مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای ice skate knock against each other 23 wav

Ice skates - knocking against each other. (23)

کیفیت: 96kHz,24bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: سایر ورزش ها
تعداد دانلود: 0 بار
برچسب ها فولیbrushضربدر زدنice skatesورزش های زمستانی
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,0,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,-0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,0.0001,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,0,0.0002,-0.0002,0,-0.0004,0.0003,-0.0009,0.0001,-0.0004,0.0013,-0.0014,0.0001,-0.0004,0.0017,-0.0003,0.0016,-0.0019,0.0018,-0.0017,0.0032,-0.0018,0.0034,-0.0029,0.0017,-0.0012,0.0013,-0.0008,0.0007,-0.0015,0.0009,-0.0015,0.0007,0.0001,0.001,-0.0001,0.0009,-0.0008,0.0009,-0.0019,0.0004,-0.001,0.0006,-0.0002,0.001,-0.0009,0.0006,-0.0011,0.0003,-0.0002,0.0007,-0.0012,0.0008,-0.0005,0.0018,0.0004,0.0023,-0.003,0.0005,-0.0029,0.0023,-0.0028,0.0021,-0.0029,0.0007,0.0006,0.0018,0.0001,0.0011,0,0.0007,-0.0003,0.0008,-0.0011,0.0003,-0.0004,0.0006,-0.001,0.0002,-0.0003,0.0007,-0.0007,0.0005,-0.0007,0.0005,0.0001,0.0006,0.0001,0.0005,-0.0008,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0004,0,-0.0004,0,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0001,0.0004,-0.0001,0.0003,-0.0004,0,-0.0003,0,-0.0001,0.0002,0.0001,0.0004,-0.0001,0.0002,-0.0003,0,-0.0004,-0.0002,-0.0002,0.0002,0,0.0002,0,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0005,-0.0004,-0.0005,-0.0001,-0.0001,0.0004,0.0002,0.0004,0.0001,0.0005,-0.0011,0.0022,-0.0017,0.0016,-0.0012,0.0003,-0.0002,0.0008,-0.0005,0.0008,-0.0005,-0.0002,-0.0005,0.0002,-0.0003,0.0004,-0.0008,0.0003,-0.0024,-0.0003,-0.0059,0.0069,-0.0014,0.0142,-0.0123,0.0024,-0.0043,0.0095,-0.0034,0.0092,-0.0042,0.0004,-0.0053,-0.0034,-0.4042,0.2952,-0.2885,0.2637,-0.0941,0.1048,-0.0191,0.1028,-0.0531,0.1158,-0.1258,-0.0446,-0.1099,-0.0053,-0.0122,0.0387,0.0352,0.0638,-0.0037,0.0441,-0.0225,0.0269,-0.0158,0.0097,-0.0022,0.0107,0.0057,0.0119,-0.015,0.0076,-0.0132,-0.004,-0.0094,-0.0057,-0.007,-0.0032,-0.0045,0.0002,-0.0021,0.0023,0.0007,0.0038,0.0013,0.0043,0.0014,0.0049,0.0016,0.0031,0.0001,0.0016,-0.001,0.0006,-0.0012,-0.0003,-0.002,-0.0004,-0.0023,-0.0018,-0.0025,-0.001,-0.0017,-0.0003,-0.0005,0.0007,0,0.0007,0.0004,0.0009,0.0005,0.0009,0.0004,0.001,0.0001,0.0011,-0.0004,0.0004,-0.0004,0,-0.0003,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0005,-0.0001,-0.0003,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0002,0.0001,0.0005,0.0003,0.0008,0,0.0004,-0.0001,0,-0.0002,-0.0001,-0.0003,-0.0001,-0.0003,-0.0002,-0.0003,-0.0002,-0.0002,-0.0001,-0.0002,0,0,0.0003,0.0002,0.0004,0,0.0002,-0.0004,0.0006,-0.0002,0.0004,-0.0001,0.0002,-0.0002,-0.0001,-0.0005,-0.0002,-0.0004,0.0003,0.0002,0.0004,-0.0005,0.0002,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0004,0,0.0004,-0.0003,0,-0.0005,-0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,0,0.0003,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0003,0,-0.0001,0,0,0.0001,0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0005,0,0,0.0003,0,0.0002,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,0.0001,0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0006,0.0002,-0.0013,0.0005,-0.0001,0.0016,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0001,-0.0002,0.0002,0,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0005,-0.0009,0.0005,-0.0016,0.0012,-0.0023,0.0011,-0.0004,0.001,-0.0003,0.001,-0.0012,-0.0001,-0.0007,0.0003,-0.0003,0.0006,-0.0002,0.0004,0,0.0007,-0.0003,-0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,-0.0014,0.0006,-0.0011,0.0017,-0.0005,0.0004,-0.0004,0,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0005,0.0002,-0.0002,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0006,-0.0005,0.0003,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0007,-0.0006,0.0007,-0.0007,0.0004,-0.0007,0.0007,-0.0007,0.0006,-0.0007,0.0004,-0.0006,0.0007,-0.0005,0.0003,-0.0006,0.0008,-0.0013,0.0007,-0.0009,0.0014,-0.0011,0.0009,-0.0005,0.0006,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0005,0.0007,-0.0013,0.0011,-0.0007,0.001,-0.0015,0.0011,-0.0008,0.0011,-0.0008,0.0004,-0.0007,0.0007,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0006,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0003,-0.0006,0.0005,-0.0007,0.0006,-0.0006,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0008,0.0007,-0.0007,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:01
Ice skates - knocking against each other. (23)
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: یکشنبه, ۲۷ مهر ۹۹
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم