مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای مت اسکریپت بوسه طولانی مرطوب ...

جوراب ساق بلند بوسه.

کیفیت: 96kHz,24bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: دهان
تعداد دانلود: 2 بار
برچسب ها خیسدهانانسانکسیبوسkissing
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.1407,0.1438,-0.1702,0.1439,-0.0736,0.0811,-0.0011,0.0014,-0.0289,0.03,-0.1432,0.1477,-0.1499,0.1558,-0.0018,0.0018,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0167,0.0192,-0.0137,0.0098,-0.0089,0.0092,-0.0343,0.0234,-0.0007,0.0006,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0355,0.035,-0.0815,0.0786,-0.0413,0.0354,-0.008,0.0068,-0.0063,0.0053,-0.0116,0.0091,-0.03,0.0321,-0.0139,0.0096,-0.0301,0.0289,-0.0352,0.0278,-0.0319,0.0267,-0.0214,0.0177,-0.17,0.1431,-0.2629,0.3068,-0.0089,0.0093,-0.0009,0.0011,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0,-0.0098,0.0005,-0.2027,0.2923,-0.1076,0.0894,-0.0909,0.07,-0.0028,0.0035,-0.0582,0.0566,-0.0753,0.0598,-0.065,0.0574,-0.0572,0.0529,-0.021,0.0229,-0.0341,0.0341,-0.0485,0.0474,-0.0586,0.0609,-0.0564,0.0535,-0.0279,0.03,-0.0424,0.0546,-0.0508,0.0655,-0.0484,0.052,-0.0755,0.0746,-0.0543,0.052,-0.0765,0.0877,-0.1271,0.1028,-0.0642,0.0584,-0.0464,0.0431,-0.0503,0.0451,-0.1078,0.0988,-0.1731,0.1814,-0.1054,0.102,-0.0763,0.0782,-0.1083,0.0987,-0.0718,0.0765,-0.0659,0.0538,-0.0773,0.0693,-0.0983,0.0922,-0.068,0.0663,-0.0855,0.0883,-0.0617,0.0585,-0.0551,0.0515,-0.1191,0.1075,-0.0605,0.061,-0.0577,0.0574,-0.0381,0.0399,-0.035,0.0315,-0.0224,0.0246,-0.0206,0.0238,-0.0236,0.0229,-0.0143,0.0173,-0.0073,0.0069,-0.0969,0.1041,-0.0483,0.0827,-0.0017,0.0013,-0.0966,0.097,-0.0439,0.0416,-0.0004,0.0003,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.232,0.2264,-0.1547,0.1419,-0.1078,0.099,-0.1081,0.1459,-0.0427,0.0482,-0.0699,0.0667,-0.0725,0.0721,-0.0579,0.0664,-0.0646,0.0614,-0.0769,0.0774,-0.0821,0.0842,-0.0342,0.0447,-0.0005,0.0006,-0.097,0.1015,-0.0851,0.113,-0.0235,0.026,-0.1085,0.1088,-0.1066,0.1104,-0.0229,0.021,-0.0002,0.0001,-0.0247,0.0224,-0.0143,0.014,-0.0404,0.0382,-0.0605,0.0543,-0.0512,0.05,-0.0514,0.051,-0.04,0.0365,-0.0639,0.0639,-0.1134,0.1364,-0.0532,0.0741,-0.0011,0.002,-0.0006,0.0009,-0.0005,0.0004,-0.0002,0.0002,0,0,0,0,0,0,-0.0005,0.0004,-0.0008,0.0009,-0.0008,0.0008,-0.0381,0.0434,-0.0838,0.0747,-0.0914,0.0749,-0.0033,0.0025,-0.001,0.0009,-0.0008,0.0007,-0.1528,0.1253,-0.1315,0.1346,-0.0063,0.0061,-0.001,0.0009,-0.0786,0.0753,-0.0736,0.0538,-0.0698,0.0564,-0.1152,0.1122,-0.1037,0.101,-0.0346,0.0239,-0.0319,0.0329,-0.0559,0.0424,-0.0624,0.0769,-0.0013,0.0008,-0.0009,0.0008,-0.0953,0.0653,-0.1547,0.0768,-0.1056,0.0416,-0.0723,0.049,-0.03,0.0327,-0.0891,0.108,-0.0039,0.0033,-0.0751,0.0847,-0.1175,0.0892,-0.0815,0.0835,-0.1048,0.0945,-0.1232,0.1967,-0.0357,0.029,-0.0015,0.0014,-0.0019,0.0019,-0.0008,0.0007,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0253,0.0201,-0.0314,0.022,-0.012,0.0081,-0.0166,0.0162,-0.0196,0.0167,-0.0252,0.0148,-0.0316,0.0202,-0.0228,0.0132,-0.0263,0.0183,-0.0222,0.0208,-0.0131,0.0114,-0.0129,0.0116,-0.0183,0.0195,-0.0131,0.0125,-0.0155,0.0151,-0.0171,0.0121,-0.0235,0.0146,-0.0408,0.0347,-0.0659,0.0645,-0.1022,0.0896,-0.09,0.0901,-0.1298,0.0839,-0.058,0.0948,-0.0128,0.0152,-0.0009,0.0012,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0009,0.0009,-0.2561,0.3076,-0.1323,0.1243,-0.0008,0.0005,-0.1321,0.0993,-0.1823,0.1372,-0.1563,0.2262,-0.1394,0.1125,-0.1461,0.2053,-0.0013,0.001,-0.1689,0.1712,-0.2351,0.2826,-0.0804,0.0769,-0.0124,0.0122,-0.022,0.0259,-0.0065,0.0061,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0006,0.0005,-0.1026,0.1107,-0.4427,0.4532,-0.2728,0.2664,-0.2039,0.1249,-0.1302,0.0893,-0.0642,0.0549,-0.0371,0.0326,-0.0518,0.0346,-0.1477,0.1705,-0.116,0.0933,-0.1171,0.1195,-0.118,0.1061,-0.0851,0.0765,-0.1848,0.1629,-0.4194,0.472,-0.1417,0.0871,-0.0007,0.0007,-0.0005,0.0004,-0.0654,0.0443,-0.1613,0.1984,-0.1575,0.1943,-0.1043,0.0846,-0.0018,0.0013,-0.0004,0.0004,-0.0796,0.0683,-0.2262,0.1992,-0.1398,0.3468,-0.1341,0.2741,-0.0151,0.0148,-0.0024,0.002,-0.0006,0.0006,-0.0005,0.0005,-0.0006,0.0005,-0.0004,0.0004,0,0,0,0,0,0,-0.0006,0.0006,-0.0005,0.0005,-0.1176,0.1432,-0.2211,0.3381,-0.1273,0.1235,-0.0008,0.0008,-0.0974,0.1392,-0.1669,0.2272,-0.0387,0.0515,-0.0012,0.0009,-0.2851,0.2331,-0.3652,0.3028,-0.2016,0.1552,-0.2955,0.2223,-0.1591,0.1305,-0.0143,0.017,-0.0174,0.0203,-0.0176,0.0206,-0.0226,0.0239,-0.0412,0.0262,-0.0624,0.0505,-0.0716,0.0824,-0.1237,0.112,-0.1002,0.0931,-0.1355,0.1171,-0.1907,0.1746,-0.2102,0.2122,-0.3605,0.2877,-0.2727,0.2951,-0.1239,0.1578,-0.0042,0.006,-0.0009,0.0009,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0004,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0308,0.0255,-0.0445,0.0239,-0.0179,0.009,-0.0214,0.0172,-0.0213,0.0214,-0.0393,0.0309,-0.067,0.0541,-0.0927,0.1012,-0.0986,0.1021,-0.0481,0.0485,-0.0539,0.0554,-0.0604,0.0576,-0.0505,0.0686,-0.05,0.0616,-0.0319,0.0343,-0.0058,0.0069,-0.0133,0.0186,-0.0135,0.0172,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0005,0.0003,-0.0376,0.0627,-0.1293,0.1654,-0.0551,0.0938,-0.1357,0.1938,-0.0922,0.0901,-0.1348,0.1397,-0.184,0.1701,-0.2416,0.2482,-0.3734,0.2576,-0.0694,0.0693,-0.0021,0.0033,-0.0008,0.0008,-0.0007,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0007,0.0005,-0.0008,0.0011,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.1264,0.1103,-0.1565,0.0872,-0.0026,0.0022,-0.0005,0.0005,-0.1491,0.1869,-0.1436,0.1037,-0.0805,0.0746,-0.1454,0.1428,-0.2679,0.2359,-0.0684,0.0816,-0.0227,0.0244,-0.1937,0.1657,-0.3047,0.2799,-0.1699,0.2049,-0.341,0.3384,-0.3979,0.3746,-0.1143,0.116,-0.0063,0.0074,-0.1153,0.1163,-0.0814,0.0823,-0.1473,0.1068,-0.0767,0.0482,-0.0007,0.0008,-0.0006,0.0006,-0.0276,0.0387,-0.1211,0.1946,-0.1246,0.2018,-0.0906,0.1358,-0.0031,0.003,-0.0006,0.0007,-0.0005,0.0005,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.2443,0.2395,-0.2242,0.2072,-0.1409,0.128,-0.0938,0.1131,-0.1545,0.1376,-0.1242,0.1983,-0.045,0.0352,-0.0019,0.0019,-0.001,0.0011,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0897,0.0683,-0.1312,0.1126,-0.0984,0.0694,-0.0181,0.0283,-0.0107,0.0159,-0.0127,0.0174,-0.01,0.0164,-0.0127,0.0114,-0.0124,0.0176,-0.0146,0.0151,-0.0154,0.0157,-0.0088,0.0167,-0.0207,0.0233,-0.0201,0.0349,-0.0267,0.04,-0.0335,0.0455,-0.0243,0.0443,-0.0255,0.0336,-0.0159,0.0154,-0.004,0.0026,-0.0038,0.0021,-0.0335,0.0287,-0.0296,0.0233,-0.0181,0.0142,-0.0089,0.0064,-0.0058,0.0034,-0.0093,0.0065,-0.0279,0.0274,-0.0264,0.022,-0.0604,0.0487,-0.0603,0.0634,-0.0831,0.0651,-0.0609,0.0615,-0.0688,0.0617,-0.0573,0.0523,-0.0812,0.0695,-0.077,0.0758,-0.0606,0.068,-0.0236,0.0335,-0.129,0.1834,-0.0986,0.2061,-0.0604,0.0924,-0.0576,0.0511,-0.0032,0.0045,-0.0008,0.0005,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0003,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0339,0.0321,-0.0293,0.0325,-0.0278,0.028,-0.0287,0.0395,-0.0854,0.0582,-0.0632,0.0518,-0.0255,0.0337,-0.0094,0.0099,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.037,0.0319,-0.0223,0.027,-0.003,0.003,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0005,0.0005,-0.0732,0.0416,-0.1007,0.0541,-0.0267,0.021,-0.017,0.0119,-0.0095,0.0071,-0.0101,0.0089,-0.0102,0.0093,-0.007,0.0048,-0.0105,0.0103,-0.0107,0.012,-0.0083,0.0088,-0.0041,0.0036,-0.0079,0.0129,-0.0086,0.0128,-0.0082,0.0144,-0.025,0.0329,-0.0727,0.0617,-0.0659,0.064,-0.0635,0.0974,-0.0727,0.0762,-0.0456,0.0579,-0.0533,0.0725,-0.0167,0.0379,-0.0004,0.0004,-0.0011,0.0011,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.1546,0.1689,-0.1093,0.103,-0.2013,0.1985,-0.0483,0.0513,-0.0028,0.0023,-0.0004,0.0003,-0.0021,0.0023,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.011,0.0106,-0.0431,0.0391,-0.0598,0.0419,-0.001,0.001,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0503,0.061,-0.0303,0.0323,-0.006,0.0087,-0.0023,0.0018,-0.0005,0.0004,-0.0852,0.1222,-0.0643,0.0868,-0.0647,0.0494,-0.0249,0.0285,-0.016,0.0124,-0.0101,0.0063,-0.0116,0.0106,-0.0158,0.0102,-0.0162,0.021,-0.013,0.0138,-0.0187,0.018,-0.0348,0.0361,-0.0428,0.0449,-0.0211,0.0242,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0542,0.0535,-0.033,0.0373,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.2218,0.3096,-0.1532,0.2641,-0.0667,0.0771,-0.061,0.0754,-0.0739,0.0959,-0.0765,0.1031,-0.0554,0.0972,-0.0643,0.1294,-0.0593,0.1166,-0.0508,0.0887,-0.0552,0.0671,-0.0714,0.094,-0.0337,0.0448,-0.0006,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.1912,0.1672,-0.1324,0.1196,-0.0242,0.0263,-0.0059,0.0052,-0.0037,0.0029,-0.0011,0.0012,-0.0069,0.0046,-0.0007,0.0006,-0.0023,0.002,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0005,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0005,-0.0738,0.0782,-0.0747,0.0822,-0.032,0.0361,-0.0492,0.028,-0.041,0.0408,-0.0348,0.0376,-0.0272,0.0212,-0.0201,0.019,-0.0143,0.0181,-0.0142,0.0193,-0.0121,0.0209,-0.0076,0.0147,-0.0091,0.0079,-0.0076,0.0086,-0.0087,0.0083,-0.0091,0.0086,-0.0087,0.0094,-0.0089,0.0096,-0.0102,0.0113,-0.1324,0.067,-0.0874,0.051,-0.0977,0.0459,-0.0355,0.0255,-0.0712,0.0444,-0.0784,0.0448,-0.0561,0.0575,-0.0426,0.0425,-0.0501,0.0402,-0.0685,0.0645,-0.069,0.0534,-0.058,0.0576,-0.0641,0.0668,-0.1095,0.0834,-0.0833,0.0896,-0.0698,0.07,-0.1081,0.1115,-0.1344,0.1336,-0.216,0.2046,-0.0697,0.0876,-0.101,0.0861,-0.0024,0.0028,-0.0014,0.001,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0003,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0004,0.0003,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.1986,0.1423,-0.1077,0.0762,-0.0145,0.0163,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.1195,0.1011,-0.2145,0.0908,-0.1149,0.0707,-0.0569,0.0791,-0.052,0.054,-0.0587,0.0898,-0.1032,0.0819,-0.1431,0.1297,-0.1231,0.1057,-0.1237,0.1496,-0.1334,0.1398,-0.095,0.1118,-0.0736,0.0982,-0.0576,0.0544,-0.1134,0.1135,-0.1115,0.1378,-0.0307,0.0498,-0.0071,0.0078,-0.0085,0.0237,-0.0506,0.0417,-0.0245,0.0302,-0.0215,0.0406,-0.042,0.0518,-0.0691,0.0631,-0.0839,0.0653,-0.0502,0.0727,-0.0394,0.0522,-0.0987,0.0951,-0.1268,0.1097,-0.1097,0.1074,-0.1178,0.1233,-0.1041,0.1074,-0.0945,0.1021,-0.0792,0.1131,-0.1415,0.136,-0.0395,0.0445,-0.0974,0.1504,-0.0867,0.1818,-0.0953,0.1407,-0.0079,0.006,-0.1039,0.1765,-0.1799,0.1435,-0.0941,0.1931,-0.073,0.1199,-0.0351,0.0343,-0.0043,0.0064,-0.0129,0.0176,-0.0975,0.225,-0.1131,0.1553,-0.0062,0.007,-0.0008,0.0008,-0.0005,0.0006,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0003,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0987,0.0784,-0.1725,0.1956,-0.169,0.1782,-0.1233,0.1369,-0.1316,0.115,-0.0963,0.0649,-0.0465,0.0361,-0.0745,0.0483,-0.1182,0.1129,-0.1303,0.0963,-0.0901,0.1043,-0.0757,0.0717,-0.0041,0.0049,-0.0005,0.0005,-0.0008,0.0008,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0003,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.165,0.1656,-0.0662,0.0785,-0.0639,0.0421,-0.0667,0.0454,-0.1191,0.1284,-0.1075,0.0932,-0.1524,0.1341,-0.1361,0.1161,-0.1957,0.1766,-0.161,0.1501,-0.1235,0.1181,-0.1349,0.1363,-0.1158,0.1101,-0.0583,0.0558,-0.1511,0.1448,-0.1171,0.0831,-0.0844,0.0629,-0.0844,0.0656,-0.0609,0.0601,-0.1302,0.1096,-0.1487,0.2156,-0.1402,0.2197,-0.148,0.1012,-0.0261,0.0296,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0539,0.0502,-0.0633,0.0569,-0.012,0.014,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0032,0.0037,-0.1483,0.25,-0.0193,0.0228,-0.002,0.0023,-0.0007,0.0008,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004]
در حال بارگذاری
0:39
جوراب ساق بلند بوسه.
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: شنبه, ۱۲ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم