مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای ice skate knock against each other 24 wav

Ice skates - knocking against each other. (24)

کیفیت: 96kHz,24bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: سایر ورزش ها
تعداد دانلود: 0 بار
برچسب ها فولیbrushضربدر زدنice skatesورزش های زمستانی
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0005,-0.0004,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0005,-0.0004,0.0005,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0002,0,-0.0001,0.0003,-0.0005,0.0002,-0.0004,0.0004,-0.0001,0.0004,-0.0003,0.0001,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0014,0.0021,-0.0044,0.0026,-0.0035,0.0036,-0.0034,0.0024,-0.0053,0.0052,-0.0063,0.0059,-0.0069,0.0064,-0.0076,0.0047,-0.0057,0.0072,-0.0055,0.0034,-0.0027,0.0027,-0.0033,0.0041,-0.0039,0.0021,-0.0043,0.0036,-0.003,0.002,-0.0027,0.0016,-0.0016,0.0021,-0.0015,0.0022,-0.0027,0.002,-0.0009,0.0016,-0.0013,0.0011,-0.0007,0.0009,-0.001,0.0007,-0.0007,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0004,-0.0004,0,-0.0001,0.0007,-0.0008,0.0009,-0.0011,0.0004,-0.0001,0.0006,-0.0005,0.0005,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0005,0.0001,-0.0005,0.0005,-0.0011,0.0008,-0.0013,0.0009,-0.0008,0.0013,-0.0005,0.0007,-0.0008,0.0004,-0.0002,0.0006,-0.0005,0.0003,-0.0006,0.0007,-0.0025,0.0014,-0.0025,0.0013,-0.0005,0.0016,-0.0006,0.0016,-0.0013,0.0019,-0.0042,0.0036,-0.0033,0.0054,-0.0084,0.0111,-0.0049,0.0149,-0.011,0.0046,-0.0079,0.0059,-0.0086,0.0078,-0.0054,0.0027,-0.0034,0.0025,-0.0017,0.0038,-0.0037,0.0018,-0.0019,0.0036,-0.0025,0.0033,-0.0036,0.0034,-0.0064,0.0076,-0.0036,0.0042,-0.0056,0.0042,-0.005,0.0023,-0.0028,0.0007,-0.0007,0.0015,0,0.0016,0.0003,0.0018,-0.0005,0.001,-0.0012,0.0007,-0.0016,-0.0002,-0.0011,0.001,0.0002,0.0012,-0.0009,0.0007,-0.0006,0.0002,-0.0006,0.0003,-0.0002,0.0007,-0.0004,0.0006,-0.0007,0.0001,-0.0002,0.0009,-0.002,0.0018,-0.0019,0.001,0.0004,0.0017,-0.0003,0.0008,-0.0012,0.0003,-0.0013,0.0002,0,0.0004,0,0.0004,0,0.0005,-0.0004,0.0006,-0.0008,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0009,0.001,-0.0016,0.0001,0.0001,0.0013,-0.0011,0.001,-0.0007,0.0007,-0.0006,-0.0002,-0.0002,0.0004,0.0003,0.0006,-0.0002,0.0005,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0005,0.0001,-0.0002,0.0006,-0.0008,0.0004,-0.0004,0.0007,-0.0004,0.0003,-0.0001,0.0007,-0.0017,0.0009,-0.0016,0.0006,0.0005,0.0013,-0.0003,0.0007,-0.0008,-0.0001,-0.1141,0.1108,-0.1453,0.1079,-0.0288,0.0892,-0.0123,0.093,-0.1389,0.0949,-0.1329,0.1345,-0.1696,0.0175,-0.0648,0.0135,-0.0019,0.0391,0.0099,0.0425,0.0065,0.0403,-0.0128,0.0247,-0.0139,0.0139,-0.0086,0.0157,-0.0113,0.0057,-0.0084,0.0085,-0.0127,0.0028,-0.0167,0.0001,-0.01,0.0024,-0.0015,0.0057,-0.0026,0.0021,-0.0035,0.0007,-0.0025,0.0004,-0.0015,0.0025,-0.0012,0.0021,-0.0015,0.0005,-0.0015,0.0017,-0.0007,0.0029,-0.0015,0.0048,-0.0302,0.0084,-0.0146,0.0185,0.0023,0.0255,-0.0062,0.0055,-0.0141,-0.003,-0.0142,-0.0059,-0.0111,0.0033,-0.0043,0.0098,-0.0792,0.0628,-0.0121,0.0552,-0.0065,0.0133,-0.0161,-0.0049,-0.0141,0.0003,-0.0081,0.0089,-0.0153,0.0099,-0.0184,0.0327,-0.0205,-0.0002,-0.0122,0.0087,-0.0065,0.0081,-0.0072,0.0049,-0.0118,0.0035,-0.0005,0.0065,-0.0043,0.0049,-0.0044,0.0035,-0.0003,0.0037,-0.0001,0.0034,-0.0009,0.0033,-0.0014,0.0014,-0.0023,0.002,-0.0029,0,-0.0029,0.0019,-0.0021,0.0022,-0.0047,0.0017,-0.0026,0.0022,-0.0006,0.0019,-0.0017,0.0035,-0.0008,0.0018,-0.0011,0.0017,-0.0009,0.0009,-0.0016,0.0012,-0.0025,0.0019,-0.0009,0.0015,-0.0011,0.0011,-0.0015,0.002,-0.0019,0.001,-0.0014,0.0012,-0.0009,0.001,-0.0008,0.0011,-0.0009,0.0014,-0.0009,0.0006,-0.0013,0.0006,-0.001,0.0004,-0.0009,0.0009,-0.0007,0.0015,-0.0011,0.0012,-0.0005,0.0004,-0.0013,0.0017,-0.0014,0.0015,-0.0013,0.0006,-0.0012,0.0013,-0.0019,0.0007,-0.0011,0.0015,-0.0002,0.0013,-0.0008,0.0005,-0.0016,0.001,-0.0011,0.0005,-0.0001,0.0012,-0.0014,0.0007,-0.0008,0.0003,-0.0003,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.001,0.0005,-0.0016,0.0016,-0.0017,0.0019,-0.0017,0.002,-0.0052,0.0056,-0.0027,0.0023,-0.0032,0.0016,-0.0038,0.0037,-0.0018,0.0032,-0.0033,0.0048,-0.0047,0.0013,-0.0008,0.0017,-0.0011,0.0019,-0.0033,0.0009,-0.001,0.0015,-0.0006,0.0012,-0.0019,0.0008,-0.0013,0.0006,-0.0009,0.001,-0.0004,0.001,-0.0011,0.0001,-0.0005,0.0006,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0004,0,-0.0001,0.0003,-0.0003,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0001,0,0.0002,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0003,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0003,0,-0.0001,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0001,0,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,-0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0001,0,0.0002,0,0.0002,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0003,0,-0.0002,0.0001,0,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,0,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,0,0.0001,-0.0002,0,-0.0003,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:01
Ice skates - knocking against each other. (24)
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: یکشنبه, ۲۷ مهر ۹۹
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم