مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای ice skate knock against each other 44 wav

Ice skates - knocking against each other. (44)

کیفیت: 96kHz,24bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: سایر ورزش ها
تعداد دانلود: 0 بار
برچسب ها فولیbrushضربدر زدنice skatesورزش های زمستانی
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0.0004,0,0.0004,-0.0005,0,-0.0003,0.0007,-0.0003,0.0007,-0.0004,-0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0003,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0002,0.0002,0.0002,0.0001,0.0002,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0003,-0.0001,-0.0003,-0.0002,-0.0002,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0.0001,0.0002,0,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0002,0.0002,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0002,0.0002,0.0001,0.0002,0,0.0001,-0.0002,0,-0.0003,-0.0002,-0.0004,-0.0003,-0.0005,-0.0003,-0.0006,-0.0004,-0.0005,-0.0003,-0.0004,-0.0002,-0.0003,-0.0002,-0.0002,0.0001,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0001,0.0001,0.0004,0.0002,0.0004,0,0.0002,-0.0002,0,-0.0004,-0.0001,-0.0003,-0.0001,-0.0002,0.0001,0.0001,0.0003,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0002,0.0003,0.0003,0.0004,0.0003,0.0006,0.0003,0.0005,-0.0002,0.0002,-0.0005,-0.0002,-0.0005,-0.0004,-0.0004,-0.0003,-0.0004,-0.0003,-0.0003,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0002,0.0003,0.0004,0.0003,0.0003,0.0002,0.0003,0.0003,0.0003,0,0.0002,0,0.0001,0,0.0001,-0.0002,0,-0.0004,-0.0002,-0.0005,-0.0004,-0.0005,-0.0005,-0.0004,-0.0003,-0.0004,-0.0003,-0.0003,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0002,0,0,0.0002,0.0001,0.0002,0,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,-0.0001,-0.0003,-0.0002,-0.0003,0.0001,0.0001,0.0003,0.0001,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,0,0.0002,0,0.0002,0.0001,0.0002,0.0002,0.0003,0.0002,0.0003,0.0002,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0003,0,0.0002,0,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,0.0002,0.0003,0.0003,0.0004,0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0,-0.0004,-0.0001,-0.0005,-0.0002,-0.0006,-0.0002,-0.0008,-0.0001,-0.0008,-0.0002,-0.0005,0.0001,-0.0007,-0.0001,-0.0006,-0.0002,-0.0003,0.0001,0,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0,-0.0004,-0.0001,-0.0004,-0.0002,-0.0002,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0003,0.0003,0.0004,0.0001,0.0003,0.0002,0.0003,0.0001,0.0003,0,0.0002,-0.0001,0.0002,0,0.0003,0.0001,0.0003,0.0001,0.0004,0.0001,0.0005,-0.0003,0.0004,-0.0003,0,-0.0358,0.0345,0.037,0.2063,-0.201,0.1085,-0.2872,-0.1186,-0.1099,0.0749,0.0256,0.098,0.1045,0.2151,0.0565,0.1752,-0.0122,0.068,-0.0476,-0.0106,-0.0726,-0.0425,-0.0834,-0.0522,-0.0462,-0.0244,-0.045,-0.0185,-0.0305,0.0044,0.0037,0.0276,-0.033,0.0138,0.0004,0.0523,-0.0448,0.002,-0.0008,0.0794,-0.0661,-0.0068,-0.0068,0.0102,-0.0095,0.0893,0.0777,0.0905,0.0922,0.1336,0.0555,0.1301,-0.0697,0.0504,-0.1156,-0.0715,-0.1262,-0.1073,-0.1104,-0.0622,-0.0593,-0.0127,-0.0126,0.0002,-0.0364,-0.0083,-0.0631,-0.0341,-0.0562,-0.0327,-0.0308,0.0054,0.0059,0.025,0.0236,0.0338,0.0259,0.0337,0.0192,0.0257,0.0108,0.0211,0.0112,0.0183,0.0136,0.0184,0.0124,0.0188,0.0094,0.0134,0.0115,0.0142,0.0118,0.0141,0.0092,0.0128,0.0072,0.0107,0.0044,0.007,0.0011,0.0047,0.0008,0.0034,0.0002,0.004,0.0007,0.0025,0.0026,0.005,0.0023,0.0049,0.0002,0.0049,-0.0022,0.0011,-0.003,-0.0019,-0.0046,-0.0026,-0.0067,-0.004,-0.0081,-0.0053,-0.0084,-0.0069,-0.0073,-0.0068,-0.0073,-0.0051,-0.0069,-0.0054,-0.0073,-0.0061,-0.0066,-0.0048,-0.0053,-0.0045,-0.0055,-0.0043,-0.0043,-0.0029,-0.003,-0.001,-0.001,0.0016,0.0017,0.0033,0.0023,0.0032,0.0027,0.0035,0.0023,0.0034,0.002,0.0026,0.0018,0.0024,0.0009,0.0025,0.0005,0.0013,0.0006,0.0018,0.0015,0.0019,0.0011,0.0017,0.0009,0.0016,0.0004,0.0012,0.0003,0.0009,-0.0002,0.0007,-0.0005,0.0006,0.0002,0.0014,0,0.0009,0.0002,0.0009,0.0007,0.0016,0.0013,0.0019,0.0006,0.0021,0.0003,0.0012,0,0.0005,0.0005,0.0012,-0.0007,0.0006,-0.0002,0.0004,-0.0001,0.001,-0.001,-0.0003,-0.0003,0.0006,-0.0005,0.0009,-0.0012,-0.0001,-0.0009,-0.0003,-0.0008,-0.0003,-0.001,-0.0002,-0.0012,-0.0004,-0.0005,-0.0002,-0.0005,-0.0001,-0.0007,-0.0002,-0.0007,-0.0002,-0.0011,-0.0003,-0.0013,-0.0003,-0.0004,0.0001,-0.0008,-0.0001,-0.0009,-0.0006,-0.0009,-0.0001,-0.0008,-0.0002,-0.0007,-0.0005,-0.0007,-0.0002,-0.0005,-0.0001,-0.0005,0.0001,-0.0006,-0.0003,-0.0007,-0.0003,-0.0005,-0.0001,-0.0004,0,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0003,0.0002,0,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,0,0.0002,0.0001,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0,-0.0005,-0.0002,-0.0005,-0.0003,-0.0004,-0.0002,-0.0005,-0.0002,-0.0004,0,-0.0001,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0.0002,0.0001,0.0003,0.0002,0.0004,0.0002,0.0004,0.0001,0.0004,0.0004,0.0007,0.0004,0.0007,0.0002,0.0005,0,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0,-0.0003,-0.0001,-0.0003,-0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0,0,0.0003,0.0003,0.0005,0.0001,0.0004,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0.0001,0.0003,0.0002,0.0003,0.0002,0.0003,0.0003,0.0004,0.0002,0.0004,0.0002,0.0003,0.0001,0.0002,0,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0004,-0.0002,-0.0004,-0.0003,-0.0003,-0.0001,-0.0003,-0.0001,-0.0002,0.0001,0,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0003,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0002,0.0003,0,0.0003,0,0.0001,0,0.0002,0.0001,0.0002,0,0.0001,-0.0002,0,-0.0003,-0.0001,-0.0004,-0.0002,-0.0004,-0.0003,-0.0003,-0.0001,-0.0003,0,-0.0002,0,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0002,-0.0003,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0,-0.0002,-0.0001,-0.0002,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0.0001,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0,0,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0.0001,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0,0.0001,0,0,0,0.0002,0.0002,0.0002,0.0002,0.0003,0.0002,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,-0.0001,-0.0003,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0003,-0.0002,-0.0003,-0.0002,-0.0002,-0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0,0,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0002,0.0002,0.0002,0,0.0002,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0002,0,0.0001,0,0.0002,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0.0001,0.0002,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0002,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0003,-0.0002,-0.0003,-0.0002,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0002,0,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0.0001,0.0002,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0001]
در حال بارگذاری
0:01
Ice skates - knocking against each other. (44)
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: یکشنبه, ۲۷ مهر ۹۹
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم