مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای Poof انفجار با درخشش 5

تنگ بازی هشدار با poof (3).

کیفیت: 44kHz,16bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: اخطار
تعداد دانلود: 8 بار
برچسب ها دور دستجادوییضربهdangerهشدار، اخطارآتشمنفجر شدنوسیعنبرددر حال انفجاراسلحهتیراندازی کردنجنگrifleزمینه، پشت زمینهانفجاربازیگودبمبسینماییappeargamingاسلحه گرمstrongزد و خوردبازی هاطوفان رعد و برقتفنگشلیکبمب هاeffectاهریمنیexplosionsexplosivebrightMassiveویدئوخطرناکsounds
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[-0.0058,0.054,-0.0615,0.0537,-0.0598,0.0614,-0.0679,0.0583,-0.0668,0.0111,-0.0067,0.0678,-0.0099,0.0699,-0.0388,0.0202,-0.0448,0.0245,-0.076,0.006,-0.0873,0.0072,-0.0499,0.0856,0.0103,0.0994,-0.0019,0.0994,-0.0762,0.0847,-0.1067,0.0059,-0.1134,-0.0033,-0.1076,0.0068,-0.1092,0.0517,-0.0374,0.1172,-0.0452,0.1442,-0.0626,0.1744,-0.0481,0.1277,-0.0442,0.126,-0.0869,0.1314,-0.1115,0.1362,-0.1577,0.0864,-0.1795,0.0573,-0.1781,0.1033,-0.1658,0.0694,-0.166,0.0793,-0.1597,0.1124,-0.1286,0.091,-0.1615,0.1015,-0.1472,0.1656,-0.1425,0.1829,-0.1455,0.1936,-0.1909,0.2357,-0.1655,0.1921,-0.2009,0.1564,-0.1476,0.1693,-0.1949,0.1875,-0.2161,0.1401,-0.2236,0.1494,-0.2163,0.1286,-0.22,0.1789,-0.2103,0.1917,-0.1737,0.1982,-0.1721,0.2032,-0.1533,0.2044,-0.1507,0.2224,-0.1138,0.2272,-0.1817,0.2344,-0.1844,0.1765,-0.2931,0.1803,-0.2351,0.1456,-0.221,0.1562,-0.1947,0.1153,-0.2516,0.2047,-0.2157,0.1478,-0.2219,0.1226,-0.2234,0.1427,-0.1966,0.161,-0.1544,0.1791,-0.1726,0.2336,-0.1439,0.2425,-0.1051,0.2107,-0.1355,0.1992,-0.1435,0.1964,-0.135,0.1619,-0.1585,0.1859,-0.2255,0.1553,-0.2953,0.2964,-0.2601,0.2297,-0.2876,0.2593,-0.3098,0.2626,-0.3419,0.3077,-0.3483,0.297,-0.2665,0.2318,-0.2884,0.279,-0.2642,0.367,-0.1937,0.2787,-0.3004,0.3488,-0.1811,0.2788,-0.2107,0.2551,-0.2606,0.2769,-0.2087,0.2766,-0.2253,0.2782,-0.2334,0.2458,-0.2136,0.1614,-0.2117,0.1754,-0.2106,0.1631,-0.2222,0.1364,-0.1799,0.1406,-0.1908,0.1147,-0.1942,0.1574,-0.2069,0.1308,-0.1841,0.1949,-0.147,0.2033,-0.1383,0.2153,-0.1246,0.208,-0.1207,0.2041,-0.0986,0.1836,-0.2257,0.1984,-0.3036,0.2029,-0.2671,0.185,-0.2914,0.2191,-0.266,0.2857,-0.2245,0.1619,-0.3201,0.1984,-0.295,0.2492,-0.1914,0.212,-0.243,0.291,-0.2322,0.2334,-0.2187,0.2473,-0.196,0.1974,-0.1661,0.2214,-0.157,0.2222,-0.1674,0.2314,-0.1319,0.2116,-0.1006,0.1994,-0.1577,0.2414,-0.2063,0.1774,-0.2776,0.1602,-0.2057,0.1148,-0.1912,0.1352,-0.1935,0.1084,-0.1661,0.1475,-0.1438,0.107,-0.1227,0.1236,-0.169,0.1425,-0.1591,0.1372,-0.1849,0.1109,-0.1629,0.1189,-0.1096,0.1686,-0.1441,0.1654,-0.1012,0.1529,-0.0787,0.1663,-0.085,0.1361,-0.1095,0.153,-0.0719,0.1946,-0.0525,0.1825,-0.0529,0.1874,-0.0612,0.1252,-0.1072,0.1325,-0.1019,0.104,-0.1618,0.0827,-0.1182,0.0383,-0.1387,0.0729,-0.1254,0.0935,-0.099,0.0371,-0.1448,0.0484,-0.125,0.0578,-0.1202,0.0416,-0.1281,0.056,-0.1076,0.0587,-0.0789,0.1043,-0.0889,0.11,-0.0781,0.1396,-0.0529,0.0912,-0.0704,0.095,-0.0565,0.1007,-0.0337,0.1264,-0.0089,0.1128,-0.0341,0.1318,-0.0383,0.1059,-0.0668,0.0783,-0.065,0.076,-0.0663,0.0687,-0.1017,0.0456,-0.0921,0.0565,-0.0673,0.0422,-0.0704,0.0534,-0.0755,0.0357,-0.0748,0.0181,-0.0854,0.0273,-0.0561,0.0299,-0.0491,0.0524,-0.0505,0.0514,-0.0077,0.084,-0.0075,0.0854,-0.0184,0.0813,-0.0193,0.0975,-0.0302,0.0751,-0.0691,0.0408,-0.0953,0.05,-0.0969,0.016,-0.0873,0.0237,-0.0728,0.0303,-0.0436,0.04,-0.0352,0.0375,-0.0586,0.0222,-0.0612,0.0192,-0.0785,0.0175,-0.0542,0.0199,-0.0577,0.0296,-0.0444,0.0482,-0.0227,0.0532,0.0017,0.0764,0.0135,0.0811,0.0095,0.0821,0,0.0708,-0.0094,0.0636,-0.0064,0.0558,-0.0058,0.0588,-0.0121,0.0581,-0.0342,0.0473,-0.0457,0.0183,-0.0537,0.0065,-0.057,-0.0049,-0.0678,-0.0046,-0.0688,-0.0111,-0.0564,-0.0079,-0.0519,-0.0109,-0.0617,-0.0096,-0.0624,0.0016,-0.0553,0.0158,-0.0453,0.0254,-0.0458,0.0278,-0.0275,0.0287,-0.0163,0.0403,-0.0102,0.0353,-0.009,0.0449,-0.0016,0.0458,-0.004,0.0671,0.0103,0.0661,0.0146,0.0565,0.011,0.052,0.0152,0.0573,0.0067,0.0436,-0.0022,0.0357,0.0019,0.0338,-0.0125,0.0332,-0.0075,0.0328,-0.0208,0.0177,-0.0217,0.017,-0.0383,0.0085,-0.0454,-0.0005,-0.0393,0.0033,-0.0334,0.009,-0.0458,-0.0048,-0.0487,-0.0075,-0.0393,-0.0075,-0.0461,-0.0022,-0.0369,0.0039,-0.0379,-0.0072,-0.0415,-0.0009,-0.0438,-0.0003,-0.0235,0.0102,-0.012,0.0192,-0.0083,0.0336,0.0066,0.0377,0.0017,0.0445,0.0085,0.0426,0.0066,0.0421,0.009,0.0546,0.007,0.0434,0.0084,0.0329,0.0078,0.0298,-0.0123,0.027,-0.0203,0.0043,-0.0388,0.0055,-0.0466,-0.0146,-0.0432,-0.0152,-0.0395,-0.0122,-0.0373,-0.0092,-0.026,-0.0033,-0.0142,0.0076,-0.0055,0.0203,-0.0029,0.02,0.004,0.0227,-0.004,0.0153,0.0012,0.0198,0.0032,0.0209,0.0085,0.0322,0.0066,0.0305,-0.0053,0.0262,-0.0279,-0.0002,-0.0387,-0.0189,-0.0417,-0.0233,-0.0382,-0.0071,-0.0197,0.0113,0.001,0.0139,-0.0017,0.0163,-0.006,0.0112,-0.0075,0.0098,-0.0084,0.0045,-0.0104,0.0067,-0.0125,0.0056,-0.0065,0.0084,0.001,0.0159,0.002,0.0123,0.0002,0.0138,0.0024,0.0163,0.0072,0.0177,0.0105,0.02,0.0069,0.0205,0.0047,0.0169,0.0103,0.0183,0.0078,0.019,0.0037,0.0166,0.0033,0.0129,-0.005,0.0057,-0.0164,0.0036,-0.0158,-0.0057,-0.0232,-0.0136,-0.0249,-0.0134,-0.0236,-0.0139,-0.0218,-0.0107,-0.0209,-0.0099,-0.0191,-0.0061,-0.0191,-0.0064,-0.0113,-0.0001,-0.0106,0.0025,-0.0027,0.0075,-0.0038,0.0067,-0.0033,0.0067,-0.0032,0.0069,-0.0008,0.0091,0.0046,0.0122,0.006,0.0173,0.0078,0.0165,0.0046,0.0158,0.0014,0.0132,0.0033,0.0128,0.0067,0.0142,0.0036,0.0155,0.0022,0.0095,-0.0017,0.0084,-0.0024,0.0054,-0.0092,-0.0001,-0.0123,-0.005,-0.0173,-0.009,-0.0178,-0.0097,-0.0159,-0.009,-0.0134,-0.0057,-0.0098,0,-0.0036,0.005,-0.0021,0.0075,0.0024,0.0098,0.0046,0.0106,0.0029,0.0109,0.0003,0.0082,-0.0026,0.0052,-0.0009,0.0072,-0.0026,0.0048,-0.0025,0.004,-0.0105,0.0048,-0.0107,-0.0014,-0.0135,-0.0077,-0.0133,-0.0054,-0.0095,0.0028,-0.0049,0.0035,-0.0018,0.0053,-0.0025,0.0039,-0.0001,0.0063,-0.0017,0.0054,-0.0016,0.0067,-0.0033,0.0034,-0.005,0.0006,-0.0031,0.0034,-0.0029,0.0025,-0.0026,0.0045,-0.0023,0.0048,-0.0035,0.003,-0.0035,0.0017,-0.0035,0.0036,-0.0044,0.0028,-0.0016,0.0053,0.0012,0.0072,-0.002,0.006,-0.0036,0.0031,-0.0046,0.0017,-0.0056,0.0007,-0.0055,0.0025,-0.006,0.0001,-0.0034,0.0032,-0.002,0.004,-0.0026,0.0041,-0.0038,0.0038,-0.0008,0.004,-0.0021,0.0044,0.0005,0.0052,0.002,0.008,0.004,0.0081,0.0028,0.0076,0.001,0.0062,0.0005,0.0057,-0.0038,0.004,-0.0052,0.0009,-0.0056,-0.001,-0.006,-0.002,-0.0045,0.0002,-0.0049,-0.001,-0.0053,-0.0007,-0.0063,-0.0019,-0.0078,-0.0042,-0.0077,-0.0044,-0.0061,-0.0027,-0.0049,-0.0003,-0.0033,-0.0005,-0.0031,-0.0001,-0.004,-0.0006,-0.0036,0.0005,-0.0018,0.0014,-0.0008,0.0018,0.0008,0.0044,0.0022,0.0054,0.002,0.0053,0.0024,0.0063,0.0043,0.0074,0.0025,0.0059,0.0028,0.006,0.0023,0.0047,0.0017,0.0038,0.0006,0.0031,-0.0022,0.002,-0.0049,-0.0013,-0.0056,-0.0035,-0.0058,-0.0038,-0.0053,-0.0029,-0.0046,-0.0029,-0.0051,-0.0025,-0.0064,-0.0042,-0.0065,-0.004,-0.004,-0.0013,-0.0024,0.0024,0.0005,0.0022,0.0006,0.0023,-0.0004,0.0017,0.0008,0.0023,0.0006,0.0026,0.0006,0.0025,0.0013,0.0036,0.0019,0.0032,0.0018,0.0048,0.0007,0.0021,0.0002,0.0016,-0.0011,0.0006,-0.0018,-0.0001,-0.0022,-0.0007,-0.0017,0,-0.0019,-0.0002,-0.0024,-0.0006,-0.0029,-0.0002,-0.0024,-0.0002,-0.002,0.0003,-0.002,-0.0004,-0.0013,0.0005,-0.0009,0.0011,0.001,0.0024,0.001,0.0033,0.0025,0.0034,0.0018,0.0031,0.0023,0.0041,0.0041,0.0054,0.0036,0.0048,0.0029,0.0046,0.0019,0.0031,0.0011,0.0025,0.0002,0.0016,0,0.0017,-0.0002,0.0012,-0.0017,0.0005,-0.0031,-0.0012,-0.0034,-0.0024,-0.0044,-0.0024,-0.0046,-0.0032,-0.004,-0.0028,-0.004,-0.0016,-0.0022,0.0001,-0.0005,0.001,-0.0003,0.0013,0.0008,0.0016,0.0014,0.0028,-0.0009,0.0014,-0.0003,0.0022,0.0011,0.0023,0.0008,0.0018,-0.0011,0.0011,-0.0012,-0.0003,-0.0016,-0.0007,-0.0014,-0.0004,-0.0014,-0.0003,-0.0015,-0.0003,-0.0017,-0.0009,-0.0019,-0.0011,-0.0014,0.0003,-0.0003,0.0009,0.0001,0.0011,-0.0002,0.0008,-0.0003,0.0005,-0.0013,0.0002,-0.002,-0.0011,-0.0031,-0.0015,-0.0036,-0.0029,-0.0042,-0.0026,-0.0034,-0.0017,-0.0021,-0.0006,-0.0007,0.0013,0.0011,0.0032,0.0028,0.0041,0.0035,0.0052,0.004,0.0051,0.0034,0.0045,0.0026,0.0038,0.0026,0.0034,0.0014,0.0029,0.0003,0.0017,-0.0012,0.0007,-0.0013,-0.0007,-0.0015,-0.0008,-0.0009,0.0002,-0.0001,0.0004,-0.0015,0.0002,-0.0018,-0.0011,-0.0012,0,-0.0003,0.0004,-0.001,0.0001,-0.0017,-0.0007,-0.0018,-0.0013,-0.0025,-0.0014,-0.0037,-0.0021,-0.004,-0.0033,-0.004,-0.0034,-0.0035,-0.0014,-0.0015,0.0003,0.0002,0.002,0.0019,0.0027,0.0016,0.0023,0.0008,0.0017,0.0007,0.0013,0.0007,0.0017,0.0015,0.0021,0.0016,0.0022,0.0007,0.002,-0.0002,0.0011,-0.0016,-0.0003,-0.0016,-0.0013,-0.002,-0.0015,-0.0027,-0.0018,-0.0027,-0.0023,-0.0027,-0.0018,-0.002,-0.0007,-0.0008,-0.0001,-0.0001,0.0009,0.0005,0.0011,0.0008,0.0014,0.0011,0.0015,0.001,0.0014,0.0014,0.0016,0.0012,0.0015,0.0011,0.0016,0.0001,0.0011,-0.0006,0.0003,-0.0017,-0.0005,-0.0023,-0.0017,-0.0027,-0.0022,-0.0028,-0.0025,-0.0028,-0.0025,-0.0026,-0.0021,-0.0021,-0.0011,-0.0011,0.0001,0.0002,0.0016,0.0016,0.0029,0.0027,0.0033,0.0028,0.0034,0.0024,0.0029,0.002,0.0025,0.0016,0.0021,0.0006,0.0017,-0.0006,0.0007,-0.0016,-0.0005,-0.0025,-0.0016,-0.0033,-0.0025,-0.0032,-0.0026,-0.0026,-0.0014,-0.0014,-0.0002,-0.0001,0.0008,0.0008,0.0013,0.001,0.0013,0.0008,0.0011,0.0006,0.0011,0.0005,0.0007,0.0003,0.0006,-0.0002,0.0004,-0.0006,-0.0001,-0.0007,-0.0006,-0.0006,-0.0002,-0.0005,-0.0002,-0.0011,-0.0005,-0.0019,-0.0011,-0.0023,-0.0018,-0.0024,-0.0022,-0.0022,-0.0012,-0.0012,0.0003,0.0003,0.0018,0.0018,0.0024,0.0023,0.0024,0.0021,0.0024,0.0019,0.0022,0.0017,0.0019,0.0015,0.0018,0.0012,0.0015,0.0012,0.0013,0.0008,0.0012,-0.0001,0.0007,-0.0007,-0.0001,-0.0012,-0.0007,-0.0019,-0.0012,-0.0024,-0.0019,-0.0028,-0.0024,-0.0028,-0.0026,-0.0026,-0.0024,-0.0024,-0.0022,-0.0022,-0.0017,-0.0017,-0.001,-0.001,0,0,0.0009,0.001,0.0016,0.0016,0.0021,0.0022,0.0028,0.0028,0.003,0.0028,0.003,0.0025,0.0029,0.0021,0.0025,0.0017,0.0021,0.0014,0.0017,0.001,0.0014,0.0006,0.001,-0.0002,0.0006,-0.0013,-0.0003,-0.0021,-0.0013,-0.0027,-0.0021,-0.0029,-0.0027,-0.0029,-0.0027,-0.0027,-0.0026,-0.0026,-0.0024,-0.0023,-0.0017,-0.0017,-0.0011,-0.0011,-0.0004,-0.0004,0.0004,0.0004,0.0012,0.0012,0.0017,0.0017,0.0019,0.0019,0.0023,0.0023,0.0025,0.0025,0.0026,0.0021,0.0026,0.0014,0.0021,0.0003,0.0014,-0.0009,0.0003,-0.002,-0.001,-0.0026,-0.002,-0.0028,-0.0027,-0.0028,-0.0025,-0.0025,-0.0018,-0.0018,-0.0009,-0.0009,0,0,0.0008,0.0008,0.0014,0.0015,0.0016,0.0016,0.0016,0.0016,0.0017,0.0017,0.0018,0.0017,0.0018,0.0015,0.0017,0.0011,0.0015,0.0006,0.0011,-0.0001,0.0006,-0.0011,-0.0001,-0.0018,-0.0011,-0.0022,-0.0018,-0.0023,-0.0022,-0.0023,-0.0022,-0.0022,-0.002,-0.002,-0.0019,-0.0019,-0.0015,-0.0015,-0.0011,-0.001,-0.0003,-0.0002,0.0006,0.0006,0.0013,0.0013,0.002,0.002,0.0022,0.0019,0.0022,0.0018,0.0019,0.0018,0.0019,0.0019,0.0019,0.0017,0.0018,0.0015,0.0017,0.0011,0.0015,0.0005,0.0011,-0.0003,0.0004,-0.001,-0.0003,-0.0014,-0.001,-0.0018,-0.0014,-0.002,-0.0018,-0.0022,-0.002,-0.0022,-0.0022,-0.0022,-0.0022,-0.0022,-0.002,-0.002,-0.0018,-0.0018,-0.0013,-0.0013,-0.0008,-0.0008,-0.0003,-0.0003,0.0002,0.0002,0.0006,0.0006,0.001,0.001,0.0014,0.0014,0.0016,0.0016,0.0017,0.0017,0.0018,0.0018,0.0019,0.0019,0.0019,0.0017,0.0019,0.0014,0.0017,0.0011,0.0014,0.0008,0.0011,0.0005,0.0008,0.0003,0.0005,-0.0001,0.0003,-0.0006,-0.0001,-0.0011,-0.0006,-0.0016,-0.0011,-0.0019,-0.0016,-0.002,-0.0019,-0.002,-0.0019,-0.0019,-0.0017,-0.0017,-0.0015,-0.0015,-0.0013,-0.0013,-0.0009,-0.0009,-0.0004,-0.0004,0.0002,0.0002,0.0008,0.0008,0.0014,0.0014,0.0017,0.0017,0.0018,0.0017,0.0018,0.0016,0.0017,0.0012,0.0016,0.0007,0.0012,0.0001,0.0007,-0.0004,0.0001,-0.0007,-0.0004,-0.0011,-0.0008,-0.0012,-0.0011,-0.0013,-0.0012,-0.0013,-0.0013,-0.0013,-0.0012,-0.0012,-0.0008,-0.0008,-0.0001,-0.0001,0.0005,0.0005,0.0009,0.0009,0.0011,0.001,0.0011,0.0008,0.001,0.0007,0.0008,0.0006,0.0007,0.0006,0.0006,0.0005,0.0006,0.0004,0.0005,0.0002,0.0004,-0.0001,0.0002,-0.0004,-0.0001,-0.0006,-0.0004,-0.0008,-0.0006,-0.001,-0.0008,-0.0011,-0.001,-0.0012,-0.0011,-0.0012,-0.0012,-0.0012,-0.0011,-0.0011,-0.001,-0.001,-0.0008,-0.0008,-0.0005,-0.0005,-0.0002,-0.0002,0.0002,0.0002,0.0006,0.0006,0.0008,0.0008,0.001,0.001,0.0012,0.0012,0.0012,0.0012,0.0012,0.0012,0.0013,0.0011,0.0012,0.0009,0.0011,0.0006,0.0009,0.0003,0.0006,0,0.0003,-0.0002,0,-0.0005,-0.0002,-0.0006,-0.0005,-0.0008,-0.0006,-0.0009,-0.0008,-0.001,-0.0009,-0.001,-0.001,-0.001,-0.001,-0.001,-0.0009,-0.0009,-0.0007,-0.0006,-0.0004,-0.0004,-0.0002,-0.0002,0,0,0.0002,0.0002,0.0005,0.0005,0.0006,0.0006,0.0008,0.0008,0.0009,0.0008,0.0009,0.0008,0.0008,0.0006,0.0008,0.0004,0.0006,0.0001,0.0004,-0.0002,0.0001,-0.0003,-0.0002,-0.0004,-0.0003,-0.0005,-0.0004,-0.0005,-0.0004,-0.0004,-0.0004,-0.0004,-0.0004,-0.0004,-0.0003,-0.0003,-0.0003,-0.0003,-0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0.0001,0.0002,0.0002,0.0002,0.0002,0.0002,0.0002,0.0002,0.0002,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:01
تنگ بازی هشدار با poof (3).
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم