.0007,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0001,0.0008,0.0002,0.0008,0,0.0004,-0.0007,0.0001,-0.0007,-0.0002,-0.0005,-0.0001,-0.0002,0.001,-0.004,0.0015,-0.0016,0.0005,0.0001,0.0022,0.0001,0.002,-0.0015,0.0002,-0.0016,0.0001,0.0001,0.0006,0.0001,0.0006,0.0001,0.0005,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0001,0,0.0016,-0.0039,0.0019,-0.0012,-0.0002,-0.0003,0.0019,0.0009,0.002,-0.0014,0.0009,-0.002,-0.0008,-0.0008,0.0007,0,0.0007,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0007,-0.0007,0,-0.0002,0.0009,0.0002,0.0017,-0.0052,0.0015,-0.0002,0.0014,0.0006,0.0017,-0.0017,0.0015,-0.0017,-0.0002,-0.001,0,-0.0002,0.0008,0,0.0005,0.0001,0.0009,-0.0004,0.0005,-0.0007,0,0.0001,0.0009,-0.0004,0.0005,-0.0009,-0.0002,-0.0011,-0.0004,-0.0007,-0.0003,-0.2105,0.1408,-0.1529,0.0677,-0.0968,0.0654,-0.056,0.0576,0.0335,0.081,0.0384,0.0723,-0.0402,0.066,-0.1778,-0.0103,-0.1734,0.0694,-0.088,0.0233,-0.0609,0.0694,-0.0121,0.0661,-0.0712,0.057,-0.0602,0.0638,-0.0692,0.0582,-0.0444,0.0521,-0.0714,0.0692,-0.1255,0.1178,-0.0463,0.0851,-0.1094,0.0716,-0.0714,0.0779,-0.1148,0.0728,-0.0863,0.0592,-0.0844,0.0791,-0.0849,0.0885,-0.1055,0.1079,-0.0779,0.0382,-0.073,0.105,-0.0392,0.0489,-0.0364,0.0276,-0.0318,0.0289,-0.0338,0.0201,-0.0275,0.0215,-0.0408,0.0367,-0.0402,0.0482,-0.0349,0.0522,-0.0338,0.0301,-0.0589,0.0313,-0.0913,0.0314,-0.0468,0.0891,-0.0909,0.0295,-0.0893,0.1031,-0.0567,0.0633,-0.0474,0.0476,-0.0274,0.0184,-0.0167,0.0043,-0.0141,0.0108,-0.0136,0.005,-0.0061,0.0101,-0.0046,0.0093,-0.0037,0.0095,-0.0042,0.0085,-0.0031,0.0075,-0.0076,0.0041,-0.0019,0.0085,-0.0038,0.0066,-0.0064,0.0049,-0.0032,0.0048,-0.0043,0.0048,-0.007,0.0056,-0.0043,0.0059,-0.0085,0.0071,-0.0091,0.0069,-0.0054,0.0101,-0.004,0.0063,-0.0045,0.0061,-0.0036,0.0038,-0.0023,0.0027,-0.0023,0.0014,-0.0016,0.001,-0.0017,0.0022,-0.0032,0.002,-0.0045,0.0027,-0.0019,0.0024,-0.0023,0.0021,-0.0013,0.0013,0,0.0023,-0.0008,0.0019,-0.0015,0.0016,-0.0022,0.0026,-0.0054,0.0066,-0.0039,0.0042,-0.0059,0.0089,-0.0075,0.0093,-0.0048,0.0075,-0.0054,0.0093,-0.0044,0.0059,-0.0033,0.0072,-0.007,0.0015,-0.0005,0.0061,0.0034,0.0062,-0.0104,0.0032,-0.0107,-0.0042,-0.0043,0.0019,0.0019,0.0058,0.0045,0.0063,0.0033,0.0052,-0.0005,0.0032,-0.0041,0.001,-0.0058,-0.0001,-0.0053,-0.0003,-0.0048,0.0044,-0.0052,0.0029,-0.002,0.002,-0.0036,0.0013,-0.0015,0.0024,-0.0022,0.0034,-0.0018,0.0027,-0.003,0.0026,-0.0014,0.002,-0.0021,0.0023,-0.0032,0.0027,-0.0036,0.0031,-0.0031,0.0035,-0.0031,0.0035,-0.0027,0.002,-0.0047,0.0019,-0.0048,0.0027,-0.0036,0.0029,-0.002,0.0036,-0.0015,0.0021,-0.0026,0.0024,-0.0011,0.0006,-0.0023,0.002,-0.0011,0.0014,-0.0029,0.0032,-0.0012,0.0016,-0.0022,0.001,-0.0027,0.0028,-0.003,0.0019,-0.0016,0.0017,-0.0019,0.0016,-0.0018,0.0038,-0.0046,0.0045,-0.0033,0.0022,-0.0023,0.0038,-0.0025,0.0018,-0.0017,0.003,-0.0015,0.0013,-0.0025,0.0014,-0.0048,0.003,-0.0029,0.0032,-0.002,0.0013,-0.0018,0.0023,-0.002,0.0022,-0.0007,0.002,-0.0023,0.0026,-0.0011,0.0009,-0.0011,0.0003,-0.0011,0.0003,-0.0006,0.0007,-0.0001,0.0004,-0.0003,0.0001,-0.0003,0.0003,0.0001,0.0005,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0003,0,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0003,0,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0003,0,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0002,0,0.0002,0,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,-0.0001,-0.0002,0.0001,0,0.0001,-0.0002,0.0002,0.0001,0.0004,-0.0001,0.0001,-0.0003,-0.0001,-0.0003,-0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,0.0003,0.0001,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,0,0,0,0.0001,0,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.001,0.0014,-0.0009,0.001,-0.0004,0.0005,-0.0002,0.0003,-0.0014,0.0006,-0.0005,0.0008,-0.0004,0.0005,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:01
Ice skates - knocking against each other. (19)
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: یکشنبه, ۲۷ مهر ۹۹
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم