مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای ice skate knock against each other 39 wav

Ice skates - knocking against each other. (39)

کیفیت: 96kHz,24bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: سایر ورزش ها
تعداد دانلود: 0 بار
برچسب ها فولیbrushضربدر زدنice skatesورزش های زمستانی
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[-0.0018,-0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0003,-0.0003,0,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0003,0.0005,-0.0006,0.0006,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0006,-0.0007,0.0002,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0007,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0008,0.0006,-0.0005,0.0011,-0.0008,0.0007,-0.0011,0.0008,-0.0007,0.0004,-0.0007,0.0011,-0.0006,0.0006,-0.0004,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0009,0.0005,-0.0006,0.0004,-0.0007,0.0009,-0.0013,0.0007,-0.0006,0.0012,-0.0003,0.0009,-0.0005,0.0007,-0.0008,0.0002,-0.0005,0.0008,-0.0006,0.0004,-0.0005,0.0002,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0005,-0.0002,0.0004,-0.0001,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0005,0.0004,-0.0006,0.0005,-0.0005,0.0006,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0005,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.001,0.0005,-0.0005,0.0007,-0.0006,0.0008,-0.0005,0.0006,-0.0006,0.0007,-0.0004,0.0007,-0.0009,0.0007,-0.0015,0.0015,-0.0011,0.001,-0.0009,0.0007,-0.001,0.0009,-0.0022,0.0018,-0.0016,0.002,-0.002,0.0014,-0.0028,0.0013,-0.0011,0.0015,-0.0018,0.0009,-0.0024,0.0027,-0.0043,0.0017,-0.0048,0.0058,-0.0027,0.0023,-0.0035,0.0031,-0.0018,0.0016,-0.0031,0.002,-0.0013,0.002,-0.0011,0.0008,-0.0016,0.0009,-0.0006,0.0006,-0.0006,0.0007,-0.0009,0.0004,-0.0011,0.0003,-0.0006,0.0014,0,0.0011,-0.0013,0.0005,-0.0008,0.0021,-0.0021,0.0011,-0.002,0.0001,-0.0004,0.0011,-0.001,0.0018,-0.004,0.001,-0.0036,0.0034,-0.0009,0.0018,-0.0024,0.0019,-0.0017,0.0005,-0.001,0.0015,-0.0016,0.0013,-0.0007,0.001,-0.0003,0.0016,-0.0018,0.0014,-0.0008,0.0011,-0.0004,0.0013,-0.0011,0.0009,-0.0014,0.0007,-0.0014,0.0007,-0.0008,0.0018,-0.0019,0.0018,-0.0017,0.0008,-0.0015,0.0035,-0.001,0.0032,-0.0028,0.0036,-0.0033,0.001,-0.0013,0.0023,-0.0065,0.002,-0.0047,0.0061,-0.0021,0.0032,-0.0042,0.002,-0.0039,0.0032,-0.0005,0.0027,-0.0026,0.0004,-0.0017,0.0012,-0.004,0.0023,-0.0036,0.0029,-0.0014,0.0031,-0.0002,0.0028,-0.0024,0.0022,-0.0035,0.0048,-0.0051,0.0013,-0.0044,0.0028,-0.0015,0.0057,-0.0016,0.0015,-0.0019,0.0026,-0.0038,0.002,-0.0041,0.0024,-0.0028,0.0031,-0.0019,0.0043,-0.002,0.0021,-0.0023,0.0022,-0.0035,0.0016,-0.0047,0.0017,-0.0018,0.002,-0.0018,0.0013,-0.0003,0.0018,-0.0002,0.0017,-0.0017,0.0001,-0.0018,0.0007,-0.0013,0.0009,-0.0022,0.0008,-0.0017,0.0008,-0.0015,0.0011,0.0002,0.0015,-0.0002,0.001,-0.0005,0.0006,-0.0003,0.0004,-0.0012,0.0002,-0.0008,0,-0.0004,0.0001,-0.0001,0.0004,0,0.0004,-0.0001,0.0007,-0.0007,0.0001,-0.0007,0,-0.0004,0.0001,0.0001,0.0005,0,0.0006,-0.0005,0.0003,0,0.0006,0,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0013,0.0003,-0.0008,0.0004,-0.0001,0.0006,-0.0005,0.0005,-0.001,-0.0002,-0.0004,0.0001,-0.0004,0.0007,-0.0001,0.0011,0.0002,0.001,-0.0003,0.0006,-0.001,0.0008,-0.0021,0.0011,-0.0023,0.001,-0.0015,0.001,-0.0003,0.0022,-0.0048,0.0031,-0.0018,0.0096,-0.0034,0.0061,-0.0042,-0.0009,-0.0018,0.0005,-0.002,0.0006,-0.0017,0.0008,-0.0011,0.0014,-0.0021,0.0034,-0.0062,0.0064,-0.007,0.0116,-0.0078,0.0091,-0.0057,-0.0014,-0.0054,0.0067,-0.0026,0.0058,-0.0063,0.0059,-0.0076,0.005,-0.007,0.0042,-0.0049,0.0119,-0.0067,0.01,-0.012,0.0158,-0.0094,0.0168,-0.0188,0.0008,-0.0067,0.0163,-0.0094,0.0134,-0.0154,0.0181,-0.0154,0.0107,-0.0123,-0.0009,-0.0048,0.0054,-0.0018,0.0122,-0.0156,0.009,-0.017,0.0078,-0.0012,0.0206,-0.0203,0.0068,-0.0167,0.0353,-0.0286,0.0268,-0.0217,0.0305,-0.0195,0.0171,-0.0336,-0.0006,-0.0141,0.0261,-0.0184,0.011,-0.0354,0.0239,-0.0132,0.0201,-0.0071,0.0213,-0.0163,0.0149,-0.0155,0.0236,-0.0019,0.0404,-0.0398,0.0054,-0.0289,-0.0099,-0.0336,0.0118,-0.0126,0.0384,0.0014,0.0291,-0.0072,0.0219,-0.0222,0.0184,-0.0235,0.0232,0.0027,0.0433,-0.0297,0.0142,-0.0419,0.0012,-0.0243,0.0114,-0.0129,0.021,-0.0111,0.0233,-0.0179,0.0222,-0.0207,0.0371,0.006,0.0392,-0.0296,0.0121,-0.03,-0.0111,-0.0149,0.0219,-0.0275,0.029,-0.0104,0.0124,-0.0102,0.0071,-0.0305,0.0121,-0.0467,0.025,0.0043,0.0542,-0.0167,0.0766,-0.0329,0.0072,-0.045,-0.0195,-0.039,-0.0065,-0.014,0.0351,-0.0005,0.0295,-0.0342,0.0035,-0.0251,0.0253,0.006,0.0595,-0.0574,0.0187,-0.0516,0.0026,-0.0186,0.0177,0.0083,0.0457,-0.0104,0.0411,-0.0423,0.0022,-0.0366,0.0078,0.0053,0.049,-0.0404,0.0292,-0.0411,-0.0156,-0.0195,0.0134,0.0062,0.0143,0.0027,0.0069,0.0018,0.0049,0.0005,0.0049,-0.0014,0.0065,-0.0004,0.0033,-0.0059,0.0001,-0.0036,0.0024,-0.0057,0.0013,-0.0085,-0.0009,-0.0089,0.0134,0.0052,0.016,-0.0132,0.0124,-0.009,0.0021,-0.0125,0.0026,-0.0035,0.006,-0.0044,0.003,-0.0058,0.0028,-0.0008,0.0029,-0.0051,0.0095,-0.0034,0.0066,-0.003,0.0017,-0.006,0.002,-0.0019,0.0075,-0.0063,0.003,-0.0028,0.004,-0.0033,0.0071,-0.0074,0.0092,-0.0126,0.0095,-0.008,0.0078,-0.0068,0.0047,-0.0035,0.0036,-0.0087,0.0067,-0.0052,0.0071,-0.0028,0.0044,-0.0031,0.0075,-0.0082,0.0024,-0.0032,0.0043,-0.0043,0.0046,-0.0101,0.0051,-0.0054,0.0109,-0.0107,0.0075,-0.0037,0.0061,-0.0029,0.0062,-0.0081,0.006,-0.0036,0.0081,-0.0037,0.009,-0.0057,0.0042,-0.0051,0.0033,-0.0063,0.0132,-0.0061,0.0066,-0.0053,0.0099,-0.0094,0.0039,-0.0037,0.0067,-0.0094,0.0069,-0.0041,0.0045,-0.0046,0.0098,-0.0102,0.0039,-0.0045,0.0081,-0.0103,0.0048,-0.0176,0.0176,-0.0042,0.0234,-0.0112,0.027,-0.0171,0.0021,-0.0167,-0.0001,-0.0148,-0.0002,-0.0161,-0.0006,-0.0137,0.0031,-0.0009,0.0151,-0.0013,0.019,-0.001,0.0115,-0.0036,0.0099,-0.0058,0.0072,-0.008,0.0008,-0.0071,0.001,-0.0079,0.0048,-0.0123,0.0061,-0.0088,0.0066,-0.0155,0.0054,-0.0014,0.0208,-0.0002,0.0226,-0.1536,0.0805,-0.1317,0.0321,-0.0499,0.0107,-0.0194,0.0303,0.0034,0.027,-0.0185,0.0706,-0.0433,0.0735,-0.0349,0.037,-0.0142,0.0284,-0.0088,0.0187,-0.0237,0.0105,-0.0269,-0.0072,-0.0486,-0.0136,-0.05,-0.0176,-0.0338,-0.0087,-0.0108,0.0182,-0.0224,0.0606,-0.0218,0.0416,-0.0193,0.0551,0.0036,0.0538,0.0025,0.0419,-0.0074,0.0234,-0.0102,0.0131,-0.0133,0.0115,-0.0342,0.0092,-0.0238,0.0134,-0.0209,0.0161,-0.0106,0.0218,-0.0163,0.0052,-0.0233,0.007,-0.0157,0.0185,-0.0171,0.0156,-0.02,0.011,-0.0141,0.0288,-0.0208,0.0156,-0.0242,0.0211,-0.0178,0.0132,-0.0193,0.0033,-0.0066,0.0119,-0.0096,0.0129,-0.0041,0.0157,-0.003,0.0113,-0.004,0.0104,-0.009,0.0023,-0.0035,0.0098,-0.0111,0.0009,-0.0142,-0.008,-0.0108,-0.003,-0.0059,0.0024,0.0005,0.0067,0.0036,0.0081,-0.0003,0.013,-0.002,0.0069,-0.0013,0.0043,-0.0052,0.0033,-0.0044,0.0037,-0.0024,0.0031,-0.0085,0.0014,-0.0066,0.0051,-0.0042,0.003,-0.0029,0.0011,-0.0027,0.0025,-0.0029,0.0027,-0.0037,0.0057,-0.0041,0.0041,-0.0014,0.005,-0.0017,0.0034,-0.0016,0.003,-0.0036,0.0016,-0.0026,0.0014,-0.0049,0.0026,-0.0019,0.0009,-0.0018,0.0031,-0.0017,0.0033,-0.0022,0.0024,-0.0022,0.0031,-0.0036,0.0022,-0.0023,0.0018,-0.0017,0.0023,-0.0012,0.0023,-0.0022,0.0029,-0.0018,0.0023,-0.0025,0.0028,-0.0031,0.0016,-0.0023,0.0015,-0.0026,0.002,-0.0015,0.0032,-0.0029,0.0007,-0.0015,0.0019,-0.0022,0.0021,-0.0008,0.0023,-0.0009,0.0028,-0.0021,0.002,-0.0029,0.0013,-0.0029,0.0031,-0.0023,0.0019,-0.0017,0.0037,-0.0017,0.0032,-0.0037,0.0024,-0.0027,0.0017,-0.0026,0.0018,-0.0026,0.0015,-0.0014,0.0019,-0.0034,0.002,-0.0017,0.0032,-0.0011,0.0015,-0.002,0.0014,-0.0011,0.0012,-0.0023,0.0019,-0.0011,0.0016,-0.0008,0.0011,-0.0013,0.0015,-0.0012,0.0011,-0.0012,0.0016,-0.0014,0.0007,-0.0011,0.0012,-0.0007,0.0009,-0.0014,0.0014,-0.0013,0.0007,-0.0008,0.0003,-0.001,0.001,-0.0006,0.0008,-0.0004,0.0009,-0.0005,0.0007,-0.0009,0.001,-0.0013,0.0005,-0.0006,0.0008,-0.0008,0.0003,-0.0006,0.0011,-0.0009,0.0004,-0.0007,0.0013,-0.002,0.0012,-0.0005,0.001,-0.0009,0.0006,-0.0013,0.0009,-0.0007,0.0018,-0.0017,0.0017,-0.0018,0.0011,-0.0006,0.0018,-0.0015,0.0013,-0.0015,0.0016,-0.0036,0.0047,-0.0032,0.0008,-0.0032,0.0034,-0.0033,0.0009,-0.0014,0.0014,-0.0019,0.0019,-0.0026,0.0022,-0.0012,0.0009,-0.0009,0.001,-0.0008,0.0012,-0.0015,0.0007,-0.0017,0.0025,-0.0019,0.0015,-0.0023,0.0027,-0.0033,0.0021,-0.0017,0.0018,-0.0002,0.0005,-0.0007,0.0008,-0.0007,0.0006,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0004,0,0.0004,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0005,-0.0009,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0005,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0005,0.0002,-0.0004,0,-0.0001,0.0006,-0.0012,0.0002,0.0001,0.0008,0,0.0004,-0.0003,0,0,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0004,0,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0,-0.0003,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,0,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001]
در حال بارگذاری
0:01
Ice skates - knocking against each other. (39)
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: یکشنبه, ۲۷ مهر ۹۹
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم