مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای ice skate knock against each other 38 wav

Ice skates - knocking against each other. (38)

کیفیت: 96kHz,24bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: سایر ورزش ها
تعداد دانلود: 0 بار
برچسب ها فولیbrushضربدر زدنice skatesورزش های زمستانی
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,0,0.0002,0,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0006,0.0002,-0.0006,0.0012,-0.0005,0.0012,-0.0005,0.0006,-0.0012,0.0005,-0.0015,0.0006,-0.0005,0.0011,-0.0008,0.0011,-0.0006,0.0007,-0.0004,0.0006,0.0001,0.0008,-0.0004,0.0002,-0.0007,0,-0.0003,0.0004,-0.0001,0.0007,-0.0003,0.0004,-0.0007,0.0002,-0.0005,0.0006,0.0001,0.0009,-0.0005,0.0004,-0.0006,0,-0.0005,0.0002,-0.0002,0.0007,-0.0007,0.0008,-0.0009,0.0002,-0.0007,0.0006,-0.0003,0.001,-0.0007,0.0002,-0.0012,0,-0.0006,0.0004,-0.0002,0.0008,-0.0003,0.0003,-0.0005,0.0004,-0.0003,0.001,-0.001,0.0005,-0.0007,0.0006,-0.001,0.0006,-0.0013,0.0014,-0.0009,0.0013,-0.0007,0.0004,-0.0008,0.0014,-0.0019,0.0014,-0.0018,0.0018,-0.0026,0.002,-0.0015,0.0019,-0.0057,0.002,-0.0022,0.0056,-0.0062,0.003,-0.0025,0.002,-0.0022,0.0041,-0.0019,0.0033,-0.0043,0.0034,-0.0058,0.0016,-0.0033,0.0053,-0.0025,0.0036,-0.0025,0.0028,-0.0055,0.0052,-0.0038,0.0041,-0.0084,0.0027,-0.0074,0.0054,-0.0056,0.01,-0.0044,0.0053,-0.0041,0.0045,-0.0045,0.004,-0.006,0.0037,-0.0053,0.0058,-0.0045,0.0058,-0.0064,0.005,-0.0053,0.0079,-0.0061,0.0053,-0.0122,0.026,-0.016,0.0069,-0.0113,0.0067,-0.0031,0.0123,-0.005,0.0049,-0.0038,0.003,-0.0119,0.0032,-0.0018,0.0056,-0.0055,0.0042,-0.0076,0.0052,-0.0078,0.0031,-0.0067,0.0081,-0.0043,0.0076,-0.0045,0.0094,-0.0072,0.0064,-0.0081,0.0082,-0.0097,0.0048,-0.0103,0.0079,-0.0115,0.0065,-0.0061,0.0067,-0.0105,0.0105,-0.0065,0.0084,-0.1117,0.0861,-0.0375,0.0393,-0.1724,0.1265,-0.0724,0.0571,-0.0549,0.0106,-0.0174,0.0303,0.0232,0.0546,0.0112,0.0609,0.0006,0.0261,-0.0341,0.0016,-0.0561,-0.0287,-0.0938,-0.0146,-0.0958,0.056,-0.1154,0.0959,-0.0743,0.2462,-0.1404,0.2237,-0.1391,0.1486,-0.1029,0.0149,-0.0385,0.0631,-0.0368,0.0002,-0.0175,0.0199,-0.0078,0.0142,-0.0053,0.0103,-0.0163,0.0136,-0.0135,0.0123,-0.0108,0.0069,-0.0131,0.0122,-0.0379,0.0459,-0.0545,0.0618,-0.0204,0.0359,-0.0359,0.0401,-0.066,0.0394,-0.0092,0.0383,-0.0258,0.0166,-0.0057,0.032,-0.0392,0.0341,-0.0278,0.0109,-0.033,0.04,-0.04,0.0388,-0.0026,0.0343,-0.0306,0.0242,-0.0184,0.0117,-0.0085,0.0122,-0.0119,0.0034,-0.0017,0.0059,-0.0005,0.0053,-0.0008,0.0031,-0.0023,0.0003,-0.0027,-0.0009,-0.0022,0,-0.0009,0.0012,0.0005,0.0017,0.0001,0.0012,-0.0005,0.0008,-0.0009,0.0003,-0.0022,0.0009,-0.002,0.001,-0.0009,0.0007,-0.0005,0.0007,0.0004,0.0009,0.0003,0.0007,0,0.0006,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0001,-0.0004,0.0001,-0.0004,0.0002,0,0.0004,-0.0004,0,-0.0004,-0.0001,-0.0004,0,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0001,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0008,0.0009,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0001,-0.0006,0.0005,-0.0002,0.0007,-0.0006,0.0005,-0.0009,0.0006,-0.0006,0.0007,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0006,0.0003,-0.0007,0.0001,-0.0007,0.0004,-0.0004,0.0006,-0.0004,0.0007,-0.0004,0.0006,-0.0005,0.0001,-0.0007,0.0003,-0.0005,0.0002,-0.0004,0.0005,0.0001,0.0005,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0004,-0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0008,0.0005,-0.0009,0.0006,-0.0005,0.0005,-0.0001,0.0007,-0.0001,0.0004,-0.0009,0.0006,-0.0007,0.0003,-0.0011,0.0007,-0.0005,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0003,0.0001,-0.0003,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0003,0.0003,-0.0007,0.0007,-0.0007,0.001,-0.0013,0.001,-0.0006,0.0004,-0.0005,0.0003,-0.0004,0.0001,-0.0002,0.0004,-0.0014,0.0003,-0.0003,0.0008,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0001,0,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0007,0.0003,-0.0006,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:01
Ice skates - knocking against each other. (38)
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: یکشنبه, ۲۷ مهر ۹۹
اشتراک گذاری