مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای ice skate knock against each other 22 wav

Ice skates - knocking against each other. (22)

کیفیت: 96kHz,24bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: سایر ورزش ها
تعداد دانلود: 0 بار
برچسب ها فولیbrushضربدر زدنice skatesورزش های زمستانی
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0007,0.0016,-0.0006,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0005,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0004,0.0005,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0005,0.0006,-0.0003,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0003,0.0006,-0.0004,0.0007,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0,0,0.0003,-0.0003,0.0001,-0.0004,0.0001,0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0009,0.0002,-0.0006,0.0003,0,0.0003,-0.0001,0,-0.0002,0,0,0.0001,-0.0002,0.0007,-0.0014,0.0011,-0.0011,0.0007,0.0001,0.0005,-0.0002,0.0002,-0.0003,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0018,0.0009,-0.0018,0.0014,-0.0005,0.0005,-0.0002,0.0008,-0.0004,-0.0001,-0.0004,0.0001,0,0.0005,-0.0016,0.0008,-0.001,0.001,0,0.0007,-0.0002,0.0008,-0.0008,-0.0002,-0.0004,0.0007,-0.0019,0.0009,-0.0013,0.0012,0,0.001,-0.0003,0.0007,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,0,0.0002,-0.0005,0,-0.0004,0.0004,-0.0036,0.002,-0.0018,0.0022,0.0002,0.0014,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0001,-0.0004,0.0001,-0.0004,0,-0.0001,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0007,-0.0011,0.0002,-0.0047,0.0032,-0.0047,0.0029,-0.002,0.0014,-0.0005,0.0016,-0.0014,-0.0001,-0.0006,0.0008,-0.0004,0.0005,-0.0005,0,-0.0003,0.0005,0,0.0006,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0003,0,-0.0006,0.0003,-0.0006,0.0002,0.0001,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0004,-0.0016,0.0007,-0.0015,0.0002,-0.0047,0.0031,-0.0039,0.0018,-0.0007,0.0022,-0.0009,0.002,-0.0011,0.0001,-0.0018,0.0002,0.0002,0.0011,-0.0001,0.0007,-0.0005,0.0006,-0.0011,0.0004,-0.0005,0.0007,-0.0004,0.0006,-0.0005,-0.0001,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0007,-0.0005,0.0006,-0.0004,0.0001,-0.001,0.0005,-0.0015,0.0002,0.0002,0.0004,0.0001,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0002,0,-0.0002,0.0016,-0.0046,0.0021,-0.0017,0.0017,-0.0001,0.0034,-0.0009,0,-0.001,-0.0002,-0.0009,0.0004,-0.0008,0.0006,-0.0016,0.0025,-0.0046,0.0039,-0.0018,0.0064,-0.015,0.0078,-0.0161,-0.0025,-0.0026,0.0049,-0.001,0.0035,-0.001,0.0014,-0.0032,0.0074,-0.0002,0.0073,-0.0072,-0.0007,-0.0092,-0.0008,-0.0014,0.0014,-0.0007,0.0057,-0.0019,0.0062,-0.0031,0.0006,-0.0034,0.0002,-0.0022,0.0022,-0.0019,0.0012,-0.0013,0.0014,-0.0013,0.003,-0.0031,0.0037,-0.0031,0.0028,-0.0026,0.0007,-0.0007,0.0018,-0.0024,0.002,-0.0011,0.0072,-0.0085,0.0034,-0.0042,0.0071,-0.006,0.0032,-0.0054,0.0033,-0.0394,0.0011,-0.0095,0.0419,-0.0443,0.0364,-0.0123,0.012,-0.0051,0.0079,-0.0075,0.0019,-0.1824,0.1099,-0.1733,0.1591,-0.0354,0.0544,-0.0357,0.0241,-0.1874,0.218,-0.2369,0.3019,-0.1964,0.1871,-0.1285,0.082,-0.1591,0.0961,-0.0609,0.1654,-0.0529,0.053,-0.0404,0.0308,0.0089,0.0342,-0.0047,0.0301,-0.0055,0.0239,-0.0277,0.0186,-0.0255,0.0135,-0.028,0.0063,-0.0436,0.0214,-0.0241,0.0208,-0.0076,0.0225,-0.0147,0.0122,-0.0104,0.0117,-0.0068,0.0083,-0.0086,0.0079,-0.0045,0.0039,-0.0031,0.0028,-0.0015,0.0016,-0.0003,0.0018,-0.0006,0.0031,-0.0006,0.0031,-0.0001,0.0041,-0.0012,0.0043,-0.0022,0.0005,-0.0015,0.0018,-0.0015,0.0005,-0.0021,0.0009,-0.0017,0.001,-0.0022,0.0001,-0.0006,0.0004,-0.0006,0.0008,0.0004,0.0011,0.0001,0.0008,-0.0003,0.0005,-0.0009,-0.0002,-0.0008,0,-0.0003,0.0004,0,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0003,0.0001,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0004,-0.0001,-0.0004,0,-0.0004,-0.0001,-0.0001,0.0004,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0005,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0005,0.0003,-0.0001,0.0004,-0.0004,0.0005,-0.0006,0.0002,-0.0002,0.0005,-0.0007,0.0002,0.0001,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0005,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0005,0.0004,0,0.0006,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0007,0.0004,-0.0007,0.0003,-0.0002,0.0007,-0.0005,0.0006,-0.0007,0.0003,-0.0003,0.0006,-0.0007,0.0003,-0.0005,0.0006,0,0.0005,-0.0009,0.0001,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0006,-0.0004,0,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0002,0.0007,-0.0007,0.0002,-0.0005,0.0007,-0.0002,0.0005,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0005,-0.0006,0.0002,-0.0002,0.0005,-0.0004,0.0003,-0.0005,0.0004,-0.0006,0.0011,-0.0007,0.0013,-0.0014,0.0012,-0.0011,0.0014,-0.0009,0.0006,-0.0013,0.001,-0.0012,0.0025,-0.0014,0.0022,-0.0016,0.0014,-0.001,0.0008,-0.0011,0.0006,-0.001,0.0006,-0.001,0.0009,-0.0009,0.0013,-0.0013,0.0017,-0.0018,0.0013,-0.0016,0.0018,-0.0023,0.0017,-0.0015,0.0025,-0.0014,0.0011,-0.001,0.0022,-0.0031,0.0034,-0.0014,0.0025,-0.0015,0.0023,-0.0011,0.0014,-0.0012,0.0013,-0.0006,0.0007,-0.0007,0.0009,-0.0009,0.0008,-0.0007,0.0014,-0.0007,0.0006,-0.0006,0.0009,-0.0007,0.0007,-0.0003,0.0003,-0.0006,0.0003,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0007,0.0002,-0.0004,0.0007,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0007,0.001,-0.0006,0.0006,-0.0006,0.0006,-0.0005,0.0006,-0.0007,0.0005,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0006,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,0,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0007,0.0011,-0.0006,0.0006,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0005,-0.0006,0.0003,-0.0004,0.0006,-0.0007,0.0001,-0.0004,0.0009,-0.0008,0.0004,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0006,-0.0006,0.0003,-0.0005,0.0007,-0.0007,0.0005,-0.0007,0.0008,-0.0012,0.0013,-0.0018,0.0015,-0.001,0.001,-0.0012,0.0011,-0.0007,0.0009,-0.0007,0.0006,-0.0013,0.0022,-0.0012,0.0007,-0.0008,0.0005,-0.0009,0.0009,-0.0006,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0005,-0.0005,0.0006,-0.0005,0.0005,-0.0006,0.0007,-0.0011,0.0008,-0.0002,0.0006,-0.0004,0.0001,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0005,-0.0009,0.0006,-0.0004,0.0008,-0.0007,0.0004,-0.0007,0.001,-0.0005,0.0004,-0.0007,0.0007,-0.0007,0.0008,-0.0005,0.0004,-0.0006,0.0005,-0.0009,0.0007,-0.0013,0.0013,-0.0001,0.0006,-0.0007,0.0002,-0.0003,0.0005,-0.0007,0.0003,-0.0002,0.0007,-0.0005,0.0002,-0.0003,0.0005,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0007,-0.0006,0.0002,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0003,0.0005,-0.0004,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0004,-0.0003,0,0,0.0002,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0002,0,-0.0001,0.0002,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0004,-0.0018,0.001,-0.0017,0.0013,-0.0019,0.001,-0.0004,0.0009,-0.0005,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0006,0.0006,-0.0007,0.0009,-0.0005,0.0006,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.001,0.001,-0.0007,0.0006,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:01
Ice skates - knocking against each other. (22)
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: یکشنبه, ۲۷ مهر ۹۹
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم