مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای شمشیر روبی Schwing 10

یاقوت شمشیر - schwing خراش 10.

کیفیت: 96kHz,24bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: سلاح و اسحله
تعداد دانلود: 0 بار
برچسب ها خراشیدناسلحهچاقوشمشیرتیغهdaggermedievalRubyknight
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0002,0,0.0002,0,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0003,0,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0001,0.0005,-0.0002,0.0001,0,0.0005,-0.0001,0.0005,-0.0003,0,0,0.0003,0.0001,0.0005,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0001,-0.0004,0.0001,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0005,0.0002,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0008,-0.0007,0.0006,-0.0007,0.0006,-0.0006,0.0006,-0.0003,0.0007,-0.0006,0.0006,-0.0012,0.0005,-0.0006,0.0014,-0.001,0.0007,-0.0013,0.0026,-0.0033,0.0014,-0.0008,0.0037,-0.0031,0.0014,-0.0028,0.0038,-0.002,0.0041,-0.0028,0.0019,-0.0027,0.0029,-0.0052,0.0046,-0.0064,0.0054,-0.0067,0.0075,-0.0086,0.0085,-0.0104,0.0128,-0.0198,0.0132,-0.0139,0.0143,-0.0305,0.03,-0.0352,0.0379,-0.0358,0.0315,-0.0278,0.0433,-0.0516,0.0566,-0.0302,0.037,-0.05,0.0502,-0.0411,0.0442,-0.0566,0.0621,-0.0665,0.0432,-0.0717,0.0566,-0.0654,0.0541,-0.044,0.0408,-0.037,0.0563,-0.0637,0.0548,-0.0405,0.05,-0.0459,0.0383,-0.054,0.0337,-0.049,0.0372,-0.0535,0.0278,-0.0545,0.0398,-0.0551,0.0321,-0.0446,0.0352,-0.0596,0.0552,-0.0746,0.0611,-0.0778,0.0562,-0.0688,0.0866,-0.0933,0.0836,-0.0914,0.1192,-0.1013,0.0863,-0.1707,0.1687,-0.0926,0.1581,-0.1618,0.1431,-0.1683,0.1804,-0.1572,0.1475,-0.1474,0.1489,-0.1799,0.1806,-0.1324,0.1394,-0.1274,0.1363,-0.1076,0.1221,-0.1264,0.1126,-0.1255,0.1056,-0.1361,0.1261,-0.117,0.1334,-0.1086,0.1184,-0.1511,0.1582,-0.142,0.1276,-0.1591,0.1249,-0.1862,0.1477,-0.1627,0.1264,-0.1637,0.1821,-0.1075,0.1034,-0.1061,0.1878,-0.1776,0.2203,-0.1811,0.1328,-0.1784,0.2064,-0.2489,0.1782,-0.2106,0.1621,-0.2897,0.1926,-0.225,0.1863,-0.2008,0.2129,-0.239,0.2067,-0.2264,0.1626,-0.2594,0.2467,-0.2453,0.1955,-0.2863,0.1915,-0.2581,0.1808,-0.2878,0.1935,-0.2098,0.166,-0.1839,0.2423,-0.236,0.2021,-0.2109,0.188,-0.1973,0.2139,-0.1807,0.1625,-0.1383,0.1731,-0.1511,0.1613,-0.1721,0.1755,-0.1497,0.1404,-0.1774,0.1311,-0.244,0.1758,-0.1443,0.1461,-0.1291,0.168,-0.1663,0.1583,-0.2026,0.2117,-0.2294,0.2603,-0.2958,0.305,-0.263,0.2654,-0.3274,0.3143,-0.3281,0.2913,-0.3033,0.323,-0.3052,0.2665,-0.255,0.258,-0.2537,0.2989,-0.1887,0.2472,-0.2457,0.2973,-0.2007,0.2428,-0.1481,0.156,-0.2002,0.2046,-0.1535,0.1592,-0.1838,0.2103,-0.141,0.1881,-0.144,0.1262,-0.229,0.1679,-0.1287,0.1058,-0.1034,0.1119,-0.1194,0.1036,-0.1307,0.1285,-0.1177,0.1737,-0.1215,0.103,-0.1133,0.1233,-0.111,0.131,-0.1033,0.0763,-0.1224,0.1217,-0.1096,0.114,-0.0813,0.0877,-0.0852,0.137,-0.093,0.0999,-0.1079,0.1004,-0.0908,0.1051,-0.0775,0.0787,-0.0821,0.0853,-0.0792,0.0719,-0.0375,0.0659,-0.0581,0.0879,-0.049,0.0923,-0.0527,0.0733,-0.0558,0.0502,-0.0575,0.0571,-0.0514,0.0647,-0.0517,0.0956,-0.0503,0.0601,-0.0558,0.0608,-0.0634,0.045,-0.059,0.0551,-0.0467,0.0342,-0.0429,0.0541,-0.0531,0.043,-0.0393,0.0634,-0.0498,0.062,-0.0331,0.0266,-0.0506,0.0367,-0.0344,0.0352,-0.0352,0.0278,-0.0385,0.0326,-0.0337,0.0362,-0.0362,0.0372,-0.0265,0.0378,-0.0314,0.0222,-0.0305,0.0289,-0.0345,0.039,-0.0267,0.0347,-0.0314,0.0345,-0.0258,0.0329,-0.0399,0.0359,-0.0271,0.0296,-0.0261,0.0213,-0.0264,0.0281,-0.0284,0.0289,-0.0359,0.0364,-0.0273,0.0297,-0.0258,0.0303,-0.0235,0.0257,-0.0173,0.0258,-0.018,0.0265,-0.0168,0.0217,-0.0188,0.0184,-0.0211,0.0259,-0.0144,0.0228,-0.0148,0.0182,-0.017,0.0204,-0.0119,0.0141,-0.0184,0.0152,-0.0152,0.0125,-0.0156,0.017,-0.0186,0.0193,-0.0166,0.0148,-0.013,0.0198,-0.0173,0.0138,-0.0104,0.0107,-0.0173,0.0159,-0.0175,0.0135,-0.0163,0.0158,-0.0146,0.013,-0.0134,0.0127,-0.0083,0.0132,-0.0126,0.0116,-0.0141,0.0153,-0.0133,0.0137,-0.0112,0.0127,-0.0121,0.0148,-0.0109,0.012,-0.0127,0.0103,-0.0092,0.0097,-0.0121,0.0122,-0.0112,0.0115,-0.0108,0.0096,-0.0079,0.0107,-0.0099,0.0078,-0.0077,0.0097,-0.0066,0.0101,-0.0072,0.0085,-0.0064,0.0067,-0.0065,0.0078,-0.0084,0.0049,-0.0076,0.0068,-0.0066,0.0066,-0.0045,0.0051,-0.0046,0.0055,-0.0035,0.0043,-0.0057,0.0041,-0.0047,0.0048,-0.0055,0.005,-0.004,0.0054,-0.0039,0.0037,-0.0031,0.004,-0.0028,0.0037,-0.0035,0.0047,-0.0046,0.0042,-0.0053,0.0054,-0.0052,0.0045,-0.0039,0.0047,-0.0045,0.004,-0.0036,0.0032,-0.0032,0.0042,-0.0046,0.0045,-0.0035,0.005,-0.0035,0.0045,-0.0025,0.0042,-0.0036,0.0032,-0.0035,0.0026,-0.0031,0.0024,-0.0033,0.0035,-0.003,0.0027,-0.0043,0.0039,-0.0028,0.0027,-0.0034,0.0034,-0.0025,0.0023,-0.0028,0.0027,-0.002,0.0027,-0.0027,0.003,-0.0022,0.0019,-0.0025,0.0022,-0.002,0.0021,-0.0019,0.002,-0.0018,0.0017,-0.0021,0.002,-0.0017,0.002,-0.0014,0.0017,-0.0017,0.0014,-0.0014,0.0015,-0.0018,0.0015,-0.0017,0.0015,-0.0016,0.002,-0.0017,0.0014,-0.0016,0.0014,-0.0016,0.0014,-0.0013,0.0018,-0.0016,0.0021,-0.0018,0.002,-0.0016,0.0017,-0.0016,0.0016,-0.0013,0.002,-0.0014,0.0012,-0.0018,0.0014,-0.0015,0.0018,-0.0012,0.0017,-0.0014,0.0018,-0.0014,0.0014,-0.001,0.0013,-0.001,0.0012,-0.0012,0.0009,-0.0007,0.0011,-0.0007,0.0014,-0.0014,0.0011,-0.0015,0.0008,-0.0009,0.001,-0.001,0.0012,-0.001,0.0008,-0.001,0.001,-0.0009,0.0011,-0.0009,0.001,-0.0011,0.001,-0.0011,0.001,-0.0007,0.0009,-0.0007,0.0009,-0.0007,0.001,-0.0009,0.0008,-0.0009,0.0009,-0.0007,0.0007,-0.001,0.0007,-0.0005,0.0008,-0.0007,0.0009,-0.0007,0.0008,-0.0008,0.001,-0.0009,0.001,-0.0009,0.001,-0.0011,0.0012,-0.0011,0.0013,-0.0006,0.0011,-0.0012,0.0013,-0.001,0.0009,-0.0009,0.0011,-0.001,0.0012,-0.0009,0.0009,-0.001,0.0007,-0.0007,0.0007,-0.0007,0.0007,-0.0007,0.0007,-0.0006,0.0006,-0.0006,0.0005,-0.0004,0.0006,-0.0005,0.0004,-0.0006,0.0005,-0.0004,0.0005,-0.0005,0.0006,-0.0005,0.0007,-0.0007,0.0005,-0.0006,0.0008,-0.0006,0.0007,-0.0007,0.0006,-0.0006,0.0007,-0.0004,0.0006,-0.0005,0.0007,-0.0005,0.0006,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0006,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0005,-0.0003,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0003,0.0005,-0.0003,0.0005,-0.0004,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0005,-0.0003,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0005,-0.0002,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0001,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0004,-0.0001,0.0004,0,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,0,0.0004,0,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0003,0,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0004,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,0,0.0004,-0.0001,0.0002,0,0.0002,0,0.0002,0,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0004,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0003,0,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,0,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0002,0,0.0003,0,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,-0.0003,0,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,0,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0003,0,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,0,0.0002,0,0.0003,0,0.0002,0,0.0002,0,0.0002,0,0.0003,0,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,0,0.0002,0,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,0,0.0002,0,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0003,0,-0.0003,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0002,0,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0002,0,0.0002,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0002,0,0.0003,0,0.0002,0.0001,0.0002,0,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0,0,0.0002,0,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0002,0,0.0002,0,0.0002,0,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,0,0.0002,0.0001,0.0003,0,0.0002,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0002,0,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0002,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0002,0,0.0002,0,0.0002,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0002,0,0.0002,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0002,0,0.0002,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:02
یاقوت شمشیر - schwing خراش 10.
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: شنبه, ۱۲ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم