مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای ice skate knock against each other 28 wav

Ice skates - knocking against each other. (28)

کیفیت: 96kHz,24bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: سایر ورزش ها
تعداد دانلود: 0 بار
برچسب ها فولیbrushضربدر زدنice skatesورزش های زمستانی
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0002,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0005,0.0005,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0002,-0.0003,0,-0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0,0.0002,0,0.0002,0,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0003,0,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0001,0.0002,0,0.0002,0,0.0002,0,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0.0006,-0.0002,0.0002,-0.0003,0,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0005,0,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0005,0,0.0005,0,0.0004,-0.0005,0,-0.0003,0,-0.0001,0.0002,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0003,-0.0003,0,-0.0004,0.0004,0,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0006,-0.0005,0.0001,-0.0007,0.0005,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0009,-0.0004,0.0011,-0.0011,0.0005,-0.0009,0.0004,-0.0005,0.0006,-0.0003,0.001,-0.001,0.0007,-0.0004,0.0005,-0.0007,0.0006,-0.0011,0.0005,-0.0005,0.0009,-0.0004,0.0011,-0.0013,0.0007,-0.0011,0.001,-0.0008,0.0008,-0.0007,0.0011,-0.0011,0.0003,-0.0011,0.0018,-0.001,0.0009,-0.0017,0.0011,-0.0018,0.001,-0.0007,0.0013,-0.0016,0.001,-0.0016,0.0014,-0.0013,0.0015,-0.0015,0.0004,-0.0014,0.002,-0.0027,0.0007,-0.0348,0.0256,-0.0186,0.0643,-0.0678,0.0208,-0.0055,0.0545,-0.0817,0.0564,-0.0782,0.0034,-0.0092,0.0312,-0.0269,0.0146,-0.0111,0.0104,-0.0011,0.0165,-0.0063,0.0099,-0.0086,0.0194,-0.013,0.002,-0.0028,0.0042,-0.0094,0.0043,-0.0093,0.0074,-0.0085,0.0056,-0.0047,0.0071,-0.0038,0.0082,-0.0046,0.0055,-0.0017,0.004,-0.007,0.0063,-0.0096,0.0052,-0.0071,0.0035,-0.0042,0.0057,-0.0026,0.0041,-0.0041,0.0032,-0.0061,0.0031,-0.0062,0.0021,-0.0046,0.0036,-0.0027,0.0018,-0.0027,0.0017,0,0.0019,-0.0016,0.002,-0.0018,0.0015,-0.0022,0.0009,-0.0012,0.0014,-0.0011,0.0014,-0.0002,0.0013,-0.0003,0.0013,-0.0011,0.0001,0,0.0008,-0.0001,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0001,0.0004,-0.0002,0.0001,-0.0004,-0.0001,-0.0005,-0.0003,-0.0005,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0003,0,-0.0003,0,-0.0001,0.0003,0.0002,0.0004,-0.0001,0.0002,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0003,-0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0003,-0.0001,0,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0005,0,-0.0005,-0.0002,-0.0003,0.0002,0.0001,0.0004,0.0001,0.0005,-0.0001,0.0005,-0.0004,-0.0001,-0.0005,-0.0002,-0.0003,0,-0.0001,0.0004,0,0.0005,0,0.0002,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,0,0.0002,0,0.0002,-0.0002,0.0002,0,0.0004,0,0.0002,-0.0005,0,-0.0005,-0.0002,-0.0002,0.0002,0.0001,0.0004,-0.0001,0.0002,-0.0003,0,0,0.0003,0,0.0003,-0.0003,0.0001,-0.0004,-0.0001,-0.0001,0.0002,0,0.0002,0,0.0002,0,0.0003,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0004,-0.0001,-0.0005,-0.0001,-0.0003,0,-0.0001,0.0002,0.0002,0.0004,0.0001,0.0004,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,-0.0005,0.0002,-0.0004,-0.0001,-0.0002,0.0006,0,0.0007,0.0002,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0005,-0.0002,-0.0004,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0004,0.0002,0.0004,-0.0923,0.0684,-0.0468,0.0472,-0.014,0.0379,-0.0132,0.024,-0.0283,0.0144,-0.0383,0.0182,-0.1391,0.0243,-0.048,0.0734,-0.0134,0.0358,-0.0098,0.0106,-0.0751,0.0235,-0.0564,0.0276,-0.0102,0.0563,-0.0035,0.0298,-0.0072,0.021,-0.0304,0.0142,-0.1654,0.1507,-0.1234,0.2446,-0.3069,0.151,-0.0964,0.0905,-0.2221,0.1582,-0.1997,0.2137,-0.2216,0.0912,-0.034,0.0507,-0.0011,0.0506,-0.0488,-0.0019,-0.008,0.0255,0.0006,0.0309,-0.0027,0.0228,-0.0052,0.0078,-0.0048,0.0054,-0.0083,0.0045,-0.0154,-0.0041,-0.011,0.0147,-0.0103,0.0112,-0.0125,0.0022,0.0004,0.0037,-0.0035,0.0029,-0.0027,-0.0003,-0.0018,0.0022,-0.0011,0.0017,-0.0014,0.0016,-0.0023,0,-0.0022,0.0009,-0.0013,0.0019,-0.0024,0.0009,-0.0009,0.0008,0.0002,0.0014,-0.0002,0.001,-0.0002,0.0015,-0.0003,0.0006,0.0004,0.0012,-0.0001,0.0016,-0.0001,0.0015,-0.0011,0.0007,-0.0006,0.0004,-0.0007,0.0004,-0.0007,0.0003,-0.0008,0.0001,-0.0008,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0005,0.0004,-0.0001,0.0006,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0007,0.0002,-0.0007,0.0006,-0.0003,0.0005,-0.0019,0.0009,-0.0022,0.0024,-0.0012,0.0005,-0.0005,0.001,-0.0014,0.0018,-0.0011,0.0004,-0.0012,0.0002,-0.0006,0.0005,-0.0008,0.0004,-0.0002,0.0005,-0.0009,0.0009,-0.0012,0.0011,-0.0005,0.0004,-0.0003,0.0001,-0.0005,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0004,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:01
Ice skates - knocking against each other. (28)
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: یکشنبه, ۲۷ مهر ۹۹
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم